NA SVIATKY UČITEĽOV CIRKVI

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS je ako na druhé vešpery.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov okrem toho, čo nasleduje:

Z_Prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom

{r:1Kor}2, 1-16{/r}

{p}

Hovoríme tajomnú Božiu múdrosť

{v}1{/v}Keď som prišiel k_vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. {v}2{/v}Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného. {v}3{/v}A bol som u_vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. {v}4{/v}Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v_presvedčivých a múdrych slovách, ale v_prejavoch Ducha a moci, {v}5{/v}aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.

{v}6{/v}Medzi dokonalými hovoríme aj múdrosť – no nie múdrosť tohto veku ani múdrosť kniežat tohto veku, ktoré spejú k_záhube, {v}7{/v}ale hovoríme tajomnú Božiu múdrosť, ktorá bola skrytá a ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu. {v}8{/v}Nik z_kniežat tohto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, nikdy by neboli ukrižovali Pána slávy. {v}9{/v}Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“

{v}10{/v}Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. {v}11{/v}Veď kto z_ľudí vie, čo je v_človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v_ňom? Tak ani čo je v_Bohu, nepozná nik, iba Boží Duch. {v}12{/v}A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z_Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval. {v}13{/v}A o_tom hovoríme nie slovami naučenými od ľudskej múdrosti, ale slovami, ktoré nás naučil Duch; duchovné veci duchovne vysvetľujeme. {v}14{/v}Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. {v}15{/v}No duchovný posudzuje všetko, a jeho nik nemôže posúdiť.

{v}16{/v}Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie,

aby ho poúčal?

My však máme Kristovo zmýšľanie.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Kor 1, 21. 23. 25{/r}

Bohu sa zapáčilo spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. {*} My však ohlasujeme ukrižovaného Krista. Aleluja.

Lebo čo je u_Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u_Boha slabé, je silnejšie ako ľudia. {*} My však ohlasujeme ukrižovaného Krista. Aleluja.

Z_Knihy Múdrosti

{r:Múd}7, 7-16. 22-30{/r}

{p}

Šťastie spravodlivých u_Boha

{v}7{/v}Modlil som sa a bol mi daný rozum,

prosil som a vošiel do mňa duch múdrosti.

{v}8{/v}Dal som jej prednosť pred žezlami a trónmi

a bohatstvo v_porovnaní s_ňou som nepokladal za nič.

{v}9{/v}Ani drahokam som jej nestaval na roveň,

lebo všetko zlato vedľa nej je trochou piesku

a striebro popri nej za blato možno počítať.

{v}10{/v}Miloval som ju väčšmi než zdravie a krásu,

chcem ju mať radšej ako denné svetlo,

lebo jej svetlo nikdy nevyhasne.

{v}11{/v}A spolu s_ňou mi prišli všetky dobrá,

v_jej rukách je nespočetné bohatstvo.

{v}12{/v}A zo všetkých som sa tešil, lebo ich predchádzala múdrosť,

nevedel som, že ona je matkou tohto všetkého.

{v}13{/v}Učil som sa jej úprimne a bez závisti ju ďalej podávam.

Neutajujem jej bohatstvo,

{v}14{/v}lebo ona je nevyčerpateľným pokladom pre ľudí.

Tí, čo ho získajú, stávajú sa Božími priateľmi,

odporúčajú sa mu darmi získanými výchovou.

{v}15{/v}Nech mi dá Boh hovoriť podľa presvedčenia

a myslieť tak, aby to bolo hodné darov, čo som dostal,

lebo on sám je vodcom múdrosti

a usmerňovateľom mudrcov.

{v}16{/v}Veď sme v_jeho ruke, my aj naše reči,

múdrosť a zručnosť v_konaní.

{v}22{/v}V_nej je duch chápavý a svätý,

jediný a mnohonásobný, jemný,

bystrý, prenikavý, nepoškvrnený,

jasný, nevinný, milujúci dobro, ostrý,

{v}23{/v}nezadržateľný, dobročinný, ľudský, dobrotivý,

pevný, istý, pokojný,

všemohúci, vševidiaci,

prenikajúci všetkých duchov,

rozumných, čistých, najjemnejších.

{v}24{/v}Veď múdrosť je pohyblivejšia než akýkoľvek pohyb;

je taká, že svojou čistotou prechádza a preniká všetko.

{v}25{/v}Ona je dychom Božej sily

a čistý výron slávy Všemohúceho,

preto nič nečisté sa jej dotknúť nemôže.

{v}26{/v}Ona je odblesk večného svetla,

zrkadlo Božej moci bez škvrny

a obraz jeho dobroty.

{v}27{/v}A hoci je len jedna, môže všetko;

zostáva sama v_sebe a všetko obnovuje.

V_každom pokolení prechádza do svätých duší

a robí z_nich Božích priateľov a prorokov.

{v}28{/v}Veď Boh miluje len toho,

kto býva s_múdrosťou.

{v}29{/v}Ona je krajšia než slnko

a prevyšuje všetky súhvezdia;

v_porovnaní so svetlom žiari jasnejšie,

{v}30{/v}lebo po svetle nasleduje noc,

ale múdrosť zloba nezmôže.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Múd 7, 7-8{/r}; {r}Jak 1, 5{/r}

Modlil som sa a bol mi daný rozum, {*} Prosil som a vošiel do mňa duch múdrosti. Dal som jej prednosť pred žezlami a trónmi.

Ak niekomu z_vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitiek, a dostane ju. {*} Prosil som a vošiel do mňa duch múdrosti. Dal som jej prednosť pred žezlami a trónmi.

Z_Knihy Sirachovho syna

{r:Sir}39, 1b-14{/r}

{p}

Múdry znalec Písma

{v}1{/v}Múdry človek preskúma múdrosť všetkých predkov

a bude sa zapodievať výrokmi prorokov.

{v}2{/v}Bude mať na mysli, čo rozprávali slávni mužovia,

a pochopí dôvtip obraznej reči.

{v}3{/v}Bude skúmať a bude sa zaoberať

tajomstvami podobenstiev.

{v}4{/v}Bude konať službu u_veľmožov;

ba zjaví sa aj pred kniežatami.

{v}5{/v}Bude chodiť po krajine iných národov

a zistí, čo je v_ľuďoch dobré a čo zlé.

{v}6{/v}Už na úsvite pozdvihuje svoje srdce

k_Pánovi, ktorý ho stvoril,

a modlí sa pred tvárou Najvyššieho.

{v}7{/v}Otvorí svoje ústa na modlitbu

a bude odprosovať za svoje prečiny.

{v}8{/v}Ak bude chcieť zvrchovaný Pán,

naplní ho duchom rozumu

{v}9{/v}a on bude ako lejak chrliť slová jeho múdrosti

a modlitbou bude zvelebovať Pána.

{v}10{/v}Bude správne usudzovať a žiť

a uvažovať o_jeho tajomstvách.

{v}11{/v}Bude zjavovať výchovnú silu jeho náuky

a chváliť sa bude zákonom Pánovej zmluvy.

{v}12{/v}Mnohí budú chváliť jeho múdrosť

a nikdy sa na ňu nezabudne.

{v}13{/v}Spomienka na neho nezanikne

a jeho meno budú vyhľadávať z_pokolenia na pokolenie.

{v}14{/v}O_jeho múdrosti budú rozprávať národy

a jeho chválu bude hlásať zhromaždený ľud.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Sir 15, 5-6{/r}

Uprostred zhromaždenia Pán otvoril jeho ústa {*} A naplnil ho duchom múdrosti a rozumnosti.

Zahrnul ho veselosťou a plesaním. {*} A naplnil ho duchom múdrosti a rozumnosti.

Zo Zrkadla Viliama, opáta kláštora svätého Teodorika

(PL 180, 384)

{p}

Poznanie viery treba hľadať v_Duchu Svätom

Verná duša, keď sa v_tvojej viere nakopia v_tebe tajomstvá, s_ktorými si nevieš rady, až sa chveje tvoja prirodzenosť, odváž sa povedať: Ako to vlastne je?{n}porov. {r}Lk 1,34{/r}{/n} Ale nie v_úsilí odporovať im, lež s_ochotou prijať.

Tvoja otázka nech je modlitbou, nech je láskou, nech je zbožnou a pokornou túžbou. Neskúmaj pyšne Boží majestát, ale v_Božích spasiteľných činoch hľadaj našu spásu a Anjel veľkej rady{n}porov. {r}Iz 9,6{/r}{/n} ti odpovie: „Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, on vám pripomenie všetko a uvedie vás do plnej pravdy.“{n}{r}Jn 15,26{/r}; {r:Jn}14,26{/r}; {r:Jn}16,13{/r}{/n} Lebo nik „nevie, čo je v_človekovi, okrem ducha, ktorý je v_človeku; tak ani to, čo je v_Bohu, nepozná nik, iba Duch Boží“{n}porov. {r}1Kor 2,11{/r}{/n}.

Ponáhľaj sa mať teda účasť na Duchu Svätom. Keď ho vzývaš, je pri tebe; ani by si ho nemohol vzývať, keby už pri tebe nebol. Keď ho vzývaš, prichádza; prichádza a s_ním záplava Božieho požehnania. On je ako prúd rieky, ktorý obveseľuje Božie mesto{n}porov. {r}Ž 46,5{/r}{/n}.

Keď príde a zistí, že si pokorný, tichý a máš úctu k_Božiemu slovu, spočinie na tebe a zjaví ti, čo Boh Otec skryl pred múdrymi a obozretnými tohto sveta{n}porov. {r}Mt 11,25{/r}{/n}, a začne sa ti rozjasňovať, čo povedala Múdrosť učeníkom na zemi, a oni to nemohli zniesť, kým neprišiel Duch pravdy, ktorý ich uviedol do plnej pravdy{n}porov. {r}Jn 16,12-13{/r}{/n}.

Ale zbytočné je očakávať, že ju možno počuť alebo naučiť sa z_úst niektorého človeka, keď ju nemôže človek počuť alebo naučiť sa z_jazyka samej Pravdy. Veď sama Pravda hovorí: „Boh je duch.“{n}{r}Jn 4,24{/r}{/n}

A ako tí, ktorí sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v_Duchu a pravde{n}{r}Jn 4,24{/r}{/n}, tak pre tých, čo ho túžia poznať, má význam len v_Duchu Svätom hľadať poznanie viery a zmysel jeho čistej, celej pravdy.

On je pre chudobných v_duchu, v_temnotách a v_nevedomosti tohto života žiariace svetlo, strhujúca láska, príjemné vzrušenie, prístup človeka k_Bohu, on je láska milujúceho, zbožnosť a vernosť.

On verným zjavuje Božiu spravodlivosť čoraz silnejšou vierou{n}{r}Rim 1,17{/r}{/n}, keď dáva milosť za milosťou{n}porov. {r}Jn 1,16{/r}{/n}, za vieru z_počutia vieru osvietenú.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Mt 13, 52{/r}; {r}Prís 14, 33{/r}

Každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, {*} Podobá sa hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i_staré. Aleluja.

V_srdci rozumného prebýva múdrosť a vychováva aj neučených. {*} Podobá sa hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i_staré. Aleluja.

Alebo iné:

Z_dogmatickej konštitúcie Dei Verbum Druhého vatikánskeho koncilu o_Božom zjavení

(Kap. 2, {r:DV}7-8{/r})

{p}

Podávanie Božieho zjavenia

Kristus Pán, v_ktorom sa završuje celé zjavenie vznešeného Boha{n}porov. {r}2Kor 1,20{/r}; {r:2Kor}3,16 – 4,6{/r}{/n}, rozkázal apoštolom, aby všetkým ohlasovali evanjelium – ktoré predpovedali proroci a on naplnil a vlastnými ústami vyhlásil – ako zdroj všetkej spasiteľnej pravdy a mravného poriadku a aby im tak sprostredkovali Božie dary.

Toto apoštoli verne splnili, keď ústnym ohlasovaním v_príkladoch a poučeniach podali všetko, čo sa dozvedeli z_Kristových úst, zo styku s_ním a z_jeho skutkov alebo poznali pod vplyvom Ducha Svätého, a niektorí apoštoli a apoštolskí žiaci z_vnuknutia toho istého Ducha Svätého zachytili blahozvesť spásy aj písomne.

Ale aby sa evanjelium zachovalo v_Cirkvi stále neporušené a živé, apoštoli zanechali biskupov ako svojich nástupcov a odovzdali im svoje miesto v_učiteľskom úrade. Odovzdali im všetko, čo Boží ľud potrebuje, aby mohol sväto žiť a rásť vo viere. Takto Cirkev svojím učením, životom a kultom udržuje a všetkým pokoleniam odovzdáva samu seba a všetko, čo verí.

Toto apoštolské podanie sa v_Cirkvi s_pomocou Ducha Svätého zveľaďuje: prehlbuje sa poznanie podávaných udalostí a rečí rozjímaním a štúdiom veriacich, ktorí o_nich premýšľajú vo svojom srdci{n}porov. {r}Lk 2,19.51{/r}{/n}, dôverným poznaním duchovných skutočností zo skúsenosti a kazateľskou činnosťou tých, ktorí s_biskupským nástupníctvom dostali hodnovernú charizmu pravdy. Takto Cirkev v_priebehu vekov neprestajne smeruje k_plnosti Božej pravdy, kým sa na nej nesplnia Božie slová.

Výroky svätých Otcov dosvedčujú živú prítomnosť tejto tradície, že jej bohatstvo preniká do praxe a života veriacej a modliacej sa Cirkvi.

Z_tejto tradície Cirkev pozná úplný zoznam svätých kníh, s_jej pomocou plnšie chápe samy sväté spisy a neprestajne ich uvádza do života. Takto sa Boh, ktorý kedysi prehovoril, neprestajne zhovára s_Nevestou svojho milovaného Syna a Duch Svätý, skrze ktorého v_Cirkvi zaznieva živý hlas evanjelia a jej prostredníctvom vo svete, vovádza veriacich do plnej pravdy a dáva Kristovmu slovu prebývať v_nich v_celej svojej bohatosti{n}porov. {r}Kol 3,16{/r}{/n}.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Pt 1, 25{/r}; porov. {r}Lk 1, 2{/r}

Pánovo slovo trvá naveky. {*} A toto slovo sa vám zvestovalo. Aleluja.

Ako nám ho odovzdali tí, čo boli od samého začiatku očitými svedkami a služobníkmi slova. {*} A toto slovo sa vám zvestovalo. Aleluja.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS je ako na druhé vešpery.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jak 3, 17-18{/r}

Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. A ovocie spravodlivosti sa zasieva v_pokoji pre tých, čo šíria pokoj.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Z_úst spravodlivého {*} Zaznieva múdrosť.

Z_úst spravodlivého {*} Zaznieva múdrosť.

A jeho jazyk hovorí, čo je správne. {*}

Zaznieva múdrosť.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Z_úst spravodlivého {*} Zaznieva múdrosť.

Vo Veľkonočnom období:

Z_úst spravodlivého zaznieva múdrosť, {*} Aleluja, aleluja.

Z_úst spravodlivého zaznieva múdrosť, {*} Aleluja, aleluja.

A jeho jazyk hovorí, čo je správne. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Z_úst spravodlivého zaznieva múdrosť, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Kto zachová prikázania a tak bude aj učiť, ten bude v_nebeskom kráľovstve veľký. Aleluja.

MODLITBA

Modlitba je vlastná; ak takej niet, berie sa:

Večný Bože, ty si dal svätému M. hlboké poznanie tajomstiev viery; na jeho príhovor nám pomáhaj, aby sme sa verne pridržiavali tvojej pravdy a vyznávali ju svojím životom.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, prameňu múdrosti. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Si Učiteľ náš, Kriste, dobrý, večný,

tvoj milý zákon pomáha nám k_spáse,

my vieme s_Petrom, že má slovo tvoje

životné zdroje.

Najlepší Pastier ľudstva, z_neba stále

Neveste svojej obnovuješ sľuby,

preto aj v_búrkach Cirkev oddane ti

stred sveta svieti.

Preverže svojich slávnych služobníkov,

tie jasné, živé hviezdy na oblohe,

nech ožiaria nám k_nebu chodník šerý

pravdami viery.

Kiež sa ti zľúbi náš spev, Učiteľu!

Hlas učiteľov otvára nám taje

duchovné a od hmoty nezávisle

poúča mysle.

Náš dnešný svätec nech sa prihovorí,

by tvoj ľud rád mal svetlo a v_ňom kráčal,

kým nezaplesá preniknutý žiarou

pred tvojou tvárou. Amen.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Múd 7, 13-14{/r}

Učil som sa múdrosti úprimne a bez závisti ju ďalej podávam. Neutajujem jej bohatstvo, lebo ona je nevyčerpateľným pokladom pre ľudí. Tí, čo ho získajú, stávajú sa Božími priateľmi, odporúčajú sa mu darmi získanými výchovou.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

O_múdrosti svätých {*} Rozprávajú národy.

O_múdrosti svätých {*} Rozprávajú národy.

A ich chválu hlása zhromaždený ľud. {*}

Rozprávajú národy.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

O_múdrosti svätých {*} Rozprávajú národy.

Vo Veľkonočnom období:

O_múdrosti svätých rozprávajú národy, {*} Aleluja, aleluja.

O_múdrosti svätých rozprávajú národy, {*} Aleluja, aleluja.

A ich chválu hlása zhromaždený ľud. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

O_múdrosti svätých rozprávajú národy, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých priviedli k_spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Aleluja.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS

Večné slnko, ty prenikáš

svetlom svet, všetko stvorenie,

ty nadpozemské svetlo sŕdc:

nech vrúcny spev náš tebe znie.

Tvoj Svätý Duch vždy stará sa

o_živé lampy planúce:

ich žiara svetu odkrýva

cesty ku spáse vedúce.

Čo plynie z_tvojich svätých úst

a srdciam z_prirodzenosti,

to všetko zaskvelo sa zas

vo služobníkoch milosti.

V_ich kruhu slávu požíva

blažený muž, čo čnosťami,

múdrosťou žiaril na zemi;

aj my ho ctíme chválami.

A prosíme ho, nech aj nám

ukáže cesty Pánove,

aby nás ruky Otcove

objali v_teplom domove.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jak 3, 17-18{/r}

Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. A ovocie spravodlivosti sa zasieva v_pokoji pre tých, čo šíria pokoj.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Uprostred zhromaždenia {*} Pán otvoril jeho ústa.

Uprostred zhromaždenia {*} Pán otvoril jeho ústa.

A naplnil ho duchom múdrosti a rozumnosti. {*}

Pán otvoril jeho ústa.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Uprostred zhromaždenia {*} Pán otvoril jeho ústa.

Vo Veľkonočnom období:

Uprostred zhromaždenia Pán otvoril jeho ústa, {*} Aleluja, aleluja.

Uprostred zhromaždenia Pán otvoril jeho ústa, {*} Aleluja, aleluja.

A naplnil ho duchom múdrosti a rozumnosti. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Uprostred zhromaždenia Pán otvoril jeho ústa, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Svätý M., vynikajúci učiteľ, svetlo svätej Cirkvi, milovník Božieho zákona, pros za nás Božieho Syna. Aleluja.