MAREC

4. marca

SV. KAZIMÍRA

Ľubovoľná spomienka

Syn poľského kráľa, narodil sa roku 1458. Vynikal kresťanskými čnosťami, najmä čistotou a štedrosťou voči chudobným. Bol horlivý vo viere a vrúcne uctieval Eucharistiu a Pannu Máriu. Zomrel na tuberkulózu roku 1484.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov.

MODLITBA

Všemohúci Bože, tebe slúžiť znamená kraľovať; na orodovanie svätého Kazimíra dopraj, aby sme ti vytrvalo slúžili v_spravodlivosti a svätosti.

V_Pôstnom období na spomienku:

RANNÉ CHVÁLY

Ant.: Kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v_Bohu.

VEŠPERY

Ant.: Dobrý a verný sluha, vojdi do radosti svojho Pána.

7. marca

SV. PERPETUY A FELICITY, MUČENÍC

Spomienka

Mučenícku smrť podstúpili v_Kartágu roku 203 za prenasledovania Septimia Severa. O_ich smrti sa zachovalo prekrásne rozprávanie, ktoré pochádza sčasti od samých spoluvyznávačov, sčasti od súvekého spisovateľa.

Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov.

MODLITBA

Bože, sväté mučenice Perpetua a Felicita zapálené láskou k_tebe pohrdli prenasledovateľom a zvíťazili nad mukami smrti; prosíme ťa, na ich príhovor nám dopraj, aby sme stále rástli v_tvojej láske.

V_Pôstnom období na spomienku:

RANNÉ CHVÁLY

Ant.: Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

VEŠPERY

Ant.: Spravodliví, ktorí nasledovali Krista, radujú sa v_nebi, a pretože z_lásky k_nemu preliali svoju krv, budú vládnuť s_Kristom naveky.

8. marca

SV. JÁNA OD BOHA, REHOĽNÍKA

Narodil sa v_Portugalsku roku 1495. Po živote plnom nebezpečenstiev vo vojenskej službe zatúžil po niečom lepšom a celkom sa venoval službe chorým. V_Granade v_Španielsku založil nemocnicu a zhromaždil okolo seba spoločníkov, ktorí potom založili rehoľu Milosrdných bratov svätého Jána od Boha. Vynikal predovšetkým láskou k_núdznym a chorým. Zomrel v_Granade roku 1550.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov: rehoľníkov alebo tých, čo konali skutky milosrdenstva.

MODLITBA

Bože, ty si naplnil svätého Jána duchom milosrdenstva; daj, prosíme, aby sme si aj my, keď konáme skutky lásky, zaslúžili miesto medzi vyvolenými v_tvojom kráľovstve.

V_Pôstnom období na spomienku:

RANNÉ CHVÁLY

Ant.: Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.

VEŠPERY

Ant.: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z_týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.

9. marca

SV. FRANTIŠKY RÍMSKEJ, REHOĽNÍČKY

Narodila sa v_Ríme roku 1384. Ešte celkom mladá vstúpila do manželstva a porodila tri deti. Žila v_pohnutých časoch. Svoj majetok rozdala chudobným a slúžila chorým. Obdivuhodná bola jej činná služba biednym a pestovanie čností, najmä pokory a trpezlivosti. Roku 1425 založila kongregáciu oblátok podľa regule svätého Benedikta. Zomrela roku 1440.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých žien: rehoľníčok.

MODLITBA

Bože, ty si nám dal vo svätej Františke jedinečný príklad manželského a rehoľného života; dopraj nám vytrvalo ti slúžiť, aby sme vo všetkých životných situáciách hľadeli na teba a nasledovali ťa.

V_Pôstnom období na spomienku:

RANNÉ CHVÁLY

Ant.: Každý, kto plní vôľu môjho Otca, je môj brat, sestra i_matka, hovorí Pán.

VEŠPERY

Ant.: Vy, čo ste opustili všetko a nasledovali ste ma, stonásobne viac dostanete a dosiahnete večný život.

17. marca

SV. PATRIKA, BISKUPA

Narodil sa v_Británii okolo roku 385. Ako mladíka ho zajali a odvliekli do Írska, kde mu dali strážiť ovce. Keď sa dostal na slobodu, rozhodol sa vstúpiť do duchovného stavu. Keď ho vyvolili za Írskeho biskupa, veľmi horlivo evanjelizoval ľud tohto ostrova. Mnohých získal pre vieru a zriadil tam cirkevnú hierarchiu. Zomrel pri meste Down roku 461.

RANNÉ CHVÁLY

Ant.: Choďte a učte všetky národy a krstite ich v_mene Otca i_Syna i_Ducha Svätého.

MODLITBA

Bože, ty si poslal svätého biskupa Patrika ohlasovať tvoju slávu írskemu národu; pre jeho zásluhy a na jeho orodovanie daj, aby tí, ktorí sa radujú z_mena kresťan, vždy ohlasovali svetu tvoje obdivuhodné diela.

VEŠPERY

Ant.: Prídu mnohí od východu i_západu a budú stolovať s_Abrahámom, Izákom a Jakubom v_nebeskom kráľovstve.

18. marca

SV. CYRILA JERUZALEMSKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Narodil sa roku 315 z_kresťanských rodičov. Roku 348 sa stal nástupcom jeruzalemského biskupa Maxima. Dostal sa do sporu s_ariánmi a viac ráz musel ísť do vyhnanstva. O_jeho pastoračnej horlivosti svedčia reči, v_ktorých veriacim vysvetľoval pravé učenie, Sväté písmo a Tradíciu. Zomrel roku 386.

RANNÉ CHVÁLY

Ant.: Rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých priviedli k_spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky.

MODLITBA

Bože, ty si prostredníctvom svätého biskupa Cyrila obdivuhodne priviedol svoju Cirkev k_hlbšiemu chápaniu tajomstiev spásy; na jeho orodovanie nám pomáhaj, aby sme lepšie poznávali tvojho Syna, a tak dosiahli plnosť života.

19. marca

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Slávnosť

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Nech teba, Jozef, ctia zástupy nadhviezdne,

nech všetci kresťania chvália ťa piesňou chvál,

veď Boh pre tvoju čnosť ťa k_Panne vznešenej

vo svätom zväzku pripútal.

Pohľad na ťarchavú manželku zmiatol ťa,

v_úzkosti tieň pochýb srdcom ti prebehol;

anjel však zjavil ti, že Panna presvätá

počala z_Ducha Svätého.

Keď sa Pán narodil, s_láskou ho objímaš,

potom s_ním utekáš do končín egyptských;

v_Jeruzaleme ho strácaš i_nachádzaš

po chvíľach plných úzkosti.

Iným až svätá smrť môže raj otvoriť

a s_palmou víťazstva vchádzajú do neba;

ty ako anjeli s_Bohom smieš živým byť_–

úžasné šťastie pre teba.

Presvätá Trojica, šetri nás kajúcich;

na prosby Jozefa i_Panny prečistej

daj, nech ti v_nebi raz so srdcom planúcim

spievame s_vďakou chválospev. Amen.

Alebo: K_tebe prichádzame.

Ant. 1 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z_ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov.

Ant. 2 Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k_panne zasnúbenej mužovi, menom Jozefovi. Aleluja.

Ant. 3 Ježišova matka Mária bola zasnúbená s_Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z_Ducha Svätého. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 23-24{/r}

Čokoľvek robíte, robte z_tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom. Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

V_Pôstnom období:

Spravodlivý rozkvitne {*} Ako ľalia.

Spravodlivý rozkvitne {*} Ako ľalia.

Naveky bude kvitnúť pred Pánom. {*}

Ako ľalia.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Spravodlivý rozkvitne {*} Ako ľalia.

Vo Veľkonočnom období:

Spravodlivý rozkvitne ako ľalia, {*} Aleluja, aleluja.

Spravodlivý rozkvitne ako ľalia, {*} Aleluja, aleluja.

Naveky bude kvitnúť pred Pánom. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Spravodlivý rozkvitne ako ľalia, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Toto je verný a múdry sluha, ktorého Pán ustanovil nad svojou čeľaďou. Aleluja.

PROSBY

Pokorne vzývajme Boha, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i_na zemi, a volajme:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, vyslyš nás.

Svätý Otče, ty si svätému Jozefovi odhalil tajomstvo Krista, skryté od vekov;

daj, nech stále lepšie poznávame tvojho Syna, pravého Boha a pravého človeka.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, vyslyš nás.

Dobrotivý Otče, ty živíš nebeské vtáky a obliekaš poľnú bylinu;

uštedri všetkým ľuďom chlieb každodenný.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, vyslyš nás.

Stvoriteľ celého sveta, ty si s_dôverou vložil svoje dielo do našich rúk;

daj, nech pracujúci zaslúžene užívajú ovocie svojej práce.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, vyslyš nás.

Spravodlivý Bože, ty chceš, aby boli všetci ľudia spravodliví;

daj, nech na orodovanie svätého Jozefa žijeme tak, aby sme sa ti páčili vo všetkom.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, vyslyš nás.

Láskavo ochraňuj umierajúcich a zmiluj sa nad zosnulými,

aby boli večne šťastní s_tvojím Synom Ježišom, s_Máriou, jeho matkou, i_so svätým Jozefom.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, vyslyš nás.

MODLITBA

Všemohúci Bože, daj, aby tajomstvo ľudskej spásy, ktorej počiatok si zveril do dôvernej starostlivosti svätého Jozefa, na jeho príhovor tvoja Cirkev neustále udržiavala a viedla k_naplneniu.

INVITATÓRIUM

Ant. Na slávnosť svätého Jozefa oslavujme Krista, Pána. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Ozdoba neba, Jozef, sluha verný,

ty nádej naša a stĺp sveta pevný,

s_radosťou veľkou spievame ti chvály

veľkí i_malí.

Ty, Jozef z_rodu Dávidovho, slávny

si z_Božej vôle ženích svätej Panny;

volať sa môžeš otcom Slova a si

služobník spásy.

S_radosťou hľadíš na Božieho Syna,

čo leží v_jasliach; k_srdcu ho privíňaš

a spolu s_Pannou pred ním hlavu skláňaš,

prvý sa klaniaš.

Boh a Kráľ kráľov, Vládca celej zeme,

pred ktorým zberba pekla tŕpne, stene,

ktorému slúžia archanjeli neba,

poslúcha teba.

Trojici svätej nech je večná chvála,

že ti česť, slávu veľkú darovala;

kiež aj nám raz dá šťastie večné, pravé

v_nebeskej sláve. Amen.

Ant. 1 Pastieri sa poponáhľali a našli Máriu a Jozefa i_dieťa uložené v_jasliach. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Jozef a Ježišova matka Mária divili sa tomu, čo sa o_ňom hovorilo, a Simeon ich požehnal. Aleluja.

Ant. 3 Jozef vstal, vzal za noci dieťa i_jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Sam 7, 28-29{/r}

Pane, Bože, ty si Boh a tvoje slová sú pravdivé. Keď si teda sľúbil svojmu sluhovi tieto dobrá, začni požehnávať dom svojho sluhu, aby trval pred tebou večne, lebo ty, Pane, Bože, si hovoril; a dom tvojho sluhu bude požehnaný tvojím večným požehnaním.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

V_Pôstnom období:

Ustanovil ho {*} Za pána svojho domu.

Ustanovil ho {*} Za pána svojho domu.

A za správcu všetkého svojho majetku. {*}

Za pána svojho domu.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Ustanovil ho {*} Za pána svojho domu.

Vo Veľkonočnom období:

Ustanovil ho za pána svojho domu, {*} Aleluja, aleluja.

Ustanovil ho za pána svojho domu, {*} Aleluja, aleluja.

A za správcu všetkého svojho majetku. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Ustanovil ho za pána svojho domu, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Jozef sa usadil v_meste Nazarete, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci o_Kristovi: Budú ho volať Nazaretský. Aleluja.

PROSBY

Pokorne prosme všemohúceho Boha, darcu každého dobra a pôvodcu všetkej svätosti:

Bože, posväť nás svojou spravodlivosťou.

Pane a Bože náš, ty si našich otcov vo viere povolal, aby kráčali pred tebou s_dokonalým srdcom;

daj, aby sme išli v_ich šľapajach a boli dokonalí, ako prikazuješ.

Bože, posväť nás svojou spravodlivosťou.

Ty si vyvolil spravodlivého muža Jozefa za ochrancu a živiteľa malého i_dospievajúceho Ježiša;

daj, nech slúžime tvojmu Synovi vo svojich bratoch a sestrách.

Bože, posväť nás svojou spravodlivosťou.

Ty si zveril človekovi zem, aby ju naplnil a podmanil si ju;

nauč nás usilovne pracovať na tomto svete a pritom hľadať vždy tvoju slávu.

Bože, posväť nás svojou spravodlivosťou.

Bože, otec všetkých ľudí, pamätaj na dielo svojich rúk

a daj, nech majú všetci prácu a životné podmienky dôstojné človeka.

Bože, posväť nás svojou spravodlivosťou.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS Nech teba, Jozef.

Alebo:

K_tebe prichádzame, ó, Ženích slávny

Kráľovnej nebeskej, Márie Panny;

ty, pestún Kristov, s_ochranou istou,

vypočuj, prosíme, náš vrúcny hlas:

pod svoju ochranu ráč prijať nás.

Slávime úctivo dnes tvoje čnosti,

vieru nepochybnú, kvet nevinnosti;

prosíme teba, hľaď na nás z_neba,

chceme ťa v_zbožnosti nasledovať

a s_tebou v_nebi raz sa radovať.

Vypros nám u_Boha šťastné skonanie,

u_svojej Nevesty orodovanie;

Ježiš, Mária, najsladšie mená,

nech sú nám láskavo na útechu,

posledným šepotom nášho dychu. Amen.

Ant. 1 Ježiša našli jeho rodičia v_chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov.

Ant. 2 Matka povedala Ježišovi: Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i_ja sme ťa s_bolesťou hľadali. Aleluja.

Ant. 3 Ježiš sa s_nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 23-24{/r}

Čokoľvek robíte, robte z_tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom. Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte Pánovi, Kristovi!

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

V_Pôstnom období:

Spravodlivý rozkvitne {*} Ako ľalia.

Spravodlivý rozkvitne {*} Ako ľalia.

Naveky bude kvitnúť pred Pánom. {*}

Ako ľalia.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Spravodlivý rozkvitne {*} Ako ľalia.

Vo Veľkonočnom období:

Spravodlivý rozkvitne ako ľalia, {*} Aleluja, aleluja.

Spravodlivý rozkvitne ako ľalia, {*} Aleluja, aleluja.

Naveky bude kvitnúť pred Pánom. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Spravodlivý rozkvitne ako ľalia, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. A mysleli si, že je synom Jozefa. Aleluja.

PROSBY

Pokorne vzývajme Boha, od ktorého má meno každé otcovstvo na nebi i_na zemi, a volajme:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, vyslyš nás.

Svätý Otče, ty si svätému Jozefovi odhalil tajomstvo Krista, skryté od vekov;

daj, nech stále lepšie poznávame tvojho Syna, pravého Boha a pravého človeka.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, vyslyš nás.

Dobrotivý Otče, ty živíš nebeské vtáky a obliekaš poľnú bylinu;

uštedri všetkým ľuďom chlieb každodenný.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, vyslyš nás.

Stvoriteľ celého sveta, ty si s_dôverou vložil svoje dielo do našich rúk;

daj, nech pracujúci zaslúžene užívajú ovocie svojej práce.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, vyslyš nás.

Spravodlivý Bože, ty chceš, aby boli všetci ľudia spravodliví;

daj, nech na orodovanie svätého Jozefa žijeme tak, aby sme sa ti páčili vo všetkom.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, vyslyš nás.

Láskavo ochraňuj umierajúcich a zmiluj sa nad zosnulými,

aby boli večne šťastní s_tvojím Synom Ježišom, s_Máriou, jeho matkou, i_so svätým Jozefom.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, vyslyš nás.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Aleluja.

Ant. 2 Keď sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v_Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Aleluja.

Ant. 3 Keď Ježiša jeho rodičia nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a tam ho hľadali. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Prís 2, 7-8{/r}

Pán poskytuje statočným ochranu, je štítom tým, čo žijú poctivo, dáva pozor na chodníky spravodlivosti a chráni cestu svätých.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Ustanovil ho za pána svojho domu. Aleluja.

A za správcu všetkého svojho majetku. Aleluja.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Múd 10, 10{/r}

Múdrosť viedla spravodlivého na úteku po rovných cestách, ukázala mu Božie kráľovstvo a dala mu znalosť svätých vecí. Darovala mu úspech v_jeho námahách a rozmnožila ovocie jeho práce.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

V_jeho dome bude úspech a bohatstvo. Aleluja.

Jeho spravodlivosť ostane naveky. Aleluja.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sir 2, 18-19{/r}

Tí, čo sa boja Pána, nebudú neposlušní jeho slovu; a tí, čo ho milujú, zachovávajú jeho cestu. Tí, čo sa boja Pána, hľadajú, čo mu je milé; a tí, čo ho milujú, naplnia sa jeho zákonom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš. Aleluja.

Ozdobuješ ho velebou a nádherou. Aleluja.

23. marca

SV. TURIBIA DE MONGROVEJO, BISKUPA

Narodil sa v_Španielsku okolo roku 1538. V_Salamanke vyštudoval právo. Roku 1580 bol vymenovaný za biskupa v_Lime a odišiel do Ameriky. Horel apoštolskou horlivosťou a často zvolával synody a snemy, ktoré silne podnietili náboženský život v_celej krajine. Rázne hájil práva Cirkvi, vytrvalo sa staral o_zverené stádo, často ho navštevoval a veľkú starostlivosť venoval aj domorodcom. Zomrel roku 1606.

RANNÉ CHVÁLY

Ant.: Nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.

MODLITBA

Bože, ty si zveľadil svoju Cirkev apoštolskou starostlivosťou svätého biskupa Turibia a jeho horlivosťou za pravdu; dopraj, aby sa tebe zasvätený ľud neustále vzmáhal vo viere a vzrastal vo svätosti.

VEŠPERY

Ant.: Toto je ten verný a múdry správca, ktorému Pán zverí svoju čeľaď, aby jej načas dával určený pokrm.

25. marca

ZVESTOVANIE PÁNA

Slávnosť

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Celý svet nech to uznáva,

že žiť budeme odznova;

vykúpenie z_nás strhne zlo

aj diabla neúprosného.

Na Panne sa div skutkom stal,

čo Izaiáš zvestoval:

sám anjel jej to oznámil

a Svätý Duch ju naplnil.

Mária pannou ostala,

keď Božie Dieťa počala;

ten, čo ho vesmír nepojme,

je skrytý v_lone Márie.

Čo starý Adam zohyzdil,

to nový Adam očistil;

čo tamten pýchou rozlomil,

pokorou tento obnovil.

Sláva ti, Kriste, Otcov Syn,

voláme k_tebe z_hlbočín;

šťastná ťa Panna počala,

keď ju Duch Svätý zatônil. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Z_kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z_jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom Duch Pánov. Aleluja. Žalm 113

Ant. 2 Pán mu dá trón jeho otca Dávida a naveky bude kraľovať. Aleluja. Žalm 147, 12-20

Ant. 3 Nebeské Slovo, zrodené z_Otca pred vekmi, zrieklo sa seba samého a dnes sa pre nás telom stalo. Aleluja. Chválospev

Flp 2, 6-11

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 1, 1-2{/r}

Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u_Otca a zjavil sa nám.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

V_Pôstnom období:

Vzišla ratolesť z_koreňa Jesseho, {*} Hviezda vyšla z_Jakuba.

Vzišla ratolesť z_koreňa Jesseho, {*} Hviezda vyšla z_Jakuba.

Z_Panny sa narodil Spasiteľ. {*}

Hviezda vyšla z_Jakuba.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Vzišla ratolesť z_koreňa Jesseho, {*} Hviezda vyšla z_Jakuba.

Vo Veľkonočnom období:

Vzišla ratolesť z_koreňa Jesseho, hviezda vyšla z_Jakuba, {*} Aleluja, aleluja.

Vzišla ratolesť z_koreňa Jesseho, hviezda vyšla z_Jakuba, {*} Aleluja, aleluja.

Z_Panny sa narodil Spasiteľ. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Vzišla ratolesť z_koreňa Jesseho, hviezda vyšla z_Jakuba, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Duch Svätý zostúpi na teba, Mária, a moc Najvyššieho ťa zatieni. Aleluja.

PROSBY

S_dôverou prosme večného Otca, ktorý dnes prostredníctvom svojho anjela zvestoval Panne Márii našu spásu:

Otče, daruj nám svoju milosť.

Ty si vyvolil Pannu Máriu, aby sa stala matkou tvojho Syna;

zmiluj sa nad všetkými, čo očakávajú vykúpenie.

Otče, daruj nám svoju milosť.

Ty si ústami archanjela Gabriela zvestoval Panne Márii pokoj a radosť;

udeľ celému svetu radosť zo spásy a pravý pokoj.

Otče, daruj nám svoju milosť.

Ty si so súhlasom svojej služobnice mocou Ducha Svätého dal prebývať svojmu večnému Slovu medzi nami;

priprav naše srdcia, aby sme prijali Krista tak, ako ho prijala Panna Mária.

Otče, daruj nám svoju milosť.

Ty povyšuješ ponížených a hladných kŕmiš dobrotami;

pozdvihni utláčaných, pomôž bedárom a posilni umierajúcich.

Otče, daruj nám svoju milosť.

Veľký a milosrdný Bože, tebe nie je nič nemožné;

zachráň nás od večnej smrti a našim zosnulým udeľ večné dedičstvo.

Otče, daruj nám svoju milosť.

MODLITBA

Bože, ty si chcel, aby tvoje Slovo prijalo ľudskú prirodzenosť v_lone Panny Márie; daj, prosíme, aby si všetci, čo vyznávajú, že náš Vykupiteľ je Boh a človek, zaslúžili účasť na jeho božskej prirodzenosti.

INVITATÓRIUM

Ant. Slovo sa telom stalo; poďte, klaňajme sa mu. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Hľa, svetlo, spásy posolstvo;

dnes anjel Panne zvestuje,

že splní sa už proroctvo,

a celá zem sa raduje.

Z_večného lona Otcovho

večný Syn na svet prichádza,

v_čase sa zrodí Pán a Boh

a v_Panne matku nachádza.

Len pre nás trestu hodných on

sa v_ľudskom tele ukrýva

a svojou krvou nevinnou

ničivé hriechy omýva.

Pravda, čos’ telom stala sa,

závojom Panny zastretá,

čistý ťa vidí, zajasá;

vnes svetlo, lásku do sveta.

A ty, čo skromne vyznávaš:

Hľa, služobnica Pánova!,

pomáhaj nám a zachráň nás:

si naša matka, kráľovná.

Ježišu, z_Panny zrodený,

sláva ti, Bože útechy:

Otcovi, Duchu Svätému

nech sa česť vzdáva naveky. Amen.

Ant. 1 Boh poslal anjela Gabriela k_Panne Márii, zasnúbenej Jozefovi. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Aleluja.

Ant. 3 Panna slovom počala a pannou ostala; Panna porodila Spasiteľa. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Flp 2, 6-7{/r}

Kristus Ježiš, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s_Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

V_Pôstnom období:

Zdravas’, Mária, milosti plná, {*} Pán s_tebou.

Zdravas’, Mária, milosti plná, {*} Pán s_tebou.

Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. {*}

Pán s_tebou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zdravas’, Mária, milosti plná, {*} Pán s_tebou.

Vo Veľkonočnom období:

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s_tebou, {*} Aleluja, aleluja.

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s_tebou, {*} Aleluja, aleluja.

Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s_tebou, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Boh pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, poslal svojho Syna v_tele podobnom hriešnemu. Aleluja.

PROSBY

Dnes vo zvestovaní Pána slávime počiatok našej spásy; preto s_dôverou prosme:

Nech sa za nás prihovára svätá Bohorodička.

Bože, ako Panna Mária prijala radostné posolstvo od anjela,

daj, nech aj my ochotne prijmeme nášho Spasiteľa.

Nech sa za nás prihovára svätá Bohorodička.

Milosrdný Otče, ako si zhliadol na poníženosť svojej služobnice,

tak si spomeň na nás i_na všetkých ľudí našich čias a zmiluj sa nad nami.

Nech sa za nás prihovára svätá Bohorodička.

Ako Mária, nová Eva, prijala tvoje božské Slovo,

tak nech aj my s_láskou prijímame tvoju vôľu.

Nech sa za nás prihovára svätá Bohorodička.

Nech Panna Mária pomôže úbohým, povzbudí malomyseľných a poteší plačúcich,

nech prosí za ľud, prihovára sa za vysvätených služobníkov Cirkvi a oroduje za ženy zasvätené Bohu.

Nech sa za nás prihovára svätá Bohorodička.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS Zdravas’, hviezda morská zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

Zdravas’, hviezda morská,

jasná rajská brána,

slávna Matka Božia,

pritom večne Panna.

Prijmúc ono „Ave“,

čo ti anjel spieva,

vráť nám milosť a zmeň

v_opak meno Eva.

Trestancom sním putá,

slepcom zažni svetlo,

odvráť zlo, by dušu

vždy len dobro stretlo.

Ukáž sa sťa matka,

aby skrze teba

ujal sa nás ten, čo

pre nás zišiel z_neba.

Prevyšuješ všetky

a máš srdce vľúdne;

očisť naše, nech je

pokorné a cudné.

Pomôž nám žiť čisto,

k_nebu kráčať isto,

kde nás radosť spojí

s_Kristom, veď sme svoji.

Nech sa večne vzdáva

Otcu, Synu sláva,

aj Duchu buď chvála

rovná, neskonalá. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z_Ducha Svätého. Aleluja. Žalm 110, 1-5. 7

Ant. 2 Neboj sa, Mária, našla si milosť u_Pána. Počneš a porodíš a bude sa volať Synom Najvyššieho. Aleluja. Žalm 130

Ant. 3 Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aleluja. Chválospev

Porov. Kol 1, 12-20

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 1, 1-2{/r}

Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u_Otca a zjavil sa nám.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

V_Pôstnom období:

Slovo sa telom stalo {*} A prebývalo medzi nami.

Slovo sa telom stalo {*} A prebývalo medzi nami.

Ono bolo na počiatku u_Boha. {*}

A prebývalo medzi nami.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Slovo sa telom stalo {*} A prebývalo medzi nami.

Vo Veľkonočnom období:

Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, {*} Aleluja, aleluja.

Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, {*} Aleluja, aleluja.

Ono bolo na počiatku u_Boha. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Anjel Gabriel povedal Márii: Zdravas’, milosti plná, Pán s_tebou. Požehnaná si medzi ženami. Aleluja.

PROSBY

S_dôverou prosme večného Otca, ktorý dnes prostredníctvom svojho anjela zvestoval Panne Márii našu spásu:

Otče, daruj nám svoju milosť.

Ty si vyvolil Pannu Máriu, aby sa stala matkou tvojho Syna;

zmiluj sa nad všetkými, čo očakávajú vykúpenie.

Otče, daruj nám svoju milosť.

Ty si ústami archanjela Gabriela zvestoval Panne Márii pokoj a radosť;

udeľ celému svetu radosť zo spásy a pravý pokoj.

Otče, daruj nám svoju milosť.

Ty si so súhlasom svojej služobnice mocou Ducha Svätého dal prebývať svojmu večnému Slovu medzi nami;

priprav naše srdcia, aby sme prijali Krista tak, ako ho prijala Panna Mária.

Otče, daruj nám svoju milosť.

Ty povyšuješ ponížených a hladných kŕmiš dobrotami;

pozdvihni utláčaných, pomôž bedárom a posilni umierajúcich.

Otče, daruj nám svoju milosť.

Veľký a milosrdný Bože, tebe nie je nič nemožné;

zachráň nás od večnej smrti a našim zosnulým udeľ večné dedičstvo.

Otče, daruj nám svoju milosť.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Z_Jesseho rodu vyšla Panna Mária a do jej komôrky vstúpil Duch Najvyššieho. Aleluja.

Ant. 2 Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel. Aleluja.

Ant. 3 Bude veľký až po končiny zeme a on bude pokoj. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 1, 9b-10{/r}

Boh si v_ňom predsavzal uskutočniť v_plnosti času: zjednotiť v_Kristovi ako v_hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Anjel Pána zvestoval Panne Márii. Aleluja.

A ona počala z_Ducha Svätého. Aleluja.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 4, 10{/r}

Láska je v_tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Hľa, služobnica Pána, Aleluja.

Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Aleluja.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Tim 2, 5-6{/r}

Jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš, ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Slovo sa telom stalo. Aleluja.

A prebývalo medzi nami. Aleluja.