APRÍL

2. apríla

SV. FRANTIŠKA Z_PAOLY, PUSTOVNÍKA

Narodil sa roku 1416 v_Paole v_Kalábrii. Založil kongregáciu pustovníkov, neskôr zmenenú na rehoľu Najmenších bratov, ktorú roku 1506 schválila Apoštolská Stolica. Zomrel v_Tours vo Francúzsku roku 1507.
Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov: rehoľníkov.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k_tomu vojdem a budem s_ním večerať a on so mnou. Aleluja.

MODLITBA

Bože, sláva ponížených, ty si povýšil svätého Františka do slávy svojich svätých; prosíme ťa, udeľ nám milosť, aby sme pre jeho zásluhy a príklad šťastlivo dosiahli odmenu prisľúbenú pokorným.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Keby niekto za lásku ponúkol všetko, čo má v_dome, akoby ju za nič pokladal. Aleluja.

4. apríla

SV. IZIDORA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Narodil sa okolo roku 560 v_Seville v_Španielsku. Po otcovej smrti vychovával ho jeho brat Leander. Keď sa stal biskupom svojho mesta, veľa a učene písal, zvolal a riadil niekoľko koncilov v_Španielsku, na ktorých sa mnoho vecí múdro usporiadalo. Zomrel roku 636.
Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov alebo učiteľov Cirkvi.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, vypočuj naše prosby, ktoré ti predkladáme v_deň spomienky na svätého Izidora, aby si na jeho orodovanie zveľadil svoju Cirkev, ktorá čerpá z_jeho nebeského učenia.

V_Pôstnom období na spomienku:

RANNÉ CHVÁLY

Ant.: Rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých priviedli k_spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.

VEŠPERY

Ant.: Svätý Izidor, vynikajúci učiteľ, svetlo svätej Cirkvi, milovník Božieho zákona, pros za nás Božieho Syna.

5. apríla

SV. VINCENTA FERRERA, KŇAZA

Narodil sa vo Valencii v_Španielsku roku 1350. Prijali ho do rehole dominikánov a vyučoval teológiu. Ako kazateľ precestoval mnoho krajín a s_veľkým úspechom bránil pravú vieru a naprával mravy. Zomrel vo Vannes vo Francúzsku roku 1419.
Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov.

MODLITBA

Bože, ty si svätého kňaza Vincenta podnietil k_službe ohlasovania evanjelia; daj, prosíme, aby sme Sudcu, ktorý má prísť a ktorého on ohlasoval na zemi, raz uzreli v_blaženosti ako kráľa v_nebi.

V_Pôstnom období na spomienku:

RANNÉ CHVÁLY

Ant.: Nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.

VEŠPERY

Ant.: Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som získal všetkých.

7. apríla

SV. JÁNA KRSTITEĽA DE LA SALLE, KŇAZA

Spomienka

Narodil sa v_Remeši vo Francúzsku roku 1651. Po vysvätení za kňaza venoval sa predovšetkým výchove mládeže a zakladal školy pre chudobných. Zhromaždil okolo seba spoločníkov a združil ich do kongregácie Bratov kresťanských škôl. Za jej existenciu zniesol veľa príkorí. Zomrel v_Rouene roku 1719.
Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov alebo svätých mužov: vychovávateľov.

MODLITBA

Bože, ty si vyvolil svätého Jána Krstiteľa de la Salle, aby vychovával kresťanskú mládež; prosíme ťa, vzbuď vo svojej Cirkvi vychovávateľov, ktorí by sa mladým venovali celým svojím srdcom a formovali ich v_ľudských a kresťanských čnostiach.

V_Pôstnom období na spomienku:

RANNÉ CHVÁLY

Ant.: Kto je milosrdný, učí a vychováva ako pastier svoje stádo.

VEŠPERY

Ant.: Nechajte deti prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.

11. apríla

SV. STANISLAVA, BISKUPA A MUČENÍKA

Spomienka

Narodil sa okolo roku 1030 v_mestečku Szczepanów v_Poľsku. Študoval v_Liége v_Belgicku. Stal sa kňazom a po biskupovi Lambertovi roku 1071 krakovským biskupom. Svoju cirkev spravoval ako dobrý pastier: podporoval chudobných a každý rok navštívil všetkých kňazov. Roku 1079 ho kráľ Boleslav zabil za to, že ho biskup karhal.
Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka, alebo duchovných pastierov: pre biskupov.

MODLITBA

Bože, svätý biskup Stanislav pre tvoju slávu klesol pod mečmi prenasledovateľov; daj, prosíme, aby sme vytrvali pevní vo viere až do smrti.

V_Pôstnom období na spomienku:

RANNÉ CHVÁLY

Ant.: Kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.

VEŠPERY

Ant.: Príbytok svätých je v_nebeskom kráľovstve, kde žijú vo večnom pokoji.

13. apríla

SV. MARTINA I., PÁPEŽA A MUČENÍKA

Narodil sa v_Todi v_Umbrii (Taliansko). V_Ríme ho prijali do kňazského stavu a roku 649 zvolili na Petrovu katedru. V_tom istom roku sa konal koncil, na ktorom bol odsúdený blud monoteletov. Cisár Konštancius ho roku 653 zajal a odvliekol do Carihradu, kde si veľa vytrpel. Napokon ho previezli na Cherson a tam roku 656 zomrel.
Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka, alebo duchovných pastierov: pre pápežov.

MODLITBA

Všemohúci Bože, svätý Martin, pápež a mučeník, s_tvojou pomocou nepodľahol hrozbám a mukám; daj, prosíme, aby sme s_nezlomným duchom aj my vytrvalo znášali protivenstvá sveta.

V_Pôstnom období na spomienku:

RANNÉ CHVÁLY

Ant.: Kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.

VEŠPERY

Ant.: Príbytok svätých je v_nebeskom kráľovstve, kde žijú vo večnom pokoji.

21. apríla

SV. ANZELMA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Narodil sa roku 1033 v_Aoste v_Piemonte (Taliansko). Vstúpil do rehole sv. Benedikta v_kláštore Le Bec vo Francúzsku. Tu vyučoval spolubratov teológiu a pritom rýchlo postupoval na ceste dokonalosti. Potom prešiel do Anglicka, kde bol zvolený za canterburského biskupa. Neohrozene bojoval za slobodu Cirkvi, za čo musel ísť dvakrát do vyhnanstva. Napísal veľa vzácnych teologicko–mystických spisov. Zomrel roku 1109.
Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov alebo učiteľov Cirkvi.

MODLITBA

Bože, ty si dal svätému biskupovi Anzelmovi dar preniknúť do hlbín tvojej múdrosti a vyučovať ju iných; daj, nech viera v_teba pomáha nášmu rozumu chápať, že to, čo si nám dal veriť, je ľúbeznou múdrosťou srdca.

23. apríla

SV. VOJTECHA, BISKUPA A MUČENÍKA

Spomienka

Pochádzal z_rodu Slavníkovcov. Narodil sa na hrade Libice. Študoval v_Magdeburgu. Roku 983 sa stal po Detmarovi druhým pražským biskupom. Pre ťažkosti, ktoré mu robili pohanskí krajania, odišiel do Ríma. V_rokoch 994–995 pôsobil i_v_Uhorsku a medzi inými pobirmoval aj Gejzovho syna, neskoršieho kráľa svätého Štefana. Napokon odišiel ako misionár k_severným Slovanom. V_tejto apoštolskej práci zomrel mučeníckou smrťou dňa 23. apríla 997. Ešte v_tom istom roku bol vyhlásený za svätého.
Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka vo Veľkonočnom období, alebo duchovných pastierov: pre biskupov.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Oslavujme Krista, Pána, ktorý svätého biskupa Vojtecha korunoval slávou mučeníctva. Aleluja.

MODLITBA

Bože, ty si svätého biskupa Vojtecha korunoval mučeníctvom pre jeho horlivosť za duše; na jeho mocný príhovor dopraj, aby veriaci poslúchali svojich pastierov a kňazi vynikali duchovnou starostlivosťou o_veriacich.

Alebo:

Bože, ty si svätého biskupa Vojtecha, muža plného viery a Ducha Svätého, poslal šíriť evanjelium medzi slovanské kmene; prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme aj my slovom a dobrým príkladom zveľaďovali vieru, ktorú on tak horlivo ohlasoval.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Veľký mučeník, horlivý pastier, sláva Slovanov, svätý Vojtech, prihováraj sa za svoj ľud a za celú Božiu Cirkev. Aleluja.

24. apríla

SV. JURAJA, MUČENÍKA

Už v_4. storočí ho uctievali v_Diospole v_Palestíne, kde postavili na jeho počesť kostol. Jeho úcta sa už v_staroveku rozšírila na Východe i_na Západe.
Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka vo Veľkonočnom období.

MODLITBA

Pane, zvelebujeme tvoju moc a pokorne prosíme, aby nám svätý Juraj, ktorý sa pripodobnil Pánovmu utrpeniu, bol ochotným pomocníkom v_našej krehkosti.

Tiež 24. apríla

SV. FIDÉLA ZO SIGMARINGENU, KŇAZA A MUČENÍKA

Narodil sa v_nemeckom mestečku Sigmaringen roku 1578. Vstúpil ku kapucínom a viedol prísny život v_bdení a modlitbe. Ako neúnavného kazateľa poslala ho Posvätná kongregácia pre šírenie viery do Récie, aby tam posilnil pravé učenie. Ale roku 1622 ho heretici v_Seewis vo Švajčiarsku zavraždili a zomrel ako mučeník.
Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka vo Veľkonočnom období, alebo duchovných pastierov: pre kňazov.

MODLITBA

Bože, ty si ozdobil palmou mučeníctva svätého Fidéla, ktorý zapálený láskou k_tebe šíril vieru; prosíme ťa, na jeho príhovor dopraj, aby sme sa upevnili v_láske a spolu s_ním si zaslúžili spoznať silu Kristovho zmŕtvychvstania.

25. apríla

SV. MARKA, EVANJELISTU

Sviatok

Marek, Barnabášov bratanec, sprevádzal apoštola Pavla na jeho prvej misijnej ceste i_na ceste do Ríma. Bol Petrovým žiakom i_tlmočníkom vo svojom evanjeliu. Pripisuje sa mu založenie cirkevnej obce v_Alexandrii.
Zo spoločnej časti na sviatky apoštolov vo Veľkonočnom období okrem toho, čo nasleduje:

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, ktorý hovorí v_evanjeliu. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Tvoj sviatok, Marek, s_citmi radostnými

slávime vďační, keď si slávne činy

pre kresťanský ľud tebou vykonané

pripomíname.

Matka ti dala príklad v_láske nežnej;

Petra si ctíš a sprevádzaš ho verne,

od neho preberáš a hlásaš znova

Kristove slová.

Z_vnuknutia Ducha v_duchu zápalistom

zázračné skutky vykonané Kristom

do knižky vkladáš, kážeš o_ňom všade

i_Cirkvi mladej.

Aj Pavlov žiak si, jeho milovaný;

on ti je vzorom, ako znášať rany,

pre Krista bojovať boj dobrý, ťažký,

vyliať krv z_lásky.

Vzdávajme česť a slávu Ježišovi,

ohlasujme ho, v_ňom je život nový;

pre tvoje slová nech tvár jeho zrieme

vzatí zo zeme. Amen.

Ant. 1 Svätí evanjelisti vyhľadávali múdrosť svojich predkov a svoje rozprávanie potvrdzovali výrokmi prorokov. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Boh nás vierou v_pravdu povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista. Aleluja.

Ant. 3 Mnohí budú chváliť ich múdrosť a nikdy sa na ňu nezabudne. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 15, 1-2a. 3-4{/r}

Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v_ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Vyrozprávali slávne a mocné skutky Pánove, {*} Aleluja, aleluja.

Vyrozprávali slávne a mocné skutky Pánove, {*} Aleluja, aleluja.

A zázraky, ktoré urobil. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Vyrozprávali slávne a mocné skutky Pánove, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Milosť Ježiša Krista poslala veriacim národom učiteľov a evanjelistov ako služobníkov viery. Aleluja.

PROSBY

Dôstojne oslavujme nášho Spasiteľa, ktorý zlomil moc smrti a evanjeliom zjavil život a nesmrteľnosť, a pokorne prosme:

Posilňuj svoju Cirkev vo viere a láske.

Ty si dal svojej Cirkvi svätých a vynikajúcich učiteľov;

daj, nech sa kresťania trvale radujú z_ich slávy.

Posilňuj svoju Cirkev vo viere a láske.

Ty si svojmu ľudu odpustil hriechy, keď ťa svätí pastieri o_to prosili ako Mojžiš;

na ich príhovor ustavične očisťuj a posväcuj svoju Cirkev.

Posilňuj svoju Cirkev vo viere a láske.

Ty si svojich svätých pomazal uprostred bratov a zoslal si na nich svojho Ducha;

naplň Duchom Svätým všetkých pastierov svojho ľudu.

Posilňuj svoju Cirkev vo viere a láske.

Ty sám si sa stal trvalou odmenou svätých pastierov;

chráň všetkých, ktorých si získal svojou krvou, aby sa nikdy neodlúčili od teba.

Posilňuj svoju Cirkev vo viere a láske.

MODLITBA

Bože, ty si svätého evanjelistu Marka obdaril milosťou ohlasovať tvoju blahozvesť; prosíme ťa, posilňuj nás jeho učením, aby sme vždy verne nasledovali Krista.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 1, 16-17{/r}

Ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi. V_ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z_viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý bude žiť z_viery.

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. Aleluja.

A ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Sol 2, 2b-4{/r}

Vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásať vám Božie evanjelium uprostred mnohých ťažkostí. Lebo naše povzbudzovanie nepochádza z_omylu ani z_nekalých pohnútok, ani nebolo falošné. Ale ako nás Boh vyskúšal, že nám možno zveriť evanjelium, tak hovoríme, nie aby sme sa ľuďom páčili, ale Bohu.

Mali v_úcte Božie ustanovenia. Aleluja.

A zachovávali jeho prikázania. Aleluja.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Tim 1, 8b-9{/r}

Trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha. On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v_Kristovi Ježišovi.

Radujte sa a veseľte. Aleluja.

Lebo vaše mená sú zapísané v_nebi. Aleluja.

VEŠPERY

HYMNUS Tvoj sviatok.

Ant. 1 Stal som sa služobníkom evanjelia z_daru Božej milosti. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky apoštolov.

Ant. 2 Všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel. Aleluja.

Ant. 3 Dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 1, 3-6{/r}

Vzdávame vďaky Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, vždy, keď sa za vás modlíme, lebo sme počuli o_vašej viere v_Krista Ježiša a o_láske, akú máte k_všetkým svätým, pre nádej, ktorú máte uloženú v_nebi. Už ste o_nej počuli v_pravdivom slove evanjelia. Ono k_vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Zvestujte pohanom Pánovu slávu, {*} Aleluja, aleluja.

Zvestujte pohanom Pánovu slávu, {*} Aleluja, aleluja.

A jeho zázraky všetkým národom. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zvestujte pohanom Pánovu slávu, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Pánovo slovo trvá naveky. A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo. Aleluja.

PROSBY

Boh, Otec svetiel, povolal nás skrze evanjelium svojho Syna, aby sme uverili v_pravdu. Prosme ho za jeho svätý ľud:

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Otče, ty si vzkriesil z_mŕtvych svojho Syna, veľkého Pastiera oviec;

daj, aby sme boli jeho svedkami až do končín zeme.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Ty si svojho Syna poslal na svet hlásať radostnú zvesť chudobným;

daj, nech sa evanjelium ohlasuje všetkému stvoreniu.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Ty si svojho Syna poslal rozsievať semeno slova;

pomôž nám, aby sme po namáhavom rozsievaní slova s_radosťou zbierali jeho plody.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Ty si poslal svojho Syna, aby vlastnou krvou zmieril svet s_tebou;

daj, nech všetci spolupracujeme na tomto diele zmierenia.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Ty si svojho Syna v_nebi posadil po svojej pravici;

prijmi našich zosnulých do kráľovstva blaženosti.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

28. apríla

SV. PETRA CHANELA, KŇAZA A MUČENÍKA

Narodil sa roku 1803 v_mestečku Cuet vo Francúzsku. Keď sa stal kňazom, niekoľko rokov pracoval v_pastorácii, potom vstúpil do Spoločnosti Máriinej a odišiel ako misionár do Oceánie. Napriek mnohým prekážkam podarilo sa mu mnohých obrátiť na vieru, za čo ho z_nenávisti voči viere roku 1841 na ostrove Futuna úkladne zavraždili.
Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka vo Veľkonočnom období.

MODLITBA

Bože, ty si pre rozšírenie svojej Cirkvi ozdobil svätého Petra (Chanela) mučeníctvom; daj, nech v_týchto dňoch veľkonočnej radosti tak slávime tajomstvá Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, aby sme si zaslúžili byť svedkami nového života.

Tiež 28. apríla

SV. ĽUDOVÍTA MÁRIU GRIGNIONA Z MONTFORTU, KŇAZA

Ľudovít Mária Grignion sa narodil v_mestečku Montfort v_Bretónsku. Za kňaza bol vysvätený v_Paríži. Pápež Klement XI. ho vymenoval za apoštolského misionára.

Ľudovít Mária Grignion pochodil západné Francúzsko a ohlasoval tajomstvo večnej Múdrosti, vteleného a ukrižovaného Krista, a učil k_ceste svätosti – skrze Máriu k_Ježišovi. Pre svoje dielo si získal presbyterov aj bratov a s_pomocou blahoslavenej Márie Ľudovíty Trichetovej aj sestry. Zomrel 28. apríla 1716 v_meste Saint-Laurent-sur-Sèvre v_diecéze Luçon. Zanechal mnoho spisov najmä o_mariánskej spiritualite.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre misionárov.

MODLITBA

Bože, ty si viedol kroky svätého kňaza Ľudovíta Máriu po ceste spásy a Kristovej lásky v_sprievode preblahoslavenej Panny Márie; daj, aby sme podľa jeho príkladu uvažovali o_tajomstvách tvojej lásky a zanietene budovali tvoju Cirkev.

29. apríla

SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY

Sviatok

Narodila sa v_Siene roku 1347. Už ako malé dievčatko túžila po vyšších veciach a vstúpila do Tretieho rádu svätého Dominika. Horela láskou k_Bohu a blížnemu, upevňovala pokoj a svornosť medzi mestami, rozhodne hájila práva a slobodu rímskeho pápeža a podporovala obnovu náboženského života. Nadiktovala aj niekoľko spisov, naplnených pravým učením a preniknutých duchovným nadšením. Zomrela roku 1380. Pavol VI. ju 4. októbra 1970 vyznačil titulom učiteľky Cirkvi. Pápež Ján Pavol II. ju apoštolským listom Spolupatrónky Európy (Spes aedificandi) z_1. októbra 1999 vyhlásil spolu so svätou Brigitou Švédskou a svätou Teréziou Benediktou od Kríža za spolupatrónku Európy.
Zo spoločnej časti na sviatky panien okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Čuj naše chvály nadšené,

buď, Katarína, nad nimi,

ty, svetlo Cirkvi vznešené,

si ozdobená vavrínmi.

Čím viacej v_čnostiach vynikáš,

čím krajšie kvety zdobia ťa,

tým tvrdší je tvoj chodníček,

no kríž si nedáš z_objatia.

Si ako hviezda národom,

im pravý pokoj zvestuješ,

ty čisté mravy obnovíš,

divoké srdcia tíšiť vieš.

Ty Svätým Duchom vedená

hovoríš slová ohnivé;

z_nich prýšti svetlo múdrosti

a sála láska predivne.

Ty, panna, milá Pánovi,

vieme, že za nás modlíš sa,

aby sme mohli láskou prísť

do slávy Krista Ježiša.

Ježišu, z_Panny zrodený,

sláva ti, Bože útechy;

Otcovi, Duchu Svätému

nech sa česť vzdáva naveky. Amen.

Ant. na Benediktus: Svätá panna Katarína neprestajne volala k_Pánovi, aby daroval pokoj svojej svätej Cirkvi. Aleluja.

MODLITBA

Bože, ty si vo svätej Kataríne roznietil vrúcnu lásku, keď rozjímala o_Pánovom umučení a slúžila tvojej Cirkvi; na jej príhovor dopraj, aby sa tvoj ľud, ktorému si dal účasť na Kristových tajomstvách, večne tešil, keď sa Kristus zjaví vo svojej sláve.

VEŠPERY

HYMNUS Čuj naše chvály.

Ant. na Magnifikat: Katarína vždy a všade hľadala a nachádzala Boha a bola s_ním ustavične v_láskyplnom spojení. Aleluja.

MODLITBA CEZ DEŇ

30. apríla

SV. PIA V., PÁPEŽA

Narodil sa neďaleko Alessandrie v_Taliansku roku 1504. Vstúpil do rehole dominikánov a vyučoval teológiu. Stal sa biskupom a kardinálom a roku 1566 bol povýšený na Petrovu katedru. Rázne pokračoval v_obnove Cirkvi, ako ju začal Tridentský koncil; podporil šírenie viery a obnovil bohoslužbu. Zomrel 1. mája 1572.
Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre pápežov.

MODLITBA

Bože, ty si vo svojej prozreteľnosti dal svojej Cirkvi svätého pápeža Pia, aby chránil vieru a obnovil liturgiu na tvoju oslavu; daj, prosíme, aby sme na jeho príhovor mali účasť na tvojich tajomstvách so živou vierou a činorodou láskou.