AUGUST

1. augusta

SV. ALFONZA MÁRIU DE’ LIGUORI, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Spomienka

Narodil sa v_Neapole roku 1696. Dosiahol titul doktora obojeho práva, stal sa kňazom a založil Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa. Na zveľadenie kresťanského života ľudu horlivo kázal a písal knihy, najmä mravoučné – v_tomto odbore ho pokladajú za majstra. Zvolili ho za biskupa Svätej Agáty Gótskej, ale čoskoro sa tohto úradu vzdal. Zomrel v_kláštore svojej kongregácie v_Pagani v_Campanii roku 1787.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov, alebo učiteľov Cirkvi.

MODLITBA

Bože, svojej Cirkvi stále udeľuješ nové vzory čností; daj, aby sme v_horlivosti za spásu duší kráčali po stopách svätého biskupa Alfonza a dosiahli s_ním večnú odmenu.

2. augusta

SV. EUZÉBIA VERCELLSKÉHO, BISKUPA

Narodil sa na Sardínii začiatkom 4. storočia. V_Ríme ho prijali do kňazského stavu a roku 345 ho zvolili za prvého vercellského biskupa. Kazateľskou činnosťou šíril náboženstvo a vo svojej diecéze založil prvé kláštory. Pre vieru ho cisár Konštancius poslal do vyhnanstva, kde si veľa vytrpel. Keď sa vrátil do vlasti, usilovne pracoval na obnove viery proti ariánom. Zomrel v_meste Vercelli roku 371.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov.

MODLITBA

Pane a Bože náš, daj nám silu vyznávať božstvo tvojho Syna s_vytrvalosťou svätého biskupa Euzébia, aby sme si zachovali vieru, ktorú on učil, a zaslúžili si mať účasť na živote tvojho Syna Ježiša Krista.

Tiež 2. augusta

SV. PETRA JULIÁNA EYMARDA, KŇAZA

Narodil sa v_meste La Mure vo Francúzsku roku 1811. Keď ho vysvätili za kňaza, niekoľko rokov konal pastoračnú službu a potom vstúpil do Máriinej spoločnosti. Ako vynikajúci ctiteľ eucharistického tajomstva založil rehoľné kongregácie mužov a žien, zamerané na eucharistický kult a na pestovanie lásky k_najsvätejšej Eucharistii usporadúval pre ľudí každého stavu mnohé a dôkladne pripravené podujatia. Zomrel 1. augusta 1868 v_rodnom meste.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: rehoľníkov.

MODLITBA

Bože, ty si svätého Petra Juliána vyznačil obdivuhodnou láskou k_svätým tajomstvám Tela a Krvi tvojho Syna; milostivo daj, aby sme aj my mohli prijať bohaté ovocie z_tejto nebeskej hostiny, ako z_nej aj on prijímal.

4. augusta

SV. JÁNA MÁRIU VIANNEYA, KŇAZA

Spomienka

Narodil sa neďaleko Lyonu roku 1786. Až po prekonaní mnohých ťažkostí mohol byť vysvätený za kňaza. Poverili ho správou farnosti v_dedine Ars v_Belleyskej diecéze, ktorú obdivuhodne viedol a pozdvihol horlivým kázaním, sebaumŕtvovaním, modlitbou a láskou. Keď si získal povesť dobrého spovedníka, hrnuli sa k_nemu veriaci zo všetkých strán a s_úctou prijímali jeho rady. Zomrel roku 1859.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov.

MODLITBA

Všemohúci a milosrdný Bože, ty si obdaril svätého kňaza Jána Vianneya horlivosťou za spásu duší; daj, prosíme, aby sme na jeho príhovor a podľa jeho príkladu Kristovou láskou získavali našich bratov a sestry pre teba a dosiahli s_nimi večnú spásu.

5. augusta

VÝROČIE POSVIACKY HLAVNEJ MARIÁNSKEJ BAZILIKY V_RÍME

Po Efezskom koncile (431), na ktorom bola Ježišova matka vyhlásená za Bohorodičku, pápež Sixtus III. (432–440) postavil v_Ríme na Eskvilínskom pahorku na počesť Svätej Bohorodičky baziliku, ktorej neskôr dali meno „Santa Maria Maggiore“. Je to na Západe najstarší chrám zasvätený úcte preblahoslavenej Panny Márie.

Zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Svätá Božia Rodička Mária, ustavičná Panna, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, odpusť viny svojim služobníkom, a keďže sa ti nemôžeme zapáčiť svojimi skutkami, zachráň nás na orodovanie Matky tvojho Syna a nášho Pána.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i_v_hodinu našej smrti.

6. augusta

PREMENENIE PÁNA

Sviatok

Ak je nedeľa:

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS Svetlo zo Svetla ako na druhé vešpery.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Ježiš vzal so sebou svojich učeníkov a vystúpil na vrch. Tam sa pred nimi premenil. Žalm 113

Ant. 2 Vtom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s_Ježišom. Žalm 117

Ant. 3 Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobíme tu tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Chválospev

Porov. Zjv 19, 1-2. 5-7

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Flp 3, 20-21{/r}

Naša vlasť je v_nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Zjavil si sa slávny pred Pánom. {*} Aleluja, aleluja.

Zjavil si sa slávny pred Pánom. {*} Aleluja, aleluja.

Preto ťa Pán odel do slávy. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zjavil si sa slávny pred Pánom. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Kristus Ježiš, odblesk Otcovej slávy a obraz jeho podstaty, ktorý udržuje všetko svojím mocným slovom a vykonáva očistenie od hriechov, zjavil sa dnes na vysokom vrchu v_sláve.

PROSBY

S_dôverou prosme nášho Spasiteľa, ktorý sa na vrchu pred učeníkmi zázračne premenil:

Pane, buď naším svetlom v_temnotách.

Kriste, pri svojom premenení zjavil si učeníkom pred svojím umučením slávu vzkriesenia; prosíme ťa za tvoju svätú Cirkev, ktorá sa usiluje slúžiť celému svetu,

aby sa v_súženiach duchovne premieňala radosťou z_tvojho víťazstva.

Pane, buď naším svetlom v_temnotách.

Kriste, ty si vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol si ich na vysoký vrch do samoty; prosíme ťa za nášho pápeža M. a za všetkých biskupov,

aby slúžili tvojmu ľudu v_nádeji na vzkriesenie.

Pane, buď naším svetlom v_temnotách.

Kriste, ty si na vrchu premenenia osvietil jasom svojej tváre Mojžiša a Eliáša; prosíme ťa za ľud Starej zmluvy,

aby si zaslúžil dosiahnuť plnosť vykúpenia.

Pane, buď naším svetlom v_temnotách.

Kriste, ty si zažiaril zemi, keď nad tebou vzišla sláva Stvoriteľa; prosíme ťa za ľudí dobrej vôle,

aby kráčali v_tvojom svetle.

Pane, buď naším svetlom v_temnotách.

Kriste, ty pretvoríš naše úbohé telo, aby sa stalo podobným tvojmu oslávenému telu; prosíme ťa za našich zosnulých bratov a sestry,

aby vošli do tvojej slávy.

Pane, buď naším svetlom v_temnotách.

MODLITBA

Bože, pri slávnom premenení svojho jednorodeného Syna si svedectvom otcov potvrdil tajomstvá viery a obdivuhodne si naznačil naše plné prijatie za tvoje deti; prosíme ťa, pomôž nám počúvať tvojho milovaného Syna, aby sme dosiahli účasť na jeho sláve.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, najvyššiemu Kráľovi slávy.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Keď, Ježiš drahý, spomínam

na teba, v_srdci radosť mám;

no nad med, nad všetko, čo znám,

sladšie je, keď si pri mne sám.

Nič sa tak vrúcne nenôti,

nič krajšie nečuť v_dojatí,

nič milšie mi v_um nezletí

ako ty, Ježiš presvätý.

Ježiš, sŕdc našich sladký hosť,

zdroj pravdy, duše ohnivosť,

ty si vždy radosť nad radosť,

prevýšiš túžby horlivosť.

Keď v_našom srdci prebývaš,

svetlom ho pravdy prenikáš,

tratí sa čaro klamných krás

a pravá láska horí v_nás.

Prijmi nás hriešnych na milosť,

rozmnož v_nás lásku, horlivosť,

nech skrze tvoju prítomnosť

uzrieme slávy velebnosť.

Spievame chvály s_nadšením,

že ty si milý Boží Syn;

Otec ťa s_Duchom vznešeným

ukázal v_sláve trom verným. Amen.

Ant. 1 Dnes na vrchu zažiarila tvár Pána Ježiša Krista ako slnko a jeho odev sa zaskvel ako biely sneh.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Dnes sa Pán premenil, Otcov hlas o_ňom vydal svedectvo, boli pri ňom Mojžiš a Eliáš obklopení žiarou a hovorili o_jeho nastávajúcom odchode.

Ant. 3 Zákon bol daný skrze Mojžiša a proroctvo skrze Eliáša. Obaja sa zjavili na vrchu ožiarení slávou a rozprávali sa s_Pánom.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 21, 10. 23{/r}

Anjel ma v_duchu preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z_neba od Boha. A mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je Baránok.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Slávou a cťou si ho ovenčil, Pane, {*} Aleluja, aleluja.

Slávou a cťou si ho ovenčil, Pane, {*} Aleluja, aleluja.

A ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Slávou a cťou si ho ovenčil, Pane, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Z_oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v_ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho. Aleluja.

PROSBY

S_dôverou prosme nebeského Otca, ktorý nám pri premenení svojho Syna naznačil, čo nás očakáva v_nebeskej sláve:

Nech v_tvojom svetle, Bože, uvidíme svetlo.

Láskavý Otče, ty si premenil svojho milovaného Syna a sám si sa zjavil v_žiarivom oblaku;

daj, aby sme s_vierou počúvali Kristovo slovo.

Nech v_tvojom svetle, Bože, uvidíme svetlo.

Bože, ty zahŕňaš vyvolených blahobytom svojho domu a napájaš ich z_potoka svojich rozkoší;

daj, aby sme v_Kristovom tele našli zdroj svojho života.

Nech v_tvojom svetle, Bože, uvidíme svetlo.

Bože, ty si rozkázal, aby z_temnôt zažiarilo svetlo, a zažiaril si v_našich srdciach, aby sme mohli hľadieť na tvoju slávu v_tvári Krista Ježiša;

posilňuj nášho ducha v_rozjímaní o_tvojom milovanom Synovi.

Nech v_tvojom svetle, Bože, uvidíme svetlo.

Bože, ty si nás povolal svätým povolaním zo svojej milosti, ktorá sa stala známou teraz, keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus;

ukáž ľuďom svetlom evanjelia neporušiteľný život.

Nech v_tvojom svetle, Bože, uvidíme svetlo.

Milovaný Otče, ty si nám daroval takú veľkú lásku, že sa voláme Božími deťmi a nimi aj sme;

daj, aby sme sa stali podobnými Kristovi, keď sa zjaví v_sláve.

Nech v_tvojom svetle, Bože, uvidíme svetlo.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS

Svetlo zo Svetla zrodené

Ježišu, Vykupiteľ náš,

vypočuj naše prosebné

spevy i_chvály v_tento čas.

Šat si mal belší od snehu,

tvár sa ti skvela nad zore,

keď zjavil si svoj majestát

vybraným svedkom na hore.

Žiakov si svojich pripojil

k_prorokom starozákonným

a božsky si ich presvedčil,

že ty si Kristus, Boží Syn.

Z_neba sa ozval Otcov hlas

a v_tebe Syna poznáva;

s_láskou ťa verne každý z_nás

za kráľa neba uznáva.

Ty z_lásky ku nám úbohým

vzal si si telo smrteľné;

daj, nech na tele tajomnom

živými údmi stále sme.

Spievame chvály s_nadšením,

že ty si milý Boží Syn;

Otec ťa s_Duchom vznešeným

ukázal v_sláve trom verným. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Žalm 110, 1-5. 7

Ant. 2 Zahalil ich jasný oblak a z_oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v_ktorom mám zaľúbenie. Žalm 121

Ant. 3 Keď zostupovali z_vrchu, Ježiš im prikázal: Nikomu nehovorte o_tomto videní, kým Syn človeka nevstane z_mŕtvych. Aleluja. Chválospev

Porov. 1 Tim 3, 16: Kristovo tajomstvo a sláva

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 16-17{/r}

Sám Duch spolu s_naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s_ním trpíme, aby sme s_ním boli aj oslávení.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Vznešenosť a krása pred jeho tvárou, {*} Aleluja, aleluja.

Vznešenosť a krása pred jeho tvárou, {*} Aleluja, aleluja.

Veleba a moc v_jeho svätyni. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Vznešenosť a krása pred jeho tvárou, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k_nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: Vstaňte a nebojte sa. Aleluja.

PROSBY a MODLITBA ako na prvé vešpery.

MODLITBA CEZ DEŇ
Pre modlitbu predpoludním sa nepoužíva doplnková psalmódia (kvôli opakovaniu žalmu 121 vo vešperách).

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Premenený Ježiš sa ukázal s_Mojžišom a Eliášom, aby mal svedectvo Zákona i_Prorokov.

Ant. napoludnie Pán, náš Boh a Spasiteľ, evanjeliom zjavil život a nesmrteľnosť.

Ant. popoludní Keď učeníci počuli Otcov hlas, padli na tvár a veľmi sa báli.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ex 19, 9{/r}

Pán povedal Mojžišovi: Ja prídem k_tebe v_hustom mraku, aby ma ľud počul, keď sa budem s_tebou rozprávať, a aby vždy veril aj tebe.

Ty si najkrajší z_ľudských synov.

Z_tvojich perí plynie milota.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ex 33, 9. 11{/r}

Len čo vošiel Mojžiš do stánku, zostúpil oblačný stĺp; ostal stáť pri vchode a Pán sa rozprával s_Mojžišom. A Pán sa rozprával s_Mojžišom z_tváre do tváre, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom.

Na Pána hľaďte a budete žiariť.

A tvár vám nesčervenie hanbou.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 3, 18{/r}

My všetci s_odhalenou tvárou hľadíme ako v_zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.

Pane, u_teba je zdroj života.

A v_tvojom svetle uvidíme svetlo.

7. augusta

SV. SIXTA II., PÁPEŽA, A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Roku 257 ho vysvätili za biskupa rímskej cirkvi. Ale keď v_nasledujúcom roku slávil svätú liturgiu v_Kalixtovom cintoríne, vojaci ho podľa rozkazu cisára Valeriána prepadli a 6. augusta spolu so štyrmi rímskymi diakonmi na výstrahu zabili. Pochovaný je na tom istom cintoríne.

Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov.

MODLITBA

Všemohúci Bože, svätého pápeža Sixta a jeho spoločníkov si obdaril silou, že za tvoje slovo a za Ježiša Krista položili život; aj nás posilňuj Duchom Svätým, aby sme verne počúvali tvoje posolstvo a statočne vyznávali svoju vieru.

Tiež 7. augusta

SV. KAJETÁNA, KŇAZA

Narodil sa vo Vicenze roku 1480. V_Padove vyštudoval právo. Keď bol vysvätený za kňaza, založil v_Ríme spoločnosť rehoľných klerikov na apoštolskú činnosť a rozšíril ju v_Benátskej republike a v_Neapolskom kráľovstve. Bol vytrvalý v_modlitbe a v_skutkoch lásky voči blížnym. Zomrel v_Neapole roku 1547.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: rehoľníkov.

MODLITBA

Bože, ty si vnukol svätému kňazovi Kajetánovi, aby žil podľa príkladu apoštolov; na jeho orodovanie a podľa jeho príkladu nauč aj nás vždy dôverovať v_teba a neúnavne hľadať tvoje kráľovstvo.

8. augusta

SV. DOMINIKA, KŇAZA

Spomienka

Narodil sa v_Caleruege v_Španielsku okolo roku 1170. V_Palencii vyštudoval teológiu a stal sa kanonikom osmianskej cirkvi. Kázňami a príkladným životom veľmi úspešne pracoval proti albigénskemu bludu. Na toto dielo zhromaždil okolo seba spoločníkov a založil rehoľu dominikánov. Zomrel v_Bologni 6. augusta 1221.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: rehoľníkov okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY A VEŠPERY

HYMNUS

Hľa, nový Pánov bojovník;

nech ťa dnes všetci oslávia,

život máš v_mene Dominik,

si mužom evanjelia.

Bez škvŕn ti duša jasala,

panica biela ľalia,

láskou sťa fakľa horela

za spásu duší horlivá.

Nohami šliapal hriešny svet,

do boja srdce opásal,

do boja bez striel dal sa hneď,

bo milosť Krista v_srdci mal.

Bojoval slovom, zázrakmi,

do sveta bratov posielal,

slzami často, nárekmi

modlitby svoje polieval.

Trojjedinému Bohu buď

česť, sláva, chvála, veleba,

Dominik, pros, nech Boží ľud

s_radosťou kráča do neba. Amen.

MODLITBA

Pane, nech tvojej Cirkvi pomáhajú zásluhy a učenie svätého Dominika, vynikajúceho hlásateľa tvojej pravdy; prosíme ťa, na jeho orodovanie vzbuď aj v_našich časoch presvedčivých kazateľov tvojho slova.

9. augusta

SV. TERÉZIE BENEDIKTY OD KRÍŽA, REHOĽNICE A MUČENICE, PATRÓNKY EURÓPY

Sviatok

Edita Steinová sa narodila 12. októbra 1891 vo Vroclavi ako dcéra židovských rodičov. Študovala filozofiu a dlhý čas sa pritom venovala hľadaniu pravdy, kým nenašla vieru v_Boha. Potom vstúpila do katolíckej Cirkvi. Pokrstená bola 1. januára 1922. Od toho času slúžila Bohu ako učiteľka a venovala sa literárnej tvorbe. Keď ju roku 1933 v_Kolíne prijali medzi sestry karmelitánky, žiadala si meno Terézia Benedikta od Kríža. Svoj život zasvätila židovskému a nemeckému ľudu. Pre prenasledovanie Židov opustila nemeckú vlasť a 31. decembra 1938 ju prijali do kláštora karmelitánok v_Echte (Holandsko). 2. augusta roku 1942 ju predstavitelia vtedajšej hrôzovlády v_Nemecku chytili a odvliekli do koncentračného tábora v_Osvienčime (Poľsko) určeného na vykynoženie Židov. Tam ju kruto usmrtili v_plynovej komore.

Pápež Ján Pavol II. ju apoštolským listom Spolupatrónky Európy (Spes aedificandi) z_1. októbra 1999 spolu so svätou Katarínou Sienskou a svätou Brigitou Švédskou vyhlásil za spolupatrónku Európy.

Zo spoločnej časti na sviatky mučeníkov alebo svätých žien: rehoľníčok.

Bože našich otcov, ty si svätú mučenicu Teréziu Benediktu priviedol k_poznaniu tvojho ukrižovaného Syna a jeho nasledovaniu až na smrť; daj, aby na jej príhovor všetci ľudia spoznali Krista, Spasiteľa, a skrze neho raz večne hľadeli na teba.

10. augusta

SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA

Sviatok

Bol diakonom rímskej cirkvi. Zomrel ako mučeník za Valeriánovho prenasledovania štyri dni po pápežovi Sixtovi II. a svojich štyroch druhoch – rímskych diakonoch. Jeho hrob sa nachádza pri Tiburtínskej ceste, na Campo Verano, kde Konštantín Veľký postavil baziliku. Jeho úcta bola v_Cirkvi rozšírená už v_4. storočí.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Pri Vavrincovom mučení

v_hrdinskom boji krvavom

to viera živá bojuje,

pohrdnúc všetkým pred Pánom.

Spomedzi siedmich mládencov,

čo žiaria v_službe oltára,

náš ušľachtilý diakon

vyčnieva, hoc sám dohára.

Najudatnejšie zápasil,

bedrá si mečom nespevnil,

lež oceľ nepriateľa hneď

ku pôvodcovi obrátil.

Vavrinec svätý, tak my dnes

ctíme si tvoje mučenie;

pokorne kto čo poprosí,

na tvoje prosby dostane.

Ty v_nevýslovnom nebi si

a čestné občianstvo tam máš,

Pán ťa ku svätým povýšil,

vo večnom hrade prebývaš.

Ctíme si Otca so Synom

i_s_Duchom Utešiteľom;

kiež nás pre tvoje zásluhy

obdaria večným vavrínom. Amen.

Ant. 1 Moja duša sa vinie k_tebe, lebo moje telo bolo spálené na ohni za teba, Bože môj.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Pán poslal svojho anjela, on ma vyslobodil z_ohňa a nezhorel som.

Ant. 3 Blahoslavený Vavrinec sa modlil: Vzdávam ti vďaky, Pane, že si ma uznal za hodného vstúpiť do tvojho príbytku.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 1, 3-5{/r}

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v_každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v_akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v_nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Moja sila {*} A moja chvála je Pán.

Moja sila {*} A moja chvála je Pán.

On sa mi stal záchrancom. {*}

A moja chvála je Pán.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Moja sila {*} A moja chvála je Pán.

Ant. na Benediktus: Neboj sa, môj služobník, veď ja som s_tebou. Keď prejdeš cez oheň, plameň ti neuškodí a dymom páchnuť nebudeš.

PROSBY sú zo spoločnej časti.

MODLITBA

Bože, ohnivá láska k_tebe dala svätému diakonovi Vavrincovi silu k_vernej službe a mučeníckej smrti; daj, prosíme, aby sme milovali to, čo on miloval, a konali to, čo učil.

VEŠPERY

HYMNUS

Slávime triumf mučeníka, Pane,

čo odhodlane hmotným darom zhŕda.

Kde núdza tvrdá, poklad Cirkvi celý

chudobným delí.

Zvonku ho mučí oheň, v_srdci iný

plam blahočinný šľahá do výšavy

a plameň dravý zháša láska, ktorá

pochádza zhora.

Anjeli sú tu, jeho ducha berú

do vlasti mieru, by sa mu tam čelo

vo venci skvelo, by tam prosil denne

nám odpustenie.

Hľa, martýr, dnes sa naše prosby spoja,

aby nás tvoja viera pevná, stála

uchvacovala; nech sa nám hruď vznieti

láskou, čo svieti.

Velebme všetci Boha Otca vďačne,

v_oslave šťastnej velebme aj Syna,

s_ktorými býva Stvoriteľ, Duch Svätý,

po všetky veky. Amen.

Ant. 1 Vavrinec vstúpil medzi mučeníkov, lebo vyznal meno Pána Ježiša Krista.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti.

Ant. 2 Blahoslavený Vavrinec zvolal: Mám veľkú radosť, lebo som dostal milosť stať sa Kristovým obetným darom.

Ant. 3 Vzdávam ti vďaky, Pane, Ježišu Kriste, že si ma uznal za hodného vstúpiť do tvojho príbytku.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 4, 13-14{/r}

Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Bože, ty si nás vyskúšal {*} A dal si nám pookriať.

Bože, ty si nás vyskúšal {*} A dal si nám pookriať.

Pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro. {*}

A dal si nám pookriať.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Bože, ty si nás vyskúšal {*} A dal si nám pookriať.

Ant. na Magnifikat: Blahoslavený Vavrinec povedal: Moja noc nepozná tmu, ale všetko sa skvie vo svetle.

PROSBY sú zo spoločnej časti.

MODLITBA CEZ DEŇ

11. augusta

SV. KLÁRY, PANNY

Spomienka

Narodila sa v_Assisi roku 1193. Svojho rodáka Františka nasledovala na ceste chudoby. Stala sa matkou a zakladateľkou rehole klarisiek. Viedla prísny život, ale bohatý na skutky lásky a nábožnosti. Zomrela roku 1253.

Zo spoločnej časti na sviatky panien, alebo svätých žien: rehoľníčok.

MODLITBA

Bože, ty si vložil do srdca svätej Kláry veľkú lásku k_evanjeliovej chudobe; na jej príhovor nám pomáhaj nasledovať Ježiša Krista v_duchu chudoby, aby sme si zaslúžili naveky žiť s_tebou v_nebeskom kráľovstve.

12. augusta

SV. JANY FRANTIŠKY DE CHANTAL, REHOĽNÍČKY

Narodila sa v_Dijone, vo Francúzsku, roku 1572. Vydala sa za zámožného muža de Chantal. Mala šesť detí, ktoré nábožne vychovala. Po smrti manžela odhodlane nastúpila pod duchovným vedením sv. Františka Saleského cestu dokonalosti. Konala skutky lásky, najmä chudobným a chorým. Založila rehoľnú spoločnosť sestier Návštevy Panny Márie, ktorú aj sama múdro riadila. Zomrela roku 1641.

Jej sviatok sa pôvodne slávil 12. decembra (v_predvečer výročia jej smrti), bol však presunutý na 12. augusta.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých žien: rehoľníčok.

MODLITBA

Bože, svätú Janu Františku si priviedol k_veľkej svätosti v_rodinnom i_rehoľnom živote; na jej príhovor nám pomáhaj, aby sme čnostne žili vo svojom povolaní, a tak dávali dobrý príklad.

13. augusta

SV. PONCIÁNA, PÁPEŽA, A HIPOLYTA, KŇAZA, MUČENÍKOV

Ponciána vysvätili roku 231 za rímskeho biskupa. Cisár Maximín ho roku 235 poslal spolu s_kňazom Hipolytom na Sardíniu do vyhnanstva. Tam sa zriekol svojho úradu a zomrel. Jeho telo je pochované na Kalixtovom cintoríne, Hipolytovo telo zase na cintoríne pri Tiburtínskej ceste. Oboch mučeníkov rímska cirkev uctievala už na začiatku 4. storočia.

Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov, alebo duchovných pastierov.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, daj, aby obdivuhodná statočnosť svätých mučeníkov Ponciána a Hipolyta ustavične v_nás rozmnožovala lásku k_tebe a v_našich srdciach upevňovala svätú vieru.

14. augusta

SV. MAXIMILIÁNA MÁRIU KOLBEHO, KŇAZA A MUČENÍKA

Spomienka

Maximilián Mária Kolbe sa narodil 8. januára 1894 v_Poľsku. Ako mladík vstúpil do rehole konventuálnych františkánov a roku 1918 ho v_Ríme vysvätili za kňaza. Zapálený synovskou oddanosťou Bohorodičke Panne Márii založil nábožné združenie, ktoré sa volalo Rytierstvo Nepoškvrnenej Márie a rozšíril ho široko-ďaleko tak vo vlasti, ako aj v_iných krajinách. Odišiel ako misionár do Japonska, kde sa za pomoci a pod ochranou Nepoškvrnenej Panny usiloval šíriť kresťanskú vieru. Keď sa potom vrátil do Poľska, musel počas hroznej druhej svetovej vojny podstúpiť mnohé útrapy, až napokon v_Osvienčime pri Krakove 14. augusta 1941 zavŕšil ako obeť lásky svoj život bohatý na hrdinské skutky.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo jedného mučeníka.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Kristus bude oslávený v_mojom tele, či už životom alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.

MODLITBA

Bože, ty si naplnil svätého kňaza a mučeníka Maximiliána nevšednou láskou k_nepoškvrnenej Panne Márii, horlivosťou pre spásu duší a láskou k_blížnemu; pokorne ťa prosíme, daj, aby sme na jeho príhovor neúnavne slúžili svojim bratom na tvoju slávu a mali silu stať sa podobnými tvojmu Synovi aj obetovaním svojho života.

15. augusta

NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Slávnosť

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Ty radosť sveta, nová hviezda neba,

rodička Slnka, matka svojho Tvorcu,

láskavo podaj ruku slabým, Panna,

ty požehnaná.

Skrz teba schádza ako po rebríku

Pán z_rajských výšin do údolia strastí,

nuž dopraj aj nám stúpať skrze teba

do výšav neba.

Anjelské zbory oslavujú teba,

s_prorokmi spolu aj zbor apoštolov;

všetci ti úctu prejavujú mnohú,

prvej po Bohu.

Trojici svätej nech sa vzdáva chvála,

že vencom slávy zdobí teba, Panna,

že nám za matku darovala teba,

Kráľovnú neba. Amen.

Ant. 1 Kristus vystúpil na nebesia a svojej najčistejšej Matke pripravil miesto nesmrteľnosti. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

Ant. 2 Eva nám všetkým bránu raja zavrela, Panna Mária ju všetkým znova otvorila. Aleluja.

Ant. 3 Panna Mária je vyvýšená nad všetky nebesia. Poďte všetci a zvelebujme Krista Kráľa, ktorého kráľovstvo je pre všetky veky.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 30{/r}

Boh tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Panna Mária bola vzatá do neba, {*} Radujú sa anjeli.

Panna Mária bola vzatá do neba, {*} Radujú sa anjeli.

Chvália a zvelebujú Pána. {*}

Radujú sa anjeli.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Panna Mária bola vzatá do neba, {*} Radujú sa anjeli.

Ant. na Magnifikat: Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. Aleluja.

PROSBY

Z_celého srdca chváľme všemohúceho Boha Otca, lebo z_jeho vôle oslavujú Pannu Máriu, matku jeho Syna, všetky pokolenia, a pokorne ho prosme:

Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Bože, pôvodca zázrakov, ty si dal nepoškvrnenej Panne s_telom i_dušou účasť na Kristovej nebeskej sláve;

veď k_tej istej sláve srdcia svojich synov a dcér.

Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Ty si nám dal Pannu Máriu za matku; na jej príhovor udeľ chorým zdravie, zarmúteným útechu, hriešnikom odpustenie

a všetkým pokoj a spásu.

Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Panne Márii si dal plnosť milosti;

daruj hojnosť milosti a radosti všetkým ľuďom.

Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Nech je tvoja Cirkev jedno srdce a jedna duša

a veriaci nech jednomyseľne zotrvávajú na modlitbách s_Máriou, Ježišovou matkou.

Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Ty si Pannu Máriu korunoval za Kráľovnú neba;

daj, nech sa zosnulí naveky radujú so všetkými svätými v_tvojom kráľovstve.

Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

MODLITBA

Bože, ty si zhliadol na svoju pokornú služobnicu Pannu Máriu, ktorú si vyvolil za matku svojho jednorodeného Syna, a dnešného dňa si ju korunoval najvyššou slávou; na jej príhovor prijmi aj nás do nebeského kráľovstva, veď si nás zachránil tajomstvom vykúpenia.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Kráľovi kráľov, ktorého panenská Matka bola dnes vzatá do nebeskej vlasti.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Slnečnou žiarou, Panna, ovenčená,

dvanásť hviezd skvie sa vôkol tvojej hlavy,

za podnož mesiac máš a z_krásnej tvári

neha ti žiari.

Smrť si premohla, skrotila si peklo

a za nás prosíš svojho Syna, Krista,

Kráľovná mocná, ktorej sa zem korí

aj rajské zbory.

Ochraňuj nás i_našu vieru v_Boha,

vzdialených navráť k_otcovskému domu,

tých, čo pokrýva tôňa smrti, prebuď,

pozdvihni k_nebu.

Vinníkom vypros milosť odpustenia,

ujmi sa tých, čo plačú, trpia, biedia,

vypočuj vrúcne, úzkostlivé hlasy,

ty nádej spásy.

Trojici svätej nech sa vzdáva chvála,

že vencom slávy zdobí teba, Panna,

že nám za matku darovala teba,

Kráľovnú neba. Amen.

Ant. 1 Blahoslavená si, Mária, lebo skrze teba prišla spása sveta a teraz sa v_sláve raduješ pred Pánom.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Panna Mária je vyvýšená nad chóry anjelov; nech sa radujú všetci veriaci a nech zvelebujú Pána.

Ant. 3 Tvoje meno Pán tak zvelebil, že tvoja chvála nevymizne zo sŕdc ľudí.

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Iz 61, 10{/r}

Radosťou jasám v_Pánovi, duša mi plesá v_mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako nevestu okrášlenú šperkami.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Dnes Panna Mária {*} Bola vzatá do neba.

Dnes Panna Mária {*} Bola vzatá do neba.

A naveky plesá s_Kristom. {*}

Bola vzatá do neba.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Dnes Panna Mária {*} Bola vzatá do neba.

Ant. na Benediktus: Krásna je a pôvabná dcéra Jeruzalema, lebo vystupuje ako ranná zornica, keď vychádza.

PROSBY

Oslavujme nášho Spasiteľa, ktorý sa narodil z_Panny Márie, a prosme ho:

Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Ježišu, večné Slovo, ty si si vyvolil Pannu Máriu za neporušený stánok;

ochráň nás pred skazou hriechu.

Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Náš Vykupiteľ, ty si Pannu Máriu urobil čistým príbytkom pre seba a stánkom Ducha Svätého;

urob aj nás trvalým chrámom svojho Ducha.

Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Kráľ kráľov, ty si svoju matku vzal s_dušou i_telom k_sebe do neba;

daj, aby sme stále mysleli na to, čo je hore.

Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

Pán neba i_zeme, ty si Pannu Máriu postavil po svojej pravici ako Kráľovnú;

aj nám daj účasť na jej večnej sláve.

Pozri na Milostiplnú a vyslyš nás.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si vzal nepoškvrnenú Pannu Máriu, matku tvojho Syna, s_telom a dušou do nebeskej slávy; prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme vždy smerovali k_nebu a mali s_ňou účasť na večnej blaženosti.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Vyrástla si do výšky ako céder na Libanone a ako cyprus na vrchu Sion, svätá Božia rodička.

Ant. 2 Panna Mária, právom ťa nazývame kráľovnou neba, lebo z_tvojej komnaty vyšlo slnko spravodlivosti.

Ant. 3 Vyvýšená je svätá Božia rodička nad chóry anjelov v_nebeskom kráľovstve.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jdt 13, 17b-18b{/r}

Zvelebený si, Bože náš, lebo si dnes zničil nepriateľov svojho ľudu. Požehnaná si, dcéra, od Boha najvyššieho nad všetky ženy na svete.

Panna Mária bola vzatá do neba, radujú sa anjeli,

Chvália a zvelebujú Pána.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 12, 1{/r}

Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z_dvanástich hviezd.

Vyvýšená je svätá Božia rodička

Nad chóry anjelov v_nebeskom kráľovstve.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 5, 1{/r}

Vieme, že keď sa tento stánok – náš pozemský dom – rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v_nebi.

Panna Mária bola vzatá do nebeského príbytku,

Kde Kráľ kráľov sedí na hviezdnom tróne.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS Ty, radosť sveta ako na prvé vešpery.

Ant. 1 Panna Mária bola vzatá do neba, radujú sa anjeli, chvália a zvelebujú Pána.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

Ant. 2 Panna Mária bola vzatá do nebeského príbytku, kde Kráľ kráľov sedí na hviezdnom tróne.

Ant. 3 Ty, dcéra požehnaná od Pána; skrze teba sme získali dar života.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 15, 22-23{/r}

Ako všetci umierajú v_Adamovi, tak zasa všetci ožijú v_Kristovi. Ale každý v_poradí, aké mu patrí: prvotinou je Kristus; potom, pri jeho príchode, tí, čo patria Kristovi.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Panna Mária je vyvýšená {*} Nad chóry anjelov.

Panna Mária je vyvýšená {*} Nad chóry anjelov.

Nech je zvelebený Pán, ktorý ju vyvýšil. {*}

Nad chóry anjelov.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Panna Mária je vyvýšená {*} Nad chóry anjelov.

Ant. na Magnifikat: Dnes Panna Mária bola vzatá do neba; radujte sa, lebo s_Kristom kraľuje naveky.

PROSBY ako na prvé vešpery.

Na konci kompletória sa priliehavo hovorí ant. Zdravas’, Kráľovná nebeská.

16. augusta

SV. ŠTEFANA UHORSKÉHO

Narodil sa v_Panónii okolo roku 969. Dal sa pokrstiť a roku 1000 ho korunovali za uhorského kráľa. Svojim podriadeným vládol spravodlivo. Bol pokojný, nábožný, presne zachovával cirkevné zákony a hľadal dobro svojich podriadených. Založil viacero biskupstiev a veľmi podporoval život Cirkvi. Zomrel pri Székesfehérvári roku 1038.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov.

MODLITBA

Všemohúci Bože, dopraj, aby svätý Štefan, ktorý podporoval vzrast tvojej Cirkvi ako pozemský kráľ, bol aj jej mocným nebeským ochrancom.

18. augusta

SV. HELENY

___

Zo spoločnej časti na sviatky svätých žien.

MODLITBA

Milosrdný Bože, svätú Helenu si obdaril mimoriadnou úctou k_svätému krížu, ktorý je znamením tvojej bezhraničnej lásky; daj, prosíme, aby sme na jej orodovanie stále viac milovali toho, ktorý na ňom zomrel, Ježiša Krista, nášho Pána.

19. augusta

SV. JÁNA EUDESA, KŇAZA

Narodil sa vo Francúzsku v_diecéze Séez roku 1601. Po kňazskej vysviacke veľa rokov kázal po farnostiach. Založil kongregácie na výchovu dobrých kňazov v_seminároch a na posilnenie ohrozených žien v_kresťanskom živote. Veľmi podporoval úctu k_Ježišovmu Srdcu a k_Srdcu Panny Márie. Zomrel roku 1680.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: rehoľníkov.

MODLITBA

Bože, ty si vyvolil svätého kňaza Jána, aby ohlasoval nevýslovné bohatstvo Kristovho tajomstva; daj, aby sme podľa jeho príkladu a učenia stále viac poznávali teba a žili verne podľa evanjelia.

20. augusta

SV. BERNARDA, OPÁTA A UČITEĽA CIRKVI

Spomienka

Narodil sa roku 1090 neďaleko Dijonu vo Francúzsku. Nábožne ho vychovali a roku 1111 vstúpil do rehole cistercitov. Čoskoro ho zvolili za opáta kláštora v_Clairvaux. Svojou činnosťou a príkladom vynikajúcim spôsobom viedol bratov k_čnostiam. Keďže v_Cirkvi vznikali schizmy, precestoval Európu, aby obnovil pokoj a jednotu. Napísal veľa teologických a asketických diel. Zomrel roku 1153.

Zo spoločnej časti na sviatky učiteľov Cirkvi, alebo svätých mužov: rehoľníkov okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS Bernardako na vešpery.

Ant. na Benediktus: Duša svätého Bernarda, zázračne osvietená jasom večného Slova, vyžaruje svetlo viery a múdrosti po celej Cirkvi.

MODLITBA

Bože, svätému opátovi Bernardovi si dal milosť, aby bol svetlom v_tvojej Cirkvi a horel za jej obnovu; na jeho príhovor naplň aj nás duchom horlivosti, aby sme stále žili ako synovia svetla.

VEŠPERY

HYMNUS

Bernard, ty perla neba si;

chvály, čo tebe spievame,

obráť na radosť zo spásy,

na nádej, ktorá nesklame.

Kristus ti srdce zapálil,

káže ti všetko opustiť

a v_láske z_teba urobil

stĺp Cirkvi, svetlo, mocný štít.

Duch Svätý ladí tvoju reč,

slovo ti pravdou preteká

a pravým Božím pokrmom

tíšiš hlad a smäd človeka.

Panenská Matka v_srdci ti

žiar čistej lásky roznieti,

že ju nik s_väčším zápalom

nechválil dosiaľ ako ty.

U_teba radu hľadali

biskupi, vedci, kniežatá.

Miluješ ticho, samotu,

a predsa ľudstvo pozná ťa.

Trojici sláva, vďaka, česť,

že v_svojej vzácnej štedrosti

aj nám sa vidieť v_nebi dá

a žiť vo večnej radosti. Amen.

Ant. na Magnifikat: Bernard, ktorého slová sa roztekali ako med, priateľ nebeského Ženícha a neobyčajný ctiteľ panenskej Matky, jasne žiari v_Cirkvi ako vynikajúci duchovný pastier.

21. augusta

SV. PIA X., PÁPEŽA

Spomienka

Narodil sa v_dedinke Riese v_benátskom kraji roku 1835. Ako kňaz vykonával svedomite svoje povinnosti. Stal sa mantovským biskupom, potom benátskym patriarchom a roku 1903 ho zvolili za pápeža. Za heslo svojho pontifikátu si vzal: „Všetko obnoviť v_Kristovi,“ a uskutočňoval ho v_prostote ducha, v_chudobe a rázne, čím burcoval vo veriacich kresťanský život a energicky bojoval proti šíriacim sa bludom. Zomrel 20. augusta 1914.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre pápežov.

MODLITBA

Bože, svätého pápeža Pia si obdaril nebeskou múdrosťou a apoštolskou odvahou, aby chránil vieru Cirkvi a všetko obnovil v_Kristovi; daj, aby sme si z_neho vzali príklad, osvojili si jeho zásady, a tak dosiahli večnú odmenu.

22. augusta

PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ

Spomienka

Zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie okrem toho, čo nasleduje:

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi Kráľovi, ktorý korunoval svoju Matku.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Mária, skvieš sa svetlom plným slávy,

kto by ťa, Panna, vrúcne nepozdravil?!

Kráľovská dcéra z_Dávidovho rodu,

v_nebi si došla k_najvyššiemu bodu.

Panenská krása stále zdobí teba,

len ty si mohla Kráľa zeme, neba

do lona prijať a byť panna čistá,

v_panenstve nosiť a porodiť Krista.

Celý svet s_úctou skláňa hlavu pred ním,

koleno každé zohýba sa s_chvením;

prosíme, Panna, prihovor sa za nás,

nech nám dá do sŕdc radosť, svetlo a jas.

To udeľ, Otec svetla nevýslovný,

skrz svojho Syna v_Božom Duchu, Ohni.

On s_tebou žije tam v_nebeskom jase,

kraľuje, riadi všetko v_každom čase. Amen.

Ant. na Benediktus: Vznešená Kráľovná sveta, Mária, vždy panna, ty si porodila Krista, nášho Pána a Spasiteľa.

MODLITBA

Bože, Máriu, matku svojho Syna, dal si nám za Matku a Kráľovnú; prosíme ťa, na jej orodovanie dopraj, aby sme dosiahli v_nebeskom kráľovstve plnú slávu tvojich synov a dcér.

VEŠPERY

HYMNUS

Pod ťarchou hriechov zohnutí

voláme k_tebe, Kráľovná,

vypočuj naše modlitby,

aby sa náš duch narovnal.

Brána života večného,

skloň sa k_nám, Matka premilá,

navráť nám svetlo nádeje,

čo hriešna Eva stratila.

Kráľovná, matka Kráľa si,

kto teba prosí, dostane

milosti, život; vypros nám

čas na úprimné pokánie.

Keď začneš prosiť, presvätá,

hneď všetci svätí modlia sa

a tvoj hlas Pána uzmieri

a zbor anjelov zajasá.

Kráľovná, matka všetkých nás,

dopĺňaj prosby veriacich,

po tomto krehkom živote

veď nás do vlasti žijúcich.

Buď chvála Otcu, Synovi

i_Duchu Tešiteľovi,

že ťa nad všetky stvorenia

poctili slávou obnovy. Amen.

Ant. na Magnifikat: Blahoslavená si, Panna Mária, že si uverila, čo ti povedal Pán. S_Kristom kraľuješ naveky.

Na konci kompletória sa priliehavo hovorí ant. Zdravas’, Kráľovná nebeská.

23. augusta

SV. RUŽENY LIMSKEJ, PANNY

Narodila sa v_Lime v_Peru roku 1586. Už doma sa začala cvičiť v_čnostiach, ale po obliečke do Tretieho rádu svätého Dominika veľmi pokročila na ceste pokánia a v_mystickom živote. Zomrela 24. augusta 1617.

Zo spoločnej časti na sviatky panien, alebo svätých žien: rehoľníčok.

MODLITBA

Bože, svätú Ruženu si zapálil takou veľkou láskou, že sa zriekla sveta a v_prísnej kajúcnosti slúžila iba tebe; na jej príhovor nám pomáhaj kráčať cestou čnostného života, aby sme mohli dôjsť k_tebe, prameňu večnej blaženosti.

24. augusta

SV. BARTOLOMEJA, APOŠTOLA

Sviatok

Narodil sa v_Káne Galilejskej. Apoštol Filip ho priviedol k_Ježišovi. Podľa tradície po Pánovom nanebovstúpení hlásal evanjelium v_Indii, kde získal mučenícku korunu.

Zo spoločnej časti na sviatky apoštolov okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Bartolomej, náš apoštol,

skvieš sa uprostred Dvanástich,

chválime ťa a prosíme;

veď Boh ťa pozval do vlasti.

Na teba s_láskou pozrel sa

Spasiteľ, Kristus – Mesiáš

a videl tvoju úprimnosť,

že priamym srdcom vynikáš.

Ten, po kom veky túžili,

o_kom spievali proroci,

dá sa ti poznať zázračne;

srdce ti šťastím poskočí.

Volá ťa, nasleduješ ho,

aj keď musíš niesť trpký kríž;

a on ťa nebom odmení,

keď zmluvu krvou dosvedčíš.

Priateľ a Pánov apoštol,

už si pri svojom Kráľovi;

pomôž nám žiť a oddať sa

Kristovi, Učiteľovi.

Nech každý chváli ho a ctí;

nech on, čo slávne kraľuje,

nám radosť na tvoj príhovor

vo večnej vlasti daruje. Amen.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, posilňuj nás vo viere, ktorou sa svätý apoštol Bartolomej úprimne oddal tvojmu Synovi, a daj, aby tvoja Cirkev na jeho orodovanie bola účinnou sviatosťou spásy pre všetky národy.

25. augusta

SV. ĽUDOVÍTA

Narodil sa roku 1214. V_dvadsiatom druhom roku svojho života stal sa francúzskym kráľom. Oženil sa a mal jedenásť detí, ktoré veľmi dobre vychoval. Vynikal duchom pokánia a modlitby a láskou k_chudobným. Za svojho panovania sa usiloval nielen o_pokoj medzi národmi a o_časné dobro podriadených, ale aj o_ich dobro duchovné. Podnikol výpravy na oslobodenie Kristovho hrobu a roku 1270 zomrel neďaleko Kartága.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov.

MODLITBA

Bože, ty si priviedol svätého Ľudovíta zo starostí o_pozemské kráľovstvo do slávy nebeského kráľovstva; na jeho príhovor nám pomáhaj svedomite si plniť časné povinnosti, aby sme si zaslúžili večné kráľovstvo.

Tiež 25. augusta

SV. JOZEFA KALAZANSKÉHO, KŇAZA

Narodil sa v_Aragónsku roku 1557. Dostal vynikajúce vzdelanie a po kňazskej vysviacke pôsobil vo vlasti. Potom sa v_Ríme venoval vzdelávaniu chudobných chlapcov a založil spoločnosť, ktorá sa zasvätila tejto službe. Veľa si vytrpel a musel zniesť aj osočovania závistlivcov. Zomrel v_Ríme roku 1648.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov: vychovávateľov, alebo duchovných pastierov: pre kňazov.

MODLITBA

Bože, svätého kňaza Jozefa si obdaril takou láskou a trpezlivosťou, že sa neúnavne venoval mládeži a viedol ju k_čnostnému životu; prosíme ťa, pomáhaj aj nám, ktorí si ho uctievame ako učiteľa múdrosti, aby sme ho napodobňovali ako spolupracovníka tvojej pravdy.

27. augusta

SV. MONIKY

Spomienka

Narodila sa v_Tagaste v_Afrike roku 331 v_kresťanskej rodine. Ešte celkom mladú ju vydali za Patrícia. Jedným z_jej synov bol Augustín, veľmi nadaný, za obrátenie ktorého preliala veľa sĺz a vyslala veľa modlitieb k_Bohu. Je príkladom vynikajúcej matky, ktorá modlitbou živila vieru a čnosťami ju robila viditeľnou. Zomrela v_Ostii roku 387.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých žien.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Vyslyšal si ju, Pane, a nepohrdol si jej slzami, keď sa prúdom rinuli a zvlažovali zem, kdekoľvek sa modlila.

MODLITBA

Bože, útecha zarmútených, ty si milosrdne vypočul svätú Moniku, keď ťa so slzami v_očiach vytrvalo prosila za obrátenie svojho syna Augustína; daj, aby sme aj my na príhovor obidvoch oplakávali svoje hriechy, a tak dosiahli milosť tvojho odpustenia.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Monika už za svojho pozemského života žila v_Kristovi; jej viera a život boli chválou Božieho mena.

28. augusta

SV. AUGUSTÍNA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Spomienka

Narodil sa v_Tagaste v_Afrike roku 354; mladosť prežil nepokojne tak v_názoroch, ako aj v_mravoch, až v_Miláne prijal vieru a biskup Ambróz ho roku 387 pokrstil. Vrátil sa do vlasti a viedol asketický život. Zvolili ho za biskupa v_Hippone a 34 rokov bol vzorom veriaceho ľudu. Svoje biskupstvo zošľachťoval kázňami a mnohými spismi, ktorými zároveň rázne bojoval proti súvekým bludom alebo múdro objasňoval vieru. Zomrel roku 430.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov, alebo učiteľov Cirkvi okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Skveje sa veľkňaz v_nebi veľmi slávny,

bronie sa skvelá učiteľov hviezda,

rozsieva všade to, čo mu Boh zveril:

jas pravej viery.

Nebeský Sion, ďakuj Bohu spásy,

radostne plesaj s_týmto mužom slávnym,

že ho Pán k_sebe tiahol svetlom krásnym

a hlasom jasným.

On svätú vieru dodnes upevňuje

a ničí zbrane všetkých temných bludov,

skazené mravy napravuje, čistí

učením istým.

Bedlivý strážca Ježišovho stáda,

tvoj príklad vzácny žiari kňazom, mníchom,

pros za nás v_nebi, nech sa ku nám skláňa

tvár nášho Pána.

Trojici svätej buď česť, chvála, sláva;

jej hĺbku tvoj duch tu na zemi skúmal.

A za to, že si Božiu pravdu strážil,

v_nebi ťa blaží. Amen.

Ant. na Benediktus: Ty, Pane, spôsobuješ, že teba chváliť je potešením, lebo si nás pre seba stvoril a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v_tebe.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, obnov vo svojej Cirkvi ducha, ktorým si naplnil svätého biskupa Augustína, aby sme aj my túžili po tebe, prameni pravej múdrosti, a neúnavne hľadali teba, pôvodcu večnej lásky.

VEŠPERY

HYMNUS Skveje sa ako na ranné chvály.

Ant. na Magnifikat: Neskoro som ťa začal milovať, Krása taká dávna a taká nová, neskoro som ťa začal milovať! Volal si a kričal a preboril si moju hluchotu.

29. augusta

MUČENÍCKA SMRŤ SV. JÁNA KRSTITEĽA

Spomienka

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Božiemu Baránkovi, ktorého svätý Ján predišiel v_umučení.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Nesmierne šťastný, vznešený a čnostný,

nad sneh si belší, čistý bez poškvrny,

pustovník tichý, v_mučeníctve mocný,

z_prorokov prvý.

Ty mocou svojich zásluh pomôž bratom

odvaliť z_vnútra balvan hriechov ťažký;

drsnosť ciest zmierni, chodník krivý naprav

na cestu lásky.

Nech Tvorca sveta a náš dobrotivý

Spasiteľ príde do sŕdc očistených;

nech neodkladá svoj krok milostivý

k_tým, čo sú v_tiesni.

Nech tebe večne, Bože trojjediný,

v_nebi znie pieseň chvály, slávy zvučne;

nám vykúpeným odpusť všetky viny,

prosíme vrúcne. Amen.

Ant. 1 Pán vystrel svoju ruku, dotkol sa mi úst a ustanovil ma za proroka národom.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil.

Ant. 3 Herodes Jána rád počúval a keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 49, 1b-2{/r}

Pán ma z_matkinho lona povolal, už v_živote mojej matky vyslovil moje meno, ústa mi urobil sťa ostrý meč, ukryl ma v_tôni svojej ruky. Utvoril ma ako zaostrený šíp, do svojho tulca ma uložil.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Vy ste poslali k_Jánovi {*} A on vydal svedectvo pravde.

Vy ste poslali k_Jánovi {*} A on vydal svedectvo pravde.

On bol lampa, ktorá horí a svieti. {*}

A on vydal svedectvo pravde.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Vy ste poslali k_Jánovi {*} A on vydal svedectvo pravde.

Ant. na Benediktus: Ženíchov priateľ, ktorý je pri ňom a počúva ho, veľmi sa raduje zo ženíchovho hlasu. A táto moja radosť je úplná.

PROSBY

S_dôverou sa obráťme na Krista, ktorému Ján pripravoval cestu, a pokorne ho vzývajme:

Vychádzajúci z_výsosti, navštív nás.

Ty si spôsobil, že Ján sa zachvel radosťou v_lone Alžbety;

daj, nech sa ustavične radujeme z_tvojho príchodu na tento svet.

Vychádzajúci z_výsosti, navštív nás.

Ty si nám Krstiteľovým slovom a životom ukázal cestu pokánia;

obráť naše srdcia, aby sme sa riadili príkazmi tvojho kráľovstva.

Vychádzajúci z_výsosti, navštív nás.

Ty si chcel, aby ťa ľuďom ohlásil jeden z_ľudí;

pošli do celého sveta hlásateľov tvojho evanjelia.

Vychádzajúci z_výsosti, navštív nás.

Ty si sa dal Jánovi pokrstiť v_Jordáne, aby sa splnilo všetko, čo je spravodlivé;

daj, nech spolupracujeme na šírení tvojho kráľovstva spravodlivosti a pokoja.

Vychádzajúci z_výsosti, navštív nás.

MODLITBA

Bože, ty si povolal svätého Jána Krstiteľa, aby svojím narodením a smrťou bol predchodcom tvojho Syna; daj, aby sme neohrozene vyznávali vieru v_teba, ako on položil život za pravdu a spravodlivosť.

VEŠPERY

HYMNUS

Predchodca Darcu milosti

a posol pravdy z_výsosti;

Kristova lampa prekrásne

žiari svetlom, čo nezhasne.

Čo predpovedal v_tom čase

skutkami, slovom, životom,

to svojou krvou spečatil

a mučeníctvom posvätil.

Toho, čo zrodom predchádzal,

ktorý sa vekom zrodiť mal,

ukázal; označuje ho

za darcu krstu pravého.

Kristovu smrť, čo dala nám

život milosti, vopred Ján,

mučeník pravdy, naznačil,

keď striekala krv z_jeho žíl.

Otče, nech opustí nás strach

kráčať v_Jánových šľapajach,

aby sme žali v_hojnosti

dary Kristovej milosti. Amen.

Ant. 1 Neboj sa ich, veď ja som s_tebou, hovorí Pán.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka.

Ant. 2 Herodes poslal kata a rozkázal sťať Jánovi hlavu vo väzení.

Ant. 3 Prišli Jánovi učeníci, vzali jeho telo a uložili ho do hrobu.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 13, 23-25{/r}

Z_Dávidovho potomstva dal Boh podľa prisľúbenia Izraelu Spasiteľa, Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal všetkému izraelskému ľudu krst pokánia. Keď Ján končil svoj beh, hovoril: „Ja nie som ten, za koho ma pokladáte. Ale, hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách.“

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Ženíchov priateľ sa raduje {*} Zo ženíchovho hlasu.

Ženíchov priateľ sa raduje {*} Zo ženíchovho hlasu.

Táto moja radosť je úplná. {*}

Zo ženíchovho hlasu.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Ženíchov priateľ sa raduje {*} Zo ženíchovho hlasu.

Ant. na Magnifikat: Ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. On musí rásť a mňa musí ubúdať.

PROSBY

S_radosťou prosme Boha, ktorý si vyvolil Jána Krstiteľa, aby ľuďom zvestoval príchod Kristovho kráľovstva:

Otče, upriam naše kroky na cestu pokoja.

Ty si Jána už v_živote jeho matky povolal, aby pripravil cestu tvojmu Synovi;

volaj aj nás, aby sme my tak nasledovali Pána, ako ho on predchádzal.

Otče, upriam naše kroky na cestu pokoja.

Ty si dal Jánovi Krstiteľovi spoznať Božieho Baránka;

daj, nech ho prostredníctvom Cirkvi spoznajú aj ľudia našich čias.

Otče, upriam naše kroky na cestu pokoja.

Ty si zariadil, že tvoj prorok Ján sa musel umenšovať a Kristus rásť;

daj, aby sme s_poníženosťou šírili tvoje kráľovstvo.

Otče, upriam naše kroky na cestu pokoja.

Ty si chcel, aby Ján svojím mučeníctvom obraňoval spravodlivosť;

daj nám silu neochvejne dosvedčovať tvoju pravdu.

Otče, upriam naše kroky na cestu pokoja.

Pamätaj na všetkých, čo odišli z_tohto sveta,

a uveď ich do kráľovstva svetla a pokoja.

Otče, upriam naše kroky na cestu pokoja.

30. augusta

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU V_TRNAVE

Sviatok

(len v_Trnavskej arcidiecéze)

Trnavský chrám svätého Jána Krstiteľa, zvaný tiež univerzitným kostolom, je najkrajším prejavom včasnobarokového umenia u_nás. Bol to kostol jezuitského kolégia, resp. trnavskej univerzity, založenej roku 1635. Staval ho slávny Pietro Spazzo. Chrám slávnostne posvätil jágerský biskup Juraj Lippay 30. augusta 1637. Obrovský umelecký barokový oltár dohotovili roku 1640. Keď bola 30. decembra 1977 zriadená slovenská (Trnavská) cirkevná provincia s_arcibiskupským sídlom v_Trnave (čo bolo zverejnené 6. januára 1978), Svätá Stolica vyhlásila chrám svätého Jána Krstiteľa za katedrálny.

Všetko je zo spoločnej časti na výročie posviacky chrámu.