PÔSTNE OBDOBIE

Počnúc ofíciom Popolcovej stredy až po Veľkonočnú vigíliu sa všade vynecháva Aleluja.

I. DO SOBOTY V_PIATOM PÔSTNOM TÝŽDNI

V_ofíciu Pôstneho obdobia, počnúc Popolcovou stredou, po modlitbu cez deň v_sobotu v_Piatom pôstnom týždni vrátane:

VEŠPERY

HYMNUS

V_nedeľnom ofíciu:

Ó, dobrotivý Tvorca náš,

čuj prosby, ktoré v_slzách ti

v_posvätný tento pôstny čas

šeptáme za štyridsať dní.

Ty skúmaš srdce do hlbín,

vieš, akí krehkí bývame;

prišli sme naspäť ku tebe,

odpusť nám, vrúcne žiadame.

Veľa sme všetci zhrešili,

no ušetri nás kajúcich;

pre slávu svojho mena nás

znavených liekom občerstvi.

Daj síl, nech telo odbojné

zdržanlivosťou skrotíme,

nech triezve srdce opustí

všetko, čo hriech je, nečnosti.

Daj, Trojjediný Bože náš,

čo blaženosťou oplývaš,

nech plody pôstov prehojné

zbierame v_svojej striedmosti. Amen.

Vo feriálnom ofíciu:

Ježišu, ty nám štyridsať

dní kážeš seba zapierať;

pre spásu duší všetkých nás

si ustanovil pôstny čas.

Pomáhaj ľudu Božiemu

nebeskú získať odmenu,

keď zmyje viny pokáním

a keď sa pred zlom uchráni.

Minulé hriechy odpusti,

Baránok Boží, prečistý,

a od budúcich ochráň nás,

milosťou svojou stráž si nás.

Kiež toto pôstne obdobie

nám dopomôže do nebies

k_tej veľkonočnej radosti,

kde sa Nevesta nepostí.

Nech celé tvorstvo korí sa

tebe, láskavá Trojica;

my, obnovení milosťou,

spievajme pieseň s_radosťou. Amen.

MODLITBA CEZ DEŇ

HYMNUS

PREDPOLUDNÍM

Viera nás drží nažive,

nádej je svetlo blaživé,

láska nás celkom obnoví;

spievajme pieseň Kristovi.

On o_deviatej hodine

začína trpieť nevinne:

kríž nesie, cesta tŕnistá;

koná sa naša očista.

Vykúpiť ide otrokov;

prosme ho s_úctou hlbokou,

aby nás chránil od zloby

a stieral naše dlžoby.

Vzývajme Syna Božieho,

Otca i_Ducha Svätého;

jediný Bože v_Trojici,

ty mocný, chráň nás prosiacich. Amen.

NAPOLUDNIE

Hodina, keď mal Kristus smäd!

Čo všetko musel vytrpieť!

Nech je mu náš smäd po spáse

útechou v_smrtnom zápase.

Nech aj my hlad, smäd cítime

a iba ním sa živíme,

aby sa nám hriech zošklivil

a duch za čnosťou zatúžil.

Presvätým Duchom naplň nás,

keď v_žalmoch znie náš vrúcny hlas;

páľavu nášho tela schlaď

a daj nám v_mysli pookriať.

Vzývajme Syna Božieho,

Otca i_Ducha Svätého;

jediný Bože v_Trojici,

ty mocný, chráň nás prosiacich. Amen.

POPOLUDNÍ

Je tu čas tretej hodiny:

umiera Kristus nevinný.

Prosme v_tej chvíli posvätnej,

nech spása aj nám zasvitne.

Hľa, zločincovo priznanie

Kristovu milosť dostane;

aj nám skrúšeným, v_ľútosti,

Pán Ježiš hriechy odpustí.

Smrť hynie, premáha ju kríž,

svit sa k_nám po tmách priblížil;

strach, ktorý ničil vinníka,

pred žiarou spásy uniká.

Vzývajme Syna Božieho,

Otca i_Ducha Svätého;

jediný Bože v_Trojici,

ty mocný, chráň nás prosiacich. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Nadišli nám dni pokánia, keď sa máme vyslobodiť z_hriechov a zachrániť si dušu.

Ant. napoludnie Ako žijem, hovorí Pán, nechcem smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil.

Ant. popoludní Vytrvajme v_skúškach; naša sila je Božia spravodlivosť.

PREDPOLUDNÍM

Bože, stvor vo mne srdce čisté.

A v_mojom vnútri obnov ducha pevného.

NAPOLUDNIE

Odvráť svoju tvár od mojich hriechov.

A zotri všetky moje viny.

POPOLUDNÍ

Obetou Bohu milou je duch skrúšený.

Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.

1. — 4. PÔSTNY TÝŽDEŇ NEDEĽA PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Sol 4, 1. 7{/r}

Bratia, prosím vás a napomínam v_Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v_tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete. Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvätenie.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 30, 15. 18{/r}

Toto hovorí Pán, Boh, Svätý Izraela: Keď sa obrátite a upokojíte, budete spasení. V_mlčaní a v_dôvere bude vaša sila. Preto Pán čaká, chce sa nad vami zmilovať. Vyvýši sa a zľutuje sa nad vami. Veď Pán je spravodlivý Boh; blahoslavení všetci, čo ho očakávajú.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dt 4, 29-31{/r}

Keď budeš hľadať Pána, svojho Boha, nájdeš ho, ak ho budeš hľadať celým srdcom a celou svojou dušou. A keď ťa v_tvojom súžení stihne všetko, čo bolo predpovedané, v_poslednom čase sa vrátiš k_Pánovi, svojmu Bohu, a budeš počúvať jeho hlas. Lebo Pán, tvoj Boh, je milosrdný Boh. Neopustí ťa, ani nezničí, ani nezabudne na zmluvu, na ktorú prisahal tvojim otcom.

PONDELOK PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Múd 11, 23-24b{/r}

Pane, zmilúvaš sa nad všetkými, veď všetko môžeš, a prehliadaš hriechy ľudí, aby sa kajali. Lebo miluješ všetko, čo je, a nepohŕdaš ničím, čo si vytvoril.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ez 18, 23{/r}

Azda môžem chcieť smrť bezbožného, hovorí Pán, Boh, a nie aby sa odvrátil od svojich ciest a žil?

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 58, 6a. 7{/r}

A nie toto je pôst, aký som si vyvolil: Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaviesť do svojho domu? Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím blížnym sa neskrývaj.

UTOROK PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Joel 2, 17{/r}

Kňazi, Pánovi služobníci, nech plačú medzi predsieňou a oltárom a nech hovoria: Zľutuj sa, Pane, nad svojím ľudom a nevystavuj potupe svoje dedičstvo, nech nepanujú nad ním národy.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 3, 25b{/r}

Hrešili sme proti Pánovi, nášmu Bohu, my aj naši otcovia od svojej mladosti až po tento deň a nepočúvali sme hlas Pána, nášho Boha.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 58, 1-2{/r}

Krič mocne, neutíchaj! Rozozvuč svoj hlas ako poľnica a oznám môjmu ľudu jeho zločiny a Jakubovmu domu jeho hriechy. Áno, deň čo deň ma hľadajú, chcú poznať moje cesty ako ľud, čo koná spravodlivo a práva svojho Boha sa nespúšťa.

STREDA PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ez 18, 30b-32{/r}

Obráťte sa, odvráťte sa od všetkých svojich neprávostí, aby vás nepriviedli k_pádu. Odvrhnite od seba všetky svoje hriechy a obnovte si srdce i_ducha. Veď prečo by ste mali zomrieť, dom Izraela? Ja nemám záľubu v_smrti človeka, hovorí Pán, Boh. Obráťte sa a žite.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zach 1, 3b-4b{/r}

Obráťte sa ku mne, hovorí Pán zástupov, a ja sa obrátim k_vám. Nebuďte ako vaši otcovia, ku ktorým volali niekdajší proroci: Zanechajte svoje zlé cesty a svoje zlé zámery; ale nepočúvali ste.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dan 4, 24b{/r}

Naprav svoje hriechy almužnou a svoje neprávosti milosrdenstvom voči chudobným; potom ti Boh predĺži život.

ŠTVRTOK PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 55, 6-7{/r}

Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť, volajte ho, kým je nablízku. Nech zanechá bezbožný svoju cestu a zločinec svoje zámery, nech sa vráti k_Pánovi a on sa nad ním zmiluje, k_nášmu Bohu, lebo on veľkodušne odpúšťa.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dt 30, 2-3a{/r}

Keď sa vrátiš k_Pánovi, svojmu Bohu, a budeš aj so svojimi synmi celým svojím srdcom a celou svojou dušou poslúchať jeho nariadenia tak, ako ti to ja dnes prikazujem, Pán, tvoj Boh, privedie späť tvojich zajatcov a zľutuje sa nad tebou.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 10, 35-36{/r}

Netraťte dôveru, lebo ju čaká veľká odmena. Potrebujete vytrvalosť, aby ste plnením Božej vôle získali prisľúbenie.

PIATOK PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 55, 3{/r}

Napnite svoj sluch a poďte ku mne, počúvajte a budete žiť. Uzavriem s_vami večnú zmluvu, verný láske, ktorou som miloval Dávida.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Jer 3, 12. 14a{/r}

Vráťte sa, hovorí Pán, a ja neodvrátim od vás svoju tvár; veď som milosrdný, nebudem sa hnevať naveky. Vráťte sa, poblúdení synovia, hovorí Pán.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jak 1, 27{/r}

Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v_ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.

SOBOTA PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 3, 19-20{/r}

Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k_tomu vojdem a budem s_ním večerať a on so mnou.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Iz 44, 21-22{/r}

Pamätaj, že si môj služobník; ja som ťa utvoril, si môj služobník, Izrael, neunikneš mojej pozornosti. Zotriem sťa oblak tvoje neprávosti a ako mračno tvoje hriechy. Navráť sa ku mne, veď som ťa vykúpil.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 6, 7b-8{/r}

Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať. Lebo kto seje pre svoje telo, z_tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre Ducha, z_Ducha bude žať večný život.

5. PÔSTNY TÝŽDEŇ NEDEĽA PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 4, 10-11{/r}

Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život. A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 4, 13-14{/r}

Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 5, 10-11{/r}

Boh všetkej milosti, ktorý vás v_Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. Jemu vláda na veky vekov. Amen.

PONDELOK PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ez 33, 10. 11a{/r}

Naše neprávosti a naše hriechy nás presahujú a my v_nich hynieme. Ako potom môžeme žiť? Ako žijem, hovorí Pán, Boh, nechcem smrť bezbožného, ale aby sa bezbožný odvrátil od svojej cesty a žil.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 18, 20b{/r}

Spomeň si, že som stával pred tebou, aby som hovoril v_ich prospech a odvrátil od nich tvoju nevôľu.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 31, 2. 3b. 4a{/r}

Toto hovorí Pán: Našiel milosť na púšti ľud, ktorý meču unikol; Izrael vojde do svojho pokoja. Láskou odvekou ťa milujem, preto som si ťa milosrdne pritiahol. Znova ťa vybudujem a budeš vybudovaná, panna Izraela.

UTOROK PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 1, 18-19{/r}

Slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. Veď je napísané: Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 1, 22-24{/r}

Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista — Božiu moc a Božiu múdrosť.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 1, 25-27a{/r}

Čo je u_Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u_Boha slabé, je silnejšie ako ľudia. Ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych.

STREDA PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}1 Tim 2, 4-6{/r}

Boh, náš Spasiteľ, chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v_pravom čase.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 15, 3{/r}

Kristus nehľadal záľubu v_sebe, ale ako je napísané: Padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 9, 28{/r}

Kristus sa raz obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví — bez hriechu — na spásu tým, čo ho očakávajú.

ŠTVRTOK PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 4, 14-15{/r}

Keďže teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa svojho vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s_našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 7, 26-27{/r}

Bolo vhodné, aby sme mali takého veľkňaza: svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého, Ježiš Kristus, náš Pán.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 9, 11-12{/r}

Keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov, cez väčší a dokonalejší stánok, nie urobený rukou, to jest nie z_tohto stvoreného sveta, raz navždy vošiel do Svätyne, a to nie s_krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie.

PIATOK PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 53, 2-3{/r}

Vzišiel pred ním ako ratoliestka, sťa koreň z_vyschnutej zeme. Nemal podoby ani krásy, aby sme naň hľadeli; ani výzor nemal, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a najposlednejší z_ľudí, muž bolestí, ktorý poznal slabosť, ako niekto, pred kým si zakrývame tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 53, 4-5{/r}

A on niesol naše neduhy, vzal na seba naše bolesti. No my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. Ale on bol prebodnutý pre naše neprávosti, pre naše zločiny strýznený. On pre náš pokoj znášal trest a jeho rany nás uzdravili.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 53, 6-7{/r}

My všetci sme blúdili ako ovce, každý zahol svojou vlastnou cestou. A Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Týrali ho, on to ponížene znášal a neotvoril ústa; ako baránok vedený na zabitie, ako ovca, ktorá onemela pred strihačmi a neotvorila ústa.

SOBOTA PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 1, 8-9{/r}

Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v_nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 2, 1b-2{/r}

Máme u_Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 2, 8b-10{/r}

Tma odchádza a už svieti pravé svetlo. Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí svojho brata, je ešte stále vo tme. Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením.

KOMPLETÓRIUM

V_prvom, treťom a piatom týždni hymnus Na sklonku dňa. V_ostatných týždňoch: Kriste, ty svetlo.

INVITATÓRIUM

V_nedeľnom i_feriálnom ofíciu:

Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, nášmu Pánovi, pre nás pokúšanému a umučenému.

Alebo: Čujte dnes Pánov hlas: Nezatvrdzujte svoje srdcia.

Ak sa použije a opakuje druhá antifóna, štvrtá strofa žalmu 95 sa začína slovami: ako v_Meríbe.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

V_nedeľnom ofíciu:

Vrúcne sa všetci modlime,

pokánie pravé konajme,

pred Sudcom plačme, vzdychajme,

by nás netrestal, volajme.

Dobrotu tvoju, Bože náš,

sme urazili hriešnosťou;

odpusť nám viny, zľutuj sa

a zahŕňaj nás milosťou.

Pamätaj, že my tvoji sme,

i_keď sme nedokonalí;

daj, by sme nikdy nikomu

pred tebou prednosť nedali.

Naprav zlo, čo sme spáchali,

daj nám to, po čom túžime:

len tebe nech sa naveky

páčime a ti slúžime.

Daj, Trojjediný Bože náš,

čo blaženosťou oplývaš,

nech plody pôstov prehojné

zbierame v_svojej striedmosti. Amen.

Vo feriálnom ofíciu:

Ježišu Kriste, pravdy jas,

nech zmizne temno hriechov z_nás,

nech svetlo čností príde k_nám,

keď zas deň dávaš krajinám.

Čas milostivý dávaš nám;

nech kajúcnosť je nábožná.

Obráť nás, Bože láskavý,

nech milosť hriešnych uzdraví.

Daj konať pravé pokánie,

ono nám viny odvanie

a darom tvojej milosti

vstaneme z_našej hriešnosti.

Už je deň, slnko vychádza,

k_rozkvetu všetko privádza;

nech naše srdce zahreje

lúč milosti a nádeje.

Nech celé tvorstvo korí sa

tebe, láskavá Trojica;

my, obnovení milosťou,

spievajme pieseň s_radosťou. Amen.

POPOLCOVÁ STREDA

Štvrtý týždeň žaltára

RANNÉ CHVÁLY

Žalmy a chválospev s_antifónami možno vziať z_piatku tretieho týždňa.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dt 7, 6. 8-9{/r}

Teba si Pán, tvoj Boh, vyvolil zo všetkých národov na zemi, aby si bol jeho vlastným ľudom, lebo Pán vás miluje a zachováva prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. Preto vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil ťa z_domu otroctva, z_ruky faraóna, egyptského kráľa. Vedz teda, že Pán, tvoj Boh, je jediný Boh, verný Boh, ktorý zachováva zmluvu a milosrdenstvo do tisíceho pokolenia voči tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní {*} A ja tvoj zákon zachovám.

Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní {*} A ja tvoj zákon zachovám.

Celým srdcom sa ich budem pridŕžať. {*}

A ja tvoj zákon zachovám.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní {*} A ja tvoj zákon zachovám.

[LH, zv. II, uvádza odlišný text responzória (podľa Ž 119,33a.34). Ide však o_odklon od pôvodiny. Podľa latinskej LH (1. aj 2. typické vydanie; znenie Ž 91,3 podľa NVg) by mal byť text responzória taký, ako uvádzame v_pracovnom preklade.]

On sám ma vyslobodí {*} Z_osídel lovcov.

On sám ma vyslobodí {*} Z_osídel lovcov.

A zo zhubného moru. {*}

Z_osídel lovcov.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

On sám ma vyslobodí {*} Z_osídel lovcov.

Ant. na Benediktus: Keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci.

PROSBY

Vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, ktorý nám dnes dáva príležitosť začať štyridsaťdňový pôst, a prosme ho, aby v_týchto dňoch spásy vliatím a pôsobením Ducha Svätého očistil naše srdcia a upevnil ich v_láske. Pokorne ho prosme:

Daruj nám, Otče, svojho Ducha Svätého.

Otče, vzbuď v_nás duchovný hlad a smäd,

aby sme túžili po slove, ktoré vychádza z_tvojich úst.

Daruj nám, Otče, svojho Ducha Svätého.

Pomáhaj nám praktizovať lásku nielen pri veľkých príležitostiach,

ale aj vo všedných okolnostiach nášho života.

Daruj nám, Otče, svojho Ducha Svätého.

Nauč nás zriekať sa nadbytočných vecí,

aby sme mohli pomáhať svojim núdznym bratom a sestrám.

Daruj nám, Otče, svojho Ducha Svätého.

Daj, nech nosíme na svojom tele umieranie tvojho Syna,

veď jeho smrťou si nám dal nesmrteľný život.

Daruj nám, Otče, svojho Ducha Svätého.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, dopraj nám týmto svätým pôstom nastúpiť cestu duchovnej obnovy, aby nás pokánie posilňovalo v_boji proti nepriateľom spásy.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Flp 2, 12b-15a{/r}

S_bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Volám: Pane, {*} Zmiluj sa nado mnou.

Volám: Pane, {*} Zmiluj sa nado mnou.

Uzdrav moju dušu, zhrešil som proti tebe. {*}

Zmiluj sa nado mnou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Volám: Pane, {*} Zmiluj sa nado mnou.

Ant. na Magnifikat: Keď dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá.

PROSBY

Sláva a česť Bohu, ktorý v_Kristovej krvi uzavrel novú a večnú zmluvu so svojím ľudom a obnovuje ju vo sviatosti Eucharistie. Plní vďačnosti za vykúpenie pokorne ho prosme:

Otče, požehnaj svoj ľud.

Bože, usmerňuj podľa svojej vôle zmýšľanie národov i_tých, čo ich spravujú,

aby sa úprimne usilovali o_spoločné dobro všetkých ľudí.

Otče, požehnaj svoj ľud.

Posilňuj a zveľaďuj zasvätenie tých, čo opustili všetko a idú za Kristom,

aby výrazne svedčili o_svätosti Cirkvi a povzbudzovali ľudí do horlivejšieho kresťanského života.

Otče, požehnaj svoj ľud.

Ty si stvoril všetkých ľudí na svoj obraz;

daj, nech sa všetci chránia každej nespravodlivej diskriminácie.

Otče, požehnaj svoj ľud.

Priveď všetkých blúdiacich k_pravde a daruj im svoje priateľstvo

a nás nauč, že im máme pomáhať.

Otče, požehnaj svoj ľud.

Prijmi zosnulých do svojej slávy,

aby ťa naveky velebili a tešili sa s_tebou.

Otče, požehnaj svoj ľud.

ŠTVRTOK PO POPOLCOVEJ STREDE

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}1 Kr 8, 51-53a{/r}

Sme tvoj ľud, Pane, a tvoje dedičstvo. Nech sú tvoje oči otvorené pre úpenlivú prosbu tvojho služobníka i_tvojho ľudu Izraela a vyslyš nás vo všetkom, o_čo ťa budeme prosiť. Veď ty si si nás oddelil zo všetkých národov zeme za dedičstvo.

Ant. na Benediktus: Kto chce ísť za mnou, hovorí Pán, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.

PROSBY

Drahí bratia (a sestry), oslavujme lásku nášho Boha, ktorý sa zjavil v_Kristovi, a zo srdca ho prosme:

Pamätaj na nás, Otče, veď sme tvoje deti.

Daj, nech hlbšie chápeme tajomstvo Cirkvi,

aby sa nám i_všetkým stala účinnejšou sviatosťou spásy.

Pamätaj na nás, Otče, veď sme tvoje deti.

Ty miluješ človeka; daj, aby sme napomáhali rozvoj ľudskej spoločnosti

a vo všetkom hľadali tvoje kráľovstvo.

Pamätaj na nás, Otče, veď sme tvoje deti.

Vzbuď v_každom z_nás smäd po Kristovi,

ktorý sa nám dáva ako prameň živej vody.

Pamätaj na nás, Otče, veď sme tvoje deti.

Odpusť nám naše viny

a naše kroky upriam na cestu spravodlivosti a úprimnosti.

Pamätaj na nás, Otče, veď sme tvoje deti.

MODLITBA

Pane, predchádzaj naše konanie svojím vnuknutím a sprevádzaj ho svojou pomocou, aby sme všetky podujatia s_tebou začínali a s_tvojou pomocou i_dokončili.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jak 4, 7-8. 10{/r}

Podriaďte sa Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás. Priblížte sa k_Bohu a on sa priblíži k_vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ. Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.

Ant. na Magnifikat: Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho naveky, hovorí Pán.

PROSBY

Oslavujme milosrdenstvo nášho Boha, ktorý nás osvecuje milosťou Ducha Svätého, aby náš život žiaril skutkami spravodlivosti a viery. Modlime sa:

Otče, oživ svoj ľud, ktorý Kristus vykúpil.

Bože, prameň a pôvodca všetkej svätosti, prostredníctvom eucharistického tajomstva zjednoť s_Kristom čo najužšie biskupov, kňazov a diakonov,

aby deň čo deň roznecovali milosť, ktorú dostali vkladaním rúk.

Otče, oživ svoj ľud, ktorý Kristus vykúpil.

Uč svojich veriacich dôstojne a činne sa zúčastňovať na stole Kristovho slova a tela,

aby príkladným životom vyjadrovali, čo prijali vierou a vo sviatosti.

Otče, oživ svoj ľud, ktorý Kristus vykúpil.

Daj, aby sme uznávali dôstojnosť každého človeka, vykúpeného krvou tvojho Syna,

a rešpektovali slobodu a svedomie svojich bratov a sestier.

Otče, oživ svoj ľud, ktorý Kristus vykúpil.

Daj, nech ľudia krotia svoju žiadostivosť po pozemských dobrách

a ochotne pomáhajú tým, čo sa nachádzajú v_núdzi.

Otče, oživ svoj ľud, ktorý Kristus vykúpil.

Zmiluj sa nad veriacimi, ktorých si dnes povolal z_tohto života k_sebe,

a udeľ im večnú blaženosť v_nebeskom kráľovstve.

Otče, oživ svoj ľud, ktorý Kristus vykúpil.

PIATOK PO POPOLCOVEJ STREDE

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 53, 11b-12{/r}

Môj spravodlivý služobník ospravedlní mnohých a sám ponesie ich viny. Preto mu dám ako podiel zástupy a s_mocnými sa bude deliť o_korisť, pretože vydal na smrť svoj život a započítali ho medzi zločincov; a on niesol hriech mnohých a prosí za hriešnikov.

Ant. na Benediktus: Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím blížnym sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť.

PROSBY

Drahí bratia (a sestry), vzývajme Krista, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním; s_dôverou volajme:

Pane, zmiluj sa nad nami.

Ty si vystúpil do Jeruzalema, aby si trpel, a tak vošiel do slávy;

priveď svoju Cirkev, putujúcu na zemi, do večnej veľkonočnej radosti.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Ty si bol povýšený na kríž a dal si sa prebodnúť kopijou vojaka;

zahoj naše rany po hriechu liečivou silou sviatostnej milosti.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Ty si svojou smrťou premenil drevo kríža na strom života;

udeľ znovuzrodeným v_krste jeho spasiteľné ovocie.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Keď si zomieral na kríži, odpustil si kajúcemu zločincovi;

odpusť aj nám, hriešnikom, všetky previnenia.

Pane, zmiluj sa nad nami.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, sprevádzaj svojou pomocou naše prvé kroky na ceste pokánia, aby vonkajšie úkony kajúcnosti vychádzali z_úprimného srdca.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jak 5, 16. 19-20{/r}

Vyznávajte si navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Bratia moji, keby niekto z_vás zblúdil od pravdy a iný ho obráti, nech vie, že ten, kto vráti hriešnika z_jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov.

Ant. na Magnifikat: Keď im ženícha vezmú, v_tých dňoch sa budú svadobní hostia postiť.

PROSBY

Klaňajme sa Spasiteľovi ľudského pokolenia, ktorý svojou smrťou našu smrť premohol a svojím zmŕtvychvstaním obnovil nám život. Pokorne ho prosme:

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Ježišu, náš Vykupiteľ, daj, aby sme sa pokáním plnšie pripojili k_tvojmu utrpeniu,

a tak dosiahli slávne vzkriesenie.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Daj, aby sme vždy žili pod ochranou tvojej Matky, tešiteľky utrápených,

a posilňovali zarmútených tou útechou, ktorou nás ty posilňuješ.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Daj, nech máme v_životných útrapách účasť na tvojom umučení,

aby sa na nás ukázala tvoja spása.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Uponížil si sa a stal si sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži;

daj nám, svojim služobníkom, ducha poslušnosti a trpezlivosti.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

Zmiluj sa nad našimi zosnulými a daj im raz účasť na tvojom zmŕtvychvstaní

a po smrti prijmi aj nás spolu s_nimi do večnej slávy.

Posväť ľud, ktorý si vykúpil svojou krvou.

SOBOTA PO POPOLCOVEJ STREDE

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 1, 16-18{/r}

Obmyte sa, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojho zmýšľania; prestaňte robiť zlo, učte sa robiť dobro, hľadajte spravodlivosť, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu. A príďte, budeme sa pravotiť, hovorí Pán. Keby boli vaše hriechy ako šarlát, zbelejú ako sneh, a keby boli červené sťa purpur, budú ako vlna.

Ant. na Benediktus: V_nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ, ani hrdza.

PROSBY

Vždy a všade vzdávajme vďaky Kristovi, nášmu Spasiteľovi, a s_dôverou ho prosme:

Pomáhaj nám, Pane, svojou milosťou.

Daj, nech si uchováme telo a srdce v_nevinnosti,

aby v_ňom mohol bývať Duch Svätý.

Pomáhaj nám, Pane, svojou milosťou.

Uč nás venovať sa už od rána svojim bratom a sestrám

a celý deň vo všetkom plniť tvoju vôľu.

Pomáhaj nám, Pane, svojou milosťou.

Daj, nech hľadáme chlieb, ktorý ostáva pre večný život

a ktorý nám ty dávaš.

Pomáhaj nám, Pane, svojou milosťou.

Nech sa za nás prihovára tvoja Matka, útočište hriešnikov,

aby si nám milostivo odpustil hriechy.

Pomáhaj nám, Pane, svojou milosťou.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, milosrdne zhliadni na našu krehkosť a vystri nad nás svoju mocnú pravicu, aby nás chránila.

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Prvý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. 1 Prijmi nás, Bože, v_duchu pokorných a v_srdci skrúšených; a naša dnešná obeta nech nájde zaľúbenie v_tvojich očiach.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o_pomoc a on ti povie: Tu som.

Ant. 3 Kristus zomrel za naše hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k_Bohu. Bol usmrtený v_tele, ale Duchom oživený.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 6, 1-4a{/r}

Napomíname vás, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo. Veď hovorí: „V_milostivom čase som ťa vyslyšal a v_deň spásy som ti pomohol.“ Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy! Preto nikomu v_ničom nedávame pohoršenie, aby táto služba bola bez hany. Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pozri, Pane, a zmiluj sa, {*} Zhrešili sme proti tebe.

Pozri, Pane, a zmiluj sa, {*} Zhrešili sme proti tebe.

Vyslyš, Kriste, modlitby pokorne prosiacich. {*}

Zhrešili sme proti tebe.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pozri, Pane, a zmiluj sa, {*} Zhrešili sme proti tebe.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol.

V_roku B Ježiš bol na púšti štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.

V_roku C Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal.

PROSBY

Oslavujme Krista Pána, ktorý sa stal naším učiteľom, vzorom a bratom, a pokorne ho prosme:

Pane, oživuj svoj ľud.

Kriste, ty si sa nám stal podobným vo všetkom okrem hriechu; nauč nás radovať sa s_radujúcimi a plakať s_plačúcimi,

aby sme deň čo deň rástli v_láske.

Pane, oživuj svoj ľud.

Daj nám milosť, aby sme ti ako hladnému slúžili v_hladujúcich

a ako smädnému v_smädných.

Pane, oživuj svoj ľud.

Ty si zobudil Lazára zo spánku smrti;

daj, aby sa tí, čo sú pre svoj hriešny život duchovne mŕtvi, vierou a pokáním navrátili k_životu.

Pane, oživuj svoj ľud.

Daj, nech čím viacerí horlivejšie a dokonalejšie kráčajú v_tvojich šľapajach

podľa príkladu Panny Márie a svätých.

Pane, oživuj svoj ľud.

Daj, nech zosnulí dosiahnu slávu vzkriesenia

a nech sa naveky tešia z_tvojej lásky.

Pane, oživuj svoj ľud.

MODLITBA

Všemohúci Bože, udeľ nám milosť, aby sme prežívaním štyridsaťdňového Pôstneho obdobia hlbšie vnikali do Kristovho tajomstva a s_jeho pomocou napredovali čnostným životom na ceste k_spáse.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Pane, celý život ťa chcem velebiť a v_tvojom mene dvíhať svoje ruky.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Spievajte chválospev a vyvyšujte Boha naveky.

Ant. 3 Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Neh 8, 9. 10{/r}

Dnešný deň je zasvätený Pánovi, nášmu Bohu. Nežiaľte a neplačte! Lebo tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, veď radosť z_Pána je vaša sila.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Ty si bol pre naše zločiny strýznený. {*}

Zmiluj sa nad nami.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Ant. na Benediktus:

V_roku A Nielen z_chleba žije človek, ale z_každého slova, ktoré vychádza z_Božích úst.

V_roku B Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

V_roku C Ježiš v_tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol.

PROSBY

Dobrorečme nášmu Vykupiteľovi, ktorý nám milostivo zaslúžil tento čas spásy, a pokorne ho prosme:

Pane, stvor v_nás nového ducha.

Kriste, náš život, vo sviatosti krstu sme boli s_tebou tajomne pochovaní a vzkriesení;

daj, aby sme dnes žili s_tebou novým životom.

Pane, stvor v_nás nového ducha.

Pane, ty si robil dobre všetkým;

daj, nech sa aj my staráme o_spoločné dobro všetkých.

Pane, stvor v_nás nového ducha.

Daj, aby sme svorne spolupracovali na budovaní pozemskej vlasti

a zároveň hľadali večnú vlasť v_nebesiach.

Pane, stvor v_nás nového ducha.

Ježišu, lekár tela i_duše, uzdrav rany nášho srdca,

aby sme s_tvojou pomocou deň čo deň rástli vo svätosti.

Pane, stvor v_nás nového ducha.

Modlitba ako na prvé vešpery.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. 1 Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy.

Ant. 3 Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko, čo je napísané o_Synovi človeka.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 9, 24-25{/r}

Tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu. Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pozri, Pane, a zmiluj sa, {*} Zhrešili sme proti tebe.

Pozri, Pane, a zmiluj sa, {*} Zhrešili sme proti tebe.

Vyslyš, Kriste, modlitby pokorne prosiacich. {*}

Zhrešili sme proti tebe.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pozri, Pane, a zmiluj sa, {*} Zhrešili sme proti tebe.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Ježiš povedal: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu prišli anjeli a posluhovali mu.

V_roku B Bedli nad nami, večný Spasiteľ, aby nás neschvátil úskočný pokušiteľ, veď ty si naša pomoc naveky.

V_roku C Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.

PROSBY

Chváľme Boha Otca, že nás skrze svoje vtelené Slovo znovuzrodil pre neporušiteľný život, a nábožne ho prosme:

Otče, buď milostivý svojmu ľudu.

Milosrdný Bože, počuj naše prosby, ktoré prednášame za všetok tvoj ľud,

aby viac túžil po tvojom slove než po telesnom pokrme.

Otče, buď milostivý svojmu ľudu.

Nauč nás opravdivo a účinne milovať náš národ i_všetkých ľudí bez rozdielu

a obetavo sa starať o_ich pokoj a dobro.

Otče, buď milostivý svojmu ľudu.

Zhliadni na všetkých, čo sa majú znovuzrodiť v_krste,

aby ako živé kamene tvorili tvoj duchovný dom, ktorým je Cirkev.

Otče, buď milostivý svojmu ľudu.

Ty si Jonášovým kázaním pohol Ninivčanov k_pokániu;

obráť tajomnou silou svojho slova srdcia hriešnikov.

Otče, buď milostivý svojmu ľudu.

Daj, nech umierajúci idú s_nádejou v_ústrety Kristovi, Sudcovi,

a nech sa naveky radujú z_pohľadu na teba.

Otče, buď milostivý svojmu ľudu.

PONDELOK

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ex 19, 4-6a{/r}

Sami ste videli, ako som vás niesol na orlích krídlach a priviedol k_sebe. Ak teda budete počúvať môj hlas a zachovávať moju zmluvu, budete mojím vlastníctvom medzi všetkými národmi; lebo moja je celá zem. Budete mi kráľovstvom kňazov a svätým národom.

Ant. na Benediktus: Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od počiatku sveta.

PROSBY

Nech je zvelebený Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, lebo nám svojou smrťou otvoril cestu spásy. Modlime sa k_nemu s_dôverou:

Pane, priveď svoj ľud na správnu cestu.

Láskavý Ježišu, ty si nám vo sviatosti krstu dal nový život;

daj, nech sa ti zo dňa na deň viac podobáme.

Pane, priveď svoj ľud na správnu cestu.

Daj, aby sme dnes svojou láskavosťou potešili tých, čo to potrebujú,

a tým, že im pomôžeme, nech nájdeme teba samého.

Pane, priveď svoj ľud na správnu cestu.

Pomáhaj nám, aby sme konali, čo je dobré, správne a sväté pred tebou,

a celým srdcom túžili po tebe.

Pane, priveď svoj ľud na správnu cestu.

Odpusť nám láskavo všetko, čím sme sa previnili proti jednote Božieho ľudu,

a daj, nech sme jedno srdce a jedna duša.

Pane, priveď svoj ľud na správnu cestu.

MODLITBA

Bože, náš záchranca, obráť k_sebe naše srdcia a pouč naše mysle nebeskou náukou, aby sme sa pôstnym pokáním zdokonalili v_kresťanskom živote.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 12, 1-2{/r}

Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

Ant. na Magnifikat: Čo ste urobili jednému z_mojich najmenších, mne ste urobili, hovorí Pán.

PROSBY

Pokorne vzývajme Pána Ježiša Krista, veď on nás, svoj ľud, zbavil hriechov:

Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami.

Prosíme ťa, Kriste, za tvoju svätú Cirkev, za ktorú si vydal seba samého, aby si ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom života;

ustavične ju obnovuj a očisťuj pokáním.

Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami.

Dobrý Učiteľ, ukáž mladým cestu, ktorú si každému z_nich určil,

a pomôž im, aby šli po nej a boli šťastní.

Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami.

Ty si mal súcit so všetkými, čo trpia; vzbuď v_chorých nádej a uzdrav ich

a nám pomáhaj, aby sme ich svojou starostlivosťou duchovne pozdvihovali.

Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami.

Daj, nech si uvedomujeme veľkú dôstojnosť, ktorú si nám dal v_krste,

aby sme nenávideli hriech a stále žili pre teba.

Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami.

Zosnulým udeľ svoj pokoj a večnú slávu

a nám daj, aby sme spolu s_nimi mohli raz s_tebou kraľovať.

Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami.

UTOROK

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Joel 2, 12-13{/r}

Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom, plačom a nárekom; srdcia si roztrhnite, nie šaty, a obráťte sa k_Pánovi, svojmu Bohu. Veď on je dobrotivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v_nešťastí.

Ant. na Benediktus: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.

PROSBY

Dobrorečme Kristovi, že sa nám dal ako chlieb zostupujúci z_neba, a obráťme sa naňho modlitbou:

Kriste, chlieb a liek duší, posilni nás.

Pane, daj, nech sa s_vierou zúčastňujeme na eucharistickej hostine,

aby sme získali bohaté ovocie z_tvojej veľkonočnej obety.

Kriste, chlieb a liek duší, posilni nás.

Pomáhaj nám zachovávať tvoje slovo v_dobrom a šľachetnom srdci,

aby sme s_vytrvalosťou prinášali úrodu.

Kriste, chlieb a liek duší, posilni nás.

Daj, nech ochotne spolupracujeme na budovaní spravodlivejšieho sveta,

aby sa skrze tvoju Cirkev ľahšie šírilo posolstvo pokoja.

Kriste, chlieb a liek duší, posilni nás.

Zhrešili sme, Pane, veľmi sme zhrešili;

znič naše neprávosti svojou spásonosnou milosťou.

Kriste, chlieb a liek duší, posilni nás.

MODLITBA

Pane, zhliadni na svoju rodinu a pomáhaj nám, aby naše srdcia účinkom telesného pokánia zahoreli vrúcnou túžbou po tebe.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jak 2, 14. 17. 18b{/r}

Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak viera nemá skutky, je sama v_sebe mŕtva. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.

Ant. na Magnifikat: Keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k_svojmu Otcovi.

PROSBY

Drahí bratia (a sestry), Kristus Pán nám prikazuje bdieť a modliť sa, aby sme neupadli do pokušenia; vrúcne ho prosme:

Pane, zhliadni na nás a zmiluj sa.

Pane Ježišu, ty si sľúbil, že budeš medzi tými, čo sa zhromaždia na modlitbu v_tvojom mene;

daj, nech sa vždy modlíme s_tebou k_Otcovi v_Duchu Svätom.

Pane, zhliadni na nás a zmiluj sa.

Nebeský Ženích, odstráň škvrny zo svojej milovanej Cirkvi

a daj, nech kráča v_nádeji a sile Ducha Svätého.

Pane, zhliadni na nás a zmiluj sa.

Ty miluješ človeka; daj, nech sa staráme o_svojich blížnych, ako si nám prikázal,

aby všetkým jasnejšie zažiarilo svetlo tvojej spásy.

Pane, zhliadni na nás a zmiluj sa.

Kráľ pokoja, daj, nech sa v_celom svete šíri tvoj pokoj,

aby bolo všade čoraz lepšie poznať tvoju spásnu prítomnosť.

Pane, zhliadni na nás a zmiluj sa.

Otvor brány do večnej blaženosti všetkým našim zosnulým

a prijmi ich do nehynúcej slávy.

Pane, zhliadni na nás a zmiluj sa.

STREDA

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Toto zlé a skazené pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša.

PROSBY

Nech je zvelebený Pôvodca našej spásy, lebo chcel, aby sa v_ňom ľudia stali novým stvorením, aby sa staré pominulo a všetko bolo nové. Preto ho so živou nádejou prosme:

Pane, obnov nás svojím Duchom.

Pane, sľúbil si nové nebo a novú zem; obnovuj nás stále svojím Duchom,

aby sme sa večne tešili z_teba v_nebeskom Jeruzaleme.

Pane, obnov nás svojím Duchom.

Daj, nech spolupracujeme s_tebou, aby sme naplnili tento svet tvojím Duchom,

žeby celé ľudstvo úspešnejšie dosahovalo svoj cieľ v_spravodlivosti, láske a pokoji.

Pane, obnov nás svojím Duchom.

Pomáhaj nám premáhať všetku lenivosť a nedbalosť,

aby sme sa mohli tešiť z_nebeských darov.

Pane, obnov nás svojím Duchom.

Zbav nás zlého

a bedli nad nami, aby nás neočarili malicherné veci a nezatemnili nám pravé dobro.

Pane, obnov nás svojím Duchom.

MODLITBA

Pane, láskavo zhliadni na oddanosť svojho ľudu a pomáhaj nám, aby sme zdržanlivosťou ovládali svoje telo a dobrými skutkami sa vzmáhali na duchu.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Ako bol Jonáš tri dni a tri noci v_bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka v_lone zeme.

PROSBY

Oslavujme všemohúceho a prozreteľného Boha. On vie, čo všetko jeho ľud potrebuje, ale chce, aby sme sa starali predovšetkým o_jeho kráľovstvo. Preto ho s_hlbokou vierou prosme:

Príď tvoje kráľovstvo a tvoja spravodlivosť.

Svätý Otče, ty si nám dal Krista za pastiera duší; pomáhaj pastierom i_ľudu zverenému ich starostlivosti,

aby stádu nechýbala opatera pastiera ani pastierom poslušnosť stáda.

Príď tvoje kráľovstvo a tvoja spravodlivosť.

Veď kresťanov, aby s_bratskou láskou pomáhali chorým

a v_nich slúžili tvojmu Synovi.

Príď tvoje kráľovstvo a tvoja spravodlivosť.

Daj, nech tí, čo ešte neveria evanjeliu, vstúpia do tvojej Cirkvi

a v_láske ju vytrvalo budujú dobrými skutkami.

Príď tvoje kráľovstvo a tvoja spravodlivosť.

Daj, aby sme opravdivým pokáním dosiahli tvoje odpustenie

a zmierili sa aj s_tvojou Cirkvou.

Príď tvoje kráľovstvo a tvoja spravodlivosť.

Uveď zosnulých do večného života,

aby boli naveky s_tebou.

Príď tvoje kráľovstvo a tvoja spravodlivosť.

ŠTVRTOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Keď vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o_čo skôr dá váš Otec z_neba dobré veci tým, čo ho prosia!

PROSBY

Kristus, náš Pán, sa zjavil ako Svetlo sveta, aby sme nechodili v_tmách, ale mali svetlo života. Chváľme ho a pokorne prosme:

Nech je tvoje slovo svetlom pre naše nohy.

Dobrotivý Ježišu, daj, nech ťa oddnes vernejšie nasledujeme,

aby sme v_tebe, novom Adamovi, našli to, čo sme stratili v_prvom.

Nech je tvoje slovo svetlom pre naše nohy.

Daj, nech je tvoje slovo svetlom pre naše nohy,

aby sme žili podľa pravdy a v_úprimnej láske všestranne vrastali do teba.

Nech je tvoje slovo svetlom pre naše nohy.

Uč nás dobre robiť všetkým v_tvojom mene,

aby tvoja Cirkev vždy jasnejšie žiarila celej ľudskej rodine.

Nech je tvoje slovo svetlom pre naše nohy.

Daj, aby sme sa úprimným pokáním otvárali stále intímnejšiemu priateľstvu s_tebou

a odčiňovali urážky tvojej múdrosti a dobroty.

Nech je tvoje slovo svetlom pre naše nohy.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, vnukaj nám vždy správne myšlienky a predsavzatia a daj nám ochotu podľa nich aj konať; a pretože nemôžeme jestvovať bez teba, pomáhaj nám žiť podľa tvojej vôle.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám.

PROSBY

Vrúcne prosme Krista Pána, ktorý nám dal nové prikázanie o_vzájomnej láske:

Pane, zveľaď lásku svojho ľudu.

Učiteľ dobrý, nauč nás v_bratoch a sestrách milovať teba samého

a v_nich tebe preukazovať dobro.

Pane, zveľaď lásku svojho ľudu.

Ty si na kríži prosil Otca o_odpustenie pre svojich katov;

daj, nech milujeme aj nepriateľov a modlíme sa za tých, čo nás prenasledujú.

Pane, zveľaď lásku svojho ľudu.

Tajomstvom svojho tela a krvi rozmnož našu lásku, statočnosť a dôveru,

posilni slabých, poteš smutných a umierajúcim vlej nádej.

Pane, zveľaď lásku svojho ľudu.

Ježišu, Svetlo sveta, ty si dal slepému od narodenia, po obmytí v_rybníku, vidieť svetlo;

osvieť katechumenov očistným kúpeľom vody a slovom života.

Pane, zveľaď lásku svojho ľudu.

Zahrň našich zosnulých svojou večnou láskou

a aj nás raz pripočítaj medzi svojich vyvolených.

Pane, zveľaď lásku svojho ľudu.

PIATOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.

PROSBY

Drahí bratia (a sestry), vzdávajme vďaky Kristovi, Pánovi, že nám smrťou na kríži získal život, a zo srdca ho prosme:

Ježišu, pre tajomstvo svojej smrti daruj nám život.

Pane Ježišu, náš Učiteľ a Spasiteľ, ty si nám dokázal svoju vernosť a slávnym umučením si nás urobil novým stvorením;

nedopusť, aby sme zostávali v_skutkoch neprávosti.

Ježišu, pre tajomstvo svojej smrti daruj nám život.

Daj, nech si dnes vieme odoprieť niečo z_jedla,

aby sme tým, čo ušetríme, pomohli svojim núdznym bratom a sestrám.

Ježišu, pre tajomstvo svojej smrti daruj nám život.

Daj, nech z_tvojich rúk prijmeme tento svätopôstny deň

a nech ho skutkami milosrdenstva zasvätíme tebe.

Ježišu, pre tajomstvo svojej smrti daruj nám život.

Naprav našu vzdorovitú vôľu

a utvor v_nás veľké a šľachetné srdce.

Ježišu, pre tajomstvo svojej smrti daruj nám život.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, pomáhaj nám náležite sa pripraviť na veľkonočné sviatky, aby telesné odriekanie, na ktoré sme sa podujali, všetkým slúžilo na duchovné posvätenie.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Keď prinášaš dar pred oltár a spomenieš si, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.

PROSBY

Drahí bratia (a sestry), prosme Pána Ježiša, ktorý svojou vlastnou krvou posvätil ľud; s_dôverou volajme:

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Pane Ježišu, pre svoje umučenie nám udeľ milosť pokánia, podporuj nás v_boji proti zlu a upevňuj nás v_nádeji,

aby sme sa čím lepšie pripravili na slávenie tvojho zmŕtvychvstania.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Daj, nech kresťania na základe svojho prorockého poslania všade ohlasujú tvoju blahozvesť

a nech ju potvrdzujú svedectvom vrúcnej viery, nádeje a lásky.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Buď posilou všetkým utrápeným

a daj, aby sme ich potešovali svojou bratskou starostlivosťou.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Nauč nás spájať svoje ťažkosti a námahy s_tvojím utrpením,

aby sa na nás prejavila tvoja spása.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

Ježišu, pôvodca života, pamätaj na našich bratov a sestry, ktorí odišli z_tohto sveta,

a udeľ im slávu vzkriesenia.

Pane, zmiluj sa nad svojím ľudom.

SOBOTA

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach, hovorí Pán.

PROSBY

Oslavujme Krista, Pána, že ustanovil kúpeľ znovuzrodenia, aby sa ľudia mohli stať novým stvorením, a pripravil im stôl svojho tela a slova. Vrúcne ho prosme:

Pane, obnov nás svojou milosťou.

Ježišu, tichý a pokorný srdcom, naplň nás hlbokým milosrdenstvom, láskavosťou a pokorou,

aby sme boli trpezliví s_každým, s_kým sa dnes stretneme.

Pane, obnov nás svojou milosťou.

Nauč nás účinne sa starať o_núdznych a utláčaných,

aby sme napodobňovali teba, dobrého samaritána.

Pane, obnov nás svojou milosťou.

Nech preblahoslavená Panna, tvoja Matka, oroduje za zasvätené panny,

aby v_Cirkvi vždy plnšie prežívali svoje zasvätenie, ktorým sa úplne rozhodli pre teba.

Pane, obnov nás svojou milosťou.

Obdaruj nás svojím veľkým milosrdenstvom

a odpusť nám hriechy i_tresty, ktoré sme si za ne zaslúžili.

Pane, obnov nás svojou milosťou.

MODLITBA

Večný Otče, obráť k_sebe naše srdcia, aby sme vždy hľadali to jedine potrebné, konali skutky lásky, a tak sa zasvätili tvojej službe.

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Druhý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. 1 Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil.

Žalmy a chválospev sú z_nedele druhého týždňa.

Ant. 2 Tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako sneh [svetlo].

Ant. 3 Mojžiš a Eliáš hovorili o_jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v_Jeruzaleme.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Peter povedal Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.

V_roku B Ježiš sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol veľmi biely. A zjavil sa im Eliáš s_Mojžišom a rozprávali sa s_Ježišom.

V_roku C Ako sa Ježiš modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s_ním dvaja mužovia — boli to Mojžiš a Eliáš.

PROSBY

Drahí bratia (a sestry), zvelebujme Boha Otca, ktorý sa stará o_všetko, a vrúcne ho vzývajme:

Nebeský Otče, daj vykúpeným spásu.

Bože, darca každého dobra a zdroj pravdy, naplň svojimi darmi zbor biskupov

a im zverených veriacich zachovaj v_apoštolskej náuke.

Nebeský Otče, daj vykúpeným spásu.

Vlej svoju lásku všetkým, čo prijímajú ten istý sviatostný chlieb života,

aby sme v_Cirkvi, tajomnom tele tvojho Syna, prežívali čoraz plnšiu jednotu.

Nebeský Otče, daj vykúpeným spásu.

Daj, nech si vyzlečieme starého človeka s_jeho skutkami

a oblečieme si nového, tvojho Syna Ježiša Krista.

Nebeský Otče, daj vykúpeným spásu.

Udeľ, aby všetci úprimným pokáním dosiahli odpustenie hriechov

a mali účasť na Kristovom dokonalom zadosťučinení.

Nebeský Otče, daj vykúpeným spásu.

Daj, nech ťa naši zosnulí bratia a sestry bez konca chvália v_nebi,

kde ťa budeme aj my, ako dúfame, oslavovať naveky.

Nebeský Otče, daj vykúpeným spásu.

MODLITBA

Bože, ty si nám prikázal počúvať tvojho milovaného Syna; živ našu vieru svojím slovom a očisťuj náš duchovný zrak, aby sme sa mohli tešiť z_pohľadu na tvoju velebu.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Pánova pravica mocne zasiahla, Pánova pravica ma zdvihla.

Žalmy a chválospev sú z_nedele druhého týždňa.

Ant. 2 Spievajme chválospev, ktorý spievali traja mládenci v_ohnivej peci, keď velebili Pána.

Ant. 3 Chváľte Pána na jeho vznešenej oblohe.

Ant. na Benediktus:

V_roku A Z_oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v_ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.

V_roku B Peter povedal Ježišovi: Rabbi, dobre je nám tu. Urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.

V_roku C Náš Pán Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život a nesmrteľnosť.

PROSBY

Oslavujme Boha za nevyčerpateľný poklad jeho dobroty a skrze Ježiša Krista, ktorý stále žije a prihovára sa za nás, vrúcne ho prosme:

Zapáľ v_nás oheň svojej lásky.

Milosrdný Bože, daj, nech dnes veľkodušne konáme skutky lásky,

aby všetci zakúsili našu dobrotu.

Zapáľ v_nás oheň svojej lásky.

Ty si za potopy zachránil Noema v_korábe;

v_krstnej vode zachráň našich katechumenov.

Zapáľ v_nás oheň svojej lásky.

Daj, nech sa sýtime nielen chlebom,

ale každým slovom, ktoré vychádza z_tvojich úst.

Zapáľ v_nás oheň svojej lásky.

Pomôž nám odstrániť všetky nezhody,

aby sme sa mohli radovať z_daru tvojho pokoja a lásky.

Zapáľ v_nás oheň svojej lásky.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. 1 Moc tvojho žezla rozšíri Pán v_posvätnej nádhere.

Žalmy a chválospev sú z_nedele druhého týždňa.

Ant. 2 Jeden je Boh, ktorého my uctievame, ten, čo stvoril nebo a zem.

Ant. 3 Boh vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Nikomu nehovorte o_tomto videní, kým Syn človeka nevstane z_mŕtvych.

V_roku B Utvoril sa oblak a zahalil ich. A z_oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.

V_roku C Z_oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho. A kým hlas doznel, ostal Ježiš sám.

PROSBY

Bez prestania vzdávajme vďaky Kristovi, našej Hlave a nášmu Učiteľovi, ktorý prišiel slúžiť a dobre robiť všetkým. Preto ho pokorne a s_dôverou prosme:

Pane, ochraňuj svoju rodinu.

Pane, pomáhaj biskupom a kňazom svojej Cirkvi, ktorým si dal účasť na svojej úlohe Hlavy a Pastiera,

aby skrze teba priviedli všetkých k_Otcovi.

Pane, ochraňuj svoju rodinu.

Nech tvoji anjeli sprevádzajú všetkých cestujúcich,

aby unikli nebezpečenstvám duše i_tela.

Pane, ochraňuj svoju rodinu.

Nauč nás slúžiť ľuďom pokorne a s_láskou,

aby sme napodobňovali teba, veď ty si prišiel slúžiť, a nie dať sa obsluhovať.

Pane, ochraňuj svoju rodinu.

Daj, nech v_každom ľudskom spoločenstve brat pomáha bratovi,

aby bolo s_tvojou pomocou ako pevné mesto.

Pane, ochraňuj svoju rodinu.

Buď milosrdný voči všetkým zosnulým

a dovoľ im uvidieť svetlo svojej tváre.

Pane, ochraňuj svoju rodinu.

PONDELOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec, hovorí Pán.

PROSBY

Dobrorečme Bohu Otcovi, že nám dáva milosť, aby sme mu v_tento svätopôstny deň priniesli obetu chvály. Vrúcne ho vzývajme:

Otče, vyuč nás nebeskej náuke.

Všemohúci a milosrdný Bože, udeľ nám ducha modlitby a pokánia,

aby sme horeli láskou k_tebe a k_blížnemu.

Otče, vyuč nás nebeskej náuke.

Daj, nech spolupracujeme s_tebou na obnovení všetkého v_Kristovi,

aby na zemi zavládla spravodlivosť a pokoj.

Otče, vyuč nás nebeskej náuke.

Zjav nám pravú hodnotu a zmysel celého stvorenia,

aby sme ho zapojili do svojej piesne chvály na tvoju slávu.

Otče, vyuč nás nebeskej náuke.

Odpusť nám, že sme nespoznali Ježiša Krista v_chudobných, úbohých a nepríjemných ľuďoch

a nectili sme si v_týchto našich bratoch a sestrách tvojho Syna.

Otče, vyuč nás nebeskej náuke.

MODLITBA

Pane, prikazuješ nám telesné umŕtvovanie ako duchovný liek; prosíme ťa, pomáhaj nám chrániť sa každého hriechu a verne zachovávať tvoje prikázania.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Nesúďte a nebudete súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, hovorí Pán.

PROSBY

Nech je zvelebený Boh Otec, ktorý ústami svojho Syna sľúbil, že tým, čo sa budú spoločne modliť, dá všetko, o_čo ho budú prosiť. Posmelení týmto prisľúbením prosme ho s_dôverou:

Nebeský Otče, buď milostivý svojmu ľudu.

Bože Otče, skrze Krista si zdokonalil zákon daný Mojžišovi na vrchu Sinaj;

daj, nech všetci poznajú, že ho majú vpísaný do srdca, a nech ho zachovávajú ako zmluvu.

Nebeský Otče, buď milostivý svojmu ľudu.

Udeľ predstaveným milosť, aby sa starali o_tých, čo sú im zverení,

a v_srdciach podriadených vzbuď ochotu pomáhať im v_ich zodpovednej službe.

Nebeský Otče, buď milostivý svojmu ľudu.

Posilňuj myseľ i_srdce misionárov

a všade vzbudzuj veľa pomocníkov v_ich diele.

Nebeský Otče, buď milostivý svojmu ľudu.

Daj, nech v_deťoch rastie s_ich vekom tvoja milosť

a v_mladých ľuďoch nech sa zveľaďuje láska k_tebe a ušľachtilosť mravov.

Nebeský Otče, buď milostivý svojmu ľudu.

Pamätaj na všetkých našich bratov a sestry, čo zosnuli vo viere v_teba,

a daj im účasť na večnom živote.

Nebeský Otče, buď milostivý svojmu ľudu.

UTOROK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Jeden je váš Učiteľ, ten, ktorý je na nebesiach, Kristus, Pán.

PROSBY

Vďaka Bohu Otcovi, že nám dal svojho jednorodeného Syna, vtelené Slovo, aby bolo naším pokrmom a životom. Vrúcne ho prosme:

Kristovo slovo nech v_nás bohato prebýva.

Daj, nech v_tomto pôstnom období častejšie počúvame tvoje slovo,

aby sme pri veľkonočnej slávnosti s_väčšou úctou oslávili Krista, nášho veľkonočného Baránka.

Kristovo slovo nech v_nás bohato prebýva.

Nech nás učí tvoj Svätý Duch,

aby sme vedeli povzbudzovať váhavých a blúdiacich na ceste za pravdou a dobrom.

Kristovo slovo nech v_nás bohato prebýva.

Pomôž nám hlbšie chápať Kristovo tajomstvo

a jasnejšie ho vyjadrovať svojím životom.

Kristovo slovo nech v_nás bohato prebýva.

V_týchto dňoch spásy očisť a obnov svoju Cirkev,

aby o_tebe vydávala stále vierohodnejšie svedectvo.

Kristovo slovo nech v_nás bohato prebýva.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, ustavične ochraňuj svoju Cirkev, a pretože my smrteľní ľudia bez tvojej pomoci klesáme, pomáhaj nám svojou milosťou vyhýbať sa nebezpečenstvám a sprevádzaj nás na ceste spásy.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus.

PROSBY

Velebme Pána Ježiša, ktorý bol vyzdvihnutý na kríž a všetkých pritiahol k_sebe, a nábožne ho prosme:

Pane, pritiahni k_sebe všetko.

Pane, nech všetkých priťahuje svetlo, ktoré vyžaruje z_tajomstva tvojho kríža,

aby poznali, že ty si cesta, pravda a život.

Pane, pritiahni k_sebe všetko.

Daj živú vodu všetkým, čo smädia po tebe,

aby nežíznili naveky.

Pane, pritiahni k_sebe všetko.

Osvecuj vedcov a umelcov,

aby svojimi dielami pripravovali ľudí pre tvoje kráľovstvo.

Pane, pritiahni k_sebe všetko.

Pohni srdcia všetkých, čo sa pre hriech a pohoršenia vzdialili od teba,

aby sa vrátili k_tebe a navždy ostali v_tvojej láske.

Pane, pritiahni k_sebe všetko.

Všetkých našich zosnulých prijmi do nebeského domova,

aby sa radovali s_preblahoslavenou Pannou Máriou a so všetkými svätými.

Pane, pritiahni k_sebe všetko.

STREDA

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.

PROSBY

Vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, že vliatím a pôsobením Ducha Svätého očisťuje a v_láske upevňuje naše srdcia, a pokorne ho prosme:

Daruj nám, Otče, svojho Ducha Svätého.

Daj, nech vďačne prijímame z_tvojej ruky všetko dobré

a skúšky nech trpezlivo znášame.

Daruj nám, Otče, svojho Ducha Svätého.

Pomáhaj nám praktizovať lásku nielen pri veľkých príležitostiach,

ale aj vo všedných okolnostiach nášho života.

Daruj nám, Otče, svojho Ducha Svätého.

Nauč nás zriekať sa nadbytočných vecí,

aby sme mohli pomáhať svojim núdznym bratom a sestrám.

Daruj nám, Otče, svojho Ducha Svätého.

Daj, nech nosíme na svojom tele umieranie tvojho Syna,

veď jeho smrťou si nám dal nesmrteľný život.

Daruj nám, Otče, svojho Ducha Svätého.

MODLITBA

Pane, pomáhaj svojej rodine ochotne konať dobré skutky a potešuj nás svojou ochranou na pozemskej púti, aby sme šťastlivo prišli do nebeskej vlasti.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Syn človeka bude vydaný pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z_mŕtvych.

ŠTVRTOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé.

MODLITBA

Bože, ty miluješ nevinnosť a navraciaš ju kajúcim hriešnikom; preto ťa prosíme, zapáľ v_nás oheň Ducha Svätého a obráť naše srdcia k_tebe, aby sme boli pevní vo viere a dosvedčovali ju svojím životom.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: O_kvapku vody prosil boháč, ktorý Lazárovi odoprel omrvinky chleba.

PIATOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu.

MODLITBA

Všemohúci Bože, daj, aby sme sa očistili úprimným pokáním, a tak mohli s_obnoveným srdcom sláviť veľkonočné tajomstvo.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Ježiša chceli zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka.

SOBOTA

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Otče, zhrešil som proti nebu i_voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.

MODLITBA

Bože, ty liečiš naše slabosti svojou milosťou a už teraz nám dávaš účasť na nebeských veciach; prosíme ťa, riaď naše kroky na pozemskej púti a priveď nás do svetla, v_ktorom večne prebývaš.

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Tretí týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. 1 Kajajte sa a verte evanjeliu, hovorí Pán.

Žalmy a chválospev sú z_nedele tretieho týždňa.

Ant. 2 Obetu chvály ti prinesiem a budem vzývať meno Pánovo.

Ant. 3 Nik mi neberie život, ja ho dávam sám a zasa si ho vezmem.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Pán hovorí: Kto sa napije z_vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky.

V_roku B Odneste to odtiaľto! Nerobte z_domu môjho Otca tržnicu!

V_roku C Ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.

MODLITBA

Bože, prameň nekonečného milosrdenstva a nesmiernej dobroty, ty nás učíš, že pôst, modlitba a skutky kresťanskej lásky sú liekom proti hriechu; láskavo zhliadni na vyznanie našej slabosti, a keď klesáme pod ťarchou previnení, pozdvihni nás svojou milosrdnou rukou.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Pane, tvoje svedectvá sú veľmi vierohodné, mocnejšie než hukot vodných prívalov.

Žalmy a chválospev sú z_nedele tretieho týždňa.

Ant. 2 Velebte Pána, pramene, chváľte a vyvyšujte ho naveky.

Ant. 3 Chváľte Boha, králi zeme a všetky národy.

Ant. na Benediktus:

V_roku A Prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v_Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov.

V_roku B Zborte tento chrám, hovorí Pán, a za tri dni ho postavím. Ale on hovoril o_chráme svojho tela.

V_roku C Ospravedlnení z_viery žime v_pokoji s_Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. 1 Pane, všemohúci Kráľ, vysloboď nás pre svoje meno a daj nám milosť pokánia.

Žalmy a chválospev sú z_nedele tretieho týždňa.

Ant. 2 Sme vykúpení drahou krvou Krista, nepoškvrneného Baránka.

Ant. 3 On niesol naše neduhy, vzal na seba naše bolesti.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Oveľa viac ich uverilo a žene povedali: Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.

V_roku B Keď bol Ježiš cez veľkonočné sviatky v_Jeruzaleme, mnohí uverili v_Ježišovo meno, lebo videli znamenia, ktoré robil.

V_roku C Pane, nechaj ho ešte tento rok; okopem ho. Možno nabudúce prinesie ovocie.

PONDELOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.

MODLITBA

Pane, milostivo očisťuj a ochraňuj svoju Cirkev, a pretože sa nemôžeme zaobísť bez tvojej pomoci, neprestajne nás sprevádzaj svojou milosťou.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Ježiš prešiel pomedzi nich a odišiel.

UTOROK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Hovorím ti, Peter: Nie sedem ráz máš odpustiť, ale sedemdesiatsedem ráz, hovorí Pán.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, ustavične nás sprevádzaj svojou milosťou a poskytuj nám svoju pomoc, aby sme oddane zotrvali v_tvojej svätej službe.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.

STREDA

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť, hovorí Pán.

MODLITBA

Pane, v_tomto štyridsaťdennom pôstnom období živíš nás svojím slovom a vedieš nás k_duchovnej obnove; prosíme ťa, pomôž nám, aby sme sa kajúcimi skutkami celkom oddali tebe a v_bratskej láske ťa spoločne vzývali.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Kto zachová Pánove prikázania a tak bude aj učiť, ten bude v_nebeskom kráľovstve veľký.

ŠTVRTOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k_vám prišlo Božie kráľovstvo, hovorí Pán.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, daj, aby sme sa tým nábožnejšie pripravovali na slávenie veľkonočného tajomstva, čím viac sa blížia sviatky nášho vykúpenia.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala: Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval. Ale Ježiš jej povedal: Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

PIATOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Učiteľ, ktoré prikázanie v_Zákone je najväčšie? On mu povedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, naplň naše srdcia svojou milosťou, aby sme sa chránili ľudských nezriadeností a s_tvojou pomocou sa pridržiavali nebeských vnuknutí.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Milovať svojho blížneho ako seba samého je viac ako všetky obety.

SOBOTA

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k_nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu.

MODLITBA

Pane, s_duchovnou radosťou konáme pokánie v_tejto pôstnej dobe a prosíme ťa, pomáhaj nám vždy hlbšie prežívať veľkonočné tajomstvo, aby sme v_plnej miere dosiahli jeho spásonosné účinky.

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

Štvrtý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. 1 S_radosťou pôjdeme do domu Pánovho.

Žalmy a chválospev sú z_nedele štvrtého týždňa.

Ant. 2 Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z_mŕtvych a bude ti svietiť Kristus.

Ant. 3 Pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás Boh miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s_Kristom.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Rabbi, kto zhrešil — on, alebo jeho rodičia —, že sa narodil slepý? Ježiš odpovedal: Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky.

V_roku B Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v_ňom večný život.

V_roku C Vstanem, pôjdem k_svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i_voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.

MODLITBA

Bože, prostredníctvom svojho Syna obdivuhodne zmieruješ so sebou ľudské pokolenie; daj, prosíme, aby kresťanský ľud kráčal v_ústrety veľkonočným sviatkom s_vrúcnou nábožnosťou a so živou vierou.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam; ty si môj Boh, velebím ťa.

Žalmy a chválospev sú z_nedele štvrtého týždňa.

Ant. 2 Ty, Pane, nás môžeš vytrhnúť z_mocnej ruky; vysloboď nás, Bože náš.

Ant. 3 Chváľte Pána za jeho činy mohutné.

Ant. na Benediktus:

V_roku A Človek, ktorý sa volá Ježiš, urobil blato a potrel mi oči. Šiel som, umyl som sa a — vidím.

V_roku B Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v_neho verí, ale aby mal večný život.

V_roku C Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. 1 Boh ustanovil Ježiša za sudcu živých i_mŕtvych.

Žalmy a chválospev sú z_nedele štvrtého týždňa.

Ant. 2 V_obľube je človek, čo sa zľutúva v_Pánovi; nikdy nezakolíše.

Ant. 3 Boh takto splnil, čo vopred oznámil ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš bude trpieť.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Od vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia, iba Kristus, Boží Syn.

V_roku B Kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v_Bohu.

V_roku C Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.

PONDELOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Istý kráľovský úradník mal v_Kafarnaume chorého syna. Ako počul, že Ježiš prišiel do Galiley, prosil ho, aby uzdravil jeho syna.

MODLITBA

Bože, svojimi vznešenými sviatosťami obnovuješ svet; daj, prosíme, aby sa Cirkev vzmáhala podľa tvojho večného zámeru a nikdy nezostala bez tvojej otcovskej pomoci.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Otec poznal, že to bolo práve v_tú hodinu, keď Ježiš povedal: Tvoj syn žije. A uveril on i_celý jeho dom.

UTOROK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Ten, čo ma uzdravil, mi rozkázal: Vezmi si lôžko a choď v_pokoji.

MODLITBA

Pane, modlitby a kajúce skutky v_tejto pôstnej dobe nech pripravia naše srdcia, aby sme ochotne prijali veľkonočnú milosť a ohlasovali svetu radostnú zvesť o_vykúpení.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Hľa, ozdravel si; už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.

STREDA

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život, hovorí Pán.

MODLITBA

Bože, ty odmeňuješ spravodlivých za ich zásluhy a hriešnikom odpúšťaš pre ich pokánie; vrúcne ťa prosíme, zmiluj sa nad nami a daj, aby sme pokorne vyznali svoje hriechy, a tak dosiahli tvoje odpustenie.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Ja nemôžem nič robiť sám od seba, ale súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, hovorí Pán.

ŠTVRTOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení, hovorí Pán.

MODLITBA

Pane, v_tejto pôstnej dobe nám ponúkaš milosť napraviť sa pokáním a posvätiť sa dobrými skutkami; pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám verne zachovávať tvoje prikázania, aby sme mohli s_úprimným srdcom sláviť veľkonočné sviatky.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Skutky, ktoré konám, svedčia o_mne, že ma poslal Otec, hovorí Pán.

PIATOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale môj Otec ma poslal, hovorí Pán.

MODLITBA

Bože, ty si nám, krehkým ľuďom, pripravil potrebnú posilu; prosíme ťa, dopraj, aby sme s_radosťou prijímali ovocie vykúpenia a nábožným životom dávali najavo svoju duchovnú obnovu.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Nik nepoložil na Ježiša ruku, lebo ešte neprišla jeho hodina.

SOBOTA

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Nikdy tak človek nehovoril.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, svojou milosrdnou láskou pritiahni k_sebe naše srdcia, lebo bez tvojej milosti v_nás nemôžeš mať zaľúbenie.

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Prvý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. 1 Svoj zákon vložím do ich srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána.

Ant. 3 Hoci bol Synom, z_toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 1, 18-21{/r}

Viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v_posledných časoch kvôli vám, čo skrze neho veríte v_Boha, ktorý ho vzkriesil z_mŕtvych a dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Náš priateľ Lazár spí; poďme ho zobudiť.

V_roku B Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.

V_roku C Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Kto z_vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane a Bože náš, pomôž nám nadšene žiť v_tej láske, ktorou tvoj Syn Ježiš Kristus svet miloval a na kríži sa zaň obetoval.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Ty si moja pomoc, Bože môj.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Vysloboď nás svojou obdivuhodnou mocou a zachráň nás z_moci smrti.

Ant. 3 Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Lv 23, 4-7{/r}

Toto sú Pánove sviatky, sväté zhromaždenia, ktoré budete sláviť v_stanovenom čase. V_prvom mesiaci štrnásteho dňa mesiaca v_podvečer je Pánova Pascha. V_pätnásty deň tohto mesiaca je Pánov sviatok Nekvasených chlebov. Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. V_prvý deň budete mať sväté zhromaždenie; v_ten deň nesmiete konať nijakú služobnú prácu.

Ant. na Benediktus:

V_roku A Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.

V_roku B Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník.

V_roku C Ako to počuli, jeden po druhom — počnúc staršími — sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v_prostriedku.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. 1 Ako bol vyzdvihnutý had na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Pán zástupov ochraňuje a vyslobodzuje, prichádza a prináša spásu.

Ant. 3 On bol prebodnutý pre naše neprávosti, pre naše zločiny strýznený; a jeho rany nás uzdravili.

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Sk 13, 26-30{/r}

Bratia, nám bolo poslané toto slovo spásy. Lebo obyvatelia Jeruzalema ani ich vodcovia nepoznali Ježiša, odsúdili ho, a tak splnili slová Prorokov, ktoré sa čítajú každú sobotu. A hoci nenašli nič, za čo by si zasluhoval smrť, dožadovali sa od Piláta, aby ho dal zabiť. A keď splnili všetko, čo bolo o_ňom napísané, sňali ho z_dreva a uložili do hrobu. Ale Boh ho vzkriesil z_mŕtvych.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Ja som uverila, že ty si Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet.

V_roku B Ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k_sebe.

V_roku C Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? Nik, Pane. A Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!

Vo všedné dni v_tomto Piatom týždni možno brať na ranné chvály a na vešpery hymny z_Veľkého týždňa.

PONDELOK

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 11, 19-20{/r}

Bol som ako krotký baránok, vedený na zabitie; nevedel som, že stroja proti mne úklady: Vytnime strom v_jeho miazge, vykoreňme ho zo zeme živých, nech sa už ani nespomenie jeho meno! Ale ty, Pane zástupov, súdiš spravodlivo, ty skúmaš srdce i_zmýšľanie, nech uvidím na nich tvoju pomstu, veď tebe som postúpil svoj spor, Pane, Bože môj.

Ant. na Benediktus: Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života, hovorí Pán.

MODLITBA

Bože, vo svojej nevýslovnej láske nás zahrňuješ hojným požehnaním; prosíme ťa, pomáhaj nám prejsť od starých spôsobov k_novému životu, aby sme sa pripravili na slávu nebeského kráľovstva.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 5, 8-9{/r}

Boh dokazuje svoju lásku k_nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou.

Ant. na Magnifikat: Ja sám vydávam svedectvo o_sebe, hovorí Pán, a vydáva o_mne svedectvo aj Otec, ktorý ma poslal.

UTOROK

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zach 12, 10-11a{/r}

Na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem ducha milosti a pokorných prosieb a budú hľadieť na mňa. A nad tým, ktorého prebodli, budú nariekať, ako sa narieka nad jediným synom, a žialiť nad ním, ako sa žiali nad prvorodeným. V_ten deň bude v_Jeruzaleme veľký nárek.

Ant. na Benediktus: Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som, hovorí Pán.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, pomáhaj nám vytrvalo plniť tvoju vôľu a ochotne ti slúžiť, aby tvoj ľud aj v_dnešných časoch rástol počtom a obohacoval sa dobrými skutkami.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 1, 27b-30{/r}

Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných; čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval. Vy ste z_neho v_Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosťou od Boha i_spravodlivosťou, posvätením a vykúpením.

Ant. na Magnifikat: Ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.

STREDA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 50, 5-7{/r}

Pán, Boh, mi otvoril ucho. A ja som neodporoval, nazad som neustúpil. Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. Pán, Boh, mi pomáha, preto nebudem zahanbený. On zatvrdil moju tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahanbím.

Ant. na Benediktus: Ak ostanete v_mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, hovorí Pán, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.

MODLITBA

Milosrdný Bože, osvieť naše srdcia posvätené pokáním, pomáhaj nám oddane ti slúžiť a láskavo nás vypočuj, keď ťa vzývame.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 4, 32 — 5, 2{/r}

Buďte k_sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v_Kristovi. Napodobňujte Boha ako milované deti a žite v_láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône.

Ant. na Magnifikat: Prečo ma chcete zabiť — človeka, ktorý vám povedal pravdu?

ŠTVRTOK

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

Hebr 2, 9b-10

Vidíme, že Ježiš bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby z_Božej milosti okúsil smrť za všetkých. Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko, ktorý priviedol mnoho synov do slávy, zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením.

Ant. na Benediktus: Ježiš povedal Židom a veľkňazom: Kto je z_Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z_Boha.

MODLITBA

Pane, vypočuj naše prosby a zhliadni na nás, veď všetku nádej skladáme iba do tvojho milosrdenstva; daj, aby sme boli očistení od hriechov, vytrvali v_čnostnom živote a stali sa dedičmi tvojich prisľúbení.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 13, 12-15{/r}

Aby Ježiš posvätil ľud svojou krvou, trpel za bránou. Vyjdime teda k_nemu von z_tábora a znášajme jeho pohanenie. Lebo tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme budúce. Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie úst, ktoré vyznávajú jeho meno.

Ant. na Magnifikat: Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma? Veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som.

PIATOK

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 52, 13-15{/r}

Hľa, môj služobník bude úspešný, bude povýšený, vyzdvihnutý a veľmi slávny. Ako sa mnohí nad ním zhrozili — lebo bol zohavený, že sa výzorom nepodobá človeku a vzhľadom sa neponáša na ľudí —, tak rozoženie mnohé národy. Králi pred ním zatvoria ústa, lebo uvidia, o_čom sa im nevravelo, a spoznajú, čo nikdy nepočuli.

Ant. na Benediktus: Urobil som vám veľa dobrých skutkov, hovorí Pán; pre ktorý skutok ma chcete zabiť?

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, odpusť nám naše viny a pre svoju dobrotu vysloboď nás z_osídel hriechu, do ktorých sme upadli pre svoju krehkosť.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 2, 21-24{/r}

Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v_jeho šľapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v_jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.

Ant. na Magnifikat: Keď už neveríte mne, verte skutkom, ktoré konám v_Božom mene.

SOBOTA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 65, 1b-3a{/r}

Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: „Hľa, tu som, tu som.“ Celý deň som vystieral ruky k_odbojnému ľudu, čo kráča cestou nedobrou za svojimi výmyslami. Tento ľud ma stále do očí podnecuje k_hnevu.

Ant. na Benediktus: Ježiš zomrel, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti.

MODLITBA

Bože, ty zo všetkých, ktorí sa znovuzrodili v_Kristovi, utváraš vyvolený rod a kráľovské kňazstvo; daj, nech si žiadame a konáme, čo prikazuješ, aby tvoj ľud, povolaný k_večnosti, bol zjednotený vo viere a láske.