LITURGIA HODÍN

s_osobitným kalendárom

Spoločnosť Božieho Slova

29. januára

SV. JOZEFA FREINADEMETZA, KŇAZA

Spomienka

Narodil sa r. 1852 v_Oies/Abtei (teraz severné Taliansko) v_diecéze Brixen a bol vysvätený za kňaza r. 1875. Vstúpil do Spoločnosti Božieho Slova v_Steyle a r. 1879 bol poslaný ako misionár do Číny. Neúnavne tam hlásal evanjelium až do svojej smrti 28. januára 1908 v_Taikiachwangu.
Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: rehoľníkov.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

PRVÉ ČÍTANIE

Z_Listu svätého apoštola Pavla Filipanom

{r:Flp}3, 7-14{/r}

{p}

Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť

{v}7{/v}Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. {v}8{/v}A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista {v}9{/v}a našiel sa v_ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s_tou, ktorá je skrze vieru v_Krista – spravodlivosťou z_Boha, založenou na viere_–, {v}10{/v}aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v_smrti, {v}11{/v}aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z_mŕtvych. {v}12{/v}Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa.

{v}13{/v}Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. {v}14{/v}Bežím k_cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v_Kristovi Ježišovi.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}2 Kor 12, 9-10{/r}

Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v_slabosti; {*} Keď som slabý, vtedy som silný.

Mám záľubu v_slabostiach, v_potupe, v_núdzi a v_prenasledovaní pre Krista. {*} Keď som slabý, vtedy som silný.

DRUHÉ ČÍTANIE

Z_pravidiel pre katechétov od svätého Jozefa Freinademetza

(„Vybrané kapitoly pre katechézu“ Misijná príručka apoštolského vikariátu Južný Šantung, tretie vydanie 1895, Puoly)

{p}

Dôstojnosť misionára

Ježiš na začiatku vykupiteľského diela poslal Petra a ostatných apoštolov zvestovať evanjelium. Aj vy ste apoštolmi, keď ohlasujete v_dnešných dňoch dobrú zvesť. Ľudia spútaní omylmi sú ako ovce bez pastiera. Vašou úlohou je im pomáhať a privádzať ich na pasienky, lebo bez pastiera sa ovce stáda rozpŕchnu. V_loďke života buďte kormidelníkmi pre ľudí, ktorými zmietajú rozličné búrky, veď loď bez kormidelníka neodvratne stroskotá. Buďte vodcami ľudí, ktorí žijú v_boji s_protivenstvami, lebo vojsku nepomôže nijaké nadšenie, ak mu chýbajú vodcovia. Keď je nebo bez slnka, celý svet je ponorený v_temnotách. Ak kvety nedostanú rosu a dážď, uschnú a zahynú. Podobne, ak nik nehlása ľuďom evanjelium, nedostanú sa k_Bohu.

Tí, čo chcú vytrvať až do konca alebo zvláštnym spôsobom šíriť vieru, nech si predovšetkým uctievajú Ducha Svätého. Za Ježišových čias žili ľudia v_neistote srdca a bez odvahy, hoci ich on učil. Keď však zostúpil z_neba Duch Svätý a naplnil srdcia apoštolov a veriacich, nebáli sa nijakého nebezpečenstva a plnili svoju úlohu bez akýchkoľvek rozpakov.

Po rokoch vlády veľkých cisárov a múdrych mužov začali v_Číne upadať povestné čnosti. Ľudia dobrej vôle s_veľkou túžbou očakávajú poslov, ktorí im ako apoštoli zvestujú Ježiša, a tak ich privedú na správnu cestu. Vy ste splnením túžob týchto ľudí, keď im v_dnešných časoch zvestujete evanjelium.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Iz 66, 19. 23{/r}

Niektorých z_tých, čo sa zachránili, pošlem k_ďalekým ostrovom, ktoré nepočuli chýr o_mne a nevideli moju slávu; {*} Budú ohlasovať medzi národmi moju slávu.

Každý sa príde pokloniť pred moju tvár. {*} Budú ohlasovať medzi národmi moju slávu.

MODLITBA

Všemohúci a milosrdný Bože, tvoj Duch pobádal svätého kňaza Jozefa Freinademetza hlásať dobrú zvesť spásy čínskemu ľudu; daj, aby na jeho príhovor všetci ľudia spoznali Ježiša, moc jeho kríža a zmŕtvychvstania, a tak ho vierou prijali ako svojho Vykupiteľa,

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Božia sláva, ktorá žiari v_Ježišovej tvári, nech osvieti všetkých v_Duchu Svätom.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Aké krásne sú na horách nohy posla dobrej zvesti.

Ant. 3 Najlepším miestom na zemi pre nás je to, kde nás chce mať Boh.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 35. 37-39{/r}

Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v_tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v_Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Porov. {r}2 Kor 1, 3-4{/r}

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. {*} On nás potešuje v_každom našom súžení.

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. {*} On nás potešuje v_každom našom súžení.

Naša sila pochádza od Pána Ježiša Krista. {*}

On nás potešuje v_každom našom súžení.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. {*} On nás potešuje v_každom našom súžení.

Ant. na Benediktus: Ľudia sa nepriblížia k_Bohu, ak im nikto nezvestuje evanjelium ukrižovaného Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť.

PROSBY

Kristus je dobrý Pastier, ktorý dal svoj život za ovce. Prosme Boha, Otca všemohúceho, aby na príhovor sv. Jozefa vypočul naše prosby. Volajme:

Pane, vypočuj svoj ľud.

Ty neustále posielaš svojej Cirkvi pastierov, ktorí vedú tvoje stádo,

daj nám vždy misionárov, ktorí zhromažďujú tvoj ľud.

Pane, vypočuj svoj ľud.

Ty si povolal mužov i_ženy ku svätosti života,

daj, nech žijú v_Cirkvi v_evanjeliovej chudobe, zasvätenej čistote a apoštolskej poslušnosti.

Pane, vypočuj svoj ľud.

Ty si zoslal Ducha Svätého ako tešiteľa a zástancu Cirkvi,

daj, aby nás láska a moc tvojho Ducha upevňovala v_našom poslaní.

Pane, vypočuj svoj ľud.

Ty si uzdravoval chorých a vyháňal zlých duchov,

daj nám milosť, aby sme vedeli potešovať trpiacich.

Pane, vypočuj svoj ľud.

Ty si prítomný v_našich najmenších bratoch a sestrách,

nauč nás prijímať cudzincov, sýtiť hladných a deliť sa s_núdznymi.

Pane, vypočuj svoj ľud.

VEŠPERY

Ant. 1 Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov alebo svätých mužov (pre rehoľníkov).

Ant. 2 Všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel.

Ant. 3 Jediným jazykom, ktorému rozumejú všetci ľudia, je reč lásky.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 1, 17-18{/r}

Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v_múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž. Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Porov. {r}1 Kor 1, 23-24; 2, 2{/r}

My ohlasujeme ukrižovaného Krista, {*} Božiu moc a Božiu múdrosť.

My ohlasujeme ukrižovaného Krista, {*} Božiu moc a Božiu múdrosť.

Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista ukrižovaného. {*}

Božiu moc a Božiu múdrosť.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

My ohlasujeme ukrižovaného Krista, {*} Božiu moc a Božiu múdrosť.

Ant. na Magnifikat: Dobrý Pastier položí svoj život za ovce.

PROSBY

Kristus je dobrý pastier, ktorý pozná svoje ovce a volá ich po mene. Na príhovor sv. Jozefa ho prosme:

Pane, otvor naše srdcia pre tvoje slovo.

Zhliadni milostivo na stádo, ktoré si zhromaždil vo svojom mene;

daj, aby tvoji učeníci žili v_pokoji a jednote.

Pane, otvor naše srdcia pre tvoje slovo.

Živ svoju Cirkev pri stole Slova a Eucharistie

a posilňuj nás pri ohlasovaní evanjelia.

Pane, otvor naše srdcia pre tvoje slovo.

Máš aj iné ovce, ktoré nie sú z_nášho ovčinca,

daj, aby ľudia všetkých národov, kultúr a náboženstiev spoznali tvoje volanie a nasledovali ťa.

Pane, otvor naše srdcia pre tvoje slovo.

Zhromaždi všetkých trpiacich a opustených;

a poskytni svoju pomoc tým, ktorým chýba láska.

Pane, otvor naše srdcia pre tvoje slovo.

Ty si žil v_našom svete ako cudzinec,

nauč nás prijímať všetkých ľudí ako bratov a sestry.

Pane, otvor naše srdcia pre tvoje slovo.

Spomeň si na všetkých zosnulých, ktorí zasvätili svoje životy šíreniu viery,

a udeľ im večnú slávu v_tvojom kráľovstve.

Pane, otvor naše srdcia pre tvoje slovo.

15. januára

SV. ARNOLDA JANSSENA, KŇAZA A ZAKLADATEĽA TROCH MISIJNÝCH REHOĽNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Slávnosť

Arnold Janssen sa narodil r. 1837 v_Gochu v_Nemecku. Za kňaza bol vysvätený pre műnsterskú diecézu, kde sa venoval apoštolátu modlitby. Vedený túžbou po jednote všetkých kresťanov, ohlasovaní evanjelia a založení Cirkvi medzi národmi, ktoré ešte neveria v_Krista, založil r. 1875 Spoločnosť Božieho Slova v_Steyle (Holandsko). Po tom, čo si uvedomil potrebu pôsobenia žien v_misiách, založil dve kongregácie sestier: misijné sestry Služobnice Ducha Svätého r. 1889 a sestry Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony r. 1896. Arnold Janssen zomrel 15. januára 1909.
Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: rehoľníkov.

PRVÉ VEŠPERY

Ant. 1 Spolupráca s_Bohom na spáse ľudstva je skutočne Božím dielom.

Ž 111

Ant. 2 Nech sa Božie slovo šíri a je oslávené a nech sa Božie kráľovstvo ohlasuje a uskutočňuje na celom svete.

Ž 138

Ant. 3 Vtelené Božie Slovo, oživuj nás svojím Duchom.

Kol 1, 12-20

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Tim 2, 4-6{/r}

Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

{r}1 Pt 1, 25{/r}; {r}Lk 1, 2{/r}

Pánovo slovo trvá naveky. {*} A to je slovo, ktoré sa vám zvestovalo.

Pánovo slovo trvá naveky. {*} A to je slovo, ktoré sa vám zvestovalo.

Ako nám ho odovzdali tí, čo ho od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. {*}

A to je slovo, ktoré sa vám zvestovalo.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pánovo slovo trvá naveky. {*} A to je slovo, ktoré sa vám zvestovalo.

Ant. na Magnifikat:

Tebe, Boh Otec, Syn a Duch Svätý, patrí chválospev a sláva na veky vekov.

PROSBY

Na orodovanie sv. Arnolda prosme večné Slovo, ktoré sa pre nás stalo telom, a volajme:

Príď kráľovstvo tvoje.

Pane Ježišu, rozšír svoju Cirkev až do končín zeme,

aby mohla prijať ľudí všetkých jazykov a národov.

Príď kráľovstvo tvoje.

Túžba všetkých národov, daj, aby sa tvoje evanjelium dostalo do tých krajín, ktoré ešte neprijali slovo života,

a pritiahni k_sebe všetkých ľudí.

Príď kráľovstvo tvoje.

Spasiteľ sveta, od samého začiatku si povolával robotníkov na svoju žatvu,

rozmnož počet svojich spolupracovníkov zo Spoločnosti Božieho Slova a kongregácií sestier Služobníc Ducha Svätého.

Príď kráľovstvo tvoje.

Pane Ježišu, ty si prišiel, aby všetci boli jedno,

daj, prosíme, aby si všetci pokrstení preukazovali vzájomnú úctu a lásku.

Príď kráľovstvo tvoje.

Kráľ všetkých sŕdc, ty chceš, aby všetci boli zjednotení s_tebou v_tvojej sláve,

daj, aby zosnulí dosiahli blažené videnie tvojej tváre.

Príď kráľovstvo tvoje.

Otče náš.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

PRVÉ ČÍTANIE

Z_Listu svätého apoštola Pavla Rimanom

{r:Rim}10, 9-18{/r}

{p}

Každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený

{v}9{/v}Ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z_mŕtvych, budeš spasený. {v}10{/v}Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu. {v}11{/v}Veď Písmo hovorí:

„Nik, kto v_neho verí, nebude zahanbený.“

{v}12{/v}Niet rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú:

{v}13{/v}Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

{v}14{/v}Ale ako budú vzývať toho, v_ktorého neuverili? A ako uveria v_toho, o_ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? {v}15{/v}A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané:

„Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť.“

{v}16{/v}Lenže nie všetci poslúchli evanjelium. Aj Izaiáš hovorí:

„Pane, kto uveril tomu, čo sme hlásali?“

{v}17{/v}Teda viera je z_hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.

{v}18{/v}Ale spytujem sa: Azda nepočuli? Ale áno,

po celej zemi rozlieha sa ich hlas

a ich slová až po hranice sveta.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Iz 52, 7{/r}; {r}Rim 10, 8{/r}

Aké krásne sú na horách nohy posla dobrej zvesti, {*} Ktorý hlása pokoj, ohlasuje spásu.

Blízko teba je slovo, v_tvojich ústach a v_tvojom srdci. {*} Ktorý hlása pokoj, ohlasuje spásu.

DRUHÉ ČÍTANIE

Zo spisov sv. kňaza Arnolda Janssena

(De fine et institutione Societatis Verbi Divini, Verbum 8, 1966, 405-409)

{p}

Misijná činnosť má svoj pôvod v_poslaní Syna a Ducha Svätého

Pod menom „Božie Slovo“, ako to stojí v_názve našej Spoločnosti, rozumieme ponajprv Slovo Otca, ktoré je Synom, ďalej slovo Syna, ktorým je evanjelium Krista. A tak musíme byť ctiteľmi Božieho Syna. Preto nech bratia čím častejšie uvažujú o_tom, že Ježiš Kristus, večný Otcov Syn, stal sa naším bratom a naším pokrmom. Tak nás učí láske a poníženosti. V_ňom vidíme prvého a najvyššieho apoštola, kňaza a pastiera duší, baránka a leva, Otcovho sluhu i_Syna, ktorý chodí po zemi, učí, napomína, uzdravuje ľudí a svojím učením a krížom otvára cestu spásy. Nech bratia pamätajú na to, že majú upriamovať zrak na jeho svätý život a preniknúť až do svätyne jeho Srdca a klaňať sa jeho obdivuhodným čnostiam v_jeho vonkajšom, eucharistickom a mystickom živote, ba čo viac podľa svojich schopností ho napodobňovať.

Vykonal obdivuhodné diela a medzi nimi najmä tieto tri: vykúpenie sveta, založenie Cirkvi a zoslanie Tešiteľa. Duch však završuje Kristovo dielo. Oživuje Cirkev ako učiteľ pravdy a darca života, hlavne sviatosťami spásy. Ľudí očisťuje od hriechov a robí ich podobnými Bohu. On je veľký otec lásky, v_ktorom Boh miluje seba samého i_svet, skrze ktorého sa Božia láska rozlieva v_našich srdciach a ktorého nám Otec a Syn láskavo poslali za svedka svojej lásky. Jeho chceme aj my v_Ježišovi a s_Ježišom i_jeho Otcom milovať.

Bratia budú správne milovať Ducha Svätého vtedy, keď sa budú usilovať byť nástrojmi v_jeho mocnej ruke, pripravenými na všetko. Ale to si vyžaduje nielen usilovne pracovať, ale aj žiť triezvo, spravodlivo a nábožne a poslúchať podnety jeho milosti vo všetkom.

A keď vzdávame osobitnú úctu tretej a druhej osobe, nesmieme preto zanedbávať prvú osobu ani tajomstvo celej najsvätejšej Trojice. Veď najvyšší Otec je najsvätejší a najláskavejší pôvodca ostatných osôb a najlepší a najmilovanejší Otec všetkého. A preto sa mu aj my musíme klaňať, milovať ho a ctiť si ho a rozširovať kráľovstvo jeho lásky a zväčšovať počet milujúcich synov po celom svete.

Predovšetkým však chceme uctievať celou svojou mysľou, slovami a skutkami najsvätejšiu Trojicu. Mysľou si ju uctievame láskou a odovzdanosťou; slovami – našimi vrúcnymi modlitbami a kázaním; skutkami – všetkými našimi činnosťami zameranými na Božiu slávu. Spomedzi týchto činností chceme predovšetkým klásť dôraz na skutky telesného i_duchovného milosrdenstva, lebo nám ich sám Pán odporučil. Ľudia sú totiž obrazom Boha, bratmi a sestrami Krista a chrámami Ducha Svätého. Ako sa Boh o_nich stará z_plnosti svojej lásky, je trpezlivý s_ich slabosťami a chce im pomôcť, aby sa polepšili, tak sa máme aj my snažiť robiť to isté. Nech je to naše zlaté pravidlo pri šírení viery a podporovaní bratskej lásky.

Pri rozsievaní Božieho slova sa treba usilovať, aby sa zveľaďovala a šírila katolícka viera a vzmáhali i_kresťanské čnosti a pritom aby sa – ako sa len dá – odstraňovali hriechy, lebo ony sú prekážkou čností. Ak je možné, pre naše práce si v_prvom rade vyberajme tie krajiny, kde sa dá očakávať najviac ovocia našich námah, alebo do ktorých nás podľa všetkého volá Božia prozreteľnosť. Ale aj v_nich nech nám najviac záleží na obrátení pohanov. Teda veľmi horlivo musíme pracovať, aby sa aj oni obrátili a poznali Otca a tých, ktorých poslal, Ježiša Krista a Ducha Svätého.

Okrem toho majú bratia myslieť aj na to, že náš Pán s_kazateľskou činnosťou spájal aj povinnosť modliť sa. To isté nech robia aj bratia, a to v_zjednotení s_Kristom a podľa Kristovho príkladu.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Jn 14, 16{/r}; {r}Sk 1, 8{/r}; {r}Jn 16, 13{/r}

Ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s_vami naveky; {*} A budete mi svedkami až po samý kraj zeme.

Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. {*} A budete mi svedkami až po samý kraj zeme.

MODLITBA

Milosrdný Bože, skrze svoje vtelené Slovo zmieril si so sebou ľudské pokolenie; daj, prosíme, aby na orodovanie svätého kňaza Arnolda boli všetky národy vyslobodené svetlom tvojho Slova a milosťou Ducha Svätého z_temnôt hriechu a našli cestu spásy.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Ohlasovanie evanjelia je prvoradým a najväčším skutkom lásky k_blížnemu.

Ant. 3 Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 1, 1-3{/r}

Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u_Otca a zjavil sa nám. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s_nami. Veď my máme spoločenstvo s_Otcom a s_jeho Synom Ježišom Kristom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Slovo sa telom stalo. {*} A prebývalo medzi nami.

Slovo sa telom stalo. {*} A prebývalo medzi nami.

A my sme uvideli jeho slávu. {*}

A prebývalo medzi nami.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Slovo sa telom stalo. {*} A prebývalo medzi nami.

Ant. na Benediktus: Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery a nech žije Srdce Ježišovo v_srdciach všetkých ľudí.

PROSBY

Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby ho spasil. S_dôverou v_Božiu lásku sa modlime:

Spas svoj ľud, Pane.

Ježišu, Ty si Otcovo Slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami,

daj, aby sme ťa poznali v_ľuďoch každého jazyka, kultúry a spôsobu života.

Spas svoj ľud, Pane.

Spasiteľ sveta, ty si neprišiel na tento svet, aby si ho odsúdil, ale spasil,

daj, aby všetky národy sveta spoznali Božiu lásku.

Spas svoj ľud, Pane.

Ježišu, ty si sa rozprával so samaritánskou ženou pri studni,

daj, aby sme vždy boli ochotní viesť dialóg s_tými, ktorí sú odlišní.

Spas svoj ľud, Pane.

Ty si poslal svojich učeníkov do celého sveta, aby ohlasovali evanjelium,

daj, prosíme, aby bolo vždy dosť misionárov, ochotných ohlasovať tvoju blahozvesť.

Spas svoj ľud, Pane.

Ty si prišiel, aby si zhromaždil roztratené Božie deti,

daj, aby všetci ľudia mali život v_plnosti.

Spas svoj ľud, Pane.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS ako na prvé vešpery.

Ant. 1 Keď dôverujeme v_Pána a robíme to, čo je v_našich silách, on nás neopustí.

Žalmy a chválospev zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov.

Ant. 2 Verný a múdry sluha, ktorého Pán ustanovil nad svojou čeľaďou.

Ant. 3 Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k_nemu a urobíme si uňho príbytok.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 5, 3-5{/r}

A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v_našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Dostanete silu {*} Keď zostúpi na vás Duch Svätý.

Dostanete silu {*} Keď zostúpi na vás Duch Svätý.

Budete mi svedkami až po samý kraj zeme. {*}

Keď zostúpi na vás Duch Svätý.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Dostanete silu {*} Keď zostúpi na vás Duch Svätý.

Ant. na Magnifikat: Nech všetci ľudia poznajú, milujú a oslavujú svätého trojjediného Boha: moc Otca, múdrosť Syna a lásku Ducha Svätého.

PROSBY

Na orodovanie sv. Arnolda prednesme svoje prosby trojjedinému Bohu a volajme:

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Milosrdný a láskavý Otče, ty sa staráš o_všetko stvorenie,

zjav svoju lásku tým, ktorými pohŕdajú, ktorých nemilujú a odmietajú.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Ježišu, Boží Syn a vtelené Slovo, ty si zomrel na kríži, aby si nás spasil,

daj, aby všetci pocítili tvoju milosť.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Duch Svätý, Utešiteľ a Darca života,

daj, aby slepí videli, utláčaní boli oslobodení a chudobní počuli evanjelium.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Blažená Trojica, tri osoby v_jednote lásky,

daj, aby Cirkev a svet žili v_jednote a pokoji.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Ježišu, dávaš nám svoje slovo a chlieb života,

daj, aby sme si vždy uvedomovali tvoju prítomnosť a silu v_našom živote.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Ježišu, prijmi našich zosnulých spolubratov do svojho nebeského kráľovstva

a daj im vidieť svetlo tvojej tváre.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Duch pravdy vydá o_mne svedectvo, ale aj vy vydávate svedectvo.

Ant. napoludnie Kto zachováva Kristovo slovo, v_tom je Božia láska naozaj dokonalá.

Ant. popoludní My sme Boží spolupracovníci; vy ste Božia roľa a Božia stavba.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ez 36, 26-27{/r}

Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Odstránim z_vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z_mäsa. Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Jedno je telo a jeden Duch.

Ako ste aj povolaní v_jednej nádeji svojho povolania.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 3, 5-7{/r}

Zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo ako sa teraz v_Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom: že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v_Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. A ja som sa stal jeho služobníkom z_daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Choďte do celého sveta.

A hlásajte evanjelium.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Tim 3, 13{/r}

Tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere, ktorá je v_Kristovi Ježišovi.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Ak Pán nestavia dom.

Márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.

12. júna

BLAHOSLAVENÉHO ĽUDOVÍTA MZYKA, KŇAZA, A JEHO SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Spomienka

Štyria blahoslavení mučenici Ľudovít Mzyk (1905-1940), Stanislav Kubista (1898-1940), Alojz Liguda (1898-1942), kňazi a Gregor Frackoviak (1911-1943), rehoľník, boli členmi Spoločnosti Božieho Slova. Ako kňazi, misionári a rehoľníci vyznačovali sa ohnivou horlivosťou a vrúcnou oddanosťou v_rôznych cirkevných a rehoľných službách. Počas druhej svetovej vojny dosvedčili vernosť svojmu povolaniu a hodnotám evanjelia mučeníctvom, ktoré podstúpili v_koncentračných táboroch a špeciálnych väzeniach.

MODLITBA

Všemohúci, večný Bože, ty si dal blahoslaveným mučeníkom Ľudovítovi Mzykovi, kňazovi a jeho spoločníkom, milosť trpieť za Krista. Pomôž našej slabosti a dopraj nám milosť, aby sme v_svojom živote smelo vyznávali tvoje meno, ako oni neváhali za teba zomrieť.

Zo spisov blahoslaveného Alojza Ligudu, rehoľného kňaza a mučeníka

(Alojz Liguda, „Audi Filia“, Gorna Grupa, 1949, str. 67-70)

{p}

Proste Pána žatvy

Modlitba za misie nie je ovocím nejakej vynikajúcej ľudskej zbožnosti, ale skôr živé prianie, ba výslovný rozkaz Spasiteľa. Aj keď nám Ježiš odporúča modliť sa vytrvalo, bol veľmi zdržanlivý pri predkladaní zvláštnych úmyslov. On nám odporučil len jednu záležitosť: modliť sa za rozšírenie Božieho kráľovstva na zemi. Toto prikázanie mu najviac ležalo na srdci.

Keď raz Ježiš pozoroval polia, zrelé k_žatve, povedal apoštolom: „Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!“{n}{r}Lk 10,2{/r}{/n} Na čo myslel Ježiš pri tom? Na jačmeň alebo pšenicu, čo boli pred ním? Zaiste nie! Pred jeho očami stál nesmierny zástup, ktorý bol od storočí určený pre stodolu neba a o_ktorý sa nikto nestaral.

A keď inokedy videl zástup, ktorý ho sprevádzal do púšte, prišlo mu ich ľúto, lebo boli zmorení a skleslí ako ovce bez pastiera{n}porov. {r}Mt 9,36{/r}{/n}. „Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z_tohto ovčinca, aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.“{n}{r}Jn 10,16{/r}{/n} Tú istú myšlienku vyslovil Ježiš v_modlitbe, ktorou sa obrátil vo večeradle na Otca: „Ut unum sint − aby boli jedno“ {n}{r}Jn 17,11{/r}{/n}. To je hlavný motív, ktorý hýbe jeho srdcom. To je hlavná téma jeho testamentu, ktorý ustanovil na Zelený štvrtok. Aj na Kalvárii na kríži zmocnila sa ho tá istá túžba: „Sitio − žíznim“{n}{r}Jn 19,28{/r}{/n}. Ježiš mal smäd po spáse sveta.

Ježiš odporúčal modlitbu za misie. Zaiste aj sám sa modlil. Aj svätci prejavovali veľkú horlivosť pre misie, predovšetkým modlitbou za misie. Spomeňme si slová sv. Pavla: „Beda mi, keby som evanjelium nehlásal!“ {n}{r}1Kor 9,16{/r}{/n}. O_sv. Františkovi Xaverskom vieme, že každý deň venoval 5-6 hodín modlitbe za spásu duší, aj keď bol preťažený prácou. K_horlivej a nepretržitej modlitbe za misie povzbudzuje nás aj príslušnosť k_Cirkvi a solidárnosť s_jej údmi. Pre nás je význačná modlitba Mojžiša na hore. Pokiaľ mal v_modlitbe ruky zdvihnuté k_nebu, víťazili Izraeliti, keď ich ustatý spustil, víťazili Amalakiti. Aj my musíme konať ako Mojžiš.

„Žiadaj si odo mňa a dám ti do dedičstva národy, do vlastníctva celú zem.“ {n}{r}Ž 2,8{/r}{/n} Aj keby sme zabudli na dôležitosť našej modlitby za misie, aj keby misionári nikdy o to neprosili, museli by sme ju uprednostniť z_jediného dôvodu: je to najvznešenejšia modlitba a diktovaná láskou. Necháva nás zabudnúť vlastné núdze a osvojiť si prianie Kristovo: „Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v_nebi tak i_na zemi.“

Často si sťažujeme, že naše modlitby nie sú vypočuté. Prečo ich Boh nevypočuje? Pretože nie vždy prosíme o to, čo sa jemu páči. Ak chceš byť vypočutý, modli sa za misie.

Nech nikto nepovie: Ja som príliš zamestnaný, nemôžem sa zaoberať ešte aj misiami. Ale čo sú tvoje podnikania vedľa úlohy získať svet pre Krista. Hovorím ti: Keď budeš mať záujem o vec Božiu, bude aj Boh mať srdce a pozornosť pre teba. Hľadaj najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a všetko ostatné ti bude pridané{n}porov. {r}Mt 6,33{/r}; {r}Lk 12,31{/r}{/n}.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Jer 29, 13-14a{/r}; {r}Mt 7, 76{/r}

Hľadajte ma a nájdete ma. {*} Ak ma budete hľadať celým svojím srdcom, dám sa vám nájsť, hovorí Pán.

Hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. {*} Ak ma budete hľadať celým svojím srdcom, dám sa vám nájsť, hovorí Pán.