MÁJ

1. mája

SV. JOZEFA, ROBOTNÍKA

Kde sa táto spomienka koná slávnostnejšie, berú sa časti, ktoré tu nie sú, z_19. marca.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, Pánovi, ktorý chcel, aby ho považovali za tesárovho syna. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Predo dňom zora premilá

Nazaret k_práci budila

a Jozefov dom zdravila,

bo tam už píla nôtila.

Zdrav buď ty, hlava rodiny,

s_tebou Syn Boží jediný

pracuje potom zrosený,

čím ľudskú prácu ocení.

Už bývaš v_nebi blažene

v_blízkosti Panny vznešenej;

vypočuj prosby skrúšených,

čo žijú v_toľkom súžení.

Nech preč sú hádky, násilie,

nech faloš biednych nebije;

nech máme toľko obživy,

čo všetkých ľudí uživí.

Buď sláva Svätej Trojici;

na príhovor tvoj prosiaci

nech ona riadi kroky nám,

v_pokoji vedie k_nebesiam. Amen.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Sam 7, 28-29{/r}

Pane, Bože, ty si Boh a tvoje slová sú pravdivé. Keď si teda sľúbil svojmu sluhovi tieto dobrá, začni požehnávať dom svojho sluhu, aby trval pred tebou večne, lebo ty, Pane, Bože, si hovoril; a dom tvojho sluhu bude požehnaný tvojím večným požehnaním.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Ustanovil ho za pána svojho domu, {*} Aleluja, aleluja.

Ustanovil ho za pána svojho domu, {*} Aleluja, aleluja.

A za správcu všetkého svojho majetku. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Ustanovil ho za pána svojho domu, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Svätý Jozef svedomite vykonával tesárske remeslo a žiari nám ako obdivuhodný príklad robotníka. Aleluja.

PROSBY

Pokorne prosme všemohúceho Boha, darcu každého dobra a pôvodcu všetkej svätosti:

Bože, posväť nás svojou spravodlivosťou.

Pane a Bože náš, ty si našich otcov vo viere povolal, aby kráčali pred tebou s_dokonalým srdcom;

daj, aby sme išli v_ich šľapajach a boli dokonalí, ako prikazuješ.

Bože, posväť nás svojou spravodlivosťou.

Ty si vyvolil spravodlivého muža Jozefa za ochrancu a živiteľa malého i_dospievajúceho Ježiša;

daj, nech slúžime tvojmu Synovi vo svojich bratoch a sestrách.

Bože, posväť nás svojou spravodlivosťou.

Ty si zveril človekovi zem, aby ju naplnil a podmanil si ju;

nauč nás usilovne pracovať na tomto svete a pritom hľadať vždy tvoju slávu.

Bože, posväť nás svojou spravodlivosťou.

Bože, otec všetkých ľudí, pamätaj na dielo svojich rúk

a daj, nech majú všetci prácu a životné podmienky dôstojné človeka.

Bože, posväť nás svojou spravodlivosťou.

MODLITBA

Bože, Stvoriteľ všetkého, ty si nám dal prácu ako životný údel; dopraj láskavo, aby sme podľa príkladu svätého Jozefa a pod jeho ochranou vykonávali všetky svoje povinnosti a dosiahli sľúbenú odmenu.

VEŠPERY

HYMNUS

Nech teba, Jozef, ctia zástupy nadhviezdne,

nech všetci kresťania chvália ťa piesňou chvál,

veď Boh pre tvoju čnosť ťa k_Panne vznešenej

vo svätom zväzku pripútal.

Pohľad na ťarchavú manželku zmiatol ťa,

v_úzkosti tieň pochýb srdcom ti prebehol;

anjel však zjavil ti, že Panna presvätá

počala z_Ducha Svätého.

Keď sa Pán narodil, s_láskou ho objímaš,

potom s_ním utekáš do končín egyptských;

v_Jeruzaleme ho strácaš i_nachádzaš

po chvíľach plných úzkosti.

Iným až svätá smrť môže raj otvoriť

a s_palmou víťazstva vchádzajú do neba;

ty ako anjeli s_Bohom smieš živým byť_–

úžasné šťastie pre teba.

Presvätá Trojica, šetri nás kajúcich;

na prosby Jozefa i_Panny prečistej

daj, nech ti v_nebi raz so srdcom planúcim

spievame s_vďakou chválospev. Amen.

Alebo: K_tebe prichádzame z_druhých vešpier na slávnosť sv. Jozefa.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 23-24{/r}

Čokoľvek robíte, robte z_tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom. Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Spravodlivý rozkvitne ako ľalia, {*} Aleluja, aleluja.

Spravodlivý rozkvitne ako ľalia, {*} Aleluja, aleluja.

Naveky bude kvitnúť pred Pánom. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Spravodlivý rozkvitne ako ľalia, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Kristus Pán chcel, aby ho považovali za tesárovho syna. Aleluja.

PROSBY

Pokorne vzývajme Boha, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i_na zemi, a volajme:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, vyslyš nás.

Svätý Otče, ty si svätému Jozefovi odhalil tajomstvo Krista, skryté od vekov;

daj, nech stále lepšie poznávame tvojho syna, pravého Boha a pravého človeka.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, vyslyš nás.

Dobrotivý Otče, ty živíš nebeské vtáky a obliekaš poľnú bylinu;

uštedri všetkým ľuďom chlieb každodenný.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, vyslyš nás.

Stvoriteľ celého sveta, ty si s_dôverou vložil svoje dielo do našich rúk;

daj, nech pracujúci zaslúžene užívajú ovocie svojej práce.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, vyslyš nás.

Spravodlivý Bože, ty chceš, aby boli všetci ľudia spravodliví;

daj, nech na orodovanie svätého Jozefa žijeme tak, aby sme sa ti páčili vo všetkom.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, vyslyš nás.

Láskavo ochraňuj umierajúcich a zmiluj sa nad zosnulými,

aby boli večne šťastní s_tvojím Synom Ježišom, s_Máriou, jeho matkou, i_so svätým Jozefom.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, vyslyš nás.

2. mája

SV. ATANÁZA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Spomienka

Narodil sa v_Alexandrii roku 295. Bol s_biskupom Alexandrom na Nicejskom koncile a stal sa jeho nástupcom. Rázne bojoval proti ariánom, za čo si veľa vytrpel a viac ráz musel ísť do vyhnanstva. Napísal vynikajúce diela na osvetlenie a obranu pravej viery. Zomrel roku 373.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov, alebo učiteľov Cirkvi.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si povýšil svätého biskupa Atanáza na neohrozeného obrancu božstva tvojho Syna; láskavo dopraj, aby sme sa tešili z_jeho náuky a ochrany, a tak ťa mohli vždy lepšie poznávať a nadovšetko milovať.

3. mája

SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV

Sviatok

Filip sa narodil v_Betsaide. Najprv bol učeníkom Jána Krstiteľa, potom nasledoval Krista. Jakub, Pánov bratanec a Alfejov syn, spravoval jeruzalemskú cirkev. Napísal list. Viedol prísny život a veľa Židov obrátil na vieru. Mučenícku korunu získal roku 62.

Zo spoločnej časti na sviatky apoštolov vo Veľkonočnom období okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS Už veľkonočnou radosťou zo spoločnej časti na sviatky apoštolov.

Ant. 1 Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Filip, toľký čas som s_vami, a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí môjho Otca. Aleluja.

Ant. 3 Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Veríte v_Boha, verte aj vo mňa. V_dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Aleluja.

Ant. na Benediktus: Filip sa stretol s_Natanaelom a povedal mu: Našli sme toho, o_ktorom písal Mojžiš v_Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z_Nazareta. Aleluja.

MODLITBA

Bože, potešuješ nás výročným sviatkom apoštolov Filipa a Jakuba; na ich orodovanie daj nám účasť na utrpení a zmŕtvychvstaní tvojho jednorodeného Syna, aby sme si naveky zaslúžili hľadieť na tvoju tvár.

VEŠPERY

HYMNUS Zvlášť apoštolov bolela zo spoločnej časti na sviatky apoštolov.

Ant. 1 Filip, kto vidí mňa, vidí môjho Otca. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky apoštolov.

Ant. 2 Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Aleluja.

Ant. 3 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Aleluja.

Ant. na Magnifikat: Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, o_čokoľvek budete prosiť, splní sa vám to. Aleluja.

MODLITBA CEZ DEŇ

4. mája

SV. FLORIÁNA, MUČENÍKA

___

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka.

MODLITBA

Všemohúci Bože, ty si svätému mučeníkovi Floriánovi udelil milosť, že vlastnou smrťou dosvedčil vieru v_Krista; prosíme ťa, na jeho príhovor nás ochraňuj od každého zla a pomáhaj nám, aby sme mali odvahu neohrozene vyznávať vieru v_tvojho Syna.

10. mája

SV. JÁNA Z AVILY, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

___

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre jedného duchovného pastiera alebo učiteľov Cirkvi.

MODLITBA

Bože, svätého Jána z_Avily si dal kňazom i_svojmu ľudu za znamenitého učiteľa pre jeho svätosť a horlivosť; dopraj, prosíme, aby sa Cirkev horlivosťou tvojich služobníkov aj v_našich časoch vzmáhala vo svätosti.

11. mája

BL. SÁRY SALKAHÁZIOVEJ, PANNY A MUČENICE

Sára Salkaházi sa narodila 11. mája 1899 v_Košiciach. V_roku 1929 vstúpila do Spoločnosti sociálnych sestier, aby sa naplno zasvätila Bohu sľubmi. Motto jej večných sľubov znie: „Alleluia! Ecce ego, mitte me!“ Jej vrúcnu lásku ku Kristovi vyjadrovala veľkodušná horlivosť v_apoštoláte. Bola neúnavne činná v_diele Spoločnosti, vo verejnej a literárnej činnosti. Počas druhej svetovej vojny sa zapojila do záchrany prenasledovaných.
V_roku 1943 vedome obetovala svoj život za Spoločnosť, najmä za chorých a slabých v_prípade prenasledovania Cirkvi, Spoločnosti a sestier. Dňa 27. decembra 1944 ju odvliekli z_domu spolu s_tými, ktorí sa tam ukrývali, a zastrelili pri rieke Dunaj.
Slovenský preklad Modlitby dňa schválila Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti 15. mája 2007, č. 1561/06/L a zároveň bol vydaný aj dekrét spomínanej kongregácie, ktorým schválila zaradenie liturgického slávenia bl. Sáry ako ľubovoľnej spomienky do národného kalendára diecéz na Slovensku na 11. mája.

Zo spoločnej časti na sviatky mučeníkov alebo panien.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si udelil blahoslavenej Sáre, panne a mučenici, že tebe zasvätený život korunovala mučeníctvom, na jej orodovanie prosíme, udeľ nám milosť ohlasovať spásu chudobným, vykúpenie väzneným a radosť zarmúteným.

12. mája

SV. NEREA A ACHILA, MUČENÍKOV

Boli vojakmi pridelenými k_súdu. Keď prijali vieru, opustili vojenskú službu, za čo boli odsúdení na smrť, pravdepodobne za cisára Diokleciána. Ich hrob sa zachoval na rímskom cintoríne pri Ardeatínskej ceste. Tam bola na ich počesť postavená aj bazilika.

Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov vo Veľkonočnom období.

MODLITBA

Všemohúci Bože, poznáme veľkú odvahu slávnych mučeníkov Nerea a Achila, s_akou ťa vyznali; daj, prosíme, aby sme vždy pociťovali účinky ich orodovania.

Tiež 12. mája

SV. PANKRÁCA, MUČENÍKA

Zomrel ako mučeník v_Ríme, pravdepodobne za Diokleciánovho prenasledovania. Jeho hrob sa zachoval pri Aurélijskej ceste a pápež Symmachus nad ním postavil kostol.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka (vo Veľkonočnom období).

MODLITBA

Bože, nech sa tvoja Cirkev raduje, že sa za ňu prihovára svätý mučeník Pankrác; na jeho slávne prosby dopraj, aby sme ti boli nábožne oddaní a zostali pevní pod tvojou ochranou.

13. mája

PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE FATIMSKEJ

Ľubovoľná spomienka

Zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

MODLITBA

Bože, ty si Matku svojho Syna ustanovil aj za našu Matku; daj, prosíme, aby sme zotrvávali v_pokání a na modlitbách za spásu sveta a mohli deň čo deň účinnejšie zveľaďovať Kristovo kráľovstvo.

14. mája

SV. MATEJA, APOŠTOLA

Sviatok

Apoštoli ho dosadili na Judášovo miesto, aby sa stal svedkom Pánovho zmŕtvychvstania. A pripočítali ho k_Dvanástim, ako čítame v_Skutkoch apoštolov ({r:Sk}1, 15-26{/r}).

Zo spoločnej časti na sviatky apoštolov (vo Veľkonočnom období) okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

Matej, ty si bol zvolený

do zboru apoštolského;

obdivuhodne poctený

z_ustanovenia Božieho.

Učeník-zradca odišiel,

zriekol sa lásky Kristovej;

nešťastník život skončil zle,

keď zradil sväté poslanie.

Na teba láska Kristova

apoštolský jas prenáša,

keď doznieva reč Petrova

a Duch ťa lósom vynáša.

K_dôstojnej službe určený

zjavuješ svetlo národom

a ako viery mučeník

vyznávaš Krista horlivo.

Vypros nám, svätý apoštol,

radostne kráčať za Kristom,

nech nás Duch vedie cestou tou,

ktorá nás spasí naisto.

Buď sláva svätej Trojici!

Vystúpiť k_výškam nadzemským

cez teba nech nám dožičí

a spievať hymnus naveky. Amen.

Ant. na Benediktus: Treba, aby sa z_týchto mužov, čo boli s_nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, aby sa jeden z_nich stal s_nami svedkom jeho zmŕtvychvstania. Aleluja.

MODLITBA

Bože, ty si pridružil svätého Mateja k_zboru apoštolov; na jeho orodovanie dopraj, aby všetci, ktorých zahŕňaš svojou láskou, boli raz pripočítaní k_tvojim vyvoleným.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Aleluja.

MODLITBA CEZ DEŇ

16. mája

SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO, KŇAZA A MUČENÍKA

Spomienka

(V Rožňavskej diecéze sviatok hlavného patróna)

Narodil sa v_Čechách v_Nepomuku okolo polovice 14. storočia. Bol verejným notárom a sudcom pražského arcibiskupa a od roku 1389 jeho generálnym vikárom. Statočne bránil práva Cirkvi proti kráľovi Václavovi IV. Na kráľov príkaz a za jeho prítomnosti Jána mučili a dňa 20. marca 1393 vo večerných hodinách ho hodili do rieky Vltavy. Už v_nasledujúcich desaťročiach vládlo presvedčenie, že hlavným dôvodom jeho zavraždenia bolo spovedné tajomstvo, ktoré Ján dôsledne chránil pred neústupčivou kráľovou žiadosťou. Jeho telo je uložené v_pražskom metropolitnom chráme a je vo veľkej úcte.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka (vo Veľkonočnom období), alebo duchovných pastierov: pre kňazov okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Víťazný Pánov hrdina,

čaká ťa riečna hlbina

za to, že mlčíš, nepovieš

nikdy, čo zo spovede vieš.

Márne ti smrťou hrozí kráľ;

mučiť ťa katom prikázal:

ruky ti viažu remeňom

a boky pália plameňom.

Mučenie Jána nezlomí,

kráľova hrozba neskloní;

nikto ho na to nezvedie,

by zlomil pečať spovede.

Baránok mlčí, nepovie,

čo nedovolí svedomie.

Kráľ zúri: „Mlč si naveky!“;

zhodí ho z_mosta do rieky.

Blažený svätec mlčania,

mučeník Krista Veľkňaza;

hľa, jeho svätosť potvrdia

zázračné, jasné znamenia.

Po rieke pláva svetlo hviezd

mučeníkovi na počesť

a veľká žiara na nebi

Jánovu lásku velebí.

Trojica svätá, večitá,

daj, nech v_nás milosť prekvitá;

kajúcim hojné slzy daj

a nimi hriechy pozmývaj. Amen.

Ant. 1 Celkom sa venoval modlitbe a službe slova a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali v_Pánovi, ako si zaumienili v_srdci. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Skúšal si ma ohňom a nenašiel si vo mne neprávosť. Aleluja.

Ant. 3 Blahoslavený, kto sa neprehrešil jazykom a neslúžil tým, ktorí toho neboli hodni. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jak 1, 19-21{/r}

Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu, lebo človek v_hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v_tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

V_Cezročnom období:

K_svojim ústam {*} Postavím stráž.

K_svojim ústam {*} Postavím stráž.

Dokiaľ je hriešnik predo mnou. {*}

Postavím stráž.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

K_svojim ústam {*} Postavím stráž.

Vo Veľkonočnom období:

K_svojim ústam postavím stráž, {*} Aleluja, aleluja.

K_svojim ústam postavím stráž, {*} Aleluja, aleluja.

Dokiaľ je hriešnik predo mnou. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

K_svojim ústam postavím stráž, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Pán mi dal jazyk do daru, budem ho ním chváliť. Aleluja.

PROSBY

Bratia (a sestry), oslavujme nášho Spasiteľa, verného svedka, za vyznávačov umučených kvôli Božiemu slovu a volajme:

Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.

Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí slobodne prijali smrť na svedectvo viery,

daj nám, Pane, pravú slobodu ducha.

Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.

Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí vyznali vieru až po preliatie krvi,

daj nám, Pane, čistú a pevnú vieru.

Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.

Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí ochotne vzali kríž a šli za tebou,

daj nám, Pane, statočne znášať útrapy života.

Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.

Pre zásluhy tvojich mučeníkov, ktorí si vyprali rúcho v_Baránkovej krvi,

daj nám, Pane, zvíťaziť nad pokušeniami tela i_sveta.

Vykúpil si nás Bohu svojou krvou.

MODLITBA

Milosrdný Bože, ty si vyvolil kňaza a mučeníka Jána za obrancu práv Cirkvi a za strážcu spovedného tajomstva; prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme si vzali príklad z_jeho statočnosti a verne konali službu, do ktorej si nás povolal.

VEŠPERY

HYMNUS Víťazný Pánov hrdina .

Alebo: (JKS 424).

Teba oslavuje, ľud tvoj zvelebuje,
ó, svätý Ján.

Zhliadni na nábožných
v_úcte zhromaždených v_posvätný chrám.

Láskavý buď vždy k_nám,
predrahý svätý Ján Nepomucký.

Láskavý buď vždy k_nám,
predrahý svätý Ján Nepomucký.

Ty si vzor svätosti, lásky, nábožnosti
od liet prvých,

výborný učiteľ, horlivý kazateľ
slov Kristových;

kráľovský almužník, úbohých pomocník,
ó, svätý Ján,

kráľovský almužník, úbohých pomocník,
ó, svätý Ján.

A keď Václavovi, zlostnému kráľovi,
nechceš zjaviť

spoveď prevznešenej manželky kráľovej,
dá ťa chytiť;

na smrť ťa odsúdi,
katmi do Vltavy dá ťa hodiť,

na smrť ťa odsúdi,
katmi do Vltavy dá ťa hodiť.

Svätý oslávený, buď nám naklonený
z_celej moci,

buď svojim ctiteľom, vrúcnym vzývateľom
na pomoci.

Vypros nám milosti ku šťastnej večnosti,
ó, svätý Ján.

Vypros nám milosti ku šťastnej večnosti,
ó, svätý Ján.

Ant. 1 Zákon pravdy bol v_jeho ústach a na jeho perách sa nenašla neprávosť. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka.

Ant. 2 Kňazove pery zachovávajú poznanie a ľudia chcú z_jeho úst počuť Boží zákon. Aleluja.

Ant. 3 O_tvojej náuke budem svedčiť pred kráľmi a nebudem sa hanbiť. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 7, 14b-17{/r}

To sú tí, čo prichádzajú z_veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v_Baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a dňom i_nocou mu slúžia v_jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi. Už nebudú hladovať ani žízniť, nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť, lebo Baránok, čo je v_strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k_prameňom vôd života. A Boh im zotrie z_očí každú slzu.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

V_Cezročnom období:

Spravodliví sa budú skvieť {*} Pred Božou tvárou.

Spravodliví sa budú skvieť {*} Pred Božou tvárou.

A jasať budú všetci, čo majú srdce úprimné. {*}

Pred Božou tvárou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Spravodliví sa budú skvieť {*} Pred Božou tvárou.

Vo Veľkonočnom období:

Spravodliví sa budú skvieť pred Božou tvárou, {*} Aleluja, aleluja.

Spravodliví sa budú skvieť pred Božou tvárou, {*} Aleluja, aleluja.

A jasať budú všetci, čo majú srdce úprimné. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Spravodliví sa budú skvieť pred Božou tvárou, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Prešiel som cez oheň a cez vodu, ale napokon mi Pán dal pookriať. Aleluja.

PROSBY

V_túto hodinu, keď Kráľ mučeníkov vo Večeradle obetoval a na kríži vydal svoj život, vzdávajme mu vďaky a volajme:

Teba, Pane, oslavujeme.

Teba, Pane, náš Spasiteľ, žriedlo a vzor mučeníctva, oslavujeme, lebo nás miluješ až do krajnosti:

Teba, Pane, oslavujeme.

Za to, že si všetkých kajúcich hriešnikov povolal k_odmene večného života:

Teba, Pane, oslavujeme.

Za to, že Cirkev môže obetovať krv novej a večnej zmluvy, vyliatu na odpustenie hriechov:

Teba, Pane, oslavujeme.

Za to, že sme s_pomocou tvojej milosti dnes vytrvali vo viere:

Teba, Pane, oslavujeme.

Za to, že si dnes mnohých bratov a sestry pridružil k_svojej vykupiteľskej smrti:

Teba, Pane, oslavujeme.

18. mája

SV. JÁNA I., PÁPEŽA A MUČENÍKA

Narodil sa v_Toskánsku. Roku 523 ho zvolili za rímskeho biskupa. Vybral sa do Carihradu k_cisárovi Justínovi ako vyslanec kráľa Teodorika. Po návrate ho kráľ, nespokojný s_výsledkom vyjednávania, zajal a uvrhol do väzenia v_Ravenne, kde roku 526 zomrel.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka (vo Veľkonočnom období), alebo duchovných pastierov: pre pápežov.

MODLITBA

Bože, odmena verných duší, ty si tento deň posvätil mučeníctvom svätého pápeža Jána; láskavo vypočuj prosby svojho ľudu a daj, aby sme aj my, keď obdivujeme jeho zásluhy, napodobňovali jeho stálosť vo viere.

20. mája

SV. BERNARDÍNA SIENSKÉHO, KŇAZA

Narodil sa v_Massa Marittima v_Toskánsku roku 1380. Vstúpil k_františkánom a po kňazskej vysviacke kázal po celom Taliansku na veľký osoh duší. Šíril úctu k_najsvätejšiemu menu Ježiš. Má veľké zásluhy o_vzrast horlivosti a poriadku vo svojej reholi. Napísal aj teologické diela. Zomrel v_Akvile roku 1444.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: rehoľníkov.

MODLITBA

Bože, ty si vložil do srdca svojho kňaza Bernardína veľkú lásku k_svätému menu Ježiš; pre jeho zásluhy a na jeho orodovanie dopraj, aby sme aj my horeli láskou k_tebe.

21. mája

SV. KRIŠTOFA MAGALLANESA, KŇAZA, A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Sv. Krištof Magallanes Jara sa narodil 30. júla 1869 v_Mexiku. Vo veku 30 rokov bol vysvätený na kňaza. Neskôr pôsobil v_rodnej obci ako farár, kde sa staral o_jej rozvoj a o_evanjelizáciu miestnych indiánov. Po uzavretí diecézneho seminára protikresťansky orientovanou vládou založil v_tejto obci seminár. Získal mnohých pre kňazstvo. Odsudzoval vtedajšiu rebéliu a ozbrojené povstanie. Neskôr bol chytený a bez súdu popravený. Pred smrťou udelil rozhrešenie svojim katom. Pápež Ján Pavol II. ho pripočítal k_svätým 21. mája roku 2000.
Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov alebo zo spoločnej časti duchovných pastierov – pre viacerých duchovných pastierov.

MODLITBA

Všemohúci večný Bože, ty si svätého kňaza Krištofa a jeho spoločníkov urobil vernými Kristovi Kráľovi až po mučeníctvo; na ich príhovor dopraj, aby sme vytrvali vo vyznávaní pravej viery, a tak sa vždy pridŕžali prikázaní tvojej lásky.

22. mája

SV. RITY Z_CASCIE, REHOĽNÍČKY

Sv. Rita z_Cascie sa narodila v_Roccaporene pri Spolete v_Taliansku v_roku 1381. Jej meno je vlastne skrátené z_mena Margherita, Margaréta. Už od útleho veku nosila v_srdci túžbu stať sa mníškou. Jej rodičia na ňu však naliehali, aby sa vydala za muža, ktorý však – ako sa ukázalo neskôr – bol k_nej veľmi krutý. Mala vtedy len dvanásť rokov. Následne prežila osemnásť veľmi smutných a namáhavých rokov. Mala dvoch synov. Nakoniec ovdovela, jej muž bol zavraždený v_bitke. Obaja synovia taktiež zomreli. Ona v_srdci stále mala túžbu z_detstva, a tak zašla do augustiniánskeho kláštora v_Cascii. Neprijali ju však, kvôli tomu, že bola už vdova. Mali totiž požiadavku, že sestry musia byť panny. Naveľa však spravili výnimku a v_roku 1413 Rita mohla vstúpiť do kláštora. Čoskoro sa stala známou kvôli tomu, že žila prísnym životom, modlila sa a pomáhala v_rámci svojich síl každému, kto to potreboval. Trpela však chronickou chorobou. Znášala to všetko ako obetu Bohu. Uprostred utrpenia mala viaceré zjavenia. Dostala rany po tŕňovej korune. Zomrela 22. mája 1457 v_Cascii. Na jej príhovor sa stalo veľa zázrakov. Kanonizovaná bola v_roku 1900. Uctieva sa ako patrónka v_beznádejných situáciách. Cascia patrí k_najväčším pútnickým miestam v_Taliansku, dnes je centrom úcty sv. Rity a miestom zmierenia. Je tam stála spovedná služba, ktorú hojne využívajú pútnici z_celého Talianska.
Pracovný preklad podľa oficiálneho latinského znenia Liturgie hodín:
V_Umbrii rozkvitla v_pätnástom storočí. Najprv vydatá za muža – búrliváka trpezlivo znášala jeho hrubosť a zblížila ho Bohu a potom po strate manžela a synov vstúpila ako rehoľníčka do kláštora rádu svätého Augustína, kde všetkým poskytla vznešený príklad trpezlivosti a kajúcnosti. Tu aj umrela pred rokom 1457.
Zo spoločnej časti na sviatky svätých žien – pre rehoľníčky.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, uštedri nám múdrosť a silu kríža, ktorými si milostivo obdaril svätú Ritu, aby sme v_súženiach trpeli s_Kristom, a tak mohli mať hlbokú účasť na jeho veľkonočnom tajomstve.

25. mája

SV. BÉDU CTIHODNÉHO, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

Narodil sa roku 673 na území wearmoutského kláštora. Vychovával ho svätý Benedikt Biscop. Vstúpil do kláštora a po kňazskej vysviacke sa venoval vyučovaniu a písaniu. Napísal teologické a historické diela, pričom čerpal z_tradície Otcov a verne vykladal Sväté písmo. Zomrel roku 735.

Zo spoločnej časti na sviatky učiteľov Cirkvi, alebo svätých mužov: rehoľníkov.

MODLITBA

Bože, ty osvecuješ svoju Cirkev náukou svätého kňaza Bédu; láskavo dopraj, aby nás vždy osvecovala jeho múdrosť a pomáhali nám jeho zásluhy.

Tiež 25. mája

SV. GREGORA VII., PÁPEŽA

Hildebrand sa narodil v_Toskánsku okolo roku 1028. Vychovali ho v_Ríme a viedol život mnícha, pričom veľa ráz ako vyslanec pomáhal vtedajším pápežom pri obnove Cirkvi a sám v_nej rázne pokračoval, keď roku 1073 vystúpil na Petrovu katedru ako pápež Gregor VII. Jeho hlavným odporcom bol kráľ Henrich IV., pred ktorým musel ujsť do Salerna, kde roku 1085 zomrel.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre pápežov.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, daj nám ducha sily a horlivosti za spravodlivosť, ktorými si nechal zažiariť svätého pápeža Gregora, aby Cirkev s odvahou vystupovala proti bezpráviu a s_láskou a slobodne podporovala všetko, čo je správne.

Tiež 25. mája

SV. MÁRIE MAGDALÉNY DE’ PAZZI, PANNY

Narodila sa vo Florencii roku 1566. Nábožne ju vychovali a vstúpila ku karmelitánkam, kde viedla skrytý život modlitby a odriekania. Horlivo sa modlila za obnovu Cirkvi a sestry viedla k_dokonalosti. Boh ju vyznačil mnohými darmi. Zomrela roku 1607.

Zo spoločnej časti na sviatky panien, alebo svätých žien: rehoľníčok.

MODLITBA

Bože, milovník panenskej čistoty, ty si obdaril nebeskými darmi svätú pannu Máriu Magdalénu (de’ Pazzi), ktorej srdce horelo láskou k_tebe; a keď ju dnes oslavujeme, dopraj, aby sme ju nasledovali v_jej príklade čistoty a lásky.

26. mája

SV. FILIPA NERIHO, KŇAZA

Spomienka

Narodil sa vo Florencii roku 1515. Odišiel do Ríma a začal sa venovať mládeži. Rozvíjal kresťanský život a založil združenie na pomoc chudobným chorým. Roku 1551 bol vysvätený za kňaza a založil Oratórium ako stredisko duchovného čítania, spevu a skutkov milosrdenstva. Vynikal láskou k_blížnemu, evanjeliovou jednoduchosťou a radostnou službou Bohu. Zomrel roku 1595.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: rehoľníkov.

MODLITBA

Bože, svojich verných služobníkov korunuješ slávou svätosti; prosíme ťa, dopraj, aby Duch Svätý zapálil v_nás oheň, ktorý obdivuhodne prenikol srdce svätého Filipa.

27. mája

SV. AUGUSTÍNA Z_CANTERBURY, BISKUPA

Bol mníchom v_kláštore svätého Ondreja v_Ríme. Roku 597 ho svätý Gregor Veľký poslal hlásať evanjelium do Anglicka. Kráľ Etelbert ho podporoval. Augustín sa stal canterburským biskupom; mnohých získal pre vieru a zriadil aj niekoľko diecéz, najmä v_Kentskom kráľovstve. Zomrel 26. mája okolo roku 605.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov.

MODLITBA

Bože, ty si ohlasovaním svätého biskupa Augustína priviedol národy Anglicka k_evanjeliu; daj, prosíme, aby jeho vytrvalá práca v_tvojej Cirkvi vždy prinášala novú úrodu.

29. mája

SV. PAVLA VI., PÁPEŽA

Giovanni Battista Montini sa narodil 26. septembra 1897 v_obci Concesio pri Brescii. Kňazskú vysviacku prijal 29. mája 1920 a po nej pracoval v_službách Svätej stolice, až kým nebol vymenovaný za milánskeho arcibiskupa. Po povýšení na Petrovu katedru, 21. júna 1963, úspešne zavŕšil Druhý vatikánsky koncil, podporoval obnovu cirkevného života, zvlášť liturgie, ekumenický dialóg a ohlasovanie evanjelia vo svete. Dňa 6. augusta 1978 odovzdal svoju dušu Bohu.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre pápežov.

MODLITBA

Bože, ty si zveril vedenie svojej Cirkvi svätému pápežovi Pavlovi, horlivému apoštolovi evanjelia tvojho Syna; prosíme ťa, dopraj, aby sme osvietení jeho náukou spolupracovali s_tebou na šírení civilizácie lásky vo svete.

31. mája

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE

Sviatok

Na Slovensku sa slávi 2. júla.