DECEMBER

3. decembra

SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, KŇAZA

Spomienka

(V Banskobystrickej diecéze sviatok hlavného patróna)

Narodil sa roku 1506 v_Španielsku. Keď študoval v_Paríži, zoznámil sa so sv. Ignácom. Roku 1537 bol v_Ríme vysvätený za kňaza a venoval sa charitatívnej činnosti. Roku 1541 odchádza na Východ. Desať rokov neúnavne hlásal evanjelium v_Indii a Japonsku a mnohých priviedol k_viere. Zomrel roku 1552 na čínskom ostrove San-čao pri Kantone.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov.

MODLITBA

Bože, misionárskou činnosťou svätého Františka Xaverského si získal mnohé národy pre svoju Cirkev; vrúcne ťa prosíme, naplň srdcia veriacich horlivosťou za šírenie viery, aby tvoja Cirkev po celom svete rástla počtom a svätosťou.

4. decembra

SV. JÁNA DAMASCÉNSKEHO, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

Narodil sa v_Damasku v_druhej polovici 7. storočia v_kresťanskej rodine. Dostal vynikajúce filozofické vzdelanie. Stal sa rehoľníkom v_kláštore sv. Sábu neďaleko Jeruzalema a bol vysvätený za kňaza. Napísal veľa teologických spisov, najmä proti obrazoborcom. Zomrel v_polovici 8. storočia.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo učiteľov Cirkvi.

MODLITBA

Pane, na príhovor svätého Jána Damascénskeho nám pomáhaj, aby pravá viera, ktorú tak presvedčivo hlásal, bola pre nás vždy prameňom svetla a sily.

Tiež 4. decembra

SV. BARBORY, PANNY A MUČENICE

___

Zo spoločnej časti na sviatky panien: pre mučenice, alebo pre jednu pannu.

MODLITBA

Bože, ty si vo svojej všemohúcnosti udelil i_ženskému pokoleniu víťazstvo mučeníctva; prosíme ťa, daj nám silu, aby sme nasledovali príklad svätej panny a mučenice Barbory, ktorej narodenie pre nebo oslavujeme, a tak sa dostali k_tebe.

6. decembra

SV. MIKULÁŠA, BISKUPA

Bol biskupom v_Myre v_Lýkii (dnes v_Turecku). Zomrel niekedy v_polovici 4. storočia. Od 10. storočia sa uctieva už v_celej Cirkvi.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov.

MODLITBA

Pane, vzývame tvoje milosrdenstvo a prosíme ťa, na mocný príhovor svätého biskupa Mikuláša chráň nás pred každým nešťastím, aby sme mohli napredovať po ceste spásy.

7. decembra

SV. AMBRÓZA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Spomienka

Narodil sa okolo roku 340 v_Trevíre. Pochádzal z_rímskej rodiny. Študoval v_Ríme a svoju životnú kariéru začal v_Sirmiu (Sriemska Mitrovica v_dnešnom Srbsku). Keď bol roku 374 v_Miláne, nečakane ho zvolili za milánskeho biskupa a 7. decembra ho vysvätili. Svoj úrad zastával veľmi svedomite. Vynikal najmä v_láske ku všetkým, a tak bol pravým pastierom a učiteľom svojho ľudu. Rázne hájil práva Cirkvi. Písmom i_činmi bránil učenie pravej viery proti ariánom. Zomrel na Bielu sobotu 4. apríla 397.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov, alebo učiteľov Cirkvi.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Ráznosť i_vľúdnosť biskupa

nábožne všetci oslávme;

toho, čo zahnal z_krajiny

temnotu, búrky náramné.

Hľa, pred žezlom sa netrasie,

hnev kňažnej kňaza nezdolá,

aj ukrutného cisára

zaženie od brán kostola.

Hlboké pravdy Biblie

vysvetlí múdro, s_radosťou,

odkrýva božské tajomstvá

s_obdivuhodnou múdrosťou.

Z_tej duše, vierou živenej,

vytrysknú piesne prekrásne

a jeho túžba po kríži,

po mučeníctve nehasne.

Zasiahni šípom svojich úst

vlka, čo ničí ovečky,

a svetlom pravej múdrosti

riaď vždy náš život pozemský.

Pros za nás Svätú Trojicu,

nech zmiluje sa nad nami

a nech nám dá, by sme ju raz

chválili v_nebi hymnami. Amen.

MODLITBA

Bože, vo svätom biskupovi Ambrózovi dal si nám vynikajúceho učiteľa katolíckej viery a vzor apoštolskej odvahy; prosíme ťa, posielaj svojej Cirkvi duchovných pastierov podľa svojho srdca, aby ju spravovali múdro a neohrozene.

8. decembra

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Slávnosť

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Preslávna panien strážkyňa

a Božia Matka panenská,

brána, čo vedie do raja,

nádej a radosť nadzemská!

Ľalia v_tŕní žiarivá,

holúbok na svet poslaný,

ratolesť z_našich koreňov,

rodiaca nám liek na rany!

Bašta, ktorá sa nepoddá,

hviezda, čo tíši krútňavu,

chráň nás od nástrah démona

a svetlom nás veď k_prístavu.

Bludy a temno odožeň,

odstráň nám z_cesty úklady,

na búrnom mori ukáž nám

istý smer, keď sme bez rady.

Jediná žiariš netknutá

poškvrnou nášho pôvodu;

pošliap moc hada vo svete

a daj nám pravú slobodu.

Nech Otcu, Duchu Svätému

znie: „Sláva“ celou večnosťou

i_tvojmu Synu, ktorý ťa

naplnil Božou milosťou. Amen.

Ant. 1 Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

Ant. 2 Pán ma zaodial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti.

Ant. 3 Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s_tebou.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 29a. 30a{/r}

Ktorých Boh predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Budem ťa, Pane, oslavovať, {*} Že si ma vyslobodil.

Budem ťa, Pane, oslavovať, {*} Že si ma vyslobodil.

A že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou. {*}

Že si ma vyslobodil.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Budem ťa, Pane, oslavovať, {*} Že si ma vyslobodil.

Ant. na Magnifikat: Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. Aleluja.

PROSBY

Z_celého srdca chváľme všemohúceho Boha Otca, lebo z_jeho vôle oslavujú Pannu Máriu, matku jeho Syna, všetky pokolenia, a pokorne ho prosme:

Nech oroduje za nás Plná milosti.

Bože, pôvodca zázrakov, ty si dal nepoškvrnenej Panne s_telom i_dušou účasť na Kristovej nebeskej sláve;

veď k_tej istej sláve srdcia svojich synov a dcér.

Nech oroduje za nás Plná milosti.

Ty si nám dal Pannu Máriu za matku; na jej príhovor udeľ chorým zdravie, zarmúteným útechu, hriešnikom odpustenie

a všetkým pokoj a spásu.

Nech oroduje za nás Plná milosti.

Ty si Pannu Máriu ustanovil za matku milosrdenstva;

daj, nech všetci, čo sú v_nebezpečenstvách, pocítia jej materskú lásku.

Nech oroduje za nás Plná milosti.

Ty si chcel, aby Panna Mária bola matkou rodiny v_Ježišovom a Jozefovom dome;

daj, nech sa na jej príhovor všetky matky usilujú o_lásku a svätosť vo svojich rodinách.

Nech oroduje za nás Plná milosti.

Ty si Pannu Máriu korunoval za kráľovnú neba;

daj, nech sa zosnulí naveky radujú so všetkými svätými v_tvojom kráľovstve.

Nech oroduje za nás Plná milosti.

MODLITBA

Bože, nepoškvrneným počatím Panny Márie pripravil si dôstojný príbytok svojmu Synovi a pre budúce zásluhy jeho smrti uchránil si ju od každého hriechu; daj, prosíme, aby sme na jej orodovanie aj my prišli k_tebe s_čistým srdcom.

INVITATÓRIUM

Ant. Oslavujme nepoškvrnené počatie Panny Márie: klaňajme sa Kristovi, jej Synovi a nášmu Pánovi.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Radostný, nový chválospev

nech našu vďačnosť spečatí,

keď Božiu Matku slávime

v_nepoškvrnenom počatí.

Mária, sláva vesmíru,

ty, dcéra Svetla večného,

tvoj Syn ťa vopred uchránil

pred škvrnou hriechu každého.

Ty po Kristovi jediná

si čistá celkom, bez viny;

bo celý svet sa s_Adamom

neposlušnosťou previnil.

Odbojnú hlavu Satana

nevinnou nohou potieraš;

jak Goliáša premohol

kamienok z_praku pastiera.

Ty, holubica prekrásna,

pokorná, čistá, nevinná,

prinášaš sviežu ratolesť:

to milosť pre nás znamená.

Nech Otcu, Duchu Svätému

znie: „Sláva“ celou večnosťou

i_tvojmu Synu, ktorý ťa

naplnil Božou milosťou. Amen.

Ant. 1 Prečistá Matka, ktorá nepoznala tieň poškvrny, smela nosiť Boha vo svojom živote.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Požehnaná si, Panna Mária, od Boha najvyššieho nad všetky ženy na zemi.

Ant. 3 Tiahni nás, nepoškvrnená Panna; chceme ťa horlivo nasledovať v_svätosti.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 43, 1{/r}

A teraz toto hovorí Pán, ten, čo ťa stvoril, Jakub, čo ťa stvárnil, Izrael: Neboj sa, veď som ťa vykúpil a zavolal som ťa po mene; si môj.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Všemohúci Boh {*} Opásal ma silou.

Všemohúci Boh {*} Opásal ma silou.

A moju cestu urobil nepoškvrnenou. {*}

Opásal ma silou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Všemohúci Boh {*} Opásal ma silou.

Ant. na Benediktus: Pán, Boh, povedal hadovi: Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom; ona ti rozšliape hlavu. Aleluja.

PROSBY

Oslavujme nášho Spasiteľa, ktorý sa narodil z_Panny Márie, a prosme ho:

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Ježišu, Slnko spravodlivosti, pred tebou ako žiarivá zornica vzišla nepoškvrnená Panna;

daj, nech stále žijeme vo svetle tvojho príchodu.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Spasiteľ sveta, ty si mocou svojho vykúpenia uchránil svoju matku pred poškvrnou hriechu;

zachovaj nás čistých od hriechu.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Náš Vykupiteľ, ty si nepoškvrnenú Pannu Máriu urobil čistým príbytkom pre seba a stánkom Ducha Svätého;

urob aj nás trvalým chrámom svojho Ducha.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

Kráľ kráľov, ty si svoju matku vzal s_dušou i_telom k_sebe do neba;

daj, aby sme stále mysleli na to, čo je hore.

Nech sa za nás prihovára tvoja matka, Pane.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS je ako na prvé vešpery.

Ant. 1 Celá si krásna, Mária, ani dedičnej škvrny niet na tebe.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

Ant. 2 Ty, sláva Jeruzalema, ty, radosť Izraela, ty, česť nášho ľudu.

Ant. 3 Tvoje rúcho je biele ako sneh a tvoja tvár ako slnko.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 5, 20-21{/r}

Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť, aby tak, ako hriech vládol v_smrti, aj milosť vládla spravodlivosťou pre večný život skrze Ježiša Krista, nášho Pána.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Z_toho poznám, {*} Že ma máš rád.

Z_toho poznám, {*} Že ma máš rád.

Ak môj nepriateľ už nezajasá nado mnou. {*}

Že ma máš rád.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Z_toho poznám, {*} Že ma máš rád.

Ant. na Magnifikat: Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s_tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Aleluja.

PROSBY ako na prvé vešpery.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pán je Boh živý a na mne splnil svoje milosrdenstvo.

Ant. 2 Pán si ťa obľúbil; bude mať z_teba radosť tvoj Boh.

Ant. 3 Boh ma stvoril vo svätosti, vzal ma za ruku a ochránil ma.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 1, 4{/r}

Boh si nás v_Kristovi ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v_láske.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Dnes oslavujeme Nepoškvrnené počatie svätej Márie, Panny.

Ona panenskou nohou rozšliapala hadovi hlavu.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 1, 11-12a{/r}

V_Kristovi sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Moje srdce i_moje telo

Radostne oslavujú Boha živého.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Ef 5, 25-27{/r}

Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvoje Nepoškvrnené počatie, Panna, Božia Rodička,

Zvestovalo radosť celému svetu.

9. decembra

SV. JÁNA DIEGA CUAUHTLATOATZINA

Keďže zatiaľ nie je k_dispozícii oficiálny preklad, uvádzam latinské znenie:
Ex Indorum nativorum stirpe in territorio nunc Mexici circa annum 1474 natus est. Ei Dei Genitrix in colle Tepeyac apud Mexicopolim se manifestavit, ac proinde ipse, vir fide purissima præditus, humilitate et fervore suo effecit, ut illic in honorem Beatæ Mariæ Virginis de Guadalupe ecclesiam ædificaretur, ubi anno 1548 in Domino quievit.
Pracovný preklad:
Narodil sa okolo roku 1474 z_domorodého indiánskeho kmeňa na území dnešného Mexika. Na vrchu Tepeyac, v_blízkosti hlavného mesta Mexika, sa mu zjavila Božia Matka a skrze neho, muža obdareného čistou vierou, pokorou a horlivosťou, dosiahla, aby sa na tom mieste postavil kostol k_úcte Panny Márie Guadalupskej, v_ktorom v_roku 1548 spočinul v_Pánovi.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov.

MODLITBA

Bože, ty si prostredníctvom svätého Jána preukázal svojmu ľudu lásku presvätej Panny Márie; daj, aby sme na jeho orodovanie nasledovali rady guadalupskej Matky, a tak mohli neustále plniť tvoju vôľu.

10. decembra

PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE LORETÁNSKEJ

Svätý dom sa podľa kroniky spísanej v_roku 1465 objavil v_noci z_9. na 10. decembra 1294 na tom istom pahorku, kde stojí dodnes. Tu má počiatok aj mariánska úcta v_Loretánskej svätyni, ktorá sa viaže k_tajomstvu vtelenia a k_evanjeliovému príkladu života Svätej nazaretskej rodiny. Mnohí pápeži venovali svätyni Loretánskej Panny výnimočnú apoštolskú starostlivosť. Pápež Benedikt XV. vyhlásil Loretánsku Pannu Máriu za patrónku letcov. Loretánske litánie sa rozšírili v_celej Cirkvi.

Zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

MODLITBA

Bože, ty si splnil sľub daný našim otcom a vyvolil si preblahoslavenú Pannu Máriu za matku Spasiteľa; pomáhaj nám nasledovať jej príklad pokory, ktorá ti je milá, a poslušnosti, ktorá nám priniesla spásu.

11. decembra

SV. DAMAZA I., PÁPEŽA

Pôvodom bol Španiel. Narodil sa okolo roku 305. V_Ríme ho prijali do kňazského stavu a roku 366 vo veľmi ťažkých časoch vysvätili za biskupa rímskej cirkvi. Zvolal viac synod proti schizmatikom a heretikom. Rozšíril úctu mučeníkov a ich hroby ozdobil veršami. Zomrel roku 384.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre pápežov.

MODLITBA

Pane, svätý pápež Damaz bol veľkým ctiteľom mučeníkov a horlivo šíril ich úctu; daj, prosíme, aby sme podľa jeho príkladu aj my oslavovali ich hrdinské skutky.

12. decembra

PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE GUADALUPSKEJ

Pracovný preklad:
V_roku 1531, na vrchu Tepeyac, v_blízkosti hlavného mesta Mexika, na území dnešného Mexika, sa Jánovi Didakovi Cuauhtlatoatzin, z_domorodého indiánskeho kmeňa, zjavila Panna Mária, a na jeho plášti zostal jej zázračný obraz, ktorý tam veriaci dodnes neustále uctievajú. Skrze tohto muža, obdareného čistou vierou, Božia Matka a Matka Cirkvi volá všetkých ľudí ku Kristovej láske.

Zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

MODLITBA

Bože, Otec milosrdenstva, ty si zveril svoj ľud pod osobitnú ochranu presvätej Matky tvojho Syna; udeľ všetkým, ktorí vzývajú preblahoslavenú guadalupskú Pannu, aby sa so živou vierou usilovali o_rozvoj národov po cestách spravodlivosti a pokoja.

13. decembra

SV. LUCIE, PANNY A MUČENICE

Spomienka

Zomrela v_Syrakúzach pravdepodobne za Diokleciánovho prenasledovania. Jej úcta sa už v_staroveku rozšírila skoro po celej Cirkvi a jej meno vložili aj do Rímskeho kánonu.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka, alebo panien.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Ja, pokorná služobnica, nerobila som nič iné, iba som prinášala obetu živému Bohu. A teraz, keď už nič nemám, obetujem samu seba.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, na príhovor svätej panny a mučenice Lucie nám pomáhaj, aby sme tu na zemi dôstojne oslávili jej narodenie pre nebo a raz sa s_ňou mohli stretnúť vo večnej sláve.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Lucia, Kristova nevesta, vytrvalosťou si si zachránila život. Nemilovala si svet, ani čo je vo svete a teraz žiariš medzi anjelmi. Vlastnou krvou si zvíťazila nad nepriateľom.

14. decembra

SV. JÁNA OD KRÍŽA, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

Spomienka

Narodil sa vo Fontiveros v_Španielsku okolo roku 1542. Niekoľko rokov žil v_reholi karmelitánov a roku 1568 sa na podnet sv. Terézie z_Avily ako prvý z_bratov podujal rehoľu reformovať, čo ho stálo veľa námahy a práce. Zomrel roku 1591 v_Ubede v_chýre svätosti a múdrosti, o_čom svedčia duchovné diela, ktoré napísal.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo učiteľov Cirkvi.

MODLITBA

Bože, svätého kňaza Jána si obdaril mimoriadnou silou na sebazapieranie a vynikajúcou láskou ku krížu; daj, aby sme nasledovali jeho príklad a navždy sa spojili s_tebou vo večnej sláve.

21. decembra

SV. PETRA KANÍZIA, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

Na spomienku

Narodil sa roku 1521 v_Nijmegen v_antickej Gelrii (dnes v_Holandsku). V_Kolíne nad Rýnom vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Roku 1546 bol vysvätený za kňaza. Poslali ho do Nemecka, kde mnoho rokov horlivo, písmom i_slovom, pracoval na obrane a upevnení katolíckej viery. Vydal mnoho kníh. Medzi nimi vyniká kniha s_názvom Katechizmus. Zomrel vo Fribourgu vo Švajčiarsku roku 1597.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. Rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých priviedli k_spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.

MODLITBA

Bože, svätého kňaza Petra Kanízia si obdaril vynikajúcou učenosťou a veľkou odvahou pri obrane katolíckej viery; na jeho príhovor pomáhaj všetkým, čo hľadajú pravdu, aby s_radosťou našli teba, a svojim veriacim udeľ vytrvalosť a neohrozenosť vo viere.

VEŠPERY

Ant. Svätý Peter, vynikajúci učiteľ, svetlo svätej Cirkvi, milovník Božieho zákona, pros za nás Božieho Syna.

23. decembra

SV. JÁNA KENTSKÉHO, KŇAZA

Na spomienku

Narodil sa roku 1390 v_mestečku Kęty v_Krakovskej diecéze. Po kňazskej vysviacke mnoho rokov pôsobil ako profesor na Krakovskej akadémii. Potom účinkoval ako duchovný pastier vo farnosti Oľkusz. Pravú vieru, ktorú príkladne učil, spájal s_čnosťami, najmä so zbožnosťou a láskou k_blížnemu, čím slúžil ako príklad aj svojim kolegom a žiakom. Zomrel roku 1473.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.

MODLITBA

Všemohúci Bože, nech nám príklad svätého kňaza Jána Kentského pomáha rásť v_múdrosti svätých, aby sme preukazovali milosrdenstvo všetkým, a tak dosiahli tvoje odpustenie.

VEŠPERY

Ant. Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z_týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Poďte, požehnané môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.

26. decembra

SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA

Sviatok

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, ktorý sa pre nás narodil, lebo on udelil svätému Štefanovi korunu slávy.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Kristus je život, ktorý prišiel na svet

odstrániť smrť a znášať naše strasti;

potom sa vrátil: s_Otcom vládne šťastne

v_nebeskej vlasti.

Prvý šiel za ním Štefan, sluha Boží,

s_titulom krásnym, čo je v_zhode s_menom;

Duch Pánov doňho silu lásky vložil

s_nebeským venom.

Bezbožní zúria, zatínajú päste,

kamene prudko hádžu na Štefana;

za svojich vrahov Boha prosí ešte

a vidí Pána.

Prosíme vrúcne: svätec požehnaný,

mučeník prvý, občan neba šťastný,

ty svojou prosbou otvor aj nám brány

nebeskej vlasti.

Trojici Božej zaspievajme chvály,

my, ktorých láska s_mučeníkmi spája,

že Štefanovi dal korunu slávy

a radosť raja. Amen.

Ant. 1 Moja duša sa vinie k_tebe, lebo moje telo kameňujú pre teba, Bože môj.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Štefan videl otvorené nebo: videl a vošiel doň. Blažený človek, ktorému sa otvorilo nebo.

Ant. 3 Vidím nebo otvorené a Ježiša stáť po pravici Božej moci.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 6, 2b-5a{/r}

„Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova.“ Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Moja sila {*} A moja chvála je Pán.

Moja sila {*} A moja chvála je Pán.

On sa mi stal záchrancom. {*}

A moja chvála je Pán.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Moja sila {*} A moja chvála je Pán.

Ant. na Benediktus: Svätému Štefanovi sa otvorili brány neba a bol korunovaný ako prvý zo všetkých mučeníkov.

MODLITBA

Pane, pri oslave víťaznej smrti svätého Štefana, ktorý sa modlil za svojich prenasledovateľov, vrúcne ťa prosíme, daj nám silu, aby sme podľa jeho príkladu milovali aj svojich nepriateľov.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 5, 10-11{/r}

Boh všetkej milosti, ktorý vás v_Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. Jemu vláda na veky vekov. Amen.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán ho zaodel rúchom radosti

A korunu slávy mu položil na hlavu.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jak 1, 12{/r}

Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Na Boha sa ja spolieham

A nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Múd 3, 1-2a. 3b{/r}

Duše spravodlivých sú v_Božích rukách, muka smrti sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi; ale oni sú v_pokoji.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Keď sa vrátia, vrátia sa s_jasotom

A svoje snopy prinesú.

VEŠPERY

Všetko je z_oktávy Narodenia Pána, ako sa uvádza 26. decembra.

Ak sa niekde sviatok sv. Štefana slávi ako slávnosť, berie sa hymnus, antifóny, krátke čítanie a responzórium z_ranných chvál, žalmy, chválospev a prosby zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka.

27. decembra

SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Sviatok

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, Kráľovi apoštolov.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Blažený zástup serafov,

vzdaj miláčkovi Pána hold;

aj my ho chváľme hymnami,

spievajme s_nimi o_závod.

Veď on nás učí o_Slove,

ako sa stalo človekom:

hoc v_lone Panny začne byť,

zostáva s_Otcom od vekov.

A teba, Ján, si vyvolil

za svedka prezieravý Pán,

bys’ videl slávu Tábora

i_úzkosť smutných Getseman.

Pán ti dal nazrieť do neba;

počúvaš nevýslovný hlas,

do Baránkových tajomstiev

i_jeho Cirkvi prenikáš.

Kristus ťa zveril Márii,

najvznešenejšiu matku máš.

Ty nás zver Matke panenskej,

do srdca Krista ukry nás.

Buď sláva Slovu večnému,

vieme, že telom stalo sa,

Otcovi, Duchu Svätému

nech spieva zem i_nebesia. Amen.

Ant. 1 Pán si vyvolil panenského Jána za apoštola a evanjelistu a miloval ho viac ako ostatných.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Panenskému Jánovi Kristus na kríži zveril panenskú Matku.

Ant. 3 Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal: To je Pán. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 4, 19-20{/r}

Peter a Ján povedali: Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha; lebo my nemôžeme nehovoriť o_tom, čo sme videli a počuli.

Ant. na Benediktus: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu. Aleluja.

PROSBY

Bratia, postavení na základe apoštolov prosme všemohúceho Otca za jeho svätý ľud:

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Otče, ty si chcel, aby sa tvoj vzkriesený Syn zjavil najprv apoštolom;

daj, aby sme boli jeho svedkami až do končín zeme.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Ty si svojho Syna poslal na svet hlásať radostnú zvesť chudobným;

daj, nech sa evanjelium ohlasuje všetkému stvoreniu.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Ty si svojho Syna poslal rozsievať semeno slova;

pomôž nám, aby sme po namáhavom rozsievaní slova s_radosťou zbierali jeho plody.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Ty si poslal svojho Syna, aby vlastnou krvou zmieril svet s_tebou;

daj, nech všetci spolupracujeme na tomto diele zmierenia.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

MODLITBA

Bože, prostredníctvom svätého apoštola Jána zjavil si nám tajomstvo svojho večného Slova; pomáhaj nám, aby sme s_osvietenou mysľou pochopili učenie, ktoré nám tak vzletne hlásal.

MODLITBA CEZ DEŇ

VEŠPERY

Všetko je z_oktávy Narodenia Pána, ako sa uvádza 27. decembra.

Ak sa niekde sviatok sv. Jána slávi ako slávnosť, berie sa hymnus, antifóny, krátke čítanie a responzórium z_ranných chvál, žalmy, chválospev a prosby zo spoločnej časti na sviatky apoštolov.

28. decembra

SV. NEVINIATOK, MUČENÍKOV

Sviatok

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, ktorý sa pre nás narodil, lebo on udelil Neviniatkam korunu slávy.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Zdesený tyran čuje zvesť,

že Knieža kráľov už je tu,

ten, čo má Izraela viesť,

na trón Dávida zasadnúť.

Tá zvesť mu rozum zmútila;

vykríkne: Berte kopije,

naplňte krvou kolísky,

nástupcu tohto zabijem!

Načo tie vraždy, zločiny?

Herodes, to ti pomôže?

Veď Kristus je Pán jediný,

on žije; ty nič nezmôžeš!

Vám, kvety mučeníkov, česť!

Na samom prahu života

nepriateľ Krista chce vás zmiesť

jak víchor ruže zo sveta.

Hľa, prvá obeť pre Krista:

baránky na smrť vedené!

A teraz radosť prečistá:

vavrínmi v_nebi zdobené.

Ježišu, z_Panny zrodený,

sláva ti, Bože útechy;

Otcovi, Duchu Svätému

nech sa česť vzdáva naveky. Amen.

Ant. 1 Budú so mnou chodiť v_bielom rúchu, lebo sú toho hodni, hovorí Pán.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Nemluvňatá zvelebujú Pána; zabité ohlasujú, čo živé povedať nemohli.

Ant. 3 Z_úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu naprotiveň svojim nepriateľom.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 31, 15{/r}

V_Ráme bolo počuť hlas: plač, nárek a kvílenie. Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu nad nimi, lebo ich niet.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Svätí a spravodliví {*} Žijú naveky.

Svätí a spravodliví {*} Žijú naveky.

V_Pánovi je ich odmena. {*}

Žijú naveky.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Svätí a spravodliví {*} Žijú naveky.

Ant. na Benediktus: Nevinné deti zomreli pre Krista, ničomný kráľ vraždil dojčence. A teraz kráčajú za Baránkom bez poškvrny a bez prestania volajú: Sláva ti, Pane.

PROSBY

Oslavujme Krista, ktorý premohol tyrana nie rukami ozbrojencov, ale pokojným zástupom nevinných detí, a volajme:

Teba chváli vznešený zástup mučeníkov.

Kriste, malé Neviniatka vydali o_tebe svedectvo nie slovom, ale krvou;

daj, aby sme ťa my vyznávali pred ľuďmi aj slovami, aj skutkami.

Teba chváli vznešený zástup mučeníkov.

Ony ešte neboli schopné bojovať, a ty si ich urobil hodnými palmy víťazstva;

nedaj podľahnúť zlu nám, čo sme obdarení toľkými prostriedkami tvojej milosti.

Teba chváli vznešený zástup mučeníkov.

Ty si svojou krvou obmyl Neviniatkam rúcha;

očisť nás od každej neprávosti.

Teba chváli vznešený zástup mučeníkov.

Ty si poslal malých mučeníkov pred sebou do neba ako prvotiny svojho kráľovstva;

nedopusť, aby sme boli vylúčení z_večnej nebeskej hostiny.

Teba chváli vznešený zástup mučeníkov.

Ty si už ako dieťa zakúsil prenasledovanie a vyhnanstvo;

chráň deti ohrozené biedou, vojnou a inými pohromami.

Teba chváli vznešený zástup mučeníkov.

MODLITBA

Bože, dnes ťa betlehemské deti oslávili nie slovami, ale mučeníckou smrťou; udeľ nám milosť, aby sme vieru, ktorú vyznávame ústami, dosvedčovali aj svojím životom.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Nár 1, 16{/r}

Plačem a moje oko roní slzy; moje deti sú opustené, lebo nepriateľ bol silnejší.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán ich zaodel rúchom radosti.

A korunu slávy im položil na hlavu.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Nár 2, 11{/r}

Oči mám vpadnuté od sĺz, vnútro sa mi búri; nemluvňa i_dojča hynú na uliciach mesta.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Spravodliví žijú naveky.

V_Pánovi je ich odmena.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 31, 16a. 17a{/r}

Prestaň nahlas plakať a roniť slzy, lebo je odmena za tvoju námahu; je nádej pre tvoje potomstvo.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Nech svätí jasajú v_sláve.

Nech sa veselia na svojich lôžkach.

VEŠPERY

Všetko je z_oktávy Narodenia Pána, ako sa uvádza 28. decembra.

Ak sa niekde sviatok sv. Neviniatok slávi ako slávnosť, berie sa hymnus, antifóny, krátke čítanie a responzórium z_ranných chvál, žalmy, chválospev a prosby zo spoločnej časti na sviatky mučeníkov.

29. decembra

SV. TOMÁŠA BECKETA, BISKUPA A MUČENÍKA

Na spomienku

Narodil sa v_Londýne roku 1118. V_Canterbury vstúpil do duchovného stavu, stal sa kráľovým kancelárom a roku 1162 bol vyvolený za biskupa. Odvážne bránil práva Cirkvi proti kráľovi Henrichovi II., za čo musel šesť rokov stráviť vo vyhnanstve vo Francúzsku. Keď sa vrátil do vlasti, ešte si veľa vytrpel, až ho roku 1170 kráľovskí prisluhovači zavraždili.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.

MODLITBA

Bože, svätému Tomášovi Becketovi si dal milosť veľkodušne obetovať svoj život za spravodlivosť; na jeho príhovor dopraj, aby sme aj my z_lásky ku Kristovi boli ochotní stratiť svoj život na tomto svete, aby sme ho znova našli v_nebeskom kráľovstve.

VEŠPERY

Ant. Príbytok svätých je v_nebeskom kráľovstve, kde žijú vo večnom pokoji.

31. decembra

SV. SILVESTRA I., PÁPEŽA

Na spomienku

Roku 314 ho vysvätili za biskupa rímskej cirkvi. Spravoval Cirkev za Konštantína Veľkého, v_čase, keď spôsobila veľké škody schizma donatistov a blud ariánov. Zomrel roku 335. Pochovali ho na Priscillinom cintoríne pri Salárijskej ceste.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. Nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca z_vás prehovorí.

MODLITBA

Pane, na príhovor svätého pápeža Silvestra nám pomáhaj, aby sme sa v_pozemskom živote riadili tvojou vôľou a dosiahli nehynúcu blaženosť vo večnosti.