NA SVIATKY PREBL. PANNY MÁRIE

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Kráľ a Pán sveta, ktorému

znie pieseň zeme, vesmíru,

v_pokore veľkej skrytý je

v_prečistom lone Márie.

Mesiac i_slnko a ich jas

slúžia mu verne v_každý čas;

milosťou Božou žiariacou

nosí ho Panna pod srdcom.

Jak šťastná, Matka, nad tým si,

že Tvorca tvoj, Pán najvyšší,

čo vesmír v_dlani ukrýva,

v_tebe jak v_chráme prebýva.

Čula si sväté posolstvo,

požehnal ťa Duch materstvom,

po ktorom túžia národy,

i_nám sa z_teba narodil.

Ježišu, z_Panny zrodený,

sláva ti, Bože útechy;

Otcovi, Duchu Svätému

nech sa česť vzdáva naveky. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Mária dostala požehnanie od Pána a odmenu od Boha, svojho Spasiteľa. Aleluja.

Žalm 24

Ant. 2 Posvätil svoj stánok Najvyšší. Aleluja.

Žalm 46

Ant. 3 Slávne veci sa hovoria o_tebe, Panna Mária. Aleluja.

Žalm 87

Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo

A zachovávajú ho.

Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci. Aleluja.

A premýšľala o_nich. Aleluja.

Z_Prvej knihy Kroník

{r:1Krn}17, 1-15{/r}

{p}

Proroctvo o_Dávidovom synovi

{v}1{/v}Keď Dávid býval vo svojom paláci, povedal prorokovi Nátanovi: „Pozri, ja bývam v_dome z_cédrov a Pánova archa zmluvy je pod stanmi.“ {v}2{/v}Nátan odpovedal Dávidovi: „Urob všetko, čo ti vnuká srdce, Boh je s_tebou.“

{v}3{/v}V_tú noc zaznelo Nátanovi Božie slovo: {v}4{/v}„Choď a povedz môjmu služobníkovi Dávidovi: Toto hovorí Pán: Ty mi nepostavíš dom, v_ktorom mám bývať; {v}5{/v}veď som nebýval v_dome odvtedy, čo som vyviedol Izraela, až po tento deň, ale som sa sťahoval zo stanu do stanu a z_príbytku do príbytku. {v}6{/v}Vari som niekedy, keď som putoval uprostred Izraela, povedal niektorému zo sudcov Izraela, ktorým som prikázal pásť môj ľud: Prečo ste mi nepostavili cédrový dom? {v}7{/v}Preto teraz takto povieš môjmu služobníkovi Dávidovi: Toto hovorí Pán zástupov: Ja som ťa vzal z_pastvín od oviec, aby si bol vodcom môjho ľudu, Izraela, {v}8{/v}a bol som s_tebou všade, kade si chodil; pred tvojimi očami som vyhubil všetkých tvojich nepriateľov a zaistil som ti meno, aké majú len najväčší na zemi. {v}9{/v}Svojmu ľudu, Izraelu, som určil miesto a tam som ho zasadil; tam bude bývať. A už sa nepohne a ani zlosynovia ho už nebudú utláčať ako kedysi {v}10{/v}a v_dňoch, keď som ustanovoval sudcov nad svojím ľudom, Izraelom, a ponížil všetkých tvojich nepriateľov. Oznamujem ti teda, že Pán tebe vybuduje dom. {v}11{/v}A až naplníš svoje dni a ty odídeš k_svojim otcom, pozdvihnem po tebe tvojho potomka, ktorý bude pochádzať z_tvojich synov, a upevním jeho kráľovstvo. {v}12{/v}On mi postaví dom a ja upevním jeho trón naveky. {v}13{/v}Ja mu budem otcom a on mi bude synom a svoju priazeň mu neodnímem, ako som odňal tomu, čo bol pred tebou. {v}14{/v}Ustanovím ho v_svojom dome a v_svojom kráľovstve naveky a jeho trón bude upevnený navždy.“

{v}15{/v}Nátan povedal všetky tieto slová a celé videnie Dávidovi.

{p}

RESPONZÓRIUM

Šťastná si, Panna Mária; pod srdcom si nosila Pána, Stvoriteľa sveta. {*} Porodila si toho, ktorý ťa stvoril, a ostávaš Pannou naveky.

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s_tebou. {*} Porodila si toho, ktorý ťa stvoril, a ostávaš Pannou naveky.

Z_Knihy proroka Izaiáša

{r:Iz}7, 10-14; 8, 10c; 11, 1-9{/r}

{p}

Emanuel, Kráľ pokoja

V_tých dňoch {v}7,10{/v}Pán prehovoril k_Achazovi: {v}11{/v}„Žiadaj znamenie od Pána, svojho Boha. Žiadaj ho, či v_hĺbkach podsvetia, alebo hore na výsostiach.“ {v}12{/v}Achaz však povedal: „Nebudem žiadať, nebudem pokúšať Pána.“ {v}13{/v}A Izaiáš riekol: „Počúvajte teda, Dávidov dom. Nestačí, že obťažujete ľudí, ešte aj môjho Boha obťažujete? {v}14{/v}A preto vám Pán sám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel,“ {v}8,10{/v}lebo s_nami je Boh.

{v}11,1{/v}Z_kmeňa Jesseho vzíde ratolesť

a z_jeho koreňov vyženie výhonok.

{v}2{/v}A spočinie na ňom duch Pánov:

duch múdrosti a rozumu,

duch rady a sily,

duch poznania a bázne pred Pánom.

{v}3{/v}A bude mať záľubu v_bázni pred Pánom.

Nebude súdiť podľa zdania očí,

ani nebude karhať podľa počutia,

{v}4{/v}ale podľa spravodlivosti bude súdiť chudobných

a podľa práva bude rozhodovať v_prospech ponížených zeme.

Zem udrie prútom svojich úst

a dychom svojich perí usmrtí bezbožníka.

{v}5{/v}Spravodlivosť bude pásom jeho bedier

a vernosť opaskom jeho bokov.

{v}6{/v}Vlk bude bývať s_baránkom,

leopard si ľahne vedľa kozliatka.

Teliatko i_lev budú žrať spolu

a chlapček ich bude zaháňať.

{v}7{/v}Krava a medvedica sa budú spolu pásť,

ich mláďatá budú vedno odpočívať.

Lev sťa vôl sa bude kŕmiť slamou,

{v}8{/v}dojča sa bude hrať

nad dierou hada,

do skrýše vretenice

siahne rukou batoľa.

{v}9{/v}Nik nebude škodiť ani pustošiť

na celom mojom svätom vrchu;

lebo poznaním Pána bude naplnená zem,

ako vody napĺňajú moria.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Iz 7, 14; 9, 6. 7{/r}

Hľa, panna počne a porodí syna, {*} Ktorý sa bude volať: obdivuhodný Radca, mocný Boh.

Bude sedieť na Dávidovom tróne a v_jeho kráľovstve naveky. {*} Ktorý sa bude volať: obdivuhodný Radca, mocný Boh.

Alebo iné:

Z_Listu svätého apoštola Pavla Galaťanom

{r:Gal}3, 22 – 4, 7{/r}

{p}

Skrze vieru sme Božími synmi a dedičmi

Bratia, {v}22{/v}Písmo uzavrelo všetko pod hriech, aby veriaci dostali prisľúbenie z_viery v_Ježiša Krista.

{v}23{/v}No kým neprišla viera, boli sme zajatci pod dozorom zákona pre tú vieru, ktorá sa mala zjaviť. {v}24{/v}A tak bol zákon naším vychovávateľom pre Krista, aby sme boli ospravedlnení z_viery. {v}25{/v}Ale keď prišla viera, už nepodliehame vychovávateľovi. {v}26{/v}Veď skrze vieru v_Kristovi Ježišovi ste všetci Božími synmi. {v}27{/v}Lebo všetci, čo ste pokrstení v_Kristovi, Krista ste si obliekli. {v}28{/v}Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v_Kristovi Ježišovi. {v}29{/v}A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.

{v}4,1{/v}Hovorím však: Kým je dedič maloletý, ničím sa nelíši od otroka, hoci je pánom všetkého. {v}2{/v}Je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. {v}3{/v}Tak aj my, keď sme boli maloletí, slúžili sme podriadení živlom sveta. {v}4{/v}Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, {v}5{/v}aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. {v}6{/v}Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“ {v}7{/v}A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Gal 4, 4-5{/r}; {r}Ef 2, 4{/r}; {r}Rim 8, 3{/r}

Už prišla plnosť času, keď Boh poslal na zem svojho Syna, narodeného z_Panny, narodeného pod zákonom, {*} Aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom.

Boh pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, poslal svojho Syna v_tele podobnom hriešnemu. {*} Aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom.

Z_Knihy zjavenia svätého apoštola Jána

{r:Zjv}11, 19 – 12, 17{/r}

{p}

Na nebi sa ukázalo veľké znamenie

{v}11,19{/v}V_nebi sa otvoril Boží chrám a v_chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. A nastali blesky, burácanie, zemetrasenie a veľké krupobitie.

{v}12,1{/v}Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z_dvanástich hviezd. {v}2{/v}Bola ťarchavá a kričala v_bolestiach, lebo mala rodiť. {v}3{/v}A bolo vidieť aj iné znamenie na nebi: Veľký ohnivý drak; mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov; {v}4{/v}jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala rodiť, aby zhltol jej dieťa, len čo ho porodí. {v}5{/v}I_porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo uchvátené k_Bohu a k_jeho trónu. {v}6{/v}Žena potom utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili tisícdvestošesťdesiat dní.

{v}7{/v}Na nebi sa strhol boj: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i_jeho anjeli, {v}8{/v}ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v_nebi. {v}9{/v}A veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satan, čo zvádzal celý svet, bol zvrhnutý; zvrhnutý bol na zem a s_ním boli zvrhnutí jeho anjeli. {v}10{/v}A počul som mohutný hlas volať v_nebi:

„Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha

a vláda jeho Pomazaného,

lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov,

ktorý na nich dňom i_nocou žaloval pred naším Bohom.

{v}11{/v}Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv

a pre slovo svojho svedectva;

a nemilovali svoj život

až na smrť.

{v}12{/v}Preto radujte sa, nebesia,

aj vy, čo v_nich bývate.

Beda však zemi i_moru, lebo zostúpil k_vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času.“

{v}13{/v}Keď drak videl, že je zvrhnutý na zem, prenasledoval ženu, čo porodila chlapca. {v}14{/v}Ale žena dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času ďaleko od hada. {v}15{/v}Had vychrlil za ženou zo svojej papule vodu ako rieku, aby ju rieka strhla. {v}16{/v}Ale zem pomohla žene: zem otvorila ústa a pohltila rieku, čo vychrlil drak zo svojej papule.

{v}17{/v}Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s_ostatnými z_jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Kor 15, 54. 57{/r}; {r}Zjv 12, 1{/r}

Keď si toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: Smrť pohltilo víťazstvo. {*} Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Aleluja.

Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z_dvanástich hviezd. {*} Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Aleluja.

Z_rečí svätého biskupa Sofrónia

(Oratio 2, In sanctissimæ Deiparæ Annuntiatione 21-22. 26: PG 87, 3, 3242. 3250)

{p}

Cez Máriu zažiarilo ľuďom Otcovo požehnanie

„Zdravas’, milosti plná, Pán s_tebou.“{n}{r}Lk 1,28{/r}{/n} A môže byť vznešenejšia radosť ako táto, Panna a Matka? Alebo čo môže prevýšiť túto milosť, ktorú si len ty dostala od Boha? Možno vymyslieť niečo pôvabnejšie a krajšie? Všetko je ďaleko od zázraku, ktorý možno pozorovať na tebe; všetko je oveľa nižšie ako tvoja milosť; všetko, aj to najdokonalejšie, je až na druhom mieste a môže sa honosiť len nižšou slávou.

„Pán s_tebou.“ Kto sa potom odváži porovnať sa s_tebou? Z_teba je Boh; kto by ti neustúpil, kto by ti nedal s_radosťou prednosť a neuznal tvoje prvenstvo? Preto keď hľadím na tvoje vynikajúce vlastnosti, ktorými predstihuješ všetky ostatné stvorenia, s_nadšeným potleskom ti privolávam: „Zdravas’, milosti plná, Pán s_tebou.“ Veď z_teba sa zrodila radosť nielen pre ľudí, ale aj pre nebeské mocnosti.

Naozaj „požehnaná si medzi ženami“{n}{r}Lk 1,28{/r}{/n}, lebo ty si Evinu kliatbu zmenila na požehnanie; lebo aj Adam, ktorý ležal ranený kliatbou, prostredníctvom teba získal požehnanie.

Naozaj požehnaná si medzi ženami, lebo cez teba zažiarilo ľuďom Otcovo požehnanie a vyslobodilo ich zo starej potupy.

Naozaj požehnaná si medzi ženami, lebo aj tvoji predkovia cez teba nachádzajú spásu; veď ty si mala porodiť Záchrancu, čo im získa Božiu spásu.

Naozaj požehnaná si medzi ženami, lebo si bez semena priniesla plod, ktorý požehnáva celý svet a vykupuje ho z_potupy, že rodí bodľačie.

Naozaj požehnaná si medzi ženami, lebo hoci si od prírody obyčajná žena, staneš sa Rodičkou Boha. Veď ten, čo sa z_teba narodí, je nepochybne vtelený Boh, a preto sa právom a zaslúžene voláš Bohorodičkou; preto, že rodíš naozaj Boha.

Ty máš samého Boha vo svojom uzavretom lone. Býva v_tebe podľa tela, vychádza z_teba ako ženích, všetkým spôsobuje radosť a prináša božské svetlo.

V_tebe, Panna, ako na najčistejšom jasnom nebi si Boh „vybudoval svoj stan“, z_teba „vyjde ako ženích zo svojej komnaty“{n}porov. {r}Ž 19,6{/r}{/n}, ako hrdina vybehne na cestu života a od jedného kraja neba až po druhý kraj neba rozprestrie spásu nad všetkým živým a všetko naplní božským teplom a oživujúcim svetlom{n}porov. {r}Ž 19,7{/r}{/n}.

{p}

RESPONZÓRIUM

Naozaj požehnaná si medzi ženami, lebo ty si Evinu kliatbu zmenila na požehnanie. {*} Cez teba zažiarilo ľuďom Otcovo požehnanie.

Cez teba aj tvoji predkovia nachádzajú spásu. {*} Cez teba zažiarilo ľuďom Otcovo požehnanie.

Alebo iné:

Z_rečí blahoslaveného opáta Aelréda

(Sermo 20, in Nativitate beatæ Mariæ: PL 195, 322-324)

{p}

Mária je našou matkou

Poďme k_jeho neveste, poďme k_jeho matke, poďme k_jeho najlepšej služobnici, lebo toto všetko je blahoslavená Mária.

Ale čo pre ňu urobíme? Aké dary jej prinesieme? Keby sme jej mohli aspoň vrátiť, čo jej dlhujeme z_povinnosti! Dlhujeme jej úctu, dlhujeme jej službu, dlhujeme jej lásku, dlhujeme jej chválu. Dlhujeme jej úctu, lebo ona je Matka nášho Pána, a kto si nectí matku, isto uráža syna. A Písmo hovorí: „Cti svojho otca a svoju matku.“{n}{r}Ex 20,12{/r}{/n}

Čo teda povieme, bratia? Nie je ona aj našou matkou? Musíme, bratia, povedať, že je našou skutočnou matkou, lebo sme sa z_nej narodili; nie pre svet, ale pre Boha.

Veď veríte a viete, že sme boli všetci mŕtvi, starí, v_temnotách a biede. Boli sme mŕtvi, lebo sme stratili Pána; starí, lebo sme boli skazení; boli sme v_temnotách, lebo sme odmietli svetlo múdrosti, a tak sme beznádejne hynuli.

No z_Márie sme sa narodili oveľa šťastnejšie ako z_Evy, lebo z_Márie sa narodil Kristus. Starinu v_nás nahradila novosť, skazu neporušenosť, temnotu svetlo.

Ona je naša matka, matka nášho života, matka našej neporušenosti, matka nášho svetla. Apoštol hovorí o_našom Pánovi: „On sa pre nás stal múdrosťou od Boha i_spravodlivosťou, posvätením a vykúpením.“{n}porov. {r}1Kor 1,30{/r}{/n}

Ona, matka Krista, je teda matkou našej múdrosti, matkou našej spravodlivosti, matkou nášho posvätenia, matkou nášho vykúpenia. Preto ona je našou matkou viac ako naša telesná matka. Z_nej sa uskutočnilo naše lepšie narodenie, lebo z_nej je naša svätosť, naša múdrosť, naša spravodlivosť, naše posvätenie, naše vykúpenie.

Písmo hovorí: „Chváľte Pána v_jeho svätých.“{n}porov. {r}Ž 150,1{/r}{/n} Keď treba nášho Pána chváliť v_jeho svätých za veľké činy a zázraky, ktoré v_nich urobil, o_koľko viac ho treba chváliť v_tej, v_ktorej utvoril seba samého, ktorý je obdivuhodný nad všetky divy!

{p}

RESPONZÓRIUM

Šťastná si naozaj, svätá Panna Mária, a všetkej chvály najhodnejšia; {*} Lebo z_teba vyšlo slnko spravodlivosti, Kristus, náš Boh, ktorý nás spasil a vykúpil.

S_radosťou slávme sviatok blahoslavenej Panny Márie. {*} Lebo z_teba vyšlo slnko spravodlivosti, Kristus, náš Boh, ktorý nás spasil a vykúpil.

Alebo iné:

Z_dogmatickej konštitúcie Lumen gentium Druhého vatikánskeho koncilu o_Cirkvi

(Č. {r:LG}61-62{/r})

{p}

Materstvo Márie v_poriadku milosti

Blahoslavená Panna, od večnosti spolu s_vtelením Božieho Slova predurčená za Matku Božiu, z_rozhodnutia Božej prozreteľnosti stáva sa na zemi slávnou Matkou Vykupiteľa, jeho mimoriadne šľachetnou spoluúčastníčkou a pokornou služobnicou Pána. Svojou poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou vynikajúco spolupracovala na Spasiteľovom diele pri obnove nadprirodzeného života v_dušiach tým, že počala, porodila a živila Krista, v_chráme ho predstavila Otcovi a trpela so svojím Synom, keď umieral na kríži. Tak sa stala našou matkou v_poriadku milosti.

Toto Máriino materstvo v_poriadku milosti trvá nepretržite od súhlasu, ktorý verne dala pri zvestovaní a neochvejne zachovala aj pod krížom, až do večného zavŕšenia spásy všetkých vyvolených. Po nanebovzatí túto spasiteľnú úlohu nenechala, ale svojím bohatým orodovaním nám aj naďalej získava dary pre večnú spásu.

S_materinskou láskou sa stará o_bratov a sestry svojho Syna, čo ešte putujú uprostred mnohých nebezpečenstiev a ťažkostí, kým nevojdú do blaženej vlasti.

Preto Cirkev vzýva blahoslavenú Pannu ako Orodovnicu, Ochrankyňu, Pomocnicu a Prostrednicu. Tieto názvy však treba chápať tak, že sa nič neuberá, ani nepridáva dôstojnosti a účinnosti jediného prostredníka, Krista.

Vtelenému Slovu a Vykupiteľovi nemožno nikdy prirovnať nijaké stvorenie. Ale ako na Kristovom kňazstve majú rozmanitým spôsobom účasť svätení služobníci aj veriaci ľud a ako sa jediná Božia dobrota skutočne a rozličnými spôsobmi rozlieva v_stvoreniach, tak ani jediné prostredníctvo Vykupiteľa nevylučuje, ale vyvoláva v_tvoroch rozličné druhy spolupráce, prameniace z_jediného zdroja.

A Cirkev Márii bez váhania priznáva toto podriadené poslanie, neprestajne ho skusuje a odporúča láske veriacich, aby sa pod vplyvom tejto materinskej ochrany stále užšie spájali s_jediným Prostredníkom a Vykupiteľom.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Lk 1, 42{/r}

Svätá a nepoškvrnená Panna, neviem, akými chválami ťa zahrnúť, {*} Lebo ty si nosila v_lone toho, ktorého nemôžu nebesia obsiahnuť.

Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. {*} Lebo ty si nosila v_lone toho, ktorého nemôžu nebesia obsiahnuť.

NA VIGÍLIU: Ant. Raduj sa, Panna Mária, veď ty si smela nosiť Krista, Stvoriteľa neba i_zeme, a porodila si svetu Spasiteľa. Aleluja.
Evanjelium zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie z_omšového lekcionára.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Mária, ty vždy láskavo

počúvaš prosby všetkých nás;

prosíme vrúcne, pokorne:

stoj pri nás, Matka, v_každý čas.

Stoj pri nás, keď nás do okov

hriešny čin, vina zoviera;

pomôž nám putá roztrhnúť,

keď srdce v_hriechu zomiera.

Stoj pri nás, keď svet pred náš zrak

vyčarí veci vábivé,

aby sme neopustili

loď spásy, nebo žiarivé.

Stoj pri nás, Matka, v_úzkosti,

keď telu hrozia pohromy;

vypros nám časy pokojné,

nech večnosť žiari na zemi.

Buď svojim deťom útechou

v_hodine smrti, v_súžení,

by na tvoj mocný príhovor

dosiahli večné odmeny.

Otca i_Ducha aj Syna

tvojho nech všetko pochváli,

že ťa tri božské osoby

do rúcha slávy odiali. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Šťastná si, Panna Mária; veď si nosila pod srdcom Stvoriteľa sveta. Aleluja.

Žalm 113

Ant. 2 Porodila si toho, ktorý ťa stvoril, a ostávaš Pannou naveky. Aleluja.

Žalm 147, 12-20

Ant. 3 Ty dcéra požehnaná od Pána; skrze teba sme získali dar života. Aleluja.

Chválospev Ef 1, 3-10

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 4, 4-5{/r}

Ako na druhé vešpery.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Po pôrode, Panna, {*} Zostala si neporušená.

Po pôrode, Panna, {*} Zostala si neporušená.

Rodička Božia, oroduj za nás. {*}

Zostala si neporušená.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Po pôrode, Panna, {*} Zostala si neporušená.

Vo Veľkonočnom období:

Po pôrode, Panna, zostala si neporušená, {*} Aleluja, aleluja.

Po pôrode, Panna, zostala si neporušená, {*} Aleluja, aleluja.

Rodička Božia, oroduj za nás. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Po pôrode, Panna, zostala si neporušená, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Pán zhliadol na moju poníženosť a veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. Aleluja.

Alebo: Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo Pán zhliadol na poníženú služobnicu. Aleluja.

PROSBY a modlitba ako na druhé vešpery.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, Synovi Panny Márie. Aleluja.

Alebo: Oslavujme Pána vo sviatok blahoslavenej Panny Márie. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Mária, Pani vznešená,

ty slávou tôniš žiaru hviezd;

toho, čo teba utvoril,

na svojej hrudi živiť smieš.

Čo Eva, žiaľ, raz stratila,

Dieťaťom svojím vraciaš nám,

otváraš cestu plačúcim,

vedieš nás k_svätým výšinám.

Žiarivá brána kráľovská,

cez ktorú prešiel veľký Kráľ;

národy sveta, jasajte,

že z_Panny Život zavítal.

Otca i_Ducha aj Syna

tvojho nech všetko pochváli,

že ťa tri božské osoby

do rúcha slávy odiali. Amen.

Ant. 1 Blahoslavená si, Mária, lebo z_teba vzišla spása sveta a teraz sa v_sláve raduješ pred Pánom; oroduj za nás u_Syna. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Ty sláva Jeruzalema, ty radosť Izraela, ty česť nášho ľudu. Aleluja.

Ant. 3 Raduj sa stále, Panna Mária, veď ty si smela nosiť Krista Spasiteľa. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Iz 61, 10{/r}

Radosťou jasám v_Pánovi, duša mi plesá v_mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako nevestu okrášlenú šperkami.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Pán si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Do svojho stánku ju voviedol. {*}

A dal jej prednosť pred všetkými.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Vo Veľkonočnom období:

Pán si ju vyvolil a dal jej prednosť pred všetkými, {*} Aleluja, aleluja.

Pán si ju vyvolil a dal jej prednosť pred všetkými, {*} Aleluja, aleluja.

Do svojho stánku ju voviedol. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán si ju vyvolil a dal jej prednosť pred všetkými, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Eva nám všetkým bránu raja zavrela, Panna Mária ju všetkým otvorila. Aleluja.

PROSBY

Oslavujme nášho Spasiteľa, ktorý sa narodil z_Panny Márie, a prosme ho:

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Ježišu, Slnko spravodlivosti, pred tebou ako žiarivá zornica vzišla nepoškvrnená Panna;

daj, nech stále žijeme vo svetle tvojho príchodu.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Ježišu, Večné Slovo, ty si si vyvolil Pannu Máriu za neporušený stánok;

ochráň nás pred skazou hriechu.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Náš Spasiteľ, ty si mal pri kríži svoju matku;

daj, aby sme sa na jej príhovor tešili z_účasti na tvojom utrpení.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Dobrotivý Ježišu, keď si zomieral na kríži, Pannu Máriu si dal Jánovi za matku;

daj, aby sme žili tak, ako sa sluší na jej deti.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Alebo iné:

Oslavujme nášho Spasiteľa, ktorý sa narodil z_Panny Márie, a prosme ho:

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Spasiteľ sveta, ty si mocou svojho vykúpenia uchránil svoju matku pred poškvrnou hriechu;

zachovaj nás čistých od hriechu.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Náš Vykupiteľ, ty si Pannu Máriu urobil čistým príbytkom pre seba a stánkom Ducha Svätého;

urob aj nás trvalým chrámom svojho Ducha.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Ježišu, Večné Slovo, ty si naučil svoju matku voliť si najlepší podiel;

daj, aby sme aj my ako ona hľadali pokrm, ktorý ostáva pre večný život.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Kráľ kráľov, ty si svoju matku vzal s_dušou i_telom k_sebe do neba;

daj, aby sme stále mysleli na to, čo je hore.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Pán neba i_zeme, ty si Pannu Máriu postavil po svojej pravici ako Kráľovnú;

aj nám daj účasť na jej večnej sláve.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

MODLITBA

Modlitba je vlastná; ak takej niet, berie sa:

V_Adventnom období:

Všemohúci Bože, od večnosti si rozhodol, aby tvoj Syn pri anjelovom zvestovaní prijal telo z_lona preblahoslavenej Panny Márie; vyznávame, že ona je skutočne Božou Rodičkou, a pokorne ťa prosíme, dopraj nám čnostne žiť pod jej materskou ochranou.

Vo Vianočnom období:

Všemohúci Bože, ty si preblahoslavenú Pannu Máriu vyvolil za matku Spasiteľa ľudského pokolenia; prosíme ťa, daj, aby sme v_nej mali mocnú orodovnicu, veď skrze ňu sme prijali pôvodcu života, tvojho Syna Ježiša Krista,

V_Pôstnom období:

Bože, z_anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k_slávnemu vzkrieseniu.

Alebo:

Prosíme ťa, milosrdný Bože, odpusť nám naše viny, a keďže sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy, zachráň nás na orodovanie Rodičky tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista,

Vo Veľkonočnom období:

Bože, ty si zmŕtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor jeho Rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života.

Alebo:

Dobrotivý Bože, ty si zoslal Ducha Svätého apoštolom, ktorí zotrvávali na modlitbách s_Ježišovou matkou Máriou; na jej orodovanie nám pomáhaj, aby sme sa horlivo venovali tvojej službe a slovom i_príkladom šírili slávu tvojho mena.

V_Cezročnom období:

Pane a Bože náš, daj nám tešiť sa stálemu zdraviu tela i_duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v_ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti.

Alebo:

Prosíme ťa, milosrdný Bože, odpusť nám naše viny, a keďže sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy, zachráň nás na orodovanie Rodičky tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista,

Alebo:

Milosrdný Otče, nábožne slávime pamiatku panenskej matky tvojho Syna a prosíme ťa, poskytni nám slabým pomoc, aby sme na jej orodovanie mohli povstať z_hriechu k_novému životu.

Alebo:

Veľký a svätý Bože, nech nám pomáha na životnej púti mocné orodovanie slávnej Panny Márie, aby sme pod jej ochranou boli oslobodení od každého nebezpečenstva a radovali sa z_tvojho pokoja.

Alebo:

Dobrotivý Bože, dnes si s_úctou spomíname na najsvätejšiu Pannu, ktorú si zahrnul darmi svojej milosti; na jej orodovanie udeľ aj nám z_bohatstva svojej dobroty, aby sme ti cez celý život slúžili s_oddaným srdcom.

Alebo:

Všemohúci Bože, sme šťastní, že si nám dal Pannu Máriu za mocnú ochrankyňu; prosíme ťa, na jej materský príhovor zbav nás všetkého zla na zemi a priveď nás do večnej radosti v_nebi.

MODLITBA CEZ DEŇ

V_doplnkovej psalmódii namiesto žalmu 122 možno brať žalm 129 a namiesto žalmu 127 možno vziať žalm 131.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu s_Ježišovou matkou Máriou.

Ant. 2 Ježišova matka povedala: Urobte všetko, čo vám prikáže.

Ant. 3 Pán povedal svojej matke: Žena, hľa, tvoj syn. Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sof 3, 14. 15c{/r}

Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael; raduj sa a veseľ z_plného srdca, dcéra jeruzalemská! Kráľ Izraela, Pán je s_tebou.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo

A zachovávajú ho.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zach 9, 9{/r}

Zajasaj, dcéra sionská, plesaj, dcéra jeruzalemská! Hľa, tvoj kráľ prichádza k_tebe; je spravodlivý a prináša spásu.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Blahoslavené lono Panny Márie,

Lebo nosilo Syna večného Otca.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jdt 13, 18-19{/r}

Požehnaná si, dcéra, od Boha najvyššieho nad všetky ženy na svete. A zvelebený je Pán, Boh náš, ktorý stvoril nebo i_zem a ktorý ťa viedol, aby si úderom zasiahla hlavu kniežaťa našich nepriateľov. Preto nevymizne tvoja chvála zo sŕdc ľudí, ktorí si budú naveky pripomínať Pánovu silu.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Požehnaná si medzi ženami

A požehnaný je plod tvojho života.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS

Zdravas’, hviezda morská,

jasná rajská brána,

slávna Matka Božia,

pritom večne Panna.

Prijmúc ono „Ave“,

čo ti anjel spieva,

vráť nám milosť a zmeň

v_opak meno Eva.

Trestancom sním putá,

slepcom zažni svetlo,

odvráť zlo, by dušu

vždy len dobro stretlo.

Ukáž sa sťa matka,

aby skrze teba

ujal sa nás ten, čo

pre nás zišiel z_neba.

Prevyšuješ všetky

a máš srdce vľúdne;

očisť naše, nech je

pokorné a cudné.

Pomôž nám žiť čisto,

k_nebu kráčať isto,

kde nás radosť spojí

s_Kristom, veď sme svoji.

Nech sa večne vzdáva

Otcu, Synu sláva,

aj Duchu buď chvála

rovná, neskonalá. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s_tebou. Aleluja.

Žalm 122

Ant. 2 Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aleluja.

Žalm 127

Ant. 3 Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Aleluja.

Chválospev Ef 1, 3-10

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 4, 4-5{/r}

Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Zdravas’, Mária, milosti plná, {*} Pán s_tebou.

Zdravas’, Mária, milosti plná, {*} Pán s_tebou.

Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. {*}

Pán s_tebou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zdravas’, Mária, milosti plná, {*} Pán s_tebou.

Vo Veľkonočnom období:

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s_tebou, {*} Aleluja, aleluja.

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s_tebou, {*} Aleluja, aleluja.

Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s_tebou, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Blahoslavená si, Mária, lebo si uverila, že sa splní, čo ti Pán povedal. Aleluja.

PROSBY

Z_celého srdca chváľme všemohúceho Boha Otca, lebo z_jeho vôle oslavujú Pannu Máriu, matku jeho Syna, všetky pokolenia, a pokorne ho prosme:

Nech oroduje za nás Plná milosti.

Alebo:

Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Bože, pôvodca zázrakov, ty si dal nepoškvrnenej Panne s_telom i_dušou účasť na Kristovej nebeskej sláve;

veď k_tej istej sláve srdcia svojich synov a dcér.

Nech oroduje za nás Plná milosti. Alebo: Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Ty si nám dal Pannu Máriu za matku; na jej príhovor udeľ chorým zdravie, zarmúteným útechu, hriešnikom odpustenie

a všetkým pokoj a spásu.

Nech oroduje za nás Plná milosti. Alebo: Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Panne Márii si dal plnosť milosti;

daruj hojnosť milosti a radosti všetkým ľuďom.

Nech oroduje za nás Plná milosti. Alebo: Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Nech je tvoja Cirkev jedno srdce a jedna duša

a veriaci nech jednomyseľne zotrvávajú na modlitbách s_Máriou, Ježišovou matkou.

Nech oroduje za nás Plná milosti. Alebo: Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Ty si Pannu Máriu korunoval za Kráľovnú neba;

daj, nech sa zosnulí naveky radujú so všetkými svätými v_tvojom kráľovstve.

Nech oroduje za nás Plná milosti. Alebo: Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Alebo iné:

Z_celého srdca chváľme všemohúceho Boha Otca, lebo z_jeho vôle oslavujú Pannu Máriu, matku jeho Syna, všetky pokolenia, a pokorne ho prosme:

Nech oroduje za nás Plná milosti.

Alebo:

Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Ty si Pannu Máriu ustanovil za matku milosrdenstva;

daj, nech všetci, čo sú v_nebezpečenstvách, pocítia jej materskú lásku.

Nech oroduje za nás Plná milosti. Alebo: Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Ty si chcel, aby Panna Mária bola matkou rodiny v_Ježišovom a Jozefovom dome;

daj, nech sa na jej príhovor všetky matky usilujú o_lásku a svätosť vo svojich rodinách.

Nech oroduje za nás Plná milosti. Alebo: Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Ty si posilňoval Pannu Máriu, keď stála pod krížom, a pri vzkriesení svojho Syna si ju naplnil radosťou;

uľahči trpiacim a posilni ich nádej.

Nech oroduje za nás Plná milosti. Alebo: Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Ty si Pannu Máriu urobil pozornou voči tvojmu slovu a svojou vernou služobnicou;

na jej príhovor urob aj z_nás dobrých služobníkov a učeníkov tvojho Syna.

Nech oroduje za nás Plná milosti. Alebo: Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Ty si Pannu Máriu korunoval za kráľovnú neba;

daj, nech sa zosnulí naveky radujú so všetkými svätými v_tvojom kráľovstve.

Nech oroduje za nás Plná milosti. Alebo: Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.