NA SVIATKY DUCHOVNÝCH PASTIEROV

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Na sviatok jedného duchovného pastiera:

Najlepší Pastier, knieža dušpastierov,

nábožný ľud, hľa, svätí dnešný sviatok

a ochrancovi v_radosti aj v_plači

za pomoc vďačí.

Pre pápeža:

On na tvoj pokyn z_nedobytnej bašty

svet posväcoval, pokojom ho žehnal

a s_loďkou, ktorú Petrovi si zveril,

k_prístavu mieril.

Pre biskupa:

Sťa úporného zápasníka v_boji

nebeskou krizmou posvätil Duch Svätý

a posilnil ho: na srdci mu budú

osudy ľudu.

Pre kňaza:

Do svojej služby si ho vybral z_ľudu,

na svojom kňazstve doprial si mu podiel,

by v_tvojom dome svetlom bol a vodcom

a dobrým otcom.

Príkladom učil, pravdou vychovával,

slepého vodil, liečil nemocného,

pre všetkých bol jak rodič starostlivý,

čo bdie a živí.

Kriste, ty svätcov korunuješ v_nebi

záslužným vencom. Pomôž svojmu rodu

činom a túžbou kráčať po šľapaji

tých, čo sú v_raji.

Najdrahší Otče, zapoj našu chválu,

začleň ju, Kriste, milostivý Kráľu,

v_tom Duchu, čo je nám vždy zábezpekou,

do hymnu vekov! Amen.

Na sviatok viacerých duchovných pastierov:

Čo pobožný ľud koná na pamiatku

a zveľadenie úcty tvojich kňazov,

ó, Veľkňaz, táto štedrosť na prejavy

nech teba slávi!

Otcami boli z_daru tvojej lásky,

žiarili čnosťou putujúcim k_tebe,

živili duše – ako keď mať chová_–

pokrmom slova.

Cez protivenstvá, čo im v_ceste stáli,

si zachovali pevnú vieru v_teba

a každého z_nich nádej v_rajské dobrá

zmenila v_obra.

Pozemský úsek púte nebol ľahký,

prešli ho zdarne, zastali až v_nebi,

kde čakal trón a veniec nehynúci,

boli preň súci.

Kňaz a Kráľ, Kriste, Silný, Nesmrteľný,

sláva ti, česť a nevýslovná vďaka

od tvorov, ktoré sa ti v_chválu zmenia

do neskončenia. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a sluha všetkých. Aleluja.

Ž 21, 2-8. 14

Ant. 2 Keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy. Aleluja.

Ž 92, I (Ž 92, 1- 9)

Ant. 3 Dobrý a verný sluha, vojdi do radosti svojho Pána. Aleluja.

Ž 92, II (Ž 92, 10-16)

Keď počuješ slovo z_mojich úst, Aleluja.

Ohlasuj ho svojim bratom. Aleluja.

Zo Skutkov apoštolov

{r:Sk}20, 17-36{/r}

{p}

Pavol napomína predstavených efezskej cirkvi

Pavol {v}17{/v}z_Milétu poslal do Efezu a zavolal si starších cirkvi. {v}18{/v}Keď k_nemu prišli, povedal im: „Vy viete, ako som bol s_vami celý čas od prvého dňa, čo som vkročil do Ázie; {v}19{/v}ako som slúžil Pánovi so všetkou pokorou v_slzách a skúškach, ktoré na mňa doliehali z_úkladov Židov; {v}20{/v}ako som nezanedbal zvestovať vám všetko užitočné a učil som vás verejne i_po domoch; {v}21{/v}ako som zaprisahával Židov aj Grékov, že sa majú obrátiť k_Bohu a uveriť v_nášho Pána Ježiša. {v}22{/v}A teraz spútaný Duchom idem do Jeruzalema, hoci neviem, čo ma tam čaká. {v}23{/v}Len Duch Svätý ma vo všetkých mestách uisťuje, že ma očakávajú okovy a súženie. {v}24{/v}Svoj život si však veľmi necením, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som dostal od Pána Ježiša: svedčiť o_evanjeliu Božej milosti.

{v}25{/v}A teraz viem, že už neuvidíte moju tvár: nik z_vás, medzi ktorými som chodil a ohlasoval kráľovstvo. {v}26{/v}Preto vám v_dnešný deň dosvedčujem, že som čistý od krvi všetkých, {v}27{/v}lebo som neušiel bez toho, že by som vám nezvestoval Božiu vôľu celú. {v}28{/v}Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v_ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou. {v}29{/v}Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. {v}30{/v}Ba aj z_vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou. {v}31{/v}Preto bdejte a pamätajte, že som tri roky vo dne v_noci neprestával so slzami napomínať každého z_vás.

{v}32{/v}A teraz vás odporúčam Bohu a slovu jeho milosti: ono má moc budovať a dať dedičstvo medzi všetkými posvätenými. {v}33{/v}Netúžil som po ničom striebre ani zlate, ani odeve. {v}34{/v}Sami viete, že tieto ruky vyslúžili všetko, čo som potreboval ja a títo tu so mnou. {v}35{/v}Vo všetkom som vám ukázal, že treba takto pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša; lebo on povedal: ‚Blaženejšie je dávať, ako prijímať.‘“

{v}36{/v}Keď to povedal, kľakol si a modlil sa s_nimi všetkými.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Sk 20, 28{/r}; {r}1 Kor 4, 2{/r}

Dávajte pozor na celé stádo, v_ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, {*} Aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si Boh získal krvou svojho Syna. Aleluja.

Od správcov sa vyžaduje, aby bol každý verný. {*} Aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si Boh získal krvou svojho Syna. Aleluja.

Z_Prvého listu svätého apoštola Pavla Solúnčanom

{r:1Sol}2, 1-13. 19-20{/r}

{p}

Pamätáte sa na našu ťažkú prácu

{v}1{/v}Bratia, sami viete, že sme k_vám neprišli nadarmo. {v}2{/v}Ale po toľkom utrpení a potupovaní, ako viete, vo Filipách, vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásať vám Božie evanjelium uprostred mnohých ťažkostí. {v}3{/v}Lebo naše povzbudzovanie nepochádza z_omylu ani z_nekalých pohnútok, ani nebolo falošné. {v}4{/v}Ale ako nás Boh vyskúšal, že nám možno zveriť evanjelium, tak hovoríme, nie aby sme sa ľuďom páčili, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia. {v}5{/v}Nikdy sme sa, ako viete, nezaliečali rečami, ani nás nehnalo lakomstvo, Boh je svedok, {v}6{/v}ani sme nehľadali slávu u_ľudí, ani u_vás, ani u_iných. {v}7{/v}Hoci sme ako Kristovi apoštoli mohli zavážiť, boli sme medzi vami malí, ako keď matka kŕmi a láska svoje deti. {v}8{/v}Tak sme vás milovali, že by sme vám najradšej boli odovzdali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastný život; takými drahými ste sa nám stali. {v}9{/v}Veď sa, bratia, pamätáte na našu prácu a námahu. Vo dne v_noci sme pracovali, aby sme nikomu z_vás neboli na ťarchu, a tak sme vám hlásali Božie evanjelium. {v}10{/v}Sami ste svedkami aj Boh, ako sväto, spravodlivo a bezúhonne sme sa správali voči vám veriacim. {v}11{/v}Viete predsa, že sme každého z_vás, ako otec svoje deti, {v}12{/v}prosili, povzbudzovali a zaprisahávali, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Boha, ktorý vás volá do svojho kráľovstva a slávy.

{v}13{/v}Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako Božie slovo; a ono pôsobí vo vás veriacich.

{v}19{/v}Veď kto je našou nádejou, radosťou a korunou slávy – nie aj vy? – pred naším Pánom Ježišom pri jeho príchode? {v}20{/v}Vy ste naša sláva a radosť.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}2 Tim 4, 7. 8; 1, 12{/r}

Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. {*} Už mám pripravený veniec spravodlivosti. Aleluja.

Viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa. {*} Už mám pripravený veniec spravodlivosti. Aleluja.

Porov. {r}Sk 20, 28{/r}; {r}1 Kor 4, 2{/r}

Dávajte pozor na celé stádo, v_ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, {*} Aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si Boh získal krvou svojho Syna. Aleluja.

Od správcov sa vyžaduje, aby bol každý verný. {*} Aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si Boh získal krvou svojho Syna. Aleluja.

Z_Listu svätého apoštola Pavla Títovi

{r:Tít}1, 7-11; 2, 1-8{/r}

{p}

Apoštolovo učenie o_vlastnostiach a povinnostiach biskupa

Milovaný, biskup ako Boží správca musí byť bez úhony, nie pyšný, hnevlivý, pijan, bitkár, ani žiadostivý mrzkého zisku, ale pohostinný, láskavý, triezvy, spravodlivý, nábožný, zdržanlivý, taký, ktorý sa drží spoľahlivého slova podľa učenia, aby bol schopný aj povzbudzovať v_zdravom učení, aj usvedčovať tých, čo protirečia.

Lebo je mnoho nepoddajných, zbytočne hovoriacich a zvodcov, najmä takých, čo sú z_obriezky. Tých treba umlčať, lebo rozvracajú celé rodiny a pre mrzký zisk učia, čo sa nemá.

Ty však hovor, čo zodpovedá zdravému učeniu.

Starci nech sú triezvi, cudní, rozvážni, zdraví vo viere, v_láske a v_trpezlivosti.

Podobne aj staršie ženy nech sú sväté v_správaní, nech neklebetia, nech nie sú oddané vínu, nech dobre učia, mladé ženy nech priúčajú múdrosti, aby mali rady svojich mužov, milovali deti, aby boli rozumné, cudné, starostlivé o_dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo.

Podobne povzbudzuj mladíkov, aby boli triezvi; vo všetkom im buď ty sám príkladom dobrých skutkov. V_učení preukáž neporušenosť a vážnosť, v_zdravom slove bezúhonnosť, aby sa protivník zahanbil, keď nebude mať čo zlé o_nás povedať.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Sk 20, 28{/r}; {r}1 Kor 4, 2{/r}

Dávajte pozor na celé stádo, v_ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, {*} Aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si Boh získal krvou svojho Syna.

Od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný. {*} Aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si Boh získal krvou svojho Syna.

Z_Prvého listu svätého apoštola Pavla Timotejovi

{r:1Tim}5, 17-22; 6, 10-14{/r}

{p}

Dobrý boj kňaza a Božieho človeka

Milovaný, {v}5,17{/v}starší, ktorí sú dobrými predstavenými, zasluhujú si dvojnásobnú úctu, najmä tí, čo sa namáhajú pri slove a vyučovaní. {v}18{/v}Veď Písmo hovorí: „Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu“ a: „Robotník si zaslúži svoju mzdu.“ {v}19{/v}Proti staršiemu neprijímaj žalobu, iba ak by ju potvrdili dvaja alebo traja svedkovia. {v}20{/v}Tých, čo hrešia, karhaj pred všetkými, aby sa báli aj ostatní. {v}21{/v}Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi, aby si toto zachovával bez predpojatosti a nerobil nič, čím by si sa prikláňal k_niektorej strane. {v}22{/v}Na nikoho prenáhlene nevkladaj ruky a nemaj účasť na cudzích hriechoch. Zachovaj sa čistý!

{v}6,10{/v}Koreňom všetkého zla je láska k_peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.

{v}11{/v}Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o_spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. {v}12{/v}Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď si doň povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.

{v}13{/v}Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý dobrým vyznaním vydal pred Ponciom Pilátom svedectvo: {v}14{/v}Zachovaj prikázanie bez poškvrny a bez úhony až do príchodu nášho Pána Ježiša Krista.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Kor 4, 1-2{/r}; {r}Prís 20, 6{/r}

Nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. {*} Od správcov sa však vyžaduje, aby bol každý verný.

Je veľa ľudí, čo sa chvália svojou dobrotou, ale kto nájde spoľahlivého človeka? {*} Od správcov sa však vyžaduje, aby bol každý verný.

Z_Prvého listu svätého apoštola Petra

{r:1Pt}5, 1-11{/r}

{p}

Povinnosti pastierov a veriacich

{v}1{/v}Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v_budúcnosti zjaviť: {v}2{/v}Paste Božie stádo, ktoré je u_vás; starajte sa oň nie z_prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne, {v}3{/v}nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. {v}4{/v}A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

{v}5{/v}Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo

Boh pyšným odporuje,

ale pokorným dáva milosť.

{v}6{/v}Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v_určenom čase. {v}7{/v}Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o_vás stará. {v}8{/v}Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. {v}9{/v}Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.

{v}10{/v}A Boh všetkej milosti, ktorý vás v_Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. {v}11{/v}Jemu vláda na veky vekov. Amen.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Kor 4, 1-2{/r}; {r}Prís 20, 6{/r}

Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. {*} A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný.

Je veľa ľudí, čo sa chvália svojou dobrotou, ale kto nájde spoľahlivého muža? {*} A od správcov sa už vyžaduje, aby bol každý verný.

Z_rečí svätého pápeža Leva Veľkého

(Sermo 3 de natali ipsius, 2-3: PL 54, 145-146)

{p}

To, čo Kristus ustanovil v_Petrovi, zostáva

Milovaní, cítime sa slabí a neschopní na splnenie povinností svojho úradu. Keď sa úprimne a s_chuťou usilujeme niečo urobiť, narážame na odpor vlastnej krehkosti. Máme však ustavičnú priazeň všemohúceho a večného Kňaza. On sa nám stal podobným, hoci je rovný Otcovi. On božské znížil k_ľudskému a ľudské pozdvihol až k_božskému. Preto sa právom a vďačne tešíme z_jeho rozhodnutia, že hoci zveril starosť o_svoje ovce mnohým pastierom, sám neprestal strážiť svoje milované stádo.

Aj my sme dostali záruku apoštolskej moci z_jeho vedúceho a večného postavenia, ktoré neprestáva účinkovať. A pevnosť základu, na ktorý sa stavia do výšky celá Cirkev, neporuší nijaká váha chrámu, čo na ňom stojí.

Pevnosť viery, ktorú Pán pochválil u_Kniežaťa apoštolov, je trvalá. A ako zostáva to, čo Peter uveril v_Kristovi, tak zostáva aj to, čo Kristus založil v_Petrovi. Teda trvá ustanovizeň; svätý Peter ostáva pevnou skalou a neopúšťa zverené kormidlo Cirkvi.

Nazýva sa skalou, je vyhlásený za základ Cirkvi{n}porov. {r}Mt 16,18{/r}{/n}, ustanovený za vrátnika nebeského kráľovstva; on má poverenie rozhodovať, čo treba zviazať a čo rozviazať, a jeho rozhodnutia majú trvalú platnosť v_nebi{n}porov. {r}Mt 16,19{/r}{/n}. Je tu postavený pred všetkými, aby sme z_týchto jeho tajomných názvov poznali, aké bolo jeho spoločenstvo s_Kristom.

A on aj teraz stále plnšie a mocnejšie koná, čo mu bolo zverené, všetky povinnosti a úlohy v_tom, s_tým a skrze toho, ktorý ho oslávil.

Ak teda my urobíme niečo správne, ak správne rozhodneme, ak naše každodenné pokorné prosby dosiahnu niečo od Božieho milosrdenstva, je to dielo a zásluha toho, na ktorého stolci žije moc a vyniká autorita.

Milovaní, toto získalo ono vyznanie, ktoré Apoštolovmu srdcu vnukol Boh Otec, ktoré prevyšuje všetky ľudské mienky a dostáva pevnosť skaly, ktorú nerozbije nijaký úder.

Lebo Peter denne v_celej Cirkvi hovorí: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“{n}{r}Mt 16,16{/r}{/n} A sila toho hlasu napĺňa každý jazyk, čo vyznáva Pána.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Mt 16, 18{/r}; {r}Ž 48, 9{/r}

Ježiš povedal Šimonovi: Ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev. {*} A pekelné brány ju nepremôžu. Aleluja.

Boh ju založil naveky. {*} A pekelné brány ju nepremôžu. Aleluja.

Z_rečí svätého biskupa Fulgencia Ruspenského

(Sermo 1, 2-3: CCL 91 A, 889-890)

{p}

Verný a múdry správca

Pán chce poukázať na zvláštnu povinnosť sluhov, ktorých postavil na čelo svojho ľudu. Hovorí: „Kto je ten verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával určený pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť.“{n}{r}Lk 12,42-43{/r}{/n}

Kto je ten pán, bratia? Niet pochyby, že Kristus. On hovorí svojim učeníkom: „Vy ma voláte: ‚Učiteľ‘ a ‚Pane‘ a dobre hovoríte, lebo to som.“{n}{r}Jn 13,13{/r}{/n}

A kto je čeľaď toho pána? Isteže tá, ktorú sám Pán vykúpil z_ruky nepriateľa a urobil svojím vlastníctvom. Touto svätou čeľaďou je katolícka Cirkev, ktorá sa bohatou plodnosťou šíri po celej zemi a môže sa pochváliť, že je vykúpená drahou krvou svojho Pána. Lebo „Syn človeka,“ ako sám hovorí, „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých“{n}{r}Mt 20,28{/r}{/n}.

On je aj dobrý pastier, ktorý dal svoj život za svoje ovce{n}porov. {r}Jn 10,11{/r}{/n}. Teda Vykupiteľova čeľaď je črieda dobrého pastiera.

Kto je ten správca, ktorý má byť verný a múdry, nám ukazuje Pavol, keď hovorí o_sebe a o_svojich spoločníkoch: „Nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev. Od správcov sa však vyžaduje, aby bol každý verný.“{n}{r}1Kor 4,1-2{/r}{/n}

Ale aby si niekto z_nás nemyslel, že len apoštoli boli ustanovení za správcov, a nezanedbal povinnosť duchovného boja, aby nespal neverne a hlúpo ako lenivý sluha, sám svätý Apoštol ukazuje, že aj biskupi sú správcovia: „Biskup ako Boží správca musí byť bez úhony.“{n}{r}Tít 1,7{/r}{/n}

My sme hospodárovi sluhovia, my sme Pánovi správcovia, my sme dostali určený pokrm, ktorý máme dávať vám.

Ak sme zvedaví, čo je to za pokrm, svätý apoštol Pavol nám ho ukazuje, keď hovorí: „Každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh.“{n}{r}Rim 12,3{/r}{/n}

Čo Kristus nazýva „určeným pokrmom“, Pavol volá „stupňom viery“, aby sme vedeli, že duchovný pokrm nie je nič iné ako vzácna sviatosť kresťanskej viery. Tento určený pokrm vám dávame v_Pánovom mene vždy, keď osvietení darom duchovnej milosti hovoríme podľa zásad pravej viery, a vy od Pánových správcov prijímate určený pokrm, keď každý deň prostredníctvom Božích služobníkov počúvate slovo pravdy.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Mt 25, 21. 20{/r}

Správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. {*} Vojdi do radosti svojho pána. Aleluja.

Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal. {*} Vojdi do radosti svojho pána. Aleluja.

Z_dekrétu Presbyterorum ordinis Druhého vatikánskeho koncilu o_kňazskej službe a živote

(Kap. 3, č. {r:PO}12{/r})

{p}

Povolanie kňazov k_dokonalosti

Sviatostnou vysviackou sa kňazi stávajú účastnými na Kristovom kňazstve, služobníkmi Hlavy pri stvárňovaní a budovaní celého jej tela, ktorým je Cirkev, spolupracovníkmi biskupov. Už v_krstnom zasvätení prijali ako všetci kresťania znak a dar takého povolania a milosti, že aj napriek ľudskej slabosti{n}porov. {r}2Kor 12,9{/r}{/n} môžu a majú kráčať k_dokonalosti podľa Pánovho slova: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“{n}{r}Mt 5,48{/r}{/n}

Ale ako kňazi sú osobitným spôsobom povinní usilovať sa o_takúto dokonalosť, veď prijatím sviatosti kňazstva sa zasvätili Bohu novým spôsobom a stali sa živými nástrojmi Krista, večného kňaza, aby mohli v_čase pokračovať v_jeho obdivuhodnom diele, ktoré nadprirodzenou účinnosťou obnovilo celé ľudské spoločenstvo.{fnr}1{/fnr}

Každý kňaz teda istým spôsobom zastupuje osobu samého Krista. Preto dostáva aj zvláštnu milosť slúžiť zvereným ľuďom a všetkému Božiemu ľudu, ľahšie nasledovať dokonalosť toho, ktorého zastupuje, a ľudskú slabosť podoprieť svätosťou toho, ktorý sa stal naším „svätým, nevinným, nepoškvrneným“ veľkňazom, „oddeleným od hriešnikov“{n}{r}Hebr 7,26{/r}{/n}.

Kristus, ktorého Otec posvätil alebo skôr zasvätil a poslal na svet{n}porov. {r}Jn 10,36{/r}{/n}, „obetoval sa za nás, aby nás vykúpil zo všetkých neprávostí, a očistil si nás, aby sme boli jeho vyvoleným ľudom, horlivým v_dobrých skutkoch“{n}{r}Tít 2,14{/r}{/n}, a tak cez umučenie vošiel do svojej slávy{n}porov. {r}Lk 24,26{/r}{/n}. Aj kňazi zasvätení pomazaním Ducha Svätého a poslaní Kristom umŕtvujú v_sebe skutky tela{n}porov. {r}Rim 8,13{/r}{/n} a úplne sa venujú službe ľuďom, a tak sa rozvíjajú na dokonalého človeka vo svätosti, ktorou ich obdaroval Kristus{n}porov. {r}Ef 4,13{/r}{/n}.

V_službe Ducha a spravodlivosti{n}porov. {r}2Kor 3,8-9{/r}{/n} sa upevňuje ich duchovný život, ak pozorne počúvajú Kristovho Ducha, lebo on ich oživuje a vedie. K_dokonalosti života ich vedú samy každodenné posvätné úkony a celá ich služba, konaná v_spojení s_biskupom a ostatnými kňazmi.

A svätosť kňazov má zasa veľký vplyv na úspešnosť ich služby; lebo hoci Božia milosť môže uskutočniť dielo spásy aj prostredníctvom nehodných služobníkov, Boh spravidla radšej zjavuje svoje obdivuhodné činy cez tých, ktorí sú pozornejší na podnety a vedenie Ducha Svätého, ktorí pre svoje intímne spojenie s_Kristom a svätosť života môžu povedať s_Apoštolom: „Nežijem už ja, ale vo mne žije Kristus.“{n}{r}Gal 2,20{/r}{/n}

{fn:1}Porov. Pius IX., encyklika Ad catholici sacerdotii, 20. decembra 1935: AAS 28 [1936], s. 10.{/fn}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Sol 2, 8{/r}; {r}Gal 4, 19{/r}

Najradšej by sme vám boli odovzdali nielen Božie evanjelium, ale aj vlastný život. {*} Takými drahými ste sa nám stali. Aleluja.

Deti moje, znovu vás v_bolestiach rodím, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. {*} Takými drahými ste sa nám stali. Aleluja.

Na sviatok misionára:

Z_dekrétu Ad gentes Druhého vatikánskeho koncilu o_misijnej činnosti Cirkvi

(Č. {r:AdG}4-5{/r})

{p}

Choďte a učte všetky národy

Pán Ježiš prv, ako dobrovoľne položil svoj život za svet, tak usmernil svoju apoštolskú činnosť a sľúbil, že pošle Ducha Svätého, aby oboje vždy a všade spoluúčinkovalo na diele spásy a prinášalo úžitok.

Duch Svätý po celý čas zjednocuje Cirkev v_spoločenstve i_v_službe, vystrojuje ju rozličnými hierarchickými a charizmatickými darmi, ako duša oživuje cirkevné ustanovizne a vlieva do sŕdc veriacich toho istého misijného ducha, ktorý viedol samého Krista. Niekedy priam očividne predchádza apoštolskú činnosť{n}porov. {r}Sk 10,44-47{/r}; {r:Sk}11,15{/r}; {r:Sk}15,8{/r}{/n} a takisto ju neprestajne rozličným spôsobom sprevádza a usmerňuje.

Pán Ježiš hneď na začiatku „povolal k_sebe tých, ktorých sám chcel, ustanovil Dvanástich, aby boli s_ním, a poslal ich kázať“{n}{r}Mk 3,13{/r}{/n}. Takto boli apoštoli zárodkom nového Izraela a zároveň počiatkom posvätnej hierarchie.

Potom Pán svojou smrťou a zmŕtvychvstaním v_sebe raz navždy uskutočnil tajomstvo našej spásy a obnovy všetkého a dostal všetku moc na nebi aj na zemi{n}porov. {r}Mt 28,18{/r}{/n}. Ale skôr, ako bol vzatý do neba, založil svoju Cirkev ako sviatosť spásy, poslal apoštolov do celého sveta, ako aj jeho poslal Otec{n}porov. {r}Jn 20,21{/r}{/n}, a rozkázal im: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v_mene Otca i_Syna i_Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“{n}{r}Mk 28,19-20{/r}{/n}

Preto povinnosť Cirkvi šíriť Kristovu vieru a spásu vyplýva z_výslovného rozkazu, ktorý po apoštoloch zdedili biskupi, ktorým pomáhajú kňazi, v_jednote s_Petrovým nástupcom, najvyšším pastierom Cirkvi, a vyplýva aj zo životnej sily, ktorú Kristus vlieva do svojich údov.

Poslanie Cirkvi sa teda napĺňa činnosťou, ktorou, poslušná Kristovmu rozkazu a vedená milosťou a láskou Ducha Svätého, je v_plnom zmysle prítomná uprostred všetkých ľudí a národov a príkladom života, kázaním, sviatosťami a ostatnými prostriedkami milosti ich privádza ku Kristovej viere, slobode a pokoju, a tak im otvára slobodnú a bezpečnú cestu k_plnej účasti na Kristovom tajomstve.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Mk 16, 15-16{/r}; {r}Jn 3, 5{/r}

Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu! {*} Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Aleluja.

Ak sa niekto nenarodí z_vody a z_Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. {*} Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Aleluja.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS je ako na druhé vešpery.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Dám vám pastierov podľa môjho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdro. Aleluja.

Žalm 113

Ant. 2 Ja sám budem pásť svoje ovce; stratené vyhľadám, rozptýlené privediem naspäť. Aleluja.

Žalm 146

Ant. 3 Dobrý pastier dal život za svoje ovce. Aleluja.

Ef 1, 3-10

KRÁTKE ČÍTANIE

Ako na druhé vešpery.

{r}1 Pt 5, 1-4{/r}

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Velebte Pána, {*} Vy, jeho kňazi.

Velebte Pána, {*} Vy, jeho kňazi.

Chváľte Boha, svätí a pokorní srdcom. {*}

Vy, jeho kňazi.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Velebte Pána, {*} Vy, jeho kňazi.

Vo Veľkonočnom období:

Velebte Pána, vy, jeho kňazi, {*} Aleluja, aleluja.

Velebte Pána, vy, jeho kňazi, {*} Aleluja, aleluja.

Chváľte Boha, svätí a pokorní srdcom. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Velebte Pána, vy, jeho kňazi, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat; pre pápeža alebo biskupa: Ty si kňaz Najvyššieho, zrkadlo čnosti, dobrý pastier ľudu, ty si sa zapáčil Pánovi. Aleluja.

Pre kňaza: Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som získal všetkých. Aleluja.

PROSBY a modlitba ako na druhé vešpery.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, Najvyššiemu pastierovi. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Na sviatok jedného duchovného pastiera:

Slávime deň, keď víťazný boj skončil

šľachetný vodca, dobrotivý otec,

veď kto pred svetom vieru nezatají,

má svoj trón v_raji.

Pre pápeža:

Kormidlo hlavné zdedil po Petrovi

jak učiteľ a hlava veľrodiny,

prebral aj kľúče z_Pánových rúk, lebo

otvára nebo.

Pre biskupa:

Učiteľ, kňaz a správca večných darov

zasvätil život blahu svojho ľudu,

múdro ho vedúc k_slnnej domovine,

kde nezahynie.

Pre kňaza:

Pochvalne viedol duše, vyučoval

viac príkladom než rečou, múdrym slovom,

bez ľudských chvál, bo vzal si za úlohu

páčiť sa Bohu.

Teraz ho všetci prosme nástojčivo,

nech dobrotivo ujme sa nás krehkých,

bo s_takým vodcom do rajského mesta

istá je cesta.

Len Bohu patrí všetka moc a pocta,

večitá česť a sláva na výsostiach,

veď jeho vôľu aj svet hmoty, ducha

úslužne slúcha. Amen.

Na sviatok viacerých duchovných pastierov:

Hľa, títo kňazi, Pánom vysvätení

a svätitelia podľa jeho vôle,

dávali dušiam svoje bytie kňazské

v_nezištnej láske.

Čo Pán im zveril, to aj zachovali,

ba zveľadili, opásaní čnosťou,

s_horiacou lampou, aby v_čistom jase

viedli ľud k_spáse.

Vždy bedlili a striehli, kedy príde

Pán zaklopať a na svadbu ich pozve,

by mu pri vchode riekli odovzdane:

Ideme, Pane.

Kňaz a Kráľ, Kriste, Silný, Nesmrteľný,

sláva ti, česť a nevýslovná vďaka

od tvorov, ktoré sa ti v_chválu zmenia

do neskončenia. Amen.

Ant. 1 Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší nemožno ukryť. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca. Aleluja.

Ant. 3 Živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 13, 7-9a{/r}

Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus je ten istý včera i_dnes a naveky! Nedajte sa zviesť všelijakými a cudzími náukami.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Nad tebou, Jeruzalem, {*} Ustanovil som strážcov.

Nad tebou, Jeruzalem, {*} Ustanovil som strážcov.

Vo dne v_noci neprestanú hlásať Pánovo meno. {*}

Ustanovil som strážcov.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Nad tebou, Jeruzalem, {*} Ustanovil som strážcov.

Vo Veľkonočnom období:

Nad tebou, Jeruzalem, ustanovil som strážcov, {*} Aleluja, aleluja.

Nad tebou, Jeruzalem, ustanovil som strážcov, {*} Aleluja, aleluja.

Vo dne v_noci neprestanú hlásať Pánovo meno. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Nad tebou, Jeruzalem, ustanovil som strážcov, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Aleluja.

PROSBY

Vďačne chváľme Krista, dobrého Pastiera, ktorý dal život za svoje ovce, a prosme ho:

Pane, buď pastierom svojho ľudu.

Kriste, ty si vo svätých pastieroch prejavil svoje milosrdenstvo a lásku;

na ich príhovor buď k_nám stále milosrdný.

Pane, buď pastierom svojho ľudu.

Ty prostredníctvom svojich zástupcov vykonávaš svoju pastiersku starostlivosť o_duše;

neprestaň nás nikdy skrze nich spravovať.

Pane, buď pastierom svojho ľudu.

Ty si sa vo svojich svätých, ktorí viedli tvoj ľud, stal lekárom tela i_duše;

neprestávaj nás touto službou podporovať v_živote a vo svätosti.

Pane, buď pastierom svojho ľudu.

Ty si múdrosťou a láskou svätých vychovával svoje duchovné stádo;

prostredníctvom našich pastierov nás ustavične povzbudzuj k_svätosti.

Pane, buď pastierom svojho ľudu.

MODLITBA

Modlitba je vlastná; ak takej niet, berie sa:

Na sviatok pápeža:

Všemohúci a večný Bože, ty si povolal svätého pápeža M., aby spravoval tvoj ľud a slovom i_príkladom sa staral o_jeho dobro; na jeho príhovor ochraňuj pastierov svojej Cirkvi i_ľud, ktorý si im zveril, a všetkých veď po ceste spásy.

Na sviatok biskupa:

Dobrotivý Bože, ty si k_svätým pastierom pridružil biskupa M., preniknutého ohňom lásky a vierou, ktorá víťazí nad svetom; prosíme ťa, daj nám na jeho príhovor vytrvať vo viere a láske, aby sme v_spoločenstve s_ním mali účasť na tvojej sláve.

Na sviatok zakladateľa miestnej cirkvi:

Večný Bože, kázaním a svedectvom svätého (biskupa) M. povolal si našich predkov k_obdivuhodnému svetlu evanjelia; prosíme ťa, na jeho príhovor nám pomáhaj rásť v_milosti a v_poznaní nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,

Na sviatok pastiera:

Bože, svetlo veriacich a pastier duší, ty si dal Cirkvi svätého (biskupa) M., aby živil tvoj ľud Božím slovom a poučoval ho vlastným príkladom; na jeho príhovor nám pomáhaj, aby sme si zachovali vieru, ktorú hlásal slovom, a kráčali cestou, ktorú ukazoval skutkami.

Alebo:

Večný Bože, ty si obdaril svätého M. duchom pravdy a lásky, aby bol dobrým pastierom tvojho ľudu; s_úctou slávime jeho sviatok a prosíme, aby nám jeho príklad a orodovanie pomáhali napredovať v_kresťanskom živote.

Na sviatok misionára:

Milosrdný Bože, ty si poslal svätého M. ohlasovať Kristovo nevyspytateľné bohatstvo; na jeho príhovor nám pomáhaj vždy lepšie ťa poznávať, aby sme verne žili podľa pravdy evanjelia a prinášali ovocie dobrých skutkov.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS

Na sviatok jedného duchovného pastiera:

Vzor čností, svätec vznešený,

prijmi dnes tento chválospev;

veď ten, kto teba velebí,

vzdáva česť Bohu na nebi.

Náš večný Veľkňaz, Kristus Kráľ,

smrteľných ľudí pripútal

k_Bohu a zmluvou trvalou

pokoj im vrátil s_milosťou.

On si ťa v_prozreteľnosti

vybral na službu milosti,

aby si Bohu slávu vzdal

a jeho život ľuďom dal.

Pre pápeža:

Dostal si kľúče kráľovstva

pre dobro stáda Petrovho,

ktoré si kŕmil vždy slovom

a povzbudzoval príkladom.

Pre biskupa:

Duch Svätý teba posvätil

a väčšou mocou vyzbrojil;

aby si ako biskup dal

bohatšiu pastvu ovečkám.

Pre kňaza:

Keď si vystúpil do výšin

na horu kňazstva, vtedy si

sa slovom, svojím príkladom

stal vodcom, kňazom, obetou.

Teraz, keď v_nebi prebývaš,

na svätú Cirkev pamätaj,

by všetky ovce Kristove

dosiahli nivy Pánove.

Buď sláva Svätej Trojici

za službu, ktorú plnil si

horlivo ako Kristov kňaz,

že večnú radosť v_nebi máš. Amen.

Na sviatok viacerých duchovných pastierov:

Všetkým nám jedno výročie

posvätnú radosť rozmnoží,

keď právom ctíme pastierov,

čo s_láskou viedli ľud Boží.

Pre svätý podiel zverený

prisladké sú im námahy,

bránia ho, má dosť potravy,

kde kto z_nich lepšiu objaví.

Či príde vlk, či zločinec,

nie, nezradia svoj ovčinec,

opatria, spevnia ohrady

a škodca tajde bezrady.

Včuľ radosť je vám odmenou,

a večnou, svätí pastieri,

nuž proste Sudcu za vinných,

proste ho, nech sa uzmieri!

Ó, večný Veľkňaz, Ježišu,

vnukni nám chválu najmilšiu

pre Otca, teba, pre Ducha,

aká vám povždy prislúcha! Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Vďaka milosti, ktorú mi dal Boh, stal som sa služobníkom evanjelia. Aleluja.

Žalm 15

Ant. 2 Hľa, verný a múdry služobník, ktorému Pán zveril svoju čeľaď. Aleluja.

Žalm 112

Ant. 3 Moje ovce budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Aleluja.

Zjv 15, 3-4

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 5, 1-4{/r}

Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v_budúcnosti zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u_vás; starajte sa oň nie z_prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne, nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Toto je ten, čo miluje bratov {*} A mnoho sa modlí za ľud.

Toto je ten, čo miluje bratov {*} A mnoho sa modlí za ľud.

Aj svoj život dal za svojich bratov. {*}

A mnoho sa modlí za ľud.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Toto je ten, čo miluje bratov {*} A mnoho sa modlí za ľud.

Vo Veľkonočnom období:

Toto je ten, čo miluje bratov a mnoho sa modlí za ľud, {*} Aleluja, aleluja.

Toto je ten, čo miluje bratov a mnoho sa modlí za ľud, {*} Aleluja, aleluja.

Aj svoj život dal za svojich bratov. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Toto je ten, čo miluje bratov a mnoho sa modlí za ľud, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Toto je ten verný a múdry správca, ktorému Pán zverí svoju čeľaď, aby jej načas dával určený pokrm. Aleluja.

Alebo: Vďaky ti vzdávam, Kriste, dobrý pastier, že si ma uviedol do tejto slávy. A prosím, aby ovce, ktoré si mi zveril, mali so mnou účasť na tvojej milosti naveky. Aleluja.

PROSBY

Dôstojne oslavujme Krista Veľkňaza, ustanoveného pre ľudí, aby ich viedol k_Bohu, a pokorne prosme:

Pane, zachráň svoj ľud.

Ty si dal svojej Cirkvi svätých a vynikajúcich pastierov;

daj, nech sa kresťania trvale radujú z_ich slávy.

Pane, zachráň svoj ľud.

Ty si svojmu ľudu odpustil hriechy, keď ťa svätí pastieri o_to prosili ako Mojžiš;

na ich príhovor ustavične očisťuj a posväcuj svoju Cirkev.

Pane, zachráň svoj ľud.

Ty si svojich svätých pomazal uprostred bratov a zoslal si na nich svojho Ducha;

naplň Duchom Svätým všetkých pastierov svojho ľudu.

Pane, zachráň svoj ľud.

Ty sám si sa stal trvalou odmenou svätých pastierov;

chráň všetkých, ktorých si získal svojou krvou, aby sa nikdy neodlúčili od teba.

Pane, zachráň svoj ľud.

Ty prostredníctvom pastierov Cirkvi dávaš svojim ovečkám večný život a chrániš ich, aby ti ich nik nevyrval z_rúk;

prijmi k_sebe zosnulých, za ktorých si položil svoj život.

Pane, zachráň svoj ľud.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Otče, ako si ty poslal mňa na svet, aj ja som ich poslal do sveta. Aleluja.

Ant. napoludnie Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Aleluja.

Ant. popoludní My sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia roľa a Božia stavba. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Tim 4, 16{/r}

Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v_tom vytrvalý. Lebo ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Tim 1, 12{/r}

Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal za verného a zveril mi službu.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Tim 3, 13{/r}

Tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere, ktorá je v_Kristovi Ježišovi.

Pán si vyvolil svojho sluhu, Aleluja.

Aby pásol Jakuba, jeho dedičstvo. Aleluja.

Nehanbím sa za evanjelium, Aleluja.

Veď ono je Božou mocou na spásu. Aleluja.

Ak Pán nestavia dom, Aleluja.

Márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Aleluja.