LITURGIA HODÍN

s_osobitným kalendárom

pre Rímsku úniu Rádu svätej Uršule
a pre meričiánske inštitúty

27. januára

SV. ANGELY MERICI, PANNY

Slávnosť

Svätá Angela Merici sa narodila medzi rokmi 1470 a 1474 v_severnom Taliansku, v_meste Desenzano del Garda. V_Brescii založila spoločnosť panien, ktorú dala pod ochranu svätej Uršule a pomenovala jej menom. Obdarená duchom múdrosti a pravého proroctva dala svojim dcéram Regulu (1536), ktorou sa stali zasvätenými ženami vo svete a apoštolkami vo svojom prostredí. Zomrela v_roku 1540. Pápež Pius VII. ju v_roku 1807 vyhlásil za svätú. Meričiánska rodina sa rozvinula a rozšírila dvojakým životným smerom: v_línii sekulárneho a v_línii rehoľného inštitútu. Oba sa venujú apoštolátu, najmä výchovnému.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Premnohých svätcov v_nebesiach

krvavá zdobí koruna,

ale aj boje bez krvi

víťazná čaká odmena.

Angela nemá okovy,

meč katov sa jej nedotkol,

no láska všetko nahradí,

veď túži zomrieť za Krista.

Horlivo hľadá blúdiacich,

podáva pastvu bohatú,

nájdených šťastná privádza

späť do Božieho ovčinca.

Kristovým učí príkazom

deti a všetkých neznalých,

je vernou panien strážkyňou

a druhou matkou sirotám.

Keď slávime jej víťazstvo,

túžime ísť v_jej šľapajach,

aby sme jedno srdce vždy

a jedna duša mohli byť.

Buď sláva Otcu, Synovi,

i_tebe chvála, Svätý Duch,

tvojím dychom nech planieme

a svätým ohňom žiarime. Amen.

Ant. 1 Boh dvíha biedneho z_prachu, aby zaujal trón slávy.

Ant. 2 Boh zvestuje svoje slovo Jakubovi, svoje zákony a prikázania Izraelovi.

Ant. 3 Aleluja. Radujme sa a plesajme, že prišiel čas Baránkovej svadby.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Múd 6, 12-16{/r}

Múdrosť žiari a nevädne; ľahko ju zbadajú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. Vychádza v_ústrety tým, čo po nej dychtia, aby sa im ukázala prvá. Kto ju vyhľadá včasráno, nebude sa namáhať, lebo ju nájde sedieť pri svojich dverách. Premýšľať o_nej je vrchol rozumnosti a kto kvôli nej bdie, rýchlo nadobudne istotu. Lebo ona sama obchádza a hľadá tých, čo sú jej hodní, priateľsky sa im ukazuje na cestách a pri každom premýšľaní sa stretá s_nimi.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pane, v_tebe je prameň života. {*} V_tvojom svetle uvidíme svetlo.

Pane, v_tebe je prameň života. {*} V_tvojom svetle uvidíme svetlo.

Pane, aká vznešená je tvoja láska. {*}

V_tvojom svetle uvidíme svetlo.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pane, v_tebe je prameň života. {*} V_tvojom svetle uvidíme svetlo.

Ant. na Magnifikat: Pane, rozsvieť moje svetlo a ožiar moje temnoty.

PROSBY

Naše modlitby nech sa vznášajú k_Bohu, nášmu Otcovi, ktorý chce iba naše dobro a radosť, a pokorne ho vzývajme:

Pane, len v_tebe je naša nádej.

„Nech každá zachováva poslušnosť.“ [chvíľa úvahy]

Pane, udeľ nám pravú chudobu ducha, ktorou sa srdce zbavuje každého puta. Všetko svoje dobro, všetku svoju lásku a všetku svoju radosť vkladáme v_teba.

Pane, len v_tebe je naša nádej.

„Nech každá zachováva poslušnosť.“ [chvíľa úvahy]

Pane, daj, aby poslušnosť bola v_nás veľkým svetlom, ktoré urobí všetky naše skutky dobrými.

Pane, len v_tebe je naša nádej.

„Nech každá zachováva poslušnosť.“ [chvíľa úvahy]

Pane, udržuj v_našich srdciach vždy živý oheň lásky, aby nás vo všetkom pobádala a viedla iba láska k_Bohu a horlivosť za duše.

Pane, len v_tebe je naša nádej.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, milostivý Otče, vo svätej Angele Merici si dal svojej Cirkvi vzor múdrej a odvážnej lásky; na jej orodovanie a podľa jej príkladu daj aj nám pochopiť a dosvedčovať obnovujúcu silu evanjelia.

Alebo:

Láskavý Bože, nech nás svätá panna Angela ustavične odporúča tvojej otcovskej dobrote, aby sme podľa jej príkladu lásky a múdrosti ochotne prijali tvoje učenie a vyznávali ho čnostným životom.

Alebo:

Bože lásky a pokoja, vo svojej Cirkvi si povolal svätú Angelu, aby dala príklad života úplne oddaného chvále tvojho Majestátu a pre dobro duší; daj nech nás vždy vedie láska k_tebe a túžba po spáse ľudí.

INVITATÓRIUM

Ant. Na slávnosť svätej Angely jasajme v_žalmoch Bohu našej radosti.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Ant. 1 Zákon Pánov potešuje srdce a osvecuje oči.

Ant. 2 Srdce mi prekypuje krásnymi slovami, keď spievam oslavnú pieseň kráľovi.

Ant. 3 Sám Kráľ zatúžil za tvojou krásou; on je tvoj Pán a Boh.

PRVÉ ČÍTANIE

Z_Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom

{r:1Kor}13, 1-13{/r}

{p}

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal

{v}1{/v}Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

{v}2{/v}A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

{v}3{/v}A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

{v}4{/v}Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, {v}5{/v}nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, {v}6{/v}neteší sa z_neprávosti, ale raduje sa z_pravdy. {v}7{/v}Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

{v}8{/v}Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. {v}9{/v}Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. {v}10{/v}Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. {v}11{/v}Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. {v}12{/v}Teraz vidíme len nejasne, akoby v_zrkadle; no potom z_tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.

{v}13{/v}A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z_nich je láska.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Jn 2, 10; 4, 12; 3, 14{/r}

Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle. {*} Boh je v_nás, keď sa navzájom milujeme.

Prešli sme zo smrti do života, lebo milujeme bratov. {*} Boh je v_nás, keď sa navzájom milujeme.

DRUHÉ ČÍTANIE

Z_Rád svätej Angely Merici, panny
Posledná rada

(Actis Processus Apostolici super Canonizatione)

{p}

Angela povzbudzuje k_jednote

Moje celkom posledné slovo pre vás – a hovorím vám ho prosiac vás dokonca pre moju krv: Buďte svorné, navzájom zjednotené, všetky jedného srdca a jednej vôle. Buďte navzájom spojené zväzkom lásky. Vážte si jedna druhú, pomáhajte si, znášajte sa v_Ježišovi Kristovi.

Ak sa o_to budete usilovať, Pán, Boh bude bezpochyby medzi vami, bude vám naklonená Panna Mária, apoštoli a všetci svätí a sväté, anjeli a konečne celé nebo a celý vesmír. Lebo Boh totiž od večnosti tak rozhodol, že tí, čo sú na jeho slávu zjednotení v_dobrom, budú prospievať vo všetkom a všetko, čo urobia, sa skončí dobre, lebo Boh – on sám a každé z_jeho stvorení je im naklonené. Viďte teda, aká dôležitá je táto jednota a svornosť!

Teda túžte po nej, vyhľadávajte ju, objímte ju, držte si ju zo všetkých svojich síl. Lebo vravím vám, ak budete všetky spoločne takto srdcom navzájom zjednotené, budete ako najpevnejšia skala alebo nedobytná veža, čo vzdoruje všetkým protivenstvám, prenasledovaniam a diabolským zvodom. A navyše vás uisťujem, že zaručene dostanete každú milosť, ktorú budete prosiť od Boha. A ja budem vždy medzi vami a budem podporovať vaše modlitby.

Oduševňujte teda svoje dcéry, aby odvážne pokračovali v_započatom diele. A tešte sa spolu, lebo nepochybne bude tak, ako vám hovorím. Ten, ktorý mňa, alebo skôr nás, miluje, vám dá okrem toho preveľkú a neoceniteľnú milosť v_hodine smrti, lebo pravé priateľstvo sa pozná vo veľkých potrebách. A neochvejne verte, že práve vtedy spoznáte, že som vaša verná priateľka!

Teraz vás zanechávam. Buďte šťastné a majte živú vieru a nádej. Ale prv chcem, aby ste boli požehnané v_mene Otca i_Syna i_Ducha Svätého. Amen.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}2 Kor 13, 11{/r}; {r}Rim 15, 13{/r}

Zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, rovnako zmýšľajte {*} A Boh lásky a pokoja bude s_vami.

Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere. {*} A Boh lásky a pokoja bude s_vami.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Pane, naplň mi dušu a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Dobrorečte Pánovi, chváľte a vyvyšujte ho naveky.

Ant. 3 Oslavujte Kráľa vekov svojimi skutkami.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 1, 23-25{/r}

My ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo čo je u_Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u_Boha slabé, je silnejšie ako ľudia.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Ja však budem ospevovať tvoju silu {*} A ráno budem plesať nad tvojím milosrdenstvom.

Ja však budem ospevovať tvoju silu {*} A ráno budem plesať nad tvojím milosrdenstvom.

Tebe, moja sila, chcem spievať, lebo ty, Bože, si môj ochranca, tebe jasám. {*}

A ráno budem plesať nad tvojím milosrdenstvom.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Ja však budem ospevovať tvoju silu {*} A ráno budem plesať nad tvojím milosrdenstvom.

Ant. na Benediktus: Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu.

PROSBY

V_jednote so všetkými dcérami svätej Angely si pozdvihnime srdcia k_Bohu a volajme:

Pane, vyslyš moju modlitbu.

Pane, rozptýľ svojím svetlom temnoty našich sŕdc.

Pane, vyslyš moju modlitbu.

Pane, upevni naše vzájomné vzťahy a zmýšľanie v_láske.

Pane, vyslyš moju modlitbu.

Pane, nech nás nič neodvráti od jasu tvojej tváre, ktorej pohľad napĺňa útechou každé utrápené srdce.

Pane, vyslyš moju modlitbu.

Ježišu, nech je požehnané tvoje sväté meno na nebi, na zemi a medzi všetkými zbormi anjelov a archanjelov.

Pane, vyslyš moju modlitbu.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Dobre je utiekať sa k_Pánovi, jeho milosrdenstvo trvá naveky. Aleluja.

Ant. napoludnie Mojou silou a mojou chválou je Pán. Aleluja.

Ant. popoludní Pane, budem ťa velebiť, lebo si ma vyslyšal. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 4, 16{/r}

A_my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k_nám. Boh je láska; a kto ostáva v_láske, ostáva v_Bohu a Boh ostáva v_ňom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pane, Bože náš, zhromaždi nás z_národov.

Aby sme oslavovali tvoje sväté meno.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 12, 2{/r}

Bratia, nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Svätí jasajú v_sláve.

Radujú sa na svojich lôžkach.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 19, 6b-7{/r}

Začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh. Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Našla som, koho miluje moja duša.

Chytila som ho a viac nepustím.

VEŠPERY

Ant. 1 Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých.

Ant. 2 Zaradoval som sa, keď mi povedali: Pôjdeme do domu Pánovho.

Ant. 3 Radujme sa a plesajme, že prišiel čas Baránkovej svadby. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 22, 1. 3-7{/r}

Potom mi anjel ukázal rieku vody života, čistú ako krištáľ, vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu. Už nikdy nebude nič prekliate. V_ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť; budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán, Boh, a budú kraľovať na veky vekov. Potom mi anjel povedal: „Tieto slová sú verné a pravdivé. Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho anjela, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má zanedlho stať. Áno, prídem čoskoro. Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy.“

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Duch i_nevesta volajú: „Príď!“ {*} Aj ten, čo počúva, nech volá: „Príď! Amen. Príď, Pane Ježišu!“

Duch i_nevesta volajú: „Príď!“ {*} Aj ten, čo počúva, nech volá: „Príď! Amen. Príď, Pane Ježišu!“

Poďte k_vodám všetci, čo ste smädní. Napnite sluch a poďte ku mne. {*}

Aj ten, čo počúva, nech volá: „Príď! Amen. Príď, Pane Ježišu!“

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Duch i_nevesta volajú: „Príď!“ {*} Aj ten, čo počúva, nech volá: „Príď! Amen. Príď, Pane Ježišu!“

Ant. na Magnifikat: Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno.

PROSBY

Vzdávajme vďaky Bohu, ktorý nás povolal do svojho obdivuhodného svetla, a volajme:

Sláva ti naveky.

Pane, daj nám žiť z_teba:

vtedy sa nám každá bolesť a zármutok premení v_radosť; strmé a drsné cesty sa nám stanú rovnými a radostnými.

Sláva ti naveky.

Zachovaj nás vo vernosti, pevnosti a stálosti;

aby sme raz prijali korunu radosti a plesania, ktorú nám pripravuješ v_nebi.

Sláva ti naveky.

Ty si kajúcej žene odpustil hriechy a zblúdenú ovcu si vzal na plecia;

neodvráť svoje milosrdenstvo od tých spomedzi nás, ktorých život sa chýli ku koncu, ale nech ich tvoje svetlo obkľúči a vytrhne z_moci nepriateľa.

Sláva ti naveky.

Odpusť viny tým spomedzi nás, ktoré už opustili túto zem;

a voveď ich ozdobené víťaznou zlatou korunou do nebeskej slávy.

Sláva ti naveky.

26. apríla

PANNY MÁRIE, MATKY DOBREJ RADY

Spomienka

Zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie, okrem toho, čo nasleduje:

Z_rečí sv. Tomáša z_Villanovy

{p}

Jeho Matka si zachovávala v_srdci všetky tieto veci ({r}Lk 2, 51c{/r})

Táto preslávna Spasiteľova žiačka nesedela pri jeho nohách iba hodinu alebo deň ako Magdaléna, lež tridsaťtri rokov v_jeho škole počúvala jeho slová a v_srdci o_nich uvažovala. Pre jej mimoriadnu a vynikajúcu učenosť nebeský Učiteľ, vrátiac sa k_otcovi, od ktorého prišiel, zanechal jej svoju školu a katedru, pravda nie preto, aby viedla ovce ako Peter, ale aby vzdelávala jeho žiakov v_nebeskej múdrosti, ktorú sa od neho naučila. Veď pre bystrosť ducha a dlhotrvajúcu usilovnú školu je iste múdrejšia a učenejšia nad všetkých ostatných Kristových učeníkov.

Kto môže predniesť naučenia tejto dôvernej a milovanej žiačky, ktoré ona počula? Kto pochopí posvätné tajomstvá, ktoré ona poznala? Blažená Panna, vypovedz nám tie presladké rozhovory, dôverné reči a tajné zdelenia, ktoré si mala so svojím Synom, keď ležal v_tvojom lone a zjavoval ti nebeské tajomstvá a ty si sa mu za jeho naúčanie odmieňala sladkými bozkami? Čo ti vtedy hovoril? Čomu ťa učil? Na čo si sa ho ty spytovala? Čo ti odpovedal? Veď ty si veľmi dobre vedela, kto je on. Vedela si, že sa v_ňom skrývajú poklady božskej múdrosti, vedela si, že je v_ňom ukrytá v_hlbinách útlej hrude prehlboká priepasť svetla a zachovávala si všetky jeho slová ako výroky všemohúceho Boha.

Šťastná žena, ktorá si tak dlho pila nektár tejto božskej múdrosti! Prečo si nás zbavila takého bohatstva? Prečo si skryla pred svojimi služobníkmi tieto žiaduce poklady? Prečo si nenapísala pre naše poučenie a potechu tieto presladké rozhovory? Čo si teraz milšieho, sladšieho a užitočnejšieho môžeme priať, ako požívať slastiplný a blahodarný pokrm týchto rozhovorov a počuť, ako sa Matka spytuje na nebeské veci a ako jej Syn odpovedá.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Prís 4, 10-11{/r}

Počúvaj, syn môj a prijmi moje výroky {*} A rozmnožia sa ti roky života. Aleluja.

Ja ti ukážem cestu múdrosti a povediem ťa po chodníkoch spravodlivosti {*} A rozmnožia sa ti roky života. Aleluja.

MODLITBA

Všemohúci Bože, ty vieš, že myšlienky smrteľníkov sú bojazlivé a neisté; na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, z_ktorej si vzal tvoj Syn telo, naplň nás svojím darom rady, aby nám dal poznať, čo sa tebe páči, a viedol nás pri našej práci.

30. apríla

SV. MÁRIE OD VTELENIA, REHOĽNÍČKY

Spomienka

Uršulínka z_Tours, mystička,_autorka duchovných kníh a misionárka Kanady. Do Quebecu prišla 1. augusta 1639, aby tam založila prvý kláštor uršulínok v_Amerike. Vynikajúca vychovávateľka a učiteľka, mala vplyv tak na francúzskych osadníkov ako aj na indiánov, stala sa všetkým pre všetkých v_novovzniknutej kolónii. Jej početné listy posielané do Francúzska predstavujú dôležité dokumenty pre dejiny Kanady. J. B. Bossuetom (1627-1704) bola nazvaná „Teréziou Nového sveta“, Mária od Vtelenia je uctievaná v_Kanade ako „Matka kanadskej cirkvi“ aj ako „Matka vlasti“. Pápež Ján Pavol II. ju blahoslavil 22._6._1980. Pápež František vydal dekrét ekvipolentnej kanonizácie dňa 2. apríla 2014.
Zo spoločnej časti na sviatky pre rehoľníkov, okrem toho, čo nasleduje:

Zo svedectva Márie od Vtelenia

(II, str. 132, Dom Jamet, Témoinage, s. 271)

{p}

O_stravovaní mojej duše v_láske vteleného Slova a v_ustavičnom dôvernom obcovaní s_Najsvätejšou Trojicou

Stav, ktorý prežívam teraz, je celkom mimoriadnou jasnosťou na cestách Ducha presvätého Vteleného Slova. Vo veľkej čistote a s_istotou poznávam, že on je objektívna Láska, úzko spojená s_mojím duchom a zároveň spojujúca ho so sebou. A cítim, že všetko, čo povedal, má ducha a život vo mne. Moja duša zvlášť zakusuje, že keď je dôverne spojená s_ním, je spojená aj s_večným Otcom a s_Duchom Svätým. Týmto vnemom chápe pravdu a s_istotou toho, čo presvätý Pán a Učiteľ povedal svojim apoštolom pri poslednom rozhovore s_nimi a v_modlitbe k_Bohu, svojmu Otcovi. V_odpovedi na prosbu sv. Filipa, aby im ukázal Otca, povedal: „Filip, kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca?! Neveríš, že ja som v_Otcovi a Otec vo mne?“{n}porov. {r}Jn 14,9-10{/r}{/n}

Tento spôsob spojenia je veľmi vznešený a veľmi čistý. Hoci hovorím: „Sväté vtelené Slovo“, neznamená to, že by som mala nejakú obraznú predstavu, lež moja duša v_čistote a duchovnej jednoduchosti zakusuje, že Otec a Vtelené Slovo sú jedno s_velebným Duchom. Avšak nemieša ich osobnosti a v_tom je pod vplyvom božského účinkovania, ktoré v_jej hĺbke pôsobí Duch presvätého Vteleného Slova. Tieto hnutia, vnemy a účinkovanie závisia od toho, že ten istý Duch mi dáva hovoriť raz s_večným Otcom, potom so Synom, potom zasa so sebou samým. Hoci na to nemyslím, prichytím sa, ako hovorím Otcovi: „Otče, hovorím ti to v_mene tvojho premilého Syna“. A Synovi: „Môj milovaný, môj predrahý Ženích, prosím ťa o_to, aby sa tvoj závet splnil na mne“, a iné veci, čo mi božský Duch vnuká. Zakúšam, že to Duch Svätý ma spája s_Otcom i_Synom. Často sa prichytím pri slovách: „Božský Duch, veď ma na cestách môjho božského Ženícha!“

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Jn 14, 6{/r}; {r}Mt 16, 16{/r}

Ty si Cesta, Pravda a Život {*} Ježiš, Syn Boží.

Kto chce nájsť Otca, musí prejsť skrze teba, Ježiš, Syn živého Boha. {*} Ježiš, Syn Boží.

MODLITBA

Všemohúci Bože, ty vieš, že myšlienky smrteľníkov sú bojazlivé a neisté; na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, z_ktorej si vzal tvoj Syn telo, naplň nás svojím darom rady, aby nám dal poznať, čo sa tebe páči, a viedol nás pri našej práci.

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 3, 5-7{/r}

Kristovo tajomstvo v_iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v_Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom: že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v_Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. A ja som sa stal jeho služobníkom z_daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Nášmu Bohu a jeho Kristovi kráľovstvo nad vesmírom. Nech mu dobrorečia národy zeme. {*} Aleluja, aleluja.

Nášmu Bohu a jeho Kristovi kráľovstvo nad vesmírom. Nech mu dobrorečia národy zeme. {*} Aleluja, aleluja.

Celá zem nech je plná jeho slávy. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Nášmu Bohu a jeho Kristovi kráľovstvo nad vesmírom. Nech mu dobrorečia národy zeme. {*} Aleluja, aleluja.

PROSBY

S_blahoslavenou Máriou od Vtelenia oslavujme nášho Spasiteľa a vzývajme ho:

Vyslyš nás, Pán slávy.

Ty si očistil Máriu od Vtelenia v_krvi svojho Syna a ukázal si sa jej ako veľké more čistoty;

daj nám čistotu srdca.

Vyslyš nás, Pán slávy.

Ty si dal svojej služobnici hlbokú lásku k_Svätému písmu;

nech je tvoje Slovo naším každodenným pokrmom.

Vyslyš nás, Pán slávy.

Ty si zjavil našej sestre Márii od Vtelenia krásu života Najsvätejšej Trojice;

daj nám vierou pochopiť hĺbky tohto tajomstva.

Vyslyš nás, Pán slávy.

Ty si naplnil Máriu od Vtelenia apoštolským duchom Ježiša Krista;

daj nám ohnivú horlivosť pre šírenie tvojho kráľovstva.

Vyslyš nás, Pán slávy.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 1, 17-19{/r}

Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z_jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z_jeho dedičstva vo svätých, a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Boh je láska, Boh je svetlo. Ty si Pán, náš Otec, náš Vykupiteľ. {*} Aleluja, aleluja.

Boh je láska, Boh je svetlo. Ty si Pán, náš Otec, náš Vykupiteľ. {*} Aleluja, aleluja.

Ty si poslal svojho Syna, aby spasil svet. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Boh je láska, Boh je svetlo. Ty si Pán, náš Otec, náš Vykupiteľ. {*} Aleluja, aleluja.

PROSBY

S_vierou vzývajme večného Otca a vrúcne prosme Srdce Ježiša Krista, ktorý je Cesta, Pravda a Život:

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Otče, objímajúc v_duchu celý svet, prosíme ťa

za tých, ktorí ťa nepoznajú.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Otče, predstavujeme ti všetky duše vykúpené predrahou krvou Ježiša Krista a prosíme ťa:

obráť ich a posväť.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Otče, odporúčame ti pracovníkov evanjelia, zvlášť naše sestry v_misiách a vrúcne ťa prosíme:

naplň ich svojím Svätým Duchom a zúrodni ich apoštolát.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

Otče, aby sme zadosťučinili za povinnosti všetkých ľudí, odporúčame ti duše všetkých zomrelých a prosíme ťa,

aby tvoje meno bolo nimi oslávené.

Príď tvoje kráľovstvo, Pane.

18. mája

BL. BLANDÍNY MERTENOVEJ, PANNY

Spomienka

Bl. Blandína Mertenová sa narodila v_Düppenweiler v_trevirskej diecéze. Vďaka príkladu rodičov si z_domu odniesla hlbokú vieru. V_dvadsiatom roku života bola vynikajúcou učiteľkou a príkladnou kresťankou, vyznačujúcou sa hlbokou pokorou a láskou, ktorú prejavovala deťom, zvlášť najbiednejším. V_roku 1908 vstúpila do rehole uršulínok v_Calvarienberg-Ahrweiler. Celkom oddaná Bohu a ľuďom sa usilovala spájať výchovu a učenie mládeže s_hlbokým životom modlitby. Po ťažkej chorobe pľúc trvajúcej niekoľko rokov zomrela 18. mája 1918 v_uršulínskom kláštore v_Trevire. V_duchovnom živote bl. Blandína praktizovala podobne ako sv._Terézia od Dieťaťa Ježiš „malú cestu“. Pápež Ján Pavol II. ju 1._novembra 1987 vyhlásil za blahoslavenú.
Zo spoločnej časti na sviatok panien.

Z_homílie svätého pápeža Jána Pavla Druhého pri blahorečení sestry Ulriky a Blandíny

{p}

Bohom naplnené srdcia rozdali hľadajúcim a trpiacim blížnym

Naše stretnutie tu, vo Vatikáne, mi dáva milú príležitosť všetkým vám ešte raz oznámiť moju srdečnú radosť z_blahorečenia dvoch vašich spolurodáčok. Sestra Ulrika Nischová a sestra Blandína Mertenová – jedna kuchárka, druhá učiteľka – obe sú blahoslavené, pretože svoje, Bohom naplnené srdcia, rozdali hľadajúcim a trpiacim blížnym, pretože im pridelený tvrdý osud prijali so všetkou silou aj dôverou a podľa najlepšieho vedomia ho učinili užitočným pre Božie kráľovstvo. Tu by som chcel dôrazne upozorniť na nedorozumenie: nie chudobný pôvod, nie slabé zdravie, ani práca na sotva viditeľných skromných úlohách ich priviedli ku svätosti, ale duchovná sila, plynúca zo žriedla našej viery, s_ktorou obidve vedome prijali neprijateľné podmienky a zmenili ich na hodnotné, ktoré naplnili ich životy. Neutiekli pred ťažkými podmienkami svojho života, ale prekonávali ich s_Božou pomocou, modlitbou a obetavosťou. Neostali spokojné vo svojom vlastnom svete, ale podľa vzoru Krista veľkodušne odovzdávali okoliu bohaté poklady, ktoré pomocou Božej milosti nazhromaždili vo svojich srdciach. Po ich boku ožívali utláčaní ľudia a cítili sa „ako v_raji“; tu hmatateľným a konkrétnym spôsobom dosvedčovali, akú moc má Bohom roznietená láska. Z kruhu tak bohato obdarovaných blížnych pochádzajú prví svedkovia, ktorí rozprávali o_tom, ako pocítili pravú obetavú lásku v_styku so sestrou Ulrikou a sestrou Blandínou. Ich ocenenie bolo a je základom cirkevného potvrdenia. Áno, tieto dva životy majú trvalú hodnotu pred Bohom a osobitný význam pre nás všetkých.

{p}

RESPONZÓRIUM

Aká si krásna, Kristova panna, {*} Bola si hodna Pánovej koruny, koruny trvalého panenstva.

Nič ti nemôže vziať palmu víťazstva, ani odlúčiť ťa od lásky Božieho Syna. {*} Bola si hodna Pánovej koruny, koruny trvalého panenstva.

MODLITBA

Všemohúci a milosrdný Bože, blahoslavenú pannu Blandínu, si si vybral, aby celým srdcom tebe a ľuďom slúžila ako vychovávateľka mládeže; na jej príhovor nám daj nasledovať dokonalý príklad pokory a lásky, aký zanechala, a pomáhaj nám plniť vždy tvoju vôľu.

29. mája

SV. URŠULE LEDÓCHOVSKEJ, PANNY

Spomienka

Sv. Uršuľa sa narodila v_roku 1865 ako Júlia Mária Ledóchovska v_nábožnej katolíckej rodine. Do kláštora uršulínok v_Krakove vstúpila ako 21-ročná. V_roku 1907 začala pracovať s_mládežou v_Rusku. Po vyhnaní z_Ruska pracovala v_škandinávskych krajinách. V_roku 1920 sa vrátila do Poľska a založila Kongregáciu sestier uršulínok Srdca Ježiša Umierajúceho, ktorá sa zameriava najmä na vychovávateľskú prácu. Počas celého života sa vyznačovala apoštolskou horlivosťou a duševnou pohodou. Zomrela v_Ríme 29. mája 1939. V_1983 roku ju pápež Ján Pavol II. blahorečil a v_roku 2003 vyhlásil za svätú.
Zo spoločnej časti na sviatok panien.

Z_listov sv. Uršule Ledóchowskej
Apoštolát úsmevu

(Dzwonek św. Olafa, X, 1936, s. 108)

{p}

Radujte sa v_Pánovi

Predstavím vám tu druh apoštolátu, ktorý si vyžaduje ťažkú prácu, veľké umŕtvovanie a námahu, ale ktorý zvlášť dnes, v_našich časoch, je veľmi žiadaný, potrebný a účinný, menovite je to apoštolát úsmevu.

Úsmev rozháňa mračná, ktoré sa nazhromaždili v_duši. Úsmev na radostnej tvári hovorí o_vnútornom šťastí duše spojenej s_Bohom, hovorí o_pokoji čistého svedomia, o_bezstarostnom oddaní sa do rúk nebeského Otca, ktorý živí nebeské vtáky, zaodieva poľné ľalie a nikdy nezabúda o_tých, čo mu neobmedzene dôverujú. Úsmev na tvojej tvári dovoľuje bez obáv sa k_tebe priblížiť, aby sa ťa mohlo o_niečo poprosiť, alebo niečo opýtať – lebo tvoj úsmev už dopredu sľubuje ochotné splnenie prosby. Neraz tvoj úsmev môže vliať do znechutenej duše akoby nový život, nádej, že nastanú lepšie časy, že nie je všetko stratené, že Boh bdie. Úsmev je neraz tou hviezdou, čo žiari vysoko a ukazuje nám, že tam hore bije Otcovo srdce, ktoré je vždy pripravené zľutovať sa nad ľudskou biedu.

Ťažký je dnes život, plný zármutku, a Boh si sám rezervoval právo posväcovať ľudí skrze kríž. Nám nechal úlohu pomáhať iným v_bolestnom putovaní na krížovej ceste skrze rozsievanie malých lúčov šťastia a radosti. Môžeme to robiť často, veľmi často, obdarúvaním ľudí úsmevom lásky a dobroty – tým úsmevom, ktorý hovorí o_láske a Božej dobrote.

Mať stály úsmev na tvári, vždy – keď slnko svieti alebo prší, v_zdraví alebo v_chorobe, v_úspechu alebo keď všetko ide opačne – nie je to ľahké! Ten úsmev svedčí, že tvoja duša čerpá v_Božom Srdci tú ustavičnú pohodu duše, že vieš zabudnúť na seba s_túžbou byť pre iných lúčom šťastia.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}2 Kor 13, 11{/r}; {r}Neh 8, 10{/r}

Radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom, žite v_pokoji {*} A Boh lásky a pokoja bude s_vami. Aleluja.

Nič ti nemôže vziať palmu víťazstva, ani odlúčiť ťa od lásky Božieho Syna. {*} A Boh lásky a pokoja bude s_vami. Aleluja.

MODLITBA

Milosrdný Bože, ty si povolal svätú Uršuľu, aby nasledovala tvojho Syna, ktorého si poslal na svet, aby hlásal Radostnú zvesť a dal život všetkým; daj, aby sme sa podľa jej príkladu a na jej príhovor pričiňovali o_spásu našich bratov.

12. júna

BL. MÁRIE KLEMENSY STASZEWSKEJ, PANNY A MUČENICE

Spomienka

Blahoslavená Mária Klemensa Staszewska sa narodila v_roku 1890. Ako predstavená z_Rokiciny-Podhalańskie (Poľsko) prijíma v_roku 1939 aj napriek vyhrážkam gestapa všetkých, čo sa pokúšajú utiecť. Uväznená 26. januára 1943 zomiera v_Osvienčime 27. júla. Pápež Ján Pavol II. ju v_roku 1999 vyhlásil za blahoslavenú.
Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka - panny mučenice.

Z_homílie blahorečenia 108 mučeníkov pri sv. omši 13. júna 1999 vo Varšave

{p}

Blahoslavení mučeníci volajú k_našim srdciam: Uverte, že Boh je láska! Uverte v_dobrom i_zlom!

„Omnipotens æterne Deus, qui per glorificationem Sanctorum novissima dilectionis tuæ nobis argumenta largiris, concede propitius, ut, ad Unigenitum tuum fideliter imitandum, et ipsorum intercessione commendemur, et incitemur exemplo” – tak sa modlí Cirkev pri spomienke na svätých a sväté: «Všemohúci a večný Bože, oslávením svojich svätých nám dávaš stále nové dôkazy svojej lásky; vrúcne ťa prosíme, daj, aby sme na ich orodovanie a podľa ich príkladu verne nasledovali tvojho Syna» (Comune sanctorum et sanctarum, Collecta). Takéto volanie prednášame tiež dnes, keď obdivujeme príklad svedectva, aký nám dávajú pred chvíľou na oltár vynesení blahoslavení. Živá viera, neochvejná nádej a obetavá láska im boli pripočítané za spravodlivosť, lebo boli hlboko zakorenení v_paschálnom tajomstve Krista. Je preto správne, že prosíme, aby sme podľa ich príkladu verne šli za Kristom.

Dnes vlastne svätíme víťazstvo tých, ktorí dali v_našom storočí život za Krista, dali dočasný život, aby ho dostali naveky v_jeho sláve. Je to zvláštne víťazstvo, lebo si ho delia duchovní aj laici, mladí aj starí, ľudia rôzneho pôvodu a stavu. Medzi nimi je arcibiskup Antoni Julian Nowowiejski, pastier plockej diecézy, umučený v_Dzialdove, biskup Władysław Goral z_Lublina, mučený so zvláštnou nenávisťou len preto, že bol katolíckym biskupom. Diecézni i_rehoľní kňazi, ktorí zomierali posluhujúc chorým spoluväzňom na týfus, umučení za obranu Židov. Medzi blahoslavenými mučeníkmi sú tiež laici. Sú tu piati mladí muži, ktorí boli vychovaní v_saleziánskom oratóriu, horlivý člen Katolíckej akcie, laický katechéta, umučený pre svoju službu i_hrdinská žena, ktorá dobrovoľne dala život za ťarchavú nevestu. Títo blahoslavení mučeníci a mučenice sa zapisujú do dejín svätosti Božieho ľudu putujúceho vyše tisíc rokov po poľskej zemi.

Ak sa dnes radujeme z_beatifikácie stoôsmich mučeníkov – duchovných i_laikov, je to predovšetkým preto, že oni sú svedectvom víťazstva Krista – darom vracajúcim nádej.

Keď totiž vykonávame tento slávnostný akt, akosi v_nás ožíva viera, že bez ohľadu na okolnosti môžeme vo všetkom zvíťaziť vďaka tomu, ktorý nás miluje. Blahoslavení mučeníci volajú k_našim srdciam: Uverte, že Boh je láska! Uverte v_dobrom i_zlom! Prebuďte v_sebe nádej! Nech tá nádej v_nás vydá ovocie vernosti Bohu v_každej skúške!

Raduj sa, Poľsko, z_nových blahoslavených: Reginy Protmann, Edmunda Bojanowského i_stoôsmich mučeníkov. Zapáčilo sa Bohu „aby ukázal nesmierne bohatstvo v_svojej milosti, dobrotu voči nám v_Kristovi Ježišovi“. Hľa, „bohatstvo v_jeho milosti“, hľa, základ našej neochvejnej dôvery v_spásnu prítomnosť Boha na cestách človeka v_treťom tisícročí! Jemu nech bude chvála na veky vekov. Amen.

{p}

RESPONZÓRIUM

Keď v_sile viery zápasíme, díva sa na nás Boh, dívajú sa anjeli, díva sa Kristus. {*} Aká to sláva a aké šťastie zápasiť v_prítomnosti Boha a od Krista dostať víťaznú korunu!

Napnime všetky svoje sily a bojujme statočne až do konca s_čistým srdcom, s_pevnou vierou a vytrvalou láskou. {*} Aká to sláva a aké šťastie zápasiť v_prítomnosti Boha a od Krista dostať víťaznú korunu!

MODLITBA

Všemohúci a milosrdný Bože, blahoslavenú Máriu Klemensu si si vybral, aby čerpaním sily z_Kristovho kríža pri oddaní života za ľudí svedčila o_tvojej láske a dobrote; na jej orodovanie nám udeľ milosť, aby sme podobne ako ona mali odvahu pri vyznávaní teba.

9. júla

BL. ALŽBETY TERÉZIE A SPOLOČNÍČOK, PANIEN A MUČENÍC

Spomienka

Medzi najkrvavejšími udalosťami francúzskej revolúcie majú významné miesto popravy v_Orange, ktorým v_priebehu šiestich týždňov padlo za obeť 332 ľudí. V_júli 1794 popravili gilotínou aj 32 rehoľníčok, z_toho 16 uršulínok. Neochvejne apoštolovali medzi spoluväzňami odsúdenými na smrť podobne ako ony. V_kronike rehole je zaznamenané, že: „väzenie premenili v_druh chrámu, kde chválili Boha a spoločne ukazovali jeho nekonečné milosrdenstvo svojím spoločníkom a spoluväzňom“. Pápež Pius_XI. ich 10. mája 1925 vyhlásil za blahoslavené.
Bl. Alžbeta Terézia od Božského Srdca Consolin,
Bl. Gervázia de Roguard,
Bl. Melánia de Quilhermeir,
Bl. Bazilia Cartier,
Bl. Mária od Anjelov de Rocher,
Bl. Sofia de Ripert d´Alauzier,
Bl. Agnesa od sv. Alojza de Romillon,
Bl. Sofia de Barbegie d´Albaréde,
Bl. Bernardína de Romillon,
Bl. Mária od Srdca Márie de Justamond,
Bl. Katarína od Ježiša de Justamond,
Bl. Klára od sv. Rozálie Dubac de Pradines,
Bl. Františka Lambert,
Bl. Františka Depeyre,
Bl. Michaela Doux,
Bl. Andreina Laye.
Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov, okrem toho, čo nasleduje:

Z_análov Rádu sv. Uršule

{p}

Vydávali svedectvo o_Kristovi až na smrť

Vo väzení v_Orange nájdeme 32 rehoľníčok z_avignonskej diecézy. Sestry, nad ktorými ešte nebol vynesený rozsudok, sa spájali mysľou a srdcom s_tými, ktorých mučeníctvo Pán korunoval už nebom. Nemodlili sa za ne, vzývali ich a vyprosovali si od Boha, aby na ich príhovor v_nebi dosiahli na zemi tú istú milosť a dar nasledovať ich príklad a zaslúžiť si tú istú korunu.

V_takomto duševnom rozpoložení opakovali si slová umierajúceho Krista na kríži, Loretánske litánie, Anjelské pozdravenie a modlitby umierajúcich.

Po vynesení rozsudku odsúdené sestry odviedli na dvor zvaný „cirkus“ spolu s_inými odsúdenými na smrť. Sestry vykonávali medzi ostatnými obeťami skutočný apoštolát: posilňovali slabých, poučovali nevedomých, skleslých vzpružovali, zúfalých povzbudzovali k_väčšej nádeji. Mužom, ktorí pre veľkú lásku k_žene alebo deťom priveľmi lipli na živote, sestry poukazovali na istejšiu nádej večných radostí a na Božie prisľúbenie večnej odmeny, čo zmierňovalo bolesť aj najtrpkejšieho lúčenia. Často sa stávalo, že odsúdený, premáhaný smútkom a žiaľom, našiel pri poteche týchto mučeníc nové sily a podľa ich príkladu pevne a ochotne ponúkol svoj život pre nádej v_lepší život. Len málo bolo tých, čo sa nedali sestrám získať Kristovi.

Okrem toho tieto panny verne zachovávali pravidlá, ktoré na seba vzali a premenili žalár v_posvätný chrám, kde neustále chválili Pána a poukazovali svojim spoločníkom vo väzení na nekonečné milosrdenstvo. Každú hodinu venovali zvláštnym cvičeniam, od ktorých ich nič nemohlo odtrhnúť, ani očakávaný súd, ani pohany, ani hrozby...

Jedného dňa, keď sa práve začali modliť, volal žalárnik jednotlivé menom pred súd. „Ešte sme sa nemodlili Vešpery,“ hovorila jedna z_nich. A druhá jej odvetila: „Pomodlíme sa ich v_nebi.“

Každý deň o_5. hodine večer sa modlili žalmy a o_6. hodine bubny a krik oznamovali popravu tých, čo prv išli pred súd. Ostatné sa vtedy kľačiačky modlili modlitby umierajúcich. O_niekoľko chvíľ sa obeta skončila a mučenice dostali od Boha korunu mučeníctva. Ostatné, ešte žijúce, vstali a spievali Te Deum a žalm Laudate Dominum omnes gentes. Tešili sa, že mohli dať nebeskej vlasti nové obyvateľky a horlivo sa povzbudzovali vstúpiť do šľapají svojich odmenených spolusestier, aby aj ony obsiahli ich odmenu.

{p}

RESPONZÓRIUM

Keď v_sile viery zápasíme, díva sa na nás Boh, dívajú sa anjeli, díva sa Kristus. {*} Aká to sláva a aké šťastie zápasiť v_prítomnosti Boha a od Krista dostať víťaznú korunu!

Napnime všetky svoje sily a bojujme statočne až do konca s_čistým srdcom, s_pevnou vierou a vytrvalou láskou. {*} Aká to sláva a aké šťastie zápasiť v_prítomnosti Boha a od Krista dostať víťaznú korunu!

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, blahoslavenej Alžbete Terézii a jej spoločníčkam si dal milosť prekonať zápas mučeníckej smrti; na ich orodovanie a podľa ich príkladu ťa prosíme, udeľ i_nám vytrvalosť vo_viere a horlivosť v_láske, aby sme tiež spolu s_nimi prežívali i_večnú radosť.

4. septembra

PANNY MÁRIE, MATKY POTECHY

Ľubovoľná spomienka

Zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie, okrem toho, čo nasleduje:

Z_knihy bl. Alfonza de Orozco „Tractatus Coronæ Dominæ nostræ“

(10, 4: in Opera ven. fr. Alfonsi de Orozco, t. IV, Matriti 1736, pp. 168-169)

{p}

Stojac pod krížom naša Pani volá všetkých, aby ich potešila

„Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“. Tieto slová povedal náš dobrotivý Spasiteľ, keď volal všetkých utrápených a obťažených starosťami. On je náš jediný liek a potecha a je taký bohatý, že sa môže ujať všetkých živých. On je oceánom, z_ktorého vytekajú všetky rieky milosrdenstva a nijako sa nedá vyčerpať. Keď svet volá, sužuje tých, čo ho nasledujú. Jedine Ježiš Kristus, Otec milosrdenstva, volá s_láskou, volá utrápených, aby ich potešil a odpustil im.

Panna Mária, Matka milosrdenstva, v_šľapajach svojho milovaného Syna používa tie isté slová a vraví: „Nože, utrápení kresťania, poďte ku mne a ja vám dám odpočinúť tu, kde ma vidíte, pod krížom svojho najdrahšieho Syna.

Ak prídete a budete ma vzývať s_vierou a láskou, ja budem vašou ochranou. Nech prídu všetci, každého stavu, lebo môj presvätý Syn chce, aby som sa starala o_všetkých, aby všetci našli u_mňa pokoj. Nech teda pristúpia panny, veď ja som si zachovala večnú panenskú čistotu. Nech pristúpia manželia, veď ja som bola zasnúbená sv. Jozefovi. Budem vedieť mať zľutovanie aj s_matkami, ktoré s_veľkou bolesťou stratili svoje deti, veď som videla pred svojimi očami umierať svojho milovaného Syna: nech len prídu aj ony.“

Ak láska sv. Pavla bola taká veľká, že aj v_putách tešil kresťanov, posielal im listy, o_čo viac Kráľovná neba, i_keď stojí hlboko zarmútená pod krížom, môže vypočuť a potešiť každého, kto sa k_nej utieka. Aký to div, Kristovo utrpenie znášala nielen trpezlivo, ale radostne, čo je vznešenejšia dokonalosť. Jakub hovorí: „trpezlivosť je sprevádzaná dokonalými skutkami“; to je akoby znak našej zrelosti, preto Pán hovorí: „Trpezlivosťou si zachováte život.“ Tejto vynikajúcej čnosti nás učí Panna Mária a volá nás, aby sme sa ju od nej naučili. Táto čnosť zdobila mučeníkov, vyznávačov i_panny. Ona konečne prináša so sebou vytrvalosť v_kresťanských čnostiach. Bez nej nemožno vojsť do neba a hoci nie sme takí dokonalí ako Panna Mária, aby sme radostne trpeli, tak znášajme aspoň s_pokojnou mysľou trápenia, ktoré nám Boh pošle, ako to robil Jób a chváľme Boha, nášho Spasiteľa.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 94, 19; 86, 16{/r}

A keď sa v_mojom srdci kopia starosti, {*} Vzpružuje ma tvoja potecha.

No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný. {*} Vzpružuje ma tvoja potecha.

MODLITBA

Dobrotivý Bože, skrze Pannu Máriu si poslal svojmu ľudu Ježiša Krista našu potechu; na jej orodovanie udeľ aj nám, aby sme boli naplnení všetkou potechou a mohli ju rozdávať aj svojim bratom.

21. októbra

SV. URŠULE A SPOLOČNÍČOK, PANIEN A MUČENÍC

Sviatok

Podľa archeologických vykopávok medzi 3. a 4. storočím vytrpela mučeníctvo skupina panien pri Colonia Agripina, dnešnom Kolíne nad Rýnom. Ich úcta sa napriek barbarským vpádom rýchlo šírila po celej Európe. Meno jednej z_nich, Uršuľa, je akoby synonymom odvahy a kresťanskej stálosti voči smrti.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, Kráľovi mučeníkov.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Zdravíme vás, voj blažený!

Akože vás máme zvať?

Či hviezdami, kráľovnami

a či holubicami,

Ženíchovými perlami

alebo ľaliami?

Keď vaše slávne víťazstvo

dnešným sviatkom slávime

nech náš zástup cíti mocne,

že v_nebeskej otčine

skrz vás naše dary budú

Ženíchovi príjemné.

V_blaženom svetle vidíte

naše prosby, žiadosti,

zarmúteným vyprosujte

dar bohatej milosti

a_zomrelým nech zažiari

svetlo večnej radosti.

To daj skrz ne, Tvorca sveta,

i_ty, Syn Matky – Panny,

i_Darca darov sedmorých

z_obidvoch rovnaký Boh,

tebe česť a sláva, vďaka

buď po veky večité. Amen.

Ant. 1 Ó, úctyhodné slávne boje panien, ktoré pre Krista vytrpeli na svojich telách hrozné muky, a tak si zaslúžili nehynúcu korunu večnej slávy.

Ant. 2 Pili Pánov kalich a vošli s_ním na svadobnú hostinu.

Ant. 3 To sú tie, čo prichádzajú z_veľkého súženia a oprali si rúcho v_Baránkovej krvi.

Z_Listu svätého apoštola Pavla Rimanom

{r:Rim}8, 18-39{/r}

{p}

Nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v_Kristovi Ježišovi

Bratia, {v}18{/v}myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s_budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.

{v}19{/v}Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. {v}20{/v}Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti – nie z_vlastnej vôle, ale z_vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, {v}21{/v}že aj samo stvorenie bude vyslobodené z_otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. {v}22{/v}Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v_pôrodných bolestiach až doteraz. {v}23{/v}A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. {v}24{/v}Lebo v_nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v_niečo, čo vidí? {v}25{/v}Ale ak dúfame v_niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.

{v}26{/v}Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. {v}27{/v}A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.

{v}28{/v}Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. {v}29{/v}Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. {v}30{/v}A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

{v}31{/v}Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? {v}32{/v}Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s_ním nedaroval všetko!?

{v}33{/v}Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? {v}34{/v}A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac – ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás?

{v}35{/v}Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? {v}36{/v}Ako je napísané:

„Pre teba nás usmrcujú deň čo deň,

pokladajú nás za ovce na zabitie.“

{v}37{/v}Ale v_tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. {v}38{/v}A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, {v}39{/v}ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v_Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Gal 6, 14{/r}; {r}Flp 1, 29{/r}

Kiež by sme sa chválili krížom nášho Pána Ježiša Krista, v_ktorom je naša spása, život a vzkriesenie. {*} Skrze neho sme spasení a oslobodení.

Vy ste dostali milosť nielen v_Krista veriť, ale aj trpieť pre neho. {*} Skrze neho sme spasení a oslobodení.

Z_Listov svätého biskupa a mučeníka Cypriána

(Ep. 58, 8-9. 11: CSEL 3, 663-666)

{p}

Bojujeme boj viery

Keď v_sile viery zápasíme, díva sa na nás Boh, dívajú sa anjeli, díva sa Kristus. Aká to sláva a aké šťastie zápasiť pod ochranou Boha a od Krista-Sudcu dostať víťaznú korunu!

Napnime, milovaní bratia, všetky svoje sily a bojujme statočne až do konca s_čistým srdcom, s_pevnou vierou a vytrvalou láskou. Nech tiahne Boží tábor do boja, ktorý sa nám určuje.

Svätý apoštol nás učí, ako sa treba ozbrojiť a pripraviť: „Bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Vezmite si štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé strely zloducha, aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!“{n}porov. {r}Ef 6,14-17{/r}{/n}

Chopme sa týchto zbraní, ozbrojme sa touto duchovnou a nebeskou záštitou, aby sme sa mohli, až príde najhorší deň, vzoprieť diablovým hrozbám a odraziť ich.

Oblečme si pancier spravodlivosti, aby bola hruď chránená a zaistená proti strelám nepriateľa. Nohy nech sú obuté a vyzbrojené učením evanjelia, aby nás nemohol had uhryznúť a podraziť, keď začneme po ňom šliapať a mliaždiť ho.

Nesme statočne štít viery; pod jeho ochranou možno zneškodniť všetky strely nepriateľa.

A vezmime si aj duchovnú prilbu na ochranu hlavy; chráni uši, aby nepočuli zhubné výroky, chráni oči, aby nevideli ohavné modly, chráni čelo, aby sa Boží znak zachoval neporušený, chráni ústa, aby jazyk víťazne vyznával Krista, svojho Pána.

Aj pravicu si ozbrojme duchovným mečom, aby rázne odmietala nečisté obety vo vedomí, že Eucharistia je Pánovo telo, a keď ju prijíma, jeho objíma a nakoniec dostane od Pána nebeský veniec za odmenu.

Milovaní bratia, toto všetko nech vám utkvie v_srdciach. Ak budeme na toto myslieť a o_tomto rozjímať a príde na nás deň prenasledovania, Kristov vojak, formovaný jeho príkazmi a napomenutiami, nezľakne sa boja, ale bude pripravený získať víťazný veniec.

{p}

RESPONZÓRIUM

Keď v_sile viery zápasíme, díva sa na nás Boh, dívajú sa anjeli, díva sa Kristus. {*} Aká to sláva a aké šťastie zápasiť v_prítomnosti Boha a od Krista dostať víťaznú korunu!

Napnime všetky svoje sily a bojujme statočne až do konca s_čistým srdcom, s_pevnou vierou a vytrvalou láskou. {*} Aká to sláva a aké šťastie zápasiť v_prítomnosti Boha a od Krista dostať víťaznú korunu!

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Veľké vody nemohli vyhasiť lásku. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Dobrorečte Pánovi, chváľte a vyvyšujte ho naveky.

Ant. 3 Tiahnite nás, pobežíme za vôňou vašich čností.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 35. 37-39{/r}

Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v_tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v_Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Mučenice spolu slávne preliali krv pre Pána, milovali Krista v_živote, nasledovali ho v_smrti {*} Tak si zaslúžili víťazný veniec.

Mučenice spolu slávne preliali krv pre Pána, milovali Krista v_živote, nasledovali ho v_smrti {*} Tak si zaslúžili víťazný veniec.

Mali jedného ducha a jednu vieru. {*}

Tak si zaslúžili víťazný veniec.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Mučenice spolu slávne preliali krv pre Pána, milovali Krista v_živote, nasledovali ho v_smrti {*} Tak si zaslúžili víťazný veniec.

Ant. na Benediktus: Uršuľa a spoločníčky žiaria ako slnko v_chráme Najvyššieho. Aleluja.

PROSBY

Dnes slávime sviatok svätej Uršule a jej spoločníčok. Spolu s_nimi prosme Ježiša Krista:

Pane, príď tvoje kráľovstvo.

Kriste, Spasiteľ ľudského pokolenia, dobrorečíme ti, že si pre nás podstúpil umučenie

a svojou predrahou krvou si nás vykúpil.

Pane, príď tvoje kráľovstvo.

Ty si poslal svojich učeníkov, aby zvestovali evanjelium svetu;

daj, aby ani dnes nechýbali ohlasovatelia tvojho víťazného kríža.

Pane, príď tvoje kráľovstvo.

Ty si nás svojou predrahou krvou vykúpil z_otroctva hriechu;

daj, aby sme všetci spolupracovali na spáse sveta.

Pane, príď tvoje kráľovstvo.

Ty si povedal, že sú blahoslavení tí, ktorých budú prenasledovať a potupovať pre teba;

spomeň si na tých, ktorí trpia pre tvoje meno a zachovaj ich vo viere a v_nádeji.

Pane, príď tvoje kráľovstvo.

Ty si dal svätej Uršuli a jej spoločníčkam milosť vyznať vieru až po preliatie krvi;

na ich príhovor daj aj nám čistú a pevnú vieru.

Pane, príď tvoje kráľovstvo.

MODLITBA

Všemohúci Bože, svätej Uršuli a jej spoločníčkam si dal milosť odvážne podstúpiť mučenícku smrť; na ich orodovanie udeľ i_nám milosť, aby sme uprostred zmien tohto sveta naplnení kresťanskou radosťou napredovali na ceste lásky a dospeli k_nazeraniu na tvoju krásu.

MODLITBA CEZ DEŇ

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 16-18{/r}

Sám Duch spolu s_naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s_ním trpíme, aby sme s_ním boli aj oslávení. A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s_budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Naša duša očakáva Pána.

On je naša pomoc a ochrana.

Na iné hóry doplnková psalmódia, ostatné zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov.

VEŠPERY

HYMNUS

Nech môj jazyk ospevuje

v_tento trikrát šťastný deň

palmy mučeníc a panien

po víťaznom zápase,

v_ktorom sa pre Baránka krv

svätých obiet prelieva.

Múdre Uršuline dcéry,

neba hodné združenie,

nesú lampy prichystané,

džbány plné oleja,

na pozvanie Ženíchovo

k_zboru svätých družia sa.

Tieto sestry za života

svorná myseľ spájala,

pri smrti sa ich krv svieža

v_jednu stuhu zlievala

a teraz ich spolu viažu

vence večnej odmeny.

Rozzúrených barbarov hnev

zhubu chystá pre panny,

ako hladní vlci, len čo

zazrú biele ovečky,

jak levica podráždená,

keď jej vezmú mláďatá.

Márny útok proti srdciam,

kde plá láska Kristova.

Premôže ich rieka krvi

abo skrvavený meč,

keď ich očisťujú muky

ako zlato plamene?

V_príboji vĺn pevne stojac

postriekané červeňou

odmietajú lásku mužov,

pohŕdajú strelami.

V_srdci cítia zásah lásky

nebeského Ženícha.

Bez miery je šťastie vaše,

čo ste rýchlo dospeli

svätou smrťou do života,

kde sa večne kocháte

po šľapajach Baránkových,

kamkoľvek vás predchádza.

Ó, najvyšší Tvorca sveta,

Synu matky panenskej,

a obidvom rovný Duchu,

Darca darov sedmorých,

na ich prosbu daj nám večne

požívať ťa v_nebesiach. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Telá svätých odpočívajú v_pokoji a ich mená žijú naveky.

Žalm 116, 1-9

Ant. 2 Vzácna je v_Pánových očiach smrť jeho svätých.

Žalm 116, 10-19

Ant. 3 Pane, obklopuje ťa svetlo, čo nikdy nehasne. Tam si pripravil žiarivý príbytok, kde spočinú duše svätých.

Chválospev Zjv 4, 11; 5, 9. 10. 12

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Svätí a spravodliví {*} Tešte sa v_Pánovi.

Svätí a spravodliví {*} Tešte sa v_Pánovi.

Boh si vás vyvolil za svoje dedičstvo. {*}

Tešte sa v_Pánovi.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Svätí a spravodliví {*} Tešte sa v_Pánovi.

Ant. na Magnifikat: Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

PROSBY

So svätou Uršuľou a jej spoločníčkami, ktorých víťazstvo slávime, prosme Pána:

Pane, vyslyš nás.

Pane Ježišu, svetlo a spása národov,

ochraňuj všetkých, čo vydávajú svedectvo viery.

Pane, vyslyš nás.

Pane Ježišu, naša spása, z_lásky za svojich bratov si dal svoj život;

nauč nás navzájom sa milovať.

Pane, vyslyš nás.

Pane Ježišu, pomáhaj všetkým, ktorí trpia prenasledovanie pre tvoje meno

a buď im silou a oporou.

Pane, vyslyš nás.

Pane Ježišu, prosíme ťa za všetky uršulínky, ktoré nás predišli v_smrti;

spoj nás všetky v_spoločenstve svätých.

Pane, vyslyš nás.

23. októbra

BL. MÁRIE KLOTILDY ANGELY A SPOLOČNÍČOK, PANIEN A MUČENÍC

Spomienka

Hoci v_októbri roku 1794 vo_ Francúzsku už nevládol revolučný teror, prenasledovanie Cirkvi neustávalo. Medzi 17. a 23. októbrom bolo spomedzi uršulínok, väznených vo Valenciennes, 11 sestier popravených gilotínou, lebo učili katolícke náboženstvo. Pápež Benedikt XV. ich 13. júla 1920 vyhlásil za blahoslavené. Sú to:
Bl. Klotilda Angela Paillot,
Bl. Natália Vanot,
Bl. Laurentína Prin,
Bl. Mária Uršuľa Bourla,
Bl. Mária Alojzia Ducret,
Bl. Augustína Desjardins,
Bl. Jozefína Leroux,
Bl. Školastika Leroux,
Bl. Anna Mária Erraux,
Bl. Františka Lacroix,
Bl. Kordula Barré.
Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov.

List blahoslavenej Školastiky Leroux spolusestre

(Z_análov Rádu sv. Uršule)

{p}

Túžim rozpadnúť sa a byť s_Kristom

Nezarmucuj sa pre nás a pre náš osud, veď zakúšame radosť, ktorá sa nedá vyjadriť slovami. Nikdy by som to nebola verila, ale Pán, ktorý, ako sama vieš, je taký dobrý a milosrdný, chce, aby sme sa naozaj cítili oslobodené od všetkých vecí. Nechceli by sme odmietnuť slávu mučeníctva, ktoré máme už zaistené a čoskoro ho iste dosiahneme. Modlite sa za nás, buďte spokojné, veď sme všetky pripravené dať život pre Ježiša Krista. Vyspovedali sme sa zo svojich hriechov a ja už netrpím duševnými bolesťami, ktoré ma predtým trápili.

Krv toho, ktorý pre mňa podstúpil smrť, zmyje všetky škvrny mojich hriechov, krv, ktorú vylejem ja, spojená s_jeho krvou, dá mi veľkú dôveru v_jeho dobrotu. Okrem toho naša viera učí, že ak dám život za toho, ktorý zomrel pre mňa, obsiahnem milosrdenstvo. Či teda sláva mučeníctva nie je žiaduca? Čo by sme aj robili na zemi? Každá chvíľa by nám bola utrpením, lebo ustavične by sme boli v_nebezpečenstve, že stratíme svoj rehoľný život.

Tí, čo nás vypočúvali, sa nás snažili prinútiť, aby sme sa zriekli svojho povolania. Kto by však chcel žiť za takú cenu? Nie, nie, moja drahá!

Už netrpezlivo túžime stretnúť sa so svojím božským Ženíchom. Koľko ráz sme mu povedali: „Kto nás odlúči od teba, môj Bože? Trápenie? Prenasledovanie? Nie, nič. Vždy ťa budem milovať, Pane, i_keby ma to stálo život.“ Teraz teda je čas uviesť v_skutok tieto vnútorné city. Treba ich potvrdiť činmi a dať život za život. Modli sa za nás, aby nás Pán podporoval až do posledného dychu. I_my si spomenieme na teba, keď obsiahneme slávu.

{p}

RESPONZÓRIUM

Keď v_sile viery zápasíme, díva sa na nás Boh, dívajú sa anjeli, díva sa Kristus. {*} Aká to sláva a aké šťastie zápasiť v_prítomnosti Boha a od Krista dostať víťaznú korunu!

Napnime všetky svoje sily a bojujme statočne až do konca s_čistým srdcom, s_pevnou vierou a vytrvalou láskou. {*} Aká to sláva a aké šťastie zápasiť v_prítomnosti Boha a od Krista dostať víťaznú korunu!

MODLITBA

Všemohúci Bože, blahoslavenú Klotildu Angelu a jej spoločníčky si ozdobil korunou mučeníctva; prosíme ťa, daj, aby sme sa nasledovaním príkladu ich neohrozenej viery a apoštolskej horlivosti upevnili v_láske k_tebe tak, žeby nás nič nemohlo odlúčiť od teba.