LITURGIA HODÍN

s_osobitným kalendárom

bosých karmelitánov (OCD)

4. januára

SV. KYRIAKA ELIÁŠA CHAVARU, KŇAZA

Kyriak Eliáš Chavara, spoluzakladateľ a prvý generálny predstavený Kongregácie karmelitánov Nepoškvrnenej Panny Márie, sa narodil 10. februára 1805 v_Kainakave (Kerala, India). V_roku 1818 vstúpil do seminára a za kňaza bol vysvätený v_roku 1829. Spolu s_ďalšími kňazmi založil prvý kláštor Kongregácie karmelitánov Nepoškvrnenej Panny Márie v_Mannanname v_roku 1831. V_tejto kongregácii zložil v_roku 1855 rehoľné sľuby. Spolupracoval aj pri založení Kongregácie sestier Panny Márie Karmelskej v_roku 1866. Od roku 1861 bol generálnym vikárom sýrsko-malabarskej cirkvi. Obhajoval jednotu Cirkvi proti Rochovej schizme. Počas celého svojho života sa podieľal na duchovnej obnove sýrsko-malabarskej cirkvi. Bol mužom modlitby, plný zápalu za Pána v_Eucharistii, a mal veľkú úctu k_Nepoškvrnenej Panne Márii. Zomrel v_Koonnammave v_roku 1871. Jeho telesné pozostatky sú od roku 1899 uložené v_Mannanname. Za blahoslaveného ho vyhlásil Ján Pavol II. v_roku 1986. Kanonizovaný bol 23. 11. 2014 v_Ríme pápežom Františkom.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_krátkej správy pátra Leopolda Beccara, karmelitánskeho misionára a duchovného vodcu (1864-71) svätého kňaza Kyriaka Eliáša

{p}

Neúnavne bojoval proti šíreniu schizmy

Dnes, v_utorok 3. januára 1871 o_7,15 hod. ráno, zomrel otec Kyriak Eliáš od Svätej rodiny, prvý predstavený. Jeho život bol naplnený žiarivou nevinnosťou. Krátko pred smrťou mohol sám dosvedčiť, že nikdy nestratil krstnú nevinnosť.

Vynikal v_čnostiach, zvlášť v_jednoduchosti srdca, v_živej viere, vo vrúcnej poslušnosti a v_úcte k_Najsvätejšej sviatosti, k_Panne Márii a sv. Jozefovi.

Znášal nesmierne ťažkosti pre dobro kresťanov Malabaru, zvlášť v_čase Rochovej schizmy, keď bol menovaný za generálneho vikára sýrsko-malabarskej cirkvi, a v_tomto postavení prejavoval mimoriadnu oddanosť Svätej Stolici. Neúnavne bojoval proti ďalšiemu šíreniu schizmy. Zachránil pred ňou viac ako štyridsať farských spoločenstiev. Za to mu Svätý Otec Pius IX. adresoval pápežský list plný uznania a pochvaly.

Bol zakladateľom a prvým predstaveným karmelitánov v_Malabare. Založil tiež ženskú kongregáciu, pričom prekonával nesmierne ťažkosti.

Pre vysoký stupeň čností i_vedomostí a predovšetkým pre dôkladné poznanie sýrskeho jazyka si získal veľkú vážnosť u_všetkých kresťanov Malabaru, vrátane nestoriánov a pohanov.

Skoro dva roky znášal nevyliečiteľnú chorobu v_duchu úplnej odovzdanosti, ba až s_kresťanskou radosťou. Neprechovával neusporiadanú náklonnosť k_pozemským veciam, odcudzil sa im, čo bolo zjavné najmä v_posledných chvíľach jeho života.

Po prijatí svätých sviatostí so zriedkavou úctou a nábožnosťou a s_nebeským pokojom zomrel v_65. roku svojho života, oplakávaný svojimi duchovnými synmi, ktorí práve boli pri ňom, a tiež mnou (pretože som ho poznal ako seba samého). Bol pochovaný v_kostole svätej Filomény v_Koonammave.

Ó, svätá a krásna duša, oroduj za mňa!

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Iz 61, 10{/r}; {r}Zjv 21, 27{/r}

Duša moja, obliekla si si veľké milosti {*} A anjeli sa z_toho nesmierne radujú.

Moje meno si s_láskou zapísal do knihy života. {*} A anjeli sa z_toho nesmierne radujú.

MODLITBA

Pane a Bože náš, ty si povzbudil svätého kňaza Kyriaka Eliáša k_upevňovaniu jednoty Cirkvi; na jeho orodovanie nám dopraj, aby sme osvietení Duchom Svätým správne rozpoznali znamenia čias a slovom i_príkladom ohlasovali evanjeliové posolstvo medzi ľuďmi.

8. januára

SV. PETRA TOMÁŠA, BISKUPA

Ľubovoľná spomienka

Narodil sa okolo roku 1305 v_Périgord v_južnom Francúzsku. Ako dvadsaťročný vstúpil do karmelitánskeho rádu. V_roku 1345 bol zvolený za generálneho prokurátora pri pápežskej kúrii v_Avignone. V_roku 1354 bol menovaný za biskupa Patti a Lipari. Viackrát plnil funkciu pápežského legáta pre riešenie otázok pokoja a jednoty s_východnými cirkvami. Po preložení do Corony na Peloponéze (1359) bol ustanovený za pápežského legáta pre Východ. V_roku 1363 bol vymenovaný za biskupa Kréty a o_rok neskôr za latinského patriarchu Konštantínopola. Získal si meno veľkého apoštola jednoty Cirkvi. Zomrel vo Famaguste na Cypre v_roku 1366. Jeho uctievanie schválil pápež Urban VII. v_roku 1628.
Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov

Z_knihy jeruzalemského biskupa Jána XLIV. O_založení prvých mníchov

(1. kniha, 6. časť: AnOC 3 [1914 – 1916], 356-357)

{p}

Miluj svojho blížneho ako seba samého

„Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje.“ Prvé zo všetkých prikázaní je: „Počuj, Izrael: Pán, tvoj Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z_celého svojho srdca, z_celej svojej duše a z_celej svojej mysle. To je prvé a najväčšie prikázanie.“ Toto prikázanie nemôže byť zachované bez lásky k_blížnemu, pretože „kto nemiluje svojho brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.“ Preto druhé prikázanie je mu podobné: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“, čiže v_tom a pre to, pre čo máš milovať seba samého. Musíš seba milovať v_pravde, v_dobrom, a nie v_zlom. Keby si však miloval seba v_zlom, vtedy už nemiluješ seba samého, ale nenávidíš. Lebo „kto miluje neprávosť, ten nenávidí svoju dušu.“ Preto máš milovať svojho blížneho ako seba samého v_dobrom, a nie v_zlom. „Všetko, čo chceš, aby ľudia robili tebe, rob aj ty im. A čo sa nepáči tebe, nerob ani ty inému. Láska nerobí zle blížnemu.“

Preto musíš blížneho – ak je zlý, milovať a správať sa k_nemu tak, aby sa mohol stať spravodlivý – a ak je dobrý, aby ostal spravodlivý. Seba tiež máš milovať nie vzhľadom na seba samého, ale kvôli Bohu. Ak je nejaká vec milovaná pre ňu samu, stanoví pre toho, kto miluje, cieľ a šťastný život v_tomto čase. A nádej, že ho dosiahne, je tiež jeho útechou. Ty však nemôžeš vkladať nádej na blažený život do seba alebo do iného človeka. Pretože: „Zlorečený človek, ktorý sa spolieha na človeka; telo urobil svojou oporou a jeho srdce sa vzďaľuje od Pána.“ Preto musíš Pána urobiť príčinou svojej radosti a šťastného života, ako vraví Apoštol: „Ale teraz, keď ste oslobodení od hriechu a stali ste sa Božími služobníkmi, máte z_toho úžitok na posvätenie a nakoniec večný život v_Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ Ak si to jasne pochopil, znamená to, že máš milovať Boha pre neho samého a seba nie kvôli sebe, ale kvôli Bohu.

Keďže máš milovať svojho blížneho ako seba samého, v_každom prípade ho musíš milovať nie kvôli nemu, ani kvôli sebe, ale kvôli Bohu. Čo iné to znamená, ak nie to, že máš milovať Boha v_blížnom? „Podľa toho poznáme,“ vraví apoštol Ján, „že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania.“ Tieto prikázania všetky plníš a ich zachovávaním si pripravuješ dušu, ak Boha miluješ pre neho a ak pre Boha miluješ blížneho ako seba samého. „Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i_Proroci.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Sol 2, 8{/r}; {r}Gal 4, 19{/r}

Najradšej by sme vám odovzdali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastný život: {*} Takými drahými ste sa nám stali.

Deti moje, znovu vás v_bolestiach rodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. {*} Takými drahými ste sa nám stali.

MODLITBA

Bože, ty si naplnil svätého Petra Tomáša, biskupa, horlivosťou ducha v_diele upevňovania pokoja a jednoty kresťanov; daj, aby sme podľa jeho príkladu a na jeho príhovor vydávali svedectvo neporušenej viery a verne hľadali zväzky pokoja.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Ja som dobrý pastier a svoj život položím za ovce a bude jedno stádo a jeden pastier.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj, preň ste aj povolaní v_jednom tele.

9. januára

SV. ANDREJA CORSINIHO, BISKUPA

spomienka

Narodil sa začiatkom XIV. storočia vo Florencii a tam aj vstúpil do karmelitánskeho rádu. Na generálnej kapitule v_Metz bol zvolený za provinciála pre toskánsku provinciu. Dňa 13. októbra 1349 bol vymenovaný za biskupa vo Fiésole. Ako pastier svojej diecézy bol príkladom neobyčajnej lásky, apoštolskej horlivosti, rozvahy a lásky k_chudobným. Zomrel 6. januára 1374. Kanonizoval ho pápež Eugen IV. v_roku 1629.
Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov (zv. I., str. 1247).

Z_Pastoračných pravidiel svätého pápeža Gregora Veľkého

(P. 1, c. 10; PL 77, 23A)

{p}

Obraz dobrého pastiera

Len ten môže všetkými možnými spôsobmi dávať príklad dobrého života, kto odumrel tomu, čo je zmyslové, a žije už duchovne, kto pohrdol výhodami sveta, kto sa nebojí žiadnych protivenstiev a túži jedine po duchovných veciach. Takému človeku sa ani telo svojou krehkosťou, ani duch svojou zanovitosťou príliš neprotiví a kladne odpovedá na jeho zámer. On netúži po cudzom majetku, ale štedro rozdáva vlastný. Podnietený hlbokou nábožnosťou je ochotný rýchlo odpúšťať, ale pri odpúšťaní sa nikdy neodchyľuje od zásad pravdy. Nedopúšťa sa žiadnej neprávosti, ale neprávosti spáchané inými oplakáva ako svoje vlastné. Súcitným srdcom spolucíti s_cudzou slabosťou a z_dobra blížneho sa teší ako zo svojich vlastných úspechov. A tak vo všetkom, čo koná, dáva seba iným za príklad hodný nasledovania, veď ani len z_minulosti nemá nič, za čo by sa hanbil, a usiluje sa žiť tak, aby aj vyprahnuté srdcia blížnych mohol osviežiť z_prameňov poznania. On vďaka návyku a skúsenosti modlitby vie, že môže od Pána dostať všetko, o_čo bude prosiť. Prorocký hlas akoby hovoril práve jemu: „Kým ty ešte hovoríš, poviem: Hľa, tu som.“

Keby náhodou niekto prišiel a prosil by nás o_orodovanie u_nejakého mocného človeka, ktorý je naňho nahnevaný a nám zase neznámy, odpovieme hneď: Nemôžeme sa za teba prihovoriť, lebo sa s_ním dobre nepoznáme. Ak teda človek nemá odvahu prosiť za niekoho, akým právom si robí nároky orodovať u_Boha za ľud ten, ktorého život nesvedčí o_dôvernom spojení s_Božou milosťou? Alebo ako môže od Boha žiadať milosť pre iných ten, kto nevie, či je milostivý jemu samému?

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ef 4, 32 – 5, 1{/r}; {r}1 Pt 5, 2-3{/r}

Buďte k_sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v_Kristovi. {*} Napodobňujte Boha ako milované deti.

Paste Božie stádo, ktoré je u_vás, dobrovoľne, podľa Božej vôle, ako vzor stáda. {*} Napodobňujte Boha ako milované deti.

MODLITBA

Bože, ty si povedal, že tí, čo milujú pokoj, budú sa volať tvojimi synmi; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor svätého Andreja, verného služobníka pokoja, bez prestania budovali spravodlivosť, ktorá nám umožní žiť v_trvalom a pravom pokoji.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi, hovorí Pán.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Božie kráľovstvo je spravodlivosť, pokoj a radosť v_Duchu Svätom; kto takto slúži Kristovi, páči sa Bohu a ľudia si ho vážia.

27. januára

SV. HENRICHA DE OSSÓ, KŇAZA

Ľubovoľná spomienka

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov (zv. III., str. 1868), alebo svätých mužov: vychovávateľov (zv. III., str. 2007).
Narodil sa vo Vinebre v_Katalánsku 16. októbra 1840. Za kňaza bol vysvätený 21. septembra 1867. Bol apoštolom detí v_katechéze, inšpirátorom laických hnutí za šírenie evanjelia, vodcom duší. Podľahol duchovnému pôvabu sv. Terézie od Ježiša, učiteľky modlitby a dcéry Cirkvi. Vo svetle jej učenia založil v_roku 1876 Spoločnosť sv. Terézie, ktorej úlohou bolo formovať ženy podľa evanjelia, podľa vzoru avilskej svätice. Apoštol nových čias, známy kázňami a apoštolátom tlače, zomrel po veľkých skúškach a utrpeniach v_Gilete (Valencia) 27. januára 1896. Pápež Ján Pavol II. ho vyhlásil za svätého v_roku 1993.

MODLITBA

Bože, ty si vo svätom kňazovi Henrichovi de Ossó obdivuhodne spojil ducha ustavičnej modlitby a neúnavného apoštolského života; prosíme ťa, na jeho príhovor nám pomáhaj žiť v_Kristovej láske a slovom i_životom slúžiť tvojej Cirkvi.

Zo spisov svätého kňaza Henricha de Ossó

(Spisy, 3: Mesiac v_škole Najsvätejšieho Srdca, Rím 1977, str. 456-458)

{p}

Zmýšľajte ako Kristus

Myslieť ako Ježiš Kristus, cítiť ako Ježiš Kristus, milovať ako Ježiš Kristus, konať ako Ježiš Kristus, rozprávať ako Ježiš Kristus, hovoriť ako Ježiš Kristus – jedným slovom prispôsobiť celý svoj život Kristovmu životu, obliecť si Ježiša Krista: v_tom spočíva jediná naša starosť, bytostná a prvoradá úloha každého kresťana. Pretože kresťan znamená alter Christus, druhý Kristus, a nik sa nezachráni, ak sa nestotožní s_obrazom Krista. Aby sme sa však prispôsobili Kristovmu životu, je nutné najskôr ho študovať, poznať ho, meditovať o_ňom, a nie iba povrchne, ale preniknúť do citov, sklonov, túžob, úmyslov Ježiša Krista, s_cieľom konať všetko v_dokonalej jednote s_ním.

Sám Ježiš nás k_tomu pozýva svojou dobrotou a svojimi slovami. Ale ako sa naučíme napríklad byť miernymi a pokornými ako on? Ako sa v_každej činnosti postavíme pred Krista, aby sme ho napodobnili, ak nepoznáme city jeho Srdca, ktorými bolo naplnené? Kristus totiž žil, jedol, spal, hovoril, mlčal, chodil, býval unavený, odpočíval, potil sa, býval hladný, smädný, chudobný, atď., jedným slovom pracoval, trpel a zomrel za nás, pre našu spásu.

Prečo by sme si teda nemali Ježiša predstavovať prirodzene a reálne, ale len teoreticky a idealisticky, čo je aj dôvodom toho, že ho nemilujeme a nenasledujeme vo všetkom tak, ako sa to od nás vyžaduje?

Ježiš je náš brat, telo z_nášho tela, krv z_našej krvi, kosť z_našich kostí. Toto je môj Ježiš. Pravý, živý a osobný Boh i_človek, ktorý sa nechal vidieť na zemi, žil a rozprával sa s_nami, ľuďmi, počas tridsiatich troch rokov. Ten, ktorý pre našu spásu, neprestávajúc byť večným Slovom Otca, zostúpil z_nebies, stal sa človekom, trpel, zomrel, vstal z_mŕtvych, vystúpil do neba a zostal medzi nami až do skončenia vekov v_Najsvätejšej oltárnej sviatosti, aby bol naším spoločníkom, posilou a pokrmom.

Večný život spočíva v_tom, že čoraz viac poznávame Ježiša Krista, naše jediné šťastie v_čase i_vo večnosti. Aká šťastná bude duša, ktorá pochopí túto pravdu a bude sa snažiť ju uskutočňovať v_každodennom živote. Aká príjemná myšlienka! Budem žiť, jesť, spať, hovoriť, mlčať, pracovať, trpieť a všetko robiť a znášať v_jednote s_Ježišom, v_zhode s_jeho božským zámerom a s_pocitmi, s_akými to robil a znášal Ježiš a s_akými túžil, aby som to robil a znášal i_ja… Ten, kto bude takto konať, a mali by sme to robiť všetci, bude žiť na zemi život neba, premení sa na Ježiša a bude môcť opakovať s_Apoštolom: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Gal 2, 20{/r}

Život, ktorý teraz žijem v_tele, žijem vo viere v_Božieho Syna, {*} Ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. {*} Ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Kto je milosrdný, učí a vychováva ako pastier svoje stádo.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Nechajte deti prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.

4. februára

BL. MÁRIU EUGENA OD DIEŤAŤA JEŽIŠA, KŇAZA

Henri Grialou sa narodil v_juhofrancúzskom meste Le Gua 2. decembra 1894. V_seminári sa cítil byť natoľko oslovený náukou sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a sv. Jána od Kríža, že sa po kňazskej vysviacke, ktorú prijal 4. februára 1922, rozhodol vstúpiť k_bosým karmelitánom a prijal meno Mária Eugen od Dieťaťa Ježiša. Dňa 23. februára 1948 bol vymenovaný za apoštolského vizitátora bosých karmelitánov vo Francúzsku; v_priebehu šiestich rokov navštívil 150 kláštorov. V_roku 1954 sa stal generálnym vikárom rádu. Od roku 1955 sa mohol začať plne venovať sekulárnemu inštitútu Notre Dame de Vie, ktorý založil v_roku 1932. Zomrel vo Venasque 27. marca 1967 a tam je aj pochovaný. Za blahoslaveného bol vyhlásený 19. 11. 2016 za pontifikátu pápeža Františka.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_diela Chcem vidieť Boha blahoslaveného kňaza Máriu Eugena od Dieťaťa Ježiša

(Je veux voir Dieu, Editions du Carmel, Toulouse 2014, 1273-1274; édition originale, t° 1075)

{p}

Svätý v_Kristovi Celom

Duch Svätý oslavuje ľudí, ktorých sa zmocnil, predovšetkým v_ich spoločnom diele. Stáva sa pokorným, aby ich oslávil. Svojím svetlom inšpiruje ich dielo a svojou všemohúcnosťou sa stáva vnútornou silou, ktorá sa skrýva za ich ľudskou prirodzenosťou. Kto by chcel analyzovať charakter tohto diela Božieho Ducha, mohol by ho objaviť v_osobnosti svätca. Rôzne diela a inštitúcie, ktoré sú oslavou svätej Cirkvi, poukazujú na dary a génia Božieho Ducha, ktorý do nich vtlačil pečať svojej nesmrteľnosti. V_tomto svete sa sprítomňuje v_tisíckach ľudských tvárí, v_ktorých sa skrytým spôsobom odráža jeho moc a milosť. Tento Duch sa nikdy neopakuje vo svojich prejavoch. Práve preto nás Ján od Kríža vyzýva, aby sme nebrali žiadneho svätca za jediný model nášho života. Mohli by sme sa tak vystaviť nebezpečenstvu, že nebudeme dostatočne otvorení a verní vnuknutiam Božieho Ducha, ktorý zjavuje svoju moc v_rôznorodosti svojich diel a v_dokonalosti svojho vtelenia v_každom človeku.

Krása tohto láskyplného spolupôsobenia Boha a duše, vznešená a zároveň skrytá láska, ktorá ich spája, jeho pokora a moc, sú iba odrazom nádherného diela, ktoré vytvára Boží Duch. Týmto dielom je Nevesta vychádzajúca z_púšte a opierajúca sa o_svojho Milovaného. Je to majstrovské dielo Božieho milosrdenstva, Kristus Celý, v_ktorom sa všetko spája a ku ktorému všetko smeruje. Pre krásu tejto Božej Cirkvi vylial Ježiš svoju krv a Duch pokračuje v_stravovaní obetí, ktoré obdaroval nádhernými darmi svojej milosti. Všetci sme povolaní k_napĺňaniu tohto diela a k_nemu musí byť v_láskyplnej pozornosti upretý náš vnútorný zrak.

Svätý je tak svätým preto, že cez pretvárajúce zjednotenie vstúpil do Krista Celého. Stotožnený s_Kristom pokračuje v_jeho veľkňazskej modlitbe za jednotu. S_Duchom lásky vzdychá v_očakávaní adoptívneho synovstva a pod jeho vplyvom pracuje na zjednotení všetkých, ktorí majú vo svojom živote sprítomniť obraz Syna.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Rim 8, 23-24{/r}

Začali sme prijímať Ducha Svätého. {*} Očakávame adoptívne synovstvo a vykúpenie svojho tela.

Veď v_nádeji sme boli spasení. {*} Očakávame adoptívne synovstvo a vykúpenie svojho tela.

MODLITBA

Bože, bohatý na milosrdenstvo, ty si daroval blahoslavenému Márii Eugenovi od Dieťaťa Ježiša milosť a svetlo, aby viedol tvoj ľud na cestách kontemplatívnej modlitby a misionárskeho svedectva ku Kristovej plnosti; udeľ nám na jeho príhovor, aby sme rástli v_poddajnosti Duchu Svätému a pracovali vo viere na príchode tvojho kráľovstva.

24. februára

BL. JOZEFY NAVAL GIRBÉS, PANNY

Spomienka

Jozefa Naval Girbés sa narodila 11. decembra 1820 v_Algemesi (Valencia) v_Španielsku. Už od mladosti sa zasvätila Pánovi sľubom čistoty. Išla cestou modlitby a evanjeliovej dokonalosti v_živote jednoduchosti a vrúcnej lásky. S_veľkodušnosťou sa zasvätila apoštolskému dielu v_prostredí farského spoločenstva. Zo svojho domu urobila školu modlitby a evanjeliových čností, kde sa formovali mnohé mladé dievčatá a ženy k_ľudskej a duchovnej zrelosti. Bola členkou Tretieho rádu preblahoslavenej Panny Márie z_hory Karmel. Vyznačovala sa dôvernou úctou k_Panne Márii. Zomrela 24. februára l893 a jej telo sa uchováva vo farskom kostole v_jej rodnom meste. Za blahoslavenú ju vyhlásil Ján Pavol II. v_roku 1988.
Zo spoločnej časti na sviatky panien.

MODLITBA

Bože, ty si vložil do sveta obnovujúci kvas evanjelia; daj, aby veriaci, ktorí sa vo svete zasvätili plneniu tvojej vôle, na príhovor a vďaka príkladu blahoslavenej Jozefy veľkodušne a nepretržite spolupracovali v_kresťanskom duchu pri budovaní tvojho kráľovstva plnením časných záväzkov.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_dekrétu o_hrdinstve čností Božej služobnice Jozefy Naval Girbés

(Valentina, 3. januára 1987)

{p}

Božia služobnica pokladala svoju farnosť za Matku vo viere

Keďže farnosti „určitým spôsobom predstavujú celú viditeľnú Cirkev ustanovenú po celom svete“, Božia služobnica pokladala farnosť za Matku vo viere a v_milosti a ako takú ju milovala a slúžila jej s_poníženosťou a v_duchu obety. Preto prejavovala úprimnú úctu voči svojmu farárovi a zverila sa jeho duchovnému vedeniu. Starala sa o_zhotovenie, udržiavanie a čistotu liturgických potrieb, ako aj o_výzdobu oltárov. Každodenne chodievala do farského kostola, aby bola prítomná na Eucharistii; vyznačovala sa predovšetkým svojím jasným a plodným apoštolátom, ktorý vždy rozvíjala v_zhode so svojimi pastiermi, ktorým prejavovala úplnú úctu a poslušnosť.

Keďže bola presvedčená, že kresťania majú byť soľou zeme a svetlom sveta, neuspokojovala sa s_praktizovaním čností len vo svojom dome, ale chcela v_plnosti vypĺňať Pánov príkaz: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Preto využívala každú príležitosť ohlasovať Krista slovami a skutkami, a to tak neveriacim, aby ich priviedla k_viere, ako aj veriacim, aby ich poučovala, posilňovala vo viere a podnecovala k_väčšej horlivosti života. V_tomto duchu učila chudobných, radila tým, ktorí sa k_nej utiekali, vnášala pokoj do nejednotných rodín, vo svojom dome organizovala stretnutia pre matky, aby im pomohla v_kresťanskej formácii, privádzala na cestu čností ženy, ktoré zišli z_priamej cesty, a rozvážne napomínala hriešnikov. Predsa však svoju najväčšiu pozornosť a sily venovala ľudskej a náboženskej výchove mladých dievčat, pre ktoré otvorila vo svojom dome bezplatnú školu na vyšívanie, v_čom bola veľmi skúsená. Táto pracovňa sa premenila na centrum bratského spolužitia, modlitby, oslavy Boha, vysvetľovania a prehlbovania poznania Svätého písma a večných právd.

Božia služobnica, obdarená materinskou citlivosťou, bola pre svoje žiačky pravou učiteľkou života, príkladom horlivej lásky k_Bohu, lampou, ktorá svieti a ohrieva. Dávala im nespočetné príklady živej viery, starostlivej lásky a radostného podriadenia sa Božej vôli a vôli predstavených, maximálnej starostlivosti o_spásu duší, jedinečnej múdrosti, stálosti v_praktizovaní poníženosti, chudoby, mlčania a trpezlivosti v_ťažkostiach a v_protivenstvách. Známa bola jej horlivosť, s_akou pestovala vnútorný život, modlitbu, meditáciu, prijímanie ťažkostí a jej oddanosť Eucharistii, Panne Márii a svätým. Týmto spôsobom Božia služobnica účinne prispela k_rozvoju nábožnosti vo svojej farnosti.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Flp 4, 8-9{/r}

Všetko to, čo je pravdivé, šľachetné, spravodlivé, mravne čisté, milé, chválitebné, to robte. {*} A Boh pokoja bude s_vami.

Všetko to, čo je čnostné alebo záslužné, to majte na mysli. {*} A Boh pokoja bude s_vami.

17. apríla

BL. BAPTISTU SPAGNIOLIHO, KŇAZA

Ľubovoľná spomienka

Baptista Spagnoli sa narodil 17. apríla 1447 v_talianskej Mantove. Ako mladík vstúpil ku karmelitánom vo Ferrare, do Mantovskej kongregácie, a v_roku 1464 zložil rehoľné sľuby. Vykonával rozličné povinnosti v_rôznych kláštoroch. Šesťkrát bol generálnym vikárom svojej kongregácie a v_roku 1513 bol zvolený za generálneho predstaveného rádu. Vyznačoval sa čnosťami a veľkou láskou k_Cirkvi, celý sa oddal jej reforme. Patrí tiež medzi významnejších latinských básnikov a spisovateľov svojej doby. Zomrel v_Mantove 20. marca 1516. V_roku 1885 ho pápež Lev XIII. vyhlásil za blahoslaveného.
Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov: rehoľníkov (zv. II., str. 2073).

MODLITBA

Bože, ty si blahoslaveného Baptistu, verného služobníka Panny Márie, učinil strážcom a obdivuhodným hlásateľom tvojho slova; na jeho príhovor nám udeľ milosť, aby sme spolu s_Pannou Máriou ustavične rozjímali o_tvojom slove a podľa jej príkladu ťa velebili naším životom.

Z_diela blahoslaveného kňaza Baptistu Spagnoliho O_trpezlivosti

(Lib. 3, c. 32: Opera omnia, 1576, IV, f. 170r-171r)

{p}

Aby sme mali nádej z_útechy Svätého písma

Veľký a obdivuhodný prostriedok proti telesným bolestiam a proti zármutku duše nájdeš v_čítaní Svätého písma. Podľa môjho úsudku určite žiadna reč, nech by bola akokoľvek dokonale sformovaná a ozdobená najdokonalejšou výrečnosťou a zreteľnosťou, nevedela by skormútenú myseľ lepšie potešiť a rozohnať starosti. Často som sa ocitol v_nebezpečenstve, keď som bol niekedy zmätený mnohými úzkosťami, ktoré v_hojnej miere prináša tento búrlivý a smrteľný pozemský život. Vtedy som sa utiekal ku svätým knihám ako k_najbezpečnejšiemu hradu a vhodnému lieku pre namáhanú dušu a našiel som úľavu, akú som hľadal. A ani v_nádeji, ani v_túžbe som nebol sklamaný. Častokrát som uvažoval, odkiaľ má Sväté písmo túto presvedčovaciu silu, odkiaľ to má, že tak mohutne vplýva na duše poslucháčov, odkiaľ berie toľko energie, že nevedie iba k_domnienkam, ale všetkých prikláňa k_pevnej viere. Nemôže sa to pripisovať presvedčivosti rozumových dôkazov, ktoré nepredkladá, ani umeleckým prostriedkom, ani vhodným slovám, ktoré majú silu presviedčať, lebo také prostriedky nepoužíva. Ale uváž, či to všetko nepochádza z_prvej pravdy, o_čom sme my presvedčení. Ale ako sme prišli k_takému presvedčeniu, ak nie od tej prvej pravdy? Jej autorita nás privádza k_tomu, aby sme jej verili. Ale z_akého dôvodu si nárokuje túto autoritu? Veď sme ani nevideli Boha, ktorý by nám kázal, písal, učil nás, a predsa ako keby sme to všetko videli, veríme a toho sa držíme, že od Ducha Svätého pochádza všetko, čo čítame. Azda v_tom by mohol byť dôvod, že sa pevne pridŕžame prvej pravdy, lebo v_nej je pravda pevnejšia, hoci nie jasnejšia. Všetka pravda má príťažlivú silu, väčšia pravda väčšiu silu, najväčšia pravda najväčšiu silu. Ale prečo teda neveria všetci evanjeliu? Odpovedám: lebo nie všetci sú priťahovaní Bohom. Ale načo treba dlhú dišputu? Svätému písmu preto pevne veríme, lebo to dostávame z_Božieho vnuknutia.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 119, 14. 16{/r}

Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť {*} Ako zo všetkého bohatstva.

V_tvojich ustanoveniach mám záľubu, na tvoje slová nechcem zabúdať. {*} Ako zo všetkého bohatstva.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Prameňom života sú ústa spravodlivého; pery spravodlivého vychovávajú mnohých. Aleluja.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Tvoje ustanovenia sa mi stali piesňou na mieste môjho putovania, lebo sú slasťou môjmu srdcu. Aleluja.

18. apríla

BL. MÁRIE OD VTELENIA, REHOĽNÍČKY

Ľubovoľná spomienka

Narodila sa v_Paríži v_roku 1566. Ako šestnásťročná sa vydala za Pierra Acariu. Mala sedem detí. Vykonávala obyčajné domáce práce a znášala trpezlivo rôzne utrpenia, pričom dosiahla vysoké štíty mystického života. Nadchnutá náukou a nebeskými radami sv. Terézie sa v_prehojnej miere zaslúžila o_príchod bosých karmelitánok do Francúzska. Po smrti manžela poprosila o_prijatie do Karmelu v_Amiens, kde v_roku 1615 zložila rehoľné sľuby ako konverska. Vážili si ju aj významní duchovní muži toho obdobia, medzi nimi aj sv. František Saleský. Vyznačovala sa duchom modlitby a horlivosťou o_šírenie katolíckej viery. Zomrela 18. apríla 1618 v_Pontoise. Pápež Pius VI. ju v_roku 1791 vyhlásil za blahoslavenú.
Zo spoločnej časti na sviatky svätých žien: rehoľníčok (zv. II., str. 2073).

MODLITBA

Bože, ty si obdivuhodne posilňoval blahoslavenú Máriu v_protivenstvách na rozličných životných cestách a dal si jej milosť horlivo spolupracovať na rozšírení Karmelu; pomáhaj svojej rodine, aby odvážne znášala všetky protivenstvá a mohla vytrvať až do konca v_tvojej svätej láske.

Z_diela Cesta dokonalosti svätej panny Terézie od Ježiša

(Cód. V, 1, 1.2. 4.5; 3, 6; B.A.C., 212 [1962], 185-186. 193)

{p}

Apoštolský cieľ tereziánskeho Karmelu

Najskôr som pri zakladaní tohto kláštora nemala v_úmysle zaviesť až takú prísnosť.

Vtedy som sa dozvedela o_škodách a o_krviprelievaní vo Francúzsku, ktoré spôsobili luteráni, a ako sa rozrastala táto nešťastná sekta. Veľmi ma to trápilo a ako keby som niečo mohla alebo niekým bola, plakala som a prosila Pána, aby zabránil tomuto zlu. Zdalo sa mi, že by som tisíckrát obetovala život za záchranu aspoň jedinej z_mnohých duší, ktoré tam šli do záhuby. Ale pretože som žena a k_tomu ešte taká úbohá, neschopná vykonať na Božiu slávu, čo by som chcela, úprimne som túžila a ešte stále túžim, aby v_porovnaní s_toľkými nepriateľmi, ktorých Pán má, aspoň tí nemnohí priatelia boli nábožní. A preto som sa rozhodla robiť aspoň to málo, čo záviselo odo mňa: zachovávať evanjeliové rady so všetkou dokonalosťou, akej som bola schopná a usilovať sa, aby tak konalo aj tých málo rehoľníčok, ktoré sú tu, dôverujúc Božej dobrote, že neprestane pomáhať tomu, kto sa z_lásky k_nemu rozhodol zrieknuť sa všetkého. A ak ony budú také, aké som si ich predstavovala, uprostred ich čností by sa mohli stratiť moje chyby, čím by som sa mohla aspoň v_niečom páčiť Pánovi. Svojimi modlitbami za obrancov Cirkvi, kazateľov a učencov, ktorí ju bránia, by sme pomáhali, ako len môžeme, môjmu Pánovi, ktorý je tak podlým spôsobom prenasledovaný tými, ktorých zahrnul toľkými dobrami, až sa zdá, že by ho títo zradcovia chceli znovu ukrižovať a nenechať mu miesto, kde by hlavu sklonil.

Moje srdce neprestáva pukať, keď vidím, koľko duší ide do zatratenia. Netrápim sa toľko kvôli samotnému zlu, ako kvôli tomu, že sa ich každý deň zatracuje viac.

Ó, sestry moje v_Kristovi, proste spolu so mnou Boha o_túto milosť. On vás kvôli tomu zhromaždil. Toto je vaše povolanie, toto je vaša úloha, po tomto máte túžiť, kvôli tomu máte prelievať slzy a za toto sa máte modliť. Celý svet je v_plameňoch. Znovu chcú, ako sami hovoria, odsúdiť Krista, vznášajú proti nemu tisíce falošných svedectiev a snažia sa zraziť jeho Cirkev na kolená.

Prosím vás pre lásku Božiu, aby ste prosili jeho Velebnosť, aby nás v_tomto vypočul. Napriek svojej úbohosti prosím o_to jeho Velebnosť. Ide o_jeho slávu a o_dobro jeho Cirkvi. Sem nech smerujú všetky moje túžby.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}1 Tim 2, 1.4.3{/r}

Žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a vzdávali sa vďaky Pánovi za všetkých ľudí. {*} On chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Aleluja.

Je to dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom. {*} On chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: O_čokoľvek budete prosiť Otca v_mojom mene, dá vám to, hovorí Pán. Aleluja.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Pracovala som nielen pre seba samu, ale pre všetkých, ktorí hľadajú pravdu. Aleluja.

24. apríla

BL. TERÉZIE MÁRIE OD KRÍŽA (MANETTI), PANNY

Ľubovoľná spomienka

Narodila sa v_Campi Bisenzio (Florencia) v_roku 1846, tu zomrela 23. apríla 1910 po tom, ako založila Kongregáciu karmelitánok svätej Terézie (1874), ktoré poslala aj do Libanonu a do Svätej zeme. Prežívala v_radosti plnej zhody s_Božou vôľou tajomstvo kríža v_tele a v_duchu, vyznačujúc sa eucharistickým zápalom a materinskou nežnosťou voči maličkým a ponižovaným. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. v_roku 1986.
Zo spoločnej časti na sviatky panien (zv. II., str. 1991), alebo svätých žien: rehoľníčok (zv. II., str. 2073).

MODLITBA

Bože, ty si na ceste kríža podopieral blahoslavenú Teréziu Máriu, pannu, prostredníctvom vrúcnej lásky k_Eucharistii a naplnil si ju materinskou nežnosťou k_maličkým a chudobným; na jej orodovanie nám udeľ milosť, aby sme sa posilnení anjelským chlebom mohli tešiť z_účasti na Kristových utrpeniach a skutkami lásky spolupracovať na príchode tvojho kráľovstva.

Z_diel svätej panny Terézie od Ježiša

(Moradas VII, 4, 4.8.5; Camino 26, 7; Moradas II, 1, 11: B. A. C., 212 [1967], 447-448; 275; 375)

{p}

Uprite svoj pohľad na Ukrižovaného a všetko sa vám bude zdať nepatrné

Jeho Velebnosť nám nemohla dať väčší dar, ako obdariť nás životom, ktorý je nasledovaním života, akým žil jeho milovaný Syn. A som si istá, že tieto milosti slúžia na posilnenie našej slabosti, aby sme ho mohli nasledovať v_mnohorakých utrpeniach.

Uprite svoj pohľad na Ukrižovaného a všetko sa vám bude zdať nepatrné. Ak nám jeho Velebnosť preukázala lásku prostredníctvom takých utrpení a súžení, prečo ho chcete uspokojiť len slovami? Viete, čo znamená byť naozaj duchovnými osobami? Stať sa otrokmi Boha, ktorý – označiac ich svojou pečaťou, to jest krížom, pretože mu už zverili svoju slobodu – mohol by ich predať ako otrokov celému svetu, ako bol aj on vydaný; a oni by si nemysleli, že im krivdí, ale že ich obdarúva nemalou milosťou.

Vidíme, že tí, ktorí boli hlbšie zjednotení s_Kristom, naším Pánom, viac trpeli. Všimnime si, čo všetko prežila jeho slávna Matka a apoštoli.

Vezmite tento kríž. Pomáhajte vášmu Ženíchovi, aby nemusel kráčať s_takým utrpením sám. Nevšímajte si, čo vám hovoria, ak sa potknete a padnete s_vaším Ženíchom, nevzďaľujte sa od kríža, ani ho neopúšťajte. Hľaďte na únavu, s_akou on kráča, a o_koľko je ona väčšia od tej, ktorú vy znášate. Akokoľvek veľké by bolo vaše utrpenie a akokoľvek bolestne by ste ho prežívali, prinesie vám útechu, ak si všimnete, že je smiešne porovnávať svoje utrpenie s_Pánovým utrpením.

Ak na neho nikdy nehľadíme ani neuvažujeme o_tom, za čo mu vďačíme, ani o_smrti, ktorú za nás podstúpil, neviem, ako ho môžeme poznať a konať skutky v_jeho službe. Akú cenu bude mať viera bez týchto skutkov a bez ich spojenia so zásluhami Ježiša Krista, nášho Dobra? A čo nás potom prebudí milovať Pána?

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Kol 1, 24{/r}; {r}Gal 2, 19b-20a{/r}

Teraz sa radujem v_utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu {*} Pre jeho telo, ktorým je Cirkev. Aleluja.

S_Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. {*} Pre jeho telo, ktorým je Cirkev. Aleluja.

4. mája

BL. ANGELA MÁRIU PRATA, LUKÁŠA OD SV. JOZEFA, KŇAZOV, A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Dňa 28. októbra 2007 pápež Benedikt XVI. na námestí sv. Petra v_Ríme vyhlásil za blahoslavených 498 mučeníkov náboženského prenasledovania v_Španielsku z_obdobia občianskej vojny (1934, 1936-39). V_tejto skupine bolo aj 31 bosých karmelitánov, 16 karmelitánov a jedna karmelitánka pôvodnej observancie. Ďalšie blahorečenie sa konalo 27. októbra v_Tarragone v_Španielsku, kde bolo okrem iných k_úcte oltára vyzdvihnutých ďalších 19 karmelitánov pôvodnej observancie. Pamiatku karmelitánskych mučeníkov španielskej občianskej vojny si v_Karmeli pripomíname 4. mája, v_celej Cirkvi sa všetci mučeníci španielskej občianskej vojny slávia 6. novembra.
Dňa 28. júla 1936 bolo zatknutých 12 spolubratov na čele s_priorom Angelom Pratom Hostenchom O. Carm. a novicmajstrom Elizeom Besalduchom z_komunity v_meste Tárrega, kde mali katalánski bratia svoj noviciát a štúdium filozofie. Boli zatknutí pri pokuse o_útek vlakom do exilu v_Taliansku. V_noci z_28. na 29. júla boli zastrelení a ich telá boli spálené.
Štrnásť spolubratov z_Barcelony bolo – na čele so svojím provinciálom, bývalým generálnym definítorom, otcom Lukášom od sv. Jozefa (Tristany Pujol OCD) – umučených v_dobe medzi 20. júlom 1936 a 6. januárom 1937 na rôznych miestach, kde sa schovávali pred revolucionármi. Jeden z_nich bol rehoľný brat a dvaja z_nich sa pripravovali na kňazstvo. Patril medzi nich aj otec Gabriel od Zvestovania (Jaime Balcells Grau), ktorý prednášal patrológiu na Tereziáne v_Ríme a do rodného Španielska pricestoval na dovolenku. Podobne aj klerik Marcel od sv. Anny (José Masip Tamarit), ktorý sa krátko pred svojou smrťou vrátil do vlasti po tom, ako absolvoval štúdiá na hore Karmel v_Izraeli.
Eufrazius Barredo Fernandez sa narodil 8. februára 1897 v_Cancienes v Astúrii. Ako pätnásťročný vstúpil do malého seminára bosých karmelitánov v_meste Villafranca v_navarrskej provincii, kde po troch rokoch prijal habit a meno Eufrazius od Dieťaťa Ježiša. Ako 19-ročný zložil rehoľné sľuby a v_roku 1922 bol vysvätený za kňaza. Po štyroch rokoch odišiel do Krakova, kde vyučoval teológiu v_Kolégiu bosých karmelitánov. V_roku 1928 sa vrátil do Španielska a bol vymenovaný za odborného asistenta asketickej a mystickej teológie v_Oviede. V_roku 1933 bol zvolený za priora bosých karmelitánov v_Oviede, kde o_rok nato podstúpil mučenícku smrť.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, nech nás orodovanie blahoslavených karmelitánskych mučeníkov Angela Máriu, Lukáša a ich spoločníkov zachová v_tvojej prítomnosti a dá nám potrebnú silu, aby sme odhodlane vyznávali tvoju pravdu.

17. mája

SV. ŠIMONA STOCKA, REHOĽNÍKA

Ľubovoľná spomienka

Pôvodom bol Angličan, veľmi známy v_XIII. stor. Podľa tradície bol pustovníkom a po príchode karmelitánov do Anglicka vstúpil do rádu. V_roku 1251, keď bol generálnym predstaveným, mu Panna Mária darovala škapuliar ako výsadu a znak ochrany pre Karmel. Šimon Stock zomrel v_Bordeaux. Bol uctievaný pre veľkú svätosť a výnimočnú úctu k_preblahoslavenej Panne Márii. Jeho kult bol na niektorých miestach rozšírený už v_XV. stor. V_nasledujúcom storočí prijali v_celom ráde jeho sviatok, ktorý bol ustálený na 16. mája. Je považovaný za autora modlitby k_Panne Márii Flos Carmeli.
Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov: rehoľníkov (zv. II., str. 2073 resp. zv. III., str. 1993).

MODLITBA

Bože, ty si svätého Šimona povolal do služby medzi bratov preblahoslavenej Panny Márie z_hory Karmel; prosíme ťa, daj, aby sme ti na jeho príhovor stále slúžili ako on a spolupracovali na diele spásy ľudí.

Z_diela Ohnivá strela Mikuláša Francúza, generálneho predstaveného

(Kap. VI – Carmelus [1962], 285-287)

{p}

Zavediem ju na púšť a prehovorím k_jej srdcu

Vari nás nepriviedol Pán, náš Spasiteľ, milostivo do samoty, aby tu v_úprimnom priateľstve hovoril do našich sŕdc? On sa v_skrytosti, nie na uliciach, nie na verejnosti, nie v_nepokojnom hluku, ukazuje svojim priateľom s_darom útechy a zjavuje ukryté tajomstvá.

Na príkaz Pána vystúpil do samoty vrchu vo viere neochvejný Abrahám, ktorý chcel v_poslušnosti obetovať svojho syna Izáka. Zďaleka predvídal ovocie svojej nádeje. To on poukazuje na utrpenie Krista, ktorý bol pravdivým Izákom. Podobne Abrahámovmu synovcovi, ktorý sa volal Lót, bolo povedané, aby vyšiel zo Sodomy do samoty hôr zachrániť svoju dušu, a bol z_toho nemálo prekvapený.

V_samote hory Sinaj Mojžiš obdržal Zákon, tam bol zahalený svetlom, a preto synovia Izraela nemohli hľadieť na jeho tvár.

V_samote svojej izbietky sa rozprávala Mária s_Gabrielom a Slovo najvyššieho Otca sa skutočne vtelilo. Boh človek sa premenil v_samote hory Tábor a svojim dôverníkom Starého i_Nového zákona tu ukázal svoju slávu. Náš Spasiteľ vystúpil sám do samoty na vrch, aby sa modlil. V_samote púšte sa štyridsať dní a nocí nepretržite postil a práve tu chcel byť pokúšaný diablom, aby nám takto ukázal najlepšie miesto modlitby, pokánia a víťazstva nad pokušeniami. Teda do samoty vrchu alebo púšte vystupoval Spasiteľ na modlitbu, ale zostupoval z_vrchu, ako čítame v_evanjeliu, vtedy, keď chcel ľud učiť ohlasovaním alebo svojimi činmi.

Ten, ktorý usídlil našich otcov v_samote hory, dal im a ich nástupcom za príklad seba samého. Chcel, aby jeho činy, ktoré nikdy neboli bez tajomného významu, predkladali za príklad.

Teda tento svätý príklad nášho Spasiteľa niektorí naši predchodcovia už oddávna nasledovali. Dlho prebývali v_samote pustovne, rozpoznávajúc svoje nedokonalosti. Keďže však túžili pomôcť svojim blížnym, niekedy schádzali z_eremu. Hoci im sa zdalo, že sami nič nepotrebujú, to, čo zožali v_samote v_sladkej kontemplácii, hojne zasievali hlásaním.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 55, 7-8{/r}; {r}1 Jn 2, 17{/r}

Ktože mi dá holubičie krídla, aby som mohol odletieť a odpočinúť si? {*} Aby som mohol utiecť do diaľav a pobudnúť v_samote?

Svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky. {*} Aby som mohol utiecť do diaľav a pobudnúť v_samote?

Ant. na Benediktus: Pán je môj podiel; dobrý je Pán k_duši, ktorá ho hľadá. Aleluja.

Ant. na Magnifikat: Kde bratia spoločne oslavujú Boha, tam Pán dá požehnanie. Aleluja.

22. mája

SV. JOACHIMY DE VEDRÚNA Y MAS, REHOĽNÍČKY

Ľubovoľná spomienka

Narodila sa v_roku 1783 v_Barcelone. V_roku 1799 sa vydala za Theodora de Mas, ktorému porodila 9 detí. Keď v_roku 1816 ovdovela, Duch Svätý jej vnukol, aby založila v_roku 1826 Kongregáciu sestier karmelitánok od Lásky, ktorú sa jej podarilo rozšíriť v_celej Katalónii. Zakladala domy pre chorých a pre kresťanskú výchovu detí, predovšetkým chudobných. S_veľkou úctou bola oddaná kontemplácii tajomstva Najsvätejšej Trojice. Jej duchovný život bol naplnený modlitbou, umŕtvením, odpútaním sa od všetkého, pokorou a láskou. Zomrela v_mestečku Vich (Barcelona) v_roku 1854. Za svätú ju vyhlásil pápež Ján XXIII. v_roku 1959.
Zo spoločnej časti na sviatky svätých žien: rehoľníčok (zv. II., str. 2073, resp. zv. III., str. 1993) alebo tých, čo konali skutky milosrdenstva (zv. II., str. 2082, resp. zv. III., str. 2002).

MODLITBA

Bože, ty si povolal svätú Joachimu, aby v_tvojej Cirkvi v_kresťanskej viere vychovávala mládež a pomáhala chorým; prosíme ťa, pomáhaj nám nasledovať jej príklad a s_láskou ti obetovať život v_službe bratom a sestrám.

Z_listov svätej rehoľníčky Joachimy de Vedrúna

(Epistolario, Vitoria, 1969, 275-276, 246, 260, 297, 254-255, 297, 37)

{p}

Nadovšetko majte lásku

Kiežby sme všetky horeli láskou nášho Pána. Keď budeme rozpálené láskou, zvestujeme ju, a to v_čoraz väčšej miere a tak otvorene, že zapálime celý svet. Preto všetkým hovorím: udržujme v_sebe veľké túžby a Pán nám určite udelí všetko potrebné.

Snažme sa odstrániť z_našich sŕdc všetko, čo by mohlo prekážať čistej láske nášho Ježiša, ktorý nás miluje. On je celý láska a túži sa s_nami spojiť skrze lásku. Dobrý Ježiš nás neustále volá. Budeme si stále zapchávať uši? Snažme sa, aby naše srdcia boli pripravené: naša vôľa nech je celá pre Ježiša a jemu nech patria tiež naše schopnosti i_zmysly.

Nech nie je v_našich srdciach žiadna neusporiadaná náklonnosť, ale nech v_nich horí jedine láska, a to stále vrúcnejšia, lebo láska nikdy nehovorí: stačí, ani sa neuspokojí, kým celá nezhorí. Keď čistá Ježišova láska naplno rozpáli naše srdce, odstráni z_neho všetko, čo by mohlo byť prekážkou, aby sa v_nás všetko mohlo stať láskou.

Nespime teda, ale neustále milujme Boha. Nech je naším odpočinkom a potechou jedine Boh, Stvoriteľ neba i_zeme. Len Božiu lásku môžeme nájsť vždy, všetko ostatné je pominuteľné.

Odporúčam teda lásku, a to stále vrúcnejšiu, ktorá nikdy neustane. Čím viac si zamilujeme Boha, tým viac budeme túžiť ho milovať. Hľadajme Ježiša, pretože ak bude prebývať v_našom srdci, budeme mať všetko potrebné.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Jn 15, 9b{/r}; {r}1 Jn 4, 16b{/r}; {r}Ef 5, 2a{/r}

Ostaňte v_mojej láske. {*} Kto ostáva v_láske, ostáva v_Bohu a Boh ostáva v_ňom. Aleluja.

Žite v_láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého za nás. {*} Kto ostáva v_láske, ostáva v_Bohu a Boh ostáva v_ňom. Aleluja.

Ant. na Benediktus: Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. Aleluja.

Ant. na Magnifikat: Čokoľvek ste urobili jednému z_týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili, hovorí Pán. Aleluja.

25. mája

SV. MÁRIE MAGDALÉNY DE PAZZI, PANNY

Spomienka

Narodila sa vo Florencii 2. apríla 1566. Nábožne ju vychovali a keď vstúpila ku karmelitánkam, viedla skrytý život modlitby a odriekania. Horlivo sa modlila za obnovu Cirkvi a sestry viedla k_evanjeliovej dokonalosti. Boh ju obdaril mnohými mystickými darmi. Zomrela 25. mája v_roku 1607. Kanonizoval ju pápež Klement IX. v_roku 1669.
Zo spoločnej časti na sviatky panien (zv. II., str. 1991 resp. zv. III., str. 1914) okrem toho, čo nasleduje:

MODLITBA

Bože, milovník panenskej čistoty, svätú Máriu Magdalénu de Pazzi, ktorej srdce horelo vrúcnou láskou k_tebe, si obdaril mimoriadnymi nadprirodzenými darmi; prosíme ťa, dopraj nám všetkým, čo ju dnes uctievame, nasledovať príklad jej čistoty a lásky.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Tvoj rodný kraj ti, Magdaléna,

spoločne s_Cirkvou úctu vzdáva,

patríš ku pannám, múdrym ženám,

čo naplnila Božia sláva.

Žiarivá hviezda – ako svieca_–

na nočnom nebi nad Karmelom,

počúvaš nás a raduješ sa,

že smerujeme k_vyšším cieľom.

Spojená svätou zmluvou lásky

so živým Bohom, stojíš pri ňom;

nevesta Pána, túžiš ťažký

kríž dvíhať spolu s_Božím Synom.

Po svadbe duše s_Kráľom panien

jeho dar – prsteň – môžeš nosiť

a každú chvíľu odhodlane

prežívaš v_tieni Božej moci.

Znamenia kríža poznačili

ruky, bok, nohy – rany pália,

Pán ti však vdýchol nové sily,

keď si mu život odovzdala.

Horiace srdcia vypros pre tých,

ktorí chcú lásku denne dávať

cez dobré skutky a obety.

Ježiš v_nej nikdy neprestáva. Amen.

Druhé čítanie s_responzóriom, ako je uvedené v_Liturgii hodín zv. II., str. 1756 resp. zv. III., str. 1497.

Zo spisov svätej panny Márie Magdalény de’ Pazzi O_zjavení a O_skúške

(Mss. III, 186. 264; IV, 716: Opere di S. M. Maddalena de’ Pazzi, Firenze, 1965, 4, pp. 200. 269; 6, p. 194)

{p}

Príď, Duchu Svätý

Naozaj si obdivuhodné, Božie Slovo, v_Duchu Svätom, keď spôsobuješ, že ťa on tak vlieva do duše, aby sa celkom spojila s_Bohom, počala Boha, poznala Boha a okrem Boha v_ničom nehľadala záľubu.

A Duch Svätý prichádza do duše označený drahocennou pečaťou krvi Slova, čiže zabitého Baránka. Ba viac, táto krv ho pobáda, aby prišiel, hoci aj sám Duch sa hýbe a túži prísť.

Tento pohýnajúci Duch je sám v_sebe podstatou Otca i_Slova, vychádza z_bytnosti Otca a zo zaľúbenia Slova a prichádza do duše ako prameň a ona sa do neho ponára. Ako keď sa dve rieky stekajú tak, že menšia stráca svoje meno a preberá meno väčšej; priam tak pôsobí aj tento Boží Duch, keď prichádza do duše, aby sa s_ňou spojil. Treba však, aby duša, ktorá je menšia, stratila svoje meno a prenechala ho Duchu. To urobí, ak sa tak otvorí Duchu, že sa s_ním stane jedno.

A tento Duch, správca pokladov, čo sú v_Otcovom lone, a strážca rozhodnutí, ktoré vznikajú medzi Otcom a Synom, vlieva sa do duše tak lahodne, že to ona ani nepostrehne. A len málokto vie odhadnúť jeho veľkosť.

Svojou váhou i_svojou ľahkosťou sa pohybuje na každé miesto, ktoré je schopné a pripravené prijať ho. A všetci ho počujú, či už v_jeho častom slove, alebo v_jeho hlbokom mlčaní. On, nehybný a pritom najpohyblivejší, preniká všetko silou lásky.

Svätý Duch, nezostávaš v_nehybnom Otcovi ani v_Slove, a predsa si stále v_Otcovi a v_Slove i_v_sebe samom, ako aj vo všetkých blahoslavených duchoch a stvoreniach. Stvorenie ťa potrebuje pre krv vyliatu jednorodeným Slovom, ktoré sa z_veľkej lásky stalo nevyhnutne potrebným pre svoje stvorenie. Spočívaš v_tvoroch, ktoré sa prispôsobia tak, že účasťou na tvojich daroch v_čistote prijímajú do seba tvoju vlastnú podobu. Spočívaš v_tých, čo prijímajú do seba účinok krvi Slova a stávajú sa príbytkami hodnými teba.

Príď, Duchu Svätý! Nech príde jednota Otca a zaľúbenie Slova. Ty, Duch pravdy, si odmenou svätých, občerstvením duší, svetlom v_temnotách, bohatstvom chudobných, pokladom milujúcich, nasýtením hladných, útechou cudzincov; ty si napokon ten, v_ktorom sú všetky poklady.

Ty si zostúpil na Máriu a spôsobil si, že Slovo si vzalo telo. Príď a urob v_nás prostredníctvom milosti, čo si v_nej urobil prostredníctvom milosti a prirodzenosti.

Príď, ty pokrm každej čistej myšlienky, žriedlo všetkej láskavosti, vrchol akejkoľvek čistoty! Príď a stráv v_nás všetko, čo nám bráni, aby sme sa strávili v_tebe!

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Kor 2, 9-10{/r}

Oko nevidelo ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo. {*} Čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Aleluja.

Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha. {*} Čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Tvoja pieseň, Magdaléna,

na prúd lásky premenená,

nech oživí naše chvály,

ktoré sme ti prichystali.

Krása sveta, jeho prepych

nikdy ťa už neoslepí,

lebo všetko v_porovnaní

s_Kráľom slávy nemáš za nič.

Porazená láskou nebies

Kristovi na dlani nesieš

srdce plné mena Ježiš,

taký dar ho najviac teší.

Do Božích hĺbok prenikáš,

tam nachádzaš svet večných krás

vytvorený Duchom Svätým

pre pokorné Božie deti.

Poslušnosť, skromnosť, čistota

napĺňajú tvoj život a

zo svätosti, z_darov Pána

dávaš Cirkvi bez prestania.

Chválime ťa, Bože večný,

v_odpúšťaní nekonečný,

prameň lásky milosrdnej,

osvieženie duše smädnej. Amen.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Božia láska je rozliata v_našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Aleluja.

VEŠPERY

HYMNUS

Duch Svätý láskou tvoje srdce zmenil

a zväzok s_Pánom stigmy spečatili,

v_Panenskej Matke – vzore svätej ženy

hľadáš zdroj sily.

Pomôž nám chápať Božiu múdrosť Kríža,

aby sme boli dobre pripravení

za Majstrom kráčať a keď sa tmy blížia

svetlo si ceniť.

Ovečkám verným z_Ježišovho stáda

na ceste k_spáse a radosti večnej

vyprosuj nádej, ktorá učí zvládať

úzkosť i_tiesne.

Žila si krátko, priniesla však plody,

nevädnú, nevyschli, dodnes sú svieže,

tak ako na púšti pramene vody

úľavu nesieš.

Uprostred lásky Otca, Syna, Ducha

žiari tiež tvoja duša rozpálená;

nádheru neba, večnosť v_Božích rukách

vymodli pre nás. Amen.

Ant. na Magnifikat: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, aby všetkých ľudí pritiahlo k_sebe. Aleluja.

29. mája

BL. ELIE OD SV. KLEMENTA, PANNY

Elia od sv. Klementa sa narodila v_talianskom meste Bari 17. januára 1901 hlboko veriacim rodičom. Pri krste dostala meno Teodora, čo znamená Boží dar. Tým bola nielen podľa mena, ale aj celým svojím krátkym životom. Dňa 8. apríla 1920, na sviatok sv. Alberta, ktorý napísal Karmelitánsku regulu, vstúpila do Karmelu sv. Jozefa v_Bari. Habit prijala 24. novembra toho istého roku, na sviatok sv. Jána od Kríža. 8. decembra 1924 napísala svojou krvou úkon úplného a definitívneho obetovania sa Pánovi sľubom „najdokonalejšieho“. Zomrela na Vianoce v_roku 1927. Dňa 19. decembra 2005 pápež Benedikt XVI. podpísal dekrét o_jej blahorečení a 18. marca 2006 bola v_katedrále v_Bari vyhlásená za blahoslavenú.
Zo spoločnej časti na sviatky panien (zv. II., str. 1991 resp. zv. III., str. 1914)

MODLITBA

Bože, ty si so zaľúbením prijal sebaobetovanie, ktoré ti ponúkla blahoslavená panna Elia od svätého Klementa; na jej príhovor nám dopraj, aby sme posilnení eucharistickým pokrmom verne plnili tvoju vôľu.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Zo spisov blahoslavenej panny Elie od sv. Klementa

(Ed. O.C.D. 2001: str. 282, 295, 322)

{p}

Túžba stratiť sa v_Bohu a apoštolská horlivosť

Ó, sladká skrytosť, milujem prežívanie mojich dní v_tvojom tieni a stravovanie sa môjho bytia z_lásky k_môjmu milovanému Pánovi... Niekedy, keď myslím na večné odmeny, tak neúmerné v_porovnaní s_ľahkými obetami tohto života, ostane moja duša celá užasnutá a ovládnutá planúcou túžbou sa vrhá k_Bohu, volajúc: „Môj dobrý Ježiš, za akúkoľvek cenu chcem dosiahnuť cieľ, prístav spásy. Nič mi neodopieraj, daj mi trpieť. Toto nech je najintímnejším mučeníctvom môjho chudobného srdca, skrytým pred každým ľudským pohľadom: prosím ťa o_holý kríž. Na ňom položená chcem tráviť svoje dni tu na zemi.“

Keď sa trpí s_Ježišom, utrpenie je radosťou. Trpieť a milovať, po tom túžim, okrem toho nechcem už nič.

Môj Milovaný, kto ma bude môcť odlúčiť od teba? Kto bude môcť rozlámať tieto silné putá, ktoré držia moje srdce pripútané k_tvojmu? Azda opustenie stvoreniami? Veď práve toto zjednocuje dušu so svojím Stvoriteľom... Či protivenstvá, námahy, kríže? V_týchto tŕňoch je pieseň milujúcej duše slobodnejšia a ľahšia. Alebo smrť? Ale veď ona nebude pre dušu ničím iným ako začiatkom pravého šťastia... Nič, nič nebude môcť oddeliť takúto dušu od teba, ani na krátky moment. Bola stvorená pre teba a je mimo svojho stredu, ak nežije odovzdaná tebe.

Môj život je láska: toto lahodné očisťovanie ma obklopuje, táto milosrdná láska ma preniká, očisťuje, obnovuje a cítim, že ma stravuje. Výkrik môjho srdca je: „Láska môjho Boha, teba jediného hľadá duša moja. Duša moja, trp a mlč, miluj a dúfaj, obetuj sa a ukry tvoju obetu v_úsmeve; a choď stále dopredu... Chcem prežiť svoj život v_hlbokom mlčaní, aby som mohla počúvať v_hĺbke mojej duše nežný hlas môjho milovaného Ježiša.

Budem hľadať duše, aby som ich mohla vrhnúť do mora milosrdnej lásky, duše hriešnikov, ale hlavne duše kňazov a rehoľníkov. Pre tento cieľ moje bytie pomaly dohorí, stravujúc sa ako lampový olej, ktorý bdie pri svätostánku.“ Cítim nesmiernosť svojej duše, jej nekonečnú veľkosť, takže ani nesmiernosť tohto sveta nestačí, aby ju obsiahol. Bola stvorená pre to, aby sa stratila v_tebe, môj Boh, pretože len ty si veľký, nekonečný, a preto len ty ju môžeš urobiť úplne šťastnou.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}1 Kor 7, 34{/r}; {r}Ž 73, 25-26{/r}

Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý; {*} Keď som pri ňom, nič pozemské ma neteší.

Panna rozmýšľa o_Pánových veciach, aby bola svätá telom i_duchom. {*} Keď som pri ňom, nič pozemské ma neteší.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Aká nežná je tvoja láska, Pane! Stratená v_tebe, žijem blažená vo večnosti. Aleluja.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Tvoja láska, Bože, ma strávila ako oheň v_horiacej vyhni tvojho Srdca. Aleluja.

7. júna

BL. ANNY OD SV. BARTOLOMEJA, PANNY

Ľubovoľná spomienka

Narodila sa v_roku 1549 v_meste Almendral v_Kastílii. Sv. Terézia ju prijala do svojho prvého reformovaného kláštora sv. Jozefa v_Avile, kde v_roku 1572 zložila rehoľnú profesiu. Sv. Terézia si ju vybrala za svoju spoločníčku a ošetrovateľku. Neskôr sa pričinila k_oživeniu a rozširovaniu diela svätej Terézie vo Francúzsku a Flámsku. Vrúcnou horlivosťou za spásu duší sa ukázala ako verná dcéra Cirkvi. Zomrela v_Antverpách v_roku 1626. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Benedikt XV. v_roku 1917.
Zo spoločnej časti na sviatky panien (zv. II., str. 1991, resp. zv. III., str. 1914), alebo svätých žien: rehoľníčok (zv. II., str. 2073, resp. zv. III., str. 1993).

MODLITBA

Bože, sláva ponížených, v_živote blahoslavenej Anny si nám dal príklad výnimočnej lásky a trpezlivosti; prosíme ťa, daj, aby sme na jej orodovanie nasledovali Krista a milovali ho v_našich bratoch a sestrách, a tak žili podľa tvojho Srdca.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_úvah o_Pánovom utrpení blahoslavenej panny Anny od svätého Bartolomeja

(Z_autobiografického rukopisu, uloženého v_kláštore sv. Terézie od Ježiša v_Madride)

{p}

Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom

Svätý Bernard hovorí, že opravdivo pokorného poznáme z_mlčanlivosti, ktorú zachováva v_protivenstvách. A ak je znamením vznešenej čnosti mlčať, keď nás karhajú, že sme niečo zlé spáchali, a dokonalejšie je mlčať, keď nami nespravodlivo pohŕdajú a falošne nás upodozrievajú, tak omnoho svätejšie je, ak túžime po tom, aby nás potupovali a pokladali za hlúpych, milujúc zo srdca tých, ktorí sa takto voči nám správajú, nasledujúc tak príklad Pána Ježiša, ktorého mlčanie na kríži nebolo narušené túžbou po pomste, ale posvätené prosebnou modlitbou: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“

Ó, nekonečná láska Kristovho Srdca! Pane, neotvoril si ústa, a hovoril si, nevydal si hlas, a predsa si vykonal nepochopiteľné diela. Preto si zostúpil z_neba na zem, aby si učil ceste čnosti chudobných, nevzdelaných a slepých. A nebolo toho málo. Odkiaľ by sme mali trpezlivosť, poníženosť a silu znášať ťarchy jeden druhého a niesť kríž, ak by si nás to ty nebol najprv naučil a svojím správaním nedal živý príklad všestrannej dokonalosti? Ó, šťastné mlčanie! Pane, týmto mlčaním kričíš a učíš celý svet. Z_tohto mlčania viac ako z_kníh a učenia čerpajú múdrosť tí, čo ťa milujú.

Pán sa stal pre nás „prameňom živej vody“, aby sme nezahynuli v_tomto mori trápení. On nás učí: „Neprišiel som dať sa obsluhovať, ale slúžiť.“ Ó, nesmierna dobrota! Aké zahanbenie nám spôsobujú slová, skutky a trpezlivosť, s_ktorou nás každodenne očakávaš. Dobre si kedysi povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.“

Kde sa naučíme tejto trpezlivosti a pokore srdca a akú nájdeme cestu, aby sme tieto čnosti dosiahli, ak nie cestu lásky, ktorej nás učil Ježiš a ktorú nám svojím príkladom ukázal, predkladajúc nám čnosti viery, nádeje a lásky, pomocou ktorých budeme vládať na túto cestu nastúpiť? Lebo bez viery nemôžeme kráčať po kráľovskej ceste Božích tajomstiev. Viera nám otvára oči a učí nás. Kde niet viery, nie je ani svetlo, ani cesta, ktorá by nás viedla k_dobru.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Prís 3, 5-6{/r}

Z_celého svojho srdca dôveruj Pánovi a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. {*} A on bude riadiť tvoje kroky.

Na všetkých svojich cestách mysli na neho. {*} A on bude riadiť tvoje kroky.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Kde je pokora, tam je múdrosť; múdrosť dvíha hlavu pokorných. Aleluja.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Boh vybral chudobných sveta, aby sa stali bohatými vo viere a dedičmi kráľovstva sľúbeného tým, ktorí ho milujú. Aleluja.

12. júna

BL. ALFONZA MÁRIU MAZURKA, KŇAZA, A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Spomienka

Jozef Mazurek sa narodil 1. marca 1891 v_Baranovke pri Lubartove v_Poľsku. V_r. 1908 vstúpil do noviciátu bosých karmelitánov a prijal meno Alfonz Mária od Ducha Svätého. Po zložení rehoľných sľubov študoval v_Krakove, v_Linzi a vo Viedni, kde bol 16. júla 1916 vysvätený za kňaza. V_rokoch 1920 – 1930 obetavo pracoval v_nižšom seminári bosých karmelitánov vo Wadowiciach ako učiteľ a vychovávateľ mládeže. Od roku 1930 bol priorom a ekonómom kláštora v_Czernej pri Krakove. Staral sa o_duchovné i_materiálne dobro spoločenstva, ktoré mu bolo zverené, neúnavne slúžil veriacim ako spovedník a kazateľ, povzbudzoval k_dôvere v_príhovor Panny Márie. Jeho apoštolská horlivosť a vernosť Bohu bola plodom ustavičnej modlitby a úcty k_Ukrižovanému Kristovi. 28. augusta 1944 ho zastrelili hitlerovci v_Nawojowej hore pri Krzeszowiciach. Zomrel s_modlitbou na perách a s_ružencom v_rukách. Za blahoslaveného ho vyhlásil spolu so skupinou 107 poľských mučeníkov pápež Ján Pavol II. dňa 13. júna 1999.
Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov (zv. III., str. 1818).

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, blahoslavenému Alfonzovi Márii a jeho spoločníkom si dal milosť, že za vieru a pravdu bojovali až na smrť; na ich príhovor nám pomáhaj, aby sme z_lásky k_tebe znášali všetky protivenstvá a zo všetkých síl sa ponáhľali k_tebe, jedinému zdroju života.

Z_príhovorov svätého pápeža Jána Pavla Druhého, prednesených v_Bydgoszczi a vo Wadowiciach

(Jan Paweł II, Polska 1999, Przemówienia i_Homilie, Michalineum 1999, 44 − 48, 242 − 243)

{p}

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť

„Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ Toto blahoslavenstvo zvlášť upriamuje našu pozornosť na udalosti Veľkého piatku. Kristus odsúdený na smrť ako zločinec a potom ukrižovaný. Na Kalvárii sa zdalo, že bol Bohom opustený a vydaný na posmech ľudí.

Evanjelium, ktoré Kristus ohlasoval, bolo vtedy podrobené akejsi radikálnej skúške: „Je kráľom Izraela: nech teraz zostúpi z_kríža a uveríme v_neho“, takto vraveli tí, ktorí boli svedkami tejto udalosti. Kristus nezostupuje z_kríža, pretože je verný svojmu evanjeliu. Znáša ľudskú nespravodlivosť, lebo len týmto spôsobom môže dovŕšiť ospravodlivenie človeka. Túžil po tom, aby sa v_prvom rade na ňom potvrdili slová z_reči na vrchu: „Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v_nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“

A ešte na koho sa vzťahujú tieto slová? Vzťahujú sa na mnohých, mnohých ľudí, ktorým v_dejinách ľudstva bolo dané trpieť prenasledovanie pre spravodlivosť. Vieme, že prvé tri storočia po Kristovi boli poznačené strašnými prenasledovaniami, zvlášť za niektorých rímskych cisárov, od Nera až po Diokleciána. A aj keď od čias Milánskeho ediktu prenasledovania utíchli, predsa znovu vypukli v_rôznych historických chvíľach na mnohých miestach zeme.

Naše storočie, naše dvadsiate storočie tiež napísalo veľké martyrológium. Ja sám som počas dvadsiatich rokov pontifikátu povýšil na oltáre veľké zástupy mučeníkov: japonských, francúzskych, vietnamských, španielskych, mexických. A koľko ich bolo počas druhej svetovej vojny a počas vlády totalitného komunistického režimu! Trpeli a odovzdávali svoje životy v_hitlerovských alebo sovietskych vyhladzovacích táboroch... Teraz nastal čas, aby sme si pripomenuli všetky tieto obete a vzdali im úctu. „Sú to mučeníci neznámi, akoby neznámi bojovníci za veľkú Božiu vec“ – ako som napísal v_apoštolskom liste Tertio millenio adveniente. Dobre, že sa o_nich hovorí na poľskej zemi, lebo táto zem mala výnimočnú účasť na tom veľkom martyrológiu súčasnosti... Oni sú pre nás nasledovaniahodným vzorom, z_ich krvi máme čerpať silu ku každodennej obete, ktorú máme skladať Bohu z_nášho života. Sú pre nás príkladom, aby sme tak ako oni odvážne vydávali svedectvo vernosti Kristovmu krížu.

Teším sa, že mi bolo dané blahorečiť spolu so stosiedmimi mučeníkmi aj pátra Alfonza Máriu Mazurka, ktorý bol žiakom a neskôr zaslúžilým vychovávateľom v_nižšom seminári pri kláštore bosých karmelitánov. Určite som sa aj osobne stretol s_týmto Kristovým svedkom, ktorý v_roku 1944, ako prior kláštora v_Czernej, spečatil svoju vernosť Bohu mučeníckou smrťou. S_úctou si kľakám k_jeho relikviám, ktoré spočívajú tu v_kostole sv. Jozefa, a ďakujem Bohu za dar života, mučeníctva a svätosti tohto veľkého rehoľníka.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Mt 5, 11-12{/r}; {r}Jn 15, 20{/r}

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa prenasledovať. {*} Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v_nebi.

Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. {*} Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v_nebi.

Ant. na Benediktus: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.

Ant. na Magnifikat: Rozhodol som sa, že nechcem vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného, v_nádeji, že keď sa mu pripodobním v_smrti, dosiahnem aj vzkriesenie z_mŕtvych.

14. júna

BL. MÁRIE CANDIDY OD EUCHARISTIE, PANNY

Mária Barba sa narodila 16. januára 1884 v_Catanzare. Jej rodina sa presťahovala do Palerma, kde Mária 3. apríla 1894 pristúpila k_prvému svätému prijímaniu. V_roku 1919 vstúpila k_bosým karmelitánkam do kláštora v_Raguze, kde 23. apríla 1924 zložila slávnostné sľuby. V_tomto kláštore viackrát zastávala úrad priorky a novicmajsterky. Vnútri aj navonok komunity vyžarovala vôňu karmelitánskej svätosti. Svoju nákazlivú lásku k_Eucharistii šírila aj prostredníctvom početných spisov. Zomrela 12. júna 1949 na slávnosť Najsvätejšej Trojice. Za blahoslavenú bola vyhlásená 21. marca 2004.
Zo spoločnej časti na sviatky panien (zv. III., str. 1914).

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si vanutím Ducha vnukol blahoslavenej Márii Candide, panne, kontemplovať bohatstvá Eucharistie; na jej orodovanie nám pomáhaj, aby sme s_vďačným srdcom obetovali obetu Kristovho tela a krvi a vždy ťa zvelebovali v_tejto Sviatosti v_spoločenstve s_preblahoslavenou Pannou Máriou.

Zo spisov blahoslavenej panny Márie Candidy od Eucharistie

(Eucharistické rozhovory, Edizioni OCD, 2004, str. 119-123)

{p}

Od kontemplácie Božej prítomnosti k_spoločenstvu vo sv. prijímaní

Kontemplovať s_dvojnásobnou vierou nášho Milovaného vo Sviatosti; žiť z_neho, ktorý prichádza každý deň; zotrvávať s_ním v_intimite našej duše – hľa, toto je náš život! Čím intenzívnejší bude tento vnútorný život, tým viac budeme karmelitánkami a tým viac budeme napredovať v_dokonalosti. Tento kontakt, toto zjednotenie s_Ježišom je všetko: koľké len ovocie čností sa z_neho rodí! Treba to skúsiť. Žiť s_Ježišom znamená žiť z_jeho vlastných čností, počúvať jeho ľúbezný hlas, láskyplnú vôľu a bez váhania poslúchať, hneď ho uspokojiť!

Naše oči sa zatvárajú v_láskyplnej túžbe znovu ho nájsť, kontemplovať ho v_hĺbke nášho srdca – nie je to vari potreba, ktorú v_nás zanechalo ranné sväté prijímanie? Nie je to príťažlivosť toho, ktorý v_ňom ostal a v_ňom žije? Cibórium svätostánku a cibórium nášho srdca – pre mňa sú nerozlučiteľné! Ach, koľkokrát, napriek tomu, že on je v_chóre sviatostne vystavený, cítime nutnosť vstúpiť do seba a tam ho znova nájsť a zostávať s_naším Ježišom! Aké veľké tajomstvo lásky je táto intimita s_naším Milovaným! Niekedy nad tým s_dojatím uvažujem a chválim za to Lásku! A s_dojatím opäť na ňu hľadím.

Všetko tu dolu sa pre nás stratilo – pre nás, odlúčené, vzdialené od tých, ktorí nás tak milovali... Naše blažené oči už nič nevidia; a aj tak sa ešte zatvárajú, aby sa odlúčili aj od tohto svätého prostredia. Úzkostne sa zavierajú, aby ho znova našli, aby videli Ježiša! Tajomstvo lásky, najnežnejší pôvab! On sa nechá nájsť srdcu, ktoré ho hľadá, duši, ktorá sa vie zaobísť bez mnohých vecí z_lásky k_nemu.

Byť pri našom sviatostnom Bohu tak ako blažení v_nebi vo videní najvyššieho Dobra – to je to, čo máme robiť podľa našej sv. matky Terézie. Sedemkrát za deň obklopujeme trón nášho Dobra – svätostánok, recitujúc posvätné chvály: ó, koľko viery si zasluhuje taká vznešená činnosť, koľko pokory! Nech adorácia a láska všetko sprevádza a skrášľuje!

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Jn 6, 51. 58. 56{/r}

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z_neba, a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. {*} Kto je z_tohto chleba, bude žiť naveky.

Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v_ňom. {*} Kto je z_tohto chleba, bude žiť naveky.

26. júna

BL. MÁRIE JOZEFÍNY OD UKRIŽOVANÉHO JEŽIŠA,PANNY

Giuseppina Catanea sa narodila v_Neapole 18. februára 1894. Vstúpila do Karmelu Svätej Márie v_Ponti Rossi, kde bola zvolená za priorku a tento úrad zastávala až do svojej smrti. Znášala ťažké skúšky v_podobe chorôb a prenasledovaní, pričom sa odovzdávala do Božej vôle. Všetkých, ktorí sa k_nej približovali, dokázala nadchnúť svojou hlbokou spiritualitou, pokorou a jednoduchosťou, rozdávajúc nádej a dôveru v_Boha a v_Pannu Máriu. Zomrela v_Neapole 14. marca 1948. Blahorečená bola taktiež v_Neapole 1. júna 2008.
Zo spoločnej časti na sviatky panien (zv. III., str. 1914).

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si chcel pripodobniť ukrižovanému Kristovi blahoslavenú Máriu Jozefínu, pannu, ako obetu za hriešnikov; daj, aby sme na jej príhovor a podľa jej príkladu stále objímali svoj kríž a pokorne plnili tvoju vôľu.

Zo spisov blahoslavenej panny Márie Jozefíny od Ukrižovaného Ježiša

(Autobiografia, str. 159, 296, 202; Diari, str. 2-3, 109, 121, 126)

{p}

Ponúkla som sa Ukrižovanému Ježišovi, aby som bola ukrižovaná spolu s_ním

Božia vôľa bola odjakživa planúcou túžbou môjho srdca: nikdy som netúžila po ničom inom. Žila som a žijem touto Božou vôľou. Je pre mňa nevyhnutnejšia ako chlieb, ktorý ma živí, a ako vzduch, čo dýcham. Nedokázala by som žiť bez nej ani na chvíľu. Vždy som chcela žiť a zomrieť v_súlade s_Božou vôľou, chcela som, aby bola Božia vôľa vždy v_mojich myšlienkach, v_mojich slovách, v_každom mojom skutku, v_každom mojom kroku. Len Božia vôľa dokázala obrátiť moje bolesti na radosť a Kalváriu môjho života premeniť na Tábor. Božia vôľa je bozk jeho lásky. Božia vôľa je objatie jeho dobroty, ktoré vytrháva dušu z_jej vlastných úbohostí, aby ju vyzdvihlo do výšav svojho náručia. Božia vôľa je úkonom nežnosti, ktorý musí spôsobiť, že sa duša odovzdá láske.

Ó, Božia vôľa, nekonečná láska, prenes moju vôľu do plameňa tvojej lásky. Chcem sa zjednotiť s_tebou, môj Boh a moje všetko. Chcem robiť všetko, čo sa tebe páči. Chcem, aby môj život bol neustálym klaňaním, neustálym hymnom lásky na teba, jediný Bože v_Trojici.

Keby som bola hoci aj serafínom lásky, bola by som hodná Pána? Keby som sa strávila v_obetách a námahách pre Boha a môj život by bol celopalom, čo by som tým urobila pre teba, môj Boh a moje všetko? Chcem milovať Boha zápalom jeho vlastného Ducha, planúcim pomazaním jeho lásky, milovať ho až tak, že budem žiť len pre neho samého a nechcem byť ničím, len s_ním zjednotená: len jedna vôľa, len jedna túžba, len jeden duch.

V_živote je nevyhnutná len jedna vec: poznať Boha, najvyššie Dobro, aby sme ho mohli milovať celým srdcom. Toto poznanie nechá zmiznúť nás samých ako kvapky vody v_oceáne, ako iskry medzi plameňmi. Kontemplovať tohto nekonečného Boha, jediného v_podstate a trojitého v_osobách. V_nekonečnosti obdivovať jednoduchú jednotu; v_Trojici sa usilovať vidieť jediný princíp, múdrosť, prebývajúcu v_nekonečnej láske, a v_nej pohyb malých živých stvorení, ktoré majú lásku v_Bohu. Myslime na to, že náš malý hlas bude jedného dňa hlasom obrovským, pretože bude hlasom slávy vďaka prostriedkom, ktoré nám Boh dáva na zemi, ako sú: bolesti, utrpenia, modlitba a obety, ktoré v_živote stretneme. Ponorme sa do priepasti Boha, spojme sa s_ním, staňme sa ničím v_ňom samom a snažme sa žiť v_jasote kvôli pozvaniu: „Poď, nevesta Kristova.“

Utrpenie je sladkým a drahocenným bozkom Ukrižovaného. Po ničom netúžim okrem kríža, ktorý je svetlo a láska. Pane, ty si mi povedal, že budem trpieť každý deň stále viac, že ma pripútaš na kríž a tam mi dáš bozk večného zjednotenia; a ja prahnem po tejto chvíli, prahnem po tomto šťastnom stretnutí, ktoré ma však stojí agóniu celého života. Naša svätá matka Terézia od Ježiša chce, aby sme boli ukrižované na Ježišovom kríži: toto je program nášho života.

Keď myslím na to, že Ježiš ma položil s_ním na kríž, cítim v_sebe duchovné materstvo, nehu pre duše, veľkú radosť, takú hlbokú, že ju ani neviem vypovedať. Koľko protivenstiev je na zemi, koľko nárekov, koľko vzdychov, koľko sĺz. Ja tu, vzdialená od všetkých, podieľam sa na trápení každého srdca, predkladám Bohu všetky vzdychy, všetky slzy, ktoré zavlažujú túto zem vyhnanstva. Žijem s_trpiacim ľudstvom...

Koľko útechy som cítila dnes v_mojom úbohom srdci. Tieto slová pri svätom prijímaní ma pozdvihli: „Dcéra, budeš celá moja a stále viac moja.“ Presne to, po čom vrúcne túži moja duša. Ó, veľká láska môjho Pána! Nevypovedateľná dobrota! Ježišu, Láska, ďakujem ti a milujem ťa. Do všetkých atómov prachu by som chcela napísať svojou vlastnou krvou: Milujem ťa, Ježiš, zachráň duše!

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Pies 2, 3. 14{/r}

V_jeho tôni sedím, ako sa mi žiadalo, {*} A jeho ovocie je sladké môjmu podnebiu.

Sladký je tvoj hlas a prekrásna je tvoja tvár. {*} A jeho ovocie je sladké môjmu podnebiu.

7. júla

PANNY MÁRIE, MATKY BOŽEJ MILOSTI

Spomienka

Blahoslavená Panna, od večnosti spolu s_Vtelením Božieho Slova predurčená na Matku Božiu, z_rozhodnutia Božej prozreteľnosti stáva sa na zemi slávnou Matkou Vykupiteľa, jeho mimoriadne šľachetnou spoluúčastníčkou a pokornou služobnicou Pána. Svojou poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou vynikajúco spolupracovala na Spasiteľovom diele pri obnove nadprirodzeného života v_dušiach tým, že počala, porodila a živila Krista, v_chráme ho predstavila Otcovi a trpela so svojím Synom, keď umieral na kríži. Tak sa stala našou Matkou v_poriadku milosti. (Lumen gentium 61)
Zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie (zv. III., str. 1753) okrem toho, čo nasleduje:

MODLITBA

Bože, ty si v_tajomných plánoch prozreteľnosti povýšil preblahoslavenú Pannu Máriu na Matku Syna – Darcu milostí – a dal si jej účasť v_tajomstve ľudskej spásy; pokorne ťa prosíme, daj, aby nás Milostiplná ochraňovala a priviedla do prístavu večnej spásy.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Mária, ty vždy láskavo

počúvaš prosby všetkých nás;

prosíme vrúcne, pokorne:

stoj pri nás, Matka, v_každý čas.

Stoj pri nás, keď nás do okov

hriešny čin, vina zoviera,

pomôž nám putá roztrhnúť,

keď srdce v_hriechu zomiera.

Stoj pri nás, keď svet pred náš zrak

vyčarí veci vábivé,

aby sme neopustili

loď spásy, nebo žiarivé.

Stoj pri nás, Matka, v_úzkosti,

keď telu hrozia pohromy,

vypros nám časy pokojné,

nech večnosť žiari na zemi.

Buď svojim deťom útechou

v_hodine smrti, v_súžení,

by na tvoj mocný príhovor

dosiahli večné odmeny.

Otca i_Ducha aj Syna

tvojho nech všetko pochváli,

že ťa tri božské osoby

do rúcha slávy odiali. Amen.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_Homílie svätého biskupa Cyrila Alexandrijského, prednesenej na Efezskom koncile

(Homilia 4. Patres Græci 77, 995-996, z_LH III., str. 1718)

{p}

Cez Máriu máme prístup k_prameňu milosti

Pozdravujeme ťa, Bohorodička Mária, najvzácnejší poklad na celom svete, nezhasiteľná lampa, koruna panenstva, žezlo pravého učenia, nezničiteľný chrám, miesto toho, ktorého nemôže nijaké miesto obsiahnuť, Matka a Panna! Skrze teba sa vo svätých evanjeliách nazýva „požehnaným“ ten, „ktorý prichádza v_mene Pánovom“.

Pozdravujeme teba, čo si vo svojom panenskom lone obsiahla toho, ktorý je nekonečný a neobsiahnuteľný. Veď skrze teba je oslávená a zvelebená svätá Trojica, skrze teba je po celom svete oslávený a zvelebený drahocenný Kríž, skrze teba plesá nebo, skrze teba sa radujú anjeli a archanjeli, skrze teba utekajú zlí duchovia, skrze teba padol z_neba pokušiteľ diabol, skrze teba je padnuté stvorenie prijaté do neba, skrze teba všetko tvorstvo, ktoré strhol ošiaľ modloslužby, prichádza k_poznaniu pravdy, skrze teba získavajú veriaci svätý krst, skrze teba máme olej plesania, skrze teba sa po celom svete zakladajú cirkvi, skrze teba sa pohania dostávajú k_pokániu.

A čo ešte povedať? Skrze teba jednorodený Boží Syn zažiaril ako svetlo tým, „čo sedeli vo tme a v_tôni smrti“, skrze teba prorokovali proroci, skrze teba apoštoli hlásali pohanom spásu, skrze teba sa prebúdzajú mŕtvi, skrze teba panujú králi v_mene svätej Trojice.

Kto z_ľudí je schopný osláviť chvály najhodnejšiu Máriu, ako si ona zaslúži? Ona je Matka i_Panna. Aké obdivuhodné! Tento zázrak ma privádza do úžasu. Kto kedy počul, že by staviteľ nemohol bývať v_chráme, ktorý sám postavil?! Kto by sa mal hanbiť za to, že si svoju slúžku vyvolil za matku?!

Preto sa teda všetko raduje. A nám nech sa podarí vzdávať hold a klaňať sa jednote, mať bázeň a úctu pred nerozdielnou Trojicou i_chváliť a oslavovať Máriu, vždy Pannu, ako svätý chrám Boží, i_jej Syna a čistého Ženícha. Lebo jeho je sláva na veky vekov. Amen.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Hebr 4, 16{/r}

Pristupujme s_dôverou k_trónu milosti, {*} Aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v_pravom čase. Aleluja.

K_tebe, Panna, sa utiekame, stenajúci a plačúci v_tomto slzavom údolí. {*} Aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v_pravom čase. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Svätá Panna, všetky hviezdy blednú,

keď na ne lúč tvojej lásky padá,

dávaš nádej, osviežuješ smädnú

dušu, ktorá živú vodu hľadá.

Boží Syn chcel, aby srdce matky

malo moc nad srdcom svojho syna,

preto Ježiš za čas veľmi krátky

splní to, čo ticho pripomínaš.

Materský cit láskavosti lieči

naše rany, chráni pokúšaných,

a skúsenosť mnohých svätých svedčí,

že predbieha aj najsmelšie plány.

Milosrdná v_každej chvíli bytia,

plná Božích milostivých darov,

z_hĺbky tvojho vnútra prúdi skrytá

túžba slúžiť pred Kristovou tvárou.

Zem i_nebo napĺňa dnes chvála

na Trojicu – prameň lásky svätých,

pretože ti, Panna, prichystala

ochranný plášť pre bezbranné deti. Amen.

Ant. na Benediktus: Ja som Matka ušľachtilej lásky a svätej nádeje, vo mne je milosť každej cesty a pravdy, vo mne je každá nádej života a čnosti. Aleluja.

VEŠPERY

HYMNUS

Kristus má srdce ľútostivé,

v_ňom večný prameň vody živej,

po prebodnutí z_rany prúdi

životodarná krv na ľudí.

Tá krv je svätou Božou riekou,

nesmiernym dobrom, vzácnym liekom,

a každý hriešnik – ak chce – zistí,

že keď z_nej vyjde, bude čistý.

Máriu Boží Syn zas prosil,

nech veriacich pod srdcom nosí,

materskou láskou sýti, chráni

pred pýchou a jej nástrahami.

Kráľovnej neba, celej zeme,

za dary Ducha ďakujeme,

vďaka nim náš duch odhodlane

odpovie Bohu : Pôjdem, Pane.

Slávnostným hymnom chceme svedčiť

o_Láske, ktorá dobrorečí

človeku, lebo miluje ho

už od stvorenia s_veľkou nehou. Amen.

Ant. na Magnifikat: Naša spása je v_tvojich rukách, naša Matka; zhliadni na nás a s_radosťou budeme slúžiť Pánovi a Kráľovi. Aleluja.

12. júla

SV. ĽUDOVÍTA A MÁRIE ZÉLIE MARTINOVCOV

Ľudovít Martin sa narodil v_Bordeaux 22. augusta 1823. Bol úspešným hodinárom v_Alençone. Tu sa stretáva s_čipkárkou Máriou Azéliou (Zéliou) Guérinovou, narodenou v_Gandelaine (St-Denis-sur-Sarthon) 23. decembra 1831. Zosobášili sa 13. júla 1858. Mali deväť detí, medzi nimi i_budúcu sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša. Boli to vzorní manželia, oddaní rodičia, pracovití, pozorní voči chudobným a naplnení misionárskym duchom. Svoju silu a nádej čerpali z_častej návštevy Eucharistie a z_hlbokej úcty k_Panne Márii. Zélia zomrela po dlhej chorobe v_Alençone 28. augusta 1877. Ľudovít, už na dôchodku, odchádza do Lisieux, k_rodine svojej manželky, aby zabezpečil lepšiu budúcnosť svojim piatim deťom (štyri zomreli v_detskom veku). Po tom, ako tento patriarcha obetoval Bohu svoje deti, zakúsil utrpenie a chorobu. Zomrel pri Evreux 29. júla 1894. Za blahoslavených boli vyhlásení 19. 10. 2008 v_Lisieux a za svätých 18. 10. 2015 v_Ríme počas biskupskej synody o_rodine.
Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov (zv. III., str. 1939).

MODLITBA

Bože, ty si dal svätým Ľudovítovi a Márii Zélii milosť, aby ako kresťanskí manželia a rodičia kráčali po ceste svätosti; daj, aby sme ťa na ich príhovor a podľa ich príkladu milovali a verne ti slúžili, a tak dôstojne odpovedali na svoje povolanie.

Z_listov svätej Zélie Martinovej

(Zélie et Louis Martin, Correspondance Familiale (1863-1885), Cerf, 2004, L 1, 72, 130, 81, 110, 147, 179, 204)

{p}

Musíme byť pripravení veľkodušne prijať vôľu dobrého Boha

Môj drahý brat, veľmi sa znepokojujem o_teba. Môj manžel mi každý deň hovorí smutné proroctvá. Pozná Paríž a hovorí mi, že narazíš na pokušenia, ktorým neodoláš, lebo nie si dosť nábožný. Rozpráva mi o_tom, ako bol sám skúšaný, a že potreboval odvahu, aby zvíťazil vo všetkých bojoch. Keby si vedel, akými skúškami prechádzal... Zaprisahávam ťa, môj drahý Izidor, rob ako on: modli sa, a nenecháš sa strhnúť prúdom. Ak raz podľahneš, budeš stratený. Len prvý krok je ťažký na tejto ceste zla rovnako ako na ceste dobra. Potom budeš unášaný prúdom.

Keď som zatvárala oči mojim drahým malým deťom a keď som ich pochovávala, prežívala som bolesť, ale vždy spojenú s_odovzdanosťou do Božej vôle. Neľutujem bolesti a starosti, aké som znášala pre ne. Mnohí mi hovorili: „Bolo by lepšie nikdy ich nemať.“ Nemohla som zniesť také reči. Usudzovala som, že bolesti a starosti nemôžu byť porovnávané s_večným šťastím mojich detí. Napokon, nestratili sme ich navždy. Život je krátky a plný biedy, potom ich znovu získame hore.

Terezka sa má stále dobre, výborne vyzerá. Je veľmi inteligentná a vedie s_nami zábavné rozhovory. Vie sa už modliť k_dobrému Bohu. Každú nedeľu chodieva na časť vešpier a ak by sme ju tam nanešťastie zabudli zaviesť, plakala by bez konca.

Moja sestra mi veľa hovorila o_tvojich obchodoch... Povedala som jej, aby si nad tým nelámala hlavu, lebo tu treba urobiť iba jednu vec: prosiť dobrého Boha, lebo ani ona, ani ja ti nemôžeme pomôcť iným spôsobom. Ale on, ktorý nie je ničím obmedzený, nás z_toho vytiahne, keď usúdi, že sme už dosť trpeli. A vtedy pochopíš, že za svoj úspech vďačíš nie svojim schopnostiam, ani svojej inteligencii, ale jedine Bohu. Tak to bolo aj so mnou a s_čipkami z_Alençonu. Toto presvedčenie je užitočné, sama som to skúsila. Vieš, že sme všetci náchylní k_pýche a často si všímam, že tí, ktorí zbohatli, sú väčšinou neprekonateľne samoľúbi. Nehovorím, že i_ja alebo ty budeme takí, ale všetci sme, viac alebo menej, poškvrnení touto pýchou. Je isté, že stály úspech odďaľuje od Boha. On nikdy neviedol svojich vyvolených touto cestou, skôr prechádzali vyhňou utrpenia, aby sa očistili. Povieš mi, že moralizujem, ale to nie je môj úmysel. Rozmýšľam veľmi často o_týchto veciach a píšem ti o_nich: a teraz, nazvi to kázňou, ak chceš!

Moje drahé dcérky, musím ísť na vešpery, aby som sa pomodlila za našich drahých zosnulých príbuzných. Príde deň, keď to vy budete robiť za mňa, ale je potrebné, aby som si počínala tak, aby som veľmi nepotrebovala vaše modlitby. Chcem sa stať svätou, no nebude to ľahké. Treba veľa obtínať a drevo je tvrdé ako kameň. Bolo by lepšie pustiť sa do toho skôr, keď to bolo menej náročné, ale nakoniec „lepšie neskoro ako nikdy“.

Túto stredu je slávnosť Nepoškvrneného počatia. Je to pre mňa veľký sviatok! V_tento deň mi Svätá Panna udelila výnimočné milosti... Tento rok tiež pôjdem skoro ráno navštíviť Svätú Pannu... a budem sa modliť len o_to, aby tie, ktoré mi dala, boli všetky sväté a ja aby som ich mohla nasledovať, lebo treba, aby ony boli lepšie ako ja.

Doktor Notta veľmi ľutuje, že ma neoperoval na začiatku, lebo teraz je už príliš neskoro. Zdá sa však, že môžem s_tým žiť dlho. Odovzdajme teda všetko do rúk dobrého Boha, on vie lepšie ako my, čo potrebujeme: „On raní, ale ranu aj obviaže.“ Pôjdem do Lúrd na prvú púť a dúfam, že ma Svätá Panna uzdraví, ak je to nevyhnutné. Buďme pokojní, kým čakáme.

Pred odjazdom budem tu na prvej svätej omši a o_deviatej prídem do Le Mans, ešte včas, aby som sa zúčastnila veľkej svätej omše. Potom prídem po vás. Spočiatku tvoj otec nesúhlasil, aby som vás vzala všetky tri, ale teraz po tom túži a hovorí, že žiadna obeta nie je príliš veľká na dosiahnutie takého veľkého zázraku. A hoci by som ho neobdržala, nikdy nebudem ľutovať, že som vás tam zaviedla. Musíme sa tak pripraviť, aby sme veľkodušne prijali vôľu dobrého Boha, akákoľvek bude, lebo to vždy bude to, čo má pre nás najlepšie.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Rim 12, 2{/r}; {r}Ef 4, 23-24{/r}

Premeňte sa obnovou zmýšľania, {*} Aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

Obnovte sa duchovne premenou zmýšľania a oblečte si nového človeka. {*} Aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

13. júla

SV. TERÉZIE OD JEŽIŠA DE LOS ANDES, PANNY

Spomienka

Juana Fernández Solar sa narodila v_Santiagu de Chile 13. júla 1900. Už od svojej útlej mladosti bola očarená Kristom. Vyznačovala sa veľkou úctou k_Panne Márii, ako aj jednoduchosťou, láskou k_blížnemu a radosťou zo života. Vstúpila do kláštora bosých karmelitánok v_Los Andes 7. mája 1919 a prijala meno Terézia od Ježiša. Zomrela na týfus 12. apríla nasledujúceho roku, krátko po zložení rehoľných sľubov. Ján Pavol II. ju 3. apríla 1987 v_Santiagu de Chile vyhlásil za blahoslavenú a 21. marca 1993 v_Ríme za svätú. Predstavil ju ako vzor pre mladých. Je prvým kvetom svätosti čílskeho národa a tereziánskeho Karmelu v_Latinskej Amerike.
Zo spoločnej časti na sviatky panien (zv. III., str. 1914).

MODLITBA

Milosrdný Bože, radosť svätých, ty si mladosť svätej Terézie zapálil panenským nadšením pre Krista a tvoju Cirkev a urobil si ju radostnou svedkyňou tvojej lásky aj uprostred utrpenia; na jej orodovanie nás naplň sladkosťou tvojej lásky, aby sme o_nej slovami i_skutkami ohlasovali svetu radostnú zvesť.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_duchovných zápiskov svätej panny Terézie od Ježiša de Los Andes

(Diario, cartas, Los Andes 1983)

{p}

Len Ježiš je krásny

Len Ježiš je krásny. Iba on sám ma môže potešiť. Jeho vzývam, jeho oplakávam, jeho hľadám vo vnútri svojej duše. Túžim po tom, aby ma Ježiš tak vnútorne očistil, aby som sa stala čistou hostiou, v_ktorej by on mohol spočinúť. Chcem byť smädná po láske, aby aj iné duše boli naplnené touto láskou. Aby som odumrela stvoreniam i_sebe samej, aby on žil vo mne.

Môžeme myslieť na niečo dobré, pekné, pravé, čo by nebolo v_Ježišovi? Múdrosť, pre ktorú neexistuje tajomstvo. Moc, pre ktorú nič nie je nemožné. Spravodlivosť, ktorá sa vtelila preto, aby zadosťučinila za hriech. Prozreteľnosť, ktorá vždy bdie a udržuje všetko. Milosrdenstvo, ktoré nikdy neprestane odpúšťať. Dobrota, ktorá nepripomína previnenia svojich detí. Láska, ktorá v_sebe zahŕňa celú nehu matky, brata, ženícha, ktorá z_nekonečna čerpá svoju veľkosť a zjednocuje stvorenia. Krása, ktorá uchvacuje... Čo iné by si si mohol predstaviť, čo by nebolo v_tomto človeku-Bohu?

Bojíš sa, že nie je možné spojenie tejto priepastnej Božej veľkosti s_našou ničotou? Je to možné: v_jeho láske. Práve táto vášeň lásky spôsobila jeho Vtelenie, aby sme sa, hľadiac na Bohočloveka, nebáli k_nemu priblížiť. To láska spôsobila, že prijal spôsob chleba, aby sa naša ničota mohla pripodobniť a zmeniť v_jeho nekonečné bytie. Táto láska ho priviedla k_obetovaniu svojho života skrze smrť na kríži.

Bojíš sa priblížiť sa k_nemu? Pozri sa na neho, keď je uprostred detí. Objíma ich a túli k_svojmu srdcu. Hľaď na neho, ako uprostred svojho verného stáda nesie na ramenách nevernú ovečku. Pozri sa na neho pri Lazárovom hrobe. Počúvaj, čo hovorí o_Magdaléne: „Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje.“ Nesvedčí celé evanjelium o_dobrom, sladkom, citlivom, spolucítiacom srdci, jedným slovom o_Srdci Boha?

On je mojím nekonečným bohatstvom, mojím šťastím, mojím nebom.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Flp 3, 8. 12. 13b-14{/r}

Všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preňho som všetko stratil, aby som sa ho zmocnil, {*} Ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa.

Zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. Bežím k_cieľu za víťaznou cenou Božieho povolania zhora. {*} Ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Kristus ma miluje a vydal seba samého za mňa. Aká krásna je jeho láska.

16. júla

PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE Z_HORY KARMEL

Slávnosť

Sväté písmo ospevuje krásu Karmelu, kde prorok Eliáš bránil čistotu viery Izraela v_živého Boha. Tu sa pri prameni, ktorý dostal názov od tohto proroka, usídlili koncom 12. storočia niekoľkí pustovníci a postavili tu kaplnku na počesť Bohorodičky. Preto ich nazývali: „bratia Panny Márie z_hory Karmel“. Pannu Máriu si vybrali za Patrónku, Matku i_vzor kontemplatívneho života a zjednotenia s_Bohom. Slávnostná spomienka bola na niekoľkých miestach slávená už v_14. storočí a postupne sa rozšírila v_celom ráde. Bratia s_vďačnosťou uctievajú najsvätejšiu Bohorodičku za nespočítateľné dobrodenia, ktorými zahŕňa svoju karmelitánsku rodinu.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Kvet Karmelu, réva zakvitnutá,

žiara neba, Panna, čo hriech spúta,

klenot hory.

Prečistá Matka a vzácna žena,

Karmelu zostaň vždy naklonená,

Hviezda morí.

Jesseho koreň klíči do kvetu,

príjmi nás k_sebe, našu obetu,

láskou horí.

Uprostred tŕňov rastieš, ľalia,

pred špinou duše obráň, Mária,

slabých, chorých.

Škapuliar dávaš – záštitu svoju,

si mocná pevnosť, veď žiadne zlo ju

nerozborí.

Bezradným poraď láskavo, múdro,

v_nešťastí poteš boľavé vnútro,

mierni spory.

Kľúč, Brána raja, túžime stráviť

nádhernú večnosť pri Matke slávy

aj pokory.

Šľachetná Matka, Karmelu Pani,

radostné srdce po zmŕtvychvstaní

nám otvoríš. Amen.

Alebo:

Flos Carméli, vitis florígera,

splendor cæli, Virgo puérpera

singuláris.

Mater mitis, sed viri néscia,

carmelítis esto propítia,

stella maris.

Radix Iesse gérminans flósculum,

nos adésse tecum in sæculum

patiáris.

Inter spinas quæ crescis lílium,

serva puras mentes fragílium,

tuteláris!

Armatúra fortis pugnántium,

furunt bella, tende præsídium

scapuláris.

Per incérta prudens consílium,

per advérsa iuge solátium

largiáris.

Parádisi clavis et iánua,

fac nos duci, quo, Mater, glória

coronáris.

Mater dulcis Carméli dómina,

plebem tuam reple lætítia

qua beáris. Amen.

Ant. 1 Bola obdarená nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Sárona.

Žalm 113

Ant. 2 Ty sláva Jeruzalema, ty radosť Izraela, ty česť nášho ľudu.

Žalm 147, 12-20

Ant. 3 Budeš sa tešiť zo svojich synov, lebo budú požehnaní v_tebe a zhromaždení Pánom.

Chválospev Ef 1, 3-10

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 11, 19a; 12, 1{/r}

V_nebi sa otvoril Boží chrám a v_chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z_dvanástich hviezd.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Obdivuhodná si, {*} Panna Mária.

Obdivuhodná si, {*} Panna Mária.

A plná milostí. {*}

Panna Mária.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Obdivuhodná si, {*} Panna Mária.

Ant. na Magnifikat: Milostivá Božia Rodička, sláva hory Karmel, ozdob tebe zasvätený ľud svojimi čnosťami a ochraňuj ho vždy, milostivá, pred každým nebezpečenstvom.

Oslavujme náležitými chválami Boha, všemohúceho Otca, ktorý nám dnes dovolil tešiť sa zo slávnosti Panny Márie z_hory Karmel, pokorne ho vzývajme a volajme:

Nech sa za nás prihovára Matka Karmelu.

Ty si Pannu Máriu, vznešenú Dcéru Siona, prorocky predstavil a ustanovil za dedičku prísľubov daných otcom;

daj, aby Cirkev nasledovala Máriu, svoj vzor, a bola vo svete stále všeobecným znakom spásy.

Nech sa za nás prihovára Matka Karmelu.

Ty si vo svojom ľude vzbudil rodinu Karmelu, ktorú si zvlášť ozdobil titulom a ochranou Panny Márie;

daj, aby karmelitáni a karmelitánky slúžili verne Márii a s_ňou dosiahli večný život v_poslušnosti Ježišovi Kristovi.

Nech sa za nás prihovára Matka Karmelu.

Ty si všetkých ľudí, bratov tvojho Syna, zveril materinskému srdcu Márie, aby s_jej pomocou vždy žili pre teba a pre bratov;

dovoľ bratom a sestrám Márie, aby hľadali bez prestania tvoju tvár, boli tak vo svete ohlasovateľmi jej obrazu a veľkodušne pracovali pre spásu ľudí.

Nech sa za nás prihovára Matka Karmelu.

Ty si vybral z_veriacich pokorný ľud Karmelu, aby bol v_kláštore a vo svete oddaný Panne Márii;

daj, aby všetci, obdarovaní karmelitánskym povolaním, jednomyseľne zotrvávali na modlitbe s_Máriou, Ježišovou Matkou, a boli jedno srdce a jedna duša.

Nech sa za nás prihovára Matka Karmelu.

Ty si prisľúbil veniec slávy tým, ktorí vytrvajú až do konca v_tvojej láske,

daj, aby sa naši zosnulí bratia a sestry, ktorí spolu s_Máriou vytrvali v_tvojej láske, tešili z_teba v_nebi bez konca.

Nech sa za nás prihovára Matka Karmelu.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, ty si ozdobil karmelitánsky rád vznešeným titulom Preblahoslavenej Panny Márie, Rodičky tvojho Syna; daj milostivo, aby sme ju nábožne uctievali a posilnení jej ochranou došli k_vrcholu hory, ktorou je Kristus.

Alebo:

Prosíme ťa, Pane, nech nám pomáha na životnej púti mocné orodovanie slávnej Panny Márie, Matky a Kráľovnej Karmelu, aby sme pod jej ochranou bezpečne došli k_vrcholu hory, ktorou je Kristus.

INVITATÓRIUM

Ant. Radostne spievajme Pánovi za dobrodenia Panny Márie, Matky Karmelu.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Potešenie ľudí, radosť pre anjelov:

Najčistejšia Panna – vzor každého „Fiat“,

Matka Slova, ktoré človekom byť smelo,

piesne svojich detí úprimne chceš prijať.

Pokladnica Pána aj Mystická ruža,

v_rozsievaní Božích milostí si prvá,

ochotná viesť tých, čo po svätosti túžia,

na Karmel, kde chvála Najvyššieho trvá.

K_našim slovám nakloň citlivý sluch ženy,

ukáž ako jasná trojkráľová hviezda

putujúcim cestu a cieľ vytúžený

do Jeruzalema – nebeského mesta.

Karmel sa stal, Matka, trónom tvojich záhrad,

zošli jeho kvetom množstvo živej rosy,

aby každý, kto ťa bezvýhradne má rád,

na oltár ti s_kvetmi celé srdce nosil.

Otvorená náruč chráni všetky deti,

Mária, ty predsa nedokážeš ináč,

ako pomôcť slabým prísť do vlasti svätých,

a preto nám slová Pána pripomínaš.

Chváliť Boha chceme za korunu korún

Panne mocnej, Žene bez poškvrny hriechov,

svieti na dno biedy, lieči dušu chorú

Matka z_hory Karmel, Slnko ľudských vekov. Amen.

Ant. 1 Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté.

Žalm 24

Ant. 2 Privediem ich na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v_mojom dome modlitby.

Žalm 46

Ant. 3 Slávne veci sa hovoria o_tebe, mesto Božie; Pán ťa založil na posvätných vrchoch.

Žalm 87

Voviedol som vás do zeme Karmelu.

Aby ste požívali jej ovocie a všetky jej dobrá.

Z_Prvej knihy Kráľov

{r:1Kr}18, 36-39. 41-45a{/r}

{p}

Eliáš sa modlil na vrchu Karmel a z_neba spadol dážď

Keď už bol čas obety, prorok Eliáš pristúpil a povedal: „Pane, Bože Abraháma, Izáka a Izraela, dnes ukáž, že ty si Boh v_Izraeli, že ja som tvoj sluha a že som toto všetko urobil na tvoj príkaz. Vyslyš ma, Pane, vyslyš ma, nech tento ľud pozná, že ty, Pane, si Boh a že ty si obrátil ich srdce!“

Vtom spadol Pánov oheň a strávil zápalnú obetu i_drevo, kamene a zem, ba zlízal aj vodu, čo bola v_jarku. Keď to ľud videl, padol na tvár a hovoril: „Len Pán je Boh! Len Pán je Boh!“

Potom Eliáš povedal Achabovi: „Vystúp hore, jedz a pi, lebo počuť šum veľkého dažďa!“ Achab vystúpil jesť a piť a Eliáš vyšiel na vrchol Karmelu. Skrčil sa k_zemi, tvár si vložil medzi kolená a povedal svojmu sluhovi: „Choď hore a pozri sa smerom k_moru!“ On šiel a keď sa rozhliadol, povedal: „Nie je tam nič!“ Povedal mu: „Vráť sa sedem ráz!“ Na siedmy raz povedal: „Vidím, ako od mora vystupuje malý obláčik ako mužská dlaň!“ Nato mu povedal: „Choď a povedz Achabovi: Priahaj a choď dolu, aby ťa nezachytil dážď!“

Medzitým sa nebo zatiahlo oblakmi, strhol sa vietor a spustil sa veľký dážď.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 65, 10-11. 13{/r}

Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu; zveľaďuješ jej bohatstvo {*} A požehnávaš jej rastliny.

Pašienky púšte vlaha zarosí a pahorky sa opášu plesaním. {*} A požehnávaš jej rastliny.

Z_príhovoru svätého pápeža Pavla Šiesteho

(Príhovor dňa 10. 5. 1967; All. 22. 6. 1967; AAS 59 [1967], 514-515. 779)

{p}

Blahoslavená si, lebo si uverila

Preblahoslavená Panna Mária bola nepochybne vo svojom vnútri ozdobená takou osobitnou charizmou svetla, ktorú si vyžadovala jej čistota a poslanie. Z_evanjelia totiž jasne vyplýva, že jej duch bol naplnený znamenitou znalosťou Božích vecí a prorockou intuíciou. Predsa však mala Bohorodička vieru, ktorá sa nezakladala na bezprostrednom poznaní, ale skôr na prijatí pravdy prostredníctvom zjaveného Božieho slova. „Takto preblahoslavená Panna Mária – ako tvrdí Druhý vatikánsky koncil – napredovala na ceste viery.“ Aj evanjelium poukazuje na jej činorodú a záslužnú cestu, keď prijíma od Alžbety krásnu pochvalu, ktorá odhaľuje Máriinho ducha a jej čnosti: „Blahoslavená si, lebo si uverila.“ Táto prvoradá čnosť Panny Márie sa potvrdzuje na všetkých miestach evanjelia, kde sa spomína, kým bola, čo povedala a čo urobila.

Takto nás Mária priťahuje do svojej školy ako náš vzor, aby sme v_postojoch ducha – ktoré sa nedajú porovnať s_jej dušou, pokiaľ ide o_tajomstvo Krista, ktoré sa v_nej naplnilo a dovŕšilo – našli znaky, ktoré prináležia osobám, túžiacim zasvätiť sa Bohu podľa Božieho plánu spásy. Ide o_znaky a životné postoje, ako je načúvanie, hľadanie, prijímanie a prinášanie obetí; ide o_rozjímanie, očakávanie a pýtanie sa, o_vnútorný postoj, o_pokojnú a slobodnú istotu v_posudzovaní a konaní a napokon o_modlitbu a communio – bytie pre iných. Toto všetko bolo prítomné v_Máriinej duši. Ona ako jediná bola plná milosti a preniknutá Duchom Svätým. A pretože všetko v_nej bolo preniknuté vierou, jej postoje a črty sú nám veľmi blízke a môžeme ich nielen obdivovať, ale aj napodobňovať a nasledovať.

Vaša cesta je úzka, strmá a ťažká, je to cesta asketického života, v_ktorom sa natoľko oddávate špecifickému hľadaniu vznešeného umenia modlitby a čoraz hlbšiemu duchovnému zjednoteniu s_Bohom, že sa stávate skutočnými bádateľmi jedinečnej plnosti, jedinečného pokoja a jedinečnej lásky v_zjednotení duše s_Bohom.

Nech vás najsvätejšia Panna utvrdí vo vašom karmelitánskom povolaní, nech vo vás vzbudzuje túžbu po duchovných veciach, nech vám vyprosí charizmy svätých a cez namáhavé výstupy poznanie božských vecí, až po nesmierne skúsenosti temných nocí a svetlom rozjasnených dní. Nech vám daruje túžbu po svätosti a po eschatologickom svedectve o_nebeskom kráľovstve a nech spôsobí, aby ste boli príkladnými a bratskými spoločenstvami v_Božej Cirkvi.

Napokon nech vás raz vovedie do spoločenstva a slávy nášho Pána Ježiša Krista, po čom túžite už teraz vo svojom zasvätenom živote.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Jak 1, 21{/r}; {r}Lk 2, 51; 11, 28{/r}

Vo viere prijmite Božie slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. {*} Blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o_nich. {*} Blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Alebo:

Z_mystickej náuky pátra Michala od sv. Augustína

(L. I, tr. I, c. 18; ed. Antuerpiæ 1671, p. 31-32)

{p}

Cez Máriu k_Ježišovi

Nedá mi, aby som všetkým neodporúčal srdečnú úctu, detinskú lásku a vrúcny vzťah k_láskyplnej Matke Márii ako jedinečný a účinný prostriedok k_nábožnému životu v_Kristovi. Veď ju pozdravujeme ako Matku milosti, Matku milosrdenstva, a práve milosť a milosrdenstvo sú bezpodmienečne potrebné k_nábožnému životu. Preto ku komu sa máme plným právom utiekať, ak nie k_Matke milosti a milosrdenstva? Preto plným právom hovorím s_Apoštolom: „Pristupujme s_dôverou k_trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v_pravom čase“.

Aby sme však mohli s_dôverou pristúpiť k_tomuto trónu a Matke milosti, treba, aby sme si k_sebe prilákali jej lásku. Preto tí, ktorí sa chvália, že patria medzi jej služobníkov, synov alebo bratov, musia starostlivo dať do súladu svoj život podľa jej požiadaviek a snažiť sa prispôsobiť presvätej Patrónke, láskavej Matke a milostiplnej Sestre tým, že napodobňujú jej dokonalosť a prisvojujú si jej vznešený charakter. Preto ak ju miluješ ako Matku, napodobňuj jej poníženosť, mravnú čistotu, chudobu, poslušnosť, napodobňuj ju v_láske k_Bohu a blížnemu a aj v_ostatných čnostiach. Aby si jej preukázal potrebnú a primeranú úctu a lásku, keď každodenne seba a všetko svoje obetuješ Najsvätejšej Trojici – podľa úmyslu Krista a v_spojení s_jeho zásluhami – snaž sa seba a všetko svoje zvlášť obetovať aj tejto tvojej najláskavejšej Matke. A ako všetko robíš podľa Pánovho slova, rob to aj podľa slova a v_mene Márie.

Zver jej seba celého, pristupuj k_nej ako k_najlepšej Učiteľke, s_ňou sa raď ako s_najmúdrejšou Pannou. Jedným slovom, správaj sa, ako sa patrí na dobrého syna, a uč sa zo skúsenosti, že ona je Matkou ušľachtilej lásky a svätej nádeje, v_nej dostaneš všestrannú milosť a pravdu, v_nej dostaneš všetku nádej života a čnosti. Ona ti nikdy neprestane vyprosovať milosti potrebné k_vytrvalosti v_opravdivej nábožnosti, ba čo viac, ona ti poslúži ako prameň živej vody. Ona nebude pokladať za nedôstojné ani v_hodine tvojej smrti to, že ona je tvojou Sestrou, ba Matkou, aby ti to slúžilo k_dobru a tvoja duša žila vďaka jej priazni. Ak jej budeš prejavovať úctu a úslužnú poslušnosť, a ak budeš nábožne prežívať svoj život, zaslúžiš si bezpečne, nerušene a v_láske k_nej odovzdať ducha a prídeš v_jej náručí šťastne k_bráne spásy. Lebo kto miluje Máriu, tomu bude dobre v_poslednom okamihu života.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Ž 34, 12{/r}; {r}Iz 2, 3{/r}; {r}Sir 24, 30; 24, 25{/r}

Poďte, deti, čujte ma; poďme, vystúpme na Pánov vrch. {*} Kto ma počúva, nebude zahanbený.

Ja som Matka ušľachtilej lásky a svätej nádeje; vo mne je milosť každej cesty a pravdy. {*} Kto ma počúva, nebude zahanbený.

NA VIGÍLIU: Ant. Vyveď nás, Mária, na vrchol Karmelu, ktorým je Kristus, najvyššie šťastie.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša

{r:Lk}1, 39-56{/r}

{p}

Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno

{v}39{/v}V_tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v_hornatom kraji. {v}40{/v}Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. {v}41{/v}Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v_jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. {v}42{/v}Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. {v}43{/v}Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? {v}44{/v}Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v_mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v_mojom lone. {v}45{/v}A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

{v}46{/v}Mária hovorila:

Velebí moja duša Pána

{v}47{/v}a môj duch jasá v_Bohu, mojom Spasiteľovi,

{v}48{/v}lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.

Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,

{v}49{/v}lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,

a sväté je jeho meno

{v}50{/v}a jeho milosrdenstvo z_pokolenia na pokolenie

s_tými, čo sa ho boja.

{v}51{/v}Ukázal silu svojho ramena,

rozptýlil tých, čo v_srdci pyšne zmýšľajú.

{v}52{/v}Mocnárov zosadil z_trónov

a povýšil ponížených.

{v}53{/v}Hladných nakŕmil dobrotami

a bohatých prepustil naprázdno.

{v}54{/v}Ujal sa Izraela, svojho služobníka,

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

{v}55{/v}ako sľúbil našim otcom,

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“

{v}56{/v}Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

HYMNUS

Teba, Bože, chválime.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Krása našej Matky Márie, vždy Panny,

láka, preto poďme krokom rozhodným,

na Karmeli čaká, vystúpme naň aj my,

budeme jej v_láske k_Bohu podobní.

V_rozjímaní Božích divov chvíle plynú,

chvála Najvyššieho horu ukryla,

čas úzkostí v_srdciach bojazlivých minul,

milosrdné slnko topí ľudský ľad.

Zvnútra vrchu tryská vejár sviežich bystrín,

vysušené miesta pijú dosýta,

oživuje dušu Boží zámer čistý,

z_dávnej púšte zeleň záhrad rozkvitá.

Pochádzame z_hory nazývanej Karmel,

tam je miesto zrodu, tam aj vznikol rád.

Chváliť svätú Pannu nikdy neprestaňme,

o_dcéry a synov chce sa postarať.

Ku Trojici stúpa vďačnosť Božích detí,

že Otec dal Dcére korunu do rúk,

Syn ukázal Matku ako príklad svätým,

všetkých spája jeden milujúci Duch. Amen.

Alebo:

Život je výstup na Karmel,

tam Božiu milosť hľadáme,

s_pomocou Matky a Panny

spoznáme miesto záchrany.

Pánovi sŕdc a katedrál

spievajme hymny, piesne chvál

a Máriin pohľad dá nám

odvahu ísť do neznáma.

Z_jej vnútra čisté potoky

zavlažia púšť a dno roklín,

koberce kvetov potlačia

kráľovstvo tŕňov, bodľačia.

S_Pannou má Karmel hojnosť síl

a milosť ľuďom vyprosí,

aby vždy, keď stratia cestu,

vyhľadali Rannú hviezdu.

Otec Dcéru korunoval,

Syn ovenčil Matku Slova,

Duch Svätý okrášlil Pannu,

krásu nebies nevídanú. Amen.

Ant. 1 Pritiahni nás, Nepoškvrnená Panna, aby sme bežali za tebou, za vôňou tvojich olejov svätosti.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s_tebou, požehnaná si medzi ženami.

Ant. 3 Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si porodila toho, ktorý ťa stvoril, a zostávaš Pannou naveky.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 35, 1-2{/r}

Bude sa radovať vyschnutá zem, zaplesá a rozkvitne púšť. Ako narcis vykvitne, zajasá, zaplesá a radosťou vykríkne. Bude obdarená nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Sárona. Uvidia slávu Pána a velebu nášho Boha.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pod tvoju ochranu sa utiekame, {*} Svätá Božia Rodička.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, {*} Svätá Božia Rodička.

Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v_núdzi, {*}

Svätá Božia Rodička.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, {*} Svätá Božia Rodička.

Oslavujme v_tejto posvätnej slávnosti Krista Spasiteľa, prvorodeného medzi mnohými bratmi, ktorý nám daroval svoju Matku. S_vďačným srdcom volajme:

Sláva ti, Pane, za dar tvojej Matky.

Kriste, Spasiteľ, ty si si pripravil dôstojný príbytok v_preblahoslavenej Panne Márii, zachovanej od každej poškvrny;

daj, aby sme dnes slúžili tebe a svätej Panne v_chudobe ducha a s_čistým srdcom.

Sláva ti, Pane, za dar tvojej Matky.

Jediné Slovo Otca, vyslovené vo večnom mlčaní a prijaté s_najväčšou láskou v_lone Panny,

urob tých, ktorí sú povolaní do tvojej služby v_Karmeli, vernými strážcami a ohlasovateľmi Božieho slova podľa vzoru Márie.

Sláva ti, Pane, za dar tvojej Matky.

Kriste, Učiteľ, ty si dal všetkým, ktorí ťa hľadajú, preblahoslavenú Pannu ako príklad všetkých čností,

dovoľ nám, tvojim synom, aby sme vo svete predstavovali jej obraz a nasledovali ju v_bratskej láske.

Sláva ti, Pane, za dar tvojej Matky.

Ježišu, Syn Márie, ty si dal svoju Matku apoštolovi Jánovi, aby ju prijal k_sebe,

daj, aby sme boli neustále dôverne zjednotení s_Máriou a skrze ňu dosiahli tvoju nevýslovnú lásku.

Sláva ti, Pane, za dar tvojej Matky.

Kriste, Ženích Cirkvi, ty si zoslal oheň Ducha Svätého na tvoju Matku Máriu, keď zotrvávala spolu s_apoštolmi jednomyseľne na modlitbách,

udeľ celému karmelitánskemu rádu vytrvalosť v_jednomyseľnej modlitbe s_Máriou, aby bol neustále obnovovaný ohňom Ducha Svätého.

Sláva ti, Pane, za dar tvojej Matky.

Otče náš.

Ant. na Benediktus: Ježiš povedal svojej Matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k_sebe.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

Doplnková psalmódia (zv. III., str. 1328). Ak je však nedeľa, žalmy sa berú z_nedele prvého týždňa (zv. III., str. 688).

Ant. Veľmi obdivuhodná si, Matka Mária, hodná večnej pamiatky synov.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Prís 8, 32-34{/r}

Počúvajte ma, synovia: Blahoslavení tí, čo kráčajú po mojich cestách; počúvajte naučenia a buďte múdri, neopovrhujte nimi. Blahoslavený človek, ktorý ma počúva, a deň čo deň bdie pri mojich dverách a stráži pri verajach mojich brán.

Kto mňa nájde, nájde život.

A dosiahne zaľúbenie u_Pána.

NAPOLUDNIE

Ant. Nech sa tešia vaše duše z_jej milosrdenstva, neprestávajte ju chváliť.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sir 24, 15-16{/r}

Na Sione som sa usadila. V_meste, ktoré on miluje, našla som bývanie, nad Jeruzalemom dal mi právomoc. V_slávnom národe som zapustila korene, v_podiele môjho Boha – v_jeho dedičstve – a v_zástupoch svätých sa zdržiavam.

Moja náuka je sladšia ako med.

A mňa mať je sladšie ako plást medu.

POPOLUDNÍ

Ant. Z_ovocia svojich rúk vysadila vinicu, jej deti vstávajú a dobrorečia jej.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sir 24, 23-25{/r}

Ako vinič vyháňam pôvabné výhonky a moje kvety krásne a bohaté ovocie. Ja som matka ušľachtilej lásky a bázne, poznania a svätej nádeje. Vo mne je milosť každej cesty a pravdy. Vo mne je každá nádej života a čnosti.

Zhliadni z_neba, podívaj sa a navštív túto vinicu.

Ktorú vysadila tvoja pravica.

VEŠPERY

HYMNUS

Dopukaná pôda, ani kvapka vody,

zeleň z_polí mizne, ľudí čaká hlad.

V_prorokovom srdci bieda súcit zrodí,

uteká na Karmel, nechce zaháľať.

Dovysoka dvíha starostlivé ruky,

opakuje v_slzách svoje volanie:

kedy bude pršať a tento kraj suchý

po troch rokoch znova vodu dostane?!

Od mora sa vzniesol náhle oblak malý,

nie väčší než mužská dlaň a za pár chvíľ

mraky celé nebo čierňou zakrývali,

prorok spásnu vlahu pre zem vyprosil.

My sme, svätá Panna, ako suché polia,

veríme bez pochýb, že nám skropíš tvár.

Ty si oblak z_neba, ktorý dažďom vonia,

dažďom je Boh, ktorý v_tebe prebýva.

Najsvätejší Bože, láska obetavá,

odpusť biednym ľuďom a pre pokoru

a zásluhy Matky, daj, nech tvoja sláva,

spojí nás i_svätých v_nebi do chóru. Amen.

Alebo:

Do miest aj dedín vošiel hlad,

keď zmizli múky zásoby,

Eliáš, chceš len pozerať

a bolesť blížnych znásobiť?!

Izrael si trest odpykal,

z_Karmelu volá s_prorokom:

Bože, náš Pastier, dobrý Kráľ,

vráť vodu riekam, potokom!

Maličký oblak začal rásť

nad morom, zakryl oblohu

a silný príval, spásny dážď

obnovil túžbu po Bohu.

Sme zrná, ktoré neklíčia

bez kvapiek dažďa či rosy,

prúd živej vody – Ježiša

nám preto Matka vyprosí.

Odpusti, Lásky Trojica,

nestálu vieru, množstvo zrád,

nech ten, kto s_Pannou modlí sa,

v_nebi ti môže ďakovať. Amen.

Ant. 1 Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.

Žalm 122

Ant. 2 Mária počúvala Božie slovo, zachovávala ho a premýšľala o_ňom vo svojom srdci.

Žalm 127

Ant. 3 Apoštoli zotrvávali jednomyseľne na modlitbách s_Ježišovou matkou Máriou.

Ef 1, 3-10

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 4, 4-6{/r}

Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Radosťou jasám v_Pánovi. {*} Duša mi plesá v_mojom Bohu.

Radosťou jasám v_Pánovi. {*} Duša mi plesá v_mojom Bohu.

Lebo ma zaodial rúchom spásy a zahalil ma plášťom spravodlivosti. {*}

Duša mi plesá v_mojom Bohu.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Radosťou jasám v_Pánovi. {*} Duša mi plesá v_mojom Bohu.

Ant. na Magnifikat: Dnes sme dostali Pannu Máriu za Matku. Dnes nám preukázala milosrdenstvo. Dnes sa teší Karmel najväčšou radosťou, žiariaci slávnosťou takej vznešenej Panny.

Alebo:

Dnes oslavujeme Pannu Máriu, Matku a Ozdobu Karmelu. Dnes milovaní synovia spomínajú na jej dobrodenia. Dnes Hviezda morská svieti svojmu ľudu ako znamenie pevnej nádeje a útechy. Aleluja.

Na slávnosť Presvätej Bohorodičky, našej Patrónky, pokorne a s_dôverou prosme Krista Pána:

Na príhovor Matky Karmelu, prosíme ťa, vyslyš nás.

Ty si povedal: „Blahoslavení chudobní v_duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo“,

daj, aby sme nasledovali v_chudobe ducha tvoju služobnicu Máriu, ktorá prevyšuje všetkých pokorou i_chudobou, a zaslúžili si byť obohatení tebou samým.

Na príhovor Matky Karmelu, prosíme ťa, vyslyš nás.

Ty si povedal: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“,

dovoľ, aby sme podľa vzoru Nepoškvrnenej Panny milovali čistotu duše, ktorou sa vždy môžeme túžobne oddať kontemplácii Otcovej tváre.

Na príhovor Matky Karmelu, prosíme ťa, vyslyš nás.

Ty si povedal: „Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili“,

daj nám, putujúcim v_noci viery s_Máriou – blahoslavenou, pretože uverila, aby sme sa ti odvážne oddali a verili vždy láske, ktorou nás miluješ.

Na príhovor Matky Karmelu, prosíme ťa, vyslyš nás.

Ty si povedal: „Treba sa stále modliť a nikdy neochabovať“,

nauč nás modliť sa, aby sme jednomyseľne zotrvávali na modlitbách s_Máriou, ustavične zachovávali v_srdci tvoje slovo a zvestovali ho bratom a sestrám.

Na príhovor Matky Karmelu, prosíme ťa, vyslyš nás.

Ty si povedal: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás“,

dovoľ, aby sme slúžili spolu s_Máriou dielu vykúpenia, nebáli sa obetovať svoj život za bratov a sestry a aby sme boli jedno srdce a jedna duša.

Na príhovor Matky Karmelu, prosíme ťa, vyslyš nás.

Keď si umieral na kríži, odovzdal si Jánovi, ktorý je obrazom nás všetkých, Máriu so slovami: „Hľa, tvoja matka“,

daj, aby sme Máriu, Matku plnú milosti, vždy prijímali tak ako apoštol a žili s_ňou v_dôvernom vzťahu.

Na príhovor Matky Karmelu, prosíme ťa, vyslyš nás.

Ty si povedal: „Chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja“,

daj, aby všetci boli oddaní tebe a tvojej Matke, zjednotení v_milosrdnom pláne spásy a radovali sa bez konca v_Otcovej sláve spolu s_tebou a Máriou.

Na príhovor Matky Karmelu, prosíme ťa, vyslyš nás.

Otče náš.

18. júla

BL. TERÉZIE OD SV. AUGUSTÍNA, A SPOLOČNÍČOK, PANIEN A MUČENÍC

Ľubovoľná spomienka

V_čase, keď francúzska revolúcia čoraz viac vyčíňala, v_kláštore Vtelenia v_meste Compiègne sa 16 karmelitánok obetovalo Bohu ako celopalná obeta za vyprosenie spravodlivosti a pokoja pre Cirkev. Sestry boli uväznené 24. júna 1794. Prijali to s_radosťou ducha a úplným poddaním sa Božej vôli a dali tak iným príklad, ako čerpať silu a povzbudenie z_Božej lásky. Pre vernosť Cirkvi a rehoľnému stavu, ako aj pre úctu k_Ježišovmu a Máriinmu Srdcu, boli odsúdené na smrť. Na miesto popravy išli so spevom hymnov a obnovili rehoľné sľuby do rúk priorky Terézie od sv. Augustína. Boli sťaté v_Paríži 17. júla 1794. Pápež Pius X. ich vyhlásil za blahoslavené v_roku 1906.
Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov (zv. III., str. 1818), alebo panien (zv. III., str. 1914) okrem toho, čo nasleduje:

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

V_mene veľkých ideálov

rovnosti, bratstva, slobody,

zmizla z_dejín doba kráľov,

ľudstvo mal rozum obrodiť.

Koniec všetkým autoritám:

Cirkvi, šľachte, bohatým,

čoraz viac si slovo pýta

pomsta, zlý duch odplaty.

Proti prúdu krvi, hrôzy,

stojí tichá, malá hrádza

v_Compiègne, kde šestnásť bosých

sestier Bohu odovzdá sa,

aby Cirkev bez prekážok

mohla hlásať Božie slovo

a namiesto bojov, zrážok

opäť vládol pokoj domov.

Boh vypočul prosby sestier,

boli na smrť odsúdené,

ale na poslednej ceste

spievali žalm novej zeme.

Mučeníčky lásky čistej,

nech sa vaše odhodlanie,

ktorým celé horeli ste,

stredom našich duší stane. Amen.

Z_diela Cesta dokonalosti svätej panny Terézie od Ježiša

(Cod. V, 12, 1-3; B. A. C., 212 [1962], 218-219)

{p}

Život dobrého rehoľníka, dôverného Božieho priateľa, je dlhým mučeníctvom

Na začiatku sa nám na ceste dokonalosti zdá všetko namáhavé, a právom, lebo je to boj, ktorý vedieme proti sebe. Len čo sa však pustíme do práce, Boh nám udelí toľko milostí a pôsobí v_duši s_takou mocou, že všetko, čo môže vykonať v_tomto živote, sa jej zdá byť ničím. My sme už to najdôležitejšie urobili, keď sme sa z_lásky k_Bohu zriekli svojej slobody a podrobili ju inej moci. Prečo sa teda tak vzpierame umŕtvovať svoje vnútro, keď nás to zdokonaľuje a získava nám to viac zásluh a pomáha nám to premáhať sa s_väčším pokojom a ľahkosťou? Dosiahneme to tak, že budeme postupovať krok za krokom a nebudeme brať ohľad ani v_maličkostiach na vlastnú vôľu a prirodzené túžby, až kým duch celkom neovládne telo.

Znova pripomínam, že všetko alebo takmer všetko závisí od toho, či sa zbavíme prehnanej starostlivosti o_naše zdravie a pohodlie. Keď niekto začne skutočne slúžiť Pánovi, potom život je to najmenej, čo mu môže obetovať. Zveril mu svoju vôľu, čoho sa bojí? Je jasné, že ak chce byť pravdivým rehoľníkom alebo človekom skutočne oddaným modlitbe a túži zakúšať Božie dary, nesmie sa vzdať túžby zomrieť pre Boha, ba podstúpiť aj mučenícku smrť. A či neviete o_tom, že život dobrého rehoľníka, ktorý chce patriť medzi najdôvernejších priateľov Boha, je dlhé mučeníctvo? Dlhé, v_porovnaní s_tými, ktorým sťali hlavu, ale pre každého je život krátky a pre niektorých veľmi krátky. A nevieme, či sa náš život neskončí hodinu alebo krátko po tom, ako sa rozhodneme bezvýhradne sa oddať službe Bohu. A nie je to nemožné. Nesmieme sa spoliehať na to, čo sa končí. Každá hodina by mohla byť poslednou. A ktorá z_vás by ju nechcela dobre využiť?

Verte mi teda, že je najbezpečnejšie si to pripomínať. Snažme sa zapierať svoju vôľu vo všetkom, a tak krok za krokom zakrátko, ani nevediac ako, dospejeme k_cieľu.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Pt 4, 13-14a{/r}

Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach. {*} Aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Aleluja.

Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení. {*} Aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Už znie hlas Pána, Ženích pozýva,

odišla zima smutným výdychom,

jar topí snehy, lúka ožíva,

spievajte, panny – Bohu milý chór.

S_piesňami vďaky bežte v_ústrety

Kristovi, on vám podá ľalie,

opojí srdce láskou Duch Svätý,

nebeské šťastie každá zažije.

V_skúške múk vášmu telu na pomoc

prichádza duša Bohu oddaná,

a preto mení temnú, ťažkú noc

na cestu k_svetlu, na dar od Pána.

Jeho smrť bola vašou posilou,

do krehkých nádob skryla klenoty,

do slabých panien nebo vložilo

odvahu, ktorú bolesť neskrotí.

Keď ste svoj život dali nezištne

živému Bohu, zostali pri ňom,

prežite radosť Panny prečistej

na večnej svadbe s_Božím Synom.

Raj bránu otvoril, poďte jasať,

nevesty Baránka – sám vás víta,

akoby zo slnka vynára sa

tvár Krista Ženícha nezakrytá.

Slovami vďačnosti končia verše

na slávu Trojice, lásky Božej,

s_ňou k_šťastiu dôjdeme najistejšie,

krv svätých nech nám v_tom dopomôže. Amen.

Ant. na Benediktus: Múdre panny, pripravte si lampy. Hľa, Ženích prichádza, vyjdite mu v_ústrety. Aleluja.

MODLITBA

Bože, ty si blahoslavenú Teréziu a jej spoločníčky posilnil mocou Ducha Svätého a povolal zo štítu Karmelu k_mučeníckej palme; prosíme ťa, daj, aby sme ťa verne milovali, a tak došli k_nazeraniu svetla tvojej slávy.

Ant. na Magnifikat: Pánove panny, prešli ste veľkým zápasom v_utrpení, radujte sa s_Pánom naveky. Aleluja.

20. júla

SV. ELIÁŠA, PROROKA A NÁŠHO OTCA

Sviatok

Prorok Eliáš vystupuje vo Svätom písme ako Boží muž, ktorý chodí neustále v_Božej prítomnosti, zo všetkých síl bojuje za kult jediného pravého Boha a je zapálený veľkou horlivosťou o_jeho chválu. Jeho zákon bránil na hore Karmel v_čase slávneho boja, a potom bol obdarený hlbokou skúsenosťou živého Boha. Na mníšsku tradíciu Eliáša nadviazali prví pustovníci, ktorí sa na tejto hore zhromaždili v_12. storočí, položili tu základ mníšskeho života a prijali spôsob života veľkého proroka ako aj Bohorodičky za svoju duchovnú náplň.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa živému Bohu, ktorý k_nám hovorí skrze prorokov. Aleluja.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Eliáš, Boží prorok, príď,

pomôžeš srdcia rozpáliť

spomienkou na tvoje činy;

byť horliví chceme i_my.

Eliáš, Boží oheň vzal

obetu, čo si prichystal;

len ozvena sprevádzala

hlasné prosby kňazov Bála.

Eliáš, o_česť Pána si

ako o_život zápasil,

preto nik zo služobníkov

Bála smrti neunikol.

Eliáš, hrozba kráľovnej

viedla ťa k_púšti, priamo v_nej,

uprostred strachu, na dne síl

anjel ti dušu potešil.

Eliáš, anjel videl hlad,

ktorý si nemal čím zahnať,

priniesol krčah s_vodou, chlieb

a prikázal ísť na Horeb.

Eliáš, šiel si štyridsať

dní, nocí, nechcel jesť, piť, spať,

nasýtený tým, čím živí

Otec v_nebi spravodlivých.

Tvoj život, prorok Eliáš,

neskončil, keďže prebývaš

tam, kde žiari chvála Pána,

túto milosť vypros aj nám. Amen.

Ant. 1 Už nevládzem, Pane, vezmi si môj život, veď ja nie som lepší ako moji otcovia.

Žalm 11

Ant. 2 Pánov anjel mu povedal: Vstaň a jedz, lebo máš pred sebou ešte veľkú cestu.

Žalm 28, 1-3. 6-9

Ant. 3 Eliáš sa najedol, napil sa a posilnený týmto pokrmom išiel až k_Božiemu vrchu.

Žalm 30

Ty si muž Boží.

A Božie slovo v_tvojich ústach je pravdivé.

Z_Prvej knihy Kráľov

{r:1Kr}19, 4-9a. 11-14a{/r}

{p}

Išiel až k_Božiemu vrchu

Eliáš išiel deň cesty na púšť. Keď zastal, sadol si pod borievku a žiadal si umrieť. Hovoril: „Už nevládzem, Pane! Vezmi si môj život, veď ja nie som lepší ako moji otcovia.“ Hodil sa na zem a usnul v_tieni borievky. Vtom sa ho dotkol anjel a povedal mu: „Vstaň a jedz!“ Pozrel sa a hľa, pri hlave mal podpopolný chlieb a nádobu s_vodou. Najedol sa, napil sa a znova zaspal. A Pánov anjel prišiel druhý raz, dotkol sa ho a povedal mu: „Vstaň a jedz, lebo máš pred sebou ešte veľkú cestu.“ Vstal teda, najedol sa, napil sa a posilnený týmto pokrmom šiel štyridsať dní a štyridsať nocí až k_Božiemu vrchu Horeb.

Keď ta prišiel, nocoval v_jaskyni. Tu ho oslovil Pán a povedal mu: „Vyjdi von a postav sa na vrchu pred Pána!“ Práve prechádzal Pán. Dul silný víchor, ktorý trhá vrchy a láme skaly pred Pánom. Ale Pán nebol vo víchre. Po víchre nastalo zemetrasenie. Ale Pán nebol v_zemetrasení. Po zemetrasení šľahal oheň. Ale Pán nebol v_ohni. A po ohni nasledoval šum jemného vánku. Keď ho Eliáš počul, plášťom si zahalil tvár, vyšiel von a zastal pri vchode do jaskyne. Vtom počul hlas: „Čo tu robíš, Eliáš?“ On odpovedal: „Plný som horlivosti za Pána, Boha zástupov.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Kr 17, 2-3a. 5a. 3b. 4{/r}

Pán oslovil Eliáša: Odíď odtiaľto a choď na východ. {*} Odišiel teda a urobil podľa Pánovho pokynu.

Skry sa pri potoku Karit, z_potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa kŕmili. {*} Odišiel teda a urobil podľa Pánovho pokynu.

Alebo iné:

Z_Knihy Sirachovho syna

{r:Sir}48, 1-12{/r}

{p}

Eliáš bol oslávený svojimi zázrakmi

Vystúpil Eliáš, prorok ako oheň, a jeho slovo horelo ako fakľa. Priviedol na nich hlad a vo svojej horlivosti zmenšil ich počet. Pánovým slovom zatvoril nebo a tri razy zvolal oheň z_neba. Aký slávny si, Eliáš, svojimi zázrakmi! Kto sa môže chváliť, že sa ti podobá? Ty si mŕtveho zobudil zo smrti, Pánovým slovom z_ríše zosnulých. Ty si vrhol kráľov do záhuby a oslavovaných mužov si zhodil z_ich lóže; hravo si zlomil ich moc. Na Sinaji si počúval výpovede a na Horebe výroky trestu. Ty si pomazal kráľov na odplatu a ustanovil prorokov za svojich zástupcov. Ty si bol vzatý v_ohnivej víchrici, na voze s_ohnivými koňmi. Je napísané o_tebe, že si určený pre budúce časy mierniť Pánov hnev prv, než vzplanie, obrátiť srdce otca k_synovi a obnoviť Jakubove kmene. Blažení, čo ťa videli a čo zosnuli ako tvoji priatelia. Lebo aj my, kým sme tu, žijeme, ale po smrti nebudeme mať také slávne meno.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Kr 17, 2-3a. 5a. 3b. 4{/r}

Pán oslovil Eliáša: Odíď odtiaľto a choď na východ. {*} Odišiel teda a urobil podľa Pánovho pokynu.

Skry sa pri potoku Karit, z_potoka budeš piť a krkavcom som prikázal, aby ťa kŕmili. {*} Odišiel teda a urobil podľa Pánovho pokynu.

Z_homílie svätého pápeža Gregora Veľkého na text proroka Ezechiela

(Kniha II, h. I, č. 17: PL 76, 947-948)

{p}

Mystická kontemplácia najvyššieho Boha

Duch je často taký zahĺbený do kontemplácie Božích vecí, že sa teší, keď prežíva akoby v_obraze niečo z_tej večnej slobody, ktorú ani oko nevidelo a o_ktorej ani ucho nepočulo. Pod ťarchou svojej smrteľnosti však klesá hlboko späť, spútaný okovami svojho trestu. Smeruje k_bráne, kde vníma radosti svojej slobody a túži sa už vyslobodiť, ale ešte nevládze. Tak to prežíval aj národ Hebrejov, oslobodený z_egyptského otroctva: keď sa Boh zjavoval v_oblačnom stĺpe a hovoril, každý stál pri vchode svojho stanu a klaňal sa. Veď tam stojíme, kam upierame duchovný zrak.

Preto Eliáš hovorí: Žije Pán, pred ktorého tvárou stojím. Tam totiž stál, kam upínal svoje srdce. Čo iné teda znamená, že ľud hľadí na stĺp mračien a stojí pri vchode svojho stanu a klania sa, ak nie to, že hoci ľudský duch vidí nadprirodzené a Božie veci len ako v_hádanke, predsa už cez zamknutú bránu pozemského obydlia vychádza pozdvihnutou mysľou a v_pokore sa klania tomu, ktorého podstatu vidieť nevládze, ale predsa obdivuje jeho moc osvieteným duchom.

Preto Eliáš, keď sa opisuje, ako počul hlas Pána, ktorý s_ním hovoril, stál pri vchode do svojej jaskyne a zakryl si tvár. Keď totiž z_milosti kontemplácie hlas najvyššej Inteligencie koná v_duchu, celý človek už nie je v_jaskyni, lebo duši neprináleží starosť o_telo, ale stojí pri vchode a uvažuje, ako sa dostať von zo stiesnenej smrteľnosti.

Ale ten, kto už stojí pri vchode jaskyne a prijíma Božie slová do uší srdca, má si zahaliť tvár. Lebo keď sme vedení najvyššou milosťou k_pochopeniu vyšších vecí, o_čo vyššie sme pozdvihnutí, o_to viac musíme sami seba pokorou v_myšlienkach premáhať, aby sme sa nepokúšali rozumieť viac, ako rozumieť treba, ale chápali toľko, koľko treba k_rozvážnosti; aby sme nezablúdili, keby sme príliš uvažovali o_neviditeľných veciach, aby sme v_prirodzenosti netelesnej nehľadali niečo telesným svetlom. Treba si zapchať ucho a zakryť tvár − čo znamená počúvať duchom hlas vnútornej podstaty a odvrátiť oči od čohokoľvek telesného, aby sme si v_duchu nepredstavovali niečo telesné, ale to, čo je všade celé a nikde neohraničené.

Najdrahší bratia, my sme sa už poučili o_večných radostiach smrťou nášho Vykupiteľa, jeho zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením a vieme, že na svedectvo jeho Božstva sa zjavili naši spoluobčania – jeho anjeli. Jeho dychtime mať za Kráľa, želajme si spoluobčanov, ktorých sme spoznali, a stojac na základe svätej Cirkvi, upierajme oči na bránu.

Nastavme chrbát svojho ducha zvrátenosti dočasného života a obráťme tvár srdca k_slobode nebeskej vlasti. No je tu ešte mnoho vecí, ktoré nás zaťažujú pri starostlivosti o_porušiteľný život. A tak, pretože nemôžeme dokonale uniknúť týmto starostiam, stojme aspoň pri vchode našej jaskyne, pripravení kedykoľvek úspešne z_nej uniknúť, a to skrze milosť nášho Vykupiteľa, ktorý žije a kraľuje s_Otcom v_jednote Ducha Svätého, Boh na veky vekov. Amen.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}1 Kr 19, 9. 11-13{/r}

Pán oslovil Eliáša a povedal mu: {*} Vyjdi von a postav sa na vrchu pred Pána.

Vyšiel a zastal pri vchode do jaskyne a hľa, práve prechádzal Pán v_šume jemného vánku. {*} Vyjdi von a postav sa na vrchu pred Pána.

NA VIGÍLIU: Ant. Vyjdi von a postav sa na vrchu pred Pána. Práve prechádzal Pán.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša

{r:Mt}17, 1-8{/r}

{p}

Jeho tvár zažiarila sťa slnko

{v}1{/v}Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. {v}2{/v}Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. {v}3{/v}Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s_ním. {v}4{/v}Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ {v}5{/v}Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z_oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v_ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“ {v}6{/v}Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. {v}7{/v}No pristúpil k_nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: „Vstaňte a nebojte sa!“ {v}8{/v}A keď zdvihli oči, nevideli nikoho, iba Ježiša.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Srdce vďačne chváli Pána

za proroka Eliáša,

muža viery, odovzdania,

ktorý Božiu pravdu hlása.

Štít, opora, Otec rádu,

rozpaľoval mnohých synov

od východu i_západu

duchom modlitby a činov.

Krkavec mu nosil ráno

chlieb, keď sýpky boli prázdne,

biedna vdova našla v_džbánoch

múku, olej z_Božej priazne.

Jediný syn vdovy ožil

po modlitbe Eliáša,

ten ukázal, že muž Boží

k_beznádeji nepridá sa.

Jeho slová ako laná

spútali dážď a ľud videl:

keď pred modlou hlavu skláňa,

Pán ho trestom neobíde.

Chválu Boha šíriť máme

za to, že nám srdcia mení,

a za svätých z_hory Karmel

nech vždy bude oslávený. Amen.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si dovolil svätému Eliášovi, prorokovi a nášmu otcovi, žiť pred tvojou tvárou a naplnil si ho horlivosťou o_tvoju slávu; daj svojim služobníkom milosť, aby vždy hľadali tvoju tvár a zaslúžili si byť svedkami tvojej lásky.

Ant. 1 Žije Pán, Boh, pred ktorého tvárou stojím.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa (zv. III., str. 683).

Ant. 2 Vyjdi von a postav sa na vrchu pred Pána. Práve prechádzal Pán.

Ant. 3 Plný som horlivosti za Pána, Boha zástupov.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Pt 1, 19-21{/r}

Prorocké slovo je pre nás pevnejšie. A vy dobre robíte, že hľadíte naň ako na lampu, ktorá svieti v_temnom mieste, kým nesvitne deň a nevzíde vo vašich srdciach zornica. Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v_Písme nepripúšťa súkromný výklad. Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z_ľudskej vôle, ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Nasýtim sa, Pane, {*} Keď ukážeš svoju slávu.

Nasýtim sa, Pane, {*} Keď ukážeš svoju slávu.

Ja v_spravodlivosti uzriem tvoju tvár. {*}

Keď ukážeš svoju slávu.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Nasýtim sa, Pane, {*} Keď ukážeš svoju slávu.

Ant. na Benediktus: Pane, Bože Abraháma, Izáka a Jakuba, dnes ukáž, že ty si Boh v_Izraeli a ja som tvoj služobník.

Pokorne prosme Boha, nášho Otca, ktorý kedysi hovoril ústami prorokov a dnes k_nám hovorí vo svojom Synovi, skrze ktorého chce zjednotiť so sebou všetkých ľudí:

Pane, pritiahni nás k_sebe.

Pane, ty si sa zjavil prorokovi Eliášovi v_mlčaní a samote,

pomôž nám oslobodiť sa od všetkého, čo nám prekáža počúvať tvoj hlas, aby sme ťa vždy hľadali a nachádzali.

Pane, pritiahni nás k_sebe.

Pane, ty si dal smädnému Eliášovi osviežujúcu vodu z_potoka Karit,

dovoľ nám piť zo živých prameňov lásky a kontemplácie.

Pane, pritiahni nás k_sebe.

Pane, ty si naplnil mocou proroka Eliáša, keď išiel k_vrchu Horeb,

daj, aby sme posilnení telom a krvou Krista bez prestania smerovali k_tebe.

Pane, pritiahni nás k_sebe.

Pane, ty si sa zjavil Eliášovi v_tichom, lahodnom vánku,

daj, aby sme sústredene zotrvávali v_tichu a boli vnímaví na vnuknutia Ducha Svätého.

Pane, pritiahni nás k_sebe.

Pane, ty si povolal Eliáša, proroka ako oheň, a učinil si ho plným horlivosti za tvoju slávu,

daj, aby sme horeli ohňom tvojej lásky a slúžili dnes horlivo Cirkvi a bratom i_sestrám.

Pane, pritiahni nás k_sebe.

Otče náš. MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

Ant. Eliáš volal k_Pánovi a on vypočul jeho hlas.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 12, 1-2{/r}

Obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v_závode, ktorý máme pred sebou, s_očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu.

Hľadám, Pane, tvoju tvár.

Tvoju tvár, Pane, budem hľadať.

NAPOLUDNIE

Ant. Eliáš, plný horlivosti za Zákon, bol vzatý do neba.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 4, 12{/r}

Živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

V_srdci si uchovávam tvoje výroky.

Aby som proti tebe nezhrešil.

POPOLUDNÍ

Ant. Spadol Pánov oheň a strávil obetu Eliáša.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 12, 28-29{/r}

Keďže prijímame neotrasiteľné kráľovstvo, zachovajme si milosť a pomocou nej slúžme Bohu tak, aby sme sa mu páčili, s_úctou a bázňou. Veď náš Boh je stravujúci oheň.

Tvoj výrok je dokonale vyskúšaný v_ohni.

A tvoj sluha, Pane, ho miluje.

VEŠPERY

HYMNUS

Zem je dnes plná pochvál, hymnov, piesní

o_človeku, čo horel láskou celý

k_Pánovi svetov, ktorý riadi vesmír

a v_jemnom vánku sídli na Karmeli.

Do hĺbky Božích tajomstiev a prianí,

ľudských bied, hriechov, slabostí a pádov

vtiahol ho sám Boh dlhým putovaním,

pokiaľ Duch Svätý srdce neovládol.

Hoci bol krehký, s_telom ako všetci,

nemá hrob nikde pod povrchom zeme,

s_ohnivým vozom vzniesol sa a svedčí,

že verní Bohu živí zostaneme.

Mojžiš stál pri ňom, keď sám Kristus hlásal

pravdu o_kríži pre Božieho Syna,

lebo po hore Tábor čaká ďalšia

a tú len pravý priateľ pripomína.

Sme tvoje deti z_pustovní a jaskýň

Karmelu, kde si stretol nášho Pána,

od neho vypros prúdy Božej lásky,

chrániace slabých do čias zmŕtvychvstania.

Trojici patrí sláva, moc i_vďaka

za Karmel svätých počnúc Eliášom,

ochotných ticho dlhé roky čakať,

kým sa im Ježiš ozve svojím hlasom. Amen.

Ant. 1 Vystúpil Eliáš, prorok ako oheň, a jeho slovo horelo ako fakľa.

Žalm 111

Ant. 2 Ak je Pán Bohom, tak ho nasledujte.

Žalm 115

Ant. 3 Pán dá odmenu prorokom, svojim služobníkom.

Zjv 11, 17-18; 12, 10b-12a

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jak 5, 16c-18{/r}

Veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Eliáš bol krehký človek ako my a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Blažení, {*} Čo ťa videli.

Blažení, {*} Čo ťa videli.

A čo zosnuli ako tvoji priatelia. {*}

Čo ťa videli.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Blažení, {*} Čo ťa videli.

Ant. na Magnifikat: Kedysi hovoril Boh otcom skrze prorokov; v_týchto posledných dňoch prehovoril k_nám v_Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého.

Chváľme a oslavujme živého a pravého Boha, ktorý zvestoval svoju všemohúcnosť a milosrdenstvo, a pokorne ho prosme:

Učiň nás, Pane, svedkami tvojej lásky.

Ty si prijal obetu Eliáša a strávil si ju ohňom z_neba,

ráč prijať našu večernú obetu na úžitok Cirkvi.

Učiň nás, Pane, svedkami tvojej lásky.

Ty si zoslal spásonosný dážď z_neba, keď sa Eliáš modlil na hore Karmel,

naplň nás, povolaných do Karmelu, duchom modlitby, aby sme mohli vyprosovať dážď milostí pre svet.

Učiň nás, Pane, svedkami tvojej lásky.

Ty si proroka Eliáša ustanovil za služobníka zmierenia medzi otcami a synmi,

urob nás tvorcami pokoja, aby vládol na svete Kristov pokoj.

Učiň nás, Pane, svedkami tvojej lásky.

Ty si si vyvolil proroka Eliáša za strážcu tvojej cti a spravodlivosti,

rozmnož v_nás hlad po spravodlivosti, aby sme ti verne dávali, čo je tvoje, a tak mohli slúžiť bratom a sestrám v_duchu evanjelia.

Učiň nás, Pane, svedkami tvojej lásky.

Ty si proroka Eliáša vzal k_sebe v_ohnivej víchrici,

prijmi milostivo našich bratov a sestry do tvojej večnej slávy.

Učiň nás, Pane, svedkami tvojej lásky.

Otče náš.

21. júla

BL. TÍTA BRANDSMU, KŇAZA A MUČENÍKA

Ľubovoľná spomienka

Narodil sa v_Bolswarde (Holandsko) v_roku 1881 a už ako mladý vstúpil do Karmelu. Kňazom sa stal v_roku 1905 a v_Ríme získal doktorát z_filozofie, potom vyučoval na rôznych holandských lýceách, bol profesorom filozofie a histórie mystiky na Katolíckej univerzite v_Nijmegene, bol tiež jej slávnym rektorom. Novinár – profesionál, v_roku 1935 bol menovaný za cirkevného poradcu katolíckych novinárov. Bol známy svojou otvorenosťou pre všetkých a pre všetko. Pred a počas nacistickej okupácie v_Holandsku s_vernosťou evanjeliu bojoval proti šíreniu nacistickej ideológie a za slobodu katolíckych škôl a katolíckej tlače. Za to bol uväznený a po kalvárii vo väzniciach a táboroch bol internovaný v_Dachau, kde bol 26. júla 1942 po utrpeniach a ponižovaní zabitý, pričom vlieval pokoj a útechu ostatným uväzneným a preukazoval dobrodenie samotným mučiteľom. Ján Pavol II. ho 3. novembra 1985 vyhlásil za blahoslaveného.
Zo spoločnej časti na sviatok jedného mučeníka.

MODLITBA

Bože, prameň a pôvodca života, ty si dal blahoslavenému Títovi silu Ducha, aby v_krutostiach prenasledovania a mučeníctva verejne vyznával slobodu Cirkvi a dôstojnosť človeka; dopraj nám na jeho príhovor, aby sme sa nehanbili za evanjelium pri budovaní tvojho kráľovstva spravodlivosti a pokoja a aby sme odkrývali v_každej udalosti života tvoju milosrdnú prítomnosť.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Zo spisov blahoslaveného kňaza a mučeníka Títa Brandsmu

(Títus Brandsma, Úvod ku knihe: A. Tanquerey, Divinus Redditus Dolor)

{p}

Božské premieňajúce utrpenie

Ježiš trpel. Áno, skutočne sám Ježiš, náš Boh, ktorý sa stal človekom pre našu spásu. Trpel, bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný.

Večer pred svojím utrpením prosil svojho nebeského Otca, aby všetci boli jedno, jedno s_ním. Pokladá sa za Hlavu mystického tela, ktorého sme my údmi. On je vinič, my sme ratolesti. Bol vložený do lisu a tu bol lisovaný. Dal nám víno, aby sme tým, že ho pijeme, mohli žiť jeho život, aby sme mohli zdieľať jeho utrpenie. On povedal: „Kto chce plniť moju vôľu, nech každodenne vezme svoj kríž. Kto ma nasleduje, má svetlo života. Ja som cesta. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som konal ja.“ A keď jeho učeníci nepochopili, že označená cesta bola cesta utrpenia, on im to vysvetlil a povedal: „Nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ Teda i_srdcia učeníkov vyzbrojil odvahou. Božie slovo sa v_nich stalo ohňom. A potom Duch Svätý zostúpil na nich v_Božích plameňoch a oni sami boli ochotní pretrpieť posmech a prenasledovanie, aby sa stali podobní jemu, ktorý ich predišiel na ceste utrpenia.

Učeníci pochopili, že ani on sa nemohol vyhnúť tejto ceste, o_ktorej prorokovali už proroci. Od jasieľ po kríž sú jeho údelom utrpenie, chudoba, opovrhnutie. Celý svoj život zasvätil poučovaniu ľudu, že Boh sa pozerá na utrpenie, chudobu a ľudské opovrhnutie inak, ako ho vidí hlúpa múdrosť sveta. Po hriechu prišla bolesť a prostredníctvom Kríža sa obnovuje jednota s_Bohom a stratená sláva. Bolesť sa takto stáva cestou do neba. V_Kríži je spása, v_Kríži je víťazstvo. On sám chcel prijať utrpenie, aby prostredníctvom neho dosiahol slávu vykúpenia. Preto, ako hovorí svätý Pavol, „utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s_budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť“, keď sa pominie čas utrpenia a my budeme mať už účasť na tejto sláve.

Mária, ktorá zachovávala všetky Božie slová vo svojom srdci, v_plnosti milostí pochopila veľkú hodnotu utrpenia. Zatiaľ čo sa učeníci rozutekali, ona kráča na stretnutie so Spasiteľom na ceste na Kalváriu a stojí pod krížom, aby mohla mať účasť na jeho poslednej bolesti a potupe. Položila ho do hrobu s_pevnou nádejou v_jeho zmŕtvychvstanie.

Kiežby naše srdcia horeli a bolo v_nich toľko šľachetnosti ako v_jeho Srdci a kiežby boli úplne otvorené pre túžby Najsvätejšieho Srdca Ježišovho! On povedal: „Veľmi som túžil jesť s_vami tohoto veľkonočného baránka.“ Je naša túžba ako jeho? Nesťažujeme sa príliš, keď nám podáva kalich utrpenia? Je pre nás tak ťažké odovzdať sa utrpeniu. Tešiť sa v_utrpení sa nám zdá hrdinskou vecou a túžiť po kríži a utrpení považujeme takmer za nemožné. Podľa sveta je bláznovstvom túžiť po utrpení a odmietnutí, ako po tom túžil sv. Ján od Kríža. I_my si myslíme to isté ako svet, ospravedlňujúc si to našou rozumnou opatrnosťou. Aká je to obeta, ktorú každé ráno vedome a premyslene aspoň slovami a zdanlivo zverujúc samých seba obetujeme spolu s_Cirkvou, s_ktorou tvoríme jedno telo?

Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Kiežby si každý deň mohol poznať dar Boží! Kiežby sme tiež mohli každodenne poznať hodnotu, ktorú Boh ukryl v_našom utrpení!

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Gal 6, 14{/r}; {r}1 Kor 1, 23-24{/r}

Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, {*} Cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.

My ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných – Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. {*} Cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.

Alebo:

Z_myšlienok blahoslaveného kňaza a mučeníka Títa Brandsmu o_hrdinstve a o_svätých Wilibrodovi a Bonifácovi

(Z_časopisu Viking 7. 11. 1936 a z_kázne 16. 7. 1939)

{p}

Výzva k_hrdinskej viere a láske

Často sa hovorí, že žijeme vo veľkolepej dobe, v_dobe veľkých mužov a žien. Ale možno by sa malo skôr povedať, že žijeme v_dobe úpadku, v_ktorej však mnohí začínajú vnímať potrebu reagovať na obranu najdrahších a najposvätnejších vecí. Je preto pochopiteľná túžba po silnom a schopnom vodcovi. My však hľadáme takého sprievodcu, ktorý bojuje za svätú vec – teda za ideál založený na Božom pláne, a nie na sile človeka.

Toto novopohanstvo považuje celý svet za vyžarovanie božskej moci, a to isté sa hovorí o_rôznorodosti rás a národov zeme. Ale ako sa jedna hviezda líši od druhej svojím svetlom a jasnosťou, tak je jedna rasa čistejšia a ušľachtilejšia než ostatné. A_v_tej miere, v_akej má táto rasa v_sebe viac svetla, má tiež poslanie a úlohu toto svetlo vyžarovať a nechať svietiť na svet. To, čo tvrdia, je však možné len vtedy, keď sa vylúčia všetky cudzorodé prvky a vyčistia sa od všetkých škvŕn. To je dôvod kultu rasy aj krvi a kultu vlastného národa.

Z_takéhoto mylného východiska je ľahké dôjsť k_ďalším, nie menej fatálnym chybám! Je bolestné vidieť, koľko nadšenia a energie sa venuje službe takému chybnému a neopodstatnenému ideálu! Ale je možné učiť sa od nepriateľa. Ich falošná a zvrátená filozofia nám môže pomôcť k_očisteniu nášho vlastného ideálu a k_jeho jasnejšej formulácii. Ich neplodné nadšenie nám môže poslúžiť ako povzbudenie k_rastu v_láske k_nášmu ideálu, k_ochote preň žiť a zomrieť a k_odvahe uskutočňovať ho v_sebe aj v_iných.

My tiež vyznávame svoj pôvod od Boha. A_my tiež chceme, čo chce on. Ale neprijímame žiadnu doktrínu o_vyžarovaní božstva a nezbožšťujeme sami seba. Áno, vyznávame, že máme svoj pôvod od Boha a z_Boha, ale zostávame od neho závislí. A_keď privolávame príchod jeho kráľovstva a modlíme sa zaň, nepremýšľame o_rozdielnosti rasy či krvi, ale pokladáme všetkých ľudí za bratov a sestry – dokonca aj tých, ktorí nás nenávidia a bojujú proti nám – pretože sme zjednotení s_tým, ktorý dáva slnku vychádzať nad dobrých aj zlých. V_žiadnom prípade nechceme upadnúť naspäť do hriechu v_raji a stavať sa na roveň Bohu. Nechceme stavať na kulte hrdinov, založenom na zbožňovaní ľudskej prirodzenosti. Uznávame Boží zákon a podrobujeme sa mu. Nechceme zatajovať – s_falošným a bludným chápaním seba samých – svoju závislosť od Najvyššej bytosti, od ktorej sme prijali svoju existenciu.

Priznávame však, že aj keď v_sebe uznávame Boží zákon, uvedomujeme si zároveň prítomnosť iného zákona v_nás, ktorý sa snaží bojovať proti Božiemu Duchu. A_niekedy cítime – podobne ako Pavol – túžbu konať inak; býva pre nás ťažké rozpoznať nedokonalosť a rozpornosť našej povahy. Radi by sme boli lepší, jednak vo svojej prirodzenosti, ako aj vo svojich schopnostiach. A_niekedy dokonca veríme, že sme takí, akí by sme chceli byť. V_našich svetlých chvíľkach však uznávame svoju nedokonalosť a chápeme, že by sme sa mohli zlepšiť. Priznávame úprimne, že by sme to mohli dosiahnuť, keby naše úsilie bolo väčšie, lebo nič nejde bez úsilia a tvrdého boja. V_týchto vzácnych chvíľkach nezúfajme nad svojimi alebo cudzími nedostatkami, ale spomeňme si na slovo, ktoré apoštol Pavol začul vo svojom vnútri: „Stačí ti moja milosť.“ V_spojení so mnou môžeš všetko.

Žijeme vo svete, ktorý odsudzuje lásku a považuje ju za slabosť, ktorá musí byť prekonaná. Niektorí hovoria, že to, čo musí byť kultivované, nie je láska, ale vlastná sila: aby každý bol čo najsilnejší a aby slabí zahynuli. Títo ľudia tvrdia, že kresťanské náboženstvo s_jeho posolstvom lásky je preč, a preto musí byť nahradené starou germánskou silou. Prichádzajú k_vám s_touto doktrínou a hľadajú ľud, ktorý by ich ochotne prijal. Láska nie je známa. „Láska nie je milovaná“, volal vo svojej dobe svätý František z_Assisi a o_niekoľko storočí neskôr svätá Mária Magdaléna de Pazzi v_extáze zvonila na zvon kláštora karmelitánok, aby ľuďom povedala, aká krásna je láska! Aj keď novopohanstvo už nechce lásku, história nás učí, že s_láskou nad týmto novým pohanstvom zvíťazíme. Nie, nikdy sa nevzdáme svojej lásky, a láska znovu získa srdcia pohanov. Prirodzenosť je nad teóriou. Aj keď sa ideológia snaží odmietnuť lásku a odsúdiť ju ako slabosť, náš konkrétny život bude stále dokazovať, že láska je sila schopná dobyť a zjednotiť srdcia ľudí.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Rim 8, 35. 28. 18{/r}

Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? {*} Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.

Myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s_budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. {*} Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.

24. júla

BL. MÁRIE PILAR OD SV. FRANTIŠKA BORGIÁŠA, MÁRIE SAGRARIO OD SV. ALOJZA GONZÁGU A SPOLOČNÍČOK, PANIEN A MUČENÍC

Mária Pilar od sv. Františka Borgiáša (narodená v_Tarazone 30. decembra 1877), Terézia od Dieťaťa Ježiša a od sv. Jána od Kríža (narodená v_Mochales 5. marca 1909), Mária Angeles od sv. Jozefa (narodená v_Getafe 6. marca 1905), bosé karmelitánky guadalajarského kláštora, ktoré boli umučené 24. júla 1936, po tom, ako vyznali svoju vieru v_Krista Kráľa a obetovali svoj život za Cirkev. Sú prvotinami z_nespočetných mučeníkov španielskej občianskej vojny z_rokov 1936-1939. Ján Pavol II. ich vyhlásil za blahoslavené 29. marca 1987.
Elvira Moragas Cantarero sa narodila 8. januára 1881 v_Lillo pri Tolede. Licenciátom ukončila farmaceutické štúdiá na univerzite v_Madride ako jedna z_prvých žien v_Španielsku. V_roku 1915 vstúpila do Karmelu v_Madride a prijala meno Mária Sagrario od sv. Alojza Gonzágu. Vo svojom živote dokonalým spôsobom stelesnila kontemplatívny a apoštolský ideál Karmelu – vyznačovala sa duchom modlitby a láskou k_Eucharistii. Ako priorka kláštora zomrela mučeníckou smrťou 15. augusta 1936. Prijala ju ako vytúženú milosť, zachovajúc si neochvejnú vieru a vrúcnu lásku ku Kristovi. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. dňa 10. mája 1998.
Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov (zv. III., str. 1818) alebo na sviatky panien (zv. III., str. 1914).

MODLITBA

Bože, sila pokorných, ty si mimoriadne posilňoval v_mučeníctve blahoslavené panny Máriu Pilar, Teréziu, Máriu Angeles a Máriu Sagrario; na ich príhovor pomôž aj nám, aby sme s_takou radostnou veľkodušnosťou, s_akou ony vyliali svoju krv za Krista Kráľa, zostali verní až do smrti tebe a tvojej Cirkvi.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_Duchovnej piesne svätého kňaza Jána od Kríža

(Red. B, Strofa 30, 7-9a, Duchovní píseň, Karmel. nakladatelství Kostelní Vydří 2000, str. 199-200)

{p}

Kvety panenstva a mučeníctva

„Uvijeme girlandy, rozkvitnuté v_tvojej láske a spletené jediným mojím vlasom.“

Tomuto veršu sa veľmi správne rozumie ako výpovedi o_Cirkvi a Kristovi; v_ňom sa Cirkev, jeho Nevesta, s_ním rozpráva a hovorí: „Uvijeme girlandy“; pričom girlandami sa myslia všetky sväté duše splodené Kristom v_Cirkvi, keď každá z_nich je ako jedna girlanda, obklopená čnosťami a darmi; a všetky dohromady sú jedinou girlandou na hlave Ženícha Krista.

A tiež sa týmito krásnymi girlandami, ktoré sa inak nazývajú aureoly, rozumejú tri druhy, spletené v_Kristovi a v_Cirkvi:

Prvá z_krásnych bielych kvetov všetkých panien, z_ktorých každá má svoju aureolu panenstva, a všetky spoločne sú aureolou, aby bola položená na hlavu Ženícha Krista.

Druhá aureola zo žiariacich kvetov svätých učiteľov, a všetci spoločne budú aureolou na to, aby sa položila na tú panenskú na hlavu Ženícha Krista.

Tretia z_vtelených karafiátov mučeníkov, každý z_nich rovnako so svojou mučeníckou aureolou, a všetci spoločne budú aureolou na vrchu aureoly Ženícha Krista. Týmito tromi girlandami bude Ženích Kristus ozdobený a pôvabný na pohľad.

Nevesta hovorí, že tieto girlandy spletieme „rozkvitnuté v_tvojej láske“. Kvetom, ktorý majú skutky a čnosti, je milosť a čnosti, ktoré dostávajú z_Božej lásky, bez ktorej by nielen neboli „rozkvitnuté“, ale všetky by uschli a boli by bez hodnoty pred Bohom, aj keby boli ľudsky dokonalé. Ale pretože on im dáva svoju milosť a lásku, sú to skutky „rozkvitnuté v_jeho láske a spletené jediným mojím vlasom“.

Týmto „jej vlasom“ je vôľa a láska, ktorú má k_Milovanému; táto láska má a koná tú istú úlohu ako vlákno v_girlande. Pretože tak ako vlákno spája a drží kvety na girlande, aj láska duše spája a drží čnosti v_duši a udržuje ich v_nej. Lebo ako hovorí svätý Pavol, „láska je zväzkom dokonalosti“.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Pt 3, 14-15. 17{/r}

Ak trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, {*} Stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.

Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé. {*} Stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.

Alebo:

Z_listov a diel blahoslavenej panny a mučenice Márie Sagrario od sv. Alojza Gonzágu

(Vybrané myšlienky z_rokov 1930 – 1936)

{p}

Ísť za Kristom cestou pokory a kríža

Nech Ježiš stále kraľuje v_mojom srdci. Pán ma prosí, aby som bola pokorná, oplakávala svoje hriechy, veľmi milovala jeho a aj moje sestry, aby som im ničím nespôsobovala utrpenie a sama sa ničím netrápila a aby som žila hlboko ponorená v_ňom, bez vlastnej vôle, a bola úplne odovzdaná jeho vôli. V_tomto údolí sĺz nikdy nebudú chýbať utrpenia a mali by sme sa tešiť, že môžeme niečo ponúknuť milovanému Ježišovi, ktorý chcel veľa trpieť z_lásky k_nám. Cesta kríža je najkratšou cestou k_zjednoteniu s_Bohom a preto máme po nej neustále túžiť; nech Pán nedopustí, aby som sa vzdialila od jeho vôle.

Nech je zvelebený Boh za to, že nám poslal tieto utrpenia, aby sme mu ich mohli obetovať za jeho lásku. Čoskoro príde deň, keď sa budeme radovať, že sme ich zakúsili. Zatiaľ však buďme veľkodušné, znášajme všetko, ak nie s_radosťou, aspoň s_poddajnosťou vôli toho, ktorý veľa vytrpel z_lásky k_nám. Veď akokoľvek veľké by bolo naše utrpenie, nikdy sa nevyrovná jeho utrpeniu.

Ak chceš byť dokonalá, usiluj sa najprv o_pokoru v_myšlienkach, slovách, skutkoch a túžbach, snaž sa dobre pochopiť, čo to znamená, a s_horlivosťou pracuj na tom, aby si to uskutočňovala vo svojom živote. Neustále hľaď na milovaného Ježiša, pýtaj sa ho v_hĺbke svojho srdca, čo chce od teba, a nikdy mu nič neodopieraj, aj keď sa budeš musieť prinútiť proti svojej prirodzenosti.

Nech je zvelebený ten, ktorý nám dáva všetko pre naše dobro. Ak máme jeho, máme všetko.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}2 Tim 4, 7-8{/r}; {r}Flp 3, 8. 10{/r}

Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. {*} Už mám pripravený veniec spravodlivosti.

Všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána, a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v_smrti. {*} Už mám pripravený veniec spravodlivosti.

Tiež 24. júla

BL. MÁRIE MERCEDES PRAT, PANNY A MUČENICE

Ľubovoľná spomienka

Mária Mercedes Prat sa narodila 6. marca 1880 v_Barcelone. V_roku 1904 vstúpila do Kongregácie sv. Terézie od Ježiša. Veľmi horlivo vyučovala a apoštolovala v_rôznych kolégiách a úplne sa obetovala službe Bohu a bratom. Dlhé roky strávila v_hlavnom rehoľnom dome v_Barcelone, kde aj pôsobila, keď sa začala španielska občianska vojna. Zmätok počas prvých dní vojny prispel k_tomu, že sa stala jednou z_prvých obetí v_Barcelone. Zadržali ju spolu s_inou spolusestrou a po celodňovom morálnom trýznení ju spolu s_inými väznenými rehoľníkmi postrieľali na predmestí Barcelony v_noci 23. júla 1936. Zomrela po dlhej agónii 24. júla 1936, odpúšťajúc svojim trýzniteľom. Pápež Ján Pavol II. ju vyhlásil za blahoslavenú v_roku 1990.
Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka (zv. III., str. 1842) alebo na sviatky panien (zv. III., str. 1914).

MODLITBA

Dobrotivý Bože, ty si dal blahoslavenej Márii Mercedes silu ducha, aby sa v_mučeníctve obetovala pre teba a pre Cirkev; prosíme ťa, daj, aby sme na jej orodovanie žili zjednotení v_Kristovi a zostali verní jeho láske.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Zo spisov svätého kňaza Henricha de Ossó

(Spisy, 3: Mesiac v_škole Najsvätejšieho Srdca, Rím 1977, str. 456-458)

{p}

Pripodobňovať svoj život ku Kristovmu životu

Myslieť ako Ježiš Kristus, cítiť ako Ježiš Kristus, milovať ako Ježiš Kristus, konať ako Ježiš Kristus, rozprávať ako Ježiš Kristus, hovoriť ako Ježiš Kristus – jedným slovom prispôsobiť celý svoj život Kristovmu životu, obliecť si Ježiša Krista: v_tom spočíva jediná naša starosť, bytostná a prvoradá úloha každého kresťana. Pretože kresťan znamená alter Christus, druhý Kristus, a nik sa nezachráni, ak sa nestotožní s_obrazom Krista. Aby sme sa však prispôsobili Kristovmu životu, je nutné najskôr ho študovať, poznať ho, meditovať o_ňom, a nie iba povrchne, ale preniknúť do citov, sklonov, túžob, úmyslov Ježiša Krista, s_cieľom všetko konať v_dokonalej jednote s_ním.

Ak vnikneme do svätyne svätých – do jeho Srdca, zistíme, že je to trúfalosť. Ale sám Ježiš nás k_tomu pozýva svojou dobrotou a svojimi slovami. Ak by to tak nebolo, ako by sme sa naučili napríklad jeho miernosti a pokore? Ako sa v_každej činnosti postavíme pred Krista, aby sme ho napodobnili, ak nepoznáme city jeho Srdca, ktorými bolo naplnené? Kristus totiž žil, jedol, spal, hovoril, mlčal, chodil, býval unavený, odpočíval, potil sa, býval hladný, smädný, chudobný atď., jedným slovom pracoval, trpel a zomrel za nás, pre našu spásu.

Keď vyslovujem meno Ježiš Kristus, predstavujem si pekné dieťa, urasteného mladíka či zrelého muža, so všetkým pôvabom a krásou, akou Boh mohol obdariť dušu a ľudské telo. Ale taktiež si ho predstavujem ako osobu, ktorá z_lásky ku mne prijala všetku našu biedu, okrem hriechu. Pretože je náš brat, telo z_nášho tela, krv z_našej krvi, kosť z_našich kostí. Toto je môj Ježiš. Pravý, živý a osobný Boh i_človek, ktorý sa nechal vidieť na zemi, žil a rozprával sa s_nami, ľuďmi, počas tridsiatich troch rokov. Ten, ktorý pre našu spásu, neprestávajúc byť večným Slovom Otca, zostúpil z_nebies, stal sa človekom, trpel, zomrel, vstal z_mŕtvych, vystúpil do neba a zostal medzi nami až do skončenia vekov v_Najsvätejšej oltárnej sviatosti, aby bol naším spoločníkom, posilou a pokrmom.

Budem žiť, jesť, spať, hovoriť, mlčať, pracovať, trpieť a všetko robiť a znášať v_jednote s_Ježišom, v_zhode s_jeho božským zámerom a s_pocitmi, s_akými to robil a znášal Ježiš a s_akými túžil, aby som to robil a znášal i_ja… Ten, kto bude takto konať, a mali by sme to robiť všetci, bude žiť na zemi život neba, premení sa na Ježiša a bude môcť opakovať s_Apoštolom: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Flp 3, 8{/r}; {r}Gal 2, 20{/r}

Všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. {*} Preňho som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista.

Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. {*} Preňho som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista.

28. júla

BL. JÁNA SORETHA, KŇAZA

Ľubovoľná spomienka

Narodil sa v_Caen v_Normandii v_roku 1394. Veľmi mladý vstúpil do Karmelu. V_Paríži bol magistrom teológie a rektorom štúdií. Bol tiež provinciálom vo svojej francúzskej provincii. Od roku 1451 až do smrti (v Angers v_roku 1471) bol generálnym predstaveným rádu. Obnovil ducha rádu a rozširoval ho. V_jednom z_diel nádherne vysvetlil Karmelitánsku regulu. V_roku 1462 opätovne prezrel a vydal Konštitúcie. Pričinil sa o_vznik mníšok karmelitánok a tretieho karmelitánskeho rádu. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Pius IX. v_roku 1866.
Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov: rehoľníkov (zv. III., str. 1993).

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, nech sa za nás prihovára blahoslavený Ján, ktorý obnovil rehoľný život a založil rád karmelitánok; daj, aby sme v_našom živote vďaka jeho zásluhám vernejšie nasledovali Krista a jeho Matku.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_Oslavného výkladu blahoslaveného kňaza Jána Soretha na Karmelitánsku regulu

(Tex. 15, cap. 4; ed. Paris, 1625, 191-192)

{p}

Uč sa od Krista, ako ho máš milovať

Uč sa, brat, od Krista, ako ho máš milovať. Uč sa milovať vrúcne z_celého srdca, rozvážne z_celej duše a pevne zo všetkej sily. Vrúcne, aby si sa nedal zvábiť, rozvážne, aby si sa nedal zviesť, pevne, aby si sa v_ťažkostiach neodvrátil od Božej lásky, aby ťa nezviedla sláva sveta a žiadostivosť tela. Nech ti je pritom útechou Kristova múdrosť, aby si sa nedal zviesť duchom klamstva a bludu. Nech ti svieti Kristova pravda, aby si sa nevyčerpal v_protivenstvách. Nech ťa posilní Kristus, Božia moc. Svätý Bazil hovorí: „S_tými, od ktorých dostávame dobrodenia, nás spájajú citové a zaväzujúce putá. A čo je väčším dobrodením než Boh? Cítim – hovorí – nevýslovnú lásku Boha, ktorú je ľahšie precítiť ako vypovedať.“ Keďže Pán v_nás zasial zrná čností, bezpochyby bude vyžadovať aj ich ovocie. Nech teda tvoju horlivosť rozpáli Kristova láska, nech ju pretvára poznanie a utvrdí stálosť. Nech je vrúcna, rozvážna a nepremožiteľná, nech nie je chladná a nechýba jej rozvaha. „Miluj“ teda „Pána, svojho Boha“, celou a úplnou vrúcnosťou srdca. Miluj ho celou dušou, čiže bedlivosťou rozumu a prenikavo. Miluj ho z_celej sily, aby si sa nebál zomrieť pre jeho lásku. Nech tvoj Pán Ježiš Kristus opojí tvoj cit jemnosťou a sladkosťou, a tak vyženie klamnú sladkosť telesného života a premôže ju svojou sladkosťou.

Nech je on aj prvým svetlom mysle a vodcom rozumu – nielen kvôli tomu, aby si unikol osídlam bludov a uchránil vieru pred ich pokušeniami, ale aby si bezpečne unikal zbytočnej a nerozvážnej prudkosti v_reči.

Boh je múdrosť a chce byť milovaný nielen sladko, ale aj múdro. Inak tvoja horlivosť podľahne duchu klamstva. Ak teda zanedbáš túto pravdu, nebudeš mať v_srdci opravdivú žiaru lásky a môže sa stať, že tvoje konanie, nepodriadené vedeniu rozumu, bude neopatrné.

Nech je tvoja láska aj silná a stála, taká, ktorá nepodlieha nepokojom a nedá sa pohltiť prácou. Milovať „celým srdcom“ znamená nedať sa zviesť lichôtkami. Milovať „z_celej duše“ znamená nedať sa zviesť falošnosťou, milovať „celou silou“ znamená nedovoliť, aby ťa zlomili nespravodlivosti. Právom sa teda v_Regule hovorí: „Milujte svojich blížnych ako seba samých.“ Kto miluje Boha, nech miluje aj svojho blížneho. „Kto nemiluje brata, ktorého vidí, ako môže milovať Boha, ktorého nevidí?“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Jn 5, 3; 3, 24a{/r}

Láska k_Bohu spočíva v_tom, že zachovávame jeho prikázania. {*} A jeho prikázania nie sú ťažké.

Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v_Bohu a Boh v_ňom. {*} A jeho prikázania nie sú ťažké.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Verný muž opevnil svoje mesto a v_hriešnych časoch držal sa nábožnosti.

7. augusta

SV. ALBERTA Z_TRAPANI, KŇAZA

Spomienka

Albert sa narodil v_Trapani na Sicílii v_XIII. storočí a v_mladom veku vstúpil ku karmelitánom. Bol vzorom čistoty a modlitby a horlivým hlásateľom evanjelia. Preslávil sa aj tým, že Boh skrze neho robil zázraky. V_roku 1296 bol provinciálom na Sicílii. Zomrel pravdepodobne v_roku 1307 v_Messine. Jeho uctievanie povolil pápež Sixtus IV. v_roku 1476.
Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov: rehoľníkov.

MODLITBA

Bože, ty si nám dal vo svätom Albertovi príklad čistoty, modlitby a verného nasledovania Panny Márie; na jeho príhovor ozdob aj nás týmito čnosťami a doveď nás do večnej radosti v_tvojom kráľovstve.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Svätý volá neúnavne,

aby každý videl slávne

Božie diela zrakom viery

a Márii srdce zveril.

Muž zázrakov, plný čností,

pracovitý, zbožný, prostý,

príťažlivo dokonalý,

taký život Karmel chváli.

Albert všetko, čím bol, vložil

do starostlivých rúk Božích,

Ježišovi odovzdaný

s_láskou prijal jeho rany.

Albert verne nasledoval

rozjímané Božie slová;

dnes prosí za bratov, ktorým

slovo Pána v_srdci horí.

Piesne vďaky, vychádzajte

z_našich úst, nech Kristus nájde

duše ochotné ísť za ním,

premenené zmŕtvychvstaním. Amen.

Z_knihy jeruzalemského biskupa Jána XLIV. O_založení prvých mníchov

(L. I, cap. 2, AnOC 3 [1914 – 1916], 348-349)

{p}

Skryť sa pri potoku Karit

„Pán oslovil Eliáša: ‚Odíď odtiaľto, obráť sa na východ a skry sa pri potoku Karit, ktorý je východne od Jordánu! Z_potoka budeš piť‘“. Tieto spásonosné rady, ktoré Duch Svätý vnukol Eliášovi zachovávať, ako aj prísľuby, ktoré ho povzbudil dosiahnuť, by sa mali pre nás, mníchov, stať predmetom meditácie. Mali by sme o_každom slove hlboko uvažovať, a to nielen o_jeho historickom, ale aj o_mystickom význame. Veď práve tieto slová vyjadrujú náš spôsob pustovníckeho života a jeho formu, ako aj jeho cieľ.

Cieľ tohto života je dvojaký. Prvý dosahujeme s_pomocou Božej milosti vlastným úsilím a cvičením sa v_čnostiach. Je ním obetovanie Bohu čistého, od hriechu oslobodeného srdca. Do tohto cieľa prídeme, ak budeme dokonalí a „ukrytí pri potoku Karit“, to znamená v_láske, o_ktorej hovorí mudrc: „Láska zakrýva všetky priestupky.“ Toto žiadal Boh od Eliáša, keď mu povedal: „Skry sa pri potoku Karit.“

Druhý cieľ je postavený pred nami ako dar ničím neohraničenej Božej lásky. Nielen po smrti, ale už počas pozemského života môžeme v_určitom stupni v_srdci zakúsiť a rozumom pozorovať moc Božej prítomnosti a šťastie nebeskej slávy, to znamená piť z_potoka Božích rozkoší. Boh to prisľúbil Eliášovi v_slovách: „Z_potoka budeš piť.“

Mních, ktorý začína pustovnícky život, má mať pred očami obidva ciele, čo dosvedčuje aj prorok slovami: „Ako vyschnutá, pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a slávu.“ Tým, že sa prorok rozhodne zostať vo „vyschnutej, pustej zemi bez vody“ a prichádza tam pred Božiu tvár „vo svätyni“, teda so srdcom slobodným od hriechu, poukazuje na prvý cieľ pustovníckeho života – odovzdanie Bohu čistého srdca, slobodného od akéhokoľvek aktuálneho hriechu.

Keď dodáva: „Túžim vidieť tvoju moc a slávu,“ jasne vyjadruje druhý cieľ tohto života, ktorý je možné sčasti dosiahnuť už tu na zemi, keď poznávame vo svojom srdci tajomnú moc Božej prítomnosti a zakúšame šťastie nebeskej slávy. Prvý z_týchto dvoch cieľov – čistota srdca a dokonalá láska – nás privádza k_druhému – k_skúsenosti Božej moci a nebeskej slávy, podľa Pánových slov: „Kto mňa miluje, toho bude milovať môj Otec, aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Jn 15, 15b. 9b. 16b{/r}

Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. {*} Ostaňte v_mojej láske!

Ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. {*} Ostaňte v_mojej láske!

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Z_úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne. V_jeho srdci je zákon Boží.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

9. augusta

SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, PANNY A MUČENICE

Sviatok patrónky Európy

Edita Steinová (Edith Stein) sa narodila 12. októbra 1891 vo Vroclave ako najmladšia z_11 detí židovských rodičov. Svoj život zasvätila štúdiu filozofie. Získala doktorát a pracovala u_známeho filozofa Edmunda Husserla v_Göttingene. Dlhý čas sa pritom venovala hľadaniu pravdy, až ju nakoniec našla v_Kristovi počas čítania autobiografie sv. Terézie od Ježiša. V_roku 1922 bola pokrstená v_Katolíckej cirkvi. Od toho času slúžila Bohu ako učiteľka a venovala sa literárnej tvorbe. V_roku 1933 vstúpila k_bosým karmelitánkam v_Kolíne a prosila o_rehoľné meno Terézia Benedikta od Kríža. Svoj život zasvätila židovskému a nemeckému ľudu. Kvôli prenasledovaniu Židov opustila nemeckú vlasť a 31. decembra 1938 ju prijali do Karmelu v_Echte (Holandsko). 2. augusta 1942 ju predstavitelia vtedajšej krutovlády v_Nemecku odvliekli do koncentračného tábora v_Osvienčime. Tam ju 9. augusta usmrtili v_plynovej komore. V_roku 1987 ju pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavenú, 11. októbra 1998 za svätú a 1. októbra 1999 za spolupatrónku Európy.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka okrem toho, čo nasleduje:

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, živému Bohu, ktorý sa zjavil Izraelu.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Dcéra svojho ľudu, ktorý si Boh vybral,

celým bytím hľadáš presné odpovede:

„Kto je na počiatku, kto cesta a život,

kto ma v_tme povedie?“

Otázniky nešli do prázdnoty hmoty,

do pálčivých túžob znelo slovo Pána:

„Ja som ten Počiatok, Cesta, Pravda, Život_–

ty sa ku mne skláňaj.“

Udivená v_srdci počúvaš tie slová,

ku Kristovi tvoje rýchle kroky mieria,

v_živej vode krstu získaš nový život,

ďalšia Cirkvi dcéra.

Ježiš – táto Pravda stala sa ti slnkom,

preto chceš, by do tmy sŕdc jas Boží vtiekol

a Pán Ježiš – Láska – vyliečil bôľ ľudí

sebou – on je liekom.

Požehnanie Kríža plní tvoje chvíle,

ním ti stvárnil Kristus dušu dozaista,

s_láskou nesieš bolesť a námahu kríža_–

mučenica Krista.

Do svetla len cez kríž a temnoty vchádzaš

a blažená vidíš lesk Božieho mesta,

nás, čo zápasíme, priveď ku Trojici,

naša vzácna sestra.

Zvelebujme Otca, prameň všetkej pravdy,

zvelebujme Syna, v_ňom je plná pravda,

zvelebujme Ducha, lebo spolu s_láskou

Božiu pravdu nám dá. Amen.

Ant. 1 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

Žalm 2

Ant. 2 Utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s_budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.

Žalm 11

Ant. 3 Pán vyskúšal vyvolených ako zlato v_peci a prijal ich navždy ako celopalnú žertvu.

Žalm 17

Keď ma postihne úzkosť a súženie,

Potešenie nájdem v_tvojich príkazoch.

Z_Knihy Ester

{r:Est}3, 12-13; 4, 1. 15-17. 17m-r. aa-bb. ee. gga. hh-kk{/r}

{p}

Prihovor sa za nás u_kráľa a vysloboď nás zo smrti

V_trinásty deň prvého mesiaca zavolali kráľovských pisárov a napísali, čo v_mene kráľa Asuera rozkázal Aman, všetkým kráľovským miestodržiteľom, správcom krajín a veľmožom jednotlivých národov tak, aby to každý národ mohol čítať a počúvať vo svojom jazyku, a listinu označili kráľovským prsteňom. Listy poslali po rýchlych posloch do všetkých krajín kráľovstva, aby vyhubili, pozabíjali a zničili všetkých Židov od chlapca až po starca, deti i_ženy v_jeden deň, čiže trinásteho dňa dvanásteho mesiaca, ktorý sa volá Adar, a zmocnili sa ich majetku.

Keď sa Mardochej dozvedel všetko, čo sa stalo, roztrhol si šaty, obliekol sa do vrecoviny, hlavu si posypal popolom a po ulici stredom mesta volal veľkým a žalostným hlasom.

Ester odkázala Mardochejovi: „Choď a zhromaždi všetkých Židov, ktorí sa nachádzajú v_Susan, a postite sa za mňa. Nejedzte a nepite tri dni a tri noci, ja sa budem so svojimi služobnicami takisto postiť. A potom vojdem ku kráľovi aj proti zákonu. Ak zahyniem, zahyniem.“ A tak Mardochej išiel a urobil všetko, čo mu rozkázala Ester.

V_tých dňoch celý Izrael zo všetkých síl volal k_Pánovi, lebo im hrozila istá smrť.

Aj kráľovná Ester v_smrteľnom nebezpečenstve, ktoré hrozilo jej národu, hľadala útočište u_Pána. Odložila slávnostné rúcho a obliekla si smútočný odev a namiesto drahých mastí posypala si hlavu popolom a veľmi pokorovala svoje telo pôstmi. Padla na zem so svojimi služobnicami a od rána až do večera sa modlila:

„Zvelebený si, Bože Abraháma, Bože Izáka a Bože Jakuba.

Pomôž mne opustenej,

ktorá nemá ochrancu okrem teba, Pane,

a nebezpečenstvo sa mi priblížilo na dosah ruky.

Počula som čítať z_kníh mojich predkov, Pane,

že ty až do konca zachraňuješ všetkých,

čo sa ti páčia, Pane.

Teraz pomáhaj mne opustenej,

ktorá nemá nikoho okrem teba,

Pane, Bože môj.

Ty vieš,

že odo dňa môjho odvlečenia

nemala som radosť v_ničom,

iba v_tebe, Pane.

Teraz pomáhaj mne, sirote,

vlož mi do úst príhodné slovo pred levom,

urob ma milou v_jeho očiach

a vysloboď nás z_rúk našich nepriateľov.

Náš zármutok obráť na radosť

a naše bôle na zdravie.

A tých, Bože, čo sa postavia na tvoju stranu,

urob príkladom.

Ukáž sa, Pane, zjav sa, Pane!“

{p}

RESPONZÓRIUM

Som veľmi chudobná a bezmocná malá Ester, ale Kráľ, ktorý si ma vyvolil, je nekonečne veľký a milosrdný. {*} On prijal môj život za všetkých.

Kto vstupuje do Karmelu, nielenže nie je pre svojich blízkych stratený, ale viac im patrí, lebo podstatou nášho povolania je stáť pred Bohom v_mene všetkých. {*} On prijal môj život za všetkých.

Berie sa uvedené čítanie alebo z_diela „Scientia Crucis“ podľa všeobecného kalendára.

Z_duchovných spisov svätej panny a mučenice Terézie Benedikty od Kríža

(Edith Steins Werke, 11. Band, Verborgenes Leben, Freiburg-Basel-Wien 1987, 124-126)

{p}

Buď pozdravený, Kríž, naša jediná nádej

„Pozdravujeme ťa, svätý Kríž, naša jediná nádej!“ – tak voláme spolu s_Cirkvou v_čase Veľkého týždňa, ktorý je venovaný rozjímaniu o_trpkom utrpení nášho Pána Ježiša Krista.

Svet je v_plameňoch: medzi Kristom a antikristom existuje otvorene vytrvalý zápas, preto ak sa rozhodneš pre Krista, môže to byť pre teba výzva k_obete života.

Zahľaď sa na Pána, ktorý visí pred tebou na dreve, pretože bol poslušný až na smrť na kríži. Prišiel na svet nie preto, aby plnil svoju vôľu, ale vôľu Otcovu. Ak chceš byť nevestou Ukrižovaného, musíš sa úplne zrieknuť svojej vôle a nemať inú túžbu, ako plniť Božiu vôľu.

Vykupiteľ pred tebou visí na kríži vyzlečený a nahý, pretože prijal chudobu. Kto ho chce nasledovať, musí sa zrieknuť každého pozemského vlastníctva.

Stoj pred Pánom, ktorý visí na kríži s_prebodnutým Srdcom; on vylial krv svojho Srdca, aby získal tvoje srdce. Ak ho chceš nasledovať vo svätej čistote, tvoje srdce musí byť oslobodené od každej pozemskej túžby, ukrižovaný Ježiš musí byť predmetom každej tvojej žiadosti, každej tvojej túžby, každej tvojej myšlienky.

Svet je v_plameňoch: požiar by mohol zachvátiť aj náš dom, ale nad plameňmi sa týči Kríž, ktorý nemôže zhorieť. Kríž je cesta, ktorá zo zeme vedie do neba. Kto ho objíme s_vierou, láskou a nádejou, bude vynesený do výšin, až do lona Trojice.

Svet je v_plameňoch: chceš ich uhasiť? Hľaď na Kríž. Z_otvoreného Srdca vyteká krv Vykupiteľa, krv schopná uhasiť aj plamene pekla. Prostredníctvom verného zachovávania sľubov dosiahneš slobodné a otvorené srdce. Potom do neho môžu tiecť potoky Božej lásky, ktoré sa budú prelievať a zúrodnia svet až po hranice zeme.

V_sile Kríža môžeš byť prítomná na všetkých miestach bolesti, kamkoľvek ťa ponesie tvoja milosrdná láska, tá láska, ktorá vyviera z_Božského Srdca a ktorá všade rozlieva jeho drahocennú krv na utíšenie bolesti, uzdravenie a spásu.

Oči Ukrižovaného sa upierajú na teba prosiacim a pýtajúcim sa pohľadom. Chceš s_ním opätovne a s_úprimnosťou uzavrieť zmluvu? Aká bude tvoja odpoveď? „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.“ Ave, Crux, spes unica!

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Kor 1, 23-24{/r}

My ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, {*} Ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť.

Z_celého srdca túžim a Boha za vás prosím, aby ste boli spasení. {*} Ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť.

Alebo:

Z_diela „Scientia Crucis“ svätej Terézie Benedikty od Kríža (Edity Steinovej)

(Edith Steins Werke, Ed. L. Gelber – R. Leuven, Tom. 1, Freiburg 1983, 15-16)

{p}

Veriacim v_Ukrižovaného sa otvára brána života

Kristus prijal jarmo zákona, zákon plne zachoval a pre zákon a skrze zákon zomrel{n}porov. {r}Gal 2,19{/r}{/n}. Tým spôsobom oslobodil tých, čo skrze neho chcú prijať život. Nemôžu ho však prijať, ak neobetujú vlastný život. Lebo „všetci, čo sú pokrstení v_Kristovi Ježišovi, v_jeho smrť sú pokrstení“{n}porov. {r}Rim 6,3-4{/r}{/n}. Vnárajú sa do jeho života, aby sa stali údmi jeho tela a ako jeho údy s_ním trpeli a umreli. Tento život nastane hojnejšie v_deň slávy; ale už teraz, keď sme v_tele, máme na ňom účasť, ak veríme; ak veríme, že Kristus pre nás zomrel, aby nám dal život. Touto vierou sa s_ním spájame ako údy s_hlavou; táto viera nám odkrýva prameň jeho života. Preto viera, ktorá je v_Ukrižovanom, čiže živá viera spojená s_oddanou láskou, je pre nás bránou života a začiatkom budúcej slávy; preto je kríž naša jediná chvála: „Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.“{n}{r}Gal 6,14{/r}{/n} Kto si vyvolil Krista, zomrel pre svet a svet preňho. Nosí „na svojom tele“ Kristove „znaky“{n}porov. {r}Gal 6,17{/r}{/n}, je slabý a ľuďmi opovrhovaný, ale stále platí, že Božia „sila sa prejavuje v_slabosti“{n}porov. {r}2Kor 12,9{/r}{/n}. Týmto poznaním Ježišov učeník nielen prijíma daný kríž, ale aj sám seba križuje: „Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s_vášňami a žiadosťami.“{n}{r}Gal 5,24{/r}{/n} Tvrdo bojovali proti svojej prirodzenosti, aby v_nich umrel život hriechu a otvoril sa priestor pre život Ducha. V_tomto zápase sa vyžaduje najvyššia odvaha. Kríž však nie je koniec; kríž je vyzdvihnutý, aby ukázal nebo. Nie je len znamením, ale aj nepremožiteľnou Kristovou výzbrojou; palicou pastiera, ktorou Boží Dávid bojuje proti ničomnému Goliášovi a ktorou Kristus mocne búcha na bránu neba a otvára ju. Keď sa to deje, Božie svetlo sa vylieva a napĺňa všetkých, čo nasledujú Krista.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Gal 2, 19. 20{/r}

S_Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. {*} Ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

Život, ktorý teraz žijem v_tele, žijem vo viere v_Božieho Syna. {*} Ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

NA VIGÍLIU:

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

{r:Jn}17, 11b-19{/r}

{p}

Svet ich znenávidel

Ježiš pozdvihol oči k_nebu a modlil sa: {v}11b{/v}„Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. {v}12{/v}Kým som bol s_nimi, ja som ich zachovával v_tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z_nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo. {v}13{/v}Ale teraz idem k_tebe a toto hovorím na svete, aby mali v_sebe moju radosť – a úplnú. {v}14{/v}Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. {v}15{/v}Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. {v}16{/v}Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. {v}17{/v}Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. {v}18{/v}Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta {v}19{/v}a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v_pravde.“

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Ó, Pane, hlasom slávnostným

stúpa dnes k_tebe pieseň chvál,

ty sám si vládol v_srdci tej,

čo do neba si sprevádzal.

Celá ti dušou patrila,

čím smela uzrieť tvoju tvár.

Každý z_jej dní si požehnal,

pre ňu smrť bola čistý dar.

Terézia, Pán žehná ťa

z_kríža a Cirkev plesá s_ním,

vo viere kotvíš, v_nádeji

aj v_láske srdcom pokorným.

Do tmy a smrti vošla si

a nestratila dôveru,

že v_Bohu znova ožiješ,

hoc’ ľudia život zoberú.

Bolesti, žiaľ a útrapy

boli jej podiel vo svete,

keď objala však Pánov kríž,

netúžila po odvete.

Vyvolil si ju Pán v_kríži,

zasnúbil si ju Pán v_kríži,

požehnal Ženích nevestu,

s_ktorou sa srdcom tak zblížil.

Benedikta, spolu s_tebou

chváľme Boha presvätého:

Trojicu a lásku k_malým,

ktorá všetky hriechy spáli.

A nám, tvojim bratom, sestrám,

vypros milosť, nech je cesta

osvetlená pravdou Božou_–

tú už diabli nepremôžu. Amen.

Ant. 1 Uprednostnila som múdrosť pred denným svetlom, lebo svetlo múdrosti nikdy nevyhasne.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Kto dychtí po múdrosti, nájde ju. Kto kvôli nej bdie a o_nej premýšľa, tomu vyjde v_ústrety.

Ant. 3 Pán bude tvojím večným svetlom a tvoj Boh bude tvojou slávou.

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Múdr 8, 21{/r}

Pretože som pochopil, že múdrosť nebudem môcť získať, ak mi ju nedá Boh – a už to je múdrosť, vedieť, čí je to dar; obrátil som sa na Pána a prosil som ho.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Raduj sa, požehnaná, {*} Pred tvárou Pána.

Raduj sa, požehnaná, {*} Pred tvárou Pána.

A spievaj novú pieseň. {*}

Pred tvárou Pána.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Raduj sa, požehnaná, {*} Pred tvárou Pána.

Nech je zvelebený Boh, náš Otec, ktorý nám vo svojom Synovi daroval spásu. Spoločne ho prosme:

Bože, náš Otče, vyslyš nás.

Bože, svoj ľud na púšti si viedol svetlom ohnivého stĺpa;

nech je nám dnes Kristus svetlom života.

Bože, náš Otče, vyslyš nás.

Mojžišovým hlasom si učil na vrchu Sinaj svoj ľud;

nech je nám dnes Kristus slovom života.

Bože, náš Otče, vyslyš nás.

Svoj ľud si na púšti živil mannou;

nech je nám dnes Kristus chlebom života.

Bože, náš Otče, vyslyš nás.

Svoj ľud si napojil vodou zo skaly;

nech nám dnes tvoj Syn udelí Ducha života.

Bože, náš Otče, vyslyš nás.

Zo svojho národa si si vyvolil sv. Teréziu Benediktu, aby nasledovala tvojho Syna;

nech nás Kristus pritiahne k_sebe a vedie k_večnému cieľu života.

Bože, náš Otče, vyslyš nás.

Otče náš.

Ant. na Benediktus: Keď budeš kráčať v_ohni, nespáli ťa a plameň nebude horieť na tebe. Veď ja som Pán, tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ.

MODLITBA

Pane, Bože našich otcov, naplň nás vedou Kríža, ktorou si obdivuhodne obohatil svätú Teréziu Benediktu v_hodine mučeníctva; a daj, aby sme na jej príhovor vždy hľadali teba, najvyššiu Pravdu, a až do smrti zostali verní večnej zmluve lásky, ktorú spečatil tvoj Syn svojou krvou pre spásu všetkých ľudí.

Alebo:

Bože našich otcov, ty si svätú Teréziu Benediktu (Editu) priviedol k_poznaniu tvojho ukrižovaného Syna a jeho nasledovaniu až na smrť; daj, aby na jej príhovor všetci ľudia spoznali Krista, Spasiteľa, a skrze neho raz večne hľadeli na teba.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 5, 10-11{/r}

Boh všetkej milosti, ktorý vás v_Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. Jemu vláda na veky vekov. Amen.

Hľa, Boh je moja spása.

On sa mi stal záchrancom.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 30, 18{/r}

Pán čaká, chce sa nad vami zmilovať. Vyvýši sa a zľutuje sa nad vami. Veď Pán je spravodlivý Boh; blahoslavení všetci, čo ho očakávajú.

Boh bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom.

Zotrie im z_očí každú slzu.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Flp 3, 20-21{/r}

Naša vlasť je v_nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

Tí, čo sejú v_slzách.

S_jasotom budú žať.

VEŠPERY

HYMNUS

Keď ťa Boh volal po mene,

sestra a hľadač pravdy slov,

aby si šla na Golgotu

s_krížom a cestou tŕnistou,

voláš nás vziať kríž na plecia

a prísť tam, kde sú nebesia.

Tak ako Ester pred kráľom

ti nechýbala odvaha

nasadiť život za svoj ľud

Izrael. Boh ti pomáhal,

lebo on láme okovy

a pokoj v_dušiach obnoví.

Ty si kríž Pána objala

ochotne, vrúcne, horlivo

aj napriek všetkým trápeniam,

vtedy, keď išlo o_život.

Ľudia ti dali do vena

potupnú smrť a bez mena.

Na úzku cestu vošla si

a viera bola svetlom v_tmách,

Boh vzal ťa potom ku sebe,

kde nie je žiadna bolesť, strach.

Kto dá svoj život za blížnych,

k_Bohu sa v_láske priblíži.

Kto pozná myseľ Pánovu?

Kto vie, kam chce nás láskou viesť?

Na rukách nesie biedneho,

čo zbitý bol do prachu ciest.

Počuj dnes, Pane, volanie,

nech sa ti v_láske oddáme! Amen.

Ant. 1 Ty sláva Jeruzalema, ty radosť Izraela, ty česť svojho ľudu.

Žalm 116, 1-9

Ant. 2 Našla som toho, o_ktorom písal Mojžiš a proroci: Ježiša Nazaretského, Božieho Syna.

Žalm 116, 10-19

Ant. 3 Chcem poznať Krista, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení.

Chválospev Zjv 4, 11; 5, 9. 10. 12

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 1, 3-5{/r}

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v_každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v_akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v_nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Ty si požehnaná od Pána, {*} Tvoja chvála nevymizne zo sŕdc ľudí.

Ty si požehnaná od Pána, {*} Tvoja chvála nevymizne zo sŕdc ľudí.

Pán urobil tvoje meno veľkým. {*}

Tvoja chvála nevymizne zo sŕdc ľudí.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Ty si požehnaná od Pána, {*} Tvoja chvála nevymizne zo sŕdc ľudí.

Ant. na Magnifikat: Nechcem sa chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.

Modlime sa k_Ježišovi Kristovi, Synovi živého Boha:

Kráľ slávy, zmiluj sa nad nami.

Ty kraľuješ ako víťaz v_sláve svojho Otca;

pomáhaj všetkým členom Cirkvi, aby boli pravdivými svedkami tvojho evanjelia.

Kráľ slávy, zmiluj sa nad nami.

Ty si bol poslaný zhromaždiť deti Izraela;

daj, nech ťa národ Starej zmluvy spozná ako Mesiáša.

Kráľ slávy, zmiluj sa nad nami.

Ty si prijal život sv. Terézie Benedikty v_ťažkých časoch jej doby;

na jej príhovor daruj všetkým národom pokoj a spásu.

Kráľ slávy, zmiluj sa nad nami.

Ty si učil ľudí dobrom premáhať zlo;

daj, nech medzi všetkými národmi a rasami rastie pokoj a bratská láska.

Kráľ slávy, zmiluj sa nad nami.

Buď milosrdný našim zosnulým bratom a sestrám;

daj, nech im svieti svetlo tvojej slávy.

Kráľ slávy, zmiluj sa nad nami.

Otče náš.

18. augusta

BL. JÁNA KRSTITEĽA, MICHALA ALOJZA A JAKUBA, KŇAZOV, A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Ľubovoľná spomienka

Medzi šesťdesiatimi štyrmi kňazmi a rehoľníkmi mučenými na dvoch väzenských lodiach, ktoré kotvili v_prístave Rochefort (Francúzsko) v_rokoch 1794 a 1795, boli traja mladí bosí karmelitáni: Jean Baptiste Duverneuil, Michel Louis Brulard a Jacques Gagnot. Lode, ktoré ich pôvodne mali vyviezť do Afriky, sa stali ich väzením až do smrti. Väzni nevýslovne trpeli, znášali hlad, chlad aj horúčavy, horúčku a infekcie, ako aj osočovania, hrozby a týranie. Sú obeťami francúzskej revolúcie, svedkami Krista a jeho posolstva lásky. Až do konca zostali verní Bohu a jeho Cirkvi. Pápež Ján Pavol II. týchto mučeníkov vyhlásil za blahoslavených 1. októbra 1995.
Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov (zv. IV., str. 1788).

MODLITBA

Pane a Bože náš, ty si dal blahoslaveným Jánovi Krstiteľovi, Michalovi Alojzovi, Jakubovi a ich spoločníkom v_krajnej úzkosti vyhnanstva milosť vernosti a odpustenia; pomáhaj nám, aby sme podľa ich príkladu vždy žili v_spojení s_tvojou Cirkvou a horlili za zmierenie s_bratmi.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Rozhodnutia zostavené kňazmi väznenými na lodi „Dvaja spoločníci“ (Les deux Associés)

{p}

Byť jedno srdce a jedna duša

Vôbec sa nebudeme znepokojovať zbytočnými starosťami o_vyslobodenie, ale budeme sa snažiť využiť čas väznenia premýšľaním o_uplynulých rokoch a zostavovaním svätých rozhodnutí pre budúcnosť, aby sme napriek zajatiu tela našli slobodu duše.

Ak Pán Boh dovolí, aby sme opäť, úplne alebo čiastočne, získali slobodu, po ktorej túži prirodzenosť, neoddáme sa nekontrolovanej radosti, keď sa o_tom dozvieme. Zachováme si pokojnú dušu, ukážeme, že sme bez reptania niesli kríž, ktorý nám bol nanútený a ktorý sme sa pripravovali niesť ešte dlho, s_odvahou, ako praví kresťania, ktorí sa nenechajú ubiť protivenstvami.

Keby nám chceli vrátiť majetok a vynahradiť, čo sme si zaslúžili, nebudeme sa toho žiadostivo domáhať, ale skromne, v_úplnej pravde urobíme prehlásenie, ktoré by sa mohlo od nás požadovať. Bez sťažností prijmeme to, čo nám dajú, zvyknutí podľa príkladu apoštolov pohŕdať pozemskými dobrami a uspokojiť sa s_málom.

Nebudeme uspokojovať zvedavcov, ktorých by sme mohli stretnúť na svojej ceste, nebudeme odpovedať na zbytočné otázky, keby sa nás pýtali na minulosť; necháme, aby iní vycítili, že sme utrpenie niesli s_trpezlivosťou, bez toho, aby sme im o_ňom do detailov rozprávali, a bez toho, aby sme ukázali akýkoľvek hnev voči tým, ktorí boli príčinou alebo nástrojom všetkých utrpení.

Donútime sa k_najprísnejšiemu mlčaniu o_chybách našich bratov a o_slabostiach, do ktorých ich mohla prinútiť ťažká situácia, zlý zdravotný stav a dlhodobé utrpenie; tak isto zachováme milosrdenstvo voči všetkým tým, čo majú odlišný svetonázor; vyhneme sa akýmkoľvek pocitom rozhorčenia a nevraživosti, uspokojíme sa s_tým, že ich budeme vo vnútri ľutovať a budeme sa ich snažiť svojím pokojným správaním a ovládaním sa priviesť na cestu pravdy.

Neprejavíme žiadnu ľútosť nad stratou svojho majetku ani žiadnu snahu získať ho späť, ani zatrpknutosť voči tým, ktorí ho teraz majú.

Odteraz budeme tvoriť len jedno srdce a jednu dušu, bez výnimky a bez vyhýbania sa ktorémukoľvek bratovi, aj keby bola k_tomu akákoľvek zámienka. Nebudeme sa miešať do politiky, uspokojíme sa s_tým, že sa budeme modliť za blaho vlasti a pripravovať sa na nový život, ak Boh dovolí, aby sme sa vrátili do svojich domovov a stali sme sa tam povzbudením k_dobru a príkladom čnosti pre ľud tým, že budeme žiť odlúčení od sveta, odovzdaní modlitbe, milujúc rozjímanie a nábožnosť.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Ž 133{/r}; {r}Jn 12, 24{/r}

Pozrite, aké je dobré, aké je pekné byť bratmi v_Kristovi! {*} Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.

Toto sú praví bratia: spolu nasledovali Krista, spolu boli uznaní za hodných trpieť pre Ježišovo meno. {*} Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.

25. augusta

SV. MÁRIE OD UKRIŽOVANÉHO JEŽIŠA, PANNY

Ľubovoľná spomienka

Mária Baouardy sa narodila 5. januára 1846 v_Abelline v_Galilei. Pochádzala z_rodiny, ktorá bola grécko-melchitského katolíckeho obradu. V_roku 1867 vstúpila k_bosým karmelitánkam v_Pau vo Francúzsku, odkiaľ bola vyslaná v_roku 1870 do Mangalore v_Indii, kde sa podieľala na založení Karmelu; tu zložila aj rehoľné sľuby. V_roku 1872 sa vrátila do Francúzska a po troch rokoch odišla do Svätej zeme, kde založila kláštory v_Betleheme a v_Nazarete. Známa je nielen tým, že obdržala nadprirodzené dary, ale predovšetkým pre pokoru, mimoriadnu úctu k_Duchu Svätému a veľkú lásku k_Cirkvi a pápežovi. Zomrela v_Betleheme 26. augusta 1878. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. v_roku 1983. Kanonizoval ju pápež František 17. 5. 2015 v_Ríme.
Zo spoločnej časti na sviatky panien (zv. IV., str. 1884) alebo svätých žien: rehoľníčok (zv. IV., str. 1963).

MODLITBA

Bože, Otec milosrdenstva a všetkej útechy, ty si udelil svätej Márii od Ukrižovaného Ježiša, pokornej dcére Svätej zeme, dar kontemplácie tajomstiev tvojho Syna a urobil si ju svedkom lásky a radosti Ducha Svätého; prosíme ťa, udeľ nám na jej príhovor milosť účasti na Kristových utrpeniach, aby sme sa tešili a jasali, keď sa zjaví tvoja sláva.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_katechézy svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského

(Cat. 16, De Spiritu Sancto I, 1. 12. 16: PG 33, 931-935. 939-942; z_LH II., str. 946)

{p}

Rôznorodé dary Ducha Svätého

Duch Svätý, hoci je jeden, má jednu podobu, je nerozdielny, a predsa rozdeľuje milosť každému, ako chce. A ako keď vyprahnutý strom dostane vodu, vyháňa mládniky, tak aj hriešna duša, ktorá sa pokáním stala hodnou daru Ducha Svätého, prináša ovocie spravodlivosti. A hoci Duch je jeden a má tú istú podobu, predsa na Boží pokyn a v_Kristovom mene robí rozmanité zázraky.

Jazyk jedného používa na hlásanie múdrosti, myseľ iného osvecuje proroctvom, ďalšiemu dáva moc vyháňať zlých duchov, inému uštedruje dar vysvetľovať božské Písma. U_jedného posilňuje zdržanlivosť, iného učí milosrdenstvu. Jedného učí postiť sa a konať rozličné cvičenia asketického života, ďalšieho pohŕdať tým, čo je telesné, iného zasa pripravuje na mučeníctvo. V_každom je iný, sám v_sebe však ostáva ten istý, ako je napísané: „Každý dostáva prejavy Ducha na to, čo je užitočné.“

Tichý a lahodný je jeho príchod, príjemný a vonný je jeho dotyk a jeho jarmo je veľmi ľahké. Jeho príchod predchádzajú žiarivé lúče svetla a poznania. Prichádza so srdcom dôverného priateľa. Veď prichádza spasiť, uzdravovať, učiť, napomínať, posilňovať, utešovať, osvecovať myseľ najprv u_toho, kto ho prijíma, a potom skrze neho aj u_ostatných

A tak ako ten, kto bol predtým vo tme a potom zrazu uzrie slnko, vníma svojím telesným okom svetlo a jasne rozlišuje, čo predtým nevidel, aj ten, kto je hoden daru Ducha Svätého, dostáva duchovné svetlo a nad svoje ľudské možnosti vidí, čo predtým nepoznal. A hoci telo žije na zemi, duša už, akoby v_zrkadle, nazerá na nebeskú slávu.

{p}

RESPONZÓRIUM

Aká si krásna, Kristova panna, {*} Bola si hodna Pánovej koruny, koruny trvalého panenstva.

Nič ti nemôže vziať palmu víťazstva, ani odlúčiť ťa od lásky Božieho Syna. {*} Bola si hodna Pánovej koruny, koruny trvalého panenstva.

26. augusta

SPOMIENKA PREBODNUTIA SRDCA SV. TERÉZIE OD JEŽIŠA, NAŠEJ MATKY

V_kláštoroch bosých karmelitánok – spomienka

Najkrajšou čnosťou svätej Terézie bola jej láska k_Bohu. Náš Pán Ježiš Kristus ju posilňoval mnohými zjaveniami a extázami. Raz ju prijal za svoju nevestu, inokedy videla anjela, ktorý jej ohnivým šípom prebodol srdce. Vďaka týmto nebeským darom sa v_jej srdci natoľko zapálila Božia láska, že – poučená Bohom – zložila sľub, ktorý je veľmi ťažké splniť: robiť všetko tak, ako to uzná za najdokonalejšie, a tak, aby to prinieslo väčšiu chválu Bohu (Gregor XV., Kanonizačná bula).

MODLITBA

Všemohúci Bože, ty si roznietil vo svätej Terézii, našej matke, oheň svojej lásky a posilnil si ju, aby sa podujala vykonať veľké diela na slávu tvojho mena; na jej príhovor nám udeľ milosť, aby sme zakúsili moc tvojej nesmiernej lásky a veľkodušne pracovali pre teba.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, prameňu múdrosti.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Žiara tvojich čností preniká do duší,

svätá Terézia, láskou nadchnutá;

vidíš to, čo človek nanajvýš ak tuší,

učíš nás na seba v_Bohu zabúdať.

Ty si snúbenicou Otca večných svetiel,

opieraš sa pritom o_Kristovu hruď,

Duch Boží ťa v_láske až do konca vedie,

na nebeské slová musíš navyknúť.

Najprv očistená v_ohni serafínom,

duša plná blaha z_dobier nadzemských

cíti, že odteraz bude celkom inou,

aby život z_viery získal nový dych.

Zrelú, pripravenú na mystickej ceste

Kristus zjednocuje v_sebe na kríži

a vďaka nej aj my poďme odvážnejšie

za Ježišom, keď sa on k_nám tak znížil.

Bože, jedna pravda v_troch Osobách, daj nám

poznať najsprávnejší smer do tvojich brán

spolu s_Teréziou, ktorá už oddávna

celé svoje srdce tebe otvára. Amen.

Z_diela Živý plameň lásky svätého kňaza Jána od Kríža

(Red. B, strofa 2, 2-4. 9. 12. 8., Karmel. nakladatelství Kostelní Vydří 2001, str. 52-55, 58)

{p}

Zranil si moje srdce

V_knihe Deuteronómium Mojžiš hovorí: „Náš Pán je stravujúci oheň,“ to znamená oheň lásky. A pretože má nekonečnú silu, môže nepochopiteľne stravovať a pretvárať v_seba dušu, ktorej sa dotkne; každú však roznieti a pohltí podľa toho, ako ju nájde pripravenú; jednu viac, druhú menej, a to nakoľko chce a ako a kedy chce. A keďže je to nekonečný oheň lásky, keď sa chce hlbšie dotknúť duše, žiara v_duši sa tak vystupňuje, že sa jej zdá, akoby horela viac ako všetky ohne sveta. A keď tento božský oheň pretvoril celú dušu v_seba, nielenže ho vníma ako plameň, ale ona sa celá stala plameňom mocného ohňa.

Je obdivuhodné a stojí to za zmienku, že hoci je tento Boží oheň tak prudko stravujúci, že by mohol ľahšie stráviť tisíce svetov než pozemský oheň jednu nitku ľanu – nestrávi a nezničí dušu, v_ktorej horí týmto spôsobom; a nie je jej príliš na obtiaž, naopak, v_závislosti od sily jej lásky ju zbožšťuje a oblažuje, lebo v_nej príjemne planie a horí. Boh chce dušu, ktorej sa udeľuje, vyvýšiť, preto ju neunavuje ani nezaťažuje, ale rozširuje ju a oblažuje; nezatemňuje ju ani nespaľuje na popol, ako to robí oheň s_uhlím, ale naopak – rozjasňuje ju a obohacuje, a preto ho nazýva „sladkým plameňom“.

Blažená duša, ktorá má to šťastie, že dospeje k_tomuto plameňu, všetko vie, všetko zakúša, úspešne robí všetko, čo chce, a nikto ju nepremôže, nič sa jej nedotkne, pretože táto duša patrí k_tým, o_ktorých hovorí Apoštol: „Duchovný človek posudzuje všetko a jeho nik nemôže posúdiť.“ A na inom mieste: „Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.“

Stáva sa, že duša zanietená láskou k_Bohu cíti, ako do nej vniká serafín so šípom alebo kopijou rozpálenou láskou a prebodne túto dušu, ktorá už je rozpálená ako popol alebo, lepšie povedané, ako plameň, a ešte vznešenejším spôsobom ju stravuje.

Málo duší dospeje až tak ďaleko, ale niektoré sem došli, najmä tie, ktorých sila a duch sa mali preniesť na ich nasledovníkov, pretože Boh dáva bohatstvo a schopnosti hlavám v_prvotinách ducha podľa väčšieho alebo menšieho potomstva, ktoré má zdediť ich náuku a ducha.

Ó, šťastná rana, ktorú spôsobil ten, ktorý vie len liečiť! Ó, šťastná, prešťastná rana, lebo si bola spôsobená len pre blaho a vlastnosťou tvojej choroby je blaho a rozkoš zranenej duše! Veľká si, sladká rana, lebo veľký je ten, ktorý ťa spôsobil, a veľké je tvoje blaho, pretože oheň lásky je nekonečný a teba oblažuje podľa svojej schopnosti a veľkosti! Ó, blaživá rana, tým vznešenejšie blaživá, čím viac plameň zasiahol nekonečný stred podstaty duše a spálil všetko, čo sa dalo spáliť, aby oblažil všetko, čo sa dalo oblažiť!

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Dt 6, 4-5; 4, 24{/r}

Pán, náš Boh, je jediný Pán! {*} Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.

Lebo Pán, tvoj Boh, je stravujúci oheň. {*} Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Dnes dáš zbohom ako biela

holubica stvoreniam,

duša z_chrámu odletela,

nebesia ju odmenia

prívetivým hlasom Krista:

„Na hostinu môžeš vojsť,

nevesta aj sestra čistá,

odteraz môj vzácny hosť.“

Ty si prameň šťastia, Pane,

a predsa sa tešíš zvlášť

na svadobné piesne panien,

ktoré s_láskou prežívaš. Amen.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 4, 5-7{/r}

Nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána; my sme len vaši služobníci pre Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z_temnôt zažiari svetlo,“ zažiaril aj v_našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v_tvári Ježiša Krista. No tento poklad máme v_hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc, a nie my.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

V_srdci mi znejú tvoje slová: {*} Hľadajte moju tvár.

V_srdci mi znejú tvoje slová: {*} Hľadajte moju tvár.

Pane, ja hľadám tvoju tvár. {*}

Hľadajte moju tvár.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

V_srdci mi znejú tvoje slová: {*} Hľadajte moju tvár.

Oslavujme spoločne Pána slávy, ktorý je korunou všetkých svätých a dal nám milosť tešiť sa zo spomienky svätej Terézie, našej matky, a s_radosťou volajme:

Sláva tebe, Pane.

Pane, prameň života a svätosti, ty ukazuješ vo svojich svätých nekonečné zázraky tvojej milosti,

túžime ospevovať naveky tvoje milosrdenstvo spolu so svätou Teréziou.

Sláva tebe, Pane.

Ty chceš, aby sa tvoja láska rozhorela ako oheň na celom svete,

urob nás, spolu so svätou Teréziou, strážcami a služobníkmi tvojej lásky vo svete.

Sláva tebe, Pane.

Ty obdarúvaš svojich svätých priateľov, ktorým zjavuješ tajomstvá svojho Srdca,

spoj nás so sebou nevýslovným priateľstvom, aby sme po zakúsení tajomstiev tvojej lásky zvestovali tvoje zázraky a priťahovali k_tebe bratov a sestry.

Sláva tebe, Pane.

Ty si ľudí čistého srdca nazval blahoslavenými a prisľúbil si im, že ťa uvidia,

očisti naše oči, aby sme ťa videli vo všetkom a skrze všetko sa zjednocovali s_tebou.

Sláva tebe, Pane.

Ty sa pyšným protivíš a pokorným dávaš milosť,

udeľ nám pokoru srdca a obdaruj nás bohatstvom tvojej múdrosti pre dobro celej Cirkvi.

Sláva tebe, Pane.

Otče náš.

Ant. na Benediktus: Bolo mi, akoby oheň blčal v_mojom srdci; uzavretý v_mojich kostiach. A poddala som sa, nevládala som mu odolať.

VEŠPERY

HYMNUS

Na hviezdu podobná ozdoba Karmelu,

horlivá za Pána a verná zámeru

obnoviť rehoľu, od detstva chceš celá

žiť pre Spasiteľa.

Nezištné oddanie napĺňa radosťou,

v_klauzúre sa Boh stal jedinou starosťou

a teba – nevestu – šťastie preniká

z_blízkosti Ženícha.

Cirkev je o_múdrosť nebeskú bohatšia,

pretože Pán svoj zrak na Karmel obracia,

pre ducha čerpať nám, Terézia, dovoľ,

z_tej múdrosti slovo.

Nech Bohu jednému, prameňu dobroty,

čo život každého cez lásku hodnotí,

vyjdeme v_ústrety s_modlitbou živou

a svätou Teréziou. Amen.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Júd 20-21{/r}

Milovaní, budujte sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa v_Duchu Svätom. Zachovajte sa v_Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Vy ste {*} Chrámom živého Boha.

Vy ste {*} Chrámom živého Boha.

A Boží Duch prebýva vo vás. {*}

Chrámom živého Boha.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Vy ste {*} Chrámom živého Boha.

Ant. na Magnifikat: Moje srdce sa teší z_tvojej pomoci, budem spievať Pánovi, pretože ma zahŕňa dobrodeniami.

Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu seba samého, aby ju posvätil; horlivo ho prosme, aby bola vždy svätá a nepoškvrnená vo všetkých svojich údoch, a s_dôverou volajme:

Pane Ježišu, zostaň vo svojej Cirkvi.

Ty si Hlavou Cirkvi, ktorú neustále kŕmiš a posilňuješ,

daj, aby všetci veriaci, hlboko zjednotení s_tebou, zotrvávali vo viere a láske.

Pane Ježišu, zostaň vo svojej Cirkvi.

Ty si založil Cirkev na Petrovi a apoštoloch, skrze ktorých nás učíš pravdu a vodíš nás na zelené pasienky,

osvecuj a veď tých, ktorých si ustanovil, aby spravovali Božiu Cirkev.

Pane Ježišu, zostaň vo svojej Cirkvi.

Ty si niektorých vyznačil mimoriadnou láskou a vybral si ich, aby zvestovali tvoje slovo bratom a sestrám,

pošli robotníkov na svoju žatvu.

Pane Ježišu, zostaň vo svojej Cirkvi.

Ty neprestávaš povolávať učeníkov, aby budovali Cirkev a ešte väčšmi a dôvernejšie ťa nasledovali v_panenstve, chudobe a poslušnosti,

daj, aby sa všetci rehoľníci podľa vzoru Panny Márie, Matky a Učiteľky, verne vinuli k_tebe.

Pane Ježišu, zostaň vo svojej Cirkvi.

Ty si svoj ľud učinil jedným telom a jedným duchom v_jednote viery a krstu,

na príhovor svätej Terézie pomôž ľuďom, ktorých si vykúpil, zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Pane Ježišu, zostaň vo svojej Cirkvi.

Ty si bol zabitý pre naše ospravedlnenie a vstal si z_mŕtvych pre naše zmŕtvychvstanie,

daj, aby sa tí, ktorí zomreli v_tvojej láske, radovali s_tebou na večnej hostine v_spoločenstve svätých.

Pane Ježišu, zostaň vo svojej Cirkvi.

Otče náš.

1. septembra

SV. TERÉZIE MARGITY REDI OD NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, PANNY

Spomienka

Anna Mária Redi sa narodila v_Arezze v_Toskánsku 15. júla 1747. Pochádzala zo šľachtického a hlboko nábožného rodu. Dňa 1. septembra 1764 vstúpila do kláštora bosých karmelitánok vo Florencii a dostala meno Terézia Margita od Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Boh ju obdaroval výnimočnou mystickou skúsenosťou slov svätého Jána, apoštola: „Boh je láska.“ Cítila povolanie k_skrytému životu, realizovanému cestou lásky a obety. Rýchlo dosiahla veľkú svätosť, ktorú dokázala hrdinskou láskou k_sestrám. Zomrela vo Florencii 7. marca 1770 ako dvadsaťtriročná. Pápež Pius XI. ju vyhlásil za svätú v_roku 1934.

MODLITBA

Bože, ty si dal svätej Terézii Margite čerpať z_prameňov Spasiteľa nesmierne poklady pokory a lásky; prosíme ťa, daj, aby sme sa na jej príhovor nikdy neodlúčili od Kristovej lásky.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Baránkovi, ktorého nasledujú panny.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Prines nám radosť spoločenstva svätých,

prosíme, svätá Margita,

a prijmi skromný darček Božích detí:

spev srdca, ktorý chváli ťa.

Vyjasni, pouč, hoci ťažko dá sa

opísať slepým lúčny kvet,

nech polepší nás nevýslovná krása,

aj keď ju ešte nevidieť.

Avilskej Matky prijala si meno,

vždy robila jej iba česť

životom skrytým, láskou povýšenou

na jedinú zo všetkých ciest.

Tajomné slová Pán ti v_tichu vložil

do srdca, lebo našiel v_ňom

ľútosť a prosbu za smädný ľud Boží,

čo hľadá cestu k_prameňom.

Nebeský Otec ochotnejšie prijme,

po dlhej púti privíta

nás, ak ho s_touto svätou poprosíme,

na kríž je predsa pribitá.

Trojici božských milujúcich osôb

venujme život, lásku, čas;

veď ty nám, Ježiš, ako Otcov posol

blaženú večnosť ponúkaš. Amen.

Z_kanonizačného procesu

(Decr. Super tuto; AAS, 26 [1934] 105-106)

{p}

Kristova láska nás ženie

Môžeme povedať, že celý život Terézie Margity, hoci bol krátky, bol ustavičným vystupovaním jej nevinného srdca k_Bohu.

Jej šľachetná duša ho spontánne hľadala a cítila, že len v_ňom môže nájsť odpočinok. S_najvyššou čistotou duše spojila najhlbšiu pokoru: opravdivo milovala, ale nezdôrazňovala to a seba pokladala za nič. Poníženia prijímala nielen trpezlivo, ale aj s_radosťou. Touto čistotou srdca a duchom pokory si zaslúžila byť vyzdvihnutá na najvyšší stupeň lásky, v_ktorej za krátky čas tak vzrástla, že bola zapálená ozajstnou anjelskou horlivosťou. Došlo až k_tomu, že len čo začala hovoriť o_Bohu, jej tvár žiarila. Lásku k_Bohu spájala s_vrúcnou láskou k_blížnemu, zvlášť k_biednym hriešnikom, za ktorých sa ochotne ponúkla Bohu ako obeta. K_spolusestrám, zvlášť ku chorým, sa vždy správala s_pokornou láskavosťou a dokonalým sebazriekaním, takže ju pokladali za anjela lásky. Vnútornú horlivosť posilňovala eucharistickým Chlebom, po ktorom vždy túžila, a zároveň výnimočnou úctou k_Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Táto tak plodná úcta bola v_tom čase v_Etrurii zanedbaná následkom bludov jansenizmu. S_veľkou nábožnosťou si uctievala Bohorodičku Pannu Máriu ako vzor a ochrankyňu svojej panenskej čistoty. Obdarená darom vysokej kontemplácie, vo svetle blízkej večnosti sa zo dňa na deň čoraz viac zjednocovala s_Bohom.

S_blížiacim sa odchodom sa stávala pravou dcérou svätej matky Terézie a vernou žiačkou svätého Jána od Kríža tým, že skrze mystické mučeníctvo duše nosila v_sebe živú podobu ukrižovaného Ženícha. Takéto mučeníctvo spôsobovala sila lásky. Čím je totiž láska horlivejšia, tým viac dušu ženie milovať. Táto láska sa však nikdy nevyrovná nekonečnej láske Boha, preto nesmierne veľká túžba nenaplnenej lásky tak trápi dušu, že sa jej zdá, akoby bola zahalená temnou nocou a pozbavená Božej lásky. Lebo láska, čím je hlbšia, tým sa zdá byť menšia a čím viac je duša skrze mučeníctvo srdca „s_Kristom pribitá na kríž“, tým viac získava hojné ovocie vykúpenia pre seba a pre druhých. V_Cirkvi sú najčistejšie a najušľachtilejšie tie duše, ktoré utrpením, láskou a modlitbou všetkým pomáhajú skrytým apoštolátom.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Dt 6, 4-5; 4, 24{/r}

Počúvaj, Izrael: Pán, náš Boh, je jediný Pán! {*} Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.

Lebo Pán, tvoj Boh, je stravujúci oheň, on je žiarlivý Boh. {*} Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Kvet Karmelu, vôňou cností milý

všetkým sestrám, ktoré s_tebou žili;

čisté svetlo pre blúdiacich nocou,

naplnená láskou – Božou mocou.

Margita, keď kráčaš za Ženíchom

nebojácne, pokorne a ticho,

si súčasťou spoločenstva panien

spievajúcich piesne Duchom dané.

Srdce stále, očistené ohňom

vypros pre nás, túžime len po ňom;

potom Kristov pokoj bude vládnuť

aj tam, kde mal hriech moc mimoriadnu.

Dary nášho Otca na nebesiach

posilňujú ducha, liečia, tešia

a najmä tvoj pohľad Boha vedie

k_slabým, chorým, ponoreným v_biede.

Nech modlitba svätej panny vzbudí

z_prúdu živej vody nových ľudí,

milujúcich Pána celou silou

láskou, akú nebo pripravilo.

Vyvolená rozhodnutím Krista

ukazuješ na nebeský prístav,

tam je pravý, skutočný cieľ cesty,

v_ňom sa naša radosť neroztriešti. Amen.

Ant. 1 Za tebou prahne duša tvojej nevesty, ujímaš sa jej svojou pravicou.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Velebte Pána, panny, velebte Pána, sväté a pokorné srdcom.

Ant. 3 Moje srdce i_moje telo vznášajú sa k_Bohu živému.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 1-4{/r}

Ak ste s_Kristom vstali z_mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s_Kristom ukrytý v_Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s_ním v_sláve.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tebe hovorí moje srdce: {*} Hľadám tvoju tvár.

Tebe hovorí moje srdce: {*} Hľadám tvoju tvár.

Pane, ja hľadám tvoju tvár. {*}

Hľadám tvoju tvár.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Tebe hovorí moje srdce: {*} Hľadám tvoju tvár.

Oslavujme Ježiša Krista, ktorý nás vedie do hĺbky tajomstiev Otca, a s_dôverou ho prosme:

Pane, ukáž nám Otca.

Kriste, ty si cesta, pravda a život,

buď pre nás cestou, ktorá vedie k_Otcovi.

Pane, ukáž nám Otca.

Kriste, ty si svetlo sveta a odblesk Otcovej slávy,

osvieť nám cestu, na ktorej v_temnote viery hľadáme Otca.

Pane, ukáž nám Otca.

Kriste, vtelené Slovo, ty si povolal svätú Teréziu Margitu, aby vo viere nasledovala tvoj život,

daj, aby bol náš život ukrytý s_tebou v_Bohu.

Pane, ukáž nám Otca.

Ježišu, príklad a odmena pokory, ty si žil uprostred svojich ako ten, čo slúži,

nauč nás tak vykonávať našu službu, aby sme sa páčili Otcovi, ktorý vidí v_skrytosti.

Pane, ukáž nám Otca.

Ježišu, Božie Slovo, ty si prišiel na svet a trpel si za nás,

daj, aby sme ako svätá Terézia Margita nasledovali teba, ukrižovaného za Cirkev, ktorá je tvojím mystickým telom.

Pane, ukáž nám Otca.

Ježišu, ty si veľmi miloval svoju Matku, služobnicu diela vykúpenia,

na jej príhovor nám pomáhaj, aby sme ochotne plnili Otcovu vôľu.

Pane, ukáž nám Otca.

Otče náš.

Ant. na Benediktus: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k_Otcovi, iba cezo mňa.

VEŠPERY

HYMNUS

Najkrajší dar pannám – sám nebeský Ženích,

syn panenskej Matky, premožiteľ Zlého,

neodmietaj prosby tebe zasvätených

o_vernosť pre panny v_službe Najvyššieho.

Pasieš svoje stáda, kde ľalie rastú,

medzi chórmi panien potravu im chystáš,

za oddanie, lásku, obetavosť častú

pretváraš ich čoraz viac na seba – Krista.

Akoukoľvek strmou cestou by si kráčal,

panny by ťa v_bielych šatách sprevádzali

do šťastia, na ktoré slová sotva stačia,

prístupného iba pokorným a malým.

Potiahni nás, Pane, pobežíme radi,

posmelení tvojím povzbudivým slovom,

ono chráni pred zlom, potešuje, radí

prečkať búrky v_tebe – v_Srdci Ježišovom.

Baránkova láska dáva duši krídla,

odvahu ísť za ním proti prúdu sveta

k_Otcovi i_Duchu do Božieho sídla

so slovami Písma, čo na cestu svietia. Amen.

Ant. 1 Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.

Žalm 122

Ant. 2 Čerpajte vodu s_radosťou z_prameňov spásy.

Žalm 127

Ant. 3 U_teba, Pane, je zdroj života, napájaš nás z_potoka tvojich rozkoší.

Chválospev Ef 1, 3-10

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 4, 16b{/r}

Boh je láska; a kto ostáva v_láske, ostáva v_Bohu a Boh ostáva v_ňom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Veľké vody {*} Lásku neuhasia.

Veľké vody {*} Lásku neuhasia.

A rieky ju neodplavia. {*}

Lásku neuhasia.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Veľké vody {*} Lásku neuhasia.

Ant. na Magnifikat: Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás: Ostaňte v_mojej láske.

Oslavujme Ježiša Krista, ktorý nám ukázal ako najväčšie prikázanie lásku k_Bohu a blížnemu, a spoločne ho prosme:

Pane, daj nám svoju lásku.

Kriste, ty si nám vo svojom Srdci zjavil večnú lásku Otca,

urob nás živými ohlasovateľmi Božej lásky.

Pane, daj nám svoju lásku.

Kriste, ty si prišiel vrhnúť oheň na zem,

zapáľ nás ohňom takej lásky, akou horelo srdce svätej Terézie Margity.

Pane, daj nám svoju lásku.

Ty si nás naučil robiť pred pohľadom Otca to, čo sa mu páči,

daj, aby sme so synovskou poslušnosťou a oddanosťou zostávali v_Otcovej láske.

Pane, daj nám svoju lásku.

Ty si nám dal našich blížnych ako znamenie tvojej prítomnosti,

daj, aby sme ťa vždy videli v_našich bratoch a sestrách a s_láskou im slúžili.

Pane, daj nám svoju lásku.

Ty si náhle povolal k_sebe svätú Teréziu Margitu, ktorú strávil oheň tvojej lásky,

prijmi čím skôr aj našich zosnulých bratov a sestry do príbytku večnej blaženosti.

Pane, daj nám svoju lásku.

Otče náš.

11. septembra

BL. MÁRIE OD JEŽIŠA, PANNY

Spomienka

Mária López de Rivas sa narodila 18. augusta 1560 v_Tartanede v_Španielsku. Keď mala sedemnásť rokov, vstúpila ku karmelitánkam do kláštora sv. Jozefa v_Tolede, ktorý založila sv. Terézia od Ježiša. O_rok neskôr zložila rehoľné sľuby. V_tomto kláštore prežila celý život okrem roku 1585, keď ju vyslali na pomoc pri zakladaní kláštora v_Cuerve. Sv. Terézia od Ježiša si ju veľmi vážila. Dospela k_hlbokému poznaniu Ježiša Krista prostredníctvom najvyššej kontemplácie jeho tajomstiev, ktorých poznanie čerpala z_liturgie. Zomrela v_Tolede 13. septembra 1640. Je vzorom modlitby a kontemplácie. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Pavol VI. v_roku 1976.
Zo spoločnej časti na sviatky panien.

MODLITBA

Bože, ty si blahoslavenú Máriu od Ježiša obdaril kontempláciou tajomstiev tvojho Syna a urobil si ju živým obrazom jeho lásky; na jej orodovanie nám udeľ živú vieru, aby sme vo všetkom hľadali Ježiša a skutkami lásky vydávali svedectvo o_jeho prítomnosti v_nás.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_diela Vnútorný hrad svätej panny Terézie od Ježiša

(6 M 7, 10-11. 13; 2 M 1, 11; B. A. C, 212 [1962], 406-407. 356)

{p}

Nik nepríde k_Otcovi, iba cezo mňa

Rozjímaním nazývam rozumové zamýšľanie sa, ktoré prebieha nasledovne. Začíname myslieť na milosť, ktorú nám udelil Boh, keď nám dal svojho jednorodeného Syna, ale nezastavujeme sa pri tom a pokračujeme prechádzajúc k_ostatným tajomstvám celého jeho slávneho života. Alebo začneme jeho modlitbou v_Getsemani a v_myšlienkach ho sprevádzame až po ukrižovanie. Alebo si vezmeme jednu udalosť z_jeho utrpenia, napríklad jeho zatknutie, rozoberáme toto tajomstvo a podrobne uvažujeme o_každej okolnosti, o_tom, čo si Ježiš myslel a čo musel cítiť pri Judášovej zrade, pri úteku apoštolov a tak ďalej. Je to skutočne krásna a veľmi záslužná modlitba.

Týmto spôsobom sa väčšinou nebudú môcť modliť duše, ktoré Boh povzniesol k_nadprirodzeným stavom a k_dokonalej kontemplácii.

Nemá však pravdu duša, ak hovorí, že sa nezastavuje mysľou pri týchto tajomstvách a často ich v_sebe nesprítomňuje, zvlášť vtedy, keď sa slávia v_Katolíckej cirkvi. Nie je možné, aby duša po toľkých milostiach, ktoré od Boha dostala, zabúdala na také vzácne prejavy lásky, lebo sú to horiace iskry, ktoré ju chcú roznietiť stále väčšou láskou k_nášmu Pánovi.

Život je dlhý a naplnený mnohým utrpením. Ak ho chceme prežívať dokonale, je potrebné hľadieť na náš vzor, na Krista, hľadieť na to, ako on sám utrpenie prežíval. Mať spoločenstvo s_dobrým Ježišom a presvätou Matkou je príliš krásne na to, aby sme sa chceli od nich odlúčiť. Veľkú cenu má prežívanie ich bolesti spolu s_nimi.

Pán hovorí: „Nik nepríde k_Otcovi, iba cezo mňa“ a: „Kto vidí mňa, vidí Otca.“ Ak na neho nikdy nehľadíme ani neuvažujeme o_tom, za čo mu vďačíme, ani o_smrti, ktorú za nás podstúpil, neviem, ako ho môžeme poznať a konať skutky v_jeho službe. Akú cenu môže mať viera bez týchto skutkov a bez ich spojenia so zásluhami Ježiša Krista, nášho Dobra? A čo nás potom prebudí milovať Pána?

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Kol 2, 2-3. 6-7{/r}

Nech sa potešia vaše srdcia a tesne spojené v_láske nech dosiahnu poznanie Božieho tajomstva, Krista, {*} V_ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania.

Žite teda podľa Ježiša Krista, v_ňom zakorenení a na ňom postavení. {*} V_ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania.

Ant. na Benediktus: Nech je zvelebený Boh Otec, ktorý nás v_Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva.

17. septembra

SV. ALBERTA JERUZALEMSKÉHO, BISKUPA A ZÁKONODARCU NÁŠHO RÁDU

Sviatok

Albert Avogadro sa narodil v_polovici XII. storočia v_Castel Gualtieri, v_Taliansku. V_Mortare vstúpil k_regulárnym kanonikom sv. Kríža, kde ho v_roku 1180 zvolili za priora. V_roku 1184 sa stal biskupom v_Bobbie a o_rok neskôr vo Vercelli. Viedol diecézu 20 rokov, mal dobré meno človeka s_hlbokým duchovným životom aj vedomosťami. Odtiaľ bol v_roku 1205 preložený do Jeruzalema. Tu sa ako patriarcha Jeruzalema veľmi staral o_zachovanie pokoja a bol dobrým pastierom slovom i_príkladom. V_čase, keď bol patriarchom (1206 – 1214), zjednotil bratov pustovníkov na hore Karmel tým, že im napísal Regulu. 14. septembra 1214 ho v_Akke zavraždil predstavený nemocnice Ducha Svätého, ktorého sv. Albert karhal za zlé mravy a odvolal z_úradu. Jeho uctievanie schválil pápež Alexander VII. v_roku 1660.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, najvyššiemu Zákonodarcovi.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Miluješ múdrosť, cesty pravdy Božej,

lebo tam dušu sprevádza Duch Svätý,

a preto Cirkev bez obáv ťa môže

poveriť službou viesť zbor Božích detí.

Patriarcha Albert, žiješ podľa vzoru

Ježiša Krista – zosobnenej Lásky,

tvoj príchod tíši srdcia plné vzdoru,

zbližuje ľudí, odďaľuje zrážky.

Pokorný, čistý, darmi Ducha známy

už v_rodnom meste, neskôr v_celom kraji,

dokážeš zmieriť vládcov rozhádaných

vo Svätej zemi, slávu Kríža hájiť.

Cirkevnej obce v_Jeruzaleme si

hlavou, čo chráni poklad pravej viery,

skupinu bratov z_hory Karmel tešíš

Regulou, ktorá na štít lásky mieri.

Sprievodcom, otcom, dobrodincom rádu

stávaš sa, aby rástlo Božie dielo

uprostred komnát vnútorného hradu,

kam nás Duch volá postupovať smelo.

Svätosti plody chceme priniesť všetci,

hľadíme teda neustále k_tebe

s_nádejou, že nám najmä v_ťažkej veci

vyprosíš pomoc všemohúcich nebies. Amen.

Ant. 1 Spravodlivý má záľubu v_Pánovom zákone a rozjíma o_ňom dňom i_nocou.

Žalm 21, 2-8. 14

Ant. 2 Pánov zákon nech je vždy vo vašich ústach.

Žalm 92

Ant. 3 Kto rozjíma o_Pánovom zákone, prináša ovocie v_pravý čas.

Žalm 92 Veď to, Pane, tvoji protivníci, †...

Prijmi zákon z_jeho úst.

A vlož jeho slová do svojich úst.

Z_Listu svätého apoštola Pavla Efezanom

{r:Ef}6, 5-8. 10-18. 23-24{/r}

{p}

Oblečte si Božiu výzbroj

Otroci, poslúchajte pozemských pánov s_bázňou a chvením z_úprimného srdca ako Krista. Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z_tej duše plnia Božiu vôľu. A slúžte ochotne, ako Pánovi, a nie ako ľuďom. Veď viete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane od Pána odmenu, ak urobí niečo dobré.

Napokon upevňujte sa v_Pánovi a v_sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s_krvou a telom, ale s_kniežatstvami a mocnosťami, s_vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v_nebeských sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v_deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v_každom čase v_Duchu! A v_ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!

Pokoj bratom aj láska s_vierou od Boha Otca i_od Pána Ježiša Krista. Milosť so všetkými, čo milujú nášho Pána Ježiša Krista v_neporušenosti.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Ef 4, 1{/r}; {r}2 Kor 10, 5{/r}; {r}Ž 1, 2{/r}; {r}2 Pt 4, 7{/r}

Žite dôstojne podľa povolania, ktoré ste dostali. {*} V_poslušnosti Ježišovi Kristovi.

Rozjímajte o_zákone Pánovom dňom i_nocou a bdejte na modlitbách. {*} V_poslušnosti Ježišovi Kristovi.

Z_Reguly, ktorú svätý biskup Albert dal bratom z_hory Karmel

(Arch. Vat., Reg. Vat. 21, f. 466r)

{p}

Povzbudenia pre duchovný život

Keďže život človeka na zemi je skúškou a všetci, ktorí chcú žiť nábožne v_Kristovi, budú prenasledovaní a aj váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, so všetkou starostlivosťou sa usilujte obliecť si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom nepriateľa.

Nech sú vaše bedrá prepásané pásom čistoty; vaše srdce nech je umocnené svätými myšlienkami, lebo je napísané: „Svätá myšlienka ťa zachová.“ Oblečte si pancier spravodlivosti, aby ste milovali Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou a svojho blížneho ako seba samého. Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zlého ducha. Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Zoberte si aj prilbu spásy, aby ste očakávali spásu od samého Spasiteľa, ktorý vyslobodí svoj ľud z_hriechov. A meč Ducha, ktorým je Božie slovo, nech bohato prebýva vo vašich ústach a srdciach, a všetko, čokoľvek budete robiť, nech sa deje podľa Pánovho slova.

Apoštol odporúča mlčanie, keď v_ňom prikazuje pracovať. A ako dosvedčuje prorok: „Mlčanie je dielo spravodlivosti.“ A opäť: „V_mlčaní a v_dôvere bude vaša sila“. Lebo, ako je napísané a ako nás učí skúsenosť: „Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech.“ A: „Kto je nerozvážny v_rozprávaní, zakúsi škodu.“ Tiež: „Kto má mnoho rečí, škodí svojej duši.“ A Pán hovorí v_evanjeliu: „Z_každého zbytočného slova, ktoré ľudia povedia, budú sa zodpovedať v_deň súdu.“ Nech si teda každý zváži svoje slová a vloží zámok na svoje ústa, aby snáď neklesol jazykom a neupadol a aby jeho pád nezostal nevyliečiteľný až do smrti. Nech stráži s_prorokom svoje cesty, aby sa neprevinil svojím jazykom, a nech sa snaží usilovne a múdro zachovávať mlčanie, ktoré je dielom spravodlivosti.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Mach 2, 64{/r}; {r}Ž 19, 8{/r}

Synovia, buďte statoční a vzmužte sa pri obrane zákona, {*} Lebo v_ňom budete slávni.

Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu, dáva múdrosť maličkým. {*} Lebo v_ňom budete slávni.

NA VIGÍLIU:

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša

{r:Mt}20, 25-28{/r}

{p}

Kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom

{v}25{/v}Ježiš zavolal k_sebe svojich učeníkov a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. {v}26{/v}Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. {v}27{/v}A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. {v}28{/v}Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

HYMNUS

Teba, Bože, chválime.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Úprimne vďační Bohu za Alberta

spievajme hymnus na svätého muža:

žiarivé svetlo Cirkvi do tmy sveta,

skalu, do ktorej vlny márne búšia.

Šľachetný biskup, rozsievač slov Krista,

otcovsky dobrý voči všetkým ľuďom,

pretrpel krivdy, urážky a chystal

vždy odpustenie, nepohrozil súdom.

Skupinu prvých bratov – pustovníkov

usmernil múdrou Regulou, kde radil

podľa právd Písma, a nie ľudských zvykov,

že Boha získa ten, kto život stratí.

Práve dnes nech nás posilňuje z_neba

duchovný vodca, učiteľ a majster

učiaci žiakov kríža sa viac nebáť,

lebo až na ňom Božie dielo rastie.

Trojici patrí hymnus našej chvály,

vložila život Alberta do času

tvorenia rádu bratov vytrvalých

v_modlitbe, aby každý prijal spásu. Amen.

Ant. 1 Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.

Ant. 3 Živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 13, 7-9a{/r}

Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus je ten istý včera i_dnes a naveky! Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzími náukami.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Nad tebou, Jeruzalem, {*} Ustanovil som strážcov.

Nad tebou, Jeruzalem, {*} Ustanovil som strážcov.

Vo dne v_noci neprestanú hlásať Pánovo meno. {*}

Ustanovil som strážcov.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Nad tebou, Jeruzalem, {*} Ustanovil som strážcov.

Chváľme Krista, pastiera a strážcu našich duší, ktorý miluje svoj ľud. S_dôverou ho prosme:

Ochraňuj svoj ľud, Pane.

Prijmi, Pane, naše predsavzatia a sľuby

ako prvotiny tohto dňa.

Ochraňuj svoj ľud, Pane.

Daj, Pane, aby sme sa nadchli našou Regulou

a všetkým ohlasovali tvoju lásku.

Ochraňuj svoj ľud, Pane.

Pane, ty si láska, daj, aby sme ťa bezvýhradne milovali a robili vždy dobro,

a tak ťa oslavovali naším životom.

Ochraňuj svoj ľud, Pane.

Udeľ milosť svojim služobníkom, aby verne zachovávali tvoje príkazy

a hľadali ťa celým srdcom.

Ochraňuj svoj ľud, Pane.

Ukáž nám cestu, ktorá vedie až na vrchol Karmelu,

aby sme ti mohli slúžiť s_čistým srdcom a dobrým svedomím.

Ochraňuj svoj ľud, Pane.

Otče náš.

Ant. na Benediktus: Poďte za mnou všetci, čo horlíte za zákon; vtedy mnohí, ktorí túžili po spravodlivosti a práve, odišli bývať na púšť.

MODLITBA

Bože, ty si nám dal prostredníctvom svätého Alberta Regulu evanjeliového života, aby sme dosiahli dokonalú lásku; daj, aby sme na jeho príhovor vždy žili v_poslušnosti Ježišovi Kristovi a verne mu slúžili až do smrti. MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Lv 20, 7-8{/r}

Ukážte, že ste svätí, a buďte svätí, lebo ja som Pán, váš Boh! Zachovávajte moje príkazy a plňte ich; ja som Pán, ktorý vás posväcuje.

Čokoľvek budete robiť.

Nech sa deje podľa Pánovho slova.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Tim 3, 12. 14-15{/r}

Všetci, čo chcú žiť nábožne v_Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale ty vytrvaj v_tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v_Kristovi Ježišovi.

Maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo mňa.

Vo viere a láske v_Kristovi Ježišovi.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Flp 4, 8-9{/r}

Bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s_vami.

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj.

Lebo ich budú volať Božími synmi.

VEŠPERY

HYMNUS ako na ranné chvály.

Ant. 1 Vďaka milosti, ktorú mi dal Boh, stal som sa služobníkom evanjelia.

Žalm 15

Ant. 2 Hľa, verný a múdry služobník, ktorému Pán zveril svoju čeľaď.

Žalm 112

Ant. 3 Moje ovce budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier.

Chválospev Zjv 15, 3-4

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jak 1, 22-25{/r}

Uskutočňujte slovo, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v_zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je. Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Toto je ten, čo miluje bratov {*} A mnoho sa modlí za ľud.

Toto je ten, čo miluje bratov {*} A mnoho sa modlí za ľud.

Aj svoj život dal za svojich bratov. {*}

A mnoho sa modlí za ľud.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Toto je ten, čo miluje bratov {*} A mnoho sa modlí za ľud.

Ant. na Magnifikat: Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva; pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach.

Sláva a česť Kristovi, ktorý zmieril svet s_Bohom a z_poverenia ktorého svätý Albert spravoval službu zmierenia. Plní viery ho s_pokorou prosme:

Pamätaj, Pane, na svoju rodinu.

Kriste, v_poslušnosti voči tebe sme sa s_horlivosťou oddali rehoľnému životu,

daj, aby sme ti verne slúžili s_čistým srdcom a dobrým svedomím.

Pamätaj, Pane, na svoju rodinu.

Ty si nám dal predstavených ako tých, ktorí slúžia bratom a sestrám,

daj, aby sme v_ich slovách a príkladoch počúvali teba.

Pamätaj, Pane, na svoju rodinu.

Ty si nás povolal, aby sme rozjímali dňom i_nocou o_tvojom zákone,

prebývaj v_našich srdciach i_ústach v_plnosti.

Pamätaj, Pane, na svoju rodinu.

Ty nám odporúčaš mlčanie, naplnené tvojou prítomnosťou,

presvedč nás, že v_mlčaní a v_dôvere je naša sila.

Pamätaj, Pane, na svoju rodinu.

Ty si nazval bojom ľudský život na zemi,

povzbuď malodušných, pozdvihni tých, čo padli, a všetkých naplň svojím Duchom.

Pamätaj, Pane, na svoju rodinu.

Tebe porúčame tých, ktorých si počas života pridružil k_našej rodine,

nech ťa oslavujú bez konca v_nebi.

Pamätaj, Pane, na svoju rodinu.

Otče náš.

1. októbra

SV. TERÉZIE OD DIEŤAŤA JEŽIŠA, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

Sviatok

Terézia Martin sa narodila 2. januára 1873 v_Alençone vo Francúzsku. Bola vychovaná v_nábožnej kresťanskej rodine a v_penzionáte benediktínok v_Lisieux. Keď mala pätnásť rokov, s_túžbou obetovať sa za spásu duší vstúpila do kláštora bosých karmelitánok a dostala meno Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre. V_rehoľnom živote sa usilovala z_lásky k_Bohu spĺňať všetky, aj najmenšie povinnosti. Cvičila sa najmä v_pokore, evanjeliovej prostote a dôvere v_Boha a tejto „malej ceste“ úspešne učila slovom i_príkladom novicky. Svoje duchovné skúsenosti na žiadosť predstavených spísala. Zomrela na tuberkulózu 30. septembra 1897 ako 24-ročná s_prísľubom: „Mojím nebom bude robiť dobro na zemi.“ Pápež Pius XI. ju v_roku 1925 kanonizoval a v_roku 1927 vyhlásil za patrónku misií. Svätý Otec Ján Pavol II. ju 19. októbra 1997 vyhlásil za učiteľku Cirkvi.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, nášmu Bohu, ktorý sa zjavuje maličkým.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Prichádzaš k_nám, malá svätá

Terézia z_Lisieux,

sprevádza ťa Božie Dieťa,

duša pri ňom ožije.

Podľa vzoru našej Matky

nasleduješ Ženícha

a celý tvoj život krátky

láska k_nemu preniká.

Keď ti Ježiš skrytú pravdu

svojho Srdca poveril,

učíš ľudí, že mier nájdu

v_hĺbke detskej dôvery.

Pravá láska chce vždy slúžiť,

potiahni nás – pôjdeme

s_istotou, že Otec túži

zdvihnúť deti zo zeme.

Nemajme strach z_odovzdania

srdca Božím nárokom,

tí, čo všade lásku bránia,

budú šťastní ako on.

Malých k_sebe voláš najskôr,

ochraňuješ v_náručí,

aby ten, kto žije s_láskou,

dávať sa ju naučil. Amen.

Ant. 1 Tvoje milosrdenstvo ma bude sprevádzať po všetky dni môjho života.

Žalm 23

Ant. 2 Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec, voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.

Žalm 103

Ant. 3 Otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste.

Žalm 103 Ako je vzdialený východ od západu, {*} ...

Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy.

A pochodeň na mojich chodníkoch.

Z_Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom

{r:1Kor}12, 12. 27-31; 13, 1-13{/r}

{p}

Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy

{v}12,12{/v}Ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. {v}27{/v}Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. {v}28{/v}A v_Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov. {v}29{/v}Sú vari všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky? {v}30{/v}Majú všetci dar uzdravovať? Hovoria všetci jazykmi? Vari všetci vysvetľujú? {v}31{/v}Ale usilujte sa o_vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem.

{v}13,1{/v}Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

{v}2{/v}A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

{v}3{/v}A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

{v}4{/v}Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, {v}5{/v}nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, {v}6{/v}neteší sa z_neprávosti, ale raduje sa z_pravdy. {v}7{/v}Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

{v}8{/v}Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. {v}9{/v}Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. {v}10{/v}Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. {v}11{/v}Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. {v}12{/v}Teraz vidíme len nejasne, akoby v_zrkadle; no potom z_tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.

{v}13{/v}A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z_nich je láska.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Jn 12, 32{/r}; {r}Pies 1, 3a. 4ab{/r}

Až budem vyzdvihnutý od zeme, {*} Všetkých pritiahnem k_sebe.

Tiahni ma za sebou, pobežme za vôňou tvojich olejkov. {*} Všetkých pritiahnem k_sebe.

Z_autobiografických zápiskov svätej panny Terézie z_Lisieux

(Rukopis B, 3r°-v°; Bratislava 1997)

{p}

V_Srdci Cirkvi ja budem Láskou

Keď mi pri rozjímaní moje túžby spôsobovali opravdivé muky, otvorila som si listy svätého Pavla a hľadala som nejakú odpoveď. Do očí mi padla 12. a 13. kapitola z_prvého listu Korinťanom. V_prvej som čítala, že všetci nemôžu byť apoštolmi, prorokmi, učiteľmi atď., že Cirkev sa skladá z_rozličných údov a že oko nemôže byť zároveň rukou.

Odpoveď bola jasná, ale nespĺňala moje túžby, nevracala mi pokoj. Nedala som sa odradiť a pokračovala som v_čítaní, až mi priniesla úľavu táto veta: „Usilujte sa o_vyššie dary milosti! A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem.“ A apoštol vysvetľuje, ako všetky najdokonalejšie dary nie sú ničím bez Lásky. Že Láska je vznešená cesta, ktorá bezpečne vedie k_Bohu. Konečne som našla pokoj. Keď som uvažovala o_mystickom tele Cirkvi, nespoznala som sa ani v_jednom z_údov, o_ktorých píše svätý Pavol, alebo skôr som chcela byť vo všetkých. Láska mi dala kľúč k_môjmu povolaniu. Pochopila som, že Cirkev má telo zložené z_rozličných údov, že jej nechýba ani najpotrebnejší, zo všetkých najvznešenejší úd, pochopila som, že Cirkev má Srdce a že toto Srdce horí Láskou. Pochopila som, že iba Láska udržuje údy Cirkvi v_činnosti, že keby Láska vyhasla, apoštoli by nehlásali evanjelium, mučeníci by sa zdráhali prelievať svoju krv. Pochopila som, že Láska obsahuje všetky povolania, že Láska je všetko, že zahŕňa všetky časy a všetky miesta, slovom, že je večná!

Vtedy som v_záchvate svojej blúznivej radosti zvolala: Ó, Ježišu, moja Láska, konečne som našla svoje povolanie, mojím povolaním je Láska! Áno, našla som svoje miesto v_Cirkvi a toto miesto si mi dal ty, môj Bože. V_Srdci Cirkvi, mojej Matky, budem Láskou. Takto budem všetkým, takto sa uskutoční môj sen!!!

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Ž 31, 8{/r}

Plesám a teším sa {*} Z_tvojho milosrdenstva, Pane.

Lebo si zhliadol na moju poníženosť, spoznal si tieseň mojej duše. {*} Z_tvojho milosrdenstva, Pane.

NA VIGÍLIU: Ant. Pán ako orol rozprestrel svoje krídla, vzal ju a niesol na svojich perutiach. Pán sám bol jej vodcom.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

{r:Jn}17, 17-26{/r}

{p}

Chcem, aby aj oni boli so mnou tam, kde som ja

Ježiš pozdvihol oči k_nebu a hovoril: „Otče, {v}17{/v}posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. {v}18{/v}Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta {v}19{/v}a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v_pravde.

{v}20{/v}No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, {v}21{/v}aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v_tebe, aby aj oni boli v_nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal. {v}22{/v}A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno_– {v}23{/v}ja v_nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

{v}24{/v}Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.

{v}25{/v}Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I_oni spoznali, že si ma ty poslal. {v}26{/v}Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v_nich a aby som v_nich bol ja.“

HYMNUS

Teba, Bože, chválime.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Terézia, ktorú nadchol Ježiš,

už od detstva celá žiješ túžbou

patriť Bohu a ako kvet svieži

rozvoniavať láskyplnou službou.

Božia láska rástla spolu s_tebou,

napĺňala priestor, prešla časy,

v_tvojom srdci sa zem stala nebom,

v_srdci Cirkvi, mieste večnej spásy.

Karmel učí tých, čo doňho vojdú,

dávať život, aby iní žili,

v_slovách svätej knihy našiel tvoj duch

múdrosť lásky, zdroj šľachetnej sily.

Pokorná i_smelá, odovzdaná,

vstupuješ do temnôt mraku viery,

poučená vzorom Matky Pána

vytrvalo po jej ceste mieriš.

Po poslednom vydýchnutí zhasol

oheň viery, nádej v_cieli stála,

Ženích mlčal, očarený krásou

duše, ktorá veľa milovala.

Otec, Syn aj Duch pravdy nám dali

darček lásky – túto malú svätú,

preto Božie deti – slabí, malí,

v_svojich srdciach Duchu hniezdo pletú. Amen.

Ant. 1 Moja duša sa vinie k_tebe; ujímaš sa ma svojou pravicou.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Velebte Pána, svätí a pokorní srdcom.

Ant. 3 Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 14-17{/r}

Všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v_ktorom voláme: „Abba, Otče!“ Sám Duch spolu s_naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s_ním trpíme, aby sme s_ním boli aj oslávení.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Hľa, ja obrátim k_nej {*} Pokoj ako rieku.

Hľa, ja obrátim k_nej {*} Pokoj ako rieku.

Ako rozvodnený potok slávu národov. {*}

Pokoj ako rieku.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Hľa, ja obrátim k_nej {*} Pokoj ako rieku.

Prosme nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám dal svätú Teréziu za príklad evanjeliového života:

Prosíme ťa, vyslyš nás.

Pane, ty si povedal: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech pije“,

daj nám vrúcnu túžbu po tvojej láske.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

Pane, ty si povedal: „Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva“,

daj, aby sme sa v_jednoduchosti srdca tešili z_tvojej lásky.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

Pane, ty si povedal: „V_nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie“,

daruj nám synovskú dôveru v_tvoje milosrdenstvo.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

Pane, ty si povedal: „Kto plní vôľu môjho Otca, ten vojde do nebeského kráľovstva“,

daj, aby sme boli poslušní a verní všetkým tvojim prikázaniam.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

Pane, ty si povedal: „Čokoľvek ste urobili jednému z_týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“,

daj, aby sme ťa dnes videli a milovali vo všetkých našich bratoch a sestrách.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

Pane, ty si povedal: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo; proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“,

udeľ nám misijného ducha, ktorým horela svätá Terézia za spásu duší.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

Otče náš.

Ant. na Benediktus: Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.

MODLITBA

Bože, ty otváraš svoje kráľovstvo pokorným a maličkým; daj, aby sme s_dôverou kráčali po stopách svätej Terézie a na jej príhovor sa dostali do večnej slávy.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

Doplnková psalmódia (zv. III., str. 1328). Ak je však nedeľa, žalmy sa berú z_nedele prvého týždňa (zv. III., str. 688).

Ant. Pán si ťa vyvolil, aby si bola jeho, a učinil ťa na slávu a chválu svojho mena.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 12, 9c-10{/r}

Budem sa radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v_slabostiach, v_potupe, v_núdzi, v_prenasledovaní a v_úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.

Moja sila a chvála je Pán.

V_neho dúfam a nebudem zahanbený.

NAPOLUDNIE

Ant. Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 4, 17-19{/r}

Láska v_nás je dokonalá v_tom, že máme dôveru v_deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. V_láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v_sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v_láske. My milujeme, pretože on prvý miloval nás.

Ty, Pane, si naším Otcom a Spasiteľom.

A tvoje meno je od vekov.

POPOLUDNÍ

Ant. Pán zhliadol na modlitbu chudobného, je priateľom maličkých.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 3, 1-2{/r}

Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.

Pobežím po ceste tvojich príkazov.

Lebo ty dávaš môjmu srdcu odvahu.

VEŠPERY

HYMNUS

Vykláňaš sa z_nebies, panna,

chceš svoj sviatok osláviť,

s_lupienkami ruží v_dlaniach

rozsievaš dážď voňavý.

Po takomto osviežení

viera krídla dostane,

nádej svieti nociam temným,

láska volá do zbrane.

Milosrdným rukám Pána

potom radi podáme

chvíle plné vďakyvzdania

aj tie hriechu oddané.

Srdce také, aké máš ty:

nové, celkom zmenené,

ponúka Boh ďalším svätým;

pros, nech si ho vezmeme. Amen.

Ant. 1 Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

Žalm 113

Ant. 2 Pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v_pravde.

Žalm 131

Ant. 3 Boh vybral to, čo je slabé na svete, aby zahanbil mocných.

Flp 2, 6-11

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Tim 2, 1. 3-6a{/r}

Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí. Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom, {*} Uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.

Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom, {*} Uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.

Pretože si nepohrdol biedou chudobného. {*}

Uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom, {*} Uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť.

Ant. na Magnifikat: Otče, zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal: posväť ich pravdou.

Prosme Boha, všemohúceho Otca, za Cirkev, rozšírenú po celom svete, a s_dôverou volajme:

Pamätaj, Pane, na svoju zmluvu.

Podľa príkladu svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša

daj, aby sa celá Cirkev odovzdala tvojej láske.

Pamätaj, Pane, na svoju zmluvu.

Daj, aby svet uveril v_teba

a aby ľudia oddaní kontemplácii boli vernými svedkami tvojej dobroty.

Pamätaj, Pane, na svoju zmluvu.

Daj, aby veriaci nasledovali tvojho Syna a ukazovali tvoju tvár,

a aby sme si navzájom niesli bremená v_bratskej láske.

Pamätaj, Pane, na svoju zmluvu.

Vlej nám všetkým horlivého misijného ducha,

aby všetci ľudia podľa tvojej vôle poznali Kristovu pravdu.

Pamätaj, Pane, na svoju zmluvu.

Nech tam, kde kraľuje Kristus, sú aj tí, ktorých si mu dal,

prosíme ťa, daruj zosnulým veriacim radosť z_pohľadu na tvoju tvár.

Pamätaj, Pane, na svoju zmluvu.

Otče náš.

15. októbra

SV. TERÉZIE OD JEŽIŠA, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, NAŠEJ MATKY

Slávnosť

Teresa de Ahumada, veľká svätica karmelitánskeho rádu, sa narodila 28. marca 1515 v_Avile v_Španielsku. Keď mala dvadsať rokov, vstúpila do kláštora Vtelenia v_Avile a urobila veľké pokroky na ceste evanjeliovej dokonalosti. Keď sa rozhodla reformovať rád, stretali ju mnohé ťažkosti a prekážky. Posilnená Božou milosťou ich však všetky statočne znášala z_lásky k_Pánovi. V_roku 1562 založila v_Avile prvý reformovaný kláštor a v_ňom prijala meno Terézia od Ježiša. Napísala duchovné spisy, v_ktorých ukazuje cestu zjednotenia s_Bohom a vydáva svedectvo o_hlbokých mystických zážitkoch. Zomrela v_Albe de Tormes 4. októbra 1582. Za svätú ju vyhlásil pápež Gregor XV. v_roku 1622 a Pavol VI. dňa 27. septembra 1970 za učiteľku Cirkvi.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Za láskou väčšou, než rodičia vložia

do svojich detí, utiekla si v_noci,

už vôľu otca nahradila Božia

a tvojho srdca sa Duch Svätý zmocnil.

Hlásanie Krista a smrť bolestivá

v_pohanských krajoch vábia veľkým čarom,

ale ty strácaš život, stále živá,

zranená láskou – čistým Božím darom.

Ochotu spojiť srdce s_Ježišovým

vypros nám teraz, šťastná dcéra neba,

a zo slov lásky, čo svet nevysloví,

získame silu diabla sa viac nebáť.

Ježišu – radosť nekonečných nebies,

zástupy panien zaplavuje pieseň

o_Ženíchovi, ktorý každej z_neviest

kyticu ruží nevädnúcich nesie. Amen.

Ant. 1 Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť.

Žalm 113

Ant. 2 O_jej múdrosti rozprávajú národy a jej chválu hlása zhromaždený ľud.

Žalm 146

Ant. 3 Pán jej dal múdrosť, veľmi veľkú chápavosť a šírku srdca, ako je piesku na brehu mora.

Chválospev Ef 1, 3-10

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 2, 6-9{/r}

Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť – no nie múdrosť tohto veku ani múdrosť kniežat tohto veku, ktoré spejú k_záhube, ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. Nik z_kniežat tohto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy. Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Uprostred zhromaždenia {*} Pán otvoril jej ústa.

Uprostred zhromaždenia {*} Pán otvoril jej ústa.

A naplnil ju duchom múdrosti a rozumnosti. {*}

Pán otvoril jej ústa.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Uprostred zhromaždenia {*} Pán otvoril jej ústa.

Ant. na Magnifikat: Svätá matka Terézia, svetlo svätej Cirkvi, ukáž nám cestu dokonalosti, po ktorej prídeme spolu s_Kristom do večných príbytkov.

Prosme milovaného Boha Otca skrze Ježiša Krista, jeho Syna, ktorého chcel v_nesmiernom milosrdenstve urobiť naším priateľom a spoločníkom nášho života, a spolu so svätou Teréziou, našou matkou, volajme:

Príď kráľovstvo tvoje, Pane.

Ty si obdaril Syna vlastným životom, aby každý, kto v_neho verí, mal v_ňom večný život,

daj nám neustále čerpať život z_Krista a počúvať jeho životodarný hlas.

Príď kráľovstvo tvoje, Pane.

Ty si nám dal svojho jednorodeného Syna za Učiteľa svätosti a urobil si ho cestou, ktorou môžeme prísť k_tebe,

daj, prosíme, aby sme zjednotení s_Ježišom prešli cestu dokonalosti v_synovskom rozhovore s_tebou.

Príď kráľovstvo tvoje, Pane.

Ty si skrze Krista prisľúbil, že prídeš spolu s_ním k_nám, oddaným tvojej láske, a urobíš si v_nás svoj príbytok,

odovzdaj nás Duchu lásky, aby nás deň čo deň poučoval.

Príď kráľovstvo tvoje, Pane.

Ty si ustanovil Krista za Hlavu a základ Cirkvi, aby na ňom budoval každý, kto sa snaží väčšmi ho nasledovať,

daj, aby sme zakorenení a upevnení vo viere a láske vernejšie nasledovali Krista.

Príď kráľovstvo tvoje, Pane.

Ty si Krista postavil a oslávil po svojej pravici, aby nám u_teba pripravil miesto,

daj, prosíme, nech zosnulí vidia tvoju tvár, po ktorej túžili, aby tam, kde je Kristus, boli aj oni spolu s_ním.

Príď kráľovstvo tvoje, Pane.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, svätú Teréziu, našu matku, si osvietil Duchom Svätým, aby bola v_Cirkvi učiteľkou kresťanskej dokonalosti; vrúcne ťa prosíme, daj nám neprestajne čerpať z_jej duchovnej náuky a túžiť po pravej svätosti.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, prameňu múdrosti.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Tvoje čnosti žiaria všade

jasnejšie než úsvit dňa,

vybrúsené v_skrytom hrade,

odkiaľ prúdi modlitba.

S_Otcom svetiel detsky blízka

a na Srdci Ježiša,

z_hĺbok Ducha slovo tryská,

Terézii zverí sa.

Požehnané srdce, ktorým

prenikol hrot ohnivý

serafína, ten ho v_mori

lásky spáli, oživí.

Keď skončil čas očistení,

Ženích s_tebou mohol prejsť

po mystickej Svätej zemi,

uč nás brániť jeho česť.

Trojjediný, Najsvätejší,

s_Teréziou prosíme,

aby sme zo zeme prešli

tam, kde vládne Boží mier. Amen.

Ant. 1 Po Bohu živom žízni moja duša, kedyže už prídem k_nemu a uzriem Pánovu tvár?

Žalm 42

Ant. 2 Pane, tvoja vznešenosť je bez hraníc, kto vyrozpráva milosrdenstvo a veľkosť tvoju?

Žalm 145

Ant. 3 Verný je Pán všetkým, čo ho vzývajú úprimne; jeho kráľovstvu nebude konca.

Žalm 145 Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý...

Pane, ty si blízko.

A všetky tvoje prikázania sú pravdivé.

Z_Listu svätého apoštola Pavla Filipanom

{r:Flp}3, 8-21{/r}

{p}

Vznešenosť poznania Krista

{v}8{/v}Všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista {v}9{/v}a našiel sa v_ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s_tou, ktorá je skrze vieru v_Krista – spravodlivosťou z_Boha, založenou na viere_–, {v}10{/v}aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v_smrti, {v}11{/v}aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z_mŕtvych. {v}12{/v}Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa.

{v}13{/v}Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. {v}14{/v}Bežím k_cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v_Kristovi Ježišovi.

{v}15{/v}A všetci dokonalí takto zmýšľajme! A ak niečo chápete ináč, aj to vám Boh zjaví. {v}16{/v}Ale k_čomu sme už dospeli, toho sa držme!

{v}17{/v}Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v_nás! {v}18{/v}Lebo mnohí, o_ktorých som vám často hovoril a teraz aj s_plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. {v}19{/v}Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho a hanba je slávou tých, čo zmýšľajú pozemsky. {v}20{/v}Veď naša vlasť je v_nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. {v}21{/v}On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Kol 3, 3-4{/r}; {r}Rim 8, 38-39{/r}

Váš život je s_Kristom ukrytý v_Bohu. {*} A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s_ním v_sláve.

Ani smrť, ani život, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Kristovej lásky. {*} A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s_ním v_sláve.

Z_diela Kniha života svätej panny Terézie od Ježiša

(Opusc. De libro vitæ, cap. 22, 6-7. 12. 14, z_LH IV, str. 1556)

{p}

Ježiš Kristus na duchovnej ceste

Kto má pri sebe Krista Ježiša, Priateľa a takého šľachetného Vodcu, bude schopný všetko zniesť. Veď on nás podporuje, posilňuje, nikoho neopúšťa a je skutočným Priateľom. Jasne vidím, že ak sa chceme páčiť Bohu a dostať od neho veľké milosti, chce nás nimi obdarovať skrze ruky jeho najsvätejšej ľudskej prirodzenosti, o_ktorej hovorí, že jeho Velebnosť má v_nej zaľúbenie.

Veľmi veľa ráz som to zakúsila a aj sám Pán mi to povedal. Na vlastné oči som videla, že musíme vojsť cez túto bránu, ak chceme, aby nám najvyššia Velebnosť odhalila veľké tajomstvá. Inú cestu netreba hľadať ani po dosiahnutí vrcholu kontemplácie, lebo po tejto ceste sa kráča bezpečne. Skrze nášho Pána k_nám prichádza všetko dobro. On nás bude učiť. Ak budeme mať pred očami jeho život, lepší a dokonalejší príklad na nasledovanie nenájdeme.

Čo chceme viac, ako mať po svojom boku takého verného Priateľa, ktorý nás neopustí v_námahách a ťažkostiach, ako to robia svetskí priatelia?! Blahoslavený ten, kto ho bude opravdivo milovať a vždy sa držať pri ňom. Pozrime sa na slávneho svätého Pavla, ktorý, ako sa zdá, nemohol nemať Ježiša v_ústach, pretože ho mal vpísaného a vtlačeného do svojho srdca. Keď som toto pochopila, usilovne som hľadala a zistila som, že po inej ceste ako po tejto nešli ani niektorí mimoriadne kontemplatívni svätci ako František, Anton Paduánsky, Bernard, Katarína Sienská.

S_veľkou slobodou treba kráčať po tejto ceste, úplne sa odovzdať do Božích rúk a ak nás bude chcieť zaradiť a povýšiť medzi svojich komorníkov a tajomníkov, ochotne poslúchnime.

Vždy, keď uvažujeme o_Kristovi, pamätajme na lásku, ktorá ho podnecovala preukazovať nám také veľké milosti a dobrodenia, a akú veľkú lásku nám prejavil Boh, keď nám dal takú záruku svojej lásky, ktorou nás sprevádza. Láska totiž vyžaduje lásku. Preto sa usilujme, aby sme to mali vždy pred očami, a tak sa povzbudzovali k_láske. Lebo ak nám Boh raz dá tú milosť, že sa táto láska hlboko vtlačí do nášho srdca, bude nám všetko veľmi ľahké a za krátky čas a s_malou námahou dokážeme veľmi veľa.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Flp 1, 21{/r}; {r}2 Kor 12, 9{/r}

Pre mňa žiť je Kristus {*} A zomrieť zisk.

Radšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. {*} A zomrieť zisk.

NA VIGÍLIU: Ant. Plná som horlivosti za slávu môjho Ženícha Ježiša Krista, ktorý mi povedal: Ako pravá snúbenica budeš horliť za moju slávu.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

{r:Jn}14, 1-11a{/r}

{p}

V_dome môjho Otca je mnoho príbytkov

Ježiš povedal svojim učeníkom: {v}1{/v}„Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v_Boha, verte aj vo mňa. {v}2{/v}V_dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! {v}3{/v}Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k_sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. {v}4{/v}A cestu, kam idem, poznáte.“

{v}5{/v}Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ {v}6{/v}Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k_Otcovi, iba cezo mňa. {v}7{/v}Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“ {v}8{/v}Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“ {v}9{/v}Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s_vami, a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ‚Ukáž nám Otca?!‘ {v}10{/v}Neveríš, že ja som v_Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. {v}11{/v}Verte mi, že ja som v_Otcovi a Otec vo mne.“

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Dnes dáš zbohom ako biela

holubica stvoreniam,

duša z_chrámu odletela,

nebesia ju odmenia

prívetivým hlasom Krista:

„Na hostinu môžeš vojsť,

nevesta aj sestra čistá,

odteraz môj vzácny hosť.“

Ty si prameň šťastia, Pane,

a predsa sa tešíš zvlášť

na svadobné piesne panien,

ktoré s_láskou prežívaš. Amen.

Ant. 1 Za tebou prahne moja duša, Pane, za tebou túži moje telo.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Nech ťa velebia, Pane, všetky tvoje diela a nech ťa oslavujú tvoji svätí.

Ant. 3 V_zhromaždení svätých som ospevovala tvoje milosrdenstvo, Pane.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 4, 5-7{/r}

Nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, Pána; my sme len vaši služobníci pre Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: „Nech z_temnôt zažiari svetlo,“ zažiaril aj v_našich srdciach na osvietenie poznania Božej slávy v_tvári Ježiša Krista. No tento poklad máme v_hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc, a nie my.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

V_srdci mi znejú tvoje slová: {*} Hľadajte moju tvár!

V_srdci mi znejú tvoje slová: {*} Hľadajte moju tvár!

Pane, ja hľadám tvoju tvár. {*}

Hľadajte moju tvár!

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

V_srdci mi znejú tvoje slová: {*} Hľadajte moju tvár!

Oslavujme spoločne Pána slávy, ktorý je korunou všetkých svätých a dal nám milosť tešiť sa zo slávnosti svätej Terézie, našej matky, a s_radosťou volajme:

Sláva tebe, Pane.

Pane, prameň života a svätosti, ty ukazuješ vo svojich svätých nekonečné zázraky tvojej milosti,

túžime ospevovať naveky tvoje milosrdenstvo spolu so svätou Teréziou.

Sláva tebe, Pane.

Ty chceš, aby sa tvoja láska rozhorela ako oheň na celom svete,

urob nás, spolu so svätou Teréziou, strážcami a služobníkmi tvojej lásky vo svete.

Sláva tebe, Pane.

Ty obdarúvaš svojich svätých priateľov, ktorým zjavuješ tajomstvá svojho Srdca,

spoj nás so sebou nevýslovným priateľstvom, aby sme po zakúsení tajomstiev tvojej lásky zvestovali tvoje zázraky a priťahovali k_tebe bratov a sestry.

Sláva tebe, Pane.

Ty si ľudí čistého srdca nazval blahoslavenými a prisľúbil si im, že ťa uvidia,

očisti naše oči, aby sme ťa videli vo všetkom a skrze všetko sa zjednocovali s_tebou.

Sláva tebe, Pane.

Ty sa pyšným protivíš a pokorným dávaš milosť,

udeľ nám pokoru srdca a obdaruj nás bohatstvom tvojej múdrosti pre dobro celej Cirkvi.

Sláva tebe, Pane.

Otče náš.

Ant. na Benediktus: Kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.

MODLITBA CEZ DEŇ

Doplnková psalmódia (zv. III., str. 1328). Ak je však nedeľa, žalmy sa berú z_nedele prvého týždňa (zv. III., str. 688).

PREDPOLUDNÍM

Ant. Keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k_svojmu Otcovi, ktorý je v_skrytosti.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 3, 20{/r}

Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k_tomu vojdem a budem s_ním večerať a on so mnou.

Modlím sa k_Bohu môjho života.

Hovorím Bohu: Ty si môj ochranca.

NAPOLUDNIE

Ant. Ustavične sa radujte v_Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Pán je blízko.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Sol 5, 16-18{/r}

Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v_Kristovi Ježišovi pre vás!

Ukážeš mi cestu života.

U_teba je plnosť radosti.

POPOLUDNÍ

Ant. Žime podľa pravdy a v_láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}3 Jn 3-4{/r}

Veľmi som sa zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o_tvojej pravde, ako ty žiješ v_pravde. Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v_pravde.

Slúžte Pánovi v_pravde.

Kto koná pravdu, ide na svetlo.

VEŠPERY

HYMNUS

Na hviezdu podobná ozdoba Karmelu,

horlivá za Pána a verná zámeru

obnoviť rehoľu, od detstva chceš celá

žiť pre Spasiteľa.

Nezištné oddanie napĺňa radosťou,

v_klauzúre sa Boh stal jedinou starosťou

a teba – nevestu – šťastie preniká

z_blízkosti Ženícha.

Cirkev je o_múdrosť nebeskú bohatšia,

pretože Pán svoj zrak na Karmel obracia,

pre ducha čerpať nám, Terézia, dovoľ,

z_tej múdrosti slovo.

Nech Bohu jednému, prameňu dobroty,

čo život každého cez lásku hodnotí,

vyjdeme v_ústrety s_modlitbou živou

a svätou Teréziou. Amen.

Ant. 1 Pán mi ukázal sväté mesto, ožiarené Božou slávou, a jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu.

Žalm 122

Ant. 2 Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi a Pán bude medzi nimi prebývať.

Žalm 127

Ant. 3 Na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.

Porov. Kol 1, 12-20

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Júd 20-21{/r}

Milovaní, budujte sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa v_Duchu Svätom. Zachovajte sa v_Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Vy ste {*} Chrámom živého Boha.

Vy ste {*} Chrámom živého Boha.

A Boží Duch prebýva vo vás. {*}

Chrámom živého Boha.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Vy ste {*} Chrámom živého Boha.

Ant. na Magnifikat: Nech sa vám srdce nevzrušuje. V_dome môjho Otca je mnoho príbytkov; idem vám pripraviť miesto.

Alebo:

Svätá matka Terézia, zhliadni z_neba a navštív vinicu, ktorú štepila tvoja pravica, a urob ju dokonalou.

Kristus miloval Cirkev a vydal za ňu seba samého, aby ju posvätil. Horlivo ho prosme, aby bola vždy svätá a nepoškvrnená vo všetkých svojich údoch, a s_dôverou volajme:

Pane Ježišu, zostaň vo svojej Cirkvi.

Ty si Hlavou Cirkvi, ktorú neustále kŕmiš a posilňuješ,

daj, aby všetci veriaci, hlboko zjednotení s_tebou, zotrvávali vo viere a láske.

Pane Ježišu, zostaň vo svojej Cirkvi.

Ty si založil Cirkev na Petrovi a apoštoloch, skrze ktorých nás učíš pravdu a vodíš nás na zelené pasienky,

osvecuj a veď tých, ktorých si ustanovil, aby spravovali Božiu Cirkev.

Pane Ježišu, zostaň vo svojej Cirkvi.

Ty si niektorých zahrnul mimoriadnou láskou a vybral si ich, aby zvestovali tvoje slovo bratom a sestrám,

pošli robotníkov na svoju žatvu.

Pane Ježišu, zostaň vo svojej Cirkvi.

Ty neprestávaš povolávať učeníkov, aby budovali Cirkev a ešte väčšmi a dôvernejšie ťa nasledovali v_panenstve, chudobe a poslušnosti,

daj, aby sa všetci rehoľníci podľa vzoru Panny Márie, Matky a Učiteľky, verne vinuli k_tebe.

Pane Ježišu, zostaň vo svojej Cirkvi.

Ty si svoj ľud učinil jedným telom a jedným duchom v_jednote viery a krstu,

na príhovor svätej Terézie pomôž ľuďom, ktorých si vykúpil, zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Pane Ježišu, zostaň vo svojej Cirkvi.

Ty si bol zabitý pre naše ospravedlnenie a vstal si z_mŕtvych pre naše zmŕtvychvstanie,

daj, aby sa tí, ktorí zomreli v_tvojej láske, radovali s_tebou na večnej hostine v_spoločenstve svätých.

Pane Ježišu, zostaň vo svojej Cirkvi.

Otče náš.

30. októbra

BL. MÁRIE TERÉZIE OD SV. JOZEFA, PANNY

Anna Mária Tauscher sa narodila v_roku 1855 v_Sandowe, v_Brandeburskej marke – v_dnešnom Poľsku, v_rodine hlboko veriacich evanjelikov. Mária rástla a bola vychovávaná vo viere svojich predkov, ale nikdy sa nestotožnila s_protestantizmom. Dňa 30. októbra 1888 vyznaním viery vstúpila do Katolíckej cirkvi. Vyhnali ju z_otcovského domu a prepustili zo zamestnania. Túlala sa v_úsilí nájsť ubytovanie, až našla útočište v_jednom rehoľnom inštitúte. Potom ju prijali do istej rodiny ako spoločníčku. Medzičasom neohrozene a veľkodušne kráčala po ceste viery podľa Božej vôle, smerom k_ideálu úplného zasvätenia sa Pánovi. S_nadšením prečítala životopis sv. Terézie z_Avily, od ktorej prevzala meno Terézia a ku ktorej prechovávala obdiv a lásku. Túžila stať sa rehoľníčkou v_tereziánskom Karmeli, ale Pán mal s_ňou zvláštny zámer – založiť novú vetvu Karmelu, pridruženú k_veľkému Karmelu sv. Terézie. Tak sa v_roku 1891 v_Berlíne zrodil prvý dom kongregácie, ktorú založila: Sestry karmelitánky Božského Srdca Ježišovho. Svoj život zasvätila prijímaniu detí v_núdzi. Matka Mária Terézia od sv. Jozefa zomrela v_roku 1938 v_holandskom meste Sittard, v_materskom dome. Za blahoslavenú bola vyhlásená v_holandskom Roermonde 13. mája 2006.
Zo spoločnej časti na sviatky panien.

MODLITBA

Všemohúci a milosrdný Bože, ty si obdaril blahoslavenú Máriu Teréziu obdivuhodnou horlivosťou slúžiť tvojmu ľudu vytrvalou modlitbou a skutkami; daj, aby sme na jej príhovor pracovali uprostred protivenstiev s_takou istou láskou a veľkodušne budovali tvoju Cirkev.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_autobiografie blahoslavenej panny Márie Terézie od sv. Jozefa

(Matka Mária Terézia od sv. Jozefa, Dom pre deti bez domova, 2. vyd., 1991, 51-52)

{p}

Videnie povolania

Dňa 21. januára 1890 som mala sen, ktorý na mňa veľmi zapôsobil. Videla som Kríž v_skutočnej veľkosti. Po celej dĺžke Kristovho tela, od rúk až po chodidlá, z_oboch strán boli do_tela hlboko vtlačené dva tŕňové konáre, pevne prepletené na spôsob tŕňovej koruny. A na ľavej strane, na srdci, bola hlboko vtlačená spleť tŕňov vo forme srdca.

Hlava nebola korunovaná tŕním a ramená neboli spustené, ale naopak, napnuté, na znak, že sú živé.

Také pôsobivé, také hrozné videnie sa ma natoľko zmocnilo a vyvolalo taký súcit, že niet slov na to, aby som to dokázala opísať.

Zatiaľ čo na ňom spočívali moje oči, srdce sa mi chvelo bolesťou.

Božský Spasiteľ je hlava, ktorá v_nebi žije bez bolesti a bez tŕňovej koruny. Telo a údy predstavujú svätú Cirkev, ktorá nielenže je pribitá na kríž mocnými tohto sveta, ale je aj hlboko zraňovaná ľahostajnými a rebelujúcimi katolíkmi. Toto znamenajú tŕne na tele. Tŕne na srdci zase znamenajú ľahostajnosť a nevernosť jemu zasvätených duší – kňazov a rehoľníkov.

Zobudila som sa a keďže bolo ráno, odobrala som sa ihneď do kostola. Moje srdce bolo rozrušené, ba až zranené bolesťou a súcitom. Teraz som jasne pochopila, čo Pán odo mňa chcel: modlitbu a odčinenie. Úpenlivo prosiť o_milosť obrátenia pre hriešnikov. Zápasiť spolu s_Bohom o_slobodu svätej Cirkvi.

Od toho rána bolo moje srdce plné nového hladu a smädu nielen po Pánovej vôli, po dokonalosti, ale aj hladu a smädu, horiacej túžby získavať duše pre Božské Srdce.

Ten Kríž ostal a ostáva pred mojimi očami ešte aj dnes tak isto, ako v_to ráno. Živí moju horlivosť modliť sa za obrátenie hriešnikov a pracovať pre ich spásu, a robí túto horlivosť stále vrúcnejšou, až tak, že vzdychám túžbou po smrti, ktorá mi konečne dovolí uhasiť pred Božím trónom túto moju trýznivú túžbu, tento môj smäd po dušiach.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Kol 1, 24{/r}

Radujem sa v_utrpeniach pre vás {*} A na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.

Vždy som ctila Kríž ako najvyššie znamenie Božej lásky. {*} A na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev.

6. novembra

BL. NONIUSA ALVARESA PEREIRU, REHOĽNÍKA NÁŠHO RÁDU

Ľubovoľná spomienka

Narodil sa v_roku 1360. Niekoľko rokov bránil ako rytier nezávislosť Lisabonu. Bol veľmi oddaný vojenskému životu. Po smrti manželky vstúpil do Rádu preblahoslavenej Panny Márie z_hory Karmel (1423) v_kláštore v_Lisabone, ktorý sám založil. Ako rehoľný brat prijal meno Nonius od Panny Márie. Bol mužom modlitby, horlivého pokánia a synovskej lásky k_Bohorodičke. Zomrel v_lisabonskom kláštore v_roku 1431. V_roku 1918 ho pápež Benedikt XV. vyhlásil za blahoslaveného.
Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov: rehoľníkov (zv. II., str. 2073).

MODLITBA

Bože, ty si blahoslaveného Nonia povolal, aby odhodil svetskú výzbroj a nasledoval Krista pod ochranou Panny Márie; prosíme ťa, daj, aby sme sa na jeho príhovor zriekli samých seba a privinuli sa celým srdcom k_tebe.

Z_Oslavného výkladu blahoslaveného kňaza Jána Soretha na Karmelitánsku regulu

(Text XV., kap. 6, vyd. Paríž 1625, str. 195-197)

{p}

Prilba nádeje a meč spásy

„Prilba spásy“ sa kladie na hlavu, aby ste s_nádejou očakávali spásu od samého Spasiteľa, „ktorý vyslobodí svoj ľud z_hriechov“. Prilbou spásy je nádej a s_jej pomocou očakávame večnú spásu. Preto sa nazýva prilbou spásy, lebo ako prilba je najvrchnejšou časťou výzbroje na hlave, tak nádej je nad ostatnými čnosťami, stále hľadí hore a túži sa dostať do neba. A preto sv. Pavol dodáva „spásy“, aby ukázal, že nádejou dosahujeme to, po čom túžime, totiž spásu. Podobne ako štítom viery je viera, tak prilbou spásy je spása, čiže Ježiš Kristus, ktorý je Pánom spásy, a preto „očakávame spásu od samého Spasiteľa“. Hlavný dôvod jej očakávania je, že ona bezpečne chráni človeka pred akýmkoľvek nebezpečenstvom diablových útokov.

Ale pre bojovníka je ochranou ozbrojený útok. Preto Regula dodáva: „Meč Ducha, ktorým je Božie slovo, nech bohato prebýva vo vašich ústach a vo vašich srdciach, a všetko, čokoľvek budete robiť, nech sa deje podľa Pánovho slova.“ Majte pripravené zbrane, a to „pancier spravodlivosti, štít viery, prilbu spásy“. Takto ozbrojení nikdy nepodľahnete diablovi a jeho spoločníkom. Zbraňou, ktorou môžete premôcť diabla a jeho pokušenia, je „meč Ducha“, čiže duchovný meč, ktorým je „Božie slovo“. Hovorí sa, že Božie slovo je mečom Ducha zo štyroch dôvodov: po prvé, lebo Duch Svätý je jeho tvorcom: „Nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás“. Po druhé, lebo ono zabíja nepriateľov Ducha. Izaiáš v_jedenástej kapitole hovorí: „Duch svojimi ústami usmrtí bezbožníka“. Po tretie, lebo oddeľuje ducha od tela. List Hebrejom vo štvrtej kapitole hovorí: „Živé je Božie slovo a účinné“. A ďalej pokračuje: „Preniká až po oddelenie duše od ducha“. Po štvrté, lebo zraňuje a poráža vnútro nášho ducha. Preto sa v_žalmoch prirovnáva k_ostrým šípom: „Ostré sú šípy bojovníka“.

Pre nás je, veru, ťažké pokúšanie nepriateľa, ale omnoho ťažšie je pre neho recitovanie Božieho slova. Ak by nám nestačila na ochranu výzbroj a potrebný by bol pevný pokrm, nechýba nám, lebo je ním Božie slovo. „Ak vzbĺkne proti mne boj“ a povstane vojnový tábor pokušenia, budem mať nádej v_slove môjho Boha, ono je „mečom Ducha“, pomocou ktorého ľahko zvíťazím. Vtedy si zachovávaním jeho príkazov umyjem svoje ruky, veď „pripravil pred mojím zrakom stôl, aby som nežil len z_chleba, ale z_každého slova, ktoré vychádza z_Božích úst“. Preto sa v_Regule dodáva: „Božie slovo nech bohato prebýva vo vašich ústach“ ohlasovaním „a v_srdciach“ uvažovaním. Tak ako v_preblahoslavenej Panne Márii, nebeskej patrónke tohto rádu, ktorá „zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o_nich“, tak aj v_nás sa má bohato vzmáhať: v_srdci, ktoré rozjíma, a v_ústach, ktoré ohlasujú. Opierajúc sa o_ustanovenia Reguly, bratia, ohlasujte Božie slovo ako náš otec Eliáš, ktorého slovo „blčalo ohňom ako fakľa“. Preto ho nasledujte a „Božie slovo nech bohato prebýva vo vašich ústach i_srdciach. A všetko, čokoľvek robíte, nech sa deje podľa Pánovho slova.“

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Rim 13, 12. 14{/r}; {r}Ž 118, 105{/r}

Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla, {*} V_Pána Ježiša Krista.

Tvoje slovo je svetlo pre naše nohy a pochodeň na našich chodníkoch. {*} V_Pána Ježiša Krista.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Pán je môj podiel; dobrý je Pán k_duši, ktorá ho hľadá. Aleluja.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Aleluja.

7. novembra

BL. FRANTIŠKA OD JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA (PALAU Y QUER), KŇAZA

Spomienka

František Palau y_Quer sa narodil 29. decembra 1811 v_Aytone (Lérida) v_Španielsku. Po skončení teologických štúdií v_roku 1832 vstúpil do Karmelu. V_roku 1833, vo veľmi ťažkom období prenasledovaní Cirkvi v_Španielsku, zložil rehoľné sľuby. V_roku 1835 so spolubratmi opustil kláštor, ktorý podpálili revolucionári, a už sa doňho nevrátil. V_roku 1836 bol vysvätený za kňaza. Verne venoval čas modlitbe, občasnému pustovníckemu životu a aj duchovnému vedeniu. Boh ho obdaroval zvláštnou láskou k_tajomstvu Cirkvi, pre ktorú neúnavne pracoval a hlásal ľudové misie, založil „Školu čnosti“ a rozširoval úctu k_Panne Márii. Založil Kongregáciu sestier misijného Karmelu, Kongregáciu sestier karmelitánok misionárok a Kongregáciu karmelitánok misionárok sv. Terézie. Zomrel v_Tarragone 20. marca 1872. Pápež Ján Pavol II. ho vyhlásil za blahoslaveného v_roku 1988.
Zo spoločnej časti na sviatky panien.

MODLITBA

Bože, ty si svojím Duchom obdaril blahoslaveného kňaza Františka darom modlitby a apoštolskej lásky; daj, prosíme, aby sa na jeho orodovanie Kristova milovaná Cirkev, žiariaca krásou Márie, Panny a Matky, stávala čoraz účinnejšou univerzálnou sviatosťou spásy.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_duchovných spisov blahoslaveného kňaza Františka Palau

(Lucha del alma con Dios, Roma 1981, pp. 42-44, 135-136)

{p}

Účinnosť modlitby za Cirkev

Boh sa vo svojej prozreteľnosti rozhodol zastaviť naše nešťastie a udeľovať nám milosti prostredníctvom modlitby – aby vďaka modlitbe jedných iní dosiahli spásu. Ak nebesia rosili z_výsosti a oblak napršal Spravodlivého, ak sa otvorila zem a vydala Spasiteľa, to preto, lebo Boh chcel, aby jeho príchod predchádzalo hlasné volanie a prosby svätých otcov, a zvlášť Panny Márie. To ona presvedčila nebesia príjemnou vôňou svojich čností a pritiahla do svojho lona nestvorené Slovo. Prišiel Spasiteľ a ustavičnou modlitbou zmieril svet s_Otcom. Aby však modlitba Ježiša Krista a ovocie jeho vykúpenia mohli byť prijaté v_nejakej krajine alebo národe, aby ich mal kto osvietiť ohlasovaním evanjelia a vysluhovaním sviatostí, je nevyhnutné, aby sa našli ľudia, ktorí by volaním a prosbami, modlitbou a obetou najskôr tento národ získali pre Boha, a potom ho s_ním zmierili.

K_tomuto cieľu sú medzi inými nasmerované aj obety, ktoré skladáme na našich oltároch. Svätá Hostia, ktorú Otcovi každý deň na nich obetujeme spolu s_našimi modlitbami, nie je len spomienkou na život, utrpenie a smrť Ježiša Krista, ale aj zaväzuje dobrého Boha, aby daroval milosť vykúpenia, ktoré je dielom jeho Syna, národu, provincii, mestu, dedine, osobe alebo osobám, za ktorých sa slávi svätá omša. V_nej sa vyprosuje zmierenie s_Otcom, teda obrátenie národov.

Boh Otec sa rozhodol, že pred vykúpením sveta, pred vztýčením štandardy Kríža nad národmi jeho Jednorodený prijme telo a vyprosí tento dar skrze neutíchajúce prosby, silné výkriky a slzy, v_mukách smrti a vyliatím všetkej svojej krvi na oltári Kríža, ktorý postavil na vrchole Kalvárie.

Aby Boh mohol udeliť milosti aj tým, ktorí o_ňu neprosia či prosiť nemôžu alebo nechcú, nariadil a prikazuje: „Modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli.“ Ak Boh daroval milosť obrátenia svätému Augustínovi, treba to pripísať slzám svätej Moniky; a Cirkev by zase nemala svätého Pavla – ako tvrdí jeden zo svätých otcov – bez modlitby svätého Štefana.

Je dobré si pripomenúť, že apoštoli, rozposlaní učiť všetky národy, pripisovali ovocie svojho ohlasovania skôr modlitbe než vypovedaným slovám. Keď vyberali sedem diakonov, ktorí sa mali venovať vonkajším dielam lásky, povedali: „My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova.“ Uváž dobre, čo hovoria: že sa najprv oddajú modlitbe, a až potom službe slova, pretože nikdy by bezpochyby nedosiahli obrátenie daného národa, ak by ho predtým nezískali v_modlitbe.

Ježiš Kristus prežil celý svoj život v_modlitbe a iba tri roky vyučoval.

Boh teda udeľuje ľuďom svoje milosti predovšetkým prostredníctvom modlitby, pretože chce, aby sme v_ňom videli prameň, z_ktorého vyviera všetko dobro. A tiež prostredníctvom modlitby nás zachraňuje od všetkých nebezpečenstiev, lieči nám rany a utešuje nás v_trápeniach.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Lk 11, 9-10{/r}; {r}Jak 5, 16{/r}

Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. {*} Veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.

Modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. {*} Veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.

8. novembra

SV. ALŽBETY OD NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, PANNY

Spomienka

Alžbeta Catez sa narodila 18. júla 1880 v_Avore vo Francúzsku. Od svojich siedmich rokov dostáva milosť víťaziť z_lásky ku Kristovi nad svojím ťažkým temperamentom. Aj keď sa podrobí povinnostiam svetského života, jej srdce je naplnené túžbou zasvätiť sa Bohu v_rehoľnom živote. Do Karmelu v_Dijone vstúpila vo veku 21 rokov. Vďaka poučeniu jedného rehoľníka dostáva živé svetlo o_prítomnosti troch Božských osôb vo svojej duši. V_tomto tajomstve našla svoje „nebo na zemi“. Želala si, aby jej život bol len vyžarovaním života milovaného Krista, v_ňom sa cítila povolaná, aby bola pre Boha „chválou jeho slávy“. Trápená ťažkou chorobou zomiera vo veku 26 rokov dňa 9. novembra 1906. Jej posledné slová boli: „Idem k_svetlu, k_láske, k_životu...“ Pápež Ján Pavol II. ju v_roku 1984 vyhlásil za blahoslavenú a pápež František ju dňa 16. októbra 2016 vyhlásil za svätú.
Zo spoločnej časti na sviatky panien.

MODLITBA

Bože, bohatý na milosrdenstvo, ty si zjavil svätej Alžbete od Najsvätejšej Trojice tajomstvo tvojej prítomnosti v_duši spravodlivého a chcel si, aby sa ti klaňala v_Duchu a v_pravde; na jej príhovor nám udeľ milosť, aby sme milovali Krista a stali sa tak chrámom Ducha lásky na chválu tvojej slávy.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_duchovných zápiskov svätej panny Alžbety od Najsvätejšej Trojice

(Œuvres complètes, NI 15, Paris 1991, str. 907-913)

{p}

Najsvätejšia Trojica, teba velebím

Môj Bože, Trojica, teba velebím, pomôž mi úplne zabudnúť na seba, aby som mohla spočinúť v_tebe, nehybná a pokojná, tak, akoby moja duša bola už vo večnosti. Nech nič nemôže narušiť môj pokoj a spôsobiť, aby som vyšla z_teba, môj Nezmeniteľný, ale nech ma každá minúta unáša ďalej do hlbín tvojho Tajomstva. Upokoj moju dušu, urob si z_nej svoje nebo, svoj milovaný príbytok a miesto svojho odpočinku. Nech ťa tam nikdy nenechávam samého, ale nech som celá stále tam, celkom bdelá vo viere, celá adorujúca, celkom odovzdaná tvojmu stvoriteľskému Pôsobeniu.

Môj milovaný Kriste, z_lásky ukrižovaný, chcela by som byť nevestou tvojho Srdca, chcela by som ťa zahrnúť slávou, chcela by som ťa milovať… až na smrť! Ale cítim svoju bezmocnosť a úpenlivo ťa prosím, aby si ma „zahalil do seba“, aby si moju dušu stotožnil so všetkými hnutiami svojej duše, aby si ma ponoril do seba, aby si ma uchvátil, aby si ma nahradil sebou tak, aby môj život bol len vyžarovaním tvojho života. Vstúp do mňa ako Ctiteľ, ako Zmieriteľ a ako Spasiteľ. Večné Slovo, Slovo môjho Boha, chcem svoj život stráviť počúvaním teba, chcem sa stať úplne vnímavou, aby som sa od teba všetko naučila. A potom, cez všetky temnoty, cez všetku prázdnotu a bezmocnosť chcem stále hľadieť na teba a prebývať v_tvojom veľkom svetle. Moja milovaná Hviezda, upútaj ma tak, aby som už nikdy nemohla opustiť tvoju žiaru.

Stravujúci Oheň, Duch lásky, „zostúp na mňa“, aby sa v_mojej duši uskutočnilo akoby vtelenie Slova: nech som preň ďalšou ľudskou bytosťou, v_ktorej obnovuje celé svoje Tajomstvo. A ty, Otče, skloň sa k_svojmu úbohému malému stvoreniu, „skry ho do svojho tieňa“, nachádzaj v_ňom len „Milovaného, v_ktorom máš všetko svoje zaľúbenie“.

Moji Traja, moje Všetko, moja Blaženosť, nekonečná Samota, Nesmiernosť, v_ktorej sa strácam, tebe sa vydávam ako korisť. Ukry sa vo mne, aby som sa ja mohla ukryť v_tebe, v_očakávaní, že v_tvojom svetle uvidím priepasť tvojej vznešenosti.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Kor 3, 16; 6, 20{/r}; {r}Ef 1, 12{/r}

Ste Boží chrám a Boží Duch prebýva vo vás. {*} Oslavujte Boha vo svojom tele.

Na chválu jeho slávy. {*} Oslavujte Boha vo svojom tele.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Tvoja duša je Božím chrámom; ponorená v_jej hlbinách klaniaš sa Najsvätejšej Trojici.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Láska Otca a Syna, naplň Cirkev; nech z_jej perí zaznieva spev chvály.

14. novembra

VŠETKÝCH SVÄTÝCH KARMELITÁNSKEHO RÁDU

Sviatok

Svätci karmelitánskeho rádu tvoria početnú skupinu bratov a sestier, ktorí zasvätili svoj život Bohu a prijatím učenia Božského Majstra i_nasledovaním jeho života sa odovzdali do služby Panne Márii prostredníctvom modlitby, evanjeliového sebazáporu a lásky k_dušiam, čo neraz potvrdili aj vlastnou krvou. Pustovníci z_hory Karmel, členovia žobravého rádu v_stredoveku, profesori a hlásatelia dobrej zvesti, misionári a mučeníci, mníšky, ktoré plodnosťou kontemplatívneho života rozširovali rady Božieho ľudu, rehoľníci, ktorí zjavovali Kristovu tvár svojim blížnym apoštolátom služby a náuky predovšetkým na misijných územiach, a napokon laici, ktorí vo svete svojím životom stelesňovali ducha rádu. V_tento deň si spomíname na všetkých týchto bratov a sestry, ktorí sa ešte včera horlivo a vytrvalo venovali modlitbe tu na zemi a dnes sú už prítomní na nebeskej liturgii. Spájame sa v_duchu pri ich oslave a napredujeme na ceste poslušnosti Ježišovi Kristovi po stopách Panny Márie, ktorú oni už víťazne zakončili.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánu Ježišovi, Synovi Panny Márie, ktorý je prameňom svätosti.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Mária je dnes uprostred

tých, ktorí cítia veľký smäd

po Bohu: chcú byť jeho ľud,

štít hory Karmel dosiahnuť.

Sluhovia Matky prečistej,

už svojho Majstra stretli ste

v_živote podľa Božích slov,

almužnou, pôstom, modlitbou.

Prorokom viera pomáha,

zo svedkov žiari odvaha

a z_panien nežná čistota

zasväteného života.

Vitajte, deti Márie,

výhonky skromnej Ľalie,

v_každom z_vás vidieť záblesk tej

svätosti Ruže mystickej.

Nám, ktorých Ježiš zasadil

do pôdy Božej záhrady,

vyproste chutné ovocie

lásky, čo smädným pomôže.

Otec i_s_Duchom plní sú

chvály, z_ktorej ty, Ježišu,

zalievaš v_nebi nad mieru

Máriu – klenot Karmelu. Amen.

Ant. 1 Blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Žalm 1

Ant. 2 Pán dá dedičstvo tým, ktorí sa boja jeho mena.

Žalm 61

Ant. 3 Privediem ich na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v_mojom dome modlitby.

Žalm 84

Večné svetlo bude svietiť tvojim svätým, Pane.

Na veky vekov.

Z_Knihy zjavenia svätého apoštola Jána

{r:Zjv}19, 1-10; 21, 1-7{/r}

{p}

Sláva svätých v_novom Jeruzaleme

{v}19,1{/v}Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v_nebi:

„Aleluja!

Spása, sláva a moc nášmu Bohu,

{v}2{/v}lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy.

Veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojím smilstvom kazila zem, a z_jej rúk vymáhal krv svojich služobníkov.“

{v}3{/v}A znova volali: „Aleluja! A dym z_nej bude vystupovať na veky vekov!“

{v}4{/v}Nato padli dvadsiati štyria starci a štyri bytosti a klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: „Amen. Aleluja!“

{v}5{/v}A od trónu zaznel hlas:

„Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci,

aj vy, čo sa ho bojíte, malí i_veľkí!“

{v}6{/v}Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako rachot mocného hromobitia, ktorý volal:

„Aleluja!

Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh.

{v}7{/v}Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu,

lebo nadišla Baránkova svadba

a jeho nevesta sa pripravila.

{v}8{/v}A smela sa obliecť do čistého, skvúceho kmentu; ten kment sú spravodlivé skutky svätých.“

{v}9{/v}Potom mi povedal: „Napíš: Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu!“ A povedal mi: „Tieto Božie slová sú pravdivé.“ {v}10{/v}I_padol som mu k_nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: „Pozor, nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj! A Ježišovo svedectvo je duch proroctva.“

{v}20,1{/v}Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. {v}2{/v}A videl som, ako z_neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. {v}3{/v}A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s_nimi. {v}4{/v}Zotrie im z_očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“

{v}5{/v}A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko robím nové.“ A hovoril: „Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé.“ {v}6{/v}A povedal mi: „Stalo sa! Ja som Alfa a Omega, Počiatok i_Koniec. Smädnému dám zadarmo z_prameňa živej vody. {v}7{/v}Kto zvíťazí, zdedí toto; a ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Zjv 3, 5a; 21, 6b{/r}

Kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha {*} A jeho meno nevymažem z_knihy života.

Smädnému dám zadarmo z_prameňa živej vody. {*} A jeho meno nevymažem z_knihy života.

Z_diel svätej panny Terézie od Ježiša

(5M 1, 2; Cam 11, 4; Fund 14, 4; 4, 6. 7; 29, 33; B. A. C., 212 [1962], 373. 217. 533. 507. 594)

{p}

Sme potomkami svätých

Všetky, ktoré nosíme tento svätý habit Karmelu, sme povolané k_modlitbe a kontemplácii, pretože to bol náš začiatok, z_toho rodu sme vyšli, z_tých našich svätých otcov z_hory Karmel, ktorí sa zriekli sveta a vo veľkej samote hľadali tento poklad, túto prekrásnu perlu.

Pamätajme na našich svätých otcov, ktorí žili v_minulosti, na pustovníkov, ktorých život sa usilujeme nasledovať. Nezabúdajme na našich pravých zakladateľov, svätých otcov, od ktorých pochádzame. Veď vieme, že pre túto cestu chudoby a pokory, ktorou kráčali, sa teraz radujú v_Bohu.

Počula som už toľkokrát hovoriť o_začiatkoch rádov, že týchto našich svätých otcov minulosti Boh obdaril väčšou priazňou, pretože sa mali stať ich základom. A tak sa stalo, ale vždy museli pamätať na to, že sú základmi pre tých, ktorí majú prísť po nich. Pretože ak my všetci, ktorí žijeme teraz, nedovolíme, aby upadlo to, čo tamtí vybudovali, a tí, ktorí prídu po nás, urobia podobne, vtedy stavba bude vždy pevne stáť.

Aký úžitok by som mala z_toho, že svätí minulosti boli takí dokonalí, ak ja, prichádzajúca po nich, som taká úbohá, že svojimi zlými zvykmi nechávam pustošiť ich dielo? Je jasné, že tí, ktorí žijú teraz, nevšímajú si až natoľko tých, ktorí žili v_minulosti, ale skôr tých, ktorých vidia. Bolo by smiešne vyhovárať sa na to, že nežijem v_tých časoch, nehľadiac na rozdiel, aký je medzi mojím životom a čnosťami a životom a čnosťami tých, ktorých Boh obdaril takými veľkými milosťami.

Ak by som videla, že môj rád v_niečom upadá, snažila by som sa byť skalou, na ktorej by mohla znovu povstávať stavba, a Boh mi určite pomôže.

Pre lásku nášho Pána vás prosím, pamätajte na to, ako rýchlo sa všetko končí, ako aj na milosť, ktorou vás obdaril náš Pán, keď vás priviedol do tohto rádu, a akou veľkou škodou by bolo, ak by niekto začal nejakú nedisciplinovanosť. Pamätajte vždy na rod, z_ktorého ste vyšli, na svätých prorokov. A akých svätcov, ktorí nosili ten istý habit, máme v_nebi! Majme svätú nádej, že s_Božou pomocou budeme môcť byť aj my ako oni. Chvíľku potrvá boj, ale koniec je večný.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}2 Kor 6, 16{/r}; porov. {r}Lv 26, 11a{/r}

Budem v_nich prebývať a medzi nimi chodiť. {*} Budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Postavím si medzi nimi príbytok. {*} Budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

NA VIGÍLIU: Ant. Boli obdarení krásou Karmelu; uvidia Pánovu slávu a velebu nášho Boha.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša

{r:Mt}25, 34-46{/r}

{p}

Čokoľvek ste urobili mojim najmenším bratom, mne ste urobili

Ježiš povedal svojim učeníkom: {v}34{/v}„Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. {v}35{/v}Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; {v}36{/v}bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘

{v}37{/v}Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? {v}38{/v}Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? {v}39{/v}Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k_tebe?‘ {v}40{/v}Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z_týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘

{v}41{/v}Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! {v}42{/v}Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; {v}43{/v}bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘

{v}44{/v}Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení, a neposlúžili sme ti?‘ {v}45{/v}Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z_týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘ {v}46{/v}A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Ty si nám, Kriste, ukázal,

že Boh o_celé ľudstvo stál,

a keď ťa Matka poprosí,

môže ju sklamať dobrý Syn?

Anjeli, posli Božích slov,

zástupy svätých patriarchov,

proroci nebies kráľovstva,

zažeňte od nás zlo a strach.

Karmelu svätí – každý vie,

ste verné deti Márie,

ružami vašich modlitieb

nám cestu k_spáse posypte.

Z_úst svedkov zaznie pieseň chvál,

v_bolestiach im Pán pomáhal

a Bohu preto zaneste

prosby tých, čo sú na ceste.

Nevesty Ducha, vy, panny,

aj mnísi, jemu oddaní,

na váš vzdych ľahšie zmení sa

naša tvár na tvár Ježiša.

Otec i_s_Duchom plní sú

chvály, z_ktorej ty, Ježišu,

zalievaš v_nebi nad mieru

Máriu – klenot Karmelu. Amen.

Ant. 1 Tvoji svätí, Pane, ktorí zotrvávali na modlitbách, uvidia tvoju moc a slávu.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Svätí a sväté Božie, zvelebujte Pána naveky.

Ant. 3 Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 2, 9-10{/r}

Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z_tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Radujte sa, spravodliví, v_Pánovi {*} A plesajte.

Radujte sa, spravodliví, v_Pánovi {*} A plesajte.

Jasajte všetci, čo máte srdce úprimné. {*}

A plesajte.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Radujte sa, spravodliví, v_Pánovi {*} A plesajte.

Vzdávajme vďaky Bohu Otcovi za to, že dnes môžeme s_radosťou oslavovať našich svätých bratov a sestry. Oslavujme ho spolu s_našou Matkou Pannou Máriou a volajme:

Velebia ťa, Pane, naše duše.

Ty si svoj ľud povolal na púšť, aby si s_ním uzavrel zmluvu lásky,

obnov svoju zmluvu s_nami v_Ježišovi Kristovi.

Velebia ťa, Pane, naše duše.

Ty si si nás vybral za bratov a sestry Panny Márie, aby sme jej duchom prijímali a zachovávali tvoje slovo,

daj, aby sme vo svete ukazovali jej obraz a slúžili Kristovi i_jeho dielu.

Velebia ťa, Pane, naše duše.

Ty si nás povolal k_nasledovaniu Eliáša v_dôvernom priateľstve s_tebou,

daj, nech žijeme vždy v_tvojej prítomnosti, zapálení láskou, aby sme horlili za tvoju slávu.

Velebia ťa, Pane, naše duše.

Ty si povolal našu rodinu, aby žila v_Cirkvi sväto, v_mystickom zjednotení s_tebou v_modlitbe a kontemplácii,

daj, aby sme ako naši svätí ustavične hľadali tvoju tvár, a tak mohli učiť všetkých bratov a sestry ceste dôverného priateľstva s_tebou.

Velebia ťa, Pane, naše duše.

Ty si našich svätých obdaroval apoštolskou horlivosťou a naplnil láskou, takže sa nebáli položiť svoje životy za bratov,

daj, aby sme neustále nosili v_našom tele Kristovu smrť, veľkodušne spolupracovali na diele vykúpenia a obetovali svoj život blížnym.

Velebia ťa, Pane, naše duše.

Otče náš.

Ant. na Benediktus: Obklopení takým oblakom svedkov, vytrvalo bežme v_závode, ktorý máme pred sebou, s_očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 6, 17-18{/r}

Zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v_každom čase v_Duchu! A v_ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!

Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy.

A pochodeň na mojich chodníkoch.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 5, 18b-20{/r}

Buďte naplnení Duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v_mene nášho Pána Ježiša Krista.

Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela.

A tvoji svätí nech ťa velebia.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 4, 17-18{/r}

Naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.

Moji vyvolení sa nebudú nadarmo namáhať.

Lebo sú potomstvom, ktoré Pán požehnal.

VEŠPERY

HYMNUS

Tomu, kto išiel za múry

rozjímať v_tichu klauzúry,

odovzdal sám Boh svoju moc

nad tmou, čo dušu chce premôcť.

Zlato a drahé kamene,

úradov či pôct vábenie,

radosti s_trpkým ovocím,

odstúpte navždy do noci.

Nad svetom ľudských trápení

víťazil váš duch plamenný,

spojený s_bratmi v_nebesiach

do domu Otca vznesie sa.

Prosila svätá z_Avily:

„Kríž či smrť daj mi, môj Milý!“

Magdaléna srdcom túži:

„Utrpením chcem ti slúžiť!“

Kríža sa držiac dôsledne,

Ján hľadal miesto posledné,

bránil láskou vytrvalou

pravdu, že kríž býva chválou.

Dali ste Bohu ako dar

seba a teraz Božiu tvár

vidíte – vrchol úžasu,

vyproste pre nás jej krásu.

Otec i_s_Duchom plní sú

chvály, z_ktorej ty, Ježišu,

zalievaš v_nebi nad mieru

Máriu – klenot Karmelu. Amen.

Ant. 1 V_dome môjho Otca je mnoho príbytkov, hovorí Pán.

Žalm 15

Ant. 2 Už vás nenazývam sluhami, ale nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Žalm 112

Ant. 3 Počul som akoby mohutný hlas veľkého zástupu v_nebi: „Aleluja, spása, sláva a moc nášmu Bohu.“

Chválospev Zjv 4, 11; 5, 9. 10. 12

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 28-30{/r}

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Spravodliví môžu jasať {*} Pred Božou tvárou.

Spravodliví môžu jasať {*} Pred Božou tvárou.

A v_radosti sa veseliť. {*}

Pred Božou tvárou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Spravodliví môžu jasať {*} Pred Božou tvárou.

Ant. na Magnifikat: Vy, čo ste opustili všetko a nasledovali ste ma, stonásobne viac dostanete a dosiahnete večný život.

Posilnení ochranou preblahoslavenej Panny Márie, našej Matky, a na príhovor svätých karmelitánskeho rádu, vzývajme Pána Ježiša, nášho Spasiteľa, a volajme:

Posväť nás v_pravde.

Ty si povolal svojich veriacich do Karmelu, aby ťa ešte väčšmi nasledovali na ceste lásky,

daj, aby sme vo svätej Cirkvi žili v_pravej láske.

Posväť nás v_pravde.

Ty si dal svätým našej rodiny pevnú vôľu žiť v_bratskej láske,

zachovaj v_tvojom pokoji naše komunity a daj, aby sme boli jedno srdce a jedna duša.

Posväť nás v_pravde.

Ty si chcel, aby sa naši svätí ochotne odovzdali Panne Márii a pripodobnili sa jej svojím životom,

daj, aby sme každodenne žili novým životom a verne zotrvávali pod ochranou tvojej Matky.

Posväť nás v_pravde.

Ty si vzbudil v_Cirkvi karmelitánsky rád, aby dôverne zjednotený s_tebou v_modlitbe a v_zriekaní odovzdával bratom a sestrám poklady kontemplácie,

učiň, aby sme citliví na tvojho Ducha, ktorý sa nevýslovnými vzdychmi prihovára za nás, vždy volali „Abba, Otče,“ a všetkých veriacich priťahovali k_rozhovoru s_tebou v_modlitbe.

Posväť nás v_pravde.

Ty si večnou odmenou a neustálou radosťou našich svätých,

daj, aby sa naši zosnulí bratia a sestry tešili s_tebou v_nebi bez konca.

Posväť nás v_pravde.

Otče náš.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, nech nám pomáha mocné orodovanie preblahoslavenej Panny Márie, našej Matky, a spoločné modlitby svätých karmelitánskeho rádu, aby sme ich verne nasledovali a pomáhali tvojej Cirkvi modlitbou a skutkami.

15. novembra

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH KARMELITÁNSKEHO RÁDU

Spomienka

Tak, ako nás na zemi zjednotila jedna Kristova láska a služba Márii, vždy Panne a Božej Rodičke, tak nás teraz spája v_Pánovi bratská láska s_tými, ktorí odišli z_tohto sveta a očakávajú slávne nazeranie Boha. Modlitba rádu porúča Božiemu milosrdenstvu zosnulých bratov a sestry, aby na príhovor Panny Márie, ktorá je znakom pevnej nádeje a útechy, mohli vstúpiť do spoločenstva svätých v_nebi.
Z_Liturgie hodín na 2. novembra (zv. IV., str. 1617) a z_ofícia za zosnulých (zv. IV., str. 1991), okrem toho, čo nasleduje:

MODLITBA

Bože, sláva svojich služobníkov, prosíme ťa za našich zosnulých bratov a sestry, ktorí obmytí spásonosnou vodou krstu a spojení svätými putami Karmelu nasledovali Krista a jeho Matku; daj, aby mohli naveky hľadieť v_sláve na teba, svojho Stvoriteľa a Spasiteľa.

19. novembra

SV. RAFAELA KALINOWSKÉHO, KŇAZA

Spomienka

Jozef Kalinowski sa narodil vo Vilniuse 1. septembra 1835. Dostal dobrú výchovu a stal sa vojenským inžinierom. Po vypuknutí januárového povstania (1863) bol jedným z_jeho vodcov. V_roku 1864 ho preto Rusi odsúdili na 10 rokov nútených prác na Sibíri. V_roku 1877 vstúpil k_bosým karmelitánom a dostal meno Rafael od sv. Jozefa. V_r. 1882 bol vysvätený za kňaza. Vyznačoval sa veľkou túžbou po zjednotení Cirkvi a neúnavnou horlivosťou vo vysluhovaní sviatosti pokánia a v_duchovnom sprevádzaní. V_Poľsku obnovil rád a bol v_ňom predstaveným. Zomrel vo Wadowiciach 15. novembra 1907. V_roku 1983 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslaveného a v_roku 1991 za svätého.
Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov (zv. IV., str. 1838), alebo svätých mužov: o_rehoľníkoch (zv. IV., str. 1963).

MODLITBA

Bože, ty si svätého kňaza Rafaela naplnil duchom sily v_protivenstvách a veľkou horlivosťou za jednotu Cirkvi; na jeho príhovor nám pomáhaj, aby sme pevní vo viere a vzájomnej láske veľkodušne spolupracovali na jednote všetkých veriacich v_Kristovi.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_prednášky svätého kňaza Rafaela Kalinowského

(Czesław Gil, O. Rafał Kalinowski OCD, str. 103-104. 105-110, Kraków 1979)

{p}

Buďte svätí!

Vo Svätom písme nič nie je odporúčané viac ako život v_dokonalosti a svätosti, ako aj svedomité plnenie si svojich povinností. Keď v_Starom zákone náš Pán a Boh poúčal svoj ľud, volal k_nemu: „Buďte svätí, lebo ja som svätý!“

Náš Pán Ježiš Kristus, ktorý nám je daný skrze večného Otca za Učiteľa, Majstra a Vodcu, potvrdil a zdôraznil tú istú výzvu, keď nám prikázal, aby sme ako nasledovaniahodný vzor mali pred očami svätosť jeho večného Otca: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Ale čo sa vyžaduje na ceste k_dokonalosti a svätosti? Na to dávajú odpoveď učitelia Cirkvi, ktorí poznali duše a sú učiteľmi duchovného života: „Ak sa chceš stať svätým a dokonalým, verne plň svoje povinnosti.“ Mladý pustovník sa pýtal istého otca púšte, ktoré knihy by mal čítať, aby napredoval na ceste svätosti. On mu odpovedal: „Čo sa mňa týka, poznám iba dve knihy: Evanjelium, ktoré čítam ráno, a Regulu, ktorú čítam večer. Prvá ma učí, ako mám postupovať, aby som bol učeníkom nášho Pána Ježiša Krista, a druhá – čo mám robiť, aby som sa stal dobrým rehoľníkom. A to mi stačí.“

Čítajme teda naše predpisy, aby sme mohli podľa nich žiť! „Keď niekam pôjdeš, budú ťa viesť, keď budeš odpočívať, budú ťa strážiť, keď sa zobudíš – budú ťa sprevádzať.“ Kdekoľvek sa nachádzame, v_kláštore alebo v_záhrade, nech nás sprevádzajú a vedú naše kroky. Nech sú pri nás, keď zaspávame, nech sú v_našej mysli plodné, keď začíname bdieť, aby z_nás striasli ospalosť, keď počujeme znak na vstávanie. S_nimi sa víťazne dostaneme z_pochybností, premôžeme prekážky a odpor vyplývajúci z_prirodzenosti, nepriateľky námah a obiet, milovníčky výhod, ktorá vždy vymyslí dôvod na ospravedlnenie svojich neprávostí. Naše predpisy nám pomôžu premôcť strach z_vymyslených nebezpečenstiev a povzbudia nás rezko kráčať po ceste poslušnosti, keď nás ona volá či už k_rozjímavej modlitbe, alebo do kaplnky, či k_inej práci, alebo k_akýmkoľvek úkonom rehoľnej disciplíny. Nech sú vždy pri nás počas celého dňa, aby sme v_nich hľadali radu a v_duchu poddajnosti odpovedali na ňu veľkodušným srdcom.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Pt 1, 13. 15{/r}; {r}Lv 11, 44{/r}

Ako svätý je ten, ktorý vás povolal, {*} Buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní.

Veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý. {*} Buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní.

Ant. na Benediktus: Nech je velebený Pán, že vyslyšal moju úpenlivú prosbu; Pán je moja pomoc a môj ochranca.

Ant. na Magnifikat: V_Pána dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem.

29. novembra

BL. DIONÝZA, KŇAZA, A REDEMPTA, REHOĽNÍKA, MUČENÍKOV

Ľubovoľná spomienka

Peter Berthelot sa narodil 12. decembra 1600 v_Honfleure vo Francúzsku. Bol geografom a navigátorom francúzskych a portugalských kráľov. V_roku 1635 vstúpil k_bosým karmelitánom v_Goe v_Indii a prijal rehoľné meno Dionýz od Narodenia. Za kňaza bol vysvätený v_roku 1638. Tomáš Rodriguez da Cunha sa narodil v_roku 1598 v_Portugalsku. V_mladom veku vycestoval do východnej Indie, kde vykonával vojenskú službu. Vstúpil do Karmelu v_Goe a dostal meno Redempt od Kríža. V_roku 1615 zložil sľuby ako rehoľný brat. Obidvaja bratia dokázali nebojácnu stálosť v_katolíckej viere, keď boli vyslaní s_posolstvom k_sultánovi Sumatry. Boli uväznení a umučení 29. novembra 1638. Pápež Lev XIII. ich v_roku 1900 vyhlásil za blahoslavených.
Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov (zv. IV., str. 1788, resp. zv. I., str. 1198).

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si dal blahoslaveným Dionýzovi a Redemptovi účasť na Kristovom utrpení; posilni svojou milosťou našu slabosť, aby sme odvážne vyznávali vieru naším životom, a tak ako oni neváhali pre teba podstúpiť smrť.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_diela Výstup na horu Karmel svätého kňaza Jána od Kríža

(Kniha II, kap. 7, 4-5. 7-9, Karmel. nakladatelství Kostelní Vydří 1999, str. 99-102)

{p}

Nech každý zaprie sám seba a nesie Kristov kríž

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho.“

Ach, kto by tu teraz mohol dať pochopiť, uplatniť a zakúsiť, čím je táto rada, ktorú nám dáva náš Spasiteľ, že sa máme zapierať, aby duchovní ľudia videli, aký odlišný je spôsob, ktorý majú na tejto ceste dodržiavať, od toho, ktorý mnohí považujú za dobrý! Niektorí si myslia, že stačí akýkoľvek spôsob ústrania a obnovy vo vonkajších veciach; iní sa uspokojujú s_určitým stupňom cvičenia sa v_čnostiach, v_modlitbe a v_umŕtvovaní, ale nedospievajú k_obnaženiu a chudobe, k_odpútaniu a k_duchovnej čistote, to všetko je jedno a tu nám to radí Pán. Deje sa to preto, že ešte stále živia a zahŕňajú svoju prirodzenosť útechami a duchovnými pocitmi, namiesto toho, aby ju obnažovali a zapierali v_týchto aj v_iných veciach pre Boha.

Tí, ktorí takto konajú, sa duchovne stávajú nepriateľmi Kristovho kríža, pretože pravý duch hľadá v_Bohu skôr nepríjemné ako príjemné a viac sa prikláňa k_utrpeniu ako k_úteche, k_strádaniu všetkých dobier pre Boha ako k_ich vlastneniu, k_vyprahnutostiam a skľúčenostiam ako k_sladkým zdieľaniam; lebo vie, že toto je nasledovanie Krista a zapretie seba samého, a tamto je možno hľadanie seba v_Bohu, čo je v_úplnom rozpore s_láskou.

Ak sa človek rozhodne podvoliť sa a niesť tento kríž, to znamená, keď sa skutočne rozhodne, že bude chcieť a hľadať a znášať vo všetkom námahu pre Boha, nájde vo všetkom veľkú úľavu a sladkosť.

Lebo pravý pokrok v_duchovnom živote spočíva len v_nasledovaní Krista. On je „cesta, pravda a život a nik nepríde k_Otcovi, iba cez neho.“ Táto cesta je umieranie našej prirodzenosti.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Mt 16, 24-25{/r}; {r}Jn 15, 20{/r}

Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. {*} Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. {*} Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Ant. na Benediktus: Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa prenasledovať; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v_nebi.

Ant. na Magnifikat: Milovali Krista vo svojom živote, nasledovali ho v_smrti, a preto s_ním kraľujú naveky.

11. decembra

SV. MÁRIE MARAVILLAS OD JEŽIŠA, PANNY

Ľubovoľná spomienka

Mária Maravillas Pidal sa narodila v_Madride 4. novembra 1891. V_roku 1919 vstúpila do kláštora bosých karmelitánok v_El Escorial blízko Madridu. V_roku 1924, povzbudená Božím vnuknutím, založila kláštor v_Cerro de Los Angeles, v_blízkosti sochy Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša. Potom vznikli ďalšie kláštory: deväť v_Španielsku a jeden v_Indii. Prvé miesto v_jej živote mala vždy modlitba a odriekanie. Bola zapálená horlivosťou o_Božiu chválu a o_spásu duší. Žila v_ozajstnej chudobe a pomáhala pritom chudobným, organizovala pre nich pomoc duchovnú, sociálnu i_charitatívnu, ako to bolo v_možnostiach klauzúry. Zomrela 11. decembra 1974 v_kláštore v_La Aldehuela. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. 10. mája 1998, a za svätú 4. mája 2003.
Zo spoločnej časti na sviatky panien.

MODLITBA

Pane a Bože náš, ty si pritiahol svätú Máriu Maravillas od Ježiša k_tajomstvám Srdca tvojho Syna; daj, aby sme na jej príhovor a podľa jej príkladu zakúšali útechu tvojej lásky a spolupracovali na diele spásy všetkých ľudí.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_listov svätej panny Márie Maravillas od Ježiša

(Listy duchovným vodcom: 305, 254, 101, 458b, 80; z_rokov 1927-1938)

{p}

Mojou radosťou je bývať s_ľuďmi

Včera, v_nedeľu, keď som išla po schodoch do horného chóru na spievanú svätú omšu, bola som pohrúžená v_uzobraní, avšak bez nejakej konkrétnej myšlienky, jasne som počula v_mojom srdci tieto slová: „Mojou radosťou je bývať s_ľuďmi.“ Tieto slová na mňa hlboko zapôsobili a pochopila som, že v_tomto prípade neboli určené mne, ale boli skôr výrazom istej prosby, s_ktorou sa na mňa Pán obrátil, aby som sa mu úplne obetovala, aby som mu týmto spôsobom mohla dať duše, po ktorých on tak veľmi túži. Jasne som videla, hoci neviem, akým spôsobom, že duša, ktorá sa posväcuje, priťahuje iných k_Bohu. Všetko ma to tak hlboko zasiahlo, že som napriek svojej úbohosti celou dušou obetovala Pánovi všetky utrpenia tela i_duše. Bola som si istá, že to obetovanie sa bolo niečím dobrým, predsa však najdôležitejšie bolo, že som sa celá a úplne odovzdala do Božej vôle, aby on mohol urobiť so mnou, čo chce, a aby som rovnako prijala bolesť i_radosť. Pochopila som tiež, že to, čo ho teší, nie je veľká obeta, ale plnenie jeho vôle dôkladne a s_láskou aj v_najdrobnejších maličkostiach. Vďaka tomu som pochopila mnoho vecí, ktoré neviem vysloviť, a cítila som, že túžim byť veľmi vnímavá na jeho vôľu, aby som tak konala veľký pokrok v_oddaní sa mu a v_láske k_nemu.

Obetovala som sa takým spôsobom, že som nič nevylučovala, dokonca ani peklo, ak by tam bolo možné milovať Pána, a zároveň viem, že som taká málo odvážna. Som si ale istá, že Pán ma posilní, pretože ja nemôžem urobiť nič viac, iba sa mu oddať s_celou svojou úbohosťou. A opätovne som začala pociťovať veľkú túžbu oddať sa mu za iné duše, cítila som, ako veľmi mu preto chcem byť verná. Keď som sa zamýšľala nad tým, čo vykonal pre tie duše, zdalo sa mi, že mi povedal, že nemôže pre ne už nič viac urobiť, ale že cezo mňa by mohol. Keď som pocítila jeho nekonečnú túžbu spasiť duše, bolo mi úplne jasné, aká strašná vec je neoddať sa Bohu, aby mohol v_duši konať všetky svoje diela a urobiť, aby ona napriek svojej úbohosti priniesla hojné ovocie, po ktorom on túži. Pre moju dušu sa stáva stále viac zrejmé, že nemá nijaký význam to, čo sa ma dotýka, ale iba to, aby Pán bol oslavovaný.

Akým pokladom ma Pán obdaroval tým, že mi dovolil žiť v_Karmeli! Všetko je tu zariadené veľmi jednoducho, ale takým spôsobom, že ak žijeme podľa toho naplno, nič nie je nemožné. Akože môžeme žiť v_dome Panny a robiť spolu s_ňou radosť Pánovi, ak ju nenasledujeme, ako si to želala svätá Matka? Pochopila som, že príklad Márie je cesta pre karmelitánku, a porozumela som, ako máme byť podľa jej vzoru ponížené, skutočne chudobné, obetavé, pokorné, byť ničím. Veľmi hlboko som si uvedomila, že Ježiš nám svojím životom neustále ponúka príklady obety, poníženosti, pokory – a my tomu nerozumieme. Vycítila som jeho milosrdenstvo a horlivosť za duše, ktoré idú touto cestou, a pochopila som, že tu sa nachádza moc, ktorá vďaka jeho milosrdenstvu udržiava náš život. A že na tejto ceste ho môžem nasledovať ľahšie než iní aj napriek tomu, že som vo všetkom taká biedna. Pochopila som tiež, že mnoho milostí, ktorými ma Pán osvietil, neboli len dary pre mňa, ale dostala som ich preto, aby som vďaka nim mohla viesť moje sestry. Jediné, čo robím, je to, že častokrát počas dňa opakujem Pánovi, že chcem žiť len pre neho, aby som ho milovala a robila mu radosť, a že chcem všetko to, čo chce on a ako to chce on.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Mt 25, 1. 2. 10{/r}; {r}Ž 119, 16; 40, 9{/r}

Múdra panna, ktorú Pán našiel pri svojom príchode bdieť s_horiacou lampou. {*} Vojdi na večnú svadobnú hostinu.

V_tvojich ustanoveniach mám záľubu, hlboko v_srdci mám tvoj zákon. {*} Vojdi na večnú svadobnú hostinu.

14. decembra

SV. JÁNA OD KRÍŽA, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI, NÁŠHO OTCA

Slávnosť

Juan de Yepes sa narodil v_roku 1542 vo Fontiveros v_Španielsku, vo veku dvadsať rokov vstúpil do Karmelu. Stal sa hlavným pomocníkom sv. Terézie pri reforme rádu. Ako bosý karmelitán prijal meno Ján od Kríža, pretože si zamiloval Kristov kríž, a prosil Boha, aby mu nikdy nechýbali utrpenia. Jeho modlitba bola vypočutá, pri reformátorskej činnosti prežíval mnohé utrpenia. Ján od Kríža ohlasoval nevyhnutnosť úplného, ale zároveň veľkodušného vnútorného zriekania sa ako cestu k_dokonalému zjednoteniu s_Bohom. Svoje učenie zhrnul v_mysticko-asketických dielach napísaných v_próze i_poézii. Zomrel 14. decembra 1591 v_Ubede. V_roku 1726 ho pápež Benedikt XIII. vyhlásil za svätého a Pius XI. ho v_roku 1926 zaradil medzi učiteľov Cirkvi.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Si udatný vojak, akých býva málo,

a v_spojení s_Bohom tvoríš nový rád,

nech čo najviac ľudí žije s_večným Kráľom,

preto ti dnes chválu chceme všetci vzdať.

Za svoj život vďačíš dvakrát, ešte v_detstve

Matke Božej a jej ruke záchrannej,

podáva ju všetkým, ktorí plnia presne

príkazy od Boha ľuďom dávané.

Na prastarom kmeni rastie nový prútik,

priťahuješ mnohých Duchom vedený.

Otec rádu prestal vďaka tebe smútiť,

veď si dom tak blízky Panne premenil.

Žiješ spolu s_Kristom, a tak vraciaš krásu

toľkým Božím tvorom, ako robil on,

a cez drevo Kríža približuješ spásu,

ktorú Boh vždy núka všetkým národom.

Svätý Ján od Kríža, veľmi by sme chceli

ku nebeským hlasom pripojiť náš chór,

veríme, že každý, kto k_Otcovi mieri,

na listinu živých zapísaný bol. Amen.

Alebo:

Šľachetný rytier vesmírneho Vládcu,

ty, Ján, čo brániš Božej Pravdy krásu,

prijmi dnes úctu, lásku, vďaku pravú

na tvoju slávu.

Pokorné dieťa Najsvätejšej Panny,

zažil si dvakrát jej vplyv mimoriadny,

keď ruku chlapca v_núdzi uchopila

vznešená sila.

Prvý zo synov našej svätej Matky,

dôkladne vidíš rádu nedostatky,

dedičstvo dávnych, Máriiných duší

oživiť túžiš.

Na strome tvojho kríža rastú plody,

reforma žije, Boha do sŕdc rodí,

až keď je človek pre Kristove plány

ukrižovaný.

Otec vždy svieti, Duch sa večne dáva,

Baránok Boží dobrom vychováva,

tých, čo milujú, v_náručí kolíše

Láska Trojice. Amen.

Ant. 1 Otvoril v_modlitbe svoje ústa a Pán ho naplnil duchom rozumnosti.

Žalm 113

Ant. 2 Pán mu dal ukryté poklady a utajené bohatstvá.

Žalm 146

Ant. 3 Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.

Chválospev Zjv 4, 11; 5, 9. 10. 12

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 3, 14-19{/r}

Zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i_na zemi: nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v_láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Boh, ktorý povedal: Nech z_temnôt zažiari svetlo, {*} Zažiaril aj v_našich srdciach.

Boh, ktorý povedal: Nech z_temnôt zažiari svetlo, {*} Zažiaril aj v_našich srdciach.

Na osvietenie poznania Božej slávy v_tvári Ježiša Krista. {*}

Zažiaril aj v_našich srdciach.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Boh, ktorý povedal: Nech z_temnôt zažiari svetlo, {*} Zažiaril aj v_našich srdciach.

Ant. na Magnifikat: Hľadal som múdrosť v_modlitbe; našiel som ju veľkú v_sebe a veľmi som v_nej postúpil.

Oslavujme Krista Vykupiteľa, ktorý svätého Jána od Kríža, nášho otca, povolal, aby ho nasledoval, a vyvýšil ho do slávy kontemplácie. S_radosťou volajme:

Sláva ti naveky.

Kriste, náš Bože, ty si poučil a osvietil múdrosťou Kríža tvojho služobníka Jána,

zapáľ ohňom svojej lásky bratov, ktorí slúžia v_Cirkvi vyučovaním a duchovným sprevádzaním.

Sláva ti naveky.

Kriste, nehasnúce svetlo, ty sa zjavuješ v_noci viery tým, ktorí sú chudobní v_duchu,

ukáž svoju tvár všetkým chudobným, ktorí ťa úprimne hľadajú v_temnotách tohto sveta.

Sláva ti naveky.

Kriste, jediný Učiteľ, ty odhaľuješ skryté tajomstvá tým, ktorí ťa milujú a hľadajú,

prosíme ťa, daruj vznešené poznanie lásky tým, ktorých si povolal do Karmelu, aby ťa nasledovali.

Sláva ti naveky.

Kriste, ty kraľuješ v_nebi, obklopený korunou všetkých svätých,

daj našim zosnulým bratom a sestrám večný odpočinok a pokoj v_tvojej sláve.

Sláva ti naveky.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, svätého Jána, kňaza a nášho otca, si obdaril mimoriadnou silou k_sebazapieraniu a vynikajúcou láskou ku Krížu; daj, aby sme nasledovali jeho príklad a navždy sa spojili s_tebou vo večnej sláve.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Ježišovi Kristovi, jedinému Slovu Otca.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Pán držal Kríž a chcel odmeniť Jána

za hĺbku lásky, stálosť odovzdania,

svätý mu kalich horkosti spomenie

a utrpenie.

Prosí o_jedinú pravú odmenu:

hanby a výsmechu živú ozvenu.

„Nech môžem umierať neznámy,“ vraví,

„bez úcty, slávy.“

Bolesťou sýtené roky sa končia,

až potom chcel zjaviť Pán ľudským očiam,

že v_lúčoch tajomných prijíma Jána

nebeská brána.

Svetelná záplava zaliala celu,

lampy sú vedľa nej tmavý tieň, prelud

a z_tela – dôkazu, že svätý skonal_–

vychádza vôňa.

Otcovi so Slovom vteleným sláva

i_Duchu Svätému, v_ktorom neprestáva

napĺňať od vekov Boh celé nebo

láskou a nehou. Amen.

Ant. 1 Boh nás predurčil, aby sme sa stali podobnými obrazu jeho Syna.

Žalm 16

Ant. 2 Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.

Žalm 34

Ant. 3 Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.

II Poďte, deti, čujte ma,...

U_teba, Pane, je zdroj života.

A v_tvojom svetle uvidíme svetlo.

Z_Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom

{r:Kol}1, 12-29{/r}

{p}

Preniesol nás do kráľovstva svojho milovaného Syna

Bratia, s_radosťou vzdávajte {v}12{/v}vďaky Otcovi,

ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.

{v}13{/v}On nás vytrhol z_moci tmy

a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,

{v}14{/v}v_ktorom máme vykúpenie,

odpustenie hriechov.

{v}15{/v}On je obraz neviditeľného Boha,

prvorodený zo všetkého stvorenia,

{v}16{/v}lebo v_ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi,

viditeľné i_neviditeľné,

tróny aj panstvá,

kniežatstvá aj mocnosti.

Všetko je stvorené skrze neho a pre neho.

{v}17{/v}On je pred všetkým

a všetko v_ňom spočíva.

{v}18{/v}On je hlavou tela, Cirkvi.

On je počiatok, prvorodený z_mŕtvych,

aby on mal vo všetkom prvenstvo.

{v}19{/v}Lebo Boh chcel, aby v_ňom prebývala všetka plnosť

{v}20{/v}a aby skrze neho zmieril všetko so sebou,

keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj

všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi.

{v}21{/v}Aj vás, čo ste boli kedysi odcudzení a znepriatelení zmýšľaním a zlými skutkami, {v}22{/v}teraz skrze smrť v_jeho ľudskom tele zmieril so sebou, aby si vás postavil pred svoju tvár svätých, nepoškvrnených a bez úhony. {v}23{/v}Pravda, ak vytrváte vo viere upevnení, stáli a neodkloniteľní od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása každému stvoreniu, čo je pod nebom; a ja, Pavol, stal som sa jeho služobníkom.

{v}24{/v}Teraz sa radujem v_utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev. {v}25{/v}Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo, {v}26{/v}tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svätým. {v}27{/v}Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi, a ním je Kristus vo vás, nádej slávy. {v}28{/v}My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k_dokonalosti v_Kristovi. {v}29{/v}O_to sa namáham a borím, jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Mt 17, 5b{/r}; {r}Hebr 1, 1-2a{/r}

Toto je môj milovaný Syn, v_ktorom mám zaľúbenie; {*} Počúvajte ho.

Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V_týchto posledných dňoch prehovoril k_nám v_Synovi. {*} Počúvajte ho.

Z_Duchovnej piesne svätého kňaza Jána od Kríža

(Red. B, strofa 36-37, LH zv. I, str. 1073-75)

{p}

Poznanie tajomstva skrytého v_Kristovi Ježišovi

Hoci svätí učitelia odkryli už mnohé tajomstvá a divy a nábožné duše ich poznali už v_tomto živote, ostáva ešte oveľa viac toho, čo nevyslovili, ba vôbec nepochopili.

Preto treba hlboko kopať v_Kristovi, ktorý je ako bohatá baňa s_nesmiernymi ložiskami pokladov. A možno v_nej kopať akokoľvek hlboko, nikdy nenájdeme koniec ani hranicu a v_každej novej vrstve sa zjavia nové žily s_novým bohatstvom.

Preto hovorí apoštol Pavol o_Kristovi: „V_ňom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania Boha.“ K_týmto pokladom sa nemôže dostať nik, nikomu sa nemôže podariť dosiahnuť ich, kým neprekoná množstvo útrap a neprejde vonkajším i_vnútorným utrpením, kým nedostane od Boha rozumové a citové dary a kým neprejde dlhým duchovným cvičením.

Ale toto všetko sú len predpoklady na poznanie vznešených Kristových tajomstiev, čo je najväčšia múdrosť, akú možno v_tomto živote nadobudnúť.

Kiež by už ľudia konečne pochopili, že je úplne nemožné dosiahnuť nesmierne Božie bohatstvo a múdrosť, ak sa neodhodláme na úpornú námahu a mnohoraké utrpenia, pričom duša odkladá svoje útechy a svoje túžby. Teda duša, ktorá dychtí po Božej múdrosti, najprv opravdivo túži vstúpiť do tmy kríža.

Preto svätý Pavol povzbudzuje Efezanov, „aby neochabovali v_súžení“, ale aby boli silní a „zakorenení a upevnení v_láske. Tak budú môcť so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, spoznajú Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, a naplní ich Božia plnosť celá.“

Brána, ktorou sa môžeme dostať k_bohatstvu Božej múdrosti, je kríž. Je to úzka brána. Preto hoci mnohí túžia po šťastí, ku ktorému sa možno cez túto bránu dostať, veľmi málo je tých, čo chcú cez ňu prejsť.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Kor 2, 9-10{/r}

Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, {*} Čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.

Nám to Boh zjavil skrze svojho Ducha. {*} Čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.

Alebo:

Z_Duchovnej piesne svätého kňaza Jána od Kríža

(Red. B, strofa 5, 1. 4, Karmel. nakladatelství Kostelní Vydří 2000, str. 58-59)

{p}

Stopy Božej krásy v_stvoreniach

Stvorenia, ako hovorí svätý Augustín, svedčia samy sebou o_veľkosti a vznešenosti Boha duši, ktorá sa ich na to uvažovaním pýta. Boh stvoril všetky veci veľmi ľahko a v_krátkom čase a zanechal v_nich akúsi stopu toho, čím je. Nielen tým, že im dal bytie z_ničoho, ale obdaril ich aj nespočetnými schopnosťami a pôvabom, keď ich ozdobil obdivuhodným poriadkom a dokonalou závislosťou jedných od druhých. To všetko učinil svojou Múdrosťou, ktorou ich stvoril, a ňou je Slovo, Jednorodený Syn.

Podľa toho, čo hovorí svätý Pavol, je Boží Syn „odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty“. Preto treba vedieť, že cez túto podobu svojho Syna Boh pohliadol na všetky veci, čo znamenalo, že im dal ich prirodzené bytie a udelil im veľa pôvabu a prirodzených darov, učinil ich hotové a dokonalé, ako hovorí kniha Genezis: „Boh videl všetko, čo urobil; a bolo to veľmi dobré.“ On ich videl veľmi dobré, to znamená, že ich urobil veľmi dobré v_Slove, vo svojom Synovi.

Hľadiac na ne, neudelil im len prirodzené bytie a pôvab, ako sme povedali, ale aj samou podobou svojho Syna ich zaodel krásou, keď im udelil nadprirodzené bytie. To sa stalo, keď sa Boh stal človekom a tým povzniesol človeka k_Božej kráse – a v_ňom aj ostatné stvorenia, keď sa zjednotil s_prirodzenosťou ich všetkých v_človeku. Preto povedal sám Boží Syn: „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetko pritiahnem k_sebe.“ V_tomto pozdvihnutí stvorenia, ktorým bolo Vtelenie Božieho Syna a sláva jeho vzkriesenia podľa tela, Otec nielen čiastočne skrášlil stvorenia, ale môžeme povedať, že ich celé zaodel krásou a dôstojnosťou.

{p}

RESPONZÓRIUM

Nevezmeš mi, môj Bože, čo si mi už raz dal v_tvojom Synovi Ježišovi Kristovi, {*} V_ňom si mi dal všetko.

Moje sú nebesia, moja je zem; moje sú národy, moji sú spravodliví aj hriešnici; anjeli sú moji, moja je Matka Božia aj všetky veci sú moje. Sám Boh je môj a pre mňa, pretože Kristus je môj a celý pre mňa. {*} V_ňom si mi dal všetko.

NA VIGÍLIU: Ant. Poďte, vystúpme na Pánov vrch, na ktorom sa Bohu zapáčilo prebývať: tam prebýva jedine jeho sláva a česť.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

{r:Jn}12, 35-36a. 44b-50{/r}

{p}

Verte v_svetlo, aby ste boli synmi svetla

{v}35{/v}Ježiš povedal: „Ešte chvíľku je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás nezastihla tma, lebo kto chodí potme, nevie, kam ide. {v}36a{/v}Dokiaľ máte svetlo, verte v_svetlo, aby ste boli synmi svetla. {v}44b{/v}Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v_toho, ktorý ma poslal. {v}45{/v}A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. {v}46{/v}Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách. {v}47{/v}Ak niekto počúva moje slová, a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť. {v}48{/v}Kto mnou pohŕda a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v_posledný deň. {v}49{/v}Lebo ja som nehovoril sám zo seba, ale Otec, ktorý ma poslal, ten mi prikázal, čo mám povedať a čo mám hovoriť.

{v}50{/v}A viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.“

HYMNUS Teba, Bože, chválime. Modlitba ako na ranné chvály.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Dnešný sviatok nášho Otca

pečať slávy Kríža dostal,

Ján s_ním zrástol celým duchom,

vlastné telo tiež ponúkol.

Násilie, putá, smäd i_hlad,

čas, keď sa musel omše vzdať,

hoci ho Boh tak ponížil,

neprestal túžiť po kríži.

Jediný motív šľachetný,

čo osvecoval jeho dni,

bol Majster ukrižovaný,

s_ním znášal posmech a rany.

Temnú noc ducha prežil sám

a podrobne ju opísal,

aby viac ľudí vedelo,

že Boh z_nás tvorí veľdielo.

Na nebesiach aj v_človeku

prijímaš chválu odvekú,

Ježišu – svetlo pre oči

tých, ktorí vošli do noci. Amen.

Ant. 1 Ty si naozaj skrytý Boh, Boh Izraela, Spasiteľ.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus Boží.

Ant. 3 Pod vplyvom milosti spievajte Pánovi vo svojich srdciach duchovné piesne.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 3, 17-18{/r}

Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. A my všetci s_odhalenou tvárou hľadíme ako v_zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvoje svetlo zažiari v_temnotách {*} A tvoje temnoty budú ako poludnie.

Tvoje svetlo zažiari v_temnotách {*} A tvoje temnoty budú ako poludnie.

A Pán naplní jasom tvoju dušu. {*}

A tvoje temnoty budú ako poludnie.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Tvoje svetlo zažiari v_temnotách {*} A tvoje temnoty budú ako poludnie.

Ant. na Benediktus: Dokiaľ máte svetlo, verte v_svetlo, aby ste boli synmi svetla.

Alebo:

Pán prišiel osvietiť tých, čo sedia vo tme a v_tôni smrti, a naše kroky upriamiť na cestu pokoja.

Prosme Ježiša Krista, ktorý je Hlavou a Ženíchom Cirkvi a dnes nám dáva radosť zo slávnosti svojho služobníka Jána od Kríža. S_pokorou volajme:

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Jediné Slovo Otca, zrodené vo večnom mlčaní a v_plnosti času prijaté v_lone Panny,

daj, aby sme dnes počúvali tvoje slová v_hĺbke srdca, strážili ich a ukazovali skutkami.

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Múdrosť Otca, ty si vo Vtelení a v_pokorení Kríža ukázal veľkosť svojej lásky,

daj, prosíme, aby tí, ktorých si vykúpil svojou krvou, navždy zostávali v_dôvernom spojení s_tebou.

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Dokonalý obraz Boha, v_ktorom nám boli zjavené a darované všetky tajomstvá večnej lásky,

daj, aby sme vedení Duchom Svätým došli do tvojho obdivuhodného svetla v_sláve.

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Najvyššia radosť večného Otca, v_ktorej Boh pozerá na všetkých ľudí s_dobrotou,

daj, aby sme boli dokonalí a milosrdní ako náš nebeský Otec.

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Prvorodený zo všetkého stvorenia, skrze ktorého Otec vo svojej dobrote všetko stvoril a obnovil,

daj, aby sme sa dnes povzniesli od viditeľných vecí k_tvojej neviditeľnej kráse.

Kriste, ty si Kráľ slávy.

Otče náš. MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

Doplnková psalmódia (zv. I., str. 1020). Ak je však nedeľa, žalmy sa berú z_nedele prvého týždňa (zv. I., str. 570).

Ant. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Ef 4, 23-24{/r}

Obnovte sa duchovne premenou zmýšľania, oblečte si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v_spravodlivosti a pravej svätosti.

Bože, stvor vo mne srdce čisté.

A v_mojom vnútri obnov ducha pevného.

NAPOLUDNIE

Ant. Kto prichádza k_Bohu, musí veriť; lebo spravodlivý bude žiť z_viery.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 5, 1-2{/r}

Ospravedlnení z_viery žijeme v_pokoji s_Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze neho máme vierou prístup k_tej milosti, v_ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu.

Žijem vo viere v_Božieho Syna.

Ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

POPOLUDNÍ

Ant. V_mlčaní a v_dôvere bude vaša sila.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 24-25{/r}

V_nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v_niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v_niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.

Dobrý je Pán k_tým, čo v_neho dúfajú.

K_duši, ktorá ho hľadá.

Modlitba ako na ranné chvály.

VEŠPERY

HYMNUS

Kontemplatik Najvyššieho Pána,

duša Bohu celkom odovzdaná,

básnik noci, v_ktorej svetlá vládnu,

a Otec rádu.

Dôverný vzťah s_Kristom, jeho Matkou,

s_duchmi neba už bez nedostatkov,

poskytol ti múdrosť nadpozemskú

Božieho lesku.

Toto svetlo osvetľuje trasu

cesty na vrch Karmel, aby spásu

získal každý, komu sám Duch Svätý

do noci svieti.

Keď nás kŕmiš tajomstvami Slova,

posilňuješ srdcia, strach sa schová,

až nakoniec každý tieň a prítmie

slnkom zakvitne.

Otec je svetlo, Duch zas pokoj dáva,

Syn v_knihe živých zápis vykonáva

a zástup svätých tebe korí sa,

Lásky Trojica. Amen.

Ant. 1 Pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás Boh miluje, oživil nás s_Kristom.

Žalm 15

Ant. 2 My, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k_nám.

Žalm 112

Ant. 3 Božia láska je rozliata v_našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.

Chválospev Ef 1, 3-10

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 13, 8-10. 12-13; 14, 1a{/r}

Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. Teraz vidíme len nejasne, akoby v_zrkadle, no potom z_tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z_nich je láska. Usilujte sa o_lásku.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Láska je mocná ako smrť. {*} Jej páľa – to ohňa plápoly a božské plamene.

Láska je mocná ako smrť. {*} Jej páľa – to ohňa plápoly a božské plamene.

Kto nás odlúči od Kristovej lásky? {*}

Jej páľa – to ohňa plápoly a božské plamene.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Láska je mocná ako smrť. {*} Jej páľa – to ohňa plápoly a božské plamene.

Ant. na Magnifikat: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja; a aby láska, ktorou ma miluješ, bola v_nich, a aby som v_nich bol ja.

Oslavujme Boha Otca, ktorý sa skrze svojho milovaného Syna Ježiša Krista rozhodol hojne nás obdarovať svojím Duchom, aby sme sa stali účastnými na božskej prirodzenosti a svedkami lásky v_Cirkvi. Prosme ho a volajme:

Na príhovor svätého Jána vyslyš nás, Pane.

Daj svojej Cirkvi živú vieru, ktorá vo všetkých ľuďoch vzbudí túžbu po tebe

a povzbudí ich k_dôvernému spoločenstvu s_tebou.

Na príhovor svätého Jána vyslyš nás, Pane.

Prosíme ťa, daj všetkým, ktorí ťa verne hľadajú, nebeskú nádej,

ktorá toľko dostáva, koľko očakáva.

Na príhovor svätého Jána vyslyš nás, Pane.

Vylej na nás plnosť svojej lásky,

aby sme mohli vnášať lásku tam, kde lásky niet.

Na príhovor svätého Jána vyslyš nás, Pane.

Udeľ našej karmelitánskej rodine milosť, aby nasledovala Pannu Máriu, Matku rádu,

a verne počúvala vo všetkom vnuknutia Ducha Svätého.

Na príhovor svätého Jána vyslyš nás, Pane.

Očisti našich zomrelých bratov a sestry a daj im radosť večného života,

aby mohli bez čakania spolu s_tvojimi svätými spievať pieseň lásky.

Na príhovor svätého Jána vyslyš nás, Pane.

Otče náš.

16. decembra

BL. MÁRIE OD ANJELOV, PANNY

Ľubovoľná spomienka

Mária Anna Fontanelle sa narodila 7. januára 1661 v_Turíne. Viedla nábožný život a v_rodnom meste v_roku 1675 vstúpila do kláštora bosých karmelitánok. Viackrát bola priorkou a novicmajsterkou. Bola príkladom lásky k_Bohu, zvlášť počas nepretržitých duchovných nocí, ako aj príkladom ustavičnej modlitby. Mimoriadne si ctila svätého Jozefa a jemu zasvätila nový kláštor v_Moncalieri. Zomrela v_roku 1717. Napísala veľa listov a duchovných zápiskov. Za blahoslavenú ju vyhlásil v_roku 1865 pápež Pius IX.
Zo spoločnej časti na sviatky panien.

MODLITBA

Bože, ty so záľubou prebývaš v_čistých srdciach; prosíme ťa, na príhovor blahoslavenej Márie od Anjelov, panny, daj nám milosť žiť tak, aby si v_nás mohol prebývať.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_diela Cesta dokonalosti od svätej panny Terézie od Ježiša

(Kódex V, kap. 40, 3. 7-8, B. A. C., 212 [1962], 310-312)

{p}

Skutočná láska k_Bohu sa nedá ukryť

Kto naozaj miluje Boha, miluje všetko dobré, túži po všetkom dobrom, napomáha všetkému dobrému, chváli všetko dobré, je spojencom dobrých, pomáha im a bráni ich: jedným slovom, miluje jedine pravdu a to, čo si zaslúži, aby bolo milované.

Myslíte si, že je možné, aby ten, kto opravdivo miluje Boha, mohol mať záľubu v_márnostiach? Nemôže. Ani v_bohatstve, ani vo svetských slastiach, ani v_rozkošiach a poctách. Taký sa ani neškriepi, ani nezávidí. Jeho jedinou starosťou je uspokojiť Milovaného. Tieto duše umierajú túžbou, aby ich miloval, a ich život je naplnený snahou pochopiť, čím by sa mu viac zapáčili. Je možné udržať takú lásku skrytú? Nie, pretože ak je láska k_Bohu opravdivá, nedá sa ukryť. Ak neveríte, pozrite sa na sv. Pavla alebo na sv. Máriu Magdalénu. Sv. Pavol po troch dňoch začal chápať, že je chorý láskou; Magdaléna už od prvého dňa, a ako výrazne!

Láska, či je malá, alebo veľká, sa prejaví vždy a v_miere, aká je jej vnútorná sila. Ak je maličká, prejaví sa slabo, ak je veľká, prejaví sa silne. Ale či je tá Božia láska veľká, alebo malá, vždy sa spozná. Je možné, aby sa utajila láska, ktorá je taká silná a spravodlivá, ktorá stále vzrastá a ktorá nemá dôvod, aby prestala milovať? Vyviera totiž z_hlbokej istoty, že bude odmenená ďalšou láskou, o_ktorej nemôže pochybovať, pretože on ju dokázal takými veľkými bolesťami a utrpením, vyliatím vlastnej krvi až po obetu svojho života preto, aby sme nemali pochybnosti o_jeho láske.

Prosme teda jeho Velebnosť, aby nás obdarila takouto láskou skôr, ako nás povolá z_tohto života. Bola by to veľká vec, keby sme videli, že nás v_hodine smrti súdi ten, ktorého sme nadovšetko milovali. S_dôverou mu pôjdeme v_ústrety aj s_bremenom svojich dlhov, lebo budeme presvedčené, že nejdeme do neznámej krajiny, ale do vlasti, do kráľovstva toho, ktorého tak veľmi milujeme a ktorý miluje nás.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 145, 19-20a{/r}; {r}Rim 8, 28{/r}

Pán vyplní želanie bohabojných, vyslyší ich modlitbu a zachráni ich. {*} Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú.

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. {*} Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Najkrajšia múdrosť je milovať Boha: počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: I_keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.