JANUÁR

2. januára

SV. BAZILA VEĽKÉHO A GREGORA NAZIANZSKÉHO, BISKUPOV A UČITEĽOV CIRKVI

Spomienka

Bazil sa narodil roku 330 v_kresťanskej rodine v_Cézarei v_Kapadócii. Keď získal vzdelanie a pokročil v_čnostiach, začal viesť pustovnícky život. Ale roku 370 sa stal biskupom v_svojom rodnom meste. Bojoval proti ariánom. Napísal mnoho vynikajúcich diel, najmä mníšske pravidlá, podľa ktorých žijú mnohí východní mnísi ešte dnes. Veľkodušne pomáhal biednym. Zomrel 1. januára 379.
Aj Gregor sa narodil roku 330 neďaleko Nazianzu. Veľa cestoval, aby získal vedomosti. Nasledoval priateľa Bazila do samoty, ale vysvätili ho za kňaza a za biskupa. Roku 381 ho vyvolili za carihradského biskupa. No pre rozkoly, ktoré rozbíjali jeho cirkev, vrátil sa do Nazianzu a tam zomrel 25. januára 389 alebo 390. Pre vynikajúcu učenosť a výrečnosť nazvali ho „teológom“.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre viacerých, alebo učiteľov Cirkvi.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých priviedli k_spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.

MODLITBA

Bože, ty si osvietil svoju Cirkev príkladom a náukou svätých biskupov Bazila a Gregora; dopraj, prosíme, aby sme v_pokore prijali tvoju pravdu a verne o_nej svedčili skutkami lásky.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Kto zachová prikázania a tak bude aj učiť, ten bude v_nebeskom kráľovstve veľký.

3. januára

NAJSVÄTEJŠIEHO MENA JEŽIŠ

Ľubovoľná spomienka

Keďže zatiaľ nie je k_dispozícii oficiálny preklad, uvádzame znenie proprií v_pracovnom preklade.

Všetko je z_dňa, okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Obetoval sa, aby vyslobodil svoj ľud a získal si večné meno.

MODLITBA

Bože, vo vtelení svojho Slova si dal ľudskému pokoleniu základ spásy; udeľ svojmu ľudu milosti, o_ktoré ťa prosí, aby všetci spoznali, že niet iného mena, ktoré sa má vzývať, iba meno tvojho jednorodeného Syna.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z_hriechov.

7. januára

SV. RAJMUNDA Z_PEŇAFORTU, KŇAZA

Narodil sa neďaleko Barcelony okolo roku 1175. Najprv sa stal kanonikom v_barcelonskej cirkvi, potom ho prijali do rehole dominikánov. Na rozkaz pápeža Gregora IX. vydal zbierku právnych dekrétov. Zvolili ho za generálneho predstaveného jeho rehole; riadil ju najlepšími zákonmi. Z_jeho spisov vyniká „Summa casuum“ pre správne a osožné vysluhovanie sviatosti pokánia. Zomrel roku 1275.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov.

MODLITBA

Bože, ty si ozdobil svätého kňaza Rajmunda nevšednou láskou voči hriešnikom a zajatým; prosíme ťa, na jeho orodovanie nás zbav jarma hriechu, aby sme až do konca ochotne nasledovali to, čo je tebe milé.

13. januára

SV. HILÁRA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Narodil sa v_Poitiers začiatkom 4. storočia. Okolo roku 350 ho vyvolili za biskupa jeho rodného mesta. Rázne bojoval proti ariánom a cisár Konštantín ho poslal do vyhnanstva. Je autorom spisov plných múdrosti a pravej náuky. Bráni v_nich katolícku vieru a vysvetľuje Sväté písmo. Zomrel roku 367.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov, alebo učiteľov Cirkvi.

MODLITBA

Všemohúci Bože, prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme správne chápali a verne vyznávali božstvo tvojho Syna, ktoré neochvejne obhajoval svätý biskup Hilár.

17. januára

SV. ANTONA, OPÁTA

Spomienka

Slávny otec mníchov narodil sa v_Egypte okolo roku 250. Po smrti rodičov rozdal majetok chudobným a utiahol sa na púšť, kde začal viesť kajúci život. Mal mnoho žiakov. O_Cirkev sa zaslúžil tým, že za Diokleciánovho prenasledovania pomáhal vyznávačom a podporoval svätého Atanáza proti ariánom. Zomrel roku 356.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov: rehoľníkov.

MODLITBA

Bože, ty si vnukol svätému opátovi Antonovi, aby ti na púšti slúžil v_nevšednom spoločenstve s_tebou; prosíme ťa, na jeho príhovor nám dopraj, aby sme sa zriekali samých seba a bez prestania ťa nadovšetko milovali.

20. januára

SV. FABIÁNA, PÁPEŽA A MUČENÍKA

Roku 236 ho zvolili za biskupa rímskej cirkvi. Roku 250 na začiatku Déciovho prenasledovania, ako svedčí svätý Cyprián, získal mučenícku korunu a pochovali ho na Kalixtovom cintoríne.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka, alebo duchovných pastierov: pre pápežov.

MODLITBA

Bože, ty si sláva kňazov; daj, prosíme, aby sme podľa príkladu tvojho mučeníka, svätého Fabiána, a na jeho príhovor rástli vo viere a oddane ti slúžili.

Tiež 20. januára

SV. ŠEBASTIÁNA, MUČENÍKA

Zomrel ako mučeník v_Ríme na začiatku Diokleciánovho prenasledovania. Jeho hrob na Apijskej ceste „ad Catacumbas“ si veriaci uctievali už od najstarších čias.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: tých, čo konali skutky milosrdenstva okrem toho, čo nasleduje:

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, udeľ nám ducha sily, aby sme sa z_mimoriadneho príkladu tvojho mučeníka, svätého Šebastiána, naučili poslúchať viac teba ako ľudí.

21. januára

SV. AGNESY, PANNY A MUČENICE

Spomienka

Zomrela ako mučenica v_Ríme v_druhej polovici 3. storočia alebo pravdepodobnejšie začiatkom 4. storočia. Pápež Damaz ozdobil jej hrob básňou a mnohí Otcovia, počnúc svätým Ambrózom, ju zahrnuli chválou.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka, alebo panien.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Dnešný deň je deň nebeský

blaženej panny Agnesky:

dnes vracia Bohu dušu späť,

keď mučeníctvom vzruší svet.

Pre mučeníctvo dospelá

o_sobáši čuť nechcela;

no keď ju vedú, znie jej hlas,

akoby išla na sobáš.

Keď zapáliť má k_obeti

kadidlo bôžkom, odvetí:

„Pochodeň túto bezbožnú

Kristove panny nevezmú!

Ten oheň vieru odníma,

ten plameň svetlo zhasína;

mučte ma, krvou zahasím

obetný plameň pohanský.“

A sťatá, akú slávu má:

padá na obe kolená,

závojom vlasov odená

i_v_smrti svieti nevinná.

Ježišu, z_Panny zrodený,

sláva ti, Bože útechy;

Otcovi, Duchu Svätému

nech sa česť vzdáva naveky. Amen.

Ant. 1 Zasnúbil si ma môj Pán Ježiš Kristus svojím prsteňom a ozdobil ma vencom ako nevestu.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Zasnúbila som sa s_tým, ktorému slúžia anjeli, a slnko i_mesiac obdivujú jeho krásu.

Ant. 3 Radujte sa so mnou a blahoželajte mi, lebo som dostala skvelé miesto po boku všetkých svätých.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 1, 3-5{/r}

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v_každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v_akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás. Lebo ako sa v_nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Boh jej pomáha {*} Svojím pohľadom.

Boh jej pomáha {*} Svojím pohľadom.

Nezachveje sa, veď Boh je v_jej strede. {*}

Svojím pohľadom.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Boh jej pomáha {*} Svojím pohľadom.

Ant. na Benediktus: Po čom som túžila, to už vidím, v_čo som dúfala, to už mám: v_nebi som spojená s_tým, ktorého som celou dušou milovala na zemi.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si volíš, čo svet pokladá za slabé, aby si zahanbil to, čo je silné; prosíme ťa, láskavo dopraj, aby sme aj my, čo slávime narodenie tvojej svätej mučenice Agnesy pre nebo, nasledovali jej vytrvalosť vo viere.

VEŠPERY

HYMNUS

Dnešný deň ako na ranné chvály.

Ant. 1 Kristovu pannu ani hrozba nezlomí, ani lichôtky nezvedú.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka.

Ant. 2 Jemu jedinému ostanem verná, jemu sa zasväcujem celým srdcom.

Ant. 3 Velebím ťa, Otec môjho Pána Ježiša Krista, že si skrze svojho Syna dal zvíťaziť svojej služobnici.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 4, 13-14{/r}

Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Boh si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Boh si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Do svojho stánku ju voviedol. {*}

A dal jej prednosť pred všetkými.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Boh si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Ant. na Magnifikat: Svätá Agnesa rozprestrela ruky a modlila sa: Svätý Otče, vrúcne ťa prosím, pozri, idem k_tebe; veď iba teba milujem, iba teba hľadám, iba po tebe túžim.

Modlitba ako na ranné chvály.

22. januára

SV. VINCENTA, DIAKONA A MUČENÍKA

Vincent, diakon zaragozskej cirkvi, zomrel ako mučeník po strašnom mučení za Diokleciánovho prenasledovania vo Valencii v_Španielsku. Jeho úcta sa hneď rozšírila po celej Cirkvi.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: tých, čo konali skutky milosrdenstva okrem toho, čo nasleduje:

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, láskavo nás naplň svojím Duchom, aby v_našich srdciach zavládla taká mocná láska, s_akou svätý mučeník Vincent premohol všetky telesné muky.

23. januára

SV. JÁNA ALMUŽNÍKA, BISKUPA

Spomienka

(len v_Dóme sv. Martina v_Bratislave)

Svätý Ján Almužník pochádza z_Cypru. Roku 608 sa stal biskupom v_Alexandrii. Za svoju mimoriadnu dobročinnosť voči chudobným získal prímenie Almužník. Jeho telesné pozostatky uložili najprv v_Alexandrii, neskôr po dobytí Carihradu ich turecký vládca daroval uhorskému kráľovi Matejovi Korvínovi. Po porážke pri Moháči previezli telo svätca z_Budína do Bratislavy a uložili v_Dóme sv. Martina v_osobitnej kaplnke.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov, alebo svätých mužov: tých, čo konali skutky milosrdenstva.

MODLITBA

Všemohúci Bože, ty si svätého biskupa Jána Almužníka obdaril nevšednou láskou voči biednym a núdznym; na jeho príhovor nám pomôž, aby sme sa vymanili z_otroctva lakomstva a ochotne konali skutky milosrdenstva.

24. januára

SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Spomienka

Narodil sa roku 1567 v_Savojsku. Keď bol vysvätený za kňaza, veľa pracoval na obnove katolíckej viery vo svojej vlasti. Zvolili ho za ženevského biskupa a bol pravým pastierom kňazov i_veriacich. Písmom a činmi ich vzdelával vo viere. Bol vzorom pre všetkých. Zomrel v_Lyone 28. decembra 1622, ale 24. januára jeho telo uložili v_Annecy.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov, alebo učiteľov Cirkvi.

MODLITBA

Bože, ty si chcel, aby sa svätý biskup František stal pre spásu duší všetkým pre všetkých; láskavo dopraj, aby sme podľa jeho príkladu v_bratskej službe vždy preukazovali tvoju dobrotivú lásku.

25. januára

OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA

Sviatok

INVITATÓRIUM

Ant. Na sviatok obrátenia Učiteľa národov oslavujme nášho Boha.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Vznešený učiteľ Pavol, uč veriacich

správne žiť, by k_nebu smeroval každý vzdych;

a čo tu na zemi len sčasti poznáme,

nech v_nebi vidíme a ctíme oddane.

Buď večná sláva najsvätejšej Trojici.

Jej moc nech nad všetkým každý z_nás chváli, ctí.

Boh jeden v_Trojici nás riadi, spravuje;

od vekov, teraz i_naveky kraľuje. Amen.

Ant. 1 Viem, komu som uveril, a som presvedčený, že spravodlivý sudca má moc zachovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Stačí ti, Pavol, moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v_slabosti.

Ant. 3 Božia milosť nebola vo mne márna a jeho milosť ostáva vo mne stále.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 26, 16b-18{/r}

Zjavil som sa ti na to, aby som ťa ustanovil za služobníka a svedka toho, čo si videl, i_toho, čo ti ešte zjavím. Budem ťa chrániť pred ľudom aj pred pohanmi, ku ktorým ťa posielam otvoriť im oči, aby sa od tmy obrátili k_svetlu a od satanovej moci k_Bohu, a tak dosiahli odpustenie hriechov a podiel medzi posvätenými vierou vo mňa.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Teba si Pán vyvolil, aby si zaniesol jeho meno pohanom, {*} Svätý apoštol Pavol.

Teba si Pán vyvolil, aby si zaniesol jeho meno pohanom, {*} Svätý apoštol Pavol.

Hlásateľ pravdy po celom svete. {*}

Svätý apoštol Pavol.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Teba si Pán vyvolil, aby si zaniesol jeho meno pohanom, {*} Svätý apoštol Pavol.

Ant. na Benediktus: Oslavujme obrátenie svätého apoštola Pavla; veď z_prenasledovateľa kresťanov sa stal Kristov apoštol.

MODLITBA

Bože, ty si poučil celý svet kázaním svätého apoštola Pavla, ktorého obrátenie dnes oslavujeme; daj, prosíme, aby sme podľa jeho príkladu kráčali k_tebe a boli svedkami tvojej pravdy pre svet.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, aby si zasa videl a aby ťa naplnil Duch Svätý.

Ant. napoludnie Ako Šavol šiel a blížil sa k_Damasku, zrazu ho okolo poludnia zalialo jasné svetlo z_neba.

Ant. popoludní Pán povedal Šavlovi: Ja som Ježiš Nazaretský, ktorého ty prenasleduješ.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Tim 1, 12-13{/r}

Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal za verného a zveril mi službu, hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník. No dosiahol som milosrdenstvo.

Radujte sa a veseľte, hovorí Pán.

Lebo vaše mená sú zapísané v_nebi.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Tim 1, 14-15{/r}

Nadmieru sa rozhojnila milosť nášho Pána s_vierou a láskou, ktoré sú v_Kristovi Ježišovi. Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z_nich.

Ty, Pane, zapaľuješ moju pochodeň.

Môj Boh rozjasňuje vo mne temnoty.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Tim 1, 16{/r}

Dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne prvom ukázal Kristus Ježiš všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v_neho uveria pre večný život.

Tvoje meno, Pane, chcem oslavovať naveky.

Veď si bol ku mne veľmi milostivý.

VEŠPERY

HYMNUS

Pavlovu slávu vznešenú

nech Cirkev slávi, velebí,

veď z_nepriateľa krutého

Pán apoštola urobil.

Ten oheň, ktorý blčal v_ňom,

keď Božiu Cirkev zničiť chcel,

zažiaril plnšie, keď sa stal

Kristovej lásky hlásateľ.

Aká to milosť pre Pavla,

keď mohol v_nebi treťom byť

a počuť slová tajomné,

ktoré nemožno vysloviť!

Keď zasial semä Božích slov,

úrodu získal bohatú:

to dobré skutky žatvou sú,

čo plnia rajskú komnatu.

Bol ako maják žiariaci,

napĺňal svetlom celú zem,

temnoty bludov rozháňal,

by všade vládla pravda len.

Velebme Krista, že Pavla

urobil skvelou nádobou,

velebme Otca, Ducha tiež,

za Apoštola národov. Amen.

Ant. 1 Radšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky apoštolov.

Ant. 2 Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh.

Ant. 3 Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk; treba mi chváliť sa krížom nášho Pána Ježiša Krista.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 15, 9-10{/r}

Ja som najmenší z_apoštolov. Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu Cirkev. Ale z_Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Chcem ťa chváliť, Pane, {*} Celým srdcom.

Chcem ťa chváliť, Pane, {*} Celým srdcom.

A tvoje meno oslavovať medzi národmi. {*}

Celým srdcom.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Chcem ťa chváliť, Pane, {*} Celým srdcom.

Ant. na Magnifikat: Svätý apoštol Pavol, hlásateľ pravdy a učiteľ národov, oroduj za nás u_Boha, ktorý si ťa vyvolil.

26. januára

SV. TIMOTEJA A TÍTA, BISKUPOV

Spomienka

Timotej a Títus, žiaci a pomocníci apoštola Pavla: jeden stál na čele efezskej cirkvi, druhý krétskej. Im boli adresované listy, ktoré sa volajú pastoračnými a obsahujú veľmi cenné pokyny pre formovanie pastierov i_veriacich.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i_nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.

MODLITBA

Bože, ty si ozdobil apoštolskými čnosťami svätých Timoteja a Títa; na ich orodovanie dopraj, aby sme v_tomto svete žili spravodlivo a nábožne a zaslúžili si dôjsť do nebeskej vlasti.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Žime spravodlivo a nábožne, a tak očakávajme blahoslavenú nádej a Pánov príchod.

27. januára

SV. ANGELY MERICI, PANNY

Narodila sa okolo roku 1470 v_Desenzane v_Benátskej republike. Prijala rúcho Tretieho rádu svätého Františka a zhromaždila okolo seba devy, ktoré vychovávala pre charitatívne diela. Roku 1535 založila v_Brescii ženskú spoločnosť pod menom sv. Uršuly na výchovu chudobných dievčat do kresťanského života. Zomrela roku 1540.

Zo spoločnej časti na sviatky panien, alebo svätých žien: vychovávateliek.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, nech nám svätá panna Angela ustavične vyprosuje tvoju milosť, aby sme nasledovaním jej príkladu lásky a múdrosti boli schopní zachovávať tvoju náuku a vyznávať ju životom.

28. januára

SV. TOMÁŠA AKVINSKÉHO, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

Spomienka

Narodil sa okolo roku 1225 v_rodine akvinských kniežat. Študoval najprv v_kláštore na Monte Cassino, potom v_Neapole. Keď ho prijali do rehole dominikánov, dokončil štúdiá v_Paríži a v_Kolíne nad Rýnom pod vedením svätého Alberta Veľkého. Veľa a učene písal a učil iných. Veľmi sa zaslúžil o_filozofiu a teológiu. Zomrel neďaleko Terraciny 7. marca 1274. Jeho spomienka sa slávi 28. januára, lebo v_ten deň roku 1369 bolo jeho telo prenesené do Toulouse.

Zo spoločnej časti na sviatky učiteľov Cirkvi.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Nech je zvelebený Boh, pre ktorého svätý Tomáš študoval, bdel a pracoval.

MODLITBA

Bože, ty si urobil svätého Tomáša veľkým v_horlivosti o_svätosť a v_poznávaní posvätnej náuky; daj, prosíme, aby sme boli schopní pochopiť, čo učil, a napodobňovať, čo žil.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Boh mu dal veľmi veľkú múdrosť; úprimne ju získaval a bez závisti ju odovzdával ďalej.

31. januára

SV. JÁNA BOSKA, KŇAZA

Spomienka

Narodil sa roku 1815 pri Castelnuove v_Turínskej diecéze. Detstvo mal tvrdé, a keď sa stal kňazom, vložil všetky svoje sily do výchovy chlapcov. S_tým cieľom založil rozličné diela a najmä Spoločnosť svätého Františka Saleského (saleziánov). Napísal aj knihy na prehĺbenie a obranu viery. Zomrel roku 1888.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: vychovávateľov.

MODLITBA

Bože, ty si svätého kňaza Jána povolal za otca a učiteľa mládeže; prosíme ťa, dopraj, aby sme zapálení tým istým ohňom lásky hľadali duše a slúžili jedine tebe.