JÚN

1. júna

SV. JUSTÍNA, MUČENÍKA

Spomienka

Filozof a mučeník Justín narodil sa v_Nabluse (Samária) začiatkom 2. storočia v_pohanskej rodine. Prijal vieru a napísal veľa spisov na obranu náboženstva. Zachovali sa však iba dve Apológie a Dialóg s_Tryfónom. V_Ríme otvoril školu a mal verejné dišputy. So svojimi spoločníkmi podstúpil mučenícku smrť za cisára Marka Aurélia okolo roku 165.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka (vo Veľkonočnom období).

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Vždy, keď prinášame obetu, chválime Stvoriteľa všetkého skrze jeho Syna Ježiša Krista a skrze Ducha Svätého. Aleluja.

MODLITBA

Bože, ty si svätého mučeníka Justína obdivuhodne priviedol k_jedinečnému poznaniu Ježiša Krista skrze kríž, ktorý je pre múdrych bláznovstvom; na jeho orodovanie dopraj, aby sme odmietali bludné náuky a upevňovali sa vo viere.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: V_mojej duši náhle vzbĺkol oheň a zmocnila sa ma láska k_prorokom a ku všetkým Kristovým priateľom. Aleluja.

2. júna

SV. MARCELÍNA A PETRA, MUČENÍKOV

Ich mučenícku smrť za Diokleciánovho prenasledovania dosvedčuje pápež Damaz, ktorý o_nej počul priamo od samého kata. Boli sťatí v_akomsi háji. Ale ich telá preniesli a pochovali na cintoríne „Ad duas lauros“ pri Labickej ceste. Keď prestalo prenasledovanie Cirkvi, nad ich hrobom postavili baziliku.

Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov vo Veľkonočnom období.

MODLITBA

Bože, ty nás pre slávne vyznanie svätých mučeníkov Marcelína a Petra zahŕňaš ochranou; dopraj, aby sme mali úžitok z_ich nasledovania a posilu z_ich príhovoru za nás.

3. júna

SV. KAROLA LWANGU A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Spomienka

V_rokoch 1885–1887 v_Ugande kráľ Mwanga z_nenávisti voči náboženstvu povraždil mnoho kresťanov; niektorí z_nich slúžili priamo na kráľovskom dvore alebo boli osobne pridelení kráľovi. Medzi nimi vyniká Karol Lwanga a jeho dvadsaťjeden spoločníkov, z_ktorých boli pre svoju neochvejnú vytrvalosť v_katolíckej viere niektorí sťatí mečom, iní upálení, keď nechceli vyhovieť kráľovým necudným žiadostiam.

Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov vo Veľkonočnom období.

MODLITBA

Bože, tvojím pôsobením sa krv mučeníkov stala semenom nových kresťanov; dopraj láskavo, aby pole tvojej Cirkvi, skropené krvou svätého Karola a jeho spoločníkov, prinášalo stále hojnú úrodu.

5. júna

SV. BONIFÁCA, BISKUPA A MUČENÍKA

Spomienka

Narodil sa v_Anglicku okolo roku 673. V_exeterskom kláštore zložil rehoľné sľuby a roku 719 odišiel do Nemecka ohlasovať vieru. V_tejto práci dosiahol veľké úspechy. Keď ho vysvätili za biskupa, spravoval Mohučskú diecézu. Zhromaždil okolo seba spoločníkov a s_ich pomocou založil alebo obnovil mnoho diecéz v_Bavorsku, Durínsku a Fransku. Zvolával aj snemy a vydával zákony. Pri hlásaní evanjelia Frízom ho roku 754 pohania zabili. Jeho telo je uložené vo fuldskom kláštore.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka vo Veľkonočnom období alebo duchovných pastierov: pre biskupov.

MODLITBA

Bože, na orodovanie svätého mučeníka Bonifáca nám pomáhaj, aby sme pevne vyznávali a životom dosvedčovali vieru, ktorú on neohrozene hlásal a spečatil svojou krvou.

6. júna

SV. NORBERTA, BISKUPA

Narodil sa okolo roku 1080 v_Porýní. Stal sa kanonikom xantenskej katedrály. Zanechal svetský život, vstúpil do rehole a roku 1115 bol vysvätený za kňaza. Zvolil si apoštolskú cestu a prijal úlohu kazateľa najmä vo Francúzsku a Nemecku. Zhromaždil okolo seba spoločníkov a založil premonštrátsku rehoľu a niekoľko kláštorov. Roku 1126 ho zvolili za magdeburského arcibiskupa. Staral sa o_obnovu kresťanského života a hlásal vieru susedným pohanským národom. Zomrel roku 1134.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov.

MODLITBA

Bože, ty si ustanovil svätého Norberta za biskupa a služobníka svojej Cirkvi pre jeho lásku k_modlitbe a pastiersku horlivosť; prosíme ťa, na jeho príhovor dopraj, aby spoločenstvo veriacich malo vždy pastierov podľa tvojho srdca, ktorí ho budú neustále viesť k_prameňom spásy.

9. júna

SV. EFRÉMA, DIAKONA A UČITEĽA CIRKVI

Narodil sa v_Nisibise okolo roku 306 v_kresťanskej rodine. Bol vysvätený za diakona a svoj úrad vykonával v_rodnom meste a v_Edesse, kde založil teologickú školu. Viedol asketický život, pričom však nezanedbával kazateľskú službu. Písal knihy, v_ktorých vyvracal súveké bludy. Zomrel roku 373.

Zo spoločnej časti na sviatky učiteľov Cirkvi.

MODLITBA

Bože, láskavo vlej do našich sŕdc silu Ducha Svätého, ktorým si podnietil svätého diakona Efréma, aby radostne ospevoval vznešenosť tvojich tajomstiev a slúžil jedine tebe.

11. júna

SV. BARNABÁŠA, APOŠTOLA

Spomienka

Narodil sa na ostrove Cyprus. Uvádza sa medzi prvými veriacimi v_Jeruzaleme. V_Antiochii hlásal evanjelium; pridal sa k_apoštolovi Pavlovi a sprevádzal ho na prvej apoštolskej ceste. Zúčastnil sa na Jeruzalemskom koncile. Keď sa vrátil do vlasti, šíril tam evanjelium a tam aj zomrel.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Duchu Svätému, ktorý k_nám hovoril ústami prorokov a učiteľov. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Dnes Barnabáša slávne uctievame;

právom ho v_nebi venčí veniec slávy,

veď mnoho trpel z_lásky ku Kristovi

učeník pravý.

Zrieka sa poľa, všetko dáva biednym,

chce, aby každý správal sa vždy bratsky,

by kresťan živú vieru dosvedčoval

skutkami lásky.

S_radosťou spozná, sprevádza a rád má

veľkého Pavla; pomáha mu verne

z_vnuknutia Ducha a s_ním poprechodí

kraje nesmierne.

Nešetrí seba, chce mať iba Krista;

získal mu mnohých; preto Pán Boh dal mu

za jeho prácu i_za krv vyliatu

víťaznú palmu.

Bože, na prosby tohto apoštola

na cestu spásy kiež by sme sa dali

a v_tvojom večnom dome raz spievali

chválospev stály. Amen.

Antifóny, žalmy a chválospev z_bežného dňa.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 15, 1-2a. 3-4{/r}

Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v_ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

V_Cezročnom období:

Vyrozprávali slávne {*} A mocné skutky Pánove.

Vyrozprávali slávne {*} A mocné skutky Pánove.

A zázraky, ktoré urobil. {*}

A mocné skutky Pánove.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Vyrozprávali slávne {*} A mocné skutky Pánove.

Vo Veľkonočnom období:

Vyrozprávali slávne a mocné skutky Pánove, {*} Aleluja, Aleluja.

Vyrozprávali slávne a mocné skutky Pánove, {*} Aleluja, Aleluja.

A zázraky, ktoré urobil. {*}

Aleluja, Aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Vyrozprávali slávne a mocné skutky Pánove, {*} Aleluja, Aleluja.

Ant. na Benediktus: Barnabáš odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Pobudli v_tamojšej cirkvi a učili početný zástup. Aleluja.

PROSBY

Dôstojne oslavujme nášho Spasiteľa, ktorý zlomil moc smrti a evanjeliom zjavil život a nesmrteľnosť, a pokorne prosme:

Posilňuj svoju Cirkev vo viere a láske.

Ty si dal svojej Cirkvi svätých a vynikajúcich učiteľov;

daj, nech sa kresťania trvale radujú z_ich slávy.

Posilňuj svoju Cirkev vo viere a láske.

Ty si svojmu ľudu odpustil hriechy, keď ťa svätí pastieri o_to prosili ako Mojžiš;

na ich príhovor ustavične očisťuj a posväcuj svoju Cirkev.

Posilňuj svoju Cirkev vo viere a láske.

Ty si svojich svätých pomazal uprostred bratov a zoslal si na nich svojho Ducha;

naplň Duchom Svätým všetkých pastierov svojho ľudu.

Posilňuj svoju Cirkev vo viere a láske.

Ty sám si sa stal trvalou odmenou svätých pastierov;

chráň všetkých, ktorých si získal svojou krvou, aby sa nikdy neodlúčili od teba.

Posilňuj svoju Cirkev vo viere a láske.

MODLITBA

Bože, ty si poslal svätého Barnabáša, plného viery a Ducha Svätého, obrátiť národy k_viere; daj, prosíme, aby sa Kristovo evanjelium, ktoré on tak neochvejne šíril, stále s_vierou ohlasovalo slovami i_skutkami.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 1, 16-17{/r}

Ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi. V_ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z_viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý bude žiť z_viery.

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas. Aleluja.

A ich slová až po končiny sveta. Aleluja.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Sol 2, 2b-4{/r}

Vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásať vám Božie evanjelium uprostred mnohých ťažkostí. Lebo naše povzbudzovanie nepochádza z_omylu ani z_nekalých pohnútok, ani nebolo falošné. Ale ako nás Boh vyskúšal, že nám možno zveriť evanjelium, tak hovoríme, nie aby sme sa ľuďom páčili, ale Bohu.

Mali v_úcte Božie ustanovenia. Aleluja.

A zachovávali jeho prikázania. Aleluja.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Tim 1, 8b-9{/r}

Trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha. On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v_Kristovi Ježišovi.

Radujte sa a veseľte, hovorí Pán, Aleluja.

Lebo vaše mená sú zapísané v_nebi. Aleluja.

VEŠPERY

HYMNUS Dnes Barnabáša ako na ranné chvály.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 1, 3-6{/r}

Vzdávame vďaky Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, vždy, keď sa za vás modlíme, lebo sme počuli o_vašej viere v_Krista Ježiša a o_láske, akú máte k_všetkým svätým, pre nádej, ktorú máte uloženú v_nebi. Už ste o_nej počuli v_pravdivom slove evanjelia. Ono k_vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

V_Cezročnom období:

Zvestujte pohanom {*} Pánovu slávu.

Zvestujte pohanom {*} Pánovu slávu.

A jeho zázraky všetkým národom. {*}

Pánovu slávu.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zvestujte pohanom {*} Pánovu slávu.

Vo Veľkonočnom období:

Zvestujte pohanom Pánovu slávu, {*} Aleluja, aleluja.

Zvestujte pohanom Pánovu slávu, {*} Aleluja, aleluja.

A jeho zázraky všetkým národom. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zvestujte pohanom Pánovu slávu, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Celé zhromaždenie stíchlo a počúvali Barnabáša a Pavla, ktorí rozprávali, aké veľké znamenia a divy urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi. Aleluja.

PROSBY

Boh, Otec svetiel, povolal nás skrze evanjelium svojho Syna, aby sme uverili v_pravdu. Prosme ho za jeho svätý ľud:

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Otče, ty si vzkriesil z_mŕtvych svojho Syna, veľkého Pastiera oviec;

daj, aby sme boli jeho svedkami až do končín zeme.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Ty si svojho Syna poslal na svet hlásať radostnú zvesť chudobným;

daj, nech sa evanjelium ohlasuje všetkému stvoreniu.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Ty si svojho Syna poslal rozsievať semeno slova;

pomôž nám, aby sme po namáhavom rozsievaní slova s_radosťou zbierali jeho plody.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Ty si poslal svojho Syna, aby vlastnou krvou zmieril svet s_tebou;

daj, nech všetci spolupracujeme na tomto diele zmierenia.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Ty si svojho Syna v_nebi posadil po svojej pravici;

prijmi našich zosnulých do kráľovstva blaženosti.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

13. júna

SV. ANTONA PADUÁNSKEHO, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

Spomienka

Narodil sa v_Lisabone v_Portugalsku koncom 12. storočia. Prijali ho medzi rehoľných kanonikov svätého Augustína. Čoskoro po kňazskej vysviacke prestúpil k_Menším bratom, aby mohol ísť šíriť vieru medzi africké národy. Namiesto toho sa však stal úspešným kazateľom vo Francúzsku a v_Itálii, obrátil mnoho bludárov a ako prvý vo svojej reholi učil bratov teológiu. Napísal reči preniknuté múdrosťou a dobrotou. Zomrel v_Padove roku 1231.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo učiteľov Cirkvi, alebo svätých mužov: rehoľníkov.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, vo svätom Antonovi si dal svojmu ľudu vynikajúceho kazateľa a mocného pomocníka v_núdzi; daj, aby sme s_jeho pomocou žili podľa kresťanských zásad a vo všetkých protivenstvách cítili tvoju ochranu.

16. júna

SV. NEITA, MUČENÍKA

Spomienka

(len v_Rožňavskej diecéze)

Pôvodom bol Riman. Zastával rozličné verejné funkcie. Za čias Diokleciána ho odsúdili na smrť a s_mnohými inými kresťanmi zakončil mučeníctvom svoj život. Pochovali ho na Kalixtovom cintoríne. Jeho telesné pozostatky, overené roku 1819, daroval roku 1835 pápež Gregor XVI. katedrále v_Rožňave a povolil ich verejnú úctu.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka.

MODLITBA

Všemohúci a milosrdný Bože, ty si svätému Neitovi pomáhal hrdinsky znášať útrapy mučenia; na jeho príhovor nám pomôž tak pracovať na šírení viery, aby sme získali pre Krista čím viac bratov a sestier a spolu s_nimi dosiahli večný život.

19. júna

SV. ROMUALDA, OPÁTA

Narodil sa v_Ravenne niekedy v_polovici 10. storočia. Vybral si pustovnícky život, veľa rokov putoval z_miesta na miesto, vyhľadával samotu a staval malé kláštory. Neúnavne čelil zlému správaniu vtedajších mníchov tým, že sa cvičil v_čnostiach a usiloval sa o_dokonalý život. Zomrel okolo roku 1027.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov: rehoľníkov.

MODLITBA

Bože, ty si prostredníctvom svätého Romualda obnovil vo svojej Cirkvi pustovnícky spôsob života; pomôž aj nám premáhať seba a nasledovať Krista, aby sme šťastne došli do nebeského kráľovstva.

21. júna

SV. ALOJZA GONZÁGU, REHOĽNÍKA

Spomienka

Narodil sa roku 1568 pri Mantove v_Lombardii z_kniežacieho rodu Castiglione. Matka ho nábožne vychovávala a on prejavil hlboký sklon k_nábožnosti. Zdedené kniežacie právo prepustil bratovi a vstúpil do Spoločnosti Ježišovej v_Ríme. Počas služby chorým v_nemocniciach ochorel a roku 1591 zomrel.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov: rehoľníkov.

MODLITBA

Bože, pôvodca nebeských darov, ty si v_živote svätého Alojza spojil obdivuhodnú nevinnosť s_kajúcnosťou; pre jeho zásluhy a na jeho príhovor nám dopraj, aby sme ho napodobňovali v_kajúcnosti, ak sme ho nenasledovali v_nevinnosti.

22. júna

SV. PAVLÍNA Z_NOLY, BISKUPA

Narodil sa v_Bordeaux vo Francúzsku roku 355. Urobil kariéru, oženil sa a mal syna. V_túžbe po prísnom živote prijal krst, zriekol sa všetkého majetku, roku 393 sa utiahol do Noly v_Campanii a začal viesť rehoľný život. Stal sa biskupom tohto mesta, šíril úctu svätého Félixa, pomáhal cudzincom a neúnavne zmierňoval biedu svojich čias. Písal vynikajúce básne v_lahodnom štýle. Zomrel roku 431.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov.

MODLITBA

Bože, ty si učinil svätého biskupa Pavlína žiarivým príkladom apoštolskej horlivosti a lásky k_chudobným; keď slávime jeho zásluhy, dopraj, prosíme, aby sme napodobňovali aj príklad jeho činorodej lásky.

Tiež 22. júna

SV. JÁNA FIŠERA, BISKUPA, A TOMÁŠA MORUSA, MUČENÍKOV

Ján Fišer (tak LH, zv. III; angl. John Fisher, direktórium aj LH, zv. II, uvádza tohto svätca pod menom „Ján Fisher“, ale 3RM opäť „Ján Fišer“) sa narodil roku 1469. V_Cambridgi v_Anglicku vyštudoval teológiu a bol vysvätený za kňaza. Vyvolili ho za rochesterského biskupa a viedol prísny život. Bol vynikajúcim pastierom a často navštevoval svojich veriacich. Napísal aj knihy proti vtedajším bludom.
Tomáš Morus (angl. Thomas More, direktórium do r. 2010 uvádzalo tohto svätca pod menom „Tomáš Mórus“) sa narodil roku 1477. Študoval v_Oxforde. Oženil sa a mal jedného syna a tri dcéry. Na kráľovskom dvore zastával úlohu kancelára. Napísal diela o_správnom riadení štátu a na obranu náboženstva.
Oboch roku 1535 na rozkaz kráľa Henricha VIII., ktorému sa postavili na odpor v_otázke zrušenia jeho manželstva, sťali. Jána Fišera 22. júna, Tomáša Morusa 6. júla. Keď bol biskup Ján Fišer vo väzení, Pavol III. ho prijal medzi kardinálov svätej rímskej Cirkvi.

Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov.

MODLITBA

Bože, mučenícka smrť je najdokonalejším svedectvom pravej viery; daj, prosíme, aby sme posilnení príhovorom svätých Jána Fišera a Tomáša Morusa potvrdzovali svedectvom života vieru, ktorú vyznávame ústami.

24. júna

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA

Slávnosť

(Hlavný patrón Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy)

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Aby sme mohli tvoje slávne činy,

svätý Ján, hlásať srdcom čistým, voľným,

nám pery hriechom, zlobou poškvrnené

očisti od vín.

Sám anjel z_neba prišiel s_Božou zvesťou,

že budeš slávnym synom svojho otca,

zjavuje tvoje meno, tvoju cestu:

Pánov predchodca.

On ale váha veriť v_prisľúbenie;

hneď potom schopnosť hovorenia stráca,

až mu napokon tvoje narodenie

dar reči vracia.

Keď si bol ešte v_lone svojej matky,

stretol si Kráľa, čo prebýval v_Panne;

tu obe matky ospevujú vďačne

tajomstvá slávne.

Nech tebe večne, Bože trojjediný,

v_nebi znie pieseň chvály, slávy zvučne;

nám vykúpeným odpusť všetky viny,

prosíme vrúcne. Amen.

Ant. 1 Alžbeta porodila Zachariášovi syna: Jána Krstiteľa, veľkého muža, Pánovho predchodcu.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov.

Ant. 2 Zo starého a neplodného lona sa narodil Ján, Pánov predchodca.

Ant. 3 Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 13, 23-25{/r}

Z_Dávidovho potomstva dal Boh podľa prisľúbenia Izraelu Spasiteľa, Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal všetkému izraelskému ľudu krst pokánia. Keď Ján končil svoj beh, hovoril: Ja nie som ten, za koho ma pokladáte. Ale, hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pripravte cestu Pánovi, {*} Vyrovnajte mu chodníky.

Pripravte cestu Pánovi, {*} Vyrovnajte mu chodníky.

Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou. {*}

Vyrovnajte mu chodníky.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pripravte cestu Pánovi, {*} Vyrovnajte mu chodníky.

Ant. na Magnifikat: Keď vošiel Zachariáš do Pánovho chrámu, zjavil sa mu anjel Gabriel; stál na pravej strane kadidlového oltára.

PROSBY

S_radosťou prosme Boha, ktorý si vyvolil Jána Krstiteľa, aby ľuďom zvestoval príchod Kristovho kráľovstva, a volajme:

Otče, upriam naše kroky na cestu pokoja.

Ty si Jána už v_živote jeho matky povolal, aby pripravil cestu tvojmu Synovi;

volaj aj nás, aby sme my tak nasledovali Pána, ako ho on predchádzal.

Otče, upriam naše kroky na cestu pokoja.

Ty si dal Jánovi Krstiteľovi spoznať Božieho Baránka,

daj, nech ho prostredníctvom Cirkvi spoznajú aj ľudia našich čias.

Otče, upriam naše kroky na cestu pokoja.

Ty si zariadil, že tvoj prorok Ján sa musel umenšovať a Kristus rásť;

daj, aby sme s_poníženosťou šírili tvoje kráľovstvo.

Otče, upriam naše kroky na cestu pokoja.

Ty si chcel, aby Ján svojím mučeníctvom obraňoval spravodlivosť;

daj nám silu neochvejne dosvedčovať tvoju pravdu.

Otče, upriam naše kroky na cestu pokoja.

Pamätaj na všetkých, čo odišli z_tohto sveta,

a uveď ich do kráľovstva svetla a pokoja.

Otče, upriam naše kroky na cestu pokoja.

MODLITBA

Všemohúci Bože, daj, aby sme kráčali cestou spásy a nasledovali výzvy svätého Jána, Pánovho predchodcu, aby sme tak bezpečne prišli k_tomu, ktorého on predpovedal, k_nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Božiemu Baránkovi, na ktorého Ján s_radosťou ukázal.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Nesmierne šťastný, vznešený a čnostný,

nad sneh si belší, čistý, bez poškvrny,

pustovník tichý, v_mučeníctve mocný,

z_prorokov prvý.

Ty mocou svojich zásluh pomôž bratom

odvaliť z_vnútra balvan hriechov ťažký;

drsnosť ciest zmierni, chodník krivý naprav

na cestu lásky.

Nech Tvorca sveta a náš dobrotivý

Spasiteľ príde do sŕdc očistených;

nech neodkladá svoj krok milostivý

k_tým, čo sú v_tiesni.

Nech tebe večne, Bože trojjediný,

v_nebi znie pieseň chvály, slávy zvučne;

nám vykúpeným odpusť všetky viny,

prosíme vrúcne. Amen.

Ant. 1 Ján sa bude volať a jeho narodenie poteší mnohých.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Sám pôjde pred ním s_Eliášovým duchom a mocou, aby pripravil Pánovi dokonalý ľud.

Ant. 3 Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred Pánom a pripravíš mu cestu.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Mal 3, 23-24{/r}

Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša prv, ako príde deň Pána, veľký a hrozný. On obráti srdcia otcov k_synom a srdcia synov k_ich otcom, aby som nemusel prísť a postihnúť zem kliatbou.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

On bude veľký pred Pánom {*} A naplní ho Duch Svätý.

On bude veľký pred Pánom {*} A naplní ho Duch Svätý.

Sám pôjde pred Pánom, aby mu pripravil dokonalý ľud. {*}

A naplní ho Duch Svätý.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

On bude veľký pred Pánom {*} A naplní ho Duch Svätý.

Ant. na Benediktus: Zachariášovi sa rozviazali ústa a takto prorokoval: Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela.

PROSBY

S_dôverou sa obráťme na Krista, ktorému Ján pripravoval cestu, a pokorne ho vzývajme:

Vychádzajúci z_výsosti, navštív nás.

Ty si spôsobil, že Ján sa zachvel radosťou v_lone Alžbety;

daj, nech sa ustavične radujeme z_tvojho príchodu na tento svet.

Vychádzajúci z_výsosti, navštív nás.

Ty si nám Krstiteľovým slovom a životom ukázal cestu pokánia;

obráť naše srdcia, aby sme sa riadili príkazmi tvojho kráľovstva.

Vychádzajúci z_výsosti, navštív nás.

Ty si chcel, aby ťa ľuďom ohlásil jeden z_ľudí;

pošli do celého sveta hlásateľov tvojho evanjelia.

Vychádzajúci z_výsosti, navštív nás.

Ty si sa dal Jánovi pokrstiť v_Jordáne, aby sa splnilo všetko, čo je spravodlivé;

daj, nech spolupracujeme na šírení tvojho kráľovstva spravodlivosti a pokoja.

Vychádzajúci z_výsosti, navštív nás.

MODLITBA

Bože, ty si poslal svätého Jána Krstiteľa, aby pripravil ľudí na prijatie Ježiša Krista; daj svojmu ľudu milosť duchovných radostí a veď srdcia všetkých veriacich po ceste pokoja a spásy.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS Aby sme mohli ako na prvé vešpery.

Ant. 1 Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov.

Ant. 2 Prišiel vydať svedectvo o_pravde.

Ant. 3 Ján bol lampa, ktorá horí a svieti.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 13, 23-25{/r}

Z_Dávidovho potomstva dal Boh podľa prisľúbenia Izraelu Spasiteľa, Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal všetkému izraelskému ľudu krst pokánia. Keď Ján končil svoj beh, hovoril: Ja nie som ten, za koho ma pokladáte. Ale, hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden rozviazať obuv na nohách.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pripravte cestu Pánovi, {*} vyrovnajte mu chodníky.

Pripravte cestu Pánovi, {*} vyrovnajte mu chodníky.

Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou. {*}

Vyrovnajte mu chodníky.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pripravte cestu Pánovi, {*} vyrovnajte mu chodníky.

Ant. na Magnifikat: Chlapček, ktorý sa nám narodil, je viac ako prorok, lebo to o_ňom povedal Spasiteľ: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ.

PROSBY

S_radosťou prosme Boha, ktorý si vyvolil Jána Krstiteľa, aby ľuďom zvestoval príchod Kristovho kráľovstva, a volajme:

Otče, upriam naše kroky na cestu pokoja.

Ty si Jána už v_živote jeho matky povolal, aby pripravil cestu tvojmu Synovi;

volaj aj nás, aby sme my tak nasledovali Pána, ako ho on predchádzal.

Otče, upriam naše kroky na cestu pokoja.

Ty si dal Jánovi Krstiteľovi spoznať Božieho Baránka,

daj, nech ho prostredníctvom Cirkvi spoznajú aj ľudia našich čias.

Otče, upriam naše kroky na cestu pokoja.

Ty si zariadil, že tvoj prorok Ján sa musel umenšovať a Kristus rásť;

daj, aby sme s_poníženosťou šírili tvoje kráľovstvo.

Otče, upriam naše kroky na cestu pokoja.

Ty si chcel, aby Ján svojím mučeníctvom obraňoval spravodlivosť;

daj nám silu neochvejne dosvedčovať tvoju pravdu.

Otče, upriam naše kroky na cestu pokoja.

Pamätaj na všetkých, čo odišli z_tohto sveta,

a uveď ich do kráľovstva svetla a pokoja.

Otče, upriam naše kroky na cestu pokoja.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním On bude veľký pred Pánom a už v_matkinom lone ho naplní Duch Svätý.

Ant. napoludnie Len čo zaznel tvoj pozdrav v_mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v_mojom lone. Aleluja.

Ant. popoludní Tento chlapec bude veľký pred Pánom, veď aj jeho ruka je s_ním.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 49, 1{/r}

Počúvajte ma, ostrovy, dávajte pozor, národy v_diaľavách: Pán ma z_matkinho lona povolal, už v_živote mojej matky vyslovil moje meno.

Ja som videl zostupovať Ducha a spočinúť na ňom.

To je ten, čo krstí Duchom Svätým.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 49, 5-6{/r}

Hovorí Pán, ten, čo si ma utváral za služobníka už v_matkinom lone: Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme.

Pán ma z_matkinho lona povolal,

Už v_živote mojej matky vyslovil moje meno.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 49, 7b{/r}

Králi to uvidia a povstanú, podobne i_kniežatá, a budú sa klaňať kvôli Pánovi, pretože je verný, kvôli Svätému Izraela, ktorý si ťa vyvolil.

Hľa, svoje slová vkladám do tvojich úst.

Pozri, dávam ti moc nad národmi a kráľovstvami.

27. júna

SV. LADISLAVA

V_Trnavskej arcidiecéze a v_Banskobystrickej, Nitrianskej a Rožňavskej diecéze

Uhorský kráľ Ladislav vynikal dobročinnosťou voči chudobným, spravodlivosťou a dobrosrdečnosťou. Staral sa o_rozvoj náboženského života. Obnovil a postavil množstvo kláštorov. On má zásluhu aj na obnovení Nitrianskeho biskupstva. Zomrel neďaleko Nitry roku 1095. Do zoznamu svätých ho zapísal pápež Celestín III. roku 1192.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, vo svätom Ladislavovi si nám dal príklad, ako ti možno oddane slúžiť v_každom povolaní; láskavo nám pomáhaj, aby sme Kristovou náukou zveľaďovali svornosť a upevňovali lásku medzi ľuďmi.

Tiež 27. júna

SV. CYRILA ALEXANDRIJSKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Narodil sa roku 370. Viedol mníšsky život. Keď bol vysvätený za kňaza, šiel za svojim ujcom biskupom v_Alexandrii a roku 412 sa stal jeho nástupcom. Ostro bojoval proti Nestorovmu učeniu a na Efezskom koncile mal hlavné slovo. Napísal veľa vynikajúcich diel na objasnenie a obranu katolíckej viery. Zomrel roku 444.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov, alebo učiteľov Cirkvi.

MODLITBA

Bože, vo svätom Cyrilovi si dal Cirkvi neohrozeného obrancu pravdy, že preblahoslavená Panna Mária je Bohorodičkou; aj my veríme a vyznávame, že je naozaj Matkou Božou, a prosíme, aby sme dosiahli spásu v_tvojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý sa pre nás stal človekom.

28. júna

SV. IRENEJA, BISKUPA A MUČENÍKA, UČITEĽA CIRKVI

Spomienka

Narodil sa okolo roku 130. Vychovali ho v_Smyrne. Bol žiakom svätého Polykarpa, biskupa tohto mesta. Roku 177 bol kňazom v_Lyone v_Galii a o_niečo neskôr sa stal aj tamojším biskupom. Napísal diela na obranu katolíckej viery proti gnostickým bludom. Podľa tradície mučenícku korunu získal okolo roku 200. Pápež František vydal 21. januára 2022 dekrét, ktorým vyhlásil sv. Ireneja z_Lyonu za učiteľa Cirkvi s_titulom Doctor unitatis – Učiteľ jednoty.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka, alebo duchovných pastierov: pre biskupov, alebo učiteľov Cirkvi.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Irenej, verný svojmu menu, pokojamilovný svojím životom i_zmýšľaním, neochvejne zápasil o_pokoj cirkví.

MODLITBA

Bože, ty si povolal svätého biskupa Ireneja posilňovať pravé učenie a pokoj v_Cirkvi; prosíme ťa, na jeho príhovor obnov v_nás vieru a lásku, aby sme sa vždy usilovali o_jednotu a svornosť.

29. júna

SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

Slávnosť

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Zlatistým jasom, sviežim ako ruže kvet,

si, Svetlo sveta, naplnilo celý svet;

ty nebo zdobíš mučeníctvom vznešeným

v_deň tento svätý, ktorý zbavuje nás vín.

Peter má kľúče, Pavol je náš učiteľ:

sudcovia vekov, jasné svetlá v_úsvite,

jeden z_nich krížom, druhý mečom víťazí;

zdobených vencom slávy už zlo nezrazí.

Si šťastný, Rím, že obliekaš si vzácny plášť,

skropený krvou kniežat Cirkvi drahý zvlášť;

nie tvoja sláva, ale mučeníkov zásluhy

vyzdvihli mesto a svet ťa tak velebí.

Olivy dvoje, ale s_láskou jedinou,

nám, čo sme vierou jednou Božou rodinou,

čo máme nádej, lásku k_Bohu, k_blížnemu,

pomôžte prísť raz k_Bohu, k_blahu večnému.

Buď večná sláva najsvätejšej Trojici.

Jej moc nech nad všetkým každý z_nás chváli, ctí.

Boh jeden v_Trojici nás riadi, spravuje;

od vekov, teraz i_naveky kraľuje. Amen.

Ant. 1 Ty si Mesiáš, Syn živého Boha. A ty si blahoslavený, Šimon, syn Jonášov.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky apoštolov.

Ant. 2 Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev.

Ant. 3 Teba si Pán vyvolil za svoj nástroj, svätý apoštol Pavol, hlásateľ pravdy po celom svete.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 1, 1-3a. 7{/r}

Pavol, služobník Krista Ježiša, povolaný za apoštola, vybraný hlásať Božie evanjelium, ktoré Boh vopred prisľúbil vo Svätých písmach skrze svojich prorokov o_svojom Synovi. Všetkým, čo sú v_Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i_od Pána Ježiša Krista.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Apoštoli hlásali Božie slovo {*} So všetkou odvahou.

Apoštoli hlásali Božie slovo {*} So všetkou odvahou.

A vydávali svedectvo o_zmŕtvychvstaní Pána Ježiša. {*}

So všetkou odvahou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Apoštoli hlásali Božie slovo {*} So všetkou odvahou.

Ant. na Magnifikat: Ako sa slávni Kristovi apoštoli milovali v_živote, tak sa nerozlúčili ani po smrti.

PROSBY

S_dôverou prosme Krista, ktorý postavil svoju Cirkev na základe apoštolov a prorokov:

Pane, príď na pomoc svojmu ľudu.

Ty si povolal rybára Šimona, aby sa stal rybárom ľudí;

povolávaj stále robotníkov na svoju žatvu, aby dosiahli spásu všetky národy.

Pane, príď na pomoc svojmu ľudu.

Ty si pohrozil rozbúrenému moru, aby sa loď tvojich učeníkov nepotopila;

chráň svoju Cirkev od búrlivých rozvratov a posilňuj Petrovho nástupcu.

Pane, príď na pomoc svojmu ľudu.

Ty si po zmŕtvychvstaní združil svoje rozpŕchnuté stádo okolo Petra;

zhromaždi, dobrý Pastier, všetok svoj ľud do jedného ovčinca.

Pane, príď na pomoc svojmu ľudu.

Ty si poslal apoštola Pavla hlásať evanjelium pohanom;

daj, aby sa slovo spásy ohlasovalo všetkému stvoreniu.

Pane, príď na pomoc svojmu ľudu.

Ty si zveril svojej Cirkvi kľúče od nebeského kráľovstva;

otvor bránu neba všetkým, čo vo svojom živote dúfali v_tvoje milosrdenstvo.

Pane, príď na pomoc svojmu ľudu.

MODLITBA

Pane a Bože náš, požehnaným pôsobením svätých apoštolov Petra a Pavla dal si Cirkvi pevný základ; prosíme ťa, na ich príhovor poskytni nám pomoc potrebnú na večnú spásu.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, Kráľovi apoštolov.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Deň smrti apoštolov dvoch

je nám slávnosťou posvätnou;

slávime Petrov triumf, kríž

i_Pavlov veniec víťazný.

Spojila mužov šľachetných

krv, čo pre vieru tiekla z_nich,

veď k_Bohu s_vierou v_Krista šli,

korunu slávy dosiahli.

Apoštol Peter prvý je,

milosťou Pavol ožije:

Nádoba Kristom vybratá

má Petra v_Bohu za brata.

Oslávil Boha Šimon tým,

že zrakom k_nebu upretým

išiel za Kristom na kríž hneď,

mysliac na jeho predpoveď.

A stal sa mestom večným Rím,

posvätným vrchom Kristovým,

základy pevné v_krvi má,

na Božom slove spočíva.

Celý svet má sem putovať

a Krista v_Cirkvi poznávať:

mesto je hlavou národov,

učiteľ ľudstva má tu trón.

Prosíme teba, Ježišu,

pre obeť kniežat najvyššiu

pripoj aj nás k_ich družine

vo večnej rajskej otčine. Amen.

Ant. 1 Viem, komu som uveril, a som presvedčený, že spravodlivý sudca má moc zachovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Božia milosť nebola vo mne márna a jeho milosť ostáva vo mne stále.

Ant. 3 Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 4, 13-14{/r}

Milovaní, radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Položili svoj život {*} Pre meno nášho Pána Ježiša Krista.

Položili svoj život {*} Pre meno nášho Pána Ježiša Krista.

Odchádzali natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu. {*}

Pre meno nášho Pána Ježiša Krista.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Položili svoj život {*} Pre meno nášho Pána Ježiša Krista.

Ant. na Benediktus: Šimon Peter povedal: Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý. Aleluja.

PROSBY

S_dôverou prosme Krista, ktorý postavil svoju Cirkev na základe apoštolov a prorokov:

Pane, žehnaj svoju Cirkev.

Ty si prosil za Petra, aby neochabla jeho viera;

posilňuj vieru svojej Cirkvi.

Pane, žehnaj svoju Cirkev.

Ty si sa po svojom zmŕtvychvstaní ukázal Petrovi a zjavil Šavlovi;

osvieť naše mysle, aby sme vyznávali, že žiješ naveky.

Pane, žehnaj svoju Cirkev.

Ty si povolal Pavla za apoštola, aby zvestoval tvoje meno pohanom;

urob nás horlivými hlásateľmi tvojho evanjelia.

Pane, žehnaj svoju Cirkev.

Ty si milosrdne odpustil Petrovi, že ťa zaprel;

odpusť nám všetky naše viny.

Pane, žehnaj svoju Cirkev.

MODLITBA

Bože, dnešnou slávnosťou svätých Petra a Pavla pripravil si nám veľkú a svätú radosť; daj, prosíme, aby tvoja Cirkev vo všetkom nasledovala učenie apoštolov, od ktorých prijala základ viery.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS

Si šťastný, Rím, že obliekaš si vzácny plášť,

skropený krvou kniežat Cirkvi drahý zvlášť;

nie tvoja sláva, ale mučeníkov zásluhy

vyzdvihli mesto a svet ťa tak velebí,

hoci ich kati umučili na tvoj hlas.

Vy, mučeníci, ktorí slávou žiarite,

ty, svätý Peter, Pavol, na nás pozrite;

obaja v_nebi, bojovníci víťazní,

nás pred každým zlom ochraňujte prosbami,

aby nás po zápase prijal Spasiteľ.

Buď sláva Otcovi a chvála naveky,

aj tebe, Ježišu, oddaná poklona,

aj Duchu Svätému česť, pocta srdečná,

náš pozdrav spoločný nebeskej Trojici

v_tom čase míňavom i_v_stálej večnosti. Amen.

Ant. 1 Ja som prosil za teba, Peter, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky apoštolov.

Ant. 2 Radšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.

Ant. 3 Ty si pastier oviec, knieža apoštolov, tebe sú zverené kľúče od nebeského kráľovstva.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 15, 3-5. 8{/r}

Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim. A poslednému zo všetkých zjavil sa aj mne.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Apoštoli hlásali Božie slovo {*} So všetkou odvahou.

Apoštoli hlásali Božie slovo {*} So všetkou odvahou.

A vydávali svedectvo o_zmŕtvychvstaní Pána Ježiša. {*}

So všetkou odvahou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Apoštoli hlásali Božie slovo {*} So všetkou odvahou.

Ant. na Magnifikat: Peter, prvý z_apoštolov, a Pavol, učiteľ národov, učili nás tvoj zákon, Pane.

PROSBY

S_dôverou prosme Krista, ktorý postavil svoju Cirkev na základe apoštolov a prorokov:

Pane, príď na pomoc svojmu ľudu.

Ty si povolal rybára Šimona, aby sa stal rybárom ľudí;

povolávaj stále robotníkov na svoju žatvu, aby dosiahli spásu všetky národy.

Pane, príď na pomoc svojmu ľudu.

Ty si pohrozil rozbúrenému moru, aby sa loď tvojich učeníkov nepotopila;

chráň svoju Cirkev od búrlivých rozvratov a posilňuj Petrovho nástupcu.

Pane, príď na pomoc svojmu ľudu.

Ty si po zmŕtvychvstaní združil svoje rozpŕchnuté stádo okolo Petra;

zhromaždi, dobrý Pastier, všetok svoj ľud do jedného ovčinca.

Pane, príď na pomoc svojmu ľudu.

Ty si poslal apoštola Pavla hlásať evanjelium pohanom;

daj, aby sa slovo spásy ohlasovalo všetkému stvoreniu.

Pane, príď na pomoc svojmu ľudu.

Ty si zveril svojej Cirkvi kľúče od nebeského kráľovstva;

otvor bránu neba všetkým, čo vo svojom živote dúfali v_tvoje milosrdenstvo.

Pane, príď na pomoc svojmu ľudu.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Kým Peter hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali slovo; i_hovorili jazykmi a velebili Boha.

Ant. napoludnie Peter vyšiel okolo poludnia na strechu domu modliť sa.

Ant. popoludní Peter a Ján vystupovali o_tretej hodine do chrámu na popoludňajšiu modlitbu.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 15, 7b-9{/r}

Boh si ma vyvolil, aby pohania z_mojich úst počuli slovo evanjelia a uverili. A Boh, ktorý pozná srdcia, vydal im svedectvo, keď im dal Ducha Svätého tak ako nám; a neurobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia.

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas

A ich slová až po končiny sveta.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 1, 15-16a. 17b-18a{/r}

Keď sa Bohu, ktorý si ma už v_lone matky vybral a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho Syna, aby som ho zvestoval medzi pohanmi, odišiel som do Arábie a opäť som sa vrátil do Damasku. Až po troch rokoch som šiel do Jeruzalema, aby som videl Kéfasa.

Mali v_úcte Božie ustanovenia

A zachovávali jeho prikázania.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 4, 13-14{/r}

Pretože máme toho istého ducha viery, ako je napísané: Uveril som, a preto som povedal, aj my veríme, a preto hovoríme. Veď vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s_Ježišom vzkriesi aj nás a postaví nás s_vami.

Radujte sa a veseľte, hovorí Pán,

Lebo vaše mená sú zapísané v_nebi.

30. júna

PRVÝCH SVÄTÝCH MUČENÍKOV CIRKVI V_RÍME

Pri prvom prenasledovaní Cirkvi, ktoré podnietil cisár Nero po požiari Ríma roku 64, bolo krutým spôsobom umučených veľa kresťanov. Svedectvo o_tom podáva pohanský spisovateľ Tacitus (Annales, 15, 44) a rímsky biskup Klement vo svojom liste Korinťanom (kap. 5 – 6).

Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Veľké množstvo mučeníkov vytrvalo v_bratskej láske, lebo v_nich bol jeden duch a jedna viera.

MODLITBA

Bože, sľubné začiatky Cirkvi v_Ríme si posvätil krvou mnohých mučeníkov; prosíme ťa, daj, nech čerpáme silu z_ich veľkej odvahy a nech sa navždy tešíme z_ich svätého víťazstva.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Vo svojom živote mali radi Krista, napodobnili ho v_smrti, a preto s_ním kraľujú naveky.