NA SVIATKY SVÄTÝCH ŽIEN

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS je ako na druhé vešpery.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Nech je zvelebené meno Pána, ktorý preukázal svojej služobníčke plnosť svojho milosrdenstva. Aleluja.

Žalm 113

Ant. 2 Chváľ, Jeruzalem, Pána, lebo požehnal tvojich synov v_tebe. Aleluja.

Žalm 147, 12-20

Ant. 3 Pán si ťa obľúbil; a z_teba bude mať radosť tvoj Boh. Aleluja.

Chválospev Ef 1, 3-10

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Flp 3, 7-8{/r}

Čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Plesám a teším sa, {*} Že si milosrdný.

Plesám a teším sa, {*} Že si milosrdný.

Lebo si zhliadol na moju poníženosť. {*}

Že si milosrdný.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Plesám a teším sa, {*} Že si milosrdný.

Vo Veľkonočnom období:

Plesám a teším sa, že si milosrdný, {*} Aleluja, aleluja.

Plesám a teším sa, že si milosrdný, {*} Aleluja, aleluja.

Lebo si zhliadol na moju poníženosť. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Plesám a teším sa, že si milosrdný, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Dajte jej z_ovocia jej rúk a nech ju chvália v_bránach mesta jej diela. Aleluja.

Pre viaceré: Jeho svätým menom sa honoste; nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. Aleluja.

PROSBY a modlitba ako na druhé vešpery.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Bohu, obdivuhodnému v_jeho svätých. Aleluja.

Alebo: Na sviatok svätej M. oslavujme nášho Boha. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Na sviatok jednej svätej ženy:

Vznešenú ženu, Božiu služobníčku,

pozdravme spevom, veď šla opreteky

s_tou ženou, ktorú Písma oslávili

ako vzor sily.

Jej živá viera, pevná nádej, láska

niesli ju k_Bohu. Z_koreňov tých čností

ovocie zrelo vzletom nedostižným

jej lásky k_blížnym.

Jej zásluhy aj za nás prosia, Pane,

maj s_nami ľútosť, zbav nás vín a trestu,

nech z_očistených sŕdc sťa z_pramenišťa

chvály ti prýštia.

Buďže ti, Otče, večná česť a sláva,

aj tebe, Kriste, chvála s_Duchom Svätým,

nech z_tvorstva pre vás oslavný spev plynie,

keď ten čas minie. Amen.

Na sviatok viacerých svätých žien:

Vznešené ženy, Božie služobníčky,

pozdravme spevom, veď šli opreteky

s_tou ženou, ktorú Písma oslávili

ako vzor sily.

Svet do osídel nezamotá ženy,

ktoré si k_srdcu vzali Otcov odkaz,

by v_svete kvitli ako sedmokrásky

Kristovej lásky.

Telo si krotia, myseľ pozdvihujú

k_výšinám Božím, nedbajúc tu na zisk,

by nestratili hlúpo pre pupence

večité vence.

Nuž poklona buď Bohu medzi nami,

úcta a chvála nado všetky chvály,

že všetko riadi k_cieľu dňom i_nocou

s_láskou a s_mocou. Amen.

Ant. 1 Moja duša sa vinie k_tebe, ujímaš sa ma svojou pravicou. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Pánova ruka ťa posilňovala a budeš požehnaná naveky. Aleluja.

Ant. 3 Plesám a teším sa, Pane, že si milosrdný. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 12, 1-2{/r}

Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Boh jej pomáha {*} Svojím pohľadom.

Boh jej pomáha {*} Svojím pohľadom.

Nezachveje sa, veď Boh je v_jej strede. {*}

Svojím pohľadom.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Boh jej pomáha {*} Svojím pohľadom.

Na sviatok viacerých svätých žien: R. Spravodliví.

Spravodliví môžu jasať {*} Pred Božou tvárou.

Spravodliví môžu jasať {*} Pred Božou tvárou.

A v_radosti sa veseliť. {*}

Pred Božou tvárou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Spravodliví môžu jasať {*} Pred Božou tvárou.

Vo Veľkonočnom období:

Boh jej pomáha svojím pohľadom, {*} Aleluja, aleluja.

Boh jej pomáha svojím pohľadom, {*} Aleluja, aleluja.

Nezachveje sa, veď Boh je v_jej strede, {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Boh jej pomáha svojím pohľadom, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Nebeské kráľovstvo sa podobá kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, predá všetko, čo má, a kúpi ju. Aleluja.

PROSBY

Bratia (a sestry), so všetkými svätými ženami oslavujme nášho Spasiteľa a vzývajme ho:

Príď, Pane, Ježišu.

Pane Ježišu, ty si hriešnici odpustil mnoho, lebo mnoho milovala;

odpusť nám, lebo sme mnoho zhrešili.

Príď, Pane, Ježišu.

Pane Ježišu, na tvojich cestách ti posluhovali sväté ženy;

daj, nech aj my kráčame za tebou a posluhujeme ti v_blížnych.

Príď, Pane, Ježišu.

Pane Ježišu, náš Učiteľ, Mária ťa počúvala a Marta ti posluhovala;

daj, nech ti slúžime s_vierou a láskou.

Príď, Pane, Ježišu.

Pane Ježišu, ty si nazval bratom, sestrou i_matkou všetkých, čo plnia tvoju vôľu;

daj, nech sa ti stále páčime slovami i_skutkami.

Príď, Pane, Ježišu.

MODLITBA

Modlitba je vlastná; ak takej niet, berie sa:

Dobrotivý Bože, pri výročnej oslave svätej M. nás napĺňaš duchovnou radosťou; prosíme ťa, pomáhaj nám aj nasledovať príklad jej svätého života.

Alebo:

Milostivý Bože, naplň nás duchom múdrosti a lásky, ktorým si obdaril svoju služobníčku M.; pomáhaj nám verne ti slúžiť podľa jej žiarivého príkladu, aby sa ti páčila naša viera i_naše skutky.

Pre viaceré:

Všemohúci Bože, na príhovor svätej M. a M. udeľ nám svoju nebeskú pomoc a daj, aby ich obdivuhodný život bol pre nás spasiteľným príkladom.

Pre rehoľníčku:

Bože a Otče náš, s_tvojou pomocou svätá M. vytrvalo nasledovala Ježiša Krista v_chudobe a poníženosti; pomáhaj nám na jej orodovanie verne kráčať vo svojom povolaní, aby sme dospeli k_dokonalosti, ktorej vzor si nám ukázal vo svojom Synovi. O_to ťa prosíme

Pre sväticu, čo konala skutky milosrdenstva:

Večný Bože, ty si svoju Cirkev poučil, že všetky tvoje prikázania sú zahrnuté v_láske k_tebe a k_blížnemu; daj, aby sme podľa príkladu svätej M. konali skutky milosrdenstva a boli raz pripočítaní k_požehnaným v_tvojom kráľovstve.

Pre vychovávateľku:

Bože a Otče náš, ty si vzbudil vo svojej Cirkvi svätú M., aby mladým ľuďom ukazovala cestu spásy; pomáhaj nám podľa jej príkladu verne nasledovať Krista, nášho Učiteľa a Pána, aby sme mohli so svojimi bratmi a sestrami dôjsť k_tebe do večnej radosti.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS

Na sviatok jednej svätej ženy:

Za príklad mužnej odvahy

spievajme chvály o_žene,

čo všetkých volá k_svätosti

a v_sláve skvie sa blažene.

Nebeskej lásky zásahy

sú nežné: k_výškam slobody

jej ducha dvihli nad hmotu,

čo slúžila jej za schody.

Odňala telu lahody

a myseľ stále živila

modlitieb silným pokrmom,

aby sa neba zmocnila.

Kristus Kráľ, tvoja nadsila

sa v_krehkom tvore prejaví.

Na prosby tejto svätice

buď k_našim ranám láskavý!

Ježišu, hoden oslavy,

kiež pripadne nám do vena

tu na zemi jej ochrana,

tam hore – tvoja odmena. Amen.

Na sviatok viacerých svätých žien:

Stvoril si vesmír, Kriste, vykúpil ho,

hviezd roje riadiš, zlaďuješ zem, more.

Zbav dlžoby tých, čo si predsavzali

spievať ti chvály.

Do slabých nádob uschovávaš perly,

aj v_mnohých krehkých ženách budíš silu

a vyčarúvaš z_jemnej hanblivosti

vzlet k_hrdinskosti.

Tu obdaroval si ich jemnocitom

a tam hore ich slávou korunuješ,

jak do prsteňa staviaš vôkol seba

tie skvosty neba.

Buďže ti, Otče, večná česť a sláva

i_tebe, Kriste, chvála s_Duchom Svätým,

nech z_tvorstva pre vás oslavný spev plynie,

keď ten čas minie. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pane, tvoja služobníčka sa raduje z_tvojej pomoci. Aleluja.

Žalm 122

Ant. 2 Ako sú trvalé základy na skale, tak sú Božie prikázania v_srdci svätej ženy. Aleluja.

Žalm 127

Ant. 3 Posilňovala ju Pánova ruka, preto bude požehnaná naveky. Aleluja.

Chválospev Ef 1, 3-10

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 28-30{/r}

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Boh si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Boh si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Do svojho stánku ju voviedol. {*}

A dal jej prednosť pred všetkými.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Boh si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Vo Veľkonočnom období:

Boh si ju vyvolil a dal jej prednosť pred všetkými, {*} Aleluja, aleluja.

Boh si ju vyvolil a dal jej prednosť pred všetkými, {*} Aleluja, aleluja.

Do svojho stánku ju voviedol. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Boh si ju vyvolil a dal jej prednosť pred všetkými, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Srdce mi plesá v_Pánovi; srdce sa mi šíri, lebo sa radujem z_tvojej pomoci. Aleluja.

PROSBY

V_spoločenstve so všetkými svätými ženami prosme Pána za Cirkev:

Pane, maj v_srdci svoju Cirkev.

Pre zásluhy svätých mučeníc, ktoré silou ducha premohli telesnú smrť,

daj svojej Cirkvi silu v_protivenstvách.

Pane, maj v_srdci svoju Cirkev.

Pre zásluhy vydatých žien, ktoré sa posvätili manželským životom,

daj svojej Cirkvi apoštolskú plodnosť.

Pane, maj v_srdci svoju Cirkev.

Pre zásluhy vdov, ktoré svoju samotu zmierňovali pohostinnosťou a posväcovali modlitbou,

daj, nech tvoja Cirkev zjavuje svetu tajomstvo tvojej lásky.

Pane, maj v_srdci svoju Cirkev.

Pre zásluhy matiek, ktoré porodili deti pre Božie kráľovstvo a pre ľudské spoločenstvo,

daj, nech tvoja Cirkev zrodí všetkých ľudí pre život a spásu.

Pane, maj v_srdci svoju Cirkev.

Pre zásluhy všetkých svätých žien, ktoré vidia tvoju tvár v_sláve,

daruj všetkým, čo zomreli v_Cirkvi, večnú radosť z_blaživého videnia tvojej tváre.

Pane, maj v_srdci svoju Cirkev.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Na sviatok jednej svätej ženy:

Svätica, hodna pochvaly,

zdobia ťa toľké zásluhy!

Tu svietila si príkladom,

tam skvieš sa krajšie od dúhy.

Svetlo si v_srdci nosila,

modlitbu s_prácou spájala,

myseľ ti s_Kristom bedlila

a pôstom si sa kajala.

Keď slávou svet ťa pokúšal,

mysľou si vozvýš letela,

bo dušu túžba povznáša,

jak svätosť nesie anjela.

Čnosťami dom si zdobila,

vítala dennú úlohu,

Boh presadil ťa zo zeme

a teraz zdobíš oblohu.

Ó, Trojjediný, sláva ti!

Po žití tebe oddanom,

na prosby svojej svätice

zaraď nás k_rajským občanom! Amen.

Na sviatok viacerých svätých žien:

Svätice, hodny pochvaly,

zdobia vás toľké zásluhy!

Tu svietili ste príkladom,

tam skviete sa viac od dúhy.

Svetlo ste v_srdci nosili,

modlitbu s_prácou spájali,

myseľ vám s_Kristom bedlila

a pôstom ste sa kajali.

Keď slávou svet vás pokúšal,

myseľ vám vozvýš letela,

bo dušu túžba povznáša,

jak svätosť nesie anjela.

Čnosťami dom ste zdobili,

vítali dennú úlohu,

Boh presadil vás zo zeme

a zdobí vami oblohu.

Ó, Trojjediný, sláva ti!

Po žití tebe oddanom,

na vrúcne prosby svätých žien

zaraď nás k_rajským občanom! Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Ujíma sa slova s_múdrosťou a na jej jazyku je zákon dobroty. Aleluja.

Žalm 19, 2-7

Ant. 2 Sväté ženy dôverovali v_Boha a spievali mu vo svojom srdci. Aleluja.

Žalm 45, I

Ant. 3 Privádzajú ich k_Pánovi s_jasotom radostným. Aleluja.

Žalm 45, II

Moje srdce stále rozjíma pred tvojou tvárou. Aleluja.

Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ. Aleluja.

Vyberú sa vhodné texty zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov.

Z_Knihy Múdrosti

{r:Múd}5, 1-15{/r}

{p}

Spravodliví sú praví Boží synovia

{v}1{/v}Spravodlivý sa smelo postaví

proti tým, čo ho sužovali

a pohŕdali jeho trápením.

{v}2{/v}Keď ho uvidia, zmocní sa ich hrôza

a budú žasnúť nad jeho nečakanou záchranou.

{v}3{/v}Budú si vzájomne hovoriť s_ľútosťou

a so skľúčenou dušou horekovať:

{v}4{/v}„Tohto sme mali kedysi na posmech

a zabávali sme sa na ňom.

My, blázni, sme jeho život pokladali za šialenosť

a jeho koniec za potupu.

{v}5{/v}Ako sa dostal medzi Božích synov

a získal podiel medzi svätými?

{v}6{/v}Teda my sme vybočili z_cesty pravdy,

nám nesvietilo svetlo spravodlivosti

a nám slnko nevychádzalo.

{v}7{/v}Zaplietli sme sa do tŕnia neresti a záhuby,

chodili sme po neschodnej púšti

a Pánovu cestu sme si nevšímali.

{v}8{/v}Čo nám pomohla pýcha?

Čo nám osožil majetok a vystatovanie?

{v}9{/v}Všetko to pominulo ako tieň,

ako posol, čo beží okolo,

{v}10{/v}a ako loď, čo brázdi rozvlnené vody,

a keď prejde, stopy po nej nenájdeš

ani brázdu jej dna vo vlnách;

{v}11{/v}alebo ako keď vtáča vzduchom preletí,

nemožno nájsť nijaký znak, kade letelo:

iba šumom krídel udiera ľahký vzduch

a rozráža ho silou pískania,

máva krídlami a razí si cestu pred sebou

a potom niet nijakého znamenia po lete;

{v}12{/v}alebo ako keď sa šíp vystrelí na určené miesto:

rozdelený vzduch sa hneď zasa spojí

a nik nevie, kade prechádzal.

{v}13{/v}Tak aj my, len čo sme sa narodili, prestali sme žiť

a ani stopu čnosti sme nezanechali;

naša vlastná zloba nás pohltila.“

{v}14{/v}Áno, nádej bezbožného je ako páperie, ktoré vietor odvieva,

ako tenká pena, búrkou rozohnaná,

ako dym, čo sa vo vzduchu rozplynie,

mizne ako spomienka na jednodenného hosťa.

{v}15{/v}Ale spravodliví žijú naveky,

v_Pánovi je ich odmena

a Najvyšší na nich nezabudne.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Jn 3, 7. 8. 10{/r}

Nech vás nik nezvedie. Kto koná spravodlivo, je spravodlivý; {*} Kto pácha hriech, je z_diabla, pretože diabol hreší od počiatku.

Podľa toho sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových: {*} Kto pácha hriech, je z_diabla, pretože diabol hreší od počiatku.

Alebo iné:

Z_Listu svätého apoštola Pavla Filipanom

{r:Flp}1, 29 – 2, 16{/r}

{p}

Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš

{v}29{/v}Vy ste dostali milosť nielen v_Krista veriť, ale aj trpieť pre neho {v}30{/v}tým, že vediete ten istý zápas, ktorý ste videli na mne a teraz o_mne počúvate.

{v}2,1{/v}Ak teda jestvuje nejaké potešenie v_Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z_lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaké srdce a zľutovanie, {v}2{/v}dovŕšte moju radosť: zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ! {v}3{/v}Nerobte nič z_nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v_pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. {v}4{/v}Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.

{v}5{/v}Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš:

{v}6{/v}On, hoci má božskú prirodzenosť,

nepridŕžal sa svojej rovnosti s_Bohom,

{v}7{/v}ale zriekol sa seba samého,

vzal si prirodzenosť sluhu,

stal sa podobný ľuďom

a podľa vonkajšieho zjavu

bol pokladaný za človeka.

{v}8{/v}Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť,

až na smrť na kríži.

{v}9{/v}Preto ho Boh nad všetko povýšil

a dal mu meno,

ktoré je nad každé iné meno,

{v}10{/v}aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno

v_nebi, na zemi i_v_podsvetí

{v}11{/v}a aby každý jazyk vyznával:

„Ježiš Kristus je Pán!“

na slávu Boha Otca.

{v}12{/v}A preto, moji milovaní, ako ste vždy poslúchli, a nielen v_mojej prítomnosti, ale oveľa viac teraz v_mojej neprítomnosti, s_bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. {v}13{/v}Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči. {v}14{/v}Všetko robte bez šomrania a pochybovania, {v}15{/v}aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete {v}16{/v}tým, že sa držíte slova života na moju slávu v_Kristov deň, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Flp 2, 12-13{/r}; {r}Jn 15, 5{/r}

S_bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. {*} Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči.

Pán hovorí: Bezo mňa nemôžete nič urobiť. {*} Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči.

Z_Knihy zjavenia svätého apoštola Jána

{r:Zjv}14, 1-5; 19, 5-10{/r}

{p}

Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu

Ja, Ján, {v}14,1{/v}som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s_ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca. {v}2{/v}A počul som hlas z_neba; bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. Hlas, ktorý som počul, znel, ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. {v}3{/v}A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme. {v}4{/v}To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z_ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi. {v}5{/v}V_ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny.

{v}19,5{/v}A od trónu zaznel hlas:

„Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci,

aj vy, čo sa ho bojíte, malí i_veľkí!“

{v}6{/v}Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu a ako hukot mnohých vôd a ako rachot mocného hromobitia, ktorý volal:

„Aleluja!

Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh.

{v}7{/v}Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu,

lebo nadišla Baránkova svadba

a jeho nevesta sa pripravila.

{v}8{/v}A smela sa obliecť do čistého, skvúceho kmentu; ten kment sú spravodlivé skutky svätých.“

{v}9{/v}Potom mi povedal: „Napíš: Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu!“ A povedal mi: „Tieto Božie slová sú pravdivé.“ {v}10{/v}I_padol som mu k_nohám, aby som sa mu klaňal. Ale on mi povedal: „Pozor, nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov, ktorí majú Ježišovo svedectvo. Bohu sa klaňaj! A Ježišovo svedectvo je duch proroctva.“

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Zjv 14, 2; 19, 6; 12, 10; 19, 5{/r}

Počul som hlas z_neba; bol ako rachot mocného hromobitia: Náš Boh bude kraľovať naveky, {*} Lebo nastala spása, moc a vláda jeho Pomazaného. Aleluja.

A od trónu zaznel hlas: Chváľte nášho Boha, všetci jeho svätí, aj vy, čo sa bojíte Boha, malí i_veľkí! {*} Lebo nastala spása, moc a vláda jeho Pomazaného. Aleluja.

Z_Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom

{r:Kol}3, 1-17{/r}

{p}

Váš život je s_Kristom ukrytý v_Bohu

Bratia, {v}1{/v}ak ste s_Kristom vstali z_mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! {v}2{/v}Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! {v}3{/v}Veď ste zomreli a váš život je s_Kristom ukrytý v_Bohu. {v}4{/v}A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s_ním v_sláve.

{v}5{/v}Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba! {v}6{/v}Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov. {v}7{/v}Kedysi ste aj vy boli takí, keď ste v_nich žili. {v}8{/v}Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i_mrzké reči zo svojich úst. {v}9{/v}Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s_jeho skutkami {v}10{/v}a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. {v}11{/v}Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus.

{v}12{/v}Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. {v}13{/v}Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! {v}14{/v}Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! {v}15{/v}A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v_jednom tele. A buďte vďační!

{v}16{/v}Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. {v}17{/v}A všetko, čo hovoríte alebo konáte, všetko robte v_mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Gal 3, 27-28{/r}; {r}Ef 4, 24{/r}

Všetci, čo ste pokrstení v_Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, {*} Lebo vy všetci ste jeden v_Kristovi Ježišovi.

Oblečte si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v_spravodlivosti a pravej svätosti. {*} Lebo vy všetci ste jeden v_Kristovi Ježišovi.

Alebo iné:

Z_Listu svätého apoštola Pavla Rimanom

{r:Rim}12, 1-21{/r}

{p}

Kresťanský život – duchovná bohoslužba

{v}1{/v}Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. {v}2{/v}A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

{v}3{/v}Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z_vás, aby si nik nemyslel o_sebe viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh. {v}4{/v}Lebo ako máme v_jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, {v}5{/v}tak aj my mnohí sme jedno telo v_Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi. {v}6{/v}Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali: či už dar prorokovať v_súlade s_vierou, {v}7{/v}alebo dar slúžiť v_službe, alebo učiť pri vyučovaní, {v}8{/v}či povzbudzovať pri povzbudzovaní. Kto teda dáva, nech dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne.

{v}9{/v}Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k_dobru. {v}10{/v}Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v_úctivosti, {v}11{/v}v_horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi. {v}12{/v}V_nádeji sa radujte, v_súžení buďte trpezliví, v_modlitbe vytrvalí. {v}13{/v}Majte účasť na potrebách svätých, buďte pohostinní. {v}14{/v}Žehnajte tých, čo vás prenasledujú – žehnajte a nepreklínajte! {v}15{/v}Radujte sa s_radujúcimi, plačte s_plačúcimi! {v}16{/v}Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k_nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.

{v}17{/v}Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. {v}18{/v}Ak je to možné a závisí to od vás, žite v_pokoji so všetkými ľuďmi. {v}19{/v}Nepomstite sa sami, milovaní, ale ponechajte miesto hnevu; veď je napísané: „Mne patrí pomsta, ja sa odplatím,“ hovorí Pán. {v}20{/v}Ale keď bude tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, keď je smädný, daj mu piť, lebo tým, že to urobíš, žeravé uhlie mu nahrnieš na hlavu. {v}21{/v}Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Rim 12, 2{/r}; {r}Ef 4, 23-24{/r}

Premeňte sa obnovou zmýšľania, {*} Aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

Obnovte sa duchovne premenou zmýšľania a oblečte si nového človeka. {*} Aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

Iné, na sviatok svätej ženy, ktorá žila v_manželstve:

Z_Knihy Prísloví

{r:Prís}31, 10-31{/r}

{p}

Chvála statočnej ženy

{v}10{/v}Kto nájde ženu statočnú?

Má väčšiu cenu nad perly.

{v}11{/v}Srdce jej muža má v_nej oporu a nemá núdzu o_zisk.

{v}12{/v}Robí mu len dobre, nikdy nie škodu, po všetky dni svojho života.

{v}13{/v}Vlnu a ľan zháňa

a pracuje s_chuťou vlastnými rukami.

{v}14{/v}Je ako kupecká loď,

zďaleka dováža svoj chlieb.

{v}15{/v}Vstáva za noci,

dáva pokrm svojim domácim

a svojim služobníčkam, čo im patrí.

{v}16{/v}Vyhliadne pole a kúpi ho,

z_ovocia svojich rúk vysádza vinicu.

{v}17{/v}Opasuje si bedrá silou

a otužuje svoje ramená.

{v}18{/v}Skusuje a vidí, že jej podnikanie je dobré,

jej lampa ani v_noci nezhasne.

{v}19{/v}Svojimi rukami siaha po praslici,

jej prsty sa chápu vretena.

{v}20{/v}Bedárovi svoje dlane otvára

a k_chudobnému ruky vystiera.

{v}21{/v}Nebojí sa o_svoj dom, keď príde zima a sneh,

lebo všetci v_jej dome majú po dvoch oblekoch.

{v}22{/v}Narobila si prikrývky;

jej odev sú kment a purpur.

{v}23{/v}Jej muž je vážený pri mestských bránach,

keď zasadá so staršími z_krajiny.

{v}24{/v}Robí a predáva jemné šaty

a Kanaánčanom ponúka opasky.

{v}25{/v}Jej odevom je statočnosť a krása,

s_úsmevom čaká budúci deň.

{v}26{/v}Ujíma sa slova s_múdrosťou

a na jej jazyku je zákon dobroty.

{v}27{/v}Sleduje, čo sa robí v_jej dome,

a neje z_chleba lenivosti.

{v}28{/v}Jej deti vstávajú a dobrorečia jej;

aj jej muž ju chváli:

{v}29{/v}„Mnohé ženy znamenite pracovali,

ale ty si ich všetky predstihla!“

{v}30{/v}Klamlivý je pôvab a krása márna,

len žena, čo sa bojí Pána, zaslúži si chválu.

{v}31{/v}Dajte jej z_ovocia jej rúk

a nech ju chvália v_bránach mesta jej diela.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Prís 31, 17. 18{/r}; porov. {r}Ž 46, 6{/r}

Opasuje si bedrá silou a otužuje svoje ramená; {*} Preto jej lampa nikdy nezhasne.

Boh jej pomáha svojím pohľadom, Boh je s_ňou, nezachveje sa. {*} Preto jej lampa nikdy nezhasne.

Alebo iné:

Z_Prvého listu svätého apoštola Petra

{r:1Pt}3, 1-6. 8-17{/r}

{p}

Uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach

{v}1{/v}Ženy nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien, {v}2{/v}keď uvidia váš čistý život v_bázni. {v}3{/v}Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, {v}4{/v}ale človek skrytý v_srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom. {v}5{/v}Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v_Boha a podriaďovali sa svojim mužom; {v}6{/v}ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania.

{v}8{/v}Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! {v}9{/v}Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.

{v}10{/v}„Veď kto chce milovať život

a vidieť dobré dni,

nech zdržiava svoj jazyk od zlého

a svoje pery od reči úlisnej.

{v}11{/v}Nech sa vyhýba zlu a robí dobre,

nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.

{v}12{/v}Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých

a k_ich prosbám sa nakláňa jeho sluch;

ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo.

{v}13{/v}Ktože vám uškodí, ak budete horliví v_dobrom?! {v}14{/v}Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, {v}15{/v}ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. {v}16{/v}Robte to však skromne, s_bázňou a s_dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v_Kristovi, zahanbili práve v_tom, z_čoho vás osočujú. {v}17{/v}Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Flp 2, 2. 3. 4{/r}; {r}1 Sol 5, 14-15{/r}

Milujte sa a v_pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. {*} Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.

Ujímajte sa slabých, ku všetkým buďte zhovievaví, vždy sa usilujte o_dobro medzi sebou i_voči všetkým. {*} Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.

DRUHÉ ČÍTANIE Vyberú sa vhodné texty zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov.

Z_Homílií svätého biskupa Jána Zlatoústeho na Skutky apoštolov

(Hom. 20, 4: PG 60, 162-164)

{p}

Svetlo kresťana sa nemôže ukryť

Nič nie je jalovejšie ako kresťan, ktorý sa nestará o_spásu iných.

A nemôžeš sa skrývať za chudobu, lebo ťa obviní tá, čo vhodila dva peniažteky{n}porov. {r}Mk 12,42{/r}{/n}. Aj Peter povedal: „Striebro a zlato nemám.“{n}{r}Sk 3,6{/r}{/n} A Pavol bol taký chudobný, že často hladoval a nemal ani najpotrebnejší pokrm.

Ani nízky pôvod nemôžeš spomenúť, lebo ani oni neboli vznešení, ale pochádzali z_nízkeho rodu. Nemôžeš predstierať, že to i_to nevieš, lebo ani oni neboli vzdelaní. Nemôžeš namietať, že si chorý, veď aj Timoteja často prenasledovala choroba.

Každý môže byť užitočný svojmu blížnemu, keď si chce plniť povinnosti.

Nevidíte divé stromy, aké sú silné, aké pekné, štíhle, hladké a vysoké? No keby sme mali záhradu, radšej by sme v_nej mali granátové jablká a úrodné olivy ako tamtie, lebo tie sú len na pohľad, nie na úžitok, a ak je z_nich aj nejaký osoh, nuž len malý.

Takí sú tí, čo sa starajú len o_seba; ba ani takí nie, ale súci už len na potrestanie, lebo tamtie stromy sa hodia na stavbu a na ochranu majetku. Také boli hlúpe panny{n}porov. {r}Mt 25,11{/r}{/n}: cudné, vystrojené, zdržanlivé, ale nikomu na nič, teda len na oheň. Takí sú tí, čo Kristovi nepomáhajú.

Všimni si: Ani jeden z_nich nie je obvinený z_hriechov, že smilnil, že krivo prisahal, z_ničoho takého, ale že nepomohol inému. Taký bol ten, čo zakopal talent{n}porov. {r}Mt 25,18{/r}{/n}: žil nevinne, bezúhonne, ale blížnemu bol neužitočný.

Prosím vás ako môže byť kresťanom, kto takto žije?! Ak zamiešame do múky kvas a on ju všetku nepremení na svoju podobu{n}porov. {r}Mt 13,3{/r}{/n}, bol to skutočne kvas? Alebo ak olej nenaplní vôňou tých, čo sa ním natreli, nazveme ho voňavkou?

Nehovor: Nemôžem iných viesť, lebo keby si bol kresťanom, bolo by možné, aby si nemohol? Pretože tomu, čo je prirodzené, nemožno protirečiť, a tak ani tomuto, o_čom hovoríme, lebo to patrí k_prirodzenosti kresťana.

Neurážaj Boha. Keby si povedal, že slnko nemôže svietiť, urazíš ho. Keď povieš, že kresťan nemôže byť osožný, urazil si Boha a vyhlásil si ho za luhára. Skôr môže slnko nehriať a nesvietiť, ako kresťan nesvietiť. Ľahšie bude svetlo tmou, ako by sa mohlo stať tamto.

Nehovor, že je to nemožné; opak je nemožný. Neurážaj Boha. Keď všetko v_sebe usporiadame, vyjde z_toho presne toto a ako niečo celkom prirodzené. Svetlo kresťana sa nedá schovať; takú jasnú lampu utajiť nemožno.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ef 5, 8-9{/r}; {r}Mt 5, 14. 16{/r}

Ste svetlom v_Pánovi; žite ako deti svetla. {*} Ovocie svetla je v_každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Aleluja.

Vy ste svetlo sveta. Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi. {*} Ovocie svetla je v_každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Aleluja.

Alebo iné:

Z_Rečí svätého biskupa Augustína

(Sermo 96, 1. 4. 9: PL 38, 584. 586. 588)

{p}

O_všeobecnom povolaní k_svätosti

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“{n}{r}Mt 16,24{/r}{/n} Zdá sa tvrdé a ťažké, čo Pán žiada, ak ho niekto chce nasledovať, musí zaprieť sám seba. No nie je ani tvrdé ani ťažké, čo žiada ten, kto pomôže splniť, čo žiada.

Lebo je pravdivé, čo mu hovorí žalm: „Pridŕžam sa tvrdej cesty podľa tvojich slov.“{n}porov. {r}Ž 17,4{/r}{/n} A pravdivé je aj to, čo on povedal: „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“{n}{r}Mt 11,30{/r}{/n} Čo rozkaz robí tvrdým, láska urobí príjemným.

Čo znamená: „Nech vezme svoj kríž“{n}{r}Mt 16,24{/r}{/n}? Nech znáša všetko nepríjemné: tak ma nasleduje. Kto začne v_svojom živote uplatňovať moje prikázania, bude mať mnoho odporcov, mnohí mu budú brániť, mnohí ho budú prehovárať, a to aj z_takzvaných Kristových nasledovníkov. S_Kristom chodili aj takí, čo zabraňovali kričať slepcom{n}porov. {r}Lk 18,39{/r}{/n}. Ak ho chceš nasledovať, premeň na kríž vyhrážky, lichotenie a všetky prekážky, vezmi tento kríž a nes ho, nepoddaj sa mu.

A tak v_tomto svätom, dobrom, zmierenom spasenom svete, alebo skôr vo svete, ktorý má byť spasený, ale v_nádeji už je spasený, „lebo v_nádeji sme spasení“{n}porov. {r}Rim 8,24{/r}{/n}; teda v_tomto svete, a je ním Cirkev, ktorá celá nasleduje Krista, povedal všetkým: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba.“{n}{r}Mt 16,24{/r}{/n}

Lebo toto nemajú počuť len panny, a tie, čo sú vydaté, nie; alebo len vdovy, a tie, čo majú muža, nie; len mnísi, a tí, čo sú ženatí, nie; alebo len klerici, a laici nie: ale celá Cirkev, celé telo, všetky údy – odlišné, ale usporiadané podľa vlastných úloh – majú nasledovať Krista.

Má ho nasledovať celá Cirkev, jeho jediná, jeho holubica, jeho nevesta, vykúpená a obdarená krvou Ženícha. Tu má svoje miesto panenská neporušenosť, tu má miesto vdovská zdržanlivosť a tu má svoje miesto aj manželská čistota.

Všetky údy tu majú miesto: podľa svojho postavenia, podľa svojej úlohy a svojím spôsobom majú nasledovať Krista. Majú sa zaprieť, teda si nemajú o_sebe namýšľať; majú vziať svoj kríž, teda pre Krista znášať vo svete všetko, čo im svet spôsobuje. Majú ho milovať, lebo on jediný nepodvádza, jeho jediného nemožno oklamať a on jediný neklame: majú ho milovať, lebo čo sľúbil, splní. Ale pretože nedáva hneď viera sa kolíše. Čakaj, vydrž, vezmi a nes odďaľovanie; tak naozaj ponesieš svoj kríž.

{p}

RESPONZÓRIUM

Tento muž vykonal pred Bohom veľké skutky a celým srdcom chválil Pána; {*} Nech prosí za hriešnikov všetkých národov. Aleluja.

Hľa, človek bez úhony, pravý ctiteľ Boha, zdržanlivý od zlého a pevný vo svojej nevinnosti. {*} Nech prosí za hriešnikov všetkých národov. Aleluja.

Iné, na sviatok svätej ženy, ktorá žila v_manželstve:

Z_príhovoru pápeža Pia Dvanásteho k_novomanželom

(Discorsi e Radiomessaggi, 11 mart. 1942: 3, 385-390)

{p}

Žena, slnko rodiny

V_rodine žiari akési vlastné slnko. Je ním žena. Počujte, čo o_nej hovorí Sväté písmo: „Pôvab úprimnej ženy potešuje muža. Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab. Ako slnko, čo vychádza svetu na Božej oblohe, tak je krása dobrej ženy ozdobou jej domu.“{n}porov. {r}Sir 26,16-22{/r}{/n}

Naozaj žena a matka je ako slnko rodiny. Je slnkom svojou veľkodušnosťou a schopnosťou obetovať sa, stálou radosťou, pozornou a milou starostlivosťou o_všetko, čo môže urobiť radosť mužovi a deťom. Ona sála okolo seba svetlo a srdečné teplo. Hoci sa hovorí, že manželstvo je šťastné vtedy, keď obaja manželia idú doň s_túžbou urobiť šťastným toho druhého, a nie seba, a hoci to závisí od obidvoch, predsa len takýto vynikajúci duševný zmysel a úloha sú výsadou ženy. Lebo ona je od prírody obdarená materským citom a akousi zvláštnou múdrosťou a rozumnosťou srdca. Preto na príkrosť odpovedá vľúdnosťou, keď ju urazia, dá najavo svoju dôstojnosť spojenú s_úctou, tak ako keď slnko na úsvite rozveselí zahmlené ráno a večer pri západe ožiari zlatými lúčmi ťažké mraky.

Žena je slnko rodiny svojím jasným pohľadom a milým slovom. Jej oči a hlas príjemne vnikajú do duše, zjemňujú ju, zmocňujú sa jej, dvíhajú ju, utišujú v_nej búrky vášní a muža vyzývajú k_radosti z_dobra a k_blaživému rodinnému rozhovoru po celodennej, často namáhavej práci v_úrade alebo na poli, v_zložitých obchodných záležitostiach alebo v_rastúcom priemysle.

Žena je slnko rodiny zvláštnou prirodzenou a šľachetnou úprimnosťou, vážnou jednoduchosťou a ušľachtilou kresťanskou dôstojnosťou; ďalej vnútornou sústredenosťou, duševnou vyrovnanosťou a príjemným vystupovaním, vkusným oblečením a prizdobením i_skromným a príťažlivým správaním. Jemný a vnímavým duch, pôvabné črty tváre, mlčanie a úsmev bez zlomyseľnosti, pohyby hlavy prezrádzajúce dobrotu, to všetko jej získava krásu ušľachtilého a pritom jednoduchého kvetu, ktorý otvára lupene na prijímanie a vyžarovanie slnečných farieb.

Kiež by ste si uvedomili, aké vznešené city lásky a vďačnosti vzbudzuje a vštepuje obraz takejto ženy a matky v_srdciach otca a detí!

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Sir 26, 16a. 19. 21{/r}

Pôvab úprimnej ženy potešuje muža; {*} Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab.

Ako slnko, čo vychádza svetu na Božej oblohe, tak je krása dobrej ženy ozdobou jej domu. {*} Svätá a cudná žena je pôvab nad pôvab.

NA VIGÍLIU: Ant. Bedrá majte opásané a lampy zažaté. Aleluja.
Evanjelium zo spoločnej časti na sviatky svätíc z_omšového lekcionára.

MODLITBA CEZ DEŇ

V_doplnkovej psalmódii namiesto žalmu 122 možno brať žalm 129 a namiesto žalmu 127 možno vziať žalm 131.

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Na svojich služobníkov a služobníčky vylejem svojho Ducha. Aleluja.

Ant. napoludnie Moje srdce i_moje telo vznášajú sa k_Bohu živému. Aleluja.

Ant. popoludní Celá som Pánova a on je môj. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 6, 7b-8{/r}

Čo človek zaseje, to bude aj žať. Lebo kto seje pre svoje telo, z_tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre Ducha, z_Ducha bude žať večný život.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 9, 26-27a{/r}

Ja teda tak bežím, nie ako na neisto, tak bojujem, nie akoby som bil do vetra. Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Flp 4, 8. 9b{/r}

Bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné. A Boh pokoja bude s_vami.

Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, Aleluja.

Čo kráčajú podľa zákona Pánovho. Aleluja.

Našla som, koho miluje moja duša. Aleluja.

Chytila som ho a viac ho nepustím. Aleluja.

Pane, budem ti spievať a hrať na harfe. Aleluja.

Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života. Aleluja.