1. januára

Oktáva Narodenia Pána

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Z_lona Otca Syn zrodený

prv, než povstal celý svet,

Alfa i_Omega zvaný,

večný zdroj a cieľ i_stred

všetkého, čo je, čo bolo,

i_budúcich, ďalších liet.

Vzal na seba naše telo

a s_ním údy smrteľné,

aby ľudstvo nezhynulo,

z_prarodičov zrodené,

ktoré krutý zákon ťahal

do priepasti pekelnej.

Vzišlo všetkým svetlo spásy,

keď sa chlapček narodil

z_Panny-Matky požehnanej

a keď ústa otvoril,

aby z_hriešnych ľudí sväté

pokolenie utvoril.

Toho, čo už dávnym vekom

hlas prorokov zvestoval

a všetkému ľudstvu v_Písme

vždy verný Boh sľuboval,

teraz, keď je medzi nami,

každý človek vďačne chváľ!

Oslavujme Boha Otca,

veď on hoden chvály je,

ospevujme Krista Pána,

Syna Panny Márie;

sláva Duchu Presvätému,

on im v_Božstve rovný je. Amen.

Ant. 1 Aká obdivuhodná výmena! Stvoriteľ ľudského pokolenia si vzal ľudskú dušu i_telo a narodil sa z_Panny; bez pričinenia človeka sa stal človekom a dal nám účasť na svojom Božstve.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

Ant. 2 Splnilo sa Písmo, keď si sa nevýslovne narodil z_Panny: zostúpil si ako rosa na rúno, aby si spasil ľudské pokolenie. Chválime ťa, Bože náš.

Ant. 3 Ako horiaci neporušený ker, čo videl Mojžiš, je tvoje slávne neporušené panenstvo. Prihováraj sa za nás, Božia Rodička.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 4, 4-5{/r}

Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Slovo sa telom stalo. {*} Aleluja, aleluja.

Slovo sa telom stalo. {*} Aleluja, aleluja.

A prebývalo medzi nami. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Slovo sa telom stalo. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Boh nás vo svojej veľkej láske miluje; preto poslal svojho Syna v_tele podobnom hriešnemu, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom. Aleluja.

PROSBY

Nech je zvelebený Pán Ježiš, náš pokoj, ktorý prišiel z_dvoch urobiť jeden ľud. Pokorne ho prosme:

Pane, udeľ všetkým svoj pokoj.

Ty si svojím narodením zjavil ľuďom svoju dobrotu a lásku;

daj, nech ti ustavične ďakujeme za tvoje dobrodenia.

Pane, udeľ všetkým svoj pokoj.

Ty si chcel, aby tvoja Matka Mária bola plná milosti;

zahrň všetkých ľudí hojnosťou svojich darov.

Pane, udeľ všetkým svoj pokoj.

Ty si prišiel zvestovať svetu Božie evanjelium;

rozmnož počet hlásateľov a poslucháčov tvojho slova.

Pane, udeľ všetkým svoj pokoj.

Ty si sa narodil z_Panny Márie ako náš brat;

nauč ľudí bratsky sa navzájom milovať.

Pane, udeľ všetkým svoj pokoj.

Ty si sa zjavil svetu ako vychádzajúce slnko;

voveď zosnulých do svojej slávy, aby ťa videli z_tváre do tváre.

Pane, udeľ všetkým svoj pokoj.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, narodením tvojho Syna z_preblahoslavenej Panny Márie poskytol si ľuďom večnú spásu; daj, prosíme, aby sme vždy aj v_tomto novom roku pociťovali účinky jej orodovania, veď skrze ňu sme dostali Pôvodcu života, Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána.

INVITATÓRIUM

Ant. Oslavujme materstvo Panny Márie: klaňajme sa Kristovi, jej Synovi a nášmu Pánovi.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Hľa, vzácna brána prečistá

už otvára sa pre Krista

a len čo prejde Kráľ sveta,

ostane, jak prv, zavretá.

On, Najvyššieho Otca Syn,

k_nám prišiel lonom panenským;

bohatier Cirkvi, Spasiteľ,

jej Ženích a náš Stvoriteľ.

Ozdoba, radosť matkina,

veriacich nádej jediná,

jak kameň padá z_výšky hôr

a svet napĺňa milosťou.

Nech každá duša zaplesá:

ten, ktorý stvoril nebesia,

prináša nám liek na ranu

a svetu večnú záchranu.

Kriste, ty jednorodený

Syn, z_Boha Otca zrodený,

z_Márie Duchom počatý

narodil si sa, sláva ti. Amen.

Ant. 1 Z_kmeňa Jesseho vzišla ratolesť, z_Jakuba vyšla hviezda: Panna porodila Spasiteľa; my ťa chválime, Bože náš.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Hľa, Mária nám porodila Spasiteľa. Keď ho Ján uvidel, povedal: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Aleluja.

Ant. 3 Rodička porodila Kráľa, ktorého meno je večné. Mala radosť matky a uchovala si aj česť panny. Jej podobnej nebolo pred ňou a ani po nej nebude. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Mich 5, 2. 3ab. 4a{/r}

Pán Izraela ich vydá až do času, kým rodička neporodí. Až potom sa zvyšok jeho bratov vráti k_synom Izraela. On vystúpi a bude ich pásť silou Pána, velebou mena Pána, svojho Boha. On bude pokoj.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán oznámil svoju spásu. {*} Aleluja, aleluja.

Pán oznámil svoju spásu. {*} Aleluja, aleluja.

Pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán oznámil svoju spásu. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Dnes sa zjavuje obdivuhodné tajomstvo — v_Kristovi sa spojili dve prirodzenosti; Boh sa stal človekom! Ostáva tým, čím bol, a vzal si to, čím nebol, a pritom ani nesplynul, ani sa nerozdvojil.

PROSBY

Oslavujme Ježiša Krista, ktorý sa mocou Ducha Svätého narodil z_Panny Márie, a prosme ho:

Syn Panny Márie, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zrodený z_Panny Márie, ty si obdivuhodné Dieťa a Knieža pokoja;

daj, nech vo svete zavládne spravodlivosť a mier.

Syn Panny Márie, zmiluj sa nad nami.

Náš Kráľ a Boh, poctil si nás svojím príchodom;

daj, aby sme ťa vierou a skutkami uctievali po všetky dni svojho života.

Syn Panny Márie, zmiluj sa nad nami.

Ty si sa nám stal vo všetkom podobným;

daj, nech sa aj my stávame čoraz viac podobnými tebe.

Syn Panny Márie, zmiluj sa nad nami.

Ty si sa stal obyvateľom našej zeme;

daj, aby sme sa my stali obyvateľmi tvojho nebeského kráľovstva.

Syn Panny Márie, zmiluj sa nad nami.

Otče náš.

Modlitba ako na prvé vešpery s_vložkou: aj v_tomto novom roku.

DRUHÉ VEŠPERY

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

Ant. na Magnifikat: Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, Kriste, a blahoslavené prsia, ktoré živili Pána a Spasiteľa sveta. Aleluja.

PROSBY

Dobrorečme Kristovi, Emanuelovi, ktorého Panna počala a porodila, a pokorne ho prosme:

Syn Panny Márie, vyslyš naše prosby.

Ty si Panne Márii doprial radosti materstva;

daj, aby všetci rodičia mali zaslúženú radosť zo svojich detí.

Syn Panny Márie, vyslyš naše prosby.

Kráľ pokoja, ty si založil svoje kráľovstvo na spravodlivosti a láske;

daj, aby sme sa všetci usilovali o_pokoj.

Syn Panny Márie, vyslyš naše prosby.

Ty si prišiel z_ľudského rodu vytvoriť svätý ľud;

priveď všetky národy k_svornosti a utvor z_nich jednu rodinu.

Syn Panny Márie, vyslyš naše prosby.

Ty si svojím narodením upevnil rodinné zväzky;

posilňuj jednotu našich rodín.

Syn Panny Márie, vyslyš naše prosby.

Ty si sa chcel narodiť v_čase;

daj, nech sa naši zosnulí zrodia pre večnosť v_spoločenstve s_tebou.

Syn Panny Márie, vyslyš naše prosby.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Jesseho koreň kvitne, hľa,

ratolesť plod nám priniesla;

Rodičke chvíľa nastala

a matka pannou zostala.

Do jasieľ dať sa dovolil

ten, čo jas, svetlo vytvoril,

on s_Otcom nebo založil,

a do plienok sa uložil.

Ten, čo dal zákon dejinám

a Desatoro určil nám,

neváhal stať sa človekom

a poddaný byť zákonom.

Svetlo a spása rodí sa,

noc temná aj smrť tratia sa;

národy, poďte, viďte, hľa:

Mária Boha zrodila.

Ježišu z_Panny zrodený,

sláva ti, Bože útechy;

Otcovi, Duchu Svätému

nech sa česť vzdáva naveky. Amen.

Slovo sa telom stalo. Aleluja.

A prebývalo medzi nami. Aleluja.

Ant. 1 Vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť Kráľ slávy. Ant. 2 Z_Márie sa zrodil Bohočlovek; sám Najvyšší ju vyvolil. Ant. 3 Dnes sa narodil náš Spasiteľ, Pán, zrodený pred východom zornice a pred všetkými vekmi.

Z_Listu Hebrejom

{r:Hebr}2, 9-17{/r}

{p}

Kristus vo všetkom podobný bratom

Bratia, {v}9{/v}vidíme, že ten, ktorý {i}bol stvorený len o_niečo menší od anjelov{/i}, Ježiš, bol {i}ovenčený slávou a cťou{/i}, lebo pretrpel smrť, aby z_Božej milosti okúsil smrť za všetkých.

{v}10{/v}Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko, ktorý priviedol mnoho synov do slávy, zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením. {v}11{/v}Lebo aj ten, čo posväcuje, aj tí, čo sú posväcovaní, všetci pochádzajú z_jedného. Preto sa nehanbí volať ich bratmi, {v}12{/v}keď hovorí:

„{i}Tvoje meno zvestujem svojim bratom{/i}

{i}a uprostred zhromaždenia budem ťa velebiť.{/i}“

{v}13{/v}Ďalej: „{i}Ja budem v_neho dúfať.{/i}“

A zasa: „{i}Hľa, ja i_deti, ktoré mi dal Boh.{/i}“

{v}14{/v}A pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj on mal podobne spoluúčasť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla, {v}15{/v}a vyslobodil tých, ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. {v}16{/v}Veď sa neujíma anjelov, ale {i}ujíma sa Abrahámovho potomstva{/i}. {v}17{/v}Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Lk 1, 28{/r}

Šťastná si, Panna Mária; pod srdcom si nosila Pána, Stvoriteľa sveta. {*} Porodila si toho, ktorý ťa stvoril, a ostávaš pannou naveky.

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s_tebou. {*} Porodila si toho, ktorý ťa stvoril, a ostávaš pannou naveky.

Z_Listov svätého biskupa Atanáza

(Epist. ad Epictetum 5-9: PG 26, 1058. 1062-1066)

{p}

Slovo prijalo z_Márie našu ľudskú prirodzenosť

Apoštol hovorí, že „Slovo sa ujalo Abrahámovho potomstva. Preto sa vo všetkom muselo pripodobniť bratom“{n}porov. {r}Hebr 2,16-17{/r}{/n} a vziať si telo podobné nášmu. Práve preto je tu Mária: aby si ho z_nej vzal a ako vlastné obetoval za nás. Písmo spomína pôrod a hovorí: „Zavinula ho do plienok“{n}{r}Lk 2,7{/r}{/n}, blahoslaví prsia, ktoré on požíval{n}porov. {r}Lk 11,27{/r}{/n}, a spomína aj to, že priniesli zaňho obetu ako za prvorodeného{n}porov. {r}Lk 2,23{/r}{/n}. A Gabriel jej obozretne a múdro hovorí. Nepovedal jednoducho „v_tebe“ sa narodí, aby si nik nemohol myslieť, že telo bolo do nej vložené zvonka, ale povedal „z_teba“{n}{r}Lk 1,35{/r}{/n}, aby všetci verili, že to, čo porodila, z_nej povstalo.

Práve o_to išlo, že si Slovo vzalo našu ľudskú prirodzenosť, prinieslo ju na obetu a celkom ju zničilo. Potom nás odialo svojou prirodzenosťou. A tak mohol Apoštol povedať: „Toto porušiteľné telo si musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť.“{n}{r}1Kor 15,53{/r}{/n}

Ale to nie je len výmysel, ako hovoria niektorí. Nie! Spasiteľ sa naozaj stal človekom, a tak spasil celého človeka. Naša spása naozaj nie je nijaký prelud a netýka sa len tela; v_Božom Slove bol spasený celý človek, teda aj duša, aj telo.

Z_Márie podľa Písma vzišiel človek s_pravou ľudskou prirodzenosťou, preto pravé bolo aj Pánovo telo; bolo pravé, pretože bolo také isté ako naše. Veď Mária je naša sestra, lebo všetci pochádzame od Adama.

Keď Ján hovorí: „Slovo sa telom stalo“{n}{r}Jn 1,14{/r}{/n}, treba to chápať tak ako iné podobné výroky. Tak napríklad Pavol napísal: „Kristus sa za nás stal kliatbou.“{n}porov. {r}Gal 3,13{/r}{/n} Ľudské telo získalo zo spoločenstva a zo spojenia so Slovom nesmierne bohatstvo: zo smrteľného sa stalo nesmrteľné, zo živočíšneho sa stalo duchovné{n}porov. {r}1Kor 15,44{/r}{/n} a hoci bolo utvorené zo zeme, prešlo cez nebeskú bránu.

Ale Trojica, aj keď si Slovo vzalo telo z_Márie, je stále Trojicou, nepozná nijaký prírastok ani úbytok; je stále úplne dokonalá: Trojica, a pritom jeden Boh. A tak Cirkev hlása, že je jeden Boh, Otec Slova.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Lk 1, 42{/r}

Svätá a nepoškvrnená Panna, neviem, akými chválami ťa zahrnúť. {*} Lebo ty si nosila v_lone toho, ktorého nemôžu nebesia obsiahnuť.

Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. {*} Lebo ty si nosila v_lone toho, ktorého nemôžu nebesia obsiahnuť.

NA VIGÍLIU: Ant. Mária, najčistejšia matka a plodná panna: bez poškvrny počala a bez bolesti porodila Spasiteľa.
Evanjelium je zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.
MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sof 3, 14. 15c{/r}

Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael; raduj sa a veseľ z_plného srdca, dcéra jeruzalemská! Kráľ Izraela, Pán je s_tebou.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zach 9, 9a{/r}

Zajasaj, dcéra sionská, plesaj, dcéra jeruzalemská! Hľa, tvoj kráľ prichádza k_tebe; je spravodlivý a prináša spásu.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Bar 5, 3-4{/r}

Jeruzalem, Boh ukáže tvoj lesk všetkému, čo je pod nebom. Boh ti dá navždy meno: Pokoj spravodlivosti a Sláva bohabojnosti.