NA SVIATKY APOŠTOLOV

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Kniežatá večnej otčiny,

kde vládne zvrchovaný Kráľ;

vás, učeníci, sám Ježiš

za apoštolov svetu dal.

V_nebeskom Jeruzaleme,

kde sám Baránok slnkom je,

ste nerozborným základom,

ste perly krásne, žiarivé.

Slávi vás Cirkev Kristova,

že ste ju slovom šírili,

Nevestu svätú, vznešenú

krvou ste svojou zvlažili.

Až príde deň ten posledný

a Kristus k_súdu zasadne,

aj vy s_ním súdiť budete

v_senáte slávy velebnej.

Nech vaše orodovanie

chráni nás stále, v_každý čas,

nech zrno, čo ste zasiali,

prinesie rajské plody v_nás.

Kristovi sláva, ktorý z_vás

urobil poslov Otcových,

aj Duchu Tešiteľovi,

ktorý vám srdcia obnovil. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

Žalm 19, 2-7

Ant. 2 Budú hlásať Božie skutky a chápať jeho diela. Aleluja.

Žalm 64

Ant. 3 Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia a jeho slávu vidia všetky národy. Aleluja.

Žalm 97

Vyrozprávali slávne a mocné skutky Pánove. Aleluja.

A zázraky, ktoré urobil. Aleluja.

Z_Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom

{r:1Kor}1, 18 – 2, 5{/r}

{p}

Apoštoli ohlasujú kríž

Bratia, {v}1,18{/v}slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. {v}19{/v}Veď je napísané:

„Múdrosť múdrych zmarím

a rozumnosť rozumných zavrhnem.“

{v}20{/v}Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? {v}21{/v}Lebo keď svet v_Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. {v}22{/v}Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, {v}23{/v}my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, {v}24{/v}ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť. {v}25{/v}Lebo čo je u_Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u_Boha slabé, je silnejšie ako ľudia.

{v}26{/v}Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu niet veľa múdrych podľa tela ani veľa mocných, ani veľa urodzených, {v}27{/v}ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných; {v}28{/v}čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, {v}29{/v}aby sa pred Bohom nik nevystatoval. {v}30{/v}Vy ste z_neho v_Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosťou od Boha i_spravodlivosťou, posvätením a vykúpením, {v}31{/v}aby, ako je napísané: „Kto sa chváli, nech sa chváli v_Pánovi.“

{v}2,1{/v}Ani ja, keď som prišiel k_vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. {v}2{/v}Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. {v}3{/v}A bol som u_vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. {v}4{/v}Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v_presvedčivých a múdrych slovách, ale v_prejavoch Ducha a moci, {v}5{/v}aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Mt 10, 18. 19-20{/r}

Keď budete stáť pred kráľmi a vladármi, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, {*} Lebo v_tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať.

Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. {*} Lebo v_tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať.

Z_Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom

{r:1Kor}4, 1-16{/r}

{p}

Napodobňujme Apoštola, ako Apoštol napodobňoval Krista

{v}1{/v}Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. {v}2{/v}A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný. {v}3{/v}No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdim, {v}4{/v}lebo nie som si ničoho vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán je môj sudca. {v}5{/v}Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v_tme, a vyjaví úmysly sŕdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha.

{v}6{/v}Ale v_tomto, bratia, vzal som za príklad seba a Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás poučili, že „niet nad to, čo je napísané“, aby ste nehorlili jeden za druhého proti inému. {v}7{/v}Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol dostal?

{v}8{/v}Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli. Začali ste kraľovať bez nás – a kiež by ste len kraľovali, aby sme s_vami kraľovali aj my. {v}9{/v}Zdá sa mi, že nám, apoštolom, Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť, lebo sme sa stali divadlom pre svet, anjelov i_ľudí. {v}10{/v}My sme blázni pre Krista, ale vy ste múdri v_Kristovi; my sme slabí, a vy silní; vy ste slávni, my znevážení. {v}11{/v}Až do tejto hodiny sme hladní, smädní a nahí, bijú nás päsťami, sme bez domova, {v}12{/v}ťažko pracujeme vlastnými rukami; keď nás preklínajú, my žehnáme, keď nás prenasledujú, my to znášame, {v}13{/v}keď nás potupujú, my sa modlíme. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrheľmi pre všetkých až doteraz.

{v}14{/v}Toto nepíšem, aby som vás zahanbil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. {v}15{/v}Veď keby ste mali hoc aj desaťtisíc vychovávateľov v_Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v_Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium. {v}16{/v}Prosím vás teda, napodobňujte ma!

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Jn 15, 15{/r}; {r}Mt 13, 11. 16{/r}

Už vás nenazývam sluhami, nazval som vás priateľmi, {*} Pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva; blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. {*} Pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Zo Skutkov apoštolov

{r:Sk}5, 12-32{/r}

{p}

Apoštoli v_prvotnej Cirkvi

{v}12{/v}Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. Všetci svorne zotrvávali v_Šalamúnovom stĺporadí. {v}13{/v}Ale nik iný sa k_nim neodvážil pripojiť, no ľud ich velebil {v}14{/v}a čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich Pánovi; veľké množstvo mužov a žien. {v}15{/v}Ešte aj na ulice vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka, aby aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z_nich, keď tade pôjde. {v}16{/v}Aj z_miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu, prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali.

{v}17{/v}Tu vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s_ním – teda sekta saducejov_–, a plní žiarlivosti {v}18{/v}položili na apoštolov ruky a vrhli ich do mestského väzenia. {v}19{/v}Ale Pánov anjel otvoril v_noci dvere väzenia, vyviedol ich a povedal: {v}20{/v}„Choďte, staňte si v_chráme a hlásajte ľudu všetky slová tohto života!“ {v}21{/v}Oni počúvli, zavčas rána vošli do chrámu a učili.

Keď prišiel veľkňaz a tí, čo boli s_ním, zvolali veľradu a všetkých starších zo synov Izraela a poslali do väzenia, aby ich priviedli. {v}22{/v}Ale keď ta sluhovia prišli, vo väzení ich nenašli. Vrátili sa teda a hlásili: {v}23{/v}„Väzenie sme našli dôkladne zatvorené a strážnici stáli pri dverách; no keď sme otvorili, vnútri sme nenašli nikoho.“ {v}24{/v}Keď veliteľ chrámovej stráže a veľkňazi počuli tieto slová, boli v_pomykove, čo sa to vlastne stalo. {v}25{/v}Tu ktosi prišiel a oznámil im: „Muži, ktorých ste vrhli do žalára, stoja v_chráme a učia ľud.“

{v}26{/v}Veliteľ stráže hneď odišiel so sluhami a priviedol ich – ale nie násilne, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňoval. {v}27{/v}Keď ich priviedli, postavili ich pred veľradu a veľkňaz sa ich opýtal: {v}28{/v}„Nezakázali sme vám prísne učiť v_tom mene?! A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka.“ {v}29{/v}Peter a apoštoli odpovedali: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí. {v}30{/v}Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. {v}31{/v}Jeho Boh svojou pravicou povýšil za Vládcu a Spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. {v}32{/v}A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú.“

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Sk 4, 33. 31b{/r}

Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o_zmŕtvychvstaní Ježiša Krista {*} A na všetkých spočívala veľká milosť. Aleluja.

Naplnení Duchom Svätým smelo hlásali Božie slovo. {*} A na všetkých spočívala veľká milosť. Aleluja.

Druhé čítanie sa berie z_príslušného sviatku.

Modlitba je z_príslušného sviatku.

NA VIGÍLIU: Ant. Radujte sa a plesajte, že vaše mená sú zapísané v_nebi, hovorí Pán. Aleluja.
Evanjelium je zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov alebo podľa ľubovôle z_omše Piatku druhého týždňa v_Cezročnom období: {r}Mk 3, 13-19{/r}.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS je ako na druhé vešpery.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Ježiš si zavolal učeníkov a vyvolil si z_nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi. Aleluja.

Žalm 117

Ant. 2 Zanechali siete a šli za Pánom a Vykupiteľom. Aleluja.

Žalm 147, 12-20

Ant. 3 Vy ste moji priatelia, lebo ostávate v_mojej láske. Aleluja.

Ef 1, 3-10

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 2, 42-45{/r}

Pokrstení sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Podľa toho poznajú všetci, {*} Že ste moji učeníci.

Podľa toho poznajú všetci, {*} Že ste moji učeníci.

Ak sa budete navzájom milovať. {*}

Že ste moji učeníci.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Podľa toho poznajú všetci, {*} Že ste moji učeníci.

Vo Veľkonočnom období:

Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, {*} Aleluja, aleluja.

Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, {*} Aleluja, aleluja.

Ak sa budete navzájom milovať. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Aleluja.

PROSBY ako na druhé vešpery.

Modlitba je z_príslušného sviatku.

INVITATÓRIUM

Ant. Aleluja. Poďte, klaňajme sa Pánovi, Kráľovi apoštolov. Aleluja.

Vo Veľkonočnom období: Aleluja. Poďte, klaňajme sa Pánovi, Kráľovi apoštolov. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

Hymnus je z_príslušného sviatku.

HYMNUS je z_príslušného sviatku okrem:

V_Pôstnom období:

Kniežatá večnej otčiny,

kde vládne zvrchovaný Kráľ;

vás, učeníci, sám Ježiš

za apoštolov svetu dal.

V_nebeskom Jeruzaleme,

kde sám Baránok slnkom je,

ste nerozborným základom,

ste perly krásne, žiarivé.

Slávi vás Cirkev Kristova,

že ste ju slovom šírili,

Nevestu svätú, vznešenú

krvou ste svojou zvlažili.

Až príde deň ten posledný

a Kristus k_súdu zasadne,

aj vy s_ním súdiť budete

v_senáte slávy velebnej.

Nech vaše orodovanie

chráni nás stále, v_každý čas,

nech zrno, čo ste zasiali,

prinesie rajské plody v_nás.

Kristovi sláva, ktorý z_vás

urobil poslov Otcových,

aj Duchu Tešiteľovi,

ktorý vám srdcia obnovil. Amen.

Vo Veľkonočnom období:

Už veľkonočnou radosťou

slnečné lúče žiarili,

keď apoštoli Ježiša

na vlastné oči videli.

Na jasnom tele Kristovom

vidia lesk jeho piatich rán

a ohlasujú verejne,

že už vstal z_mŕtvych Kristus, Pán.

Ježišu, náš Kráľ láskavý,

ty vládni stále nad nami

a budeme ťa každý deň

velebiť spevmi, chválami.

Ježišu, ty buď naveky

nám veľkonočnou radosťou,

pridruž nás k_svojmu víťazstvu

znovuzrodených milosťou.

Sláva ti, Kriste Ježišu,

že si nad smrťou zvíťazil

a skrze apoštolov nám

cestu života otvoril. Amen.

Ant. 1 Toto je moje prikázanie: aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Nik nemiluje väčšmi ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Aleluja.

Ant. 3 Ste mojimi priateľmi, ak robíte, čo vám prikazujem, hovorí Pán. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 2, 19-22{/r}

Už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V_ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v_svätý chrám v_Pánovi; v_ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v_Duchu.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Urobíš ich kniežatami {*} Na celej zemi.

Urobíš ich kniežatami {*} Na celej zemi.

Na tvoje meno, Pane, budú pamätať {*}

Na celej zemi.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Urobíš ich kniežatami {*} Na celej zemi.

Vo Veľkonočnom období:

Urobíš ich kniežatami na celej zemi, {*} Aleluja, aleluja.

Urobíš ich kniežatami na celej zemi, {*} Aleluja, aleluja.

Na tvoje meno, Pane, budú pamätať. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Urobíš ich kniežatami na celej zemi, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: V_základoch svätého mesta Jeruzalema sú mená dvanástich Baránkových apoštolov a jeho svetlom je Baránok. Aleluja.

PROSBY

[LH uvádza zvolanie v_prosbách odlišne. Podľa latinskej LH by mal text úvodnej prosby znieť tak, ako uvádzame v_pracovnom preklade (ide o_citáciu chválospevu Te Deum). Zároveň do prvej prosby druhé typické vydanie LH vložilo slovo „Kristovho“.]

Milovaní bratia (a sestry), prostredníctvom apoštolov sme dostali nebeské dedičstvo; ďakujme teda nášmu Otcovi za všetky jeho dary a volajme:

Teba, Pane, chváli zbor apoštolov.

Teba, Pane, velebíme.

Za hostinu Kristovho Tela a Krvi, odovzdanú nám cez apoštolov,

ktorou nás živíš a občerstvuješ:

Teba, Pane, chváli zbor apoštolov.

Teba, Pane, velebíme.

Za stôl tvojho slova, pripravený apoštolmi,

ktorý nám poskytuje svetlo a radosť:

Teba, Pane, chváli zbor apoštolov.

Teba, Pane, velebíme.

Za tvoju svätú Cirkev, budovanú na apoštoloch,

ktorá nás včleňuje do jedného tela:

Teba, Pane, chváli zbor apoštolov.

Teba, Pane, velebíme.

Za kúpeľ krstu a pokánia, zverený apoštolom,

v_ktorom nás očisťuješ od všetkých hriechov:

Teba, Pane, chváli zbor apoštolov.

Teba, Pane, velebíme.

Modlitba je z_príslušného sviatku.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS

Nebesia, zvučte chválami,

zem, rozochvej sa radosťou!

Dnes apoštolov uctíme

ich výročitou slávnosťou.

Sudcovia sveta, pochodne

na odvrátenie tieňavy,

počujte prosby ctiteľov

a buďteže k_nim láskaví!

Vy viete nebo zatvoriť

i_strhnúť z_neho závory,

nuž dajte, nech sa aj naše

väzenie hriechov otvorí!

Rozsudku vášmu podlieha

odmena abo pokuta;

kiež každý z_nás čnosť pestuje

a od zlého sa odpúta!

Keď Kristus príde súdiť svet

a zavrieť časné dejiny,

nech naveky nás vovedie

do komnát šťastnej otčiny!

Sám Boh vám zveril blahozvesť

a skrz vás aj v_nás prekvitá

kráľovstvo lásky, milosti,

nuž buď mu sláva večitá! Amen.

Vo Veľkonočnom období:

Zvlášť apoštolov bolela

smrť zahryznutá do tela,

čo kati na kríž pribili,

hoci už bolo bez sily.

Ó, ako sladko šumela

sluchu žien tá zvesť anjela,

že Pán je bratom nablízku

a čaká na nich v_rodisku.

On sa im zjavil, šťastné sú,

ale prv ako zanesú

pre apoštolov oznamy,

nohy mu poctia bozkami.

Ten chýr ich milo prekvapí.

Odhodia žiaľ a útrapy,

bo poháňa ich dôvera

byť s_ním na brehoch jazera.

Ježišu, ty buď naveky

nám veľkonočnou radosťou,

pridruž nás k_svojmu víťazstvu

znovuzrodených milosťou.

Sláva ti, Kriste Ježišu,

že si nad smrťou zvíťazil

a skrze apoštolov nám

cestu života otvoril. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Vy ste so mnou vytrvali v_mojich skúškach. Aleluja.

Žalm 116, 10-19

Ant. 2 Ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje. Aleluja.

Žalm 126

Ant. 3 Už vás nenazývam sluhami, ale priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Aleluja.

Ef 1, 3-10

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 4, 11-13{/r}

Kristus ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k_jednote viery a poznania Božieho Syna, k_zrelosti muža, k_miere plného Kristovho veku.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Zvestujte pohanom {*} Pánovu slávu.

Zvestujte pohanom {*} Pánovu slávu.

A jeho zázraky všetkým národom. {*}

Pánovu slávu.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zvestujte pohanom {*} Pánovu slávu.

Vo Veľkonočnom období:

Zvestujte pohanom Pánovu slávu, {*} Aleluja, aleluja.

Zvestujte pohanom Pánovu slávu, {*} Aleluja, aleluja.

A jeho zázraky všetkým národom. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zvestujte pohanom Pánovu slávu, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy zasadnete a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. Aleluja.

PROSBY

Bratia (a sestry), postavení na základe apoštolov prosme všemohúceho Otca za jeho svätý ľud:

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Otče, ty si chcel, aby sa tvoj vzkriesený Syn zjavil najprv apoštolom;

daj, aby sme boli jeho svedkami až do končín zeme.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Ty si svojho Syna poslal na svet hlásať radostnú zvesť chudobným;

daj, nech sa evanjelium ohlasuje všetkému stvoreniu.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Ty si svojho Syna poslal rozsievať semeno slova;

pomôž nám, aby sme po namáhavom rozsievaní slova s_radosťou zbierali jeho plody.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Ty si poslal svojho Syna, aby vlastnou krvou zmieril svet s_tebou;

daj, nech všetci spolupracujeme na tomto diele zmierenia.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Ty si svojho Syna v_nebi posadil po svojej pravici;

prijmi našich zosnulých do kráľovstva blaženosti.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Modlitba je z_príslušného sviatku.

MODLITBA CEZ DEŇ

V_doplnkovej psalmódii namiesto žalmu 126 možno brať žalm 129.

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Choďte a kážte evanjelium kráľovstva; zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Aleluja.

Ant. napoludnie Hľa, ja som s_vami po všetky dni až do skončenia sveta. Aleluja.

Ant. popoludní Ak vytrváte, zachránite si život. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 5, 19b-20{/r}

Boh nám odovzdal slovo zmierenia. Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V_Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s_Bohom!

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 5, 12a. 14{/r}

Rukami apoštolov sa dialo množstvo znamení a divov medzi ľudom. A čím ďalej, tým viac pribúdalo veriacich Pánovi; veľké množstvo mužov a žien.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 5, 41-42{/r}

Apoštoli odchádzali z_veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre Ježišovo meno. A neprestávali deň čo deň učiť v_chráme i_po domoch a zvestovať Krista, Ježiša.

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. Aleluja.

A ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

Mali v_úcte Božie ustanovenia. Aleluja.

A zachovávali jeho prikázania. Aleluja.

Radujte sa a veseľte, hovorí Pán, Aleluja.

Lebo vaše mená sú zapísané v_nebi. Aleluja.