FEBRUÁR

2. februára

OBETOVANIE PÁNA

Sviatok

Ak je nedeľa:

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS Čo z_diaľky videl ako na druhé vešpery.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Rodičia priniesli Ježiša do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi. Žalm 113

Ant. 2 Sion, vyzdob svoju komnatu a prijmi kráľa, Mesiáša. Žalm 147, 12-20

Ant. 3 Blahoslavený si, spravodlivý Simeon, že si prijal Krista, Pána, osloboditeľa jeho ľudu. Chválospev

Flp 2, 6-11

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 10, 5-7{/r}

Keď Kristus prichádza na svet, hovorí: Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam – vo zvitku knihy je napísané o_mne_–, aby som plnil tvoju vôľu, Bože.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán oznámil {*} Svoju spásu.

Pán oznámil {*} Svoju spásu.

Ktorú pripravil pred tvárou všetkých národov. {*}

Svoju spásu.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán oznámil {*} Svoju spásu.

Ant. na Magnifikat: Starec niesol dieťa, ale dieťa viedlo starca. Panna, ktorá porodila dieťa, a pannou zostala, klaňala sa tomu, ktorého zrodila.

PROSBY

Klaňajme sa nášmu Spasiteľovi, obetovanému v_chráme, a prosme ho:

Nech naše oči, Pane, uvidia tvoju spásu.

Kriste, náš Spasiteľ, ty si svetlo na osvietenie pohanov;

osvieť tých, čo ťa nepoznajú, aby uverili v_teba, pravého Boha.

Nech naše oči, Pane, uvidia tvoju spásu.

Náš Vykupiteľ, ty si sláva Izraela, tvojho ľudu;

vyvýš svoju Cirkev medzi národmi ako sviatosť spásy.

Nech naše oči, Pane, uvidia tvoju spásu.

Ježišu, túžba všetkých národov, oči spravodlivého Simeona uvideli tvoju spásu;

priveď k_spáse všetkých ľudí.

Nech naše oči, Pane, uvidia tvoju spásu.

Pane, pri tvojom obetovaní Simeon predpovedal tvojej matke Márii, že jej dušu prenikne meč bolesti;

posilňuj tých, čo trpia pre tvoje meno.

Nech naše oči, Pane, uvidia tvoju spásu.

Kriste, blaženosť svätých, Simeon ťa uvidel ešte pred svojou smrťou, ako si vrúcne žiadal;

ukáž sa naveky zosnulým, čo dychtivo túžia hľadieť na tvoju tvár.

Nech naše oči, Pane, uvidia tvoju spásu.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, tvoj jednorodený Syn prijal našu ľudskú prirodzenosť a dnes ti bol obetovaný v_chráme; pokorne ťa prosíme, očisti nás, aby sme aj my mohli s_čistým srdcom predstúpiť pred tvoju tvár.

INVITATÓRIUM

Ant. Hľa, prichádza do svojho svätého chrámu Vládca, Pán; poďte, klaňajme sa mu.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Čo čakáš, Sion, Pána tu?

Priprav sa, vyzdob komnatu,

maj svetlo viery, nevzdychaj,

prijmi Nevestu, Ženícha.

Blažený starček, pozri sa,

uvidíš dieťa Ježiša;

a ohlás Spásu národov,

Svetlo, čo vzišlo pohanom.

V_náručí matky Kristus, Pán,

obetuje sa v_chráme chrám;

poslúcha zákon Boží Syn,

ten, čo viazaný nebol ním.

Ty, Panna, prines obetu:

Syn Otcov aj tvoj syn je tu!

Obetuj Bohu aj nás s_ním,

veď život za nás položí.

Len kráčaj, Panna, Kráľovná,

a polož Syna na oltár;

bo on zve všetkých k_radosti,

prichádza Spása z_výsosti.

Nech ti je sláva, Ježišu,

cez večnosť, v_ktorej kraľuješ

s_Otcom i_Duchom Presvätým,

že sa dnes ľudstvu zjavuješ. Amen.

Ant. 1 Spravodlivý a nábožný Simeon očakával vykúpenie Izraela a Duch Svätý bol na ňom.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Simeon vzal dieťa do rúk, vzdával vďaky a velebil Boha.

Ant. 3 Svetlo na osvietenie pohanov a sláva Izraela, tvojho ľudu.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Mal 3, 1{/r}

Hľa, ja posielam svojho anjela, aby mi pripravil cestu. Hneď potom príde do svojho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a anjel zmluvy, po ktorom túžite.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Klaňajte sa Pánovi {*} V_jeho svätom chráme.

Klaňajte sa Pánovi {*} V_jeho svätom chráme.

Vzdávajte Pánovi slávu a česť. {*}

V_jeho svätom chráme.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Klaňajte sa Pánovi {*} V_jeho svätom chráme.

Ant. na Benediktus: Keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, vzal ho Simeon do svojho náručia a velebil Boha.

PROSBY

Klaňajme sa nášmu Spasiteľovi obetovanému v_chráme a prosme ho:

Nech naše oči, Pane, uvidia tvoju spásu.

Pane Ježišu, ty si chcel byť podľa zákona obetovaný Otcovi v_chráme;

nauč nás obetovať sa s_tebou v_obete tvojej Cirkvi.

Nech naše oči, Pane, uvidia tvoju spásu.

Potecha Izraela, spravodlivý Simeon sa s_tebou stretol v_chráme;

daj, nech sa aj my s_tebou stretávame vo svojich bratoch a sestrách.

Nech naše oči, Pane, uvidia tvoju spásu.

Očakávanie národov, prorokyňa Anna hovorila o_tebe všetkým, čo očakávali vykúpenie Izraela;

nauč nás svedčiť o_tebe všetkým ľuďom.

Nech naše oči, Pane, uvidia tvoju spásu.

Uholný kameň Božieho kráľovstva, ustanovený na znamenie, ktorému budú odporovať,

daj, aby ľudia vierou a láskou našli v_tebe vzkriesenie a život.

Nech naše oči, Pane, uvidia tvoju spásu.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 8, 14{/r}

Pán vám bude svätyňou, kameňom úrazu a skalou pohoršenia pre oba domy Izraela, osídlom a nástrahou pre obyvateľov Jeruzalema.

Pán sa rozpamätal na svoju dobrotu

A na svoju vernosť voči Izraelovmu domu.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 42, 13{/r}

Pán vyjde sťa bohatier a rozohní sa ako bojovník; zavolá, vykríkne a zvíťazí nad svojimi nepriateľmi.

Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha.

Na chválu Božiu jasaj, celá zem.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 12, 5-6{/r}

Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci; nech je to známe po celej zemi. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela.

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom.

Spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS

Čo z_diaľky videl a čo predpovedal

zbor Božích pevcov, osvietených zhora,

to splnilo sa svetu nebadane

v_Márii Panne.

Veď Boha nebies, Pána celej zeme,

počala panna, panna porodila;

ostáva pannou po pôrode žena

neporušená.

Simeon, prorok, hneď sa zaradoval,

keď do náručia vzal jej Syna v_chráme,

a jeho čistá duša uvidela

v_ňom Spasiteľa.

Láskavo prijmi naše vrúcne prosby,

Rodička Boha, Kráľa všetkých vekov,

veď ty si darov Ježišových veľká

rozdávateľka.

Otcovo svetlo od večnosti, Kriste,

odhaľuješ nám taje jeho lásky:

daj, aby sme raz aj my v_sláve neba

chválili teba. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Duch Svätý vyjavil Simeonovi, že neumrie, kým neuvidí Pána. Žalm 110, 1-5. 7

Ant. 2 Obetovali zaňho Pánovi pár hrdličiek alebo dva holúbky. Žalm 130

Ant. 3 Moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov. Chválospev

Porov. Kol 1, 12-20

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 4, 15-16{/r}

Nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s_našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu. Pristupujme teda s_dôverou k_trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v_pravom čase.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán oznámil {*} Svoju spásu.

Pán oznámil {*} Svoju spásu.

Ktorú pripravil pred tvárou všetkých národov. {*}

Svoju spásu.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán oznámil {*} Svoju spásu.

Ant. na Magnifikat: Dnes preblahoslavená Panna Mária obetovala dieťa Ježiša v_chráme a Simeon, naplnený Duchom Svätým, vzal ho do náručia a velebil Boha.

3. februára

SV. BLAŽEJA, BISKUPA A MUČENÍKA

Bol biskupom v_Sebaste v_Arménsku v_4. storočí. Jeho úcta sa v_stredoveku rozšírila po celej Cirkvi.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka, alebo duchovných pastierov: pre biskupov.

MODLITBA

Pane, vypočuj pokorné prosby svojho ľudu, ktoré ti prednášame na príhovor svätého mučeníka Blažeja, a dopraj nám tešiť sa v_časnom živote z_pokoja a nájsť pomoc pre večný život.

Tiež 3. februára

SV. OSKARA, BISKUPA

Narodil sa v_Galii začiatkom 9. storočia a bol vychovaný v_korbejskom kláštore. Roku 826 sa vybral do Dánska hlásať vieru, ale veľký úspech nemal. Lepšie sa mu darilo vo Švédsku. Keď ho v_Hamburgu zvolili za biskupa a pápež Gregor IV. to potvrdil, stal sa legátom pre Dánsko a Švédsko. Pri hlásaní evanjelia sa stretol s_mnohými prekážkami, ale silným duchom ich prekonal. Zomrel roku 865.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov.

MODLITBA

Bože, ty si poslal svätého biskupa Oskara ohlasovať Kristovu blahozvesť mnohým národom; na jeho orodovanie nám pomáhaj, aby sme vždy kráčali vo svetle tvojej pravdy.

5. februára

SV. AGÁTY, PANNY A MUČENICE

Spomienka

Mučenícku smrť podstúpila v_Katánii na Sicílii pravdepodobne za Déciovho prenasledovania. Jej úcta sa už v_najstarších časoch rozšírila po celej Cirkvi a jej meno sa dostalo do Rímskeho kánonu.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka, alebo panien.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Agáta išla s_radosťou a hrdo do väzenia, ako keby šla na hostinu, a v_modlitbe odporúčala svoj zápas Pánovi.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, zmiluj sa nad nami na príhovor svätej panny a mučenice Agáty, ktorá ti bola vždy milá pre svoju silu v_mučeníctve a panenský život.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Pane, Ježišu Kriste, dobrý Učiteľ, vzdávam ti vďaky, že si mi pomohol zvíťaziť nad katmi, ktorí ma mučili. Daj, Pane, aby som sa šťastne dostala do tvojej nehynúcej slávy.

6. februára

SV. PAVLA MIKIHO A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Spomienka

Pavol sa narodil v_Japonsku okolo rokov 1564–1566. Vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a s_veľkým úspechom hlásal evanjelium svojim rodákom. Keď sa zostrilo prenasledovanie katolíkov, zatkli jeho i_ďalších dvadsiatich piatich. Surovo ich tupili, potom ich odviedli do Nagasaki a tam ich 5. februára 1597 ukrižovali.

Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov.

MODLITBA

Bože, sila všetkých svätých, ty si povolal svätých mučeníkov Pavla a jeho spoločníkov cez smrť na kríži k_životu; daj, prosíme, aby sme si na ich orodovanie zachovali odvahu statočne vyznávať vieru až do smrti.

V_Pôstnom období na spomienku:

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Spravodliví, ktorí nasledovali Krista, radujú sa v_nebi, a pretože z_lásky k_nemu preliali svoju krv, budú vládnuť s_Kristom naveky.

8. februára

SV. HIERONYMA EMILIANIHO

Narodil sa v_Benátkach roku 1486. Zvolil si vojenskú dráhu, ale neskôr ju opustil a rozhodol sa pomáhať chudobným. Im rozdal aj svoj majetok. Založil rád rehoľných klerikov zo Somasky na pomoc sirotám a chudobným. Umrel v_Somaske v_bergamskom kraji roku 1537.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov: vychovávateľov.

MODLITBA

Bože, Otec milosrdenstva, ty si sirotám dal svätého Hieronyma za otca a pomocníka; prosíme ťa, na jeho orodovanie dopraj, aby sme si verne zachovali ducha synovstva, v_ktorom sa nazývame a sme tvojimi deťmi.

V_Pôstnom období na spomienku:

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Kto je milosrdný, učí a vychováva ako pastier svoje stádo.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Nechajte deti prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.

Tiež 8. februára

SV. JOZEFÍNY BAKHITA, PANNY

Narodila sa v_sudánskom kraji Darfur v_blízkosti osady Jebel Agilere okolo roku 1868. Uniesli ju ako maličké dievča a viackrát ju predali na jarmoku sluhov; znášala tvrdé otroctvo. Napokon vyslobodená z_otroctva stala sa v_Benátkach kresťankou a rehoľníčkou u_kanoských Sestier lásky a posledok života strávila v_meste Schio na území Vicenza v_Taliansku, kde všetkým pomáhala a kde aj zomrela roku 1947.
Zo spoločnej časti na sviatky panien.

MODLITBA

Bože, ty si pozdvihol svätú Jozefínu z_ponižujúceho otroctva k_hodnosti svojej dcéry a Kristovej nevesty; prosíme ťa, dopraj, aby sme podľa jej príkladu oddane nasledovali ukrižovaného Ježiša Krista, ochotne vytrvali v_láske a konali skutky milosrdenstva.

10. februára

SV. ŠKOLASTIKY, PANNY

Spomienka

Sestra svätého Benedikta. Narodila sa v_Norcii v_Umbrii okolo roku 480. Spolu s_bratom sa zasvätila Bohu a šla za ním na Monte Cassino, kde umrela okolo roku 547.

Zo spoločnej časti na sviatky panien.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Hľa, múdra panna, ktorá odišla za Kristom a v_zástupe panien žiari nebeským svetlom ako slnko.

MODLITBA

Pane, pri spomienke na svätú pannu Školastiku vrúcne ťa prosíme, aby sme ti podľa jej príkladu oddane slúžili a radostne prijímali to, čo pochádza z_tvojej lásky.

V_Pôstnom období na spomienku:

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Poď, Kristova nevesta, a prijmi korunu, ktorú ti Pán pripravil naveky.

11. februára

PREBL. PANNY MÁRIE LURDSKEJ

Roku 1858 sa Nepoškvrnená Panna Mária zjavila Bernadete Soubirousovej v_jaskyni zvanej Massabielle pri Lurdoch vo Francúzsku. Prostredníctvom tohto jednoduchého dievčaťa volá Mária hriešnikov, aby sa obrátili, a v_Cirkvi vzbudzuje veľkú horlivosť v_modlitbe a v_láske k_blížnemu, ktorá sa prejavuje osobitnou starostlivosťou o_chorých.

Zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Žiarivá zornica spásy, Panna Mária, z_teba vyšlo Slnko spravodlivosti, a tak nás navštívil Vychádzajúci z_výsosti.

MODLITBA

Milosrdný Bože, buď nám ochranou v_našej slabosti, a keď slávime spomienku na nepoškvrnenú Božiu Rodičku, daj, aby sme na jej príhovor dokázali povstať z_našich neprávostí.

VEŠPERY

Ant na Magnifikat: Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s_tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.

14. februára

SV. CYRILA, MNÍCHA, A SV. METODA, BISKUPA

Sviatok

(Kedysi bolo: Spomienka. V_Európe sviatok svätých patrónov.)

Na Slovensku sa slávi 5. júla ako slávnosť.

Cyril sa narodil v_Solúne. V_Carihrade dostal vynikajúce vzdelanie. Spolu s_bratom Metodom šiel na Moravu hlásať vieru. Spoločne pripravili liturgické texty v_slovienskej reči a zaznačili ich písmom, ktoré neskôr nazvali hlaholikou. Pozvali ich do Ríma, kde Cyril 14. februára roku 869 zomrel. Metoda vysvätili za biskupa a odišiel na Veľkú Moravu, kde neúnavne hlásal evanjelium. Veľa si vytrpel od neprajníkov, ale rímski pápeži ho podporovali. Zomrel 6. apríla 885 na území Veľkej Moravy.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Vo svätosti a spravodlivosti slúžili Pánovi po všetky dni svojho života.

MODLITBA

Všemohúci Bože, ty si prostredníctvom svätých bratov Cyrila a Metoda daroval slovanským národom svetlo evanjelia; daj, nech s_ochotným srdcom prijímame slovo tvojho učenia, a urob z_nás ľud zjednotený v_pravej viere a správnom vyznávaní.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Toto sú svätí mužovia, Boží priatelia, slávni hlásatelia Božej pravdy.

17. februára

SIEDMICH SVÄTÝCH ZAKLADATEĽOV REHOLE SLUŽOBNÍKOV PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Siedmi muži, narodení vo Florencii, viedli najprv pustovnícky život na vrchu Senario, pričom zvlášť uctievali blahoslavenú Pannu Máriu. Potom kázali po celom Toskánsku a založili rehoľu Služobníkov Panny Márie, ktorú roku 1304 schválila Apoštolská Stolica. Ich spomienka sa slávi v_tento deň, keď podľa tradície roku 1310 zomrel svätý Alexej Falconieri, jeden z_nich.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov: rehoľníkov.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu!

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, naplň nás synovskou láskou, ktorou svätí bratia uctievali Bohorodičku a viedli tvoj ľud k_tebe.

V_Pôstnom období na spomienku:

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Kde bratia spoločne oslavujú Boha, tam Pán dá požehnanie.

21. februára

SV. PETRA DAMIANIHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Narodil sa v_Ravenne roku 1007. Po štúdiách prijal miesto učiteľa, ale čoskoro sa ho vzdal a odišiel do pustovne Fons Avellana. Keď ho tam zvolili za priora, rázne zreformoval rehoľný život, čo urobil aj v_ostatných krajoch Itálie. V_búrlivých časoch podporoval rímskych pápežov prácou, spismi a plnením úloh pri obnove Cirkvi. Pápež Štefan IX. ho vymenoval za kardinála a ostijského biskupa. Zomrel roku 1072 a hneď ho uctievali ako svätého.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov, alebo učiteľov Cirkvi.

MODLITBA

Všemohúci Bože, prosíme ťa, dopraj nám nasledovať učenie a príklad svätého biskupa Petra, aby sme vo všetkom dávali prednosť Kristovi, vždy oddane slúžili tvojej Cirkvi, a tak dosiahli svetlo večnej radosti.

V_Pôstnom období na spomienku:

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých priviedli k_spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Svätý Peter, vynikajúci učiteľ, svetlo svätej Cirkvi, milovník Božieho zákona, pros za nás Božieho Syna.

22. februára

KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA

Sviatok

Sviatok Katedry svätého Petra sa v_tento deň slávi v_Ríme už od 4. storočia ako znamenie jednoty Cirkvi založenej na apoštolovi Petrovi.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, Kráľovi apoštolov.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Pán Ježiš rozkázal a Peter zázračne

rozlomil reťaze – aj on bol sputnaný.

Hľa, strážca ovčinca, najvyšší učiteľ

a pastier bedlivý, oddaný ovečkám,

odháňa od ohrád vlkov a zlodejov.

Čokoľvek zákonne zaviaže na zemi,

to je aj pre nebo rozhodne záväzné,

a čo on priaznivým výrokom uvoľní,

to nájde schválenie aj v_Božom kráľovstve;

on bude súdiť svet, keď skončia dejiny.

Buď sláva Otcovi a chvála naveky,

aj tebe, Ježišu, oddaná poklona,

aj Duchu Svätému česť, pocta srdečná,

náš pozdrav spoločný nebeskej Trojici

v_tom čase míňavom i_v_stálej večnosti. Amen.

Ant. 1 Pán povedal Šimonovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Ty si Mesiáš, Syn živého Boha. A ty si blahoslavený, Šimon Peter.

Ant. 3 Pán povedal Petrovi: Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva.

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Sk 15, 7b-9{/r}

Boh si ma vyvolil, aby pohania z_mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili. A Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď im dal Ducha Svätého tak ako nám; a neurobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia.

Ant. na Benediktus: Pán povedal Šimonovi Petrovi: Ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov!

MODLITBA

Všemohúci Bože, ty si vystavil svoju Cirkev na skale apoštolského vyznania svätého Petra; prosíme ťa, dopraj, aby žiadne ťažkosti neotriasli našou vierou.

VEŠPERY

HYMNUS

Pripútal si ťa Boží hlas;

rybolov, siete s_veslami

na tvoju slávu zamenil

svätými neba kľúčami.

Nezdolný lásky vyznávač,

svedectvo pevné vydávaš,

ovce Baránkom získané

do svojej správy dostávaš.

Stávaš sa skalou pre Cirkev,

čo svojou silou nadzemskou

drží ju v_prúde stáročí

a žiari všetkým národom.

Si námestníkom Kristovým,

učiteľ svetla v_mrákotách;

bratov vo viere posilňuj

a zvestuj slová života!

Zjednocuj nás a opatruj,

chráň nás pred vlkmi dravými,

povzbudzuj všetkých k_dobrému,

veď nás na Božie pastviny.

Kristovi sláva najvyššia!

Kiež nám on na tvoj príhovor

otvorí brány do neba,

kde Boha chváli svätých zbor. Amen.

Ant. 1 Peter, máš ma rád? Pane, ty vieš, že ťa mám rád. – Pas moje ovce!

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky apoštolov.

Ant. 2 Petra strážili vo väzení. Ale Cirkev sa bez prestania modlila k_Bohu za neho.

Ant. 3 Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 1, 3-5{/r}

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z_mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v_nebi. Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v_poslednom čase.

Ant. na Magnifikat: Ty si pastier oviec, knieža apoštolov, tebe sú zverené kľúče od nebeského kráľovstva.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 22, 22{/r}

Na jeho plece položím kľúč Dávidovho domu; keď on otvorí, nik nebude môcť zavrieť, a keď on zavrie, nik nebude môcť otvoriť.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas.

A ich slová až po končiny sveta.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 5, 1-2a{/r}

Starších prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v_budúcnosti zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u_vás.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Mali v_úcte Božie ustanovenia.

A zachovávali jeho prikázania.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Pt 1, 16{/r}

Nesledovali sme vymyslené bájky, keď sme vás oboznámili s_mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ale sami sme boli očitými svedkami jeho veleby.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Radujte sa a veseľte, hovorí Pán.

Lebo vaše mená sú zapísané v_nebi.

23. februára

SV. POLYKARPA, BISKUPA A MUČENÍKA

Spomienka

Polykarp, žiak apoštolov a biskup v_Smyrne, priateľ Ignáca Antiochijského, vybral sa do Ríma, aby s_pápežom Anicétom prerokoval otázku slávenia Veľkej noci. Okolo roku 155 podstúpil mučenícku smrť upálením na mestskom štadióne v_Smyrne.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka, alebo duchovných pastierov: pre biskupov.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Osemdesiatšesť rokov slúžim Kristovi a nikdy mi neublížil. Ako by som mohol zlorečiť svojmu Kráľovi, ktorý ma spasil?!

MODLITBA

Bože všetkého stvorenia, ty si pripojil svätého biskupa Polykarpa k_zástupu mučeníkov; prosíme ťa, na jeho príhovor nám daj účasť na kalichu tvojho Syna Ježiša Krista, aby sme prostredníctvom Ducha Svätého povstali k_novému životu.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Pane, všemohúci Bože, dobrorečím ti, že si ma uznal za hodného, aby som v_zástupe mučeníkov dostal podiel na kalichu tvojho Pomazaného.

27. februára

SV. GREGORA Z NAREKU, OPÁTA A UČITEĽA CIRKVI

___

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre učiteľov Cirkvi, alebo svätých: pre opáta.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si svätého Gregora, učiteľa a ozdobu arménskeho ľudu, láskavo naplnil mystickou náukou; dopraj nám, aby sme sa podľa jeho učenia zdokonaľovali v_umení modlitby a v_živote sa stále posilňovali sviatosťami Cirkvi.

V_Pôstnom období na spomienku:

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých priviedli k_spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Svätý Gregor, vynikajúci učiteľ, svetlo svätej Cirkvi, milovník Božieho zákona, pros za nás Božieho Syna.