NA SVIATKY JEDNÉHO MUČENÍKA

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Raduj sa, svätý mučeník,

zo svojej dnešnej slávnosti;

veď svojou krvou získal si

korunu večnej radosti.

Z_tmy sveta teba tento deň,

keď si nad katom zvíťazil,

povzniesol k_svätým výšinám,

aby si s_Kristom večne žil.

Teraz sa medzi anjelmi

skvieš v_rúchu bielom, plnom cti,

ktoré si ako mučeník

v_kúpeli krvi očistil.

Raduj sa, veľká svätica,

zo svojej vznešenej slávnosti;

mučeníctvom si získala

korunu večnej radosti.

Z_tmy sveta teba tento deň,

v_ktorom si kata premohla,

povzniesol k_svätým výšinám,

bez Krista žiť si nemohla.

Teraz sa medzi anjelmi

skvieš v_rúchu bielom, žiarivá,

ktoré si v_svojom mučení

v_kúpeli krvi obmyla.

Oroduj za nás, pri nás stoj;

nech Kristus je k_nám láskavý,

za hriechy nech nás netrestá,

nech naše srdcia napraví.

Láskavo príď nám na pomoc

prines nám milosť Kristovu;

nech zmysly hriechom ranené

pocítia pokoj, úľavu.

Otcovi sláva, Synovi

i_Duchu Tešiteľovi

za to, že večnou slávou ťa

v_nebeskom raji ozdobil. Amen.

Pre mučenicu pannu:

Kriste, kvet našich údolí,

tvoj pôvab hlása celá zem,

panne, čo si ťa vyvolí,

dáš mučenícky diadém.

Veď múdro, s_ohňom nadšenia

navždy ti srdce oddala

a smrtonosné trápenia

sťa tvoj dar vďačne prijala.

Odmietla zradné vábenie,

poslušná hnutiam milosti,

a po krvavej aréne

šla k_nadpozemskej radosti.

Ježišu, ženích premilý,

aj nás k_nej priveď z_rázcestí,

aby nás večne blažili

zásluhy tvojich bolestí.

Z_Panny si sa stal človekom,

keď Lúč jej padol do lona,

aby bol koniec nárekom

a Bohu česť a poklona. Amen.

Ant. 1 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Aleluja.

Ž 2

Ant. 2 Utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s_budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Aleluja.

Ž 11

Ant. 3 Pán vyskúšal vyvolených ako zlato v_peci a prijal ich navždy ako celopalnú žertvu. Aleluja.

Ž 17

Keď ma postihne úzkosť a súženie, Aleluja.

Potešenie nájdem v_tvojich príkazoch. Aleluja.

Z_Druhého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom

{r:2Kor}4, 7 – 5, 8{/r}

{p}

V_súženiach sa zjavuje Kristova sila

Bratia, {v}4,7{/v}tento poklad máme v_hlinených nádobách, aby mal Boh zvrchovanú moc, a nie my. {v}8{/v}Zo všetkých strán nás sužujú, ale nie sme stiesnení; sme bezradní, ale nepoddávame sa; {v}9{/v}prenasledujú nás, ale nie sme opustení; zrážajú nás, ale nehynieme. {v}10{/v}Stále nosíme na tele Ježišovo umieranie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov život. {v}11{/v}A tak kým žijeme, ustavične sa vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. {v}12{/v}V_nás teda účinkuje smrť, vo vás život.

{v}13{/v}Ale pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: „Uveril som, a preto som povedal,“ aj my veríme, a preto hovoríme. {v}14{/v}Veď vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s_Ježišom vzkriesi aj nás a postaví nás s_vami. {v}15{/v}A to všetko pre vás, aby hojnosť milosti prostredníctvom mnohých rozmnožila vzdávanie vďaky na Božiu slávu. {v}16{/v}Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. {v}17{/v}Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, {v}18{/v}ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.

{v}5,1{/v}Veď vieme, že keď sa tento stánok – náš pozemský dom – rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v_nebi. {v}2{/v}Lebo v_tomto vzdycháme a túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok, {v}3{/v}aby sme, hoci aj vyzlečení, neostali nahí. {v}4{/v}Veď kým sme v_tomto stánku, vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vyzliecť, ale priodiať iným, aby život pohltil to, čo je smrteľné. {v}5{/v}A to nás takto uspôsobil Boh, ktorý nám dal závdavok Ducha.

{v}6{/v}Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v_tele, sme vzdialení od Pána; {v}7{/v}lebo žijeme vo viere, a nie v_nazeraní. {v}8{/v}Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z_tela a bývať u_Pána.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Mt 5, 11. 12a. 10{/r}

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, {*} Lebo máte hojnú odmenu v_nebi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. {*} Lebo máte hojnú odmenu v_nebi.

Z_Knihy Sirachovho syna

{r:Sir}51, 1-17{/r}

{p}

Poďakovanie Bohu za vyslobodenie z_útlaku

{v}1{/v}Oslavovať ťa budem, Pane, Kráľ,

zvelebovať ťa budem, Bože, moja spása.

{v}2{/v}Oslavovať budem tvoje meno,

lebo si moja pomoc a ochrana;

{v}3{/v}moje telo si vyslobodil zo záhuby,

z_osídel zlostného jazyka

a od perí, čo falošne vedia hovoriť;

a pred protivníkmi si mi pomohol.

{v}4{/v}Vyslobodil si ma

pre svoje veľké milosrdenstvo a pre svoje meno

z_osídel hotových ma pohltiť,

{v}5{/v}z_rúk, ktoré mi číhali na život,

a z_hrozného súženia, čo ma zvieralo;

{v}6{/v}od dusivého ohňa, čo ma už obkľúčil,

a sprostred ohňa, kde som nezhorel,

{v}7{/v}z_hĺbky útrob podsvetia,

od poškvrneného jazyka, od falošných rečí

a od šípov nespravodlivého jazyka.

{v}8{/v}Moja duša sa priblížila

až k_smrti {v}9{/v}a môj život

bol veľmi blízko priepasti podsvetia.

{v}10{/v}Obkľúčili ma zovšadiaľ

a nebolo nikoho, kto by pomohol.

Ohliadal som sa po ľudskej pomoci, ale márne.

{v}11{/v}A spomenul som si na tvoje milosrdenstvo, Pane,

na všetko, čo si od večnosti spôsobil.

{v}12{/v}Lebo ty, Pane, zachraňuješ tých, čo sa teba držia,

a vyslobodzuješ ich z_rúk zločincov.

{v}13{/v}Pozdvihol som zo zeme svoju pokornú modlitbu

a prosil som, aby ma minula smrť.

{v}14{/v}Vzýval som Pána: „Ty si môj otec,

neopúšťaj ma v_deň môjho súženia,

keď som bezmocný v_čase namyslencov.

{v}15{/v}Neprestajne budem chváliť tvoje meno,

oslavovať ho budem svojím vyznaním.“

Vypočul si moju modlitbu,

{v}16{/v}vyslobodil si ma zo záhuby

a zachránil si ma v_čase nešťastia.

{v}17{/v}Preto ťa budem oslavovať, budem ťa chváliť

a velebiť meno Pánovo.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Sir 51, 2{/r}; {r}Ž 31, 8{/r}

Oslavovať budem tvoje meno, Pane, {*} Lebo si moja pomoc a ochrana.

Plesám a teším sa, že si, Pane, milosrdný. {*} Lebo si moja pomoc a ochrana.

Z_Knihy zjavenia svätého apoštola Jána

{r:Zjv}7, 9-17{/r}

{p}

Vízia veľkého zástupu vyvolených

Ja, Ján, {v}9{/v}som videl: a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v_rukách mali palmy {v}10{/v}a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!“

{v}11{/v}Všetci anjeli stáli okolo trónu, starcov a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu {v}12{/v}a volali: „Amen! Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i_sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.“

{v}13{/v}I_prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“ {v}14{/v}Povedal som mu: „Pán môj, ty to vieš.“ A on mi povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z_veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v_Baránkovej krvi. {v}15{/v}Preto sú pred Božím trónom a dňom i_nocou mu slúžia v_jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi. {v}16{/v}Už nebudú hladovať ani žízniť; nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť, {v}17{/v}lebo Baránok, čo je v_strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k_prameňom vôd života. A Boh im zotrie z_očí každú slzu.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Zjv 2, 10c. 11b{/r}; {r}Sir 4, 33{/r}

Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. {*} Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neublíži. Aleluja.

Bojuj až po smrť za spravodlivosť. {*} Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neublíži. Aleluja.

Z_Rečí svätého biskupa Augustína

(Sermo 329, In natali martyrum, 1-2: PL 38, 1454-1456)

{p}

Vzácna smrť mučeníkov bola zaplatená Kristovou smrťou

Svätí konali také slávne činy, ktoré ctia Cirkev na celom svete, a my na vlastné oči poznávame, aké je pravdivé, čo spievame: „V_Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých.“{n}{r}Ž 116,15{/r}{/n} Keď má veľkú cenu v_našich očiach, má ju aj v_očiach toho, pre meno ktorého ju podstúpili.

Ale výkupným týchto smrtí je smrť jedného. Koľko smrtí vykúpil tento zomierajúci?! Veď keby nebol zomrel, obilné zrnko by sa nebolo rozmnožilo. Počuli ste jeho slová, keď sa blížilo jeho umučenie, teda keď sa blížilo naše vykúpenie: „Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo; ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“{n}{r}Jn 12,24{/r}{/n}

On na kríži urobil veľký obchod, tam za nás zaplatil mešec výkupného: keď mu vojak kopijou otvoril bok, vytieklo z_neho výkupné za celý svet.

Vykúpení sú veriaci aj mučeníci: ale viera mučeníkov je dokázaná; ich krv je svedkom. Oni vrátili, čo sa na nich vynaložilo, a splnili, čo hovorí svätý Ján: „Kristus položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov.“{n}porov. {r}1Jn 3,16{/r}{/n}

A inde sa hovorí: „Sadol si si k_bohatému stolu. Dávaj dobrý pozor, čo ti predkladajú, lebo aj ty musíš také pripraviť.“{n}porov. {r}Prís 23,1{/r} [Vg.]{/n} Je to bohatý stôl, pri ktorom je pokrmom sám hostiteľ. Nik nekŕmi hosťov sebou samým: toto urobil iba Kristus Pán. On je hostiteľ, on je jedlo i_nápoj. Mučeníci vedeli, čo jedli a pili, aby mohli také isté vrátiť.

Ale skade mohli vrátiť niečo také, keby im nebol dal ten, ktorý vždy prvý investuje, aby bolo čo vrátiť? Čo nám teda odporúča žalm, keď spievame: „V_Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých?“{n}{r}Ž 116,15{/r}{/n}

Človek si tu uvedomuje, koľko dostal od Boha, uvažuje o_daroch milosti Najvyššieho, ktorý ho stvoril; keď sa stratil, hľadal ho, keď ho našiel, odpustil mu, keď zápasil, podporil jeho vlastné sily, keď bol v_nebezpečenstve, neopustil ho, keď zvíťazil, dal mu veniec a ako odmenu mu dal seba samého: keď si toto všetko uvedomil, vykríkol: „Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal? Vezmem kalich spásy.“{n}{r}Ž 116,12-13{/r}{/n}

Čo je to za kalich? Horký, ale liečivý kalich utrpenia: a keby z_neho nebol pil najprv lekár, chorý by sa ho bál dotknúť. Je to kalich, ktorý poznáme z_Kristových úst, keď hovorí: „Otče, ak je možné, nech ma minie tento kalich.“{n}{r}Mt 26,39{/r}{/n}

O_tomto kalichu povedali mučeníci: „Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo.“{n}{r}Ž 116,13{/r}{/n} A nebojíš sa, že pri tom padneš? Hovorí, že nie. Prečo? Lebo „budem vzývať meno Pánovo“. Ako by boli mohli mučeníci zvíťaziť, keby v_nich nebol zvíťazil ten, ktorý povedal: „Radujte sa, veď ja som premohol svet!“{n}{r}Jn 16,33{/r}{/n}? Ich myseľ a jazyk riadil nebeský vládca, skrze nich porazil na zemi diabla; a v_nebi korunoval mučeníkov. Blažení, ktorí takto pili z_tohto kalicha! Bolesť sa skončila a oni získali slávu.

Všimnite si teda, milovaní, a čo nemôžete vnímať očami, pozorujte mysľou a duchom a uznajte, že „v_Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}2 Tim 4, 7-8{/r}; {r}Flp 3, 8. 10{/r}

Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. {*} Už mám pripravený veniec spravodlivosti. Aleluja.

Všetko pokladám za stratu, aby som poznal Krista a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v_smrti. {*} Už mám pripravený veniec spravodlivosti. Aleluja.

NA VIGÍLIU: Ant. Na vlastnom tele dopĺňam, čo ešte chýba Kristovmu umučeniu pre dobro jeho tela, ktorým je Cirkev. Aleluja.
Evanjelium zo spoločnej časti na sviatky mučeníkov z_omšového lekcionára.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS je ako na druhé vešpery.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom. Aleluja.

Žalm 118, I

Ant. 2 Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života, hovorí Pán. Aleluja.

Žalm 118, II

Otvorte mi brány spravodlivosti, * ... ty si môj Boh, velebím ťa.

Oslavujte Pána, lebo je dobrý,{x}

lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Ant. 3 Ako sa v_nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha. Aleluja.

Chválospev 1 Pt 2, 21-24

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 35. 37-39{/r}

Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v_tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v_Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Na sviatok mučeníka:

Slávou a cťou {*} Si ho ovenčil, Pane.

Slávou a cťou {*} Si ho ovenčil, Pane.

A ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. {*}

Si ho ovenčil, Pane.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Slávou a cťou {*} Si ho ovenčil, Pane.

Na sviatok mučenice:

Boh si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Boh si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Do svojho stánku ju voviedol. {*}

A dal jej prednosť pred všetkými.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Boh si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Ant. na Magnifikat; pre mučeníka: Tento svätý bojoval za zákon svojho Boha až na smrť a nebál sa slov bezbožných, lebo stál na pevnej skale.

Pre mučenicu: Opásala si bedrá silou a otužila svoje ramená, preto jej lampa nikdy nezhasne.

Vo Veľkonočnom období:

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 3, 10-12{/r}

Preto, že si zachoval moje slovo a vytrval si, aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v_chráme svojho Boha a už viac nevyjde von. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z_neba od môjho Otca, aj svoje nové meno.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Svätí a spravodliví, radujte sa v_Pánovi, {*} Aleluja, aleluja.

Svätí a spravodliví, radujte sa v_Pánovi, {*} Aleluja, aleluja.

Vás si vyvolil Boh za svoje dedičstvo. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Svätí a spravodliví, radujte sa v_Pánovi, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Večné svetlo bude žiariť tvojim svätým, Pane, a budú žiť naveky. Aleluja.

Ant. na Magnifikat, pre mučenicu pannu: Hľa, statočná panna, obeť bezúhonnosti a zápalná obeta čistoty, už nasleduje Baránka pre nás ukrižovaného. Aleluja.

PROSBY a modlitba ako na druhé vešpery.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, Kráľovi mučeníkov. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Za Synom Božím jediným

šiel si, mučeník; šiel si s_ním

šla si, blažená; šla si s_ním

nad nepriateľmi zvíťaziť,

víťazstvom nebo vydobyť.

Nech tvoje orodovanie

odrazí hriešne vábenie,

moru zla prietrž urob včas,

pred nudou žitia ochráň nás.

Už tvoje telo zranené

netrpí, čaká vzkriesenie.

Nech láska k_Spasiteľovi

zláme v_nás hriechov okovy.

Buď sláva Bohu Otcovi,

Synovi, Tešiteľovi

za to, že venčí žiarivou

tvoje zásluhy korunou. Amen.

Pre mučenicu pannu:

Kráľ panien, utvrď nádeje,

veď s_tebou ráta jedine,

kto pre teba krv vyleje

a zachová sa v_nevine.

Zdravíme pannu vznešenú

a dvojnásobne blaženú,

čo nehľadela na cenu

a má dva vence v_odmenu.

K_tebe sa priznať nebojí,

je celkom tebe oddaná,

hoci vie, že tým ozbrojí

a podráždi si tyrana.

Tým aj nás vedie k_odvahe

aj pri najväčšej obeti,

zvod odbiť, čeliť nástrahe

a lásku chrániť od smetí.

Pre jej zásluhy odpusť nám

všetko zlo, čo sme spáchali

a krivé v_nás ty narovnaj

a milosť udeľ nestálym.

Ježišu, z_Panny zrodený,

sláva ti, Bože útechy;

Otcovi, Duchu Svätému,

nech sa česť vzdáva naveky. Amen.

Ant. 1 Moje pery ťa budú oslavovať, Pane, lebo tvoja milosť je lepšia než život. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Pánovi mučeníci, velebte Pána naveky. Aleluja.

Ant. 3 Kto zvíťazí, toho urobím stĺpom v_mojom chráme, hovorí Pán. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 1, 3-5{/r}

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v_každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v_akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v_nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Moja sila {*} A moja chvála je Pán.

Moja sila {*} A moja chvála je Pán.

On sa mi stal záchrancom. {*}

A moja chvála je Pán.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Moja sila {*} A moja chvála je Pán.

Ant. na Benediktus: Kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.

Vo Veľkonočnom období:

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 5, 3-5{/r}

Láska k_Bohu spočíva v_tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z_Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Večná radosť ovenčí im hlavy, {*} Aleluja, aleluja.

Večná radosť ovenčí im hlavy, {*} Aleluja, aleluja.

Zaplaví ich radosť a veselosť. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Večná radosť ovenčí im hlavy, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Radujte sa a jasajte, všetci svätí, lebo máte hojnú odmenu v_nebi. Aleluja.

Ant. na Benediktus; pre pannu mučenicu: Blažená panna, ktorá zaprela samu seba, vzala svoj kríž a nasledovala Pána, Ženícha panien a Kráľa mučeníkov. Aleluja.

PROSBY

Bratia, oslavujme nášho Spasiteľa, verného svedka, za vyznávačov umučených kvôli Božiemu slovu a volajme:

Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.

Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí slobodne prijali smrť na svedectvo viery,

daj nám, Pane, pravú slobodu ducha.

Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.

Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí vyznali vieru až po preliatie krvi,

daj nám, Pane, čistú a pevnú vieru.

Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.

Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí ochotne vzali kríž a šli za tebou,

daj nám, Pane, statočne znášať útrapy života.

Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.

Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí si vyprali rúcho v_Baránkovej krvi,

daj nám, Pane, zvíťaziť nad pokušeniami tela i_sveta.

Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.

MODLITBA

Modlitba je vlastná; ak takej niet, berie sa:

Všemohúci a milosrdný Bože, oslavujeme víťaznú smrť svätého mučeníka M., ktorému si dal silu pretrpieť všetky muky; prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme aj my víťazne čelili všetkým útokom nepriateľa.

Alebo:

Všemohúci a večný Bože, svätému M. si dal milosť, že za vieru a pravdu bojoval až na smrť; na jeho príhovor nám pomáhaj, aby sme z_lásky k_tebe znášali všetky protivenstvá a zo všetkých síl ponáhľali sa k_tebe, jedinému zdroju života.

Vo Veľkonočnom období:

Všemohúci Bože, na slávu svojej Cirkvi si ozdobil svätého M. mučeníckou korunou; prosíme ťa, daj, aby sme podľa jeho príkladu nasledovali trpiaceho Spasiteľa, a tak si zaslúžili vojsť do večnej radosti.

Alebo:

Bože, velebíme tvoju moc a pokorne prosíme, aby nám svätý mučeník M., ktorý mal účasť na Pánovom utrpení, pomáhal v_našej slabosti.

Na sviatok panny mučenice:

Dobrotivý Bože, v_dnešný deň nám poskytuješ radosť z_výročnej spomienky na svätú M. a kladieš nám za vzor jej panenskú čistotu a mučenícku odvahu; vrúcne ťa prosíme, na jej orodovanie daj nám silu, aby sme odhodlane niesli svoj každodenný kríž.

Na sviatok svätej ženy mučenice:

Dobrotivý Bože, s_tvojou pomocou aj slabý človek môže dosiahnuť hrdinskú odvahu; pri oslave svätej M., ktorej si dal silu k_mučeníckej smrti, pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám na jej orodovanie prekonať všetky životné ťažkosti.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS

Ó, Bože, ty si odplata

a sláva tvojich víťazov.

Ten chválospev nech odráta

nám prestúpenie príkazov.

Čo schránka srdca strážila

a jazyk hlásal vo svete,

toho sa duša dožila,

sledujúc Krista k_obete.

Veď tvoj ľud ide do raja

cez pošliapané obavy,

cez lákadlo, čo opája

zmysly a ducha otrávi.

Kto myseľ uprel do neba,

kto vášňam napäl opraty

a vlastnú krv lial za teba,

už naveky je bohatý.

A preto, Nežný, Presvätý,

úpenlivo ťa prosíme,

pre mučenícke obety

znič zlo, čo v_sebe nosíme.

Nechže je aj nám podielom

radosť, čo nikdy neminie,

keď vďační svätcom, anjelom

dôjdeme k_večnej hostine.

Sláva ti, Darca pokoja,

ty v_troch osobách Jediný!

Kiež k_nášmu hymnu pripoja

hold všetky veky, končiny! Amen.

Pre mučenicu pannu:

Syn svätej Panny, tvorca vlastnej matky,

čo počala ťa, čo ťa porodila,

ideme s_prosbou: Otvorže nám brány

k_oslave panny!

Navždy je tvoja. Dvojnásobne slávna,

prírodou krehká, skrotila svet v_sebe,

víťazí nehou, konečne aj kata

k_trofejam ráta.

Hľa, neľaká sa smrti ani útrap

tých najkrutejších, čo smrť privádzajú,

krváca telo, sťaby praskla čaša,

no duch sa vznáša.

Nech u_teba nám, Otče dobrotivý,

vyprosí milosť a vín odpustenie,

aby sme – s_čistým srdcom – tvojej vôli

na slávu boli. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Aleluja.

Žalm 116, 1-9

Ant. 2 Kto mi bude slúžiť, toho poctí môj Otec, ktorý je na nebesiach. Aleluja.

Žalm 116, 10-19

Ant. 3 Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho naveky. Aleluja.

Chválospev Zjv 4, 11; 5, 9. 10. 12

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 4, 13-14{/r}

Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Bože, ty si nás vyskúšal {*} A dal si nám pookriať.

Bože, ty si nás vyskúšal {*} A dal si nám pookriať.

Pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro. {*}

A dal si nám pookriať.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Bože, ty si nás vyskúšal {*} A dal si nám pookriať.

Ant. na Magnifikat: Príbytok svätých je v_nebeskom kráľovstve, kde žijú vo večnom pokoji.

Vo Veľkonočnom období:

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 7, 14b-17{/r}

To sú tí, čo prichádzajú z_veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v_Baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a dňom i_nocou mu slúžia v_jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi. Už nebudú hladovať ani žízniť, nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť, lebo Baránok, čo je v_strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k_prameňom vôd života. A Boh im zotrie z_očí každú slzu.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Spravodliví sa budú skvieť pred Božou tvárou, {*} Aleluja, aleluja.

Spravodliví sa budú skvieť pred Božou tvárou, {*} Aleluja, aleluja.

A jasať budú všetci, čo majú srdce úprimné. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Spravodliví sa budú skvieť pred Božou tvárou, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo; ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Aleluja.

Ant. na Magnifikat; pre mučenicu pannu: V_jednej obete slávime dvojitú korunu: korunu čistoty a viery. Vytrvala v_panenstve a dosiahla slávu mučeníctva. Aleluja.

PROSBY

V_túto hodinu, keď Kráľ mučeníkov vo Večeradle obetoval a na kríži vydal svoj život, vzdávajme mu vďaky a volajme:

Teba, Pane, oslavujeme.

Teba, Pane, náš Spasiteľ, žriedlo a vzor mučeníctva, oslavujeme, lebo nás miluješ až do krajnosti:

Teba, Pane, oslavujeme.

Za to, že si všetkých kajúcich hriešnikov povolal k_odmene večného života:

Teba, Pane, oslavujeme.

Za to, že Cirkev môže obetovať krv novej a večnej zmluvy, vyliatu na odpustenie hriechov:

Teba, Pane, oslavujeme.

Za to, že sme s_pomocou tvojej milosti dnes vytrvali vo viere:

Teba, Pane, oslavujeme.

Za to, že si dnes mnohých bratov a sestry pridružil k_svojej vykupiteľskej smrti:

Teba, Pane, oslavujeme.

Otče náš.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Pán mu (jej) dal po veľkom zápase víťaznú cenu, lebo nábožnosť je mocnejšia než všetko ostatné. Aleluja.

Ant. napoludnie Pán ho (ju) korunoval korunou spravodlivosti a dal mu (jej) sväté meno slávy. Aleluja.

Ant. popoludní Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 5, 10-11{/r}

Boh všetkej milosti, ktorý vás v_Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. Jemu vláda na veky vekov. Amen.

Vo Veľkonočnom období:

{r}Zjv 2, 10{/r}

Neboj sa toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol niektorých z_vás má uvrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní; a budete desať dní v_súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jak 1, 12{/r}

Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú.

Vo Veľkonočnom období:

{r}Zjv 3, 21{/r}

Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s_mojím Otcom na jeho tróne.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Múd 3, 1-2a. 3b{/r}

Duše spravodlivých sú v_Božích rukách, muka smrti sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi; ale oni sú v_pokoji.

Vo Veľkonočnom období:

{r}Zjv 19, 7. 9{/r}

Radujme sa a plesajme, vzdávajme Bohu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba. Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu.

Pán ho (ju) zaodel rúchom radosti. Aleluja.

A korunu slávy mu (jej) položil na hlavu. Aleluja.

Na Boha sa ja spolieham. Aleluja.

A nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek. Aleluja.

Keď sa vrátia, vrátia sa s_jasotom. Aleluja.

A svoje snopy prinesú. Aleluja.