Piatok po 2. nedeli po Zoslaní Ducha Svätého

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Slávnosť

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Ó, Srdce, schránka zmluvy si,

nie onej starej poroby,

lež odpustenia, milosti,

zľutovania a vľúdnosti.

Ó, Srdce, nová svätyňa

obnoveného zákona,

nad starý chrám si svätejšie,

nad oponu v_ňom vzácnejšie.

Láska ťa veľká chcela mať

ranené, všetkým prístupné,

aby sme mohli v_rane tej

ďakovať láske ukrytej.

Pod týmto lásky znamením

kňaz Kristus konal obetu

krvavú, pritom tajomnú,

a splnil vôľu Otcovu.

Milujme Milujúceho!

Kto by ho z_ľudí nemal rád?

Veď nás vykúpil, zbavil vín,

preto sa k_nemu láskou viň.

Buď sláva tebe, Ježišu,

čo leješ milosť zo srdca;

i_Otcu, Duchu milosti

po všetky veky večnosti. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 U_teba je zdroj života; napájaš nás z_potoka svojich rozkoší. Aleluja.

Žalm 36

Ant. 2 Keď sa mi srdce chveje úzkosťou, ty ma privádzaš na nedostupné bralo. Aleluja.

Žalm 61

Ant. 3 Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. Aleluja.

Žalm 98

Pamätám na Pánove skutky,

Pamätám na jeho dávne zázraky.

Z_Listu svätého apoštola Pavla Rimanom

{r:Rim}8, 28-39{/r}

{p}

Božia láska sa zjavuje v_Kristovi

Bratia, {v}28{/v}vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. {v}29{/v}Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. {v}30{/v}A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

{v}31{/v}Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? {v}32{/v}Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s_ním nedaroval všetko!?

{v}33{/v}Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? {v}34{/v}A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac – ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás?

{v}35{/v}Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? {v}36{/v}Ako je napísané:

„Pre teba nás usmrcujú deň čo deň,

pokladajú nás za ovce na zabitie.“

{v}37{/v}Ale v_tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. {v}38{/v}A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, {v}39{/v}ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v_Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ef 2, 5. 4b. 7a{/r}

Hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, Boh nás oživil s_Kristom. {*} Pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje.

Aby ukázal v_budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti. {*} Pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje.

Z_Diela svätého biskupa Bonaventúru

(Opusculum 3, Lignum vitae, 29-30. 47: Opera omnia 8, 79)

{p}

U_teba je zdroj života

Uvažuj aj ty, vykúpený človek, kto, aký veľký a aký dobrý je ten, čo za teba visí na kríži; veď jeho smrť oživuje mŕtvych a pri jeho odchode žiali nebo i_zem a lámu sa tvrdé skaly.

Ale aby sa z_boku Krista, ktorý usnul na kríži, vytvorila Cirkev a splnilo sa Písmo, ktoré hovorí: „Uvidia, koho prebodli“{n}{r}Zach 12,10{/r}; {r}Jn 19,37{/r}{/n}, Božím riadením sa stalo, že jeden z_vojakov kopijou prebodol a otvoril ten svätý bok, a tým, že vyprýštila krv s_vodou, vyliala sa cena našej spásy. Vytiekla z_tohto prameňa, čiže z_tajomných hlbín srdca, dáva silu sviatostiam Cirkvi na vzbudenie života milosti a pre tých, čo už žijú v_Kristovi, je nápojom zo živého prameňa, „prúdiaceho do večného života“{n}{r}Jn 4,14{/r}{/n}.

Vstaň teda, Kristova priateľka, buď ako holubica, „ktorá hniezdi nad samým okrajom priepasti“{n}porov. {r}Jer 48,28{/r}{/n}, tam si ako „vrabec nájdi príbytok“{n}porov. {r}Ž 84,4{/r}{/n} a neprestávaj bdieť, tam si ako hrdlička skry mláďatá čistej lásky, tam si prilož ústa „a čerpaj vodu z_prameňov Spasiteľa“{n}porov. {r}Iz 12,3{/r}{/n}. Veď je tu „prameň vyvierajúci uprostred raja“, ktorý „sa delí na štyri hlavné toky“{n}porov. {r}Gn 2,10{/r}{/n} a rozlieva sa do nábožných sŕdc; a tak zavlažuje a zúrodňuje celú zem.

Bež k_tomuto prameňu života a svetla so živou túžbou, každá duša oddaná Bohu, a volaj k_nemu z_hĺbky srdca: Nevýslovná krása vznešeného Boha a najčistejší jas večného svetla, život oživujúci každý iný život, svetlo, ktoré rozsvecuje každé iné svetlo a udržuje v_ustavičnom jase mnohotvárne žiariace svetlá pred trónom tvojho božstva od prvej zory!

Večný a neprístupný, jasný a lahodný prúd prameňa skrytého očiam všetkých smrteľníkov, ktorého hĺbka je bez dna, ktorého výška je bez miery, ktorého veľkosť nemožno vymedziť a ktorého čistotu nemožno zakaliť.

Z_teba vyviera rieka, „ktorá obveseľuje Božie mesto“{n}porov. {r}Ž 46,5{/r}{/n}, aby sme ti „s_radostným plesaním a s_piesňou ďakovnou“{n}porov. {r}Ž 42,5{/r}{/n} spievali piesne chvály a na základe skúsenosti dokazovali, že „u_teba je zdroj života a v_tvojom svetle uvidíme svetlo“{n}{r}Ž 36,10{/r}{/n}.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 103, 2. 4; 34, 9a{/r}

Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. {*} Veď on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou.

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. {*} Veď on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou.

NA VIGÍLIU: Ant. Hľa, Boh je moja spása; dúfam a nebojím sa, lebo on sa mi stal záchrancom. Aleluja.
Evanjelium je zo slávnosti; to, ktoré sa tento rok nečíta pri omši.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Pôvodca sveta, všetkých krás,

ó, Kriste, Vykupiteľ náš,

Svetlo zo Svetla Otcovho,

Boh pravý z_Boha pravého!

Láska ťa prinútila zas

smrteľné telo vziať si z_nás,

bys’ to, čo Adam premrhal,

ty, nový Adam, získal nám.

Veď láska tvoja všemocná

dala vznik zemi, stvorenstvám

a chyby otcov odpúšťa,

sníma nám putá otroctva.

Nech z_tvojho srdca nesmierne

žiari moc lásky vznešenej,

by ľudstvo z_tohto prameňa

čerpalo milosť spasenia.

Preto ním prešla kopija,

by nás krv, voda obmyla,

prúdiaca z_boku, z_jeho rán;

tak trpel za nás Kristus Pán.

Buď sláva tebe, Kriste náš,

že milosť srdcom rozlievaš,

i_Otcu, Duchu milosti

po všetky veky večnosti. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Boh nás miluje odvekou láskou; preto keď bol vyzdvihnutý od zeme, milosrdne si nás pritiahol na srdce.

Žalm 113

Ant. 2 Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Žalm 146

Ant. 3 Ja som dobrý pastier: pasiem svoje ovce a svoj život položím za svoje ovce.

Chválospev Zjv 4, 11; 5, 9. 10. 12

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 5, 25b-27{/r}

Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Kristus nás miluje a obmyl nás {*} Svojou krvou.

Kristus nás miluje a obmyl nás {*} Svojou krvou.

A urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a Otcovi. {*}

Svojou krvou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Kristus nás miluje a obmyl nás {*} Svojou krvou.

Ant. na Magnifikat: Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!

PROSBY

Bratia (a sestry), v_Pánu Ježišovi nachádza duša odpočinok; preto ho vrúcne prosme:

Milovaný Kráľ, zmiluj sa.

Ježišu, zo svojho srdca, prebodnutého kopijou, vylial si krv a vodu, aby sa zrodila Cirkev, tvoja nevesta;

urob ju svätou a nepoškvrnenou.

Milovaný Kráľ, zmiluj sa.

Ježišu, svätý Boží chrám, ktorý ľudia zborili, ale Otec ho znova postavil;

urob Cirkev stánkom Najvyššieho.

Milovaný Kráľ, zmiluj sa.

Ježišu, kráľ a stredisko všetkých sŕdc, ty nás miluješ láskou odvekou a milosrdne nás priťahuješ k_sebe;

daj, aby všetci ľudia mali účasť na tvojej novej zmluve.

Milovaný Kráľ, zmiluj sa.

Ježišu, náš pokoj a naše zmierenie, ty si na kríži zboril múr rozdelenia, aby sme mohli žiť v_jednote a láske;

priveď nás k_nebeskému Otcovi.

Milovaný Kráľ, zmiluj sa.

Ježišu, náš život a naše vzkriesenie, posila preťažených a odpočinok duší;

pritiahni k_sebe všetkých hriešnikov.

Milovaný Kráľ, zmiluj sa.

Ježišu, ty si sa pre svoju nesmiernu lásku stal poslušným až na smrť na kríži;

vzkries pre večný život všetkých, čo zosnuli v_tvojom pokoji.

Milovaný Kráľ, zmiluj sa.

MODLITBA

Všemohúci Bože, oslavujeme Srdce tvojho milovaného Syna a pripomíname si veľké dobrodenia jeho lásky k nám; daj, prosíme, aby sme z_tohto prameňa nebeských darov mohli čerpať prehojné milosti.

Alebo:

Bože, ty nám milosrdne otváraš nekonečné poklady lásky v_Srdci svojho Syna, ktoré bolo ranené našimi hriechmi; daj, prosíme, aby sme mu slúžili s_oddanou láskou, a tak prinášali dôstojné zadosťučinenie.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Ježišovmu Srdcu zranenému láskou k_nám.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Ježišu, žriedlo vľúdnosti,

istota večnej radosti,

zdroj šťastia, lásky, milosti,

sŕdc našich pravá rozkoš si.

Ježišu, nádej kajúcich,

láskavý k_všetkým prosiacim,

si dobrý ku hľadajúcim;

a čím si pre milujúcich?!

Ježišu, tvoja láska len

poteší srdce úplne;

dáva mu silu deň čo deň

a žiari ako pochodeň.

Ježišu, láska horúca,

hľadá ťa duša trpiaca,

prosí ťa slza kajúca,

s_dôverou volá hlas srdca.

Zostaň v_nás, Ježiš láskavý,

zostaň, keď vzniknú obavy,

a keď tmu zhltnú diaľavy,

svet čistá radosť zaplaví.

Ježišu, sama láskavosť,

drahý a milý srdca hosť,

dávaš nám milosť na milosť;

vzbuď v_srdciach lásku, horlivosť.

Kvet Panny Matky Márie

našich sŕdc láskou, šťastím je;

nech pieseň veniec uvije

a srdce k_Bohu privinie. Amen.

Ant. 1 Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech pije.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Ant. 3 Syn môj, daj mi svoje srdce a tvoje oči nech dávajú pozor na moje cesty.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 31, 33{/r}

Takáto bude zmluva, ktorú po tých dňoch uzavriem s_domom Izraela, hovorí Pán: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Vezmite na seba moje jarmo {*} A učte sa odo mňa.

Vezmite na seba moje jarmo {*} A učte sa odo mňa.

Lebo som tichý a pokorný srdcom. {*}

A učte sa odo mňa.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Vezmite na seba moje jarmo {*} A učte sa odo mňa.

Ant. na Benediktus: Z_hĺbky svojho milosrdenstva nás navštívil Boh a vykúpil svoj ľud. Aleluja.

PROSBY

Bratia (a sestry), pokorne prosme Ježiša, ktorý je tichý a pokorný srdcom, a vrúcne volajme:

Milovaný Kráľ, zmiluj sa.

Ježišu, v_tebe prebýva celá plnosť božstva;

urob nás účastnými na svojej božskej prirodzenosti.

Milovaný Kráľ, zmiluj sa.

Ježišu, v_tebe sú všetky poklady múdrosti a poznania;

zjav nám skrze Cirkev Božiu mnohotvárnu múdrosť.

Milovaný Kráľ, zmiluj sa.

Ježišu, v_tebe má Otec zaľúbenie;

daj, aby sme pozorne počúvali tvoje slovo.

Milovaný Kráľ, zmiluj sa.

Ježišu, my všetci sme dostali z_tvojej plnosti;

udeľ nám hojnosť Otcovej milosti a pravdy.

Milovaný Kráľ, zmiluj sa.

Ježišu, prameň života a svätosti;

urob, aby sme boli svätí a nepoškvrnení v_láske.

Milovaný Kráľ, zmiluj sa.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS je ako na prvé vešpery.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Svojím príjemným jarmom panuj uprostred svojich nepriateľov, Pane.

Žalm 110, 1-5. 7

Ant. 2 Pán je milosrdný a milostivý; pokrm dal tým, čo sa ho boja.

Žalm 111

Ant. 3 Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta.

Chválospev Flp 2, 6-11

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 2, 4-7{/r}

Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s_Kristom – milosťou ste spasení – a s_ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v_nebi v_Kristovi Ježišovi, aby ukázal v_budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v_Kristovi Ježišovi.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Kristus nás miluje a obmyl nás {*} Svojou krvou.

Kristus nás miluje a obmyl nás {*} Svojou krvou.

A urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a Otcovi. {*}

Svojou krvou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Kristus nás miluje a obmyl nás {*} Svojou krvou.

Ant. na Magnifikat: Pán nás prijal do svojho srdca, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. Aleluja.

PROSBY a MODLITBA ako na prvé vešpery.

MODLITBA CEZ DEŇ Doplnková psalmódia.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Ľud môj, čo som ti urobil alebo čím som ťa zarmútil? Odpovedz mi.

Ant. 2 Skrúšené je moje srdce vo mne, všetky kosti sa mi chvejú.

Ant. 3 Jeden z_vojakov kopijou prebodol Ježišovi bok a hneď vyšla krv a voda.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 31, 2-4{/r}

Toto hovorí Pán: Našiel milosť na púšti ľud, ktorý meču unikol; Izrael vojde do svojho pokoja. Zdiaľky sa mi zjavil Pán: Láskou odvekou ťa milujem, preto som si ťa milosrdne pritiahol. Znova ťa vybudujem a budeš vybudovaná, panna Izraela.

Budete čerpať vodu s_radosťou

Z_prameňov spásy.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 32, 40{/r}

Uzavriem s_nimi večnú zmluvu a neprestanem im dobre robiť; vložím im do srdca bázeň predo mnou, aby neodstúpili odo mňa.

Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol.

Čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 5, 8-9{/r}

Boh dokazuje svoju lásku k_nám tým, že Kristus zomrel za naše hriechy, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr sa teda skrze neho zachránime od hnevu teraz, keď sme už ospravedlnení jeho krvou.

Bol prebodnutý pre naše neprávosti.

Jeho rany nás uzdravili.