NA SVIATKY SVÄTÝCH MUŽOV

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS je ako na druhé vešpery.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Chváľte nášho Boha, všetci jeho svätí. Aleluja.

Žalm 113

Ant. 2 Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Aleluja.

Žalm 146

Ant. 3 Nech je zvelebený Boh, ktorý si nás vyvolil, aby sme boli svätí a nepoškvrnení v_láske. Aleluja.

Chválospev Ef 1, 3-10

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Flp 3, 7-8{/r}

Čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán ho miloval {*} A ozdobil ho.

Pán ho miloval {*} A ozdobil ho.

Zaodial ho rúchom slávy. {*}

A ozdobil ho.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán ho miloval {*} A ozdobil ho.

Vo Veľkonočnom období:

Pán ho miloval a ozdobil ho, {*} Aleluja, aleluja.

Pán ho miloval a ozdobil ho, {*} Aleluja, aleluja.

Zaodial ho rúchom slávy. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán ho miloval a ozdobil ho, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Toto je ten múdry muž, čo si vybudoval dom na skale. Aleluja.

Pre viacerých: Pánovo oko bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v_jeho milosrdenstvo dúfajú. Aleluja.

PROSBY a MODLITBA ako na druhé vešpery.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Bohu, obdivuhodnému v_jeho svätých. Aleluja.

Alebo: Na sviatok svätého M. oslavujme nášho Boha. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Na sviatok jedného svätca:

Ježiš, koruna preslávna

a pravda veľmi vznešená,

čo svojmu vyznávačovi

trvalú dávaš odmenu:

Na jeho prosbu zástupu

odpusti hriechy škodlivé,

znič nám vín ťažkú potupu

a strhni z_nás pút okovy.

Nelipol k_svetským márnostiam

a tak žil v_žití pozemskom,

aby sa srdcom páčil vždy

jedine tebe, Ježišu.

Ježiša, Kráľa dobrého,

jednostaj verne vyznával

a zvody diablov pošliapal

i_pyšných jeho spojencov.

Preslávny v_čnosti, vo viere,

modlitbe celkom oddaný,

aj telo krotil striedmosťou,

včuľ v_nebi žije v_radosti.

Buď Bohu sláva trvalá

i_jedinému Synovi

i_Duchu Tešiteľovi

vždycky a večné na veky. Amen.

Na sviatok viacerých svätcov:

Kristovi verní stúpenci,

v_hojnosti, bez odvolania

už požívate radosti,

odmenu svojho vyznania.

Len pri spomienke na domov

zrodí sa pieseň v_cudzine.

Počujte! Vám ju spievame,

už zakotveným v_otčine.

Keď s_láskou Kristus zaklope,

je nemožnosťou vzoprieť sa.

S_ochotou milou niesli ste

kríž, hoc sa vŕtal do pleca.

Zvádzal vás Zlý a vábil svet,

no odmietli ste ponuku,

sledujúc všade Ježiša,

sťa by vás viedol za ruku.

Keď ste už istí na tróne,

tiahnite všetkých do raja,

nech príklad vašej svätosti

nás nadchýna a opája.

Buď sláva Svätej Trojici,

ktorá zo svojej milosti

a na váš mocný príhovor

nás vedie k_šťastnej večnosti. Amen.

Ant. 1 Pán im dal večnú slávu a zaistil im meno slávne naveky. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Služobníci Pánovi, zvelebujte Pána naveky. Aleluja.

Ant. 3 Nech svätí jasajú v_sláve, nech sa veselia na svojich lôžkach. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 12, 1-2{/r}

Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

V_jeho srdci {*} Je zákon Boží.

V_jeho srdci {*} Je zákon Boží.

A jeho kroky nezakolíšu. {*}

Je zákon Boží.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

V_jeho srdci {*} Je zákon Boží.

Pre viacerých:

Spravodliví môžu jasať {*} Pred Božou tvárou.

Spravodliví môžu jasať {*} Pred Božou tvárou.

A v_radosti sa veseliť. {*}

Pred Božou tvárou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Spravodliví môžu jasať {*} Pred Božou tvárou.

Vo Veľkonočnom období:

V_jeho srdci je zákon Boží, {*} Aleluja, aleluja.

V_jeho srdci je zákon Boží, {*} Aleluja, aleluja.

A jeho kroky nezakolíšu. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

V_jeho srdci je zákon Boží, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v_Bohu. Aleluja.

Pre viacerých: Blahoslavení, čo šíria pokoj, blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Aleluja.

PROSBY

Bratia (a sestry), chváľme Krista, svätého Boha; prosme ho, aby sme mu slúžili vo svätosti a spravodlivosti po všetky dni svojho života, a volajme:

Pane, ty jediný si svätý.

Ty si chcel byť skúšaný ako my vo všetkom okrem hriechu;

zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu.

Pane, ty jediný si svätý.

Ty si nás všetkých pozval k_dokonalej láske;

posväcuj nás, Pane Ježišu.

Pane, ty jediný si svätý.

Ty si nám prikázal, aby sme boli soľou zeme a svetlom sveta;

osvecuj nás, Pane Ježišu.

Pane, ty jediný si svätý.

Ty si prišiel, aby si slúžil, nie aby ťa obsluhovali;

nauč nás pokorne slúžiť tebe i_bratom, Pane Ježišu.

Pane, ty jediný si svätý.

Ty si odblesk slávy Otca a obraz jeho podstaty;

daj, aby sme v_sláve hľadeli na tvoju tvár, Pane Ježišu.

Pane, ty jediný si svätý.

MODLITBA

Modlitba je vlastná; ak takej niet, berie sa:

Pane a Bože náš, ty jediný si svätý a bez tvojej pomoci nikto nemôže byť dobrý; dopraj nám na príhovor svätého M. dôsledne žiť podľa tvojej vôle, aby sme mohli vojsť do slávy, ktorú si nám pripravil.

Alebo:

Všemohúci Bože, príkladmi svojich svätých nás povzbudzuješ k_lepšiemu životu; preto ťa prosíme, pomáhaj nám napodobňovať skutky svätého M., ktorého pamiatku dnes slávime.

Pre viacerých:

Všemohúci a večný Bože, oslávením svojich svätých nám dávaš stále nové dôkazy svojej lásky; vrúcne ťa prosíme, daj, aby sme na ich orodovanie a podľa ich príkladu verne nasledovali tvojho Syna Ježiša Krista,

Pre rehoľníka:

Bože a Otče náš, s_tvojou pomocou svätý M. vytrvalo nasledoval Ježiša Krista v_chudobe a poníženosti; pomáhaj nám na jeho orodovanie verne kráčať vo svojom povolaní, aby sme dospeli k_dokonalosti, ktorej vzor si nám ukázal vo svojom Synovi. O_to ťa prosíme

Pre svätca, čo konal skutky milosrdenstva:

Večný Bože, ty si svoju Cirkev poučil, že všetky tvoje prikázania sú zahrnuté v_láske k_tebe a k_blížnemu; daj, aby sme podľa príkladu svätého M. konali skutky milosrdenstva a boli raz pripočítaní k_požehnaným v_tvojom kráľovstve.

Pre vychovávateľa:

Bože a Otče náš, ty si vzbudil vo svojej Cirkvi svätého M., aby mladým ľuďom ukazoval cestu spásy; pomáhaj nám podľa jeho príkladu verne nasledovať Krista, nášho Učiteľa a Pána, aby sme mohli so svojimi bratmi a sestrami dôjsť k_tebe do večnej radosti.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Na sviatok jedného svätca:

HYMNUS Ježišu, Vykupiteľ náš, / koruna slávy v_nebesiach (ako na druhé vešpery).

Na sviatok viacerých svätcov:

HYMNUS Pozdravme dobrých služobníkov Krista (ako na druhé vešpery).

PSALMÓDIA

Ant. 1 Prosil si od teba, Pane, život a ty si mu ho daroval; ozdobuješ ho velebou a nádherou. Aleluja.

Žalm 21, 2-8. 14

Ant. 2 Cesta spravodlivých je ako žiarivé svetlo zornice, ktoré rastie až do bieleho dňa. Aleluja.

Žalm 92, I

Ant. 3 Spravodlivý sťa palma zakvitne a vyrastie sťa céder z_Libanonu. Aleluja.

Žalm 92, II

Spravodlivého viedol Pán po správnych cestách. Aleluja.

A ukázal mu Božie kráľovstvo. Aleluja.

Z_Knihy Múdrosti

{r:Múd}5, 1-15{/r}

{p}

Spravodliví sú praví Boží synovia

{v}1{/v}Spravodlivý sa smelo postaví

proti tým, čo ho sužovali

a pohŕdali jeho trápením.

{v}2{/v}Keď ho uvidia, zmocní sa ich hrôza

a budú žasnúť nad jeho nečakanou záchranou.

{v}3{/v}Budú si vzájomne hovoriť s_ľútosťou

a so skľúčenou dušou horekovať:

{v}4{/v}„Tohto sme mali kedysi na posmech

a zabávali sme sa na ňom.

My, blázni, sme jeho život pokladali za šialenosť

a jeho koniec za potupu.

{v}5{/v}Ako sa dostal medzi Božích synov

a získal podiel medzi svätými?

{v}6{/v}Teda my sme vybočili z_cesty pravdy,

nám nesvietilo svetlo spravodlivosti

a nám slnko nevychádzalo.

{v}7{/v}Zaplietli sme sa do tŕnia neresti a záhuby,

chodili sme po neschodnej púšti

a Pánovu cestu sme si nevšímali.

{v}8{/v}Čo nám pomohla pýcha?

Čo nám osožil majetok a vystatovanie?

{v}9{/v}Všetko to pominulo ako tieň,

ako posol, čo beží okolo,

{v}10{/v}a ako loď, čo brázdi rozvlnené vody,

a keď prejde, stopy po nej nenájdeš

ani brázdu jej dna vo vlnách;

{v}11{/v}alebo ako keď vtáča vzduchom preletí,

nemožno nájsť nijaký znak, kade letelo:

iba šumom krídel udiera ľahký vzduch

a rozráža ho silou pískania,

máva krídlami a razí si cestu pred sebou

a potom niet nijakého znamenia po lete;

{v}12{/v}alebo ako keď sa šíp vystrelí na určené miesto:

rozdelený vzduch sa hneď zasa spojí

a nik nevie, kade prechádzal.

{v}13{/v}Tak aj my, len čo sme sa narodili, prestali sme žiť

a ani stopu čnosti sme nezanechali;

naša vlastná zloba nás pohltila.“

{v}14{/v}Áno, nádej bezbožného je ako páperie, ktoré vietor odvieva,

ako tenká pena, búrkou rozohnaná,

ako dym, čo sa vo vzduchu rozplynie,

mizne ako spomienka na jednodenného hosťa.

{v}15{/v}Ale spravodliví žijú naveky,

v_Pánovi je ich odmena

a Najvyšší na nich nezabudne.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Jn 3, 7. 8. 10{/r}

Nech vás nik nezvedie. Kto koná spravodlivo, je spravodlivý; {*} Kto pácha hriech, je z_diabla, pretože diabol hreší od počiatku.

Podľa toho sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových: {*} Kto pácha hriech, je z_diabla, pretože diabol hreší od počiatku.

Alebo iné:

Z_Listu svätého apoštola Pavla Filipanom

{r:Flp}1, 29 – 2, 16{/r}

{p}

Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš

{v}29{/v}Vy ste dostali milosť nielen v_Krista veriť, ale aj trpieť pre neho {v}30{/v}tým, že vediete ten istý zápas, ktorý ste videli na mne a teraz o_mne počúvate.

{v}2,1{/v}Ak teda jestvuje nejaké potešenie v_Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z_lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zľutovanie, {v}2{/v}dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ! {v}3{/v}Nerobte nič z_nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v_pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. {v}4{/v}Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.

{v}5{/v}Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš:

{v}6{/v}On, hoci má božskú prirodzenosť,

nepridŕžal sa svojej rovnosti s_Bohom,

{v}7{/v}ale zriekol sa seba samého,

vzal si prirodzenosť sluhu,

stal sa podobný ľuďom

a podľa vonkajšieho zjavu

bol pokladaný za človeka.

{v}8{/v}Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť,

až na smrť na kríži.

{v}9{/v}Preto ho Boh nad všetko povýšil

a dal mu meno,

ktoré je nad každé iné meno,

{v}10{/v}aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno

v_nebi, na zemi i_v_podsvetí

{v}11{/v}a aby každý jazyk vyznával:

„Ježiš Kristus je Pán!“

na slávu Boha Otca.

{v}12{/v}A preto, moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nielen v_mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v_mojej neprítomnosti, s_bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. {v}13{/v}Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. {v}14{/v}Všetko robte bez šomrania a pochybovania, {v}15{/v}aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete {v}16{/v}tým, že sa držíte slova života na moju slávu v_Kristov deň, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Flp 2, 12-13{/r}; {r}Jn 15, 5{/r}

S_bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. {*} Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči.

Pán hovorí: Bezo mňa nemôžete nič urobiť. {*} Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči.

Na sviatok svätca, ktorý žil v_manželstve:

Z_Prvého listu svätého apoštola Petra

{r:1Pt}3, 7-17{/r}

{p}

Sväto uctievajte Krista, Pána, vo svojich srdciach

{v}7{/v} Muži, žite s_manželkami vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v_modlitbách.

{v}8{/v}Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! {v}9{/v}Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.

{v}10{/v}„Veď kto chce milovať život

a vidieť dobré dni,

nech zdržiava svoj jazyk od zlého

a svoje pery od reči úlisnej.

{v}11{/v}Nech sa vyhýba zlu a robí dobre,

nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.

{v}12{/v}Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých

a k_ich prosbám sa nakláňa jeho sluch;

ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo.

{v}13{/v}Ktože vám uškodí, ak budete horliví v_dobrom?! {v}14{/v}Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, {v}15{/v}ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. {v}16{/v}Robte to však skromne, s_bázňou a s_dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v_Kristovi, zahanbili práve v_tom, z_čoho vás osočujú. {v}17{/v}Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Pt 1, 13. 15{/r}; {r}Lv 11, 44{/r}

Prepášte si bedrá mysle a ako je svätý ten, ktorý vás povolal, {*} Buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní. Aleluja.

Veď ja som Pán, váš Boh: buďte svätí, lebo aj ja som svätý. {*} Buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní. Aleluja.

Z_Knihy zjavenia svätého apoštola Jána

{r:Zjv}14, 1-5; 19, 5-10{/r}

{p}

Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu

Ja, Ján, {v}14,1{/v}som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s_ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca. {v}2{/v}A počul som hlas z_neba; bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. Hlas, ktorý som počul, znel, ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. {v}3{/v}A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. {v}4{/v}To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z_ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi. {v}5{/v}V_ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny.

{v}19,5{/v}A od trónu zaznel hlas:

„Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci,

aj vy, čo sa ho bojíte, malí i_veľkí!“

{v}6{/v}Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako rachot mocného hromobitia, ktorý volal:

„Aleluja!

Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh.

{v}7{/v}Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu,

lebo nadišla Baránkova svadba

a jeho nevesta sa pripravila.

{v}8{/v}A smela sa obliecť do čistého, skvúceho kmentu; ten kment sú spravodlivé skutky svätých.“

{v}9{/v}Potom mi povedal: „Napíš: Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu!“ A povedal mi: „Tieto Božie slová sú pravdivé.“ {v}10{/v}I_padol som mu k_nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: „Pozor, nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj! A Ježišovo svedectvo je duch proroctva.“

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Zjv 14, 2; 19, 6; 12, 10; 19, 5{/r}

Počul som hlas z_neba; bol ako rachot mocného hromobitia: Náš Boh bude kraľovať naveky, {*} Lebo nastala spása, moc a vláda jeho Pomazaného. Aleluja.

A od trónu zaznel hlas: Chváľte nášho Boha, všetci jeho svätí, aj vy, čo sa bojíte Boha, malí i_veľkí! {*} Lebo nastala spása, moc a vláda jeho Pomazaného. Aleluja.

Z_Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom

{r:Kol}3, 1-17{/r}

{p}

Váš život je s_Kristom ukrytý v_Bohu

Bratia, {v}1{/v}ak ste s_Kristom vstali z_mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! {v}2{/v}Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! {v}3{/v}Veď ste zomreli a váš život je s_Kristom ukrytý v_Bohu. {v}4{/v}A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s_ním v_sláve.

{v}5{/v}Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba! {v}6{/v}Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov. {v}7{/v}Kedysi ste aj vy boli takí, keď ste v_nich žili. {v}8{/v}Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i_mrzké reči zo svojich úst. {v}9{/v}Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s_jeho skutkami {v}10{/v}a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. {v}11{/v}Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus.

{v}12{/v}Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. {v}13{/v}Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! {v}14{/v}Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! {v}15{/v}A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v_jednom tele. A buďte vďační!

{v}16{/v}Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. {v}17{/v}A všetko, čo hovoríte alebo konáte, všetko robte v_mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Gal 3, 27-28{/r}; {r}Ef 4, 24{/r}

Všetci, čo ste pokrstení v_Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, {*} Lebo vy všetci ste jeden v_Kristovi Ježišovi.

Oblečte si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v_spravodlivosti a pravej svätosti. {*} Lebo vy všetci ste jeden v_Kristovi Ježišovi.

Alebo iné:

Z_Listu svätého apoštola Pavla Rimanom

{r:Rim}12, 1-21{/r}

{p}

Kresťanský život – duchovná bohoslužba

{v}1{/v}Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. {v}2{/v}A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

{v}3{/v}Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z_vás, aby si nik nemyslel o_sebe viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh. {v}4{/v}Lebo ako máme v_jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, {v}5{/v}tak aj my mnohí sme jedno telo v_Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. {v}6{/v}Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v_súlade s_vierou, {v}7{/v}alebo dar slúžiť v_službe, alebo učiť pri vyučovaní, {v}8{/v}či povzbudzovať pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne.

{v}9{/v}Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k_dobru. {v}10{/v}Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v_úctivosti, {v}11{/v}v_horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. {v}12{/v}V_nádeji sa radujte, v_súžení buďte trpezliví, v_modlitbe vytrvalí. {v}13{/v}Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní. {v}14{/v}Žehnajte tých, čo vás prenasledujú – žehnajte a nepreklínajte! {v}15{/v}Radujte sa s_radujúcimi, plačte s_plačúcimi! {v}16{/v}Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k_nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.

{v}17{/v}Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. {v}18{/v}Ak je to možné a závisí to od vás, žite v_pokoji so všetkými ľuďmi. {v}19{/v}Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto hnevu; veď je napísané: „Mne patrí pomsta, ja sa odplatím,“ hovorí Pán. {v}20{/v}Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je smädný, daj mu piť, lebo tým, že to urobíš, žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu. {v}21{/v}Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Rim 12, 2{/r}; {r}Ef 4, 23-24{/r}

Premeňte sa obnovou zmýšľania, {*} Aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

Obnovte sa duchovne premenou zmýšľania a oblečte si nového človeka. {*} Aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

Na sviatok svätca, ktorý žil v_manželstve:

Z_Listu svätého apoštola Pavla Efezanom

{r:Ef}5, 21-32{/r}

{p}

O_svätosti kresťanského manželstva

Bratia, {v}5,21{/v}podriaďujte sa jedni druhým v_bázni pred Kristom.

{v}22{/v}Ženy svojim mužom ako Pánovi, {v}23{/v}lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. {v}24{/v}Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.

{v}25{/v}Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, {v}26{/v}aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, {v}27{/v}aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. {v}28{/v}Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. {v}29{/v}Veď nik nikdy nemal v_nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, {v}30{/v}lebo sme údmi jeho tela. {v}31{/v}Preto muž zanechá otca i_matku a pripúta sa k_svojej manželke a budú dvaja v_jednom tele. {v}32{/v}Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o_Kristovi a Cirkvi.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Pt 1, 13. 15{/r}; {r}Lv 11, 44{/r}

Prepášte si bedrá mysle a ako je svätý ten, ktorý vás povolal, {*} Buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní.

Veď ja som Pán, váš Boh: buďte svätí, lebo aj ja som svätý. {*} Buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní.

Z_Homílií svätého biskupa Jána Zlatoústeho na Skutky apoštolov

(Hom. 20, 4: PG 60, 162-164)

{p}

Svetlo kresťana sa nemôže ukryť

Nič nie je jalovejšie ako kresťan, ktorý sa nestará o_spásu iných.

A nemôžeš sa skrývať za chudobu, lebo ťa obviní tá, čo vhodila dva peniažteky{n}porov. {r}Mk 12,42{/r}{/n}. Aj Peter povedal: „Striebro a zlato nemám.“{n}{r}Sk 3,6{/r}{/n} A Pavol bol taký chudobný, že často hladoval a nemal ani najpotrebnejší pokrm.

Ani nízky pôvod nemôžeš spomenúť, lebo ani oni neboli vznešení, ale pochádzali z_nízkeho rodu. Nemôžeš predstierať, že to i_to nevieš, lebo ani oni neboli vzdelaní. Nemôžeš namietať, že si chorý, veď aj Timoteja často prenasledovala choroba.

Každý môže byť užitočný svojmu blížnemu, keď si chce plniť povinnosti.

Nevidíte divé stromy, aké sú silné, aké pekné, štíhle, hladké a vysoké? No keby sme mali záhradu, radšej by sme v_nej mali granátové jablká a úrodné olivy ako tamtie, lebo tie sú len na pohľad, nie na úžitok, a ak je z_nich aj nejaký osoh, nuž len malý.

Takí sú tí, čo sa starajú len o_seba; ba ani takí nie, ale súci už len na potrestanie, lebo tamtie stromy sa hodia na stavbu a na ochranu majetku. Také boli hlúpe panny{n}porov. {r}Mt 25,11{/r}{/n}: cudné, vystrojené, zdržanlivé, ale nikomu na nič, teda len na oheň. Takí sú tí, čo Kristovi nepomáhajú.

Všimni si: Ani jeden z_nich nie je obvinený z_hriechov, že smilnil, že krivo prisahal, z_ničoho takého, ale že nepomohol inému. Taký bol ten, čo zakopal talent{n}porov. {r}Mt 25,18{/r}{/n}: žil nevinne, bezúhonne, ale blížnemu bol neužitočný.

Prosím vás ako môže byť kresťanom, kto takto žije?! Ak zamiešame do múky kvas a on ju všetku nepremení na svoju podobu{n}porov. {r}Mt 13,3{/r}{/n}, bol to skutočne kvas? Alebo ak olej nenaplní vôňou tých, čo sa ním natreli, nazveme ho voňavkou?

Nehovor: Nemôžem iných viesť, lebo keby si bol kresťanom, bolo by možné, aby si nemohol? Pretože tomu, čo je prirodzené, nemožno protirečiť, a tak ani tomuto, o_čom hovoríme, lebo to patrí k_prirodzenosti kresťana.

Neurážaj Boha. Keby si povedal, že slnko nemôže svietiť, urazíš ho. Keď povieš, že kresťan nemôže byť osožný, urazil si Boha a vyhlásil si ho za luhára. Skôr môže slnko nehriať a nesvietiť, ako kresťan nesvietiť. Ľahšie bude svetlo tmou, ako by sa mohlo stať tamto.

Nehovor, že je to nemožné; opak je nemožný. Neurážaj Boha. Keď všetko v_sebe usporiadame, vyjde z_toho presne toto a ako niečo celkom prirodzené. Svetlo kresťana sa nedá schovať; takú jasnú lampu utajiť nemožno.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ef 5, 8-9{/r}; {r}Mt 5, 14. 16{/r}

Ste svetlom v_Pánovi; žite ako deti svetla. {*} Ovocie svetla je v_každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Aleluja.

Vy ste svetlo sveta. Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi. {*} Ovocie svetla je v_každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Aleluja.

Alebo iné:

Z_Rečí svätého biskupa Augustína

(Sermo 96, 1. 4. 9: PL 38, 584. 586. 588)

{p}

O_všeobecnom povolaní k_svätosti

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“{n}{r}Mt 16,24{/r}{/n} Zdá sa tvrdé a ťažké, čo Pán žiada, ak ho niekto chce nasledovať, musí zaprieť sám seba. No nie je ani tvrdé ani ťažké, čo žiada ten, kto pomôže splniť, čo žiada.

Lebo je pravdivé, čo mu hovorí žalm: „Pridŕžam sa tvrdej cesty podľa tvojich slov.“{n}porov. {r}Ž 17,4{/r}{/n} A pravdivé je aj to, čo on povedal: „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“{n}{r}Mt 11,30{/r}{/n} Čo rozkaz robí tvrdým, láska urobí príjemným.

Čo znamená: „Nech vezme svoj kríž“{n}{r}Mt 16,24{/r}{/n}? Nech znáša všetko nepríjemné: tak ma nasleduje. Kto začne v_svojom živote uplatňovať moje prikázania, bude mať mnoho odporcov, mnohí mu budú brániť, mnohí ho budú prehovárať, a to aj z_takzvaných Kristových nasledovníkov. S_Kristom chodili aj takí, čo zabraňovali kričať slepcom{n}porov. {r}Lk 18,39{/r}{/n}. Ak ho chceš nasledovať, premeň na kríž vyhrážky, lichotenie a všetky prekážky, vezmi tento kríž a nes ho, nepoddaj sa mu.

A tak v_tomto svätom, dobrom, zmierenom spasenom svete, alebo skôr vo svete, ktorý má byť spasený, ale v_nádeji už je spasený, „lebo v_nádeji sme spasení“{n}porov. {r}Rim 8,24{/r}{/n}; teda v_tomto svete, a je ním Cirkev, ktorá celá nasleduje Krista, povedal všetkým: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba.“{n}{r}Mt 16,24{/r}{/n}

Lebo toto nemajú počuť len panny, a tie, čo sú vydaté, nie; alebo len vdovy, a tie, čo majú muža, nie; len mnísi, a tí, čo sú ženatí, nie; alebo len klerici, a laici nie: ale celá Cirkev, celé telo, všetky údy – odlišné, ale usporiadané podľa vlastných úloh – majú nasledovať Krista.

Má ho nasledovať celá Cirkev, jeho jediná, jeho holubica, jeho nevesta, vykúpená a obdarená krvou Ženícha. Tu má svoje miesto panenská neporušenosť, tu má miesto vdovská zdržanlivosť a tu má svoje miesto aj manželská čistota.

Všetky údy tu majú miesto: podľa svojho postavenia, podľa svojej úlohy a svojím spôsobom majú nasledovať Krista. Majú sa zaprieť, teda si nemajú o_sebe namýšľať; majú vziať svoj kríž, teda pre Krista znášať vo svete všetko, čo im svet spôsobuje. Majú ho milovať, lebo on jediný nepodvádza, jeho jediného nemožno oklamať a on jediný neklame: majú ho milovať, lebo čo sľúbil, splní. Ale pretože nedáva hneď viera sa kolíše. Čakaj, vydrž, vezmi a nes odďaľovanie; tak naozaj ponesieš svoj kríž.

{p}

RESPONZÓRIUM

Tento muž vykonal pred Bohom veľké skutky a celým srdcom chválil Pána; {*} Nech prosí za hriešnikov všetkých národov. Aleluja.

Hľa, človek bez úhony, pravý ctiteľ Boha, zdržanlivý od zlého a pevný vo svojej nevinnosti. {*} Nech prosí za hriešnikov všetkých národov. Aleluja.

NA VIGÍLIU: Ant. Bedrá majte opásané a lampy zažaté. Aleluja.
Evanjelium zo spoločnej časti na sviatky svätcov z_omšového lekcionára.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS

Na sviatok jedného svätca:

Ježišu, Vykupiteľ náš,

koruna slávy v_nebesiach,

v_tento deň láskavejšie čuj

prosiacich sluhov zbožný hlas.

Dnes vyznávač tvoj vznešený

sa zaskvel novou jasnosťou,

dnes spomíname naňho my,

tvoj ľud, výročnou slávnosťou.

Cez všetko, čo svet sľuboval,

on prešiel čistou šľapajou,

na cestu spásy vydal sa

a verne kráčal za tebou.

Správne a múdro pohrdol

rozkošou sveta prchavou

a dostal za to odmenu

uprostred svätých anjelov.

A preto, Pane, pomôž nám

ísť za ním v_jeho šľapajach,

na jeho prosby odpusť nám

hriechy a zažeň každý strach.

Kriste, Kráľ dobrý, láskavý,

buď sláva tebe, Otcovi

i_Duchu, ktorý bráni nás,

teraz i_večne, v_každý čas. Amen.

Na sviatok viacerých svätcov:

Pozdravme dobrých služobníkov Krista,

ktorých zem s_nebom dneska oslavuje!

Z_ich viery ako večné nezábudky

vykvitli skutky.

Dar života si uchránili od škvŕn,

pokorní žili, dobrotiví, čistí,

kým slobodný duch v_nadpozemské sídla

nerozpäl krídla.

S_radosťou zhora pomáhajú biednym,

stierajú slzy, liečia rany srdca

a chorým údom na ich zásah milý

vrátia sa sily.

Nuž týmto Božím spoľahlivým poslom

patrí česť, vďaka za ich pozornosti,

nech nám ich ruka cestu k_raju kliesni

z_dočasných tiesní.

Buď poklona, buď Bohu najvyššiemu

úcta a chvála nado všetky chvály,

že všetko riadi k_cieľu dňom i_nocou

s_láskou a mocou. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Zachoval sa bez poškvrny a bol dokonalý; bude mať večnú slávu. Aleluja.

Žalm 15

Ant. 2 Boh je milostivý a milosrdný voči svojim vyvoleným a navštevuje svojich svätých. Aleluja.

Žalm 112

Ant. 3 Pred trónom Boha a Baránka spievali svätí novú pieseň a ich hlasy sa ozývali na zemi. Aleluja.

Chválospev Zjv 15, 3-4

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 28-30{/r}

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán je spravodlivý {*} A miluje spravodlivosť.

Pán je spravodlivý {*} A miluje spravodlivosť.

Statoční uvidia jeho tvár. {*}

A miluje spravodlivosť.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán je spravodlivý {*} A miluje spravodlivosť.

Vo Veľkonočnom období:

Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť, {*} Aleluja, aleluja.

Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť, {*} Aleluja, aleluja.

Statoční uvidia jeho tvár. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán je spravodlivý a miluje spravodlivosť, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Dobrý a verný sluha, vojdi do radosti svojho Pána. Aleluja.

Pre viacerých: Boli verní až po smrť, preto dostali od Pána veniec života. Aleluja.

PROSBY

Vzývajme Otca, prameň všetkej svätosti, aby nás príkladom a príhovorom svätých viedol k_svätému životu, a volajme:

Daj, nech sme svätí, lebo ty si svätý.

Svätý Otče, ty chceš, aby sme sa nielen nazývali, ale aj boli tvojimi deťmi;

daj, nech ťa svätá Cirkev oslavuje po celom svete.

Daj, nech sme svätí, lebo ty si svätý.

Svätý Otče, ty chceš, aby sme žili dôstojne teba a vo všetkom sa ti páčili;

daj, nech prinášame ovocie dobrých skutkov.

Daj, nech sme svätí, lebo ty si svätý.

Svätý Otče, ty si nás skrze Krista zmieril so sebou;

zachovaj nás vo svojom mene, aby sme všetci boli jedno.

Daj, nech sme svätí, lebo ty si svätý.

Svätý Otče, ty si nás pozval na nebeskú hostinu;

skrze Chlieb, ktorý zostúpil z_neba, nás zdokonaľuj v_láske.

Daj, nech sme svätí, lebo ty si svätý.

Svätý Otče, odpusť všetkým hriešnikom

a zosnulých prijmi do svetla svojej slávy.

Daj, nech sme svätí, lebo ty si svätý.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Kto zachováva Kristovo slovo, v_tom je Božia láska skutočne dokonalá. Aleluja.

Ant. napoludnie Do nebeského kráľovstva vojde ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Aleluja.

Ant. popoludní Okrem teba, Bože, nijaké oko nevidelo, čo si pripravil tým, ktorí ťa očakávajú. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 6, 7b-8{/r}

Čo človek zaseje, to bude aj žať. Lebo kto seje pre svoje telo, z_tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre Ducha, z_Ducha bude žať večný život.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 9, 26-27a{/r}

Ja teda tak bežím, nie ako na neisto, tak bojujem, nie akoby som bil do vetra. Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Flp 4, 8. 9b{/r}

Bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné. A Boh pokoja bude s_vami.

Pán vedie pokorných k_správnemu konaniu. Aleluja.

A tichých poúča o_svojich cestách. Aleluja.

Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš. Aleluja.

A poúčaš o_svojom zákone. Aleluja.

Nech sa tešia všetci, čo majú v_teba dôveru. Aleluja.

A naveky nech jasajú a ty budeš bývať s_nimi. Aleluja.