PRE REHOĽNÍKOV

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov alebo svätých žien okrem toho, čo nasleduje:

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS je ako na druhé vešpery.

Ant. na Magnifikat: Kto sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom, hovorí Pán. Aleluja.

Alebo pre rehoľníka: Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha, svojho Spasiteľa, lebo to je pokolenie tých, čo hľadajú Pána. Aleluja.

Alebo pre rehoľníčku: Pán si ju navždy zasnúbil vo vernosti a v_milosrdenstve. Aleluja.

Modlitba ako na ranné chvály.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Bohu, obdivuhodnému v_jeho svätých. Aleluja.

Alebo: Na sviatok svätého (svätej )M. oslavujme nášho Boha. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Poklony hodna láska Spasiteľa,

ty vnukáš mnohým zasvätiť sa Bohu

a tvoj lúč vyvádza ich z_križovatky

sťa pokyn sladký.

Sviatosťou krstu zrodil si ich z_vody

a z_ohňa Ducha, no chceš, drahý Kriste,

aby v_nich milosť niesla ďalšie plody

pre lásky hody.

Ty zveš a oni výzvou natešení

akoby z_klietky rozbehnú sa k_tebe

a v_tvojich stopách spásnou cestou kríža

k_Bohu sa blížia.

Pre svätca:

Aj tento svätec, nebom osvietený,

sa s_vervou lásky tvojej láske oddal

a sväto viedol svoj boj zanovitý

o_rajské štíty.

Pre sväticu:

Aj táto svätá, nebom osvietená,

sa s_vervou lásky tebe odovzdala

a sväto viedla svoj boj zanovitý

o_rajské štíty.

Česť Otcovi a tebe, Kriste Kráľu,

so Svätým Duchom, sláva bez rozdielu,

že štedrej duši za tie dobrá drobné

dáš stonásobne. Amen.

Ant. na Benediktus: Každý, kto plní vôľu môjho Otca, je môj brat, sestra i_matka, hovorí Pán. Aleluja.

Alebo: Pán je môj podiel; dobrý je Pán k_duši, ktorá ho hľadá. Aleluja.

MODLITBA

Modlitba je vlastná; ak takej niet, berie sa:

Bože a Otče náš, s_tvojou pomocou svätý (svätá) M. vytrvalo nasledoval(a) Ježiša Krista v_chudobe a poníženosti; pomáhaj nám na jeho (jej) orodovanie verne kráčať vo svojom povolaní, aby sme dospeli k_dokonalosti, ktorej vzor si nám ukázal vo svojom Synovi. O_to ťa prosíme

Pre opáta:

Všemohúci Bože, vo svätom opátovi M. dal si nám vzor dokonalého života podľa evanjelia; vrúcne ťa prosíme, daj, aby sme uprostred pominuteľných vecí celým srdcom túžili po nebeských dobrách.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS

S_radosťou ctíme človeka,

čo teba vrúcne uctieval,

Bože, a chceme, aby ti

spev zo sŕdc všetkých zaznieval.

Pôžitky, čo svet vnucuje,

poklady, čo moľ zožiera,

nechal a iba na Krista

ho nadviazala dôvera.

Kristovi dal sa bez výhrad,

bol vzorom služby v_ochote,

so zborom jeho snúbeníc

pretekajúc sa v_čistote.

Vo vyhni lásky pretavil

myšlienky, slová, počiny,

vždy hľadal Božiu záľubu

a čakal Božie pokyny.

Na zemi tak ho pútali

k_nebesiam tuhé spojivá,

že sa už teší z_odmeny,

o_ktorú bil sa za živa.

Roznecuje nás príkladom

veselo kráčať ku raju,

kde Bohu v_Svätej Trojici

blažení slávu vzdávajú. Amen.

Ant. na Magnifikat: Vy, čo ste opustili všetko a nasledovali ste ma, stonásobne viac dostanete a dosiahnete večný život. Aleluja.

Alebo: Kde bratia spoločne oslavujú Boha, tam Pán dá požehnanie. Aleluja.

Modlitba ako na ranné chvály.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_Listu svätého apoštola Pavla Efezanom

{r:Ef}4, 1-24{/r}

{p}

Každý dostáva milosť na budovanie Kristovho tela

Bratia, {v}1{/v}prosím vás ja, väzeň v_Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, {v}2{/v}so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v_láske {v}3{/v}a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. {v}4{/v}Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v_jednej nádeji svojho povolania. {v}5{/v}Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. {v}6{/v}Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.

{v}7{/v}Ale každý z_nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. {v}8{/v}Preto hovorí:

„Do výšav vystúpil, so sebou vzal zajatcov,

ľuďom dal dary.“

{v}9{/v}A čo iné znamená to „vystúpil“, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme? {v}10{/v}Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil ponad všetky nebesia, aby naplnil všetko.

{v}11{/v}On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, {v}12{/v}aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, {v}13{/v}kým nedospejeme všetci k_jednote viery a poznania Božieho Syna, k_zrelosti muža, k_miere plného Kristovho veku, {v}14{/v}aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu. {v}15{/v}Ale žime podľa pravdy a v_láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. {v}16{/v}Z_neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v_láske.

{v}17{/v}Preto hovorím a dosvedčujem v_Pánovi: Už nežite, ako žijú pohania, v_márnosti svojho zmýšľania, {v}18{/v}so zatemneným rozumom, odcudzení Božiemu životu pre nevedomosť, ktorá sa ich zmocnila, a pre zaslepenosť ich srdca. {v}19{/v}Oni otupeli a oddali sa necudnosti a nenásytne žiadostivo páchajú každú nečistotu.

{v}20{/v}Vy ste sa tak o_Kristovi neučili, {v}21{/v}ak ste vôbec o_ňom počuli a v_ňom boli vyučení, ako je pravda v_Ježišovi, {v}22{/v}že máte odložiť starého človeka s_predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, {v}23{/v}a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, {v}24{/v}obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v_spravodlivosti a pravej svätosti.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Mt 19, 29. 27{/r}

Každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, {*} Dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Aleluja.

Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z_toho teda budeme mať? {*} Dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Aleluja.

Alebo pre rehoľníčku:

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Lk 10, 42. 39{/r}

Potrebné je len jedno; {*} Ona si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Aleluja.

Lebo si sadla k_Pánovým nohám a počúvala jeho slovo. {*} Ona si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. Aleluja.

Z_Listu svätého apoštola Pavla Filipanom

{r:Flp}3, 7 – 4, 1. 4-9{/r}

{p}

Ustavične sa radujte v_Pánovi!

Bratia, {v}3,7{/v}čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. {v}8{/v}A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista {v}9{/v}a našiel sa v_ňom bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona, ale s_tou, ktorá je skrze vieru v_Krista – spravodlivosťou z_Boha, založenou na viere_–, {v}10{/v}aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v_smrti, {v}11{/v}aby som tak nejako dosiahol aj vzkriesenie z_mŕtvych. {v}12{/v}Nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa.

{v}13{/v}Bratia, ja si nenamýšľam, že som sa už zmocnil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a uháňam za tým, čo je predo mnou. {v}14{/v}Bežím k_cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v_Kristovi Ježišovi.

{v}15{/v}A všetci dokonalí takto zmýšľajme! A ak niečo chápete ináč, aj to vám Boh zjaví. {v}16{/v}Ale k_čomu sme už dospeli, toho sa držme!

{v}17{/v}Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú podľa vzoru, aký máte v_nás! {v}18{/v}Lebo mnohí, o_ktorých som vám často hovoril a teraz aj s_plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. {v}19{/v}Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho a hanba je slávou tých, čo zmýšľajú pozemsky. {v}20{/v}Veď naša vlasť je v_nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. {v}21{/v}On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

{v}4,1{/v}A preto, bratia moji milovaní a vytúžení, moja radosť a moja koruna, takto pevne stojte v_Pánovi, milovaní!

{v}2{/v}Evodiu prosím aj Syntychu prosím, aby rovnako zmýšľali v_Pánovi. {v}3{/v}Aj teba, verný spolupracovník, prosím, pomáhaj im, veď ony sa so mnou borili za evanjelium spolu s_Klementom a s_ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v_knihe života.

{v}4{/v}Ustavične sa radujte v_Pánovi! Opakujem: Radujte sa! {v}5{/v}Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. {v}6{/v}O_nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. {v}7{/v}A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v_Kristovi Ježišovi.

{v}8{/v}Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné! {v}9{/v}Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s_vami.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Lk 12, 35-36{/r}; {r}Mt 24, 42{/r}

Bedrá majte opásané a lampy zažaté! {*} Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby.

Bdejte teda, lebo neviete, v_ktorý deň príde váš Pán. {*} Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby.

Alebo pre rehoľníčku:

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 45, 2{/r}

Pre lásku môjho Pána Ježiša Krista som pohrdla svetským kráľovstvom a všetkou nádherou sveta; {*} Videla som ho, milujem ho, uverila som v_neho, s_láskou som sa mu oddala.

Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem Kráľovi. {*} Videla som ho, milujem ho, uverila som v_neho, s_láskou som sa mu oddala.

Z_Homílií svätého pápeža Gregora Veľkého na evanjeliá

(Lib. 2, hom. 36, 11-13: PL 76, 1272-1274)

{p}

Na svete, ale nie zo sveta

Chcem vás povzbudiť, aby ste zanechali všetko, ale nemyslím, že sa to dá. Keď teda nemôžete zanechať veci tohto sveta, aspoň sa nimi nedajte pripútať k_tomuto svetu. Vlastníte pozemské veci, ale nedajte sa im do vlastníctva. Usilujte sa dostať pod vládu svojho ducha všetko, čo máte, aby láska k_veciam nezvíťazila nad vašim duchom, aby on nebol otrokom vecí.

Užívajme teda časné veci, ale túžme po večných. Na ceste nech nám slúžia časné veci a túžme po večných, čo sú na konci cesty. Len akoby mimochodom treba pozerať na všetko, čo sa deje na tomto svete. Oči našej mysle majú byť upreté pred seba a celou pozornosťou hľadieť na to, čo máme dosiahnuť.

Vytrhávajme chyby aj s_koreňom, teda nielen z_vonkajšej činnosti, ale aj z_myšlienok srdca. Nech nám nezamedzí pristúpiť k_Pánovmu stolu ani telesná rozkoš ani nepokojná zvedavosť ani vášnivá ctižiadosť. No aj dovolených vecí na tomto svete sa dotýkajme len akoby okrajom mysle, aby príjemné pozemské veci slúžili nášmu telu a ani trochu neprekážali srdcu.

Teda, bratia, neodvážime sa vám povedať, aby ste zanechali všetko; ale ak chcete, zanechajte všetko tak, že si všetko ponecháte, že budete časné veci užívať tak, aby ste celou mysľou smerovali k_večným. Ten užíva veci tohto sveta, akoby ich neužíval{n}porov. {r}1Kor 7,31{/r}{/n}, kto aj všetky navonok potrebné veci zapája do služby svojho života, nedovolí im vládnuť nad svojou mysľou, aby podrobené slúžili zvonka a nikdy nenarušili úmysel ducha smerujúceho k_výšinám. Takýmto ľuďom potom všetko pozemské tu nie je na žiadostivosť, ale na úžitok. Nech niet ničoho, čo by zdržiavalo túžby vášho ducha, nech vás na tomto svete nespúta pôžitok z_nijakej veci.

Keď milujeme dobro, nech myseľ nachádza potechu vo vyšších, nebeských dobrách. Keď sa bojíme zla, predstavme si v_duchu večné zlo. Len tak budeme mať pred očami, že na druhom svete je to, čo hodno viac milovať a čoho sa treba viac obávať, a tak neuviazneme na tomto svete.

Aby sme to dokázali, máme prostredníkov medzi Bohom a ľuďmi, nášho pomocníka, s_ktorým dosiahneme všetko oveľa ľahšie, ak ho budeme milovať pravou láskou, lebo on je Boh a žije a kraľuje s_Bohom Otcom a Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}1 Kor 7, 29. 30. 31; 2, 12{/r}

Čas je krátky; preto tí, čo sa radujú, akoby sa neradovali; a tí, čo užívajú tento svet, akoby ho neužívali; {*} Lebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa. Aleluja.

A my sme nedostali ducha sveta. {*} Lebo tvárnosť tohto sveta sa pomíňa. Aleluja.