NA SVIATKY VIACERÝCH MUČENÍKOV

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Ó, mučeníkov slávny Kráľ

a vyznávačov koruna,

ty vedieš k_veciam nebeským

tých, ktorí zhrdli zemskými.

Buď k_našim prosbám láskavý,

hľaď na náš prejav oslavy,

pre svätosť tvojich víťazov

aj nám buď pevnou nádejou.

Ty v_mučeníkoch víťazíš

a vyznávačov zachrániš:

Premôž aj naše nečnosti,

Uštedrovateľ milosti.

Buď sláva Bohu Otcovi

i_jedinému Synovi

i_Duchu Tešiteľovi

teraz i_večné na veky. Amen.

Ant. 1 Svätí mučeníci vyliali na zemi svoju krv pre Krista, preto dosiahli večnú odmenu. Aleluja.

Ž 2

Ant. 2 Spravodliví žijú naveky, v_Pánovi je ich odmena. Aleluja.

Ž 33,I

Ant. 3 Svätí moji, vy ste vo svete bojovali, ja vás odmením za vašu námahu. Aleluja.

Ž 33,II

Naša duša očakáva Pána. Aleluja.

On je naša pomoc a ochrana. Aleluja.

Z_Listu svätého apoštola Pavla Rimanom

{r:Rim}8, 18-39{/r}

{p}

Nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v_Kristovi Ježišovi

Bratia, {v}18{/v}myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s_budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.

{v}19{/v}Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. {v}20{/v}Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti – nie z_vlastnej vôle, ale z_vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, {v}21{/v}že aj samo stvorenie bude vyslobodené z_otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. {v}22{/v}Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v_pôrodných bolestiach až doteraz. {v}23{/v}A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. {v}24{/v}Lebo v_nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v_niečo, čo vidí? {v}25{/v}Ale ak dúfame v_niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.

{v}26{/v}Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. {v}27{/v}A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.

{v}28{/v}Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. {v}29{/v}Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. {v}30{/v}A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

{v}31{/v}Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? {v}32{/v}Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s_ním nedaroval všetko!?

{v}33{/v}Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? {v}34{/v}A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac – ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás?

{v}35{/v}Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? {v}36{/v}Ako je napísané:

„Pre teba nás usmrcujú deň čo deň,

pokladajú nás za ovce na zabitie.“

{v}37{/v}Ale v_tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. {v}38{/v}A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, {v}39{/v}ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v_Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Mt 5, 44-45. 48{/r}; {r}Lk 6, 27{/r}

Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú a potupujú, {*} Aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.

Buďte teda dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. {*} Aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach.

Ak sa koná vigília, berie sa čítanie z_Múd 5, 1-15 s_príslušným responzóriom (Svätí slávne).

Z_Knihy Múdrosti

{r:Múd}3, 1-15{/r}

{p}

Duše spravodlivých sú v_Božích rukách

{v}1{/v}Duše spravodlivých sú v_Božích rukách,

muka smrti sa ich nedotkne.

{v}2{/v}Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi;

za nešťastie pokladali ich smrť

{v}3{/v}a ich odchod od nás za záhubu.

Ale oni sú v_pokoji.

{v}4{/v}A hoci v_očiach ľudí pretrpeli muky,

ich nádej je plná nesmrteľnosti.

{v}5{/v}Po krátkom utrpení prijmú veľké dobrodenie,

lebo ich Boh skúšal

a zistil, že sú ho hodni.

{v}6{/v}Vyskúšal ich ako zlato v_peci

a prijal ich ako celopalnú žertvu.

{v}7{/v}V_deň ich súdu zažiaria,

prebehnú sťa iskry cez trstinu,

{v}8{/v}súdiť budú ľudstvo, nad národmi budú panovať

a Pán bude nad nimi kraľovať naveky.

{v}9{/v}Tí, čo v_neho dúfajú, poznajú pravdu

a verní zotrvajú v_láske pri ňom,

lebo pre svätých je pripravená milosť a zľutovanie

a pre jeho vyvolených odmena.

{v}10{/v}Ale bezbožní budú potrestaní za svoje zmýšľanie;

pohrdli spravodlivým a odpadli od Pána.

{v}11{/v}Nešťastný je, kto pohŕda múdrosťou a poriadkom;

prázdna je ich nádej, námaha neplodná

a ich diela sú neužitočné.

{v}12{/v}Ich ženy sú nerozumné,

ich deti ničomné,

zlorečené je ich potomstvo.

{v}13{/v}A šťastná je aj neplodná a nepoškvrnená,

ktorá nepoznala hriešne lôžko;

bude mať ovocie pri navštívení duší.

{v}14{/v}Aj eunuch, ktorý svojimi rukami nespáchal zločin

a nezamýšľal proti Pánovi ničomnosť,

dostane skvelú odmenu za vernosť

a utešený údel v_Pánovom chráme.

{v}15{/v}Lebo ovocie dobrej práce je slávne

a koreň múdrosti nikdy nevyhynie.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Ef 4, 4. 5{/r}

Svätí slávne vyliali svoju krv pre Pána; v_živote milovali Krista a v_smrti ho nasledovali. {*} Preto si zaslúžili korunu víťazstva. Aleluja.

Bol v_nich jeden duch a jedna viera. {*} Preto si zaslúžili korunu víťazstva. Aleluja.

Z_Knihy zjavenia svätého apoštola Jána

{r:Zjv}7, 9-17{/r}

{p}

Vízia veľkého zástupu vyvolených

Ja, Ján, {v}9{/v}som videl: a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v_rukách mali palmy {v}10{/v}a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!“

{v}11{/v}Všetci anjeli stáli okolo trónu, starcov a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu {v}12{/v}a volali: „Amen! Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc i_sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.“

{v}13{/v}I_prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: „Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“ {v}14{/v}Povedal som mu: „Pán môj, ty to vieš.“ A on mi povedal: „To sú tí, čo prichádzajú z_veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v_Baránkovej krvi. {v}15{/v}Preto sú pred Božím trónom a dňom i_nocou mu slúžia v_jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi. {v}16{/v}Už nebudú hladovať ani žízniť; nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť, {v}17{/v}lebo Baránok, čo je v_strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k_prameňom vôd života. A Boh im zotrie z_očí každú slzu.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Múd 10, 17-20{/r}

Tvoji svätí, Pane, šli obdivuhodnou cestou, keď zachovávali tvoje príkazy. {*} Bez pohromy prešli cez mohutné vody: ukázala sa im suchá zem a bezpečná cesta cez Červené more. Aleluja.

Svorne velebili tvoju víťaznú ruku a ospevovali tvoje meno, Pane. {*} Bez pohromy prešli cez mohutné vody: ukázala sa im suchá zem a bezpečná cesta cez Červené more. Aleluja.

Z_Listov svätého biskupa a mučeníka Cypriána

(Ep. 6, 1-2: CSEL 3, 480-482)

{p}

My, čo túžime dostať sa k_Pánovým prísľubom, musíme vo všetkom nasledovať Pána

Pozdravujem vás, milovaní bratia, s_túžbou osobne sa s_vami stretnúť, ak mi okolnosti dovolia dostať sa k_vám. Veď čo môže byť milšie a blaživejšie pre mňa, ako prísť k_vám a nechať sa objať vašimi rukami, ktoré ostali čisté a nevinné, zachovali vernosť Pánovi a odmietli svätokrádežné služby?

Čo je krajšie a vznešenejšie, ako pobozkať vaše ústa, ktoré slávnym hlasom vyznali Pána, nechať na seba priamo hľadieť vaše oči, ktoré pohrdli svetom a stali sa hodnými hľadieť na Pána?

Ale nemám možnosť zažiť túto radosť. Preto namiesto seba posielam vašim ušiam a očiam tento list, ktorým vám blahoželám a povzbudzujem vás, aby ste pevne a neochvejne vytrvali vo vyznávaní nebeskej slávy, aby ste nastúpili na dôstojnú Pánovu cestu, a tak s_duchovnou silou pokročili k_dosiahnutiu odmeny pod ochranou a pod vedením Pána, ktorý povedal: „A hľa, ja som s_vami po všetky dni až do skončenia sveta.“{n}{r}Mt 28,20{/r}{/n}

Šťastné väzenie, ktoré ožiarila vaša prítomnosť! Šťastné väzenie, ktoré posiela Božích ľudí do neba! Temnoty žiarivejšie ako slnko a jasnejšie ako svetlo tohto sveta! V_nich vyrástol Boží chrám a vierou v_Boha sa posvätili vaše údy.

Vo vašich srdciach a mysliach teraz nežije nič iné, len Božie príkazy a nebeské nariadenia, ktorými vás vždy oživoval Duch Svätý, aby ste vládali zniesť utrpenie. Nemyslite na smrť, ale na nesmrteľnosť, ani na časné utrpenie, ale na nepominuteľnú slávu, lebo v_Písme je: „V_Božích očiach má veľkú cenu smrť jeho spravodlivých.“{n}porov. {r}Ž 116,15{/r}{/n} A inde: „Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Boh nepohŕda srdcom skrúšeným a poníženým.“{n}porov. {r}Ž 51,19{/r}{/n} A zasa na inom mieste Sväté písmo hovorí o_mukách, ktoré Božích mučeníkov zasväcujú a posväcujú samou skúškou utrpenia: „Hoci v_očiach ľudí pretrpeli muky, ich nádej je plná nesmrteľnosti. Súdiť budú ľudstvo, nad národmi budú panovať a Pán bude nad nimi kraľovať naveky.“{n}{r}Múd 3,4.8{/r}{/n}

Keď si uvedomíte, že budete s_Kristom Pánom súdiť a kraľovať, musíte plesať od radosti z_budúcej odmeny, pohrdnete terajším utrpením vo vedomí, že na tejto zemi musí spravodlivosť od stvorenia sveta narážať na odpor a trpieť, keď už na samom začiatku bol zavraždený spravodlivý Ábel a potom všetci spravodliví posli, proroci a apoštoli.

Týmto všetkým dal Pán príklad na sebe samom, keď učil, že do jeho kráľovstva sa dostanú tí, čo ho nasledujú na jeho ceste; hovoril: „Kto miluje svoj život na tomto svete, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.“{n}{r}Jn 12,25{/r}{/n} A znova: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i_dušu i_telo zahubiť v_pekle.“{n}{r}Mt 10,28{/r}{/n}

Aj Pavol nás napomína, že ak chceme dosiahnuť Pánove prisľúbenia, musíme vo všetkom napodobňovať Pána. Doslovne: „Sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj Boží dedičia a Kristovi spoludedičia. Pravda, ak s_ním trpíme, aby sme s_ním boli aj oslávení.“{n}{r}Rim 8,16-17{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

Keď v_sile viery zápasíme, díva sa na nás Boh, dívajú sa anjeli, díva sa Kristus. {*} Aká to sláva a aké šťastie zápasiť v_prítomnosti Boha a od Krista dostať víťaznú korunu! Aleluja.

Napnime všetky svoje sily a bojujme statočne až do konca s_čistým srdcom, s_pevnou vierou a vytrvalou láskou. {*} Aká to sláva a aké šťastie zápasiť v_prítomnosti Boha a od Krista dostať víťaznú korunu! Aleluja.

NA VIGÍLIU: Ant. Boh zotrie svätým z_očí každú slzu a už nebude ani žiaľu, ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. Aleluja.
Evanjelium zo spoločnej časti na sviatky mučeníkov z_omšového lekcionára.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS je ako na druhé vešpery.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Svätí pretrpeli mnoho múk, aby s_istotou dosiahli palmu víťazstva. Aleluja.

Žalm 118, I

Ant. 2 Svätí došli s_palmou do kráľovstva a z_Božích rúk dostali korunu slávy. Aleluja.

Žalm 118, II

Ant. 3 Mučeníci zomreli pre Krista a budú žiť naveky. Aleluja.

Chválospev 1 Pt 2, 21-24

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 35. 37-39{/r}

Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ale v_tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v_Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Duše spravodlivých {*} Sú v_Božích rukách.

Duše spravodlivých {*} Sú v_Božích rukách.

Muka smrti sa ich nedotkne. {*}

Sú v_Božích rukách.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Duše spravodlivých {*} Sú v_Božích rukách.

Ant. na Magnifikat: Nebeské kráľovstvo patrí tým, čo pohrdli pozemským životom a za odmenu získali Kráľovstvo, lebo si oprali rúcha v_krvi Baránka.

Vo Veľkonočnom období:

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 3, 10-12{/r}

Preto, že si zachoval moje slovo a vytrval si, aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v_chráme svojho Boha a už viac nevyjde von. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z_neba od môjho Otca, aj svoje nové meno.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Svätí a spravodliví, radujte sa v_Pánovi, {*} Aleluja, aleluja.

Svätí a spravodliví, radujte sa v_Pánovi, {*} Aleluja, aleluja.

Vás si vyvolil Boh za svoje dedičstvo. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Svätí a spravodliví, radujte sa v_Pánovi, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Večné svetlo bude žiariť tvojim svätým, Pane, a budú žiť naveky. Aleluja.

PROSBY a modlitba ako na druhé vešpery.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, Kráľovi mučeníkov. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Milostiam večným Kristovým

i_mučeníkom víťazným

povinné chvály vzdávajme

a natešení spievajme.

Kniežatá Cirkvi vznešené,

v_boji ich viedlo nadšenie;

víťazi palmou zdobení,

sú svetlom, silou zroneným.

Na hrozby sveta nedbali,

telesných múk sa nebáli;

krv svoju svätú vyliali

a večný život získali.

Trýzniteľ krutý, zbesilý

myslí si, že sú bez sily;

no oni z_Božej milosti

pre Krista trpia v_radosti.

Hľa, viera svätých nezdolná,

veriacich nádej nezlomná;

láska Kristovi oddaná

premáha zlobu tyrana.

Otcova sláva žiari v_nich,

v_hrdinoch slávnych Kristových;

Duch svoju vôľu vnuká im

a nebo jasá plesaním.

Prosíme teba, Ježišu,

pre ich krv, obeť najvyššiu,

pripoj aj nás k_ich družine

vo večnej rajskej otčine. Amen.

Ant. 1 Kristovi mučeníci v_mukách hľadeli na nebo a volali: Pomáhaj nám, Pane. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Svätí duchovia a duše spravodlivých, spievajte hymnus nášmu Bohu. Aleluja.

V_Pôstnom období: Ant 2Pánovi mučeníci, velebte Pána naveky.

Ant. 3 Zbor mučeníkov, chváľ Pána na výsostiach. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 1, 3-5{/r}

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v_každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v_akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v_nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Spravodliví {*} Žijú naveky.

Spravodliví {*} Žijú naveky.

V_Pánovi je ich odmena. {*}

Žijú naveky.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Spravodliví {*} Žijú naveky.

Ant. na Benediktus: Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Vo Veľkonočnom období:

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 5, 3-5{/r}

Láska k_Bohu spočíva v_tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z_Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Večná radosť ovenčí im hlavy, {*} Aleluja, aleluja.

Večná radosť ovenčí im hlavy, {*} Aleluja, aleluja.

Zaplaví ich radosť a veselosť. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Večná radosť ovenčí im hlavy, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Radujte sa a jasajte, všetci svätí, lebo máte hojnú odmenu v_nebi. Aleluja.

PROSBY

Bratia, oslavujme nášho Spasiteľa, verného svedka, za vyznávačov umučených kvôli Božiemu slovu a volajme:

Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.

Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí slobodne prijali smrť na svedectvo viery,

daj nám, Pane, pravú slobodu ducha.

Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.

Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí vyznali vieru až po preliatie krvi,

daj nám, Pane, čistú a pevnú vieru.

Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.

Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí ochotne vzali kríž a šli za tebou,

daj nám, Pane, statočne znášať útrapy života.

Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.

Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí si vyprali rúcho v_Baránkovej krvi,

daj nám, Pane, zvíťaziť nad pokušeniami tela i_sveta.

Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.

MODLITBA

Modlitba je vlastná; ak takej niet, berie sa:

Všemohúci a večný Bože, svätým mučeníkom M. a M. si dal milosť, že mohli trpieť pre Krista; ako im si dal odvahu podstúpiť smrť za teba, tak aj nám slabým láskavo pomáhaj, aby sme ťa neohrozene vyznávali svojím životom.

Alebo:

Všemohúci Bože, vrúcne ťa prosíme, nech nám orodovanie svätých mučeníkov M. a M. získa tvoju priazeň a vyprosí odvahu vyznávať vieru v_teba.

Vo Veľkonočnom období:

Nekonečný Bože, ty dávaš svojim verným stálosť vo viere a silu v_slabosti; na príhovor mučeníkov M. a M. dopraj aj nám účasť na smrti a zmŕtvychvstaní tvojho Syna, aby sme v_spoločenstve s_nimi dosiahli dokonalú radosť u_teba.

Alebo:

Večný Bože, oslavujeme svätých mučeníkov M. a M., ktorým si dal silu, aby slovom a vlastnou krvou neohrozene ohlasovali smrť a zmŕtvychvstanie tvojho Syna; prosíme ťa, naplň nás radosťou z_ich víťazstva a posilni v_nás nádej na slávne vzkriesenie.

Na sviatky panien mučeníc:

Dobrotivý Bože, v_dnešný deň nám poskytuješ radosť z_výročnej spomienky na sväté M. a M. a kladieš nám za vzor ich panenskú čistotu a mučenícku odvahu; vrúcne ťa prosíme, na ich orodovanie daj nám silu, aby sme odhodlane niesli svoj každodenný kríž.

Na sviatky svätých žien mučeníc:

Dobrotivý Bože, s_tvojou pomocou aj slabý človek môže dosiahnuť hrdinskú odvahu; pri oslave svätých M. a M., ktorým si dal silu k_mučeníckej smrti, pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám na ich orodovanie prekonať všetky životné ťažkosti.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS

Hrdinstvom získané radosti vznešené

svätých mučeníkov spoločne velebme;

túžbou v_nás horí duch osláviť piesňami

slávny zbor svätých víťazov.

Na nich (ne) sa s_posmechom pozeral hriešny svet,

ktorý jak jalový, usychajúci kvet

oni (ony) skôr zavrhli a išli za tebou,

Ježišu, kráľ náš nebeský.

Pre teba znášali divoké zúrenie;

nepočuť trpký vzdych a ani reptanie,

ich dušu pokornú pri jasnom vedomí

mučenie žiadne nezlomí.

Ktorý hlas, čie ústa mohli by ospievať,

čo ty mučeníkom chceš za boj darovať?

Červenou krvou sú zdobení, hlavu im

vavrínom venčíš žiarivým.

Bože v_troch osobách, vrúcne ťa vzývame:

obmy nás od hriechu, zlo nech nás nezláme;

daruj nám pokoj svoj, aby ťa ľudský hlas

velebil stále v_každý čas. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Telá svätých odpočívajú v_pokoji a ich meno bude žiť naveky. Aleluja.

Žalm 116, 1-9

Ant. 2 Videl som duše tých, čo boli zabití pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydávali. Aleluja.

Žalm 116, 10-19

Ant. 3 To sú svätí, ktorí pre Božie svedectvo obetovali svoj život a oprali si rúcha v_krvi Baránka. Aleluja.

Chválospev Zjv 4, 11; 5, 9. 10. 12

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 4, 13-14{/r}

Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Radujte sa, spravodliví, v_Pánovi {*} A plesajte.

Radujte sa, spravodliví, v_Pánovi {*} A plesajte.

Jasajte všetci, čo máte srdce úprimné. {*}

A plesajte.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Radujte sa, spravodliví, v_Pánovi {*} A plesajte.

Ant. na Magnifikat: Spravodliví, ktorí nasledovali Krista, radujú sa v_nebi, a pretože z_lásky k_nemu preliali svoju krv, budú vládnuť s_Kristom naveky.

Vo Veľkonočnom období:

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 7, 14b-17{/r}

To sú tí, čo prichádzajú z_veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v_Baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a dňom i_nocou mu slúžia v_jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi. Už nebudú hladovať ani žízniť, nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť, lebo Baránok, čo je v_strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k_prameňom vôd života. A Boh im zotrie z_očí každú slzu.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Spravodliví sa budú skvieť pred Božou tvárou, {*} Aleluja, aleluja.

Spravodliví sa budú skvieť pred Božou tvárou, {*} Aleluja, aleluja.

A jasať budú všetci, čo majú srdce úprimné. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Spravodliví sa budú skvieť pred Božou tvárou, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Radujte sa, svätí, pred Baránkom; pre vás je od počiatku sveta pripravené kráľovstvo. Aleluja.

PROSBY

V_túto hodinu, keď Kráľ mučeníkov vo Večeradle obetoval a na kríži vydal svoj život, vzdávajme mu vďaky a volajme:

Teba, Pane, oslavujeme.

Teba, Pane, náš Spasiteľ, žriedlo a vzor mučeníctva, oslavujeme, lebo nás miluješ až do krajnosti:

Teba, Pane, oslavujeme.

Za to, že si všetkých kajúcich hriešnikov povolal k_odmene večného života:

Teba, Pane, oslavujeme.

Za to, že Cirkev môže obetovať krv novej a večnej zmluvy, vyliatu na odpustenie hriechov:

Teba, Pane, oslavujeme.

Za to, že sme s_pomocou tvojej milosti dnes vytrvali vo viere:

Teba, Pane, oslavujeme.

Za to, že si dnes mnohých bratov a sestry pridružil k_svojej vykupiteľskej smrti:

Teba, Pane, oslavujeme.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Pán im pripravil veľký zápas, aby sa naučili víťaziť, lebo zbožnosť je mocnejšia než všetko ostatné. Aleluja.

Ant. napoludnie Pán ich korunoval korunou spravodlivosti a dal im sväté meno slávy. Aleluja.

Ant. popoludní Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 5, 10-11{/r}

Boh všetkej milosti, ktorý vás v_Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. Jemu vláda na veky vekov. Amen.

Vo Veľkonočnom období:

{r}Zjv 2, 10{/r}

Neboj sa toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol niektorých z_vás má uvrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní; a budete desať dní v_súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Hebr 11, 33{/r}

Svätí vierou dobývali kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť a získali prisľúbenia v_Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Vo Veľkonočnom období:

{r}Zjv 3, 21{/r}

Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s_mojím Otcom na jeho tróne.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Múd 3, 1-2a. 3b{/r}

Duše spravodlivých sú v_Božích rukách, muka smrti sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi; ale oni sú v_pokoji.

Vo Veľkonočnom období:

{r}Zjv 19, 7. 9{/r}

Radujme sa a plesajme, vzdávajme Bohu slávu, lebo nadišla Baránkova svadba. Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní na Baránkovu svadobnú hostinu.

Svätí, čo dúfajú v_Pána, Aleluja.

Budú silní a nezdolní. Aleluja.

Váš smútok. Aleluja.

Premení sa na radosť. Aleluja.

Keď sa vrátia, vrátia sa s_jasotom. Aleluja.

A svoje snopy prinesú. Aleluja.