PRE TÝCH, ČO KONALI SKUTKY MILOSRDENSTVA

Všetko zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov alebo svätých žien okrem toho, čo nasleduje:

PRVÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Kto sa zmilúva nad chudobným, bude blahoslavený, a kto verí v_Pána, rád koná skutky milosrdenstva. Aleluja.

Modlitba ako na ranné chvály.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. Aleluja.

MODLITBA

Modlitba je vlastná; ak takej niet, berie sa:

Večný Bože, ty si svoju Cirkev poučil, že všetky tvoje prikázania sú zahrnuté v_láske k_tebe a k_blížnemu; daj, aby sme podľa príkladu svätého (svätej) M. konali skutky milosrdenstva a boli raz pripočítaní k_požehnaným v_tvojom kráľovstve.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z_týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Aleluja.

Modlitba ako na ranné chvály.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Z_Prvého listu svätého apoštola Jána

{r:1Jn}4, 7-21{/r}

{p}

Milujme sa navzájom, lebo láska je z_Boha

{v}7{/v}Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z_Boha a každý, kto miluje, narodil sa z_Boha a pozná Boha. {v}8{/v}Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. {v}9{/v}A Božia láska k_nám sa prejavila v_tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. {v}10{/v}Láska je v_tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

{v}11{/v}Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. {v}12{/v}Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v_nás a jeho láska v_nás je dokonalá. {v}13{/v}A že ostávame v_ňom a on v_nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha. {v}14{/v}A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. {v}15{/v}Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v_ňom Boh a on v_Bohu. {v}16{/v}A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k_nám. Boh je láska; a kto ostáva v_láske, ostáva v_Bohu a Boh ostáva v_ňom.

{v}17{/v}Láska v_nás je dokonalá v_tom, že máme dôveru v_deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. {v}18{/v}V_láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v_sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v_láske.

{v}19{/v}My milujeme, pretože on prvý miloval nás. {v}20{/v}Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. {v}21{/v}A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Jn 5, 3{/r}; {r}Sir 23, 37{/r}

Láska k_Bohu spočíva v_tom, že zachovávame jeho prikázania. {*} A jeho prikázania nie sú ťažké. Aleluja.

Nie je nič sladšie, ako dbať na Pánove prikázania. {*} A jeho prikázania nie sú ťažké. Aleluja.

Z_Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom

{r:1Kor}12, 31 – 13, 13{/r}

{p}

Vznešenosť lásky

Bratia, {v}12,31{/v}usilujte sa o_vyššie dary milosti. A ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem.

{v}13,1{/v}Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

{v}2{/v}A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

{v}3{/v}A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

{v}4{/v}Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, {v}5{/v}nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, {v}6{/v}neteší sa z_neprávosti, ale raduje sa z_pravdy. {v}7{/v}Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

{v}8{/v}Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. {v}9{/v}Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. {v}10{/v}Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. {v}11{/v}Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. {v}12{/v}Teraz vidíme len nejasne, akoby v_zrkadle; no potom z_tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.

{v}13{/v}A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z_nich je láska.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Jn 4, 16. 7{/r}

My, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k_nám. {*} Kto ostáva v_láske, ostáva v_Bohu a Boh ostáva v_ňom.

Milujme sa navzájom, lebo láska je z_Boha. {*} Kto ostáva v_láske, ostáva v_Bohu a Boh ostáva v_ňom.

Z_Homílií svätého biskupa Jána Zlatoústeho na List Rimanom

(Hom. 15, 6: PG 60, 547-548)

{p}

Kristus prikazuje milosrdenstvo

Boh vydal svojho Syna{n}porov. {r}Rim 8,32{/r}{/n}, a ty nedáš ani chlieb tomu, ktorý sa za teba vydal a dal zabiť.

Otec ho neušetril kvôli tebe{n}porov. {r}Rim 8,32{/r}{/n}, hoci on bol jeho pravý Syn. On je zmorený hladom, a ty ním pohŕdaš, lebo si vzal majetok tým, ktorí sú jeho, a používaš ho len pre seba.

Je ešte niečo podlejšie ako toto? Vydal sa za teba, dal sa zabiť za teba, obchádza hladný kvôli tebe, aby si mu dal niečo z_toho, čo jemu patrí, aby to tebe osožilo, ale ty ani tak nedáš. Nie sú tupší ako kamene tí, ktorých toľko vecí podnecuje a oni ostávajú diabolsky neľudskí? Jemu nestačilo, že zomrel na kríži. On chce byť chudobný a cudzinec, tulák a nahý, chce byť vo väzení a bezmocne trpieť, len aby ťa mohol zavolať na pomoc.

Ak mi nemôžeš vynahradiť, že som za teba trpel, zmiluj sa nado mnou aspoň pre chudobu. Ak sa nechceš zľutovať pre chudobu, hádam ťa obmäkčí choroba alebo väzenie. Ak ťa ani to nepohne k_ľudskosti, nech ťa dojme skromná prosba. Neprosím ťa o_nič nákladné, iba o_chlieb, prístrešie a slovo útechy.

Ak by si aj potom zostal tvrdý, polepši sa aspoň pre nebeské kráľovstvo, aspoň pre odmenu, ktorú som sľúbil. Ani toto nie je dostatočný dôvod?

Poddaj sa aspoň prirodzenému citu, keď vidíš nahého, a spomeň si na moju nahotu na kríži, ktorú som znášal za teba. Ak ťa nedojme nahota blížneho, nech ťa pohne moja chudoba a nahota.

Za teba som bol väzňom aj vtedy, aj teraz, aby si mi buď v_tamtých, alebo v_týchto putách preukázal milosrdenstvo. Pre teba som bol hladný a znova hladujem za teba. Bol som smädný, keď som visel na kríži, teraz žíznim v_chudobných. Tým prvým aj týmto ťa lákam k_sebe a spásou sa odmením za tvoju dobrotu.

Preto ťa prosím, odvďač sa, veď ťa k_tomu zaväzuje tisíc dobrodení. Nevynucujem od teba ako od dlžníka. Chcem ťa odmeniť ako darcu a za tie maličkosti ti chcem dať kráľovstvo.

Nehovorím: „Zbav ma chudoby,“ ani: „Daj mi bohatstvo, lebo pre teba som bol chudobný.“ Len chlieb pýtam a šaty a v_biede trocha útechy.

Ak som vo väzení, nenútim ťa, aby si ma zbavil pút a vyviedol odtiaľ, len o_jedno ťa prosím: aby si si všimol, že som vo väzení pre teba; takáto láska mi stačí a dám ti za ňu nebo. Hoci som ťa zbavil najťažších okov, mne bude stačiť, keď ma navštíviš vo väzení.

Aj bez tohto ťa môžem odmeniť, ale chcem byť tvojím dlžníkom, aby si mal popri odmene aj sebadôveru.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Mt 25, 35. 40{/r}; {r}Prís 19, 17a{/r}

Bol som hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma. {*} Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z_týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Aleluja.

Pánovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným. {*} Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z_týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Aleluja.