NOVEMBER

1. novembra

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Slávnosť

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Ó, Kriste, Vykupiteľ náš,

kiež si nás v_službe zachováš;

nech život náš vždy svätý je

na prosby Panny Márie.

Anjeli Boží blažení,

pomáhajte nám v_súžení,

zažeňte od nás diabla preč,

by sme neprišli o_veniec.

Vás, dávni svätí proroci,

vás, apoštoli Pánovi,

vzývame cez deň, za noci,

nech máme spásu ako vy.

Vy, mučeníci víťazní

aj vyznávači prešťastní,

proste a pomáhajte nám,

nech vystúpime k_výšinám.

Zbor svätých panien ctihodných

aj každý pustovník a mních,

pomôžte, nech so svätými

Kristovi patríme aj my.

Buď sláva svätej Trojici;

nech za jej slávnej pomoci

nás so všetkými svätými

spája vždy puto rodiny. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Večné svetlo bude žiariť tvojim svätým, Pane, a budú žiť naveky. Aleluja. Žalm 113

Ant. 2 Jeruzalem, Božie mesto, raduj sa a plesaj nad synmi spravodlivých, lebo sa všetci zhromaždia a dobrorečiť budú večnému Pánovi. Aleluja. Žalm 147, 12-20

Ant. 3 Pred trónom Boha a Baránka spievali svätí novú pieseň a ich hlasy sa ozývali na zemi. Aleluja. Chválospev

Porov. Zjv 19, 1-2. 5-7

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 12, 22-24{/r}

Vy ste sa priblížili k_vrchu Sion a k_mestu živého Boha, k_nebeskému Jeruzalemu, k_myriadám anjelov, k_slávnostnému zhromaždeniu a k_spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v_nebi, k_Bohu, sudcovi všetkých, k_duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, k_Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, a k_pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Spravodliví môžu jasať {*} Pred Božou tvárou.

Spravodliví môžu jasať {*} Pred Božou tvárou.

A v_radosti sa veseliť. {*}

Pred Božou tvárou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Spravodliví môžu jasať {*} Pred Božou tvárou.

Ant. na Magnifikat: Teba oslavuje slávny zbor apoštolov, teba velebí veľký počet prorokov, teba chváli vznešený zástup mučeníkov; všetci svätí a vyvolení jednomyseľne velebia teba, blažená Trojica, jediný Bože.

PROSBY

Vrúcne a s_radosťou prosme Boha, ktorý je korunou všetkých svätých:

Na orodovanie svätých zachráň nás, Bože.

Najmúdrejší Bože, ty si skrze Ježiša Krista ustanovil apoštolov za základ Cirkvi;

zachovaj svojich verných v_ich učení.

Na orodovanie svätých zachráň nás, Bože.

Ty si mučeníkom daroval silu vydať svedectvo až po vyliatie krvi;

daj, nech sú kresťania vernými svedkami tvojho Syna.

Na orodovanie svätých zachráň nás, Bože.

Ty si svätým pannám daroval vynikajúci dar napodobniť v_panenstve Krista;

daj, nech v_ich panenskom zasvätení tebe všetci veriaci vidia osobitný znak nebeských dobier.

Na orodovanie svätých zachráň nás, Bože.

Ty vo všetkých svätých zjavuješ svoju prítomnosť, svoju dobrotu a svoje slovo;

daj, nech sa uctievaním svätých užšie spájame s_tebou.

Na orodovanie svätých zachráň nás, Bože.

Udeľ zosnulým, aby boli navždy s_preblahoslavenou Pannou Máriou, svätým Jozefom a všetkými svätými,

a na ich príhovor priveď aj nás do ich spoločenstva v_nebi.

Na orodovanie svätých zachráň nás, Bože.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, doprial si nám radosť, že dnešným sviatkom môžeme osláviť zásluhy všetkých tvojich svätých; vrúcne ťa prosíme, na príhovor toľkých orodovníkov zahrň nás svojou milosrdnou láskou.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Bohu, ktorého oslavuje zbor všetkých svätých.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Ježišu, sveta Spasiteľ,

nás vykúpených obnovuj;

ty, svätá Božia Rodička,

úbohým spásu vyprosuj.

Zástupy všetkých anjelov

aj svätých patriarchov zbor

nech nám pomôžu s_prorokmi

oslobodiť sa od hriechov.

Predchodca tvoj Ján Krstiteľ

i_Peter s_kľúčmi od neba

i_apoštoli ostatní

nech učia nás žiť pre teba.

Nech mučeníci víťazní

a kňazov veľké zástupy

i_čisté panny všetkých nás

vyvedú z_hriechu potupy.

Nech rehoľníkov mocný chór

i_so všetkými svätými

pripojí sa k_nám prosiacim

o_dary večnej otčiny.

Buď večná sláva Kristovi,

Otcovi, Duchu útechy,

že svätí v_nebi tešia sa

v_blaženom svetle naveky. Amen.

Ant. 1 Príbytok svätých je v_nebeskom kráľovstve, kde žijú vo večnom pokoji. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Pánovi svätí, velebte Pána naveky.

Ant. 3 Chvála všetkým jeho svätým, synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky; nech sa vzdáva sláva všetkým Božím svätým.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 1, 17-18{/r}

Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z_jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z_jeho dedičstva vo svätých.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Radujte sa, spravodliví, v_Pánovi {*} A plesajte.

Radujte sa, spravodliví, v_Pánovi {*} A plesajte.

Jasajte všetci, čo máte srdce úprimné. {*}

A plesajte.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Radujte sa, spravodliví, v_Pánovi {*} A plesajte.

Ant. na Benediktus: Spravodliví sa zaskvejú ako slnko v_kráľovstve svojho Otca. Aleluja.

PROSBY

Vrúcne a s_radosťou prosme Boha, ktorý je korunou svojich svätých:

Na orodovanie všetkých svätých zachráň nás, Bože.

Bože, prameň svätosti, ty si chcel, aby na svätých zažiarili obdivuhodné diela tvojej mnohotvárnej milosti;

daj, aby sme v_nich oslavovali tvoju veľkosť a velebu.

Na orodovanie všetkých svätých zachráň nás, Bože.

Večný Bože, vo svojej prozreteľnosti si nám na svätých ukázal dokonalé obrazy svojho Syna;

daj, aby nám ich príklad pomáhal účinnejšie sa zjednotiť s_Kristom.

Na orodovanie všetkých svätých zachráň nás, Bože.

Nebeský kráľ, ty nás cez verných Kristových nasledovníkov voláš do budúcej vlasti;

daj, aby sme sa od nich učili bezpečnej ceste, ktorá vedie k_tebe.

Na orodovanie všetkých svätých zachráň nás, Bože.

Bože, ty nás obetnou hostinou svojho Syna úzko spájaš s_nebeskými obyvateľmi;

rozmnož našu nábožnosť, aby sme ich oddanejšie uctievali a dokonalejšie nasledovali.

Na orodovanie všetkých svätých zachráň nás, Bože.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS Ó, Kriste, Vykupiteľ ako na prvé vešpery.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Videl som veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov; stáli pred trónom. Žalm 110, 1-5. 7

Ant. 2 Boh ich skúšal a zistil, že sú ho hodni; preto dostanú z_Pánovej ruky korunu slávy. Žalm 116, 10-19

Ant. 3 Vykúpil si nás, Pane, Bože, svojou krvou, ľudí z_každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa a urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu. Chválospev

Zjv 4, 11; 5, 9. 10. 12

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 6, 16b; 7, 1{/r}

Vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: „Budem v_nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.“ Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i_ducha a posväcujme sa v_Božej bázni.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Svätí a spravodliví, {*} Radujte sa v_Pánovi.

Svätí a spravodliví, {*} Radujte sa v_Pánovi.

Vás si vyvolil Boh za svoje dedičstvo. {*}

Radujte sa v_Pánovi.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Svätí a spravodliví, {*} Radujte sa v_Pánovi.

Ant. na Magnifikat: Aké slávne je kráľovstvo, v_ktorom sa s_Kristom radujú všetci svätí; oblečení do bieleho rúcha nasledujú Baránka, kamkoľvek ide!

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pán poteší Sion; zjaví sa tam radosť a veselosť, vzdávanie vďaky a piesne oslavné.

Ant. 2 O_múdrosti svätých rozprávajú národy a ich chválu hlása všetok zhromaždený ľud.

Ant. 3 Svätí vierou dobývali kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť, získali prisľúbenia.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 65, 18-19{/r}

Tešiť sa budú a večne jasať nad tými, ktoré ja stvorím. Lebo ja urobím z_Jeruzalema mesto plesania a z_jeho obyvateľov ľud radosti. A budem plesať nad Jeruzalemom, tešiť sa budem zo svojho ľudu; už tam nebude počuť plač ani bolestné volanie.

Radujte sa a jasajte, všetci svätí,

Lebo máte hojnú odmenu v_nebi.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 1, 15-16{/r}

Ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý.

Radujte sa, spravodliví, v_Pánovi

A oslavujte jeho sväté meno.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 21, 10-11a; 22, 3b-4{/r}

Anjel ma v_duchu preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z_neba od Boha, ožiarené Božou slávou. V_ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť; budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno.

Spravodliví budú tvoje meno velebiť, Pane,

A statoční budú bývať u_teba.

2. novembra

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Keď 2. november padne na nedeľu, hoci omša je zo Spomienky na všetkých verných zosnulých, liturgia hodín sa slávi z_nedele. Ofícium za zosnulých sa vynecháva. Za účasti ľudu možno však v_takýto deň sláviť ranné chvály a vešpery o_zosnulých.

Všetko sa berie z_ofícia za zosnulých okrem toho, čo nasleduje:

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, vypočuj naše prosby a oživuj našu vieru v_tvojho Syna, ktorý vstal z_mŕtvych, aby v_nás rástla nádej, že aj našich zosnulých vzkriesiš k_večnému životu.

3. novembra

SV. MARTINA DE PORRES, REHOĽNÍKA

Narodil sa v_Lime v_Peru roku 1579. Otec bol Španiel, matka černoška. Ako chlapec sa vyučil za lekárnika, čo neskôr pri vstupe do rehole dominikánov naplno využil pre chudobných. Viedol prísny a pokorný život a veľmi si ctil Eucharistiu. Zomrel roku 1639.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov: rehoľníkov okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Nech je zvelebený Pán, lebo vykúpil všetky národy a všetkých povolal z_tmy do svojho obdivuhodného svetla.

MODLITBA

Bože, svätého Martina si priviedol po ceste pokory do nebeskej slávy; daj, aby sme nasledovali jeho žiarivý príklad, a tak dosiahli s_ním účasť na nebeskej radosti.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Zvelebujme Pána, ktorý zahrnul svojho pokorného služobníka Martina nebeskými darmi.

4. novembra

SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA

Spomienka

Narodil sa v_Arone v_Lombardsku roku 1538. Keď získal doktorát obojeho práva, jeho ujec Pius IV. ho vymenoval za kardinála a zvolili ho za milánskeho biskupa. Bol pravým pastierom svojho stáda, viac ráz prešiel celú diecézu, zvolával synody, nariadil veľa vecí pre spásu duší a všetkými prostriedkami podporoval rozvoj kresťanského života. Zomrel 3. novembra 1584.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, zachovaj vo svojom ľude ducha, ktorým si naplnil svätého biskupa Karola, aby sa tvoja Cirkev stále obnovovala, stávala sa čoraz podobnejšou Kristovi, a tak sprítomňovala svetu tvár tvojho Syna.

5. novembra

SV. IMRICHA

V_Trnavskej arcidiecéze a v_Banskobystrickej, Nitrianskej a Rožňavskej diecéze

Imrich, syn uhorského kráľa svätého Štefana, vynikal od svojej mladosti v_čistote a svätosti. Bol vojvodcom a spravoval Ponitrie. Zomrel v_kvete mladosti a v_povesti svätosti dvadsaťštyriročný roku 1031. Svätorečil ho svätý Gregor VII. roku 1083.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov.

MODLITBA

Dobrotivý Bože, ty si svätého Imricha v_kvete mladosti prijal do spoločenstva svojich svätých; na jeho príhovor nám pomôž, aby sme si uprostred pokušení tohto sveta zachovali čistotu srdca.

9. novembra

VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY

Sviatok

Podľa tradície sa v_tento deň už od 12. storočia slávi výročie posviacky baziliky, ktorú dal v_Lateráne postaviť cisár Konštantín. Táto slávnosť bola najprv sviatkom mesta Ríma, neskôr sa na počesť baziliky zvanej „Matka a hlava všetkých kostolov mesta a sveta“ rozšírila na celý rímsky obrad ako znak lásky a jednoty s_Petrovou katedrou, ktorá, ako píše svätý Ignác Antiochijský, „predsedá celému spoločenstvu lásky“.
Lateránsku baziliku posvätil pápež Silvester 9. novembra roku 324. Najprv bola zasvätená Najsvätejšiemu Spasiteľovi, neskôr, počas pontifikátu svätého Gregora Veľkého, aj svätému Jánovi Krstiteľovi a svätému Jánovi Evanjelistovi. Lateránska bazilika so susednými palácmi slúžila niekoľko storočí aj ako stále sídlo rímskeho biskupa, naposledy pápeža Bonifáca VIII.

Zo spoločnej časti na výročie posviacky chrámu.

10. novembra

SV. LEVA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

Spomienka

Narodil sa v_Toskánsku. Keď bol roku 440 povýšený na Petrovu katedru, bol pravým pastierom a otcom duší. Všemožne sa usiloval o_upevnenie neporušenej viery, rázne bránil jednotu Cirkvi a podľa svojich síl odrážal alebo aspoň zmierňoval nájazdy barbarov, a preto si právom zaslúži názov Veľký. Zomrel roku 461.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre pápežov, alebo učiteľov Cirkvi okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Svätý Peter ostáva stále pevnou skalou a neopúšťa zverené kormidlo Cirkvi.

MODLITBA

Bože, svojej Cirkvi si dal pevný základ na skale, ktorou je Peter, a nikdy nedovolíš, aby ju premohli pekelné mocnosti; na príhovor svätého pápeža Leva Veľkého posilňuj ju v_pravej viere a zachovaj v_jednote a pokoji.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Peter hovorí deň čo deň v_celej Cirkvi: Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.

11. novembra

SV. MARTINA Z_TOURS, BISKUPA

Spomienka

(V Spišskej diecéze sviatok hlavného patróna)

Narodil sa v_Panónii okolo roku 316 z_pohanských rodičov. Keď prijal krst, zriekol sa vojenského života a založil pri Ligugé v_Galii kláštor, kde viedol pod vedením svätého Hilára mníšsky život. Neskôr bol vysvätený za kňaza a zvolili ho za biskupa v_Tours. Bol príkladom dobrého pastiera, zakladal ďalšie kláštory, vychovával kňazov, hlásal evanjelium chudobným. Zomrel roku 397.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov.

INVITATÓRIUM

Ant. Na sviatok svätého Martina oslavujme nášho Boha.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Martin, si ako apoštol;

povzbuď nás, keď ťa slávime.

Pre svojich žiakov žiť si chcel

i_bývať v_živých krajine.

Urob, čo si prv robieval,

biskupom, kňazom slávou žiar,

zveľaďuj Cirkev, Boží ľud,

a satanove lesti zmar.

Trikrát si tieň zla rozptýlil;

zobuď nás z_ľahostajnosti.

Ty vlastný plášť si rozdelil,

odej nás rúchom milosti.

Za Božiu slávu horel si,

Pán ti bol žitia obsahom;

oroduj za nás u_Pána,

pomáhaj našim veľkňazom.

Buď sláva svätej Trojici;

to znelo v_srdci Martina.

Nech aj v_nás zväčší lásku k_nej

on, svätec, biskup, hrdina. Amen.

Ant. 1 Boží kňaz, Martin, otvorilo sa ti nebo v_kráľovstve môjho Otca.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Oči i_ruky mal ustavične pozdvihnuté k_nebu a jeho nezlomný duch neustával v_modlitbe. Aleluja.

Ant. 3 Martina s_radosťou prijímajú do Abrahámovho lona; chudobný a skromný Martin vstupuje bohatý do neba.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 13, 7-8{/r}

Pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus je ten istý včera i_dnes a naveky.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Nad tebou, Jeruzalem, {*} Ustanovil som strážcov.

Nad tebou, Jeruzalem, {*} Ustanovil som strážcov.

Vo dne v_noci neprestanú hlásať Pánovo meno. {*}

Ustanovil som strážcov.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Nad tebou, Jeruzalem, {*} Ustanovil som strážcov.

Ant. na Benediktus: Blahoslavený muž, ktorého duša dosiahla raj! Jasajú nad tým anjeli, radujú sa archanjeli, zbor svätých volá a zástup panien ho vyzýva: Zostaň s_nami naveky.

MODLITBA

Bože, svätý biskup Martin ťa oslávil svojím životom i_svojou smrťou; aj v_našich srdciach konaj divy svojej milosti, aby nás ani smrť, ani život nemohli odlúčiť od tvojej lásky.

VEŠPERY

HYMNUS

Vyznávač Pána, Bohu zasvätený,

tvoj sviatok slávi ľud na celej zemi,

dnes vystúpil si ozaj natešený

do Božích siení.

Oddaný Bohu, múdry, skromný, cudný,

triezvy a čistý, pokoj milujúci,

kým dýchal, žiaril ako anjel skvele

v_pozemskom tele.

Ľud k_jeho hrobu putoval vždy s_úctou,

chorí tu našli nádej, radosť, zdravie,

nevládne údy nadobudli silu

za krátku chvíľu.

Preto mu teraz v_zhromaždení našom

spievame hymnus, pieseň s_vrúcnym hlasom,

aby nás krehkých jeho pomoc stála

podporovala.

Trojjedinému Bohu na výsostiach

poklona, sláva, veleba a chvála,

že z_trónu moci s_láskou na nás hľadí

a vesmír riadi. Amen.

Ant. 1 Aký obdivuhodný muž! Ani práca ho nezlomila, ani smrť ho nemohla pokoriť, lebo sa ani smrti nebál, ani žiť neodmietal.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov.

Ant. 2 Pane, ak som ešte potrebný tvojmu ľudu, neodmietam pracovať. Nech sa stane tvoja vôľa.

Ant. 3 Biskup Martin odišiel zo sveta a táto perla kňazov žije v_Kristovi.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 5, 1-4{/r}

Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v_budúcnosti zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u_vás; starajte sa oň nie z_prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne, nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Toto je ten, čo miluje bratov {*} A mnoho sa modlí za ľud.

Toto je ten, čo miluje bratov {*} A mnoho sa modlí za ľud.

Aj svoj život dal za svojich bratov. {*}

A mnoho sa modlí za ľud.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Toto je ten, čo miluje bratov {*} A mnoho sa modlí za ľud.

Ant. na Magnifikat: Blažený veľkňaz, ktorý z_celej duše miloval Krista Kráľa a nezľakol sa ani svetskej moci! Presvätá duša, ktorej sa nedotkol meč prenasledovateľa, a predsa nestratila palmu mučeníctva!

12. novembra

SV. JOZAFÁTA, BISKUPA A MUČENÍKA

Spomienka

Narodil sa na Ukrajine okolo roku 1580 z_pravoslávnych rodičov. Prijal katolícku vieru a vstúpil do rehole svätého Bazila. Keď ho vysvätili za kňaza a potom zvolili za polockého biskupa, mimoriadne sa usiloval o_jednotu Cirkvi. Preto sa nepriatelia rozhodli zabiť ho a roku 1623 zomrel ako mučeník.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka, alebo duchovných pastierov: pre biskupov.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, daj svojej Cirkvi Ducha lásky, ktorý svätému Jozafátovi dal silu položiť život za svoj ľud; na jeho príhovor naplň i_nás tým istým Duchom, aby sme sa nebáli obetovať aj život za svojich bratov.

15. novembra

SV. ALBERTA VEĽKÉHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Narodil sa v_Nemecku v_Lauingene nad Dunajom okolo roku 1206. Študoval v_Padove a v_Paríži. Vstúpil do rehole dominikánov a bol na mnohých miestach vynikajúcim učiteľom. Keď ho vysvätili za reznianskeho biskupa, vytrvalo sa usiloval upevňovať pokoj medzi národmi a mestami. Napísal veľa vzácnych diel na osoh posvätných i_prírodných vied. Zomrel v_Kolíne nad Rýnom roku 1280.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov, alebo učiteľov Cirkvi okrem toho, čo nasleduje:

MODLITBA

Bože, svätého biskupa Alberta si vyznačil tým, že ľudskú vedu uviedol do súladu so zjavenou pravdou; dopraj nám kráčať v_šľapajach tohto učiteľa, aby nám pokrok vo vede pomáhal lepšie poznávať a vrúcnejšie milovať teba.

16. novembra

SV. MARGITY ŠKÓTSKEJ

Narodila sa okolo roku 1046 v_Uhorsku, kde bol jej otec práve vtedy vo vyhnanstve. Vydala sa za škótskeho kráľa Malkoma III. a narodilo sa im osem detí. Je príkladom vynikajúcej matky a kráľovnej. Zomrela v_Edinburghu roku 1093.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých žien: tých, čo konali skutky milosrdenstva.

MODLITBA

Bože, do srdca svätej Margity si vložil veľkú lásku k_chudobným; daj, prosíme, aby sme na jej orodovanie a podľa jej príkladu vo svete sprítomňovali tvoju dobrotu.

Tiež 16. novembra

SV. GERTRÚDY, PANNY

Narodila sa v_Eislebene v_Durínsku roku 1256. Ešte ako dievčatko ju prijali do cisterciátskeho kláštora v_Helfte. Usilovne sa dala do štúdia a vynikala v_literatúre a filozofii. Po úplnom odovzdaní sa Bohu obdivuhodne napredovala na ceste dokonalosti, najmä pomocou modlitby a rozjímania. Zomrela 17. novembra 1301.

Zo spoločnej časti na sviatky panien, alebo svätých žien: rehoľníčok.

MODLITBA

Bože, v_panenskom srdci svätej Gertrúdy pripravil si pre seba milý príbytok; na jej orodovanie rozptýľ temnoty nášho srdca a osvieť nás svojím svetlom, aby sme s_radosťou cítili, že v_nás prebývaš a pôsobíš.

17. novembra

SV. ALŽBETY UHORSKEJ, REHOĽNÍČKY

Spomienka

Narodila sa roku 1207 ako dcéra uhorského kráľa Ondreja. Ešte mladučkú ju vydali za durínskeho grófa Ľudovíta IV. a porodila mu troch synov. Veľa rozjímala o_nebeských veciach a po smrti manžela sa rozhodla žiť v_chudobe. Dala postaviť nemocnicu, v_ktorej sama slúžila chorým. Zomrela v_Marburgu roku 1231.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých žien: tých, čo konali skutky milosrdenstva.

MODLITBA

Bože, svätej Alžbete si udelil milosť, že v_chudobných videla a uctievala samého Krista; na jej orodovanie dopraj aj nám, aby sme s_neúnavnou láskou pomáhali chudobným a trpiacim.

18. novembra

VÝROČIE POSVIACKY BAZILÍK SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV

Už v_12. storočí sa vo vatikánskej bazilike svätého Petra a v_bazilike svätého Pavla na Ostijskej ceste slávili výročia ich posviacky, ktoré vykonali v_4. storočí pápeži Silvester a Sirícius. Neskôr sa táto spomienka rozšírila na celý rímsky obrad. Tak ako sa na výročie posviacky baziliky Santa Maria Maggiore (5. augusta) slávi materstvo panenskej Bohorodičky, tak v_tento deň uctievame dve kniežatá Kristových apoštolov.

Zo spoločnej časti na sviatky apoštolov okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Ty, dobrý pastier, Peter, buď vždy láskavý

k_prosbám prosiacich a okovy našich vín

tou mocou rozviaž, ktorú Kristus tebe dal,

aby si slovom nebo zavrel, otváral.

Vznešený učiteľ Pavol, uč veriacich

správne žiť, by k_nebu smeroval každý vzdych;

a čo tu na zemi len sčasti poznáme,

nech v_nebi vidíme a ctíme oddane.

Buď večná sláva najsvätejšej Trojici.

Jej moc nech nad všetkým každý z_nás chváli, ctí.

Boh jeden v_Trojici nás riadi, spravuje;

od vekov, teraz i_naveky kraľuje. Amen.

Ant. na Benediktus: Peter, prvý z_apoštolov, a Pavol, učiteľ národov, učili nás tvoj zákon, Pane.

MODLITBA

Pane, neprestajne poskytuj svojej Cirkvi ochranu svätých apoštolov Petra a Pavla, ktorí jej prví ohlasovali evanjelium; daj, aby na ich príhovor rástla v_tvojej milosti až do konca vekov.

VEŠPERY

HYMNUS Ty, dobrý ako na ranné chvály.

Ant. na Magnifikat: Telá svätých odpočívajú v_pokoji a ich meno bude žiť naveky.

20. novembra

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU V_NITRE

Sviatok

(len v_Nitrianskej diecéze)

Keď Veľkomoravská ríša dostala vlastného arcibiskupa v_osobe svätého Metoda, Nitra sa stala biskupským sídlom, prvým na Slovensku, a prvým nitrianskym biskupom bol Metodov sufragán Wiching (880–892). Tu bol aj prvý kresťanský kostol na Slovensku zasvätený svätému Emerámovi. Po roku 1200 postavili nový kostol v_neskororománskom slohu. Biskup Meško začal roku 1333 stavbu novej katedrály v_gotickom slohu. V_rokoch 1622–1642 katedrálu prebudovali vo včasnobarokovom slohu. Dnes má nitrianska katedrála v_celku svoju úpravu podľa generálnej opravy za biskupa Ladislava Adama Erdödyho v_rokoch 1710–1736.

Všetko je zo spoločnej časti na výročie posviacky chrámu.

20. novembra

BL. ANNY KOLESÁROVEJ, PANNY A MUČENICE

Ľubovoľná spomienka

(len v_Košickej arcidiecéze)

Narodila sa v_malej dedine na Východnom Slovensku vo Vysokej nad Uhom. Náboženskú výchovu získala tak od rodičov, ako aj od kňazov vo farnosti a v_škole. Keď mala trinásť rokov, zomrela jej mama. Vo večerných hodinách dňa 22. novembra 1944 šestnásťročná Anna bola pred očami svojho otca zavraždená ruským vojakom dvoma ranami z_pušky, pretože chcela brániť svoju čistotu.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka alebo sviatky panien.

MODLITBA

Bože, ty si blahoslavenú Annu posilňoval, aby sa nebála toho, kto môže zabiť telo, a korunoval si jej panenstvo slávou mučeníctva; na jej príhovor udeľ aj nám odvahu voliť si dobro a zavrhovať zlo.

21. novembra

OBETOVANIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Spomienka

V_tento deň posviacky kostola Svätej Márie Novej (543), postaveného neďaleko jeruzalemského chrámu, slávime vedno s_východnými kresťanmi „zasvätenie“, ktorým sa sama Mária od detstva zasvätila Bohu pod vplyvom Ducha Svätého, ktorého milosťou ju naplnilo jej nepoškvrnené počatie.

Zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Mária, panna kráľovská,

Kráľova dcéra, nevesta;

Múdrosť ťa Božia zvolila,

za Matku ustanovila.

Ty, Panna čistá pred Pánom,

ty, zo slonovej kosti dom;

ty si chrám Ducha Svätého,

komnata Syna Božieho.

Ty, Božej lásky znamenie,

v_tebe sú dobra pramene;

zornička svetla pravého,

svätyňa Boha živého.

V_paláci, kde Kráľ prebýva,

slasťami tvoj duch oplýva;

Jesseho kmeňa prútom si,

Božou milosťou kvitnúcim.

Belostná perla, Mária,

si hviezda svetu žiarivá;

daj, nech sa mravmi skvejeme,

veď svätým chrámom Božím sme.

Trojici svätej sláva buď,

že v_tebe, Panna, Boží ľud

má Poklad vzácny, útechu,

aby sme žili bez hriechu. Amen.

Ant. na Benediktus: Blahoslavená si, Mária, lebo si uverila, že sa splní, čo ti Pán povedal.

MODLITBA

Pane, dnes si s_úctou spomíname na najsvätejšiu Pannu Máriu; na jej orodovanie ťa prosíme, dopraj, aby sme mohli mať účasť na plnosti tvojej milosti.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Blahoslavená Božia Rodička Mária, ustavičná Panna, ty Pánov chrám a svätyňa Ducha Svätého, ty jediná si sa, ako nik iný, zapáčila nášmu Pánovi, Ježišovi Kristovi.

22. novembra

SV. CECÍLIE, PANNY A MUČENICE

Spomienka

V_5. storočí v_Ríme postavili baziliku zasvätenú svätej Cecílii, ktorej úcta sa široko-ďaleko rozniesla vďaka spisu o_jej umučení. V_ňom sa vyzdvihuje ako najdokonalejší príklad kresťanskej ženy, ktorá si z_lásky ku Kristovi vyvolila panenstvo a podstúpila mučeníctvo.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka, alebo panien okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Keď zornica ukončila vládu noci, Cecília zvolala: Kristovi vojaci, zhoďte skutky tmy a oblečte sa do výzbroje svetla.

MODLITBA

Bože, každoročne nás potešuješ oslavou svätej Cecílie; dopraj, prosíme, aby nám jej život bol príkladom a svedectvom pôsobenia Krista, tvojho Syna, vo svojich služobníkoch.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Panna Cecília nosila stále vo svojom srdci Kristovo evanjelium a vo dne v_noci sa v_modlitbe rozprávala s_Bohom.

23. novembra

SV. KLIMENTA I., PÁPEŽA A MUČENÍKA

Kliment spravoval rímsku cirkev ako tretí po Petrovi ku koncu 1. storočia. Napísal slávny list Korinťanom, aby upevnil pokoj a svornosť medzi nimi.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka, alebo duchovných pastierov: pre pápežov.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, obdivuhodná sila všetkých svätých, naplň nás radosťou pri spomienke na svätého Klimenta, Kristovho kňaza a mučeníka; veď on nielen slávil tajomstvo viery, ale vydal o_ňom aj svedectvo svojou krvou, a evanjelium, ktoré hlásal slovom, potvrdzoval skutkami.

Tiež 23. novembra

SV. KOLUMBÁNA, OPÁTA

Narodil sa v_prvej polovici 6. storočia v_Írsku. Nadobudol vzdelanie v_posvätných i_svetských vedách. Rozhodol sa pre mníšsky život a odišiel do Galie, kde založil viacero kláštorov s_prísnou disciplínou. Keď sa musel vysťahovať, šiel do Itálie, kde založil kláštor v_Bobiu. Veľmi sa zaslúžil o_kresťanský a rehoľný život. Zomrel roku 615.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: rehoľníkov.

MODLITBA

Bože, vo svätom Kolumbánovi si obdivuhodne spojil horlivosť v_šírení evanjelia s_láskou k_mníšskemu životu; na jeho orodovanie nám pomáhaj, aby sme podľa jeho príkladu vo všetkom hľadali iba teba a snažili sa o_rozvoj veriaceho ľudu.

24. novembra

SV. ANDREJA DUNG-LAKA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Spomienka

Začiatky kresťanstva v_krajinách terajšieho Vietnamu siahajú do roku 1533. No čoskoro v_časoch krutých prenasledovaní v_17. storočí a potom s_prestávkami aj v_18. a 19. storočí skropila tieto krajiny krv premnohých mučeníkov. Pápež Ján Pavol II. v_nedeľu 19. júna 1988 vyhlásil za svätých 117 vietnamských mučeníkov, ktorí po hrozných mučeniach obetovali svoj život za Krista. Je to: 8 španielskych biskupov, ďalej 50 kňazov, z_nich 13 Európanov a 37 Vietnamcov, a 59 laikov. Medzi týmito mučeníkmi vyniká matka šiestich detí Agnesa Lê Thi Thành, potom prvý mučeník Vietnamec dominikán Vincent Liem, umučený roku 1773, a najmä Andrej Dung-Lak, kňaz a misionár, ktorý spečatil svoju vernosť Kristovi v_Hanoji 21. decembra 1839.

Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov.

MODLITBA

Bože, prameň a pôvodca každého otcovstva, ty si urobil svätých mučeníkov Andreja a jeho spoločníkov vernými krížu tvojho Syna až po vyliatie krvi; daj, nech na ich príhovor šírime tvoju lásku medzi bratmi, aby sme sa mohli volať a byť tvojimi synmi.

25. novembra

SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ, PANNY A MUČENICE

Presné historické správy o_svätej Kataríne chýbajú. Je isté iba to, že už veľmi skoro ju uctievali vo východnej Cirkvi a od čias križiackych výprav sa uctievala aj na Západe. Patrí medzi 14 pomocníkov v_núdzi a je patrónkou študentiek, filozofov, kazateľov a mlynárov. Toto všetko sa zakladá na legende o_jej mučeníctve. Za prenasledovania kresťanov za Maxencia mala Katarína robiť cisárovi výčitky pre jeho krutosť. Cisár si povolal 50 filozofov, aby ju presvedčili, ale ani jeden z_nich jej nič nedokázal. Katarínu lámali v_kolese, a keď sa koleso roztrhlo, sťali jej hlavu. Jej telo má byť uložené v_katarínskom kláštore na Sinaji. Vo všeobecnom kalendári táto spomienka vypadá, ale vzhľadom na rozšírenosť jej úcty u_nás, podobne ako napr. v_Nemecku, Svätá Stolica ju schválila pre náš regionálny kalendár.
Ako sa rozpráva, bola to alexandrijská panna a mučenica plná nie menej vynikajúcim nadaním a múdrosťou ako silou ducha. Jej telo sa s_nábožnosťou uctieva v_slávnom kláštore na vrchu Sinaj.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka, alebo panien.

MODLITBA

Bože, prameň múdrosti a sily, svojim verným zjavuješ moc svojho milosrdenstva; na príhovor svätej Kataríny nám pomáhaj obstáť v_skúškach života a v_každej núdzi nám daj pocítiť tvoju láskavú pomoc.

Všemohúci a večný Bože, ty si svojmu ľudu dal svätú pannu a mučenicu Katarínu; dopraj, aby sme sa na jej príhovor utvrdzovali vo viere a horlivo pracovali na jednote Cirkvi.

30. novembra

SV. ONDREJA, APOŠTOLA

Sviatok

(Hlavný patrón Košickej arcidiecézy)

Ondrej sa narodil v_Betsaide. Najprv bol učeníkom Jána Krstiteľa, potom nasledoval Krista, ku ktorému priviedol aj svojho brata Petra. Spolu s_Filipom predstavil Kristovi pohanov a upozornil na chlapca, ktorý mal ryby a chlieb. Podľa tradície po Turícach hlásal evanjelium v_mnohých krajinách, až ho v_Achájsku ukrižovali.

Zo spoločnej časti na sviatky apoštolov okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Kedysi dobrý lovec rýb

a teraz rybár duší si;

chyť, Ondrej, z_vín zla do siete

aj toho, kto nič netuší.

S_Petrom si jedna kosť a krv,

zhodne ste mreli obaja:

tá istá hruď vás živila,

ten istý kríž vzal do raja.

Ste bratia obdivuhodní,

rovnakou slávou venčení!

Otcovia Cirkvi prevzácni,

synovia kríža zvečnení.

Ondrej, ty si ku Kristovi

priviedol iných skôr než brat;

aj nám buď verným sprievodcom,

svoj pohľad od nás neodvráť.

Petra si verne sprevádzal,

miloval dušou oddanou;

daj, aby láska spojila

nezjednotených kresťanov.

Muž Boží, milý Kristovi,

daj, by sme v_láske vzrastali,

a tak raz v_nebi naveky

radostne Bohu spievali. Amen.

Ant. 1 Jeden z_tých dvoch, čo nasledovali Pána, bol Ondrej, brat Šimona Petra.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Pán miloval Ondreja, ktorého si vyvolil.

Ant. 3 Ondrej povedal svojmu bratovi Šimonovi: Našli sme Mesiáša; a priviedol ho k_Ježišovi.

Ant. na Benediktus: Buď pozdravený, vzácny kríž; na tebe visel môj Učiteľ, Ježiš Kristus. Teraz prijmi aj mňa, jeho učeníka.

MODLITBA

Pane, svojej Cirkvi si dal svätého apoštola Ondreja za ohlasovateľa viery a duchovného pastiera; vypočuj naše prosby a daj, aby sme vždy cítili účinky jeho orodovania.

VEŠPERY

HYMNUS Nebesia, zvučte zo spoločnej časti na sviatky apoštolov.

Ant. 1 Pán videl Petra a Ondreja a povolal ich.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky apoštolov.

Ant. 2 Poďte za mnou, hovorí Pán, a urobím z_vás rybárov ľudí.

Ant. 3 Zanechali svoje siete a išli za Pánom a Vykupiteľom.

Ant. na Magnifikat: Ondrej, Kristov služobník, dôstojný Boží apoštol, rodný brat Petra a spoločník v_umučení.

Modlitba ako na ranné chvály.