OKTÓBER

1. októbra

SV. TERÉZIE Z_LISIEUX, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

Spomienka

Narodila sa v_Alencone vo Francúzsku roku 1873. Bola ešte dievča, keď vstúpila do karmelitánskeho kláštora v_Lisieux, kde sa cvičila najmä v_pokore, evanjeliovej prostote a dôvere v_Boha a týmto čnostiam úspešne učila slovom i_príkladom novicky. Svoj život obetovala za spásu duší a za vzrast Cirkvi. Zomrela 30. septembra 1897. Ján Pavol II. ju 19. októbra 1997 vyhlásil za učiteľku Cirkvi.

Zo spoločnej časti na sviatky panien, alebo učiteľov Cirkvi, okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.

MODLITBA

Bože, svoje kráľovstvo otváraš pokorným a maličkým; daj, aby sme s_dôverou kráčali po stopách svätej Terézie a na jej príhovor sa dostali do večnej slávy.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Radujte sa a jasajte, že sú vaše mená zapísané v_nebi.

2. októbra

SVÄTÝCH ANJELOV STRÁŽCOV

Spomienka

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, ktorému slúžia anjeli.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Pôvodca sveta najlepší,

stvoril si vesmír múdrosťou

a všetko riadiš lahodne

nie s_menšou prozreteľnosťou.

Stoj pri nás, odpusť hriešnikom,

pred hriechom chráň nás v_každý čas

a keď nám svetlo zapadá,

daj mysli nový svetla jas.

Nech je vždy pri nás anjel tvoj

určený na ochranu nám,

aby sme vyhli hriechu, zlu

a všetkým klamným nástrahám.

Nech zmarí šípy satana

štvaného bledou závisťou,

by srdce neopatrné

nestrhol svojou ľstivosťou.

Hrôzu a zmätok duchov zlých

odožeň od nás celkom preč,

pokojom poteš zmätených

a našu dušu, telo lieč.

Sláva ti, Otče, na nebi;

získaných krvou Kristovou

a Duchom Svätým značených

ochraňuj skrze anjelov. Amen.

Ant. 1 Pán pošle s_tebou svojho anjela a urobí tvoju cestu úspešnou.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Nech je zvelebený Boh, ktorý poslal svojho anjela a vyslobodil svojich služobníkov, čo v_neho dôverovali.

Ant. 3 Chváľte Pána, anjeli a všetky mocnosti.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ex 23, 20-21{/r}

Pošlem pred tebou anjela, aby ťa chránil na ceste a priviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. Váž si ho a počúvaj jeho hlas.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Budem ti hrať {*} Pred tvárou anjelov, Bože môj.

Budem ti hrať {*} Pred tvárou anjelov, Bože môj.

Tvoje meno budem oslavovať. {*}

Pred tvárou anjelov, Bože môj.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Budem ti hrať {*} Pred tvárou anjelov, Bože môj.

Ant. na Benediktus: Všetci sú služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), zvelebujme nebeského Otca, pred ktorým stojí množstvo anjelov, a vrúcne prosme, aby nás títo slávni služobníci sprevádzali svojou pomocou na ceste nášho života; volajme:

Dobrorečte Bohu, všetci jeho anjeli.

Bože, ty si dal svojim anjelom príkaz, aby nás strážili na všetkých našich cestách;

veď nás dnes bez úrazu po svojich chodníkoch.

Dobrorečte Bohu, všetci jeho anjeli.

Otče, naši anjeli v_nebi ustavične hľadia na tvoju tvár;

daj, aby sme stále žili v_tvojej prítomnosti.

Dobrorečte Bohu, všetci jeho anjeli.

Bože, ty si prisľúbil, že tvoje deti budú ako anjeli v_nebi;

udeľ nám čistotu srdca i_tela.

Dobrorečte Bohu, všetci jeho anjeli.

Bože, pošli svojmu ľudu na pomoc veľké knieža Michala,

aby ho chránil v_boji proti satanovi a jeho služobníkom.

Dobrorečte Bohu, všetci jeho anjeli.

MODLITBA

Bože, vo svojej prozreteľnosti posielaš nám svätých anjelov za strážcov; vrúcne ťa prosíme, daj, aby sme vždy cítili ich mocnú ochranu a raz v_ich spoločenstve prežívali večnú radosť.

VEŠPERY

HYMNUS

Slávime anjelov, ktorých nám Otec dal

za strážcov na zemi, lebo sme prislabí,

a pod ich ochranou nijaký zvodca nás

z_chodníka spásy nezvábi.

Veď vieme: anjel zlý bol z_neba zhodený,

právom aj všetkých pôct naveky zbavený;

odvtedy chcel by zviesť blčiaci závisťou

Bohom do neba volaných.

Preto buď pri nás vždy, bedlivý strážca náš,

a odvráť od vlasti, ktorú ti Boh zveril,

aj mravnú skazenosť, aj každý nepokoj,

aj rozhárané pomery.

Nech svätú Trojicu všetko ctí, velebí,

pretože hlbokou múdrosťou spravuje

život a zákony celého vesmíru

a večne slávne kraľuje. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných a vyslobodí ich. Žalm 34, I

Ant. 2 Nech je zvelebený Pán, lebo jeho anjel ma ochránil. II

Ant. 3 Dobrorečte Bohu a zvelebujte ho pred všetkým, čo žije, lebo vám preukázal milosrdenstvo. Chválospev

Zjv 11, 17-18; 12, 10b-12a

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 8, 3-4{/r}

Prišiel anjel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Dostal veľa kadidla, aby ho pridal k_modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, čo je pred trónom. A dym kadidla s_modlitbami svätých vystúpil z_ruky anjela pred Boha.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Svojim anjelom {*} Boh dal príkaz o_tebe.

Svojim anjelom {*} Boh dal príkaz o_tebe.

Aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. {*}

Boh dal príkaz o_tebe.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Svojim anjelom {*} Boh dal príkaz o_tebe.

Ant. na Magnifikat: Ich anjeli ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

PROSBY

Bratia (a sestry), prosme nebeského Otca, aby sme sa pod vedením anjelov, čo plnia jeho vôľu, stávali čoraz ochotnejšími počúvať jeho hlas. Vzdávajme mu vďaky a volajme:

S_anjelmi spievame chválospev na tvoju slávu.

Bože, ty si anjelov ustanovil za zvestovateľov tvojich obdivuhodných skutkov;

daj, aby sme s_ich pomocou aj my ohlasovali ľuďom tvoje veľké skutky slovom i_životom.

S_anjelmi spievame chválospev na tvoju slávu.

Najvyšší Pane, anjeli v_nebi ťa bez prestania oslavujú;

daj, nech ti aj v_Cirkvi zaznieva ustavičná chvála.

S_anjelmi spievame chválospev na tvoju slávu.

Ty si dal svojim anjelom príkaz, aby strážili tvojich služobníkov;

daj, aby sa všetci, čo sú na cestách, vrátili domov zdraví, v_pokoji a s_radosťou.

S_anjelmi spievame chválospev na tvoju slávu.

Ty si dal anjelom úlohu zvestovať ľuďom pokoj;

daj, aby správcom štátov a celým národom stále vnukali myšlienky pokoja.

S_anjelmi spievame chválospev na tvoju slávu.

Až pošleš anjelov, aby zhromaždili tvojich vyvolených zo štyroch strán sveta,

daj, nech sú všetci tvoji synovia a dcéry pripočítaní k_vyvoleným.

S_anjelmi spievame chválospev na tvoju slávu.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 5, 17-20{/r}

Vystúpil veľkňaz a všetci, čo boli s_ním – teda sekta saducejov_–, a plní žiarlivosti položili na apoštolov ruky a vrhli ich do mestského väzenia. Ale Pánov anjel otvoril v_noci dvere väzenia, vyviedol ich a povedal: „Choďte, staňte si v_chráme a hlásajte ľudu všetky slová tohto života!“

Budem ti hrať pred tvárou anjelov, Bože môj.

Vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom a budem oslavovať tvoje meno.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 12, 7{/r}

Tu zastal Pánov anjel a v_miestnosti zažiarilo svetlo. Udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal: „Vstaň rýchlo!“ A reťaze mu spadli z_rúk.

Pán poslal svojho anjela

A vyslobodil ma z_Herodesovej ruky.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 10, 3-5{/r}

Kornélius raz okolo tretej hodiny videl jasne vo videní Božieho anjela, ako prichádza k_nemu a oslovuje ho: „Kornélius!“ Ale on na neho hľadel a preľaknutý povedal: „Čo je, Pane?“ Odpovedal mu: „Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Božiu tvár a on si na ne spomenul. A teraz pošli mužov do Joppe a zavolaj si Šimona s_prímením Peter.“

Dym kadidla s_modlitbami svätých

Vystúpil z_ruky anjela pred Boha.

4. októbra

SV. FRANTIŠKA ASSISKÉHO

Spomienka

Narodil sa roku 1182 v_Assisi. V_mladosti viedol ľahkomyseľný život. Potom sa obrátil, zriekol sa otcovského majetku a pevne sa pripútal k_Bohu. Rozhodol sa pre chudobu, žil podľa evanjelia a všetkým ohlasoval Božiu lásku. Svojich nasledovníkov vychovával podľa pravidiel, ktoré schválila Svätá Stolica. Založil aj ženskú rehoľu a spoločenstvo kajúcnikov žijúcich vo svete a začal s_hlásaním evanjelia medzi neveriacimi. Zomrel roku 1226.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých mužov: rehoľníkov okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

V_nebeskom zbore blažených

František slávou skveje sa,

výsadu nesie skromný mních:

kríž, rany Krista Ježiša.

Je medzi apoštolmi už

on, tichý, milý, chudobný,

ranami poznačený muž,

Kristovi v_mukách podobný.

Túžil si mučeníkom byť,

kráčal si s_krížom za Kristom;

Pána už môžeš velebiť

s_víťazmi v_šťastí nebeskom.

Iba krížom sa honosil,

odriekavo a čnostne žil;

tým slávu vyznávačov si

František právom zaslúžil.

Skvel sa vždy čistým životom,

pre Krista znášal osteň svoj

a získal svätou čistotou

spoločnosť v_zbore panenskom.

Nech Otec, Svätý Oheň, Syn

pre Františkove rany nás

naplnia svetlom nebeským

a množstvom darov večných krás. Amen.

Ant. na Benediktus: František, chudobný a pokorný na zemi, do neba vchádza bohatý a vítajú ho nebeskými hymnami.

MODLITBA

Bože, svätému Františkovi si dal milosť, že sa chudobou a pokorou stal podobným Kristovi; daj, aby sme aj my podľa jeho príkladu nasledovali tvojho Syna a v_láske a radosti sa zjednocovali s_tebou.

VEŠPERY

HYMNUS V_nebeskom zbore ako na ranné chvály.

Ant. na Magnifikat: Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista; lebo ja nosím na svojom tele jeho znaky.

5. októbra

SV. FAUSTÍNY KOWALSKEJ, PANNY

Sestra Faustína, Helena Kowalská, sa narodila 25. augusta 1905 v_Głogowci neďaleko Łodži (Poľsko), v_početnej roľníckej rodine. Po niekoľkých rokoch práce v_zámožných rodinách vstúpila do Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva. V_kláštore si horlivo konala povinnosti kuchárky, záhradníčky a vrátničky. Viedla mimoriadne bohatý duchovný život, ktorý v_sebe skrýval rôzne mystické dary. Jej poslanie spočívalo na hlásaní svetu pravdy o_milosrdnej Božej láske, vyprosovaní Božieho milosrdenstva pre svet praktizovaním nových foriem úcty Božieho Milosrdenstva (obraz, sviatok, korunka a hodina Milosrdenstva), a inšpirovaní apoštolského hnutia Božieho Milosrdenstva, ktoré realizuje tieto úlohy a snaží sa o_kresťanskú dokonalosť cestou dôvery voči Pánu Bohu a milosrdenstva k_blížnym. Zomrela 5. októbra 1938 v_Krakove. Zanechala denníček opisujúci jej duchovné zážitky, ktorý sa počíta medzi vynikajúce diela mystickej literatúry. V_roku 1995 bola uznaná za duchovnú spoluzakladateľku Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Pápež Ján Pavol II. ju v_roku 1993 vyhlásil za blahoslavenú a v_roku 2000 za svätú.

Zo spoločnej časti na sviatky panien.

MODLITBA

Všemohúci večný Bože, ty si vybral svätú Faustínu, aby hlásala nesmierne bohatstvá tvojho milosrdenstva; daj, aby sme na jej príhovor a podľa jej príkladu úplne dôverovali tvojmu milosrdenstvu a vytrvalo konali diela kresťanskej lásky.

PRVÉ VEŠPERY HYMNUS Zvelebuj Pánovo milosrdenstvo duša moja ako v_druhých vešperách. Ant. 1 Oslavujme Pána, lebo je dobrý lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Žalm 113 Ant. 2 Pane zástupov, blažený človek, čo sa spolieha na teba. Žalm 147, 12-20 Ant. 3 Skrze Krista dôverujeme Bohu. Ef 1, 3-10 KRÁTKE ČÍTANIE 1 Kor 7, 32b. 34b Kto je bez ženy, stará sa o_Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o_Pánových veciach, aby boli sväté telom i_duchom. KRÁTKE RESPONZÓRIUM Nár 3, 24 V. Pán je môj údel vraví moja duša. Pán. R. On je dobrý k_duši, ktorá ho hľadá. Hovorí. Sláva Otcu. Pán. Ant. na Magnifikat a prosby sú z_druhých vešpier. INVITATÓRIUM Ant. Na sviatok svätej Faustíny zvelebujme Boha, ktorý je bohatý na milosrdenstvo. RANNÉ CHVÁLY Buď zvelebený, náš Stvoriteľ a Pán. Nech celý vesmír velebí ťa pokorne, nech ti ďakuje, koľko mu stačia sily, oslavujúc nepochopiteľné milosrdenstvo Božie. Celá zem nech mu ukáže krásu svojej zelene, nech vlniace sa more zaspieva hymnus vďačnosti, obdiv sveta nech sa premení na piesne, ktoré ohlasujú veľké milosrdenstvo Božie. Pekne svietiace slnečné lúče aj vy, bežiace pred nimi ranné zore, spojte do jedného hymnu vaše hlasy, spoločne chváľte veľké milosrdenstvo Božie. Túto slávu ohlasujte hory, lesy a doliny, keď sa lúčne kvety budia ráno. vaša pôvabná vôňa živice tiež nech velebí milosrdenstvo Božie. Všetky neuveriteľné krásy tohto sveta, ktoré človek nedokáže spočítať, nech zvelebujú Pána v_radostnej jednote, ich prameňom je veľké milosrdenstvo Božie. Večný Bože jediný v_troch osobách, Svätým Duchom všetci osvietení dôverujeme milosrdenstvu zjavenému v_Synovi ktorý s_Otcom vládne nebu i_zemi. Amen. Ant. 1 Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Ant. 2 Oslavujme Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ant. 3 Milosrdenstvo Pánovo budem ospevovať naveky. KRÁTKE ČÍTANIE Pies 8, 7 Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. A keby človek za lásku chcel dať všetky bohatstvá svojho domu, len by sa opovrhlo ním. KRÁTKE RESPONZÓRIUM V. Hľadám ťa, Pane, * hovorí moje srdce. Hľadám. R. Ja hľadám tvoju tvár. Hovorí. Sláva Otcu. Hľadám.

Ant. na Benediktus: Ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: a poučíš jeho ľud o_spáse.

PROSBY Zvelebujme Boha, všemohúceho Otca, ktorý prostredníctvom svätej Faustíny odovzdal svetu posolstvo Milosrdenstva. Ďakujme za všetky diela jeho milosrdnej lásky: Nech je zvelebené Tvoje milosrdenstvo. Milosrdný Bože, ty si pre človeka stvoril celý svet, daj, aby všetci ľudia poznali tvoju lásku zjavenú v_dare života a velebili tvoje milosrdenstvo. Milosrdný Bože, ty si poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby ho spasil, daj, aby každý človek prijal dar vykúpenia a ďakoval za preukázané milosrdenstvo. Milosrdný Bože, ty prostredníctvom svojho Syna zhromažďuješ ľudí do spoločenstva svätej Cirkvi, daj, aby si všetci veriaci vážili dar slova a sviatostí. Milosrdný Bože, ty spolu so Synom a s_Duchom Svätým prebývaš v_spravodlivých dušiach, daj, aby sa všetci pokrstení tešili z_tvojej milujúcej prítomnosti a oslavovali tvoju dobrotu. MODLITBA CEZ DEŇ Ant. Ujmi sa ma, Pane, podľa svojho prísľubu, a budem žiť; a nezahanbi ma v_mojej nádeji. KRÁTKE ČÍTANIE 1 Kor 7, 25 O_pannách nemám Pánov príkaz, ale dávam radu ako taký, ktorý dosiahol milosrdenstvo u_Pána, aby som bol verný. V. Toto je múdra panna. R. Jedna z_rozumných panien. DRUHÉ VEŠPERY HYMNUS Zvelebuj Pánovo milosrdenstvo duša moja, nech sa v_ňom raduje celé moje srdce, lebo k_tomu si ním vyvolená, aby si šírila slávu jeho milosrdenstva. Jeho dobrotu nikto nepreskúma, nikto nezmeria, nespočetné sú jeho zľutovania, zakúsi to každá duša, ktorá sa k_nemu priblíži, on ju ochráni a privinie na lono milosrdenstva. Šťastná duša, ktorá tvojej dobrotivosti uverila a úplne sa spolieha na milosrdenstvo tvoje. Jej dušu láska pokojom naplnila, všade ju chrániš ako dieťa svoje. Ó, duša, nech si kýmkoľvek na svete, aj keby tvoje hriechy boli čierne ako noc, neboj sa Boha, ty dieťa slabé, lebo Božie milosrdenstvo má veľkú moc. Všemohúci a jediný v_Trojici oslavujeme milosrdenstvo Tvoje ku všetkým stvoreniam. Ukázal si svetu lásku v_Synovi. Ohlasuj dnes, duša moja, milosrdenstvo Božie. Amen. Ant. 1 Boh nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z_mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. Žalm 122 Ant. 2 Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Žalm 127 Ant. 3 Boli sme zmierení s_Bohom smrťou jeho Syna. Ef 1, 3-10 KRÁTKE ČÍTANIE 1 Kor 7, 32b. 34b Kto je bez ženy, stará sa o_Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o_Pánových veciach, aby boli sväté telom i_duchom. KRÁTKE RESPONZÓRIUM V. Ku Kráľovi privádzajú panny * s_jasotom. Ku Kráľovi. R. A uvádzajú ich do Kráľovho chrámu. * S_jasotom. Sláva Otcu. Ku Kráľovi.

Ant. na Magnifikat: Svätá Faustína sa odovzdala ako živá, svätá, Bohu milá obeta, pripodobnila sa Kristovi, aby sa stala vzorom dôvery a milosrdenstva pre všetkých veriacich.

PROSBY S_dôverou prednášajme svoje prosby Kristovi, ktorý si svätú Faustínu vybral ako apoštolku svojho milosrdenstva: Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Ježišu, ty si povedal svätej Faustíne, že ľudstvo nenájde pokoj, kým sa s_dôverou neobráti na tvoje milosrdenstvo, daj, nech všetci ľudia dôverujú tvojmu milosrdenstvu a tešia sa z_vytúženého pokoja. Ježišu, ty si svätej Faustíne zveril kňazov a zasvätené osoby, daj, aby životom a slovom hlásali svetu tvoje milosrdenstvo. Ježišu, tvoja služobnica Faustína obetovala svoj život za hriešnikov, ktorí stratili nádej na tvoje milosrdenstvo daj, aby nezahynula žiadna duša vykúpená tvojou Najsvätejšou Krvou. Ježišu, ty si nám životom svätej Faustíny dal príklad detskej dôvery k_Bohu a milosrdnej lásky k_blížnym, daj, aby všetci, ktorí ju nasledujú, verne plnili Božiu vôľu a boli bohatí na milosrdenstvo. Ježišu, ty si prostredníctvom svätej Faustíny odovzdal svetu posolstvo o_tvojom milosrdenstve, daj, aby ho zosnulí oslavovali naveky.

6. októbra

SV. BRUNA, KŇAZA

Narodil sa okolo roku 1035 v_Kolíne nad Rýnom. Vychovali ho v_Paríži a po vysviacke za kňaza vyučoval teológiu. Túžil však po živote v_samote a založil kartuziánsky kláštor. Pápež Urban II. ho povolal k_sebe, aby mu pomáhal v_ťažkých chvíľach pre Cirkev. Zomrel roku 1101 pri Squillace v_Kalábrii.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: rehoľníkov.

MODLITBA

Bože, svätého Bruna si povolal, aby ti slúžil v_samote; na jeho príhovor nám pomáhaj, aby sme si v_zhone tohto života vždy našli čas pre teba.

7. októbra

RUŽENCOVEJ PANNY MÁRIE

Spomienka

Túto spomienku zaviedol svätý pápež Pius V. vo výročný deň víťazstva kresťanov v_námornej bitke pri Lepante (1571), ktoré sa pripisuje pomoci svätej Bohorodičky, lebo ju vzývali modlitbou ruženca. Dnešná oslava nabáda všetkých na rozjímanie o_Kristových tajomstvách pod vedením preblahoslavenej Panny Márie, ktorá mala mimoriadnu účasť na vtelení, umučení a slávnom zmŕtvychvstaní Božieho Syna.

Zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Spievajme Panne vznešenej,

čo mala chvíle radostné,

tej, čo trpela bolestne

a má odmeny slávnostné.

Zdravas’ buď, plná radosti,

v_počatí Syna, v_návšteve,

v_pôrode, obetovaní,

v_nájdení – v_šťastnom úsmeve.

Zdravas’ buď, plná bolesti:

krvou sa potí Syn, vzdychá;

s_ním cítiš biče, tŕnie, kríž

i_meč, čo srdce preniká.

Zdravas’ buď, matka Víťaza:

vstal z_mŕtvych, vstúpil do neba,

Ducha nám zoslal, teba vzal

a korunoval, Kráľovná.

Národy, poďte, zbierajte

si ruže z_týchto tajomstiev

a vite vence Márii,

tej Matke lásky prekrásnej.

Ježišu, z_Panny zrodený,

sláva ti, Bože útechy;

Otcovi, Duchu Svätému

nech sa česť vzdáva naveky. Amen.

Ant. 1 Z_Márie sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 S_tebou, Matka, velebíme Pána, ktorý ti nás dal za synov, keď umieral na kríži.

Ant. 3 Panna Mária je vyvýšená nad chóry anjelov a na hlave má veniec z_dvanástich hviezd.

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Iz 61, 10{/r}

Radosťou jasám v_Pánovi, duša mi plesá v_mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti ako nevestu okrášlenú šperkami.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Zdravas’, Mária, milosti plná, {*} Pán s_tebou.

Zdravas’, Mária, milosti plná, {*} Pán s_tebou.

Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. {*}

Pán s_tebou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zdravas’, Mária, milosti plná, {*} Pán s_tebou.

Ant. na Benediktus: Blahoslavená Matka, neporušená Panna, vznešená Kráľovná sveta, nech pocítia tvoju pomoc všetci, čo slávia tvoj svätý sviatok.

PROSBY sú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

MODLITBA

Pane, z_anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k_slávnemu vzkrieseniu.

VEŠPERY

HYMNUS Spievajme Panne vznešenejako na ranné chvály.

Ant. 1 Anjel Gabriel zvestoval Panne Márii a ona počala z_Ducha Svätého.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

Ant. 2 Pri Ježišovom kríži stála jeho matka.

Ant. 3 Veseľ sa, panenská Matka: Kristus vstal z_hrobu. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 4, 4-5{/r}

Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Zdravas’, Mária, milosti plná. {*} Pán s_tebou.

Zdravas’, Mária, milosti plná. {*} Pán s_tebou.

Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. {*}

Pán s_tebou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zdravas’, Mária, milosti plná. {*} Pán s_tebou.

Ant. na Magnifikat: Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o_nich.

Prosby sú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

MODLITBA ako na ranné chvály.

9. októbra

SV. DIONÝZA, BISKUPA, A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Podľa podania svätého Gregora z_Tours Dionýz prišiel v_polovici 3. storočia z_Ríma do Galie a stal sa prvým parížskym biskupom. Zomrel neďaleko Paríža ako mučeník spolu s_dvoma svojimi klerikmi.

Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov.

MODLITBA

Bože, svätého biskupa Dionýza a jeho spoločníkov si poslal ohlasovať evanjelium pohanom a dal si im silu podstúpiť mučeníctvo; prosíme ťa, na ich príhovor nám pomáhaj, aby sme sa nedali zvábiť klamnými dobrami tohto sveta a nebáli sa jeho protivenstiev.

Tiež 9. októbra

SV. JÁNA LEONARDIHO, KŇAZA

Narodil sa pri Lukke v_Toskánsku roku 1541. Vyučil sa za lekárnika, neskôr však lekárnictvo zanechal a stal sa kňazom. Venoval sa kázaniu a najmä vyučovaniu detí kresťanskej náuke. Roku 1574 založil rád rehoľných klerikov Božej Matky, za ktorý zniesol veľa príkoria. R. 1603 založil aj združenie kňazov na šírenie viery, ktoré pápeži neskôr rozšírili; vyvinulo sa z_neho dnešné Urbanovo kolégium pre šírenie viery. Svojou láskou a dôvtipom obnovil poriadok vo viacerých kongregáciách. Zomrel v_Ríme roku 1609.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: tých, čo konali skutky milosrdenstva.

MODLITBA

Bože, darca všetkého dobra, ty si poslal svätého kňaza Jána ohlasovať evanjelium národom; na jeho orodovanie dopraj, aby vždy a všade prekvitala pravá viera.

11. októbra

SV. JÁNA XXIII., PÁPEŽA

Angelo Giuseppe Roncalli sa narodil v_Sotto il Monte (Bergamo) v_roku 1881. V_jedenástich rokoch vstúpil do diecézneho seminára pre klasické a filozofické štúdiá v_Bergame. Potom sa stal študentom Pontificio Seminario Romano. Za kňaza bol vysvätený v_roku 1904. Bol sekretárom biskupa Giacoma Mariu Radini Tedeschiho. V_roku 1921 začal svoju službu pre Svätú stolicu ako prezident Centrálnej rady pápežského diela pre ohlasovanie viery pre Taliansko. V_roku 1925 bol apoštolským vizitátorom a následne apoštolským delegátom v_Bulharsku. V_roku 1935 bol apoštolským delegátom v_Turecku a Grécku a v_roku 1945 apoštolským nunciom vo Francúzsku. V_roku 1953 sa stal kardinálom a bol vymenovaný za patriarchu Benátok. Po smrti Pia XII. bol v_roku 1958 zvolený za pápeža. Počas svojho pontifikátu zvolal Rímsku synodu, vytvoril komisiu pre revíziu kánonického práva a zvolal II. vatikánsky koncil. Zomrel večer 3. júna 1963.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre pápežov.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si vo svätom pápežovi Jánovi dal svetu živý obraz Krista, dobrého pastiera; na jeho príhovor dopraj, aby sme s_radosťou šírili plnosť kresťanskej lásky.

14. októbra

SV. KALIXTA I., PÁPEŽA A MUČENÍKA

Podľa tradície pôvodne bol otrokom. Keď získal slobodu, pápež Zefirín ho vysvätil za diakona a on po ňom nastúpil na Petrovu katedru. Bojoval proti heretikom adopciánom a modalistom. Mučenícku korunu získal roku 222 a bol pochovaný na Aurélijskej ceste.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka, alebo duchovných pastierov: pre pápežov.

MODLITBA

Bože, ty si povolal svätého pápeža Kalixta slúžiť Cirkvi a prehlbovať úctu k_zosnulým veriacim; prosíme ťa, nech nás posilňuje príklad jeho viery, aby sme sa vymanili z_otroctva hriechu a získali neporušené dedičstvo.

15. októbra

SV. TERÉZIE OD JEŽIŠA (Z AVILY), PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

Spomienka

Narodila sa v_Avile v_Španielsku roku 1515. Vstúpila do karmelitánskej rehole, kde veľmi pokročila na ceste dokonalosti a mala mystické zjavenia. Podujala sa zreformovať svoju rehoľu, za čo zniesla veľa príkoria, ale nezlomným duchom dokázala všetko prekonať. Napísala aj knihy preplnené hlbokou náukou a potvrdené vlastnou skúsenosťou. Zomrela v_Albe roku 1582. Pavol VI. ju 27. septembra 1970 vyhlásil za učiteľku Cirkvi.

Zo spoločnej časti na sviatky panien, alebo učiteľov Cirkvi okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Chceš hlásať Kráľa večného,

opúšťaš, deva, rodný dom;

Krista zvestovať, preliať krv,

to chceš na spásu pohanov.

Lež teba čaká iná smrť

a v_mukách budeš údel mať,

keď šípom lásky ranená

tajomne budeš umierať.

Obeta lásky vznešená,

príkladom rozpáľ srdcia nám

a chráň ľud, čo ťa velebí,

pred peklom; veď ho k_výšinám.

Ježišu, ženích panien, hľa,

panny sa tebe klaňajú,

chvály a piesne svadobné

spievať ti neprestávajú. Amen.

MODLITBA

Bože, svätú Teréziu si osvietil Duchom Svätým, aby bola v_Cirkvi učiteľkou kresťanskej dokonalosti; vrúcne ťa prosíme, daj nám neprestajne čerpať z_jej duchovnej náuky a túžiť po pravej svätosti.

VEŠPERY

HYMNUS

V_dnešný deň nech nik nesmúti!

Sťa holubica belostná

dnes Terezin duch po púti

preletel z_času do večna.

Poď, sestra moja z_Karmelu!

To Baránok ju, nevinnú

nevestu svoju premilú,

zve na svadobnú hostinu.

Ježišu, ženích panien, hľa,

panny sa tebe klaňajú;

chvály a piesne svadobné

spievať ti neprestávajú. Amen.

16. októbra

SV. HEDVIGY, REHOĽNÍČKY

Narodila sa v_Bavorsku okolo roku 1174. Vydala sa za sliezske knieža a narodilo sa im sedem detí. Viedla nábožný život, dobročinný voči chudobným a chorým, pre ktorých zakladala nemocnice. Po smrti manžela vstúpila do trebnického kláštora a tam roku 1243 zomrela.

Zo spoločnej časti na sviatky svätých žien: tých, čo konali skutky milosrdenstva alebo rehoľníčok.

MODLITBA

Všemohúci Bože, vo svätej Hedvige si nám dal žiarivý vzor evanjeliovej pokory; daj, prosíme, aby nám jej mocný príhovor zaistil tvoju pomoc.

Tiež 16. októbra

SV. MARGITY MÁRIE ALACOQUE, PANNY

Narodila sa roku 1647 v_Autunskej diecéze vo Francúzsku. Prijali ju medzi sestry Navštívenia v_Paray–le–Monial, kde obdivuhodne rýchlo napredovala na ceste dokonalosti. Dostala mystické zjavenia, najmä o_úcte Ježišovho Srdca, a veľmi sa zaslúžila o_zavedenie jeho úcty v_Cirkvi. Zomrela 17. októbra 1690.

Zo spoločnej časti na sviatky panien, alebo svätých žien: rehoľníčok.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, zošli na nás ducha, ktorým si osobitne naplnil svätú Margitu Máriu, aby sme mohli poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie, a mali účasť na bohatstve tvojho božského života.

Tiež 16. októbra

SV. GÁLA, KŇAZA

___

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov.

MODLITBA

Všemohúci Bože, ty si povolal svätého Gála, aby horlivo ohlasoval pravdy evanjelia; prosíme ťa, zachovaj nám pravú radosť, ktorá pramení z_viery, a posilni našu vernosť tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi.

17. októbra

SV. IGNÁCA ANTIOCHIJSKÉHO, BISKUPA A MUČENÍKA

Spomienka

Ignác, druhý po Petrovi, spravoval antiochijskú cirkev. Odsúdili ho pred divú zver, dopravili ho do Ríma a tam za cisára Trajána roku 107 získal slávnu mučenícku korunu. Cestou napísal sedem listov rôznym cirkvám. Rozvážne a učene v_nich píše o_Kristovi, o_zriadení Cirkvi a o_kresťanskom živote. V_Antiochii už v_4. storočí slávili jeho spomienku v_tento deň.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka, alebo duchovných pastierov: pre biskupov okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Hľadám toho, ktorý za nás zomrel; chcem toho, ktorý pre nás vstal z_mŕtvych.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, svedectvom svätých mučeníkov ozdobuješ svoju Cirkev, Kristovo tajomné telo; daj, aby mučenícka smrť svätého Ignáca, ktorá ho priviedla do večnej slávy, bola pre nás ustavičným zdrojom posily.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Túžim po Božom chlebe: je ním telo Ježiša Krista, ktorý pochádza z_Dávidovho rodu, a za nápoj chcem krv toho, ktorý je neporušiteľnou láskou.

18. októbra

SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU

Sviatok

Narodil sa v_pohanskej rodine. Keď prijal vieru, bol sprievodcom apoštola Pavla a pod vplyvom jeho apoštolátu a kázní napísal spis Skutky apoštolov. Píše v_ňom o_počiatkoch života Cirkvi, o_tom, čo sa dialo až po prvý Pavlov pobyt v_Ríme. Je tiež autorom najdlhšieho evanjelia s_osobitnými duchovnými dôrazmi.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi, ktorý hovorí v_evanjeliu.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Spievame hymnus tebe, Lukáš milý,

veď skvieš sa v_žiare mučeníckej krvi

a veniec zásluh zdobí tvoju hlavu

na večnú slávu.

Vedený Duchom a na popud lásky

rozprávaš svetu, čo učil a konal

nebeský Pastier Kristus, ktorý ľudí

nenechá blúdiť.

Prozreteľnostne zapisuješ skutky

Kristových žiakov, oslávených nimi,

i_jeho ľudu, rozvoj Cirkvi svätej

už v_novom svete.

Sprevádzaš Pavla, do srdca mu vnikáš

a závodíš s_ním v_spásonosnom behu

s_plameňom lásky, aby sme sa celí

ňou rozhoreli.

Ty, lekár duší, vyhoj naše rany,

radosťou viery poteš nás vždy v_tiesni.

Kiež aj my Boha velebíme v_šťastí

v_nebeskej vlasti. Amen.

Ant. 1 Svätí evanjelisti vyhľadávali múdrosť svojich predkov a svoje rozprávanie potvrdzovali výrokmi prorokov.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Boh nás vierou v_pravdu povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Ant. 3 Mnohí budú chváliť ich múdrosť a nikdy sa na ňu nezabudne.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 15, 1-2a. 3-4{/r}

Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v_ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Vyrozprávali {*} Slávne a mocné skutky Pánove.

Vyrozprávali {*} Slávne a mocné skutky Pánove.

A zázraky, ktoré urobil. {*}

Slávne a mocné skutky Pánove.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Vyrozprávali {*} Slávne a mocné skutky Pánove.

Ant. na Benediktus: Svätý Lukáš napísal evanjelium Ježiša Krista a v_ňom zvestoval Slnko vychádzajúce z_výsosti.

PROSBY

Dôstojne oslavujme nášho Spasiteľa, ktorý zlomil moc smrti a evanjeliom zjavil život, a pokorne prosme:

Posilňuj svoju Cirkev vo viere a láske.

Ty si dal svojej Cirkvi svätých a vynikajúcich učiteľov;

daj, nech sa kresťania trvale radujú z_ich slávy.

Posilňuj svoju Cirkev vo viere a láske.

Ty si svojmu ľudu odpustil hriechy, keď ťa svätí pastieri o_to prosili ako Mojžiš;

na ich príhovor ustavične očisťuj a posväcuj svoju Cirkev.

Posilňuj svoju Cirkev vo viere a láske.

Ty si svojich svätých pomazal uprostred bratov a zoslal si na nich svojho Ducha;

naplň Duchom Svätým všetkých pastierov svojho ľudu.

Posilňuj svoju Cirkev vo viere a láske.

Ty sám si sa stal trvalou odmenou svätých pastierov;

chráň všetkých, ktorých si získal svojou krvou, aby sa nikdy neodlúčili od teba.

Posilňuj svoju Cirkev vo viere a láske.

MODLITBA

Pane a Bože náš, ty si poslal svätého Lukáša ohlasovať slovom i_písmom tajomstvo tvojej lásky k_chudobným; daj, aby všetci kresťania boli jedno srdce a jedna duša a aby všetky národy uzreli tvoju spásu.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 1, 16-17{/r}

Ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí, najprv Židovi, potom Grékovi. V_ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z_viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý bude žiť z_viery.

Po celej zemi rozlieha sa ich hlas

A ich slová až po končiny sveta.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Sol 2, 2b-4{/r}

Vo svojom Bohu sme našli odvahu hlásať vám Božie evanjelium uprostred mnohých ťažkostí. Lebo naše povzbudzovanie nepochádza z_omylu ani z_nekalých pohnútok, ani nebolo falošné. Ale ako nás Boh vyskúšal, že nám možno zveriť evanjelium, tak hovoríme, nie aby sme sa ľuďom páčili, ale Bohu.

Mali v_úcte Božie ustanovenia

A zachovávali jeho prikázania.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Tim 1, 8b-9{/r}

Trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha. On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v_Kristovi Ježišovi.

Radujte sa a veseľte,

Lebo vaše mená sú zapísané v_nebi.

VEŠPERY

HYMNUS Spievame hymnus ako na ranné chvály.

Ant. 1 Stal som sa služobníkom evanjelia z_daru Božej milosti.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky apoštolov.

Ant. 2 Všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel.

Ant. 3 Dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 1, 3-6{/r}

Vzdávame vďaky Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, vždy, keď sa za vás modlíme, lebo sme počuli o_vašej viere v_Krista Ježiša a o_láske, akú máte k_všetkým svätým, pre nádej, ktorú máte uloženú v_nebi. Už ste o_nej počuli v_pravdivom slove evanjelia. Ono k_vám prišlo a ako na celom svete prináša ovocie a rastie.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Zvestujte pohanom {*} Pánovu slávu.

Zvestujte pohanom {*} Pánovu slávu.

A jeho zázraky všetkým národom. {*}

Pánovu slávu.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zvestujte pohanom {*} Pánovu slávu.

Ant. na Magnifikat: Blahoslavený evanjelista Lukáš, hlásateľ Kristovej miernosti, zaslúžil si dôstojnú slávu v_Cirkvi.

PROSBY

Boh, Otec svetiel, povolal nás skrze evanjelium svojho Syna, aby sme uverili v_pravdu. Prosme ho za jeho svätý ľud:

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Otče, ty si vzkriesil z_mŕtvych svojho Syna, veľkého Pastiera oviec;

daj, aby sme boli jeho svedkami až do končín zeme.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Ty si svojho Syna poslal na svet hlásať radostnú zvesť chudobným;

daj, nech sa evanjelium ohlasuje všetkému stvoreniu.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Ty si svojho Syna poslal rozsievať semeno slova;

pomôž nám, aby sme po namáhavom rozsievaní slova s_radosťou zbierali jeho plody.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Ty si poslal svojho Syna, aby vlastnou krvou zmieril svet s_tebou;

daj, nech všetci spolupracujeme na tomto diele zmierenia.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

Ty si svojho Syna v_nebi posadil po svojej pravici;

prijmi našich zosnulých do kráľovstva blaženosti.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev.

19. októbra

SV. JÁNA DE BRÉBEUF A IZÁKA JOGUES, KŇAZOV, A ICH SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

V_Severnej Amerike v_rokoch 1642 až 1649 domorodí Huróni a Irokézi najprv hrozne zmučili a potom pozabíjali osem členov Spoločnosti Ježišovej, ktorí sa usilovali priviesť tamojších pohanov k_pravej viere. Izák Jogues zomrel 18. októbra 1647, Ján de Brébeuf 16. marca 1648.

Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov, alebo duchovných pastierov: pre kňazov.

MODLITBA

Bože, ty si chcel námahou a vyliatím krvi svätých Jána a Izáka a ich spoločníkov poukázať na blaženú nádej večného kráľovstva; dopraj, prosíme, aby sa na ich príhovor stále upevňovala kresťanská viera.

Tiež 19. októbra

SV. PAVLA OD KRÍŽA, KŇAZA

Narodil sa v_Ovade v_Ligúrii roku 1694. Ako mladík pomáhal otcovi pri obchode. V_túžbe po dokonalom živote zriekol sa všetkého a začal slúžiť chudobným a chorým a zhromaždil okolo seba spoločníkov. Po kňazskej vysviacke čoraz viac pracoval na spáse duší, zakladal domy, činil sa v_apoštolskej práci a umŕtvoval sa tvrdým pokáním. Zomrel v_Ríme 18. októbra 1775.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: rehoľníkov.

MODLITBA

Pane, nech nám svätý kňaz Pavol, ktorého jedinou láskou bol kríž, vyprosí tvoju milosť, aby sme nasledovali jeho príklad a s_odvahou vzali na seba každodenný kríž.

22. októbra

SV. JÁNA PAVLA II., PÁPEŽA

Karol Jozef Wojtyła sa narodil v_roku 1920 vo Wadowiciach v_Poľsku. Potom, keď bol vysvätený na kňaza a zavŕšil teologické štúdiá v_Ríme, sa vrátil do vlasti a vykonával rozličné pastoračné a univerzitné úlohy. Vymenovaný za pomocného biskupa v_Krakove, od roku 1964 za krakovského arcibiskupa, sa zúčastnil ekumenického Druhého vatikánskeho koncilu. Dňa 16. októbra 1978 sa stal pápežom a prijal meno Ján Pavol II. Vyznačoval sa mimoriadnou apoštolskou horlivosťou, zvlášť za rodiny, mladých a chorých, čo ho viedlo k_uskutočneniu nespočetných pastoračných návštev po celom svete; najvýznačnejšie ovocie jeho práce, zanechané v_prospech dedičstva Cirkvi, medzi mnohým iným, je predovšetkým jeho magistérium, promulgovanie Katechizmu Katolíckej cirkvi a kódexov kánonického práva latinskej cirkvi, ako i_východných cirkví. Zomrel zbožne v_Ríme 2. apríla 2005 na vigíliu Druhej veľkonočnej nedele alebo Božieho milosrdenstva. Za svätého ho vyhlásil pápež František 27. apríla 2014, na Druhú veľkonočnú nedeľu.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre pápežov.

MODLITBA

Bože, bohatý na milosrdenstvo, ty si povolal svätého pápeža Jána Pavla viesť tvoju Cirkev; daj, aby sme posilnení jeho náukou s_dôverou otvorili svoje srdcia spásnej milosti Krista, jediného Vykupiteľa človeka.

23. októbra

SV. JÁNA KAPISTRÁNSKEHO, KŇAZA

Narodil sa v_Capestrane v_strednom Taliansku r. 1386. V_Perugii vyštudoval právo a istý čas bol sudcom. Vstúpil do rehole františkánov a stal sa kňazom. Vyvíjal neúnavnú apoštolskú činnosť po celej Európe, aby upevňoval kresťanské mravy alebo bránil vieru proti heretikom. Zomrel v_Ujlaku, dnešnom Iloku (Chorvátsko), roku 1456.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov.

MODLITBA

Bože, ty si povolal svätého Jána, aby v_krušných časoch posmeľoval kresťanský ľud; prosíme ťa, aj nám poskytuj bezpečnú ochranu a svoju Cirkev zachovaj v_trvalom pokoji.

24. októbra

SV. ANTONA MÁRIU CLARETA, BISKUPA

Narodil sa v_Sallente v_Španielsku roku 1807. Po kňazskej vysviacke viac rokov chodil po Katalánsku a kázal ľudu. Založil Spoločnosť misionárov a stal sa biskupom na Kube, kde sa veľmi zaslúžil o_spásu duší. Keď sa vrátil do Španielska, ešte veľa vytrpel za Cirkev. Zomrel pri Fontfroide vo Francúzsku roku 1870.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov.

MODLITBA

Bože, ty si obdaril svätého biskupa Antona Máriu veľkou láskou a trpezlivosťou pri hlásaní evanjelia národom; na jeho príhovor dopraj, aby sme aj my hľadali Božie kráľovstvo a horlivo privádzali svojich blížnych ku Kristovi.

25. októbra

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU V_SPIŠSKOM PODHRADÍ

Sviatok

(len v_Spišskej diecéze)

Dnešná spišská katedrála svätého Martina stojí na mieste prvotného kostola Spišského prepoštstva, založeného kráľom Imrichom roku 1198, podriadeného priamo Svätej Stolici. Po tatárskom plene stojí tu už murovaný prepoštský chrám, postavený v_rokoch 1245–75. Roku 1472–78 prestavbou dostal pôvodne bazilikálny chrám románskeho slohu gotický ráz. V_severnej lodi sa nachádza jedna z_najstarších gotických fresiek z_roku 1317. Prepoštský kostol sa po erigovaní spišského biskupstva roku 1776 stal katedrálnym chrámom. Rok slávnostnej posviacky je 1479. Prvým biskupom bol Karol Salbeck (1776–1787).

Všetko je zo spoločnej časti na výročie posviacky chrámu.

Tiež 25. októbra

SV. MAURA, BISKUPA

___

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov.

MODLITBA

Dobrotivý Bože, svätý Maurus sa s_tebou spájal v_tichu a bol príkladom ustavičnej modlitby, pokory a čistoty; prosíme ťa, pomáhaj nám zjednotiť sa s_tebou na tvoju chválu a na našu spásu i_spásu celého sveta.

26. októbra

VÝROČIE POSVIACKY CHRÁMOV, KTORÝCH DEŇ POSVIACKY JE NEZNÁMY

Slávnosť

(len v_konsekrovaných kostoloch)

Toto výročie sa slávi v_chrámoch, ktorých deň posviacky (konsekrácie) nie je známy.

Všetko je zo spoločnej časti na výročie posviacky chrámu.

27. októbra

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU V_ROŽŇAVE

Sviatok

(len v_Rožňavskej diecéze)

Pôvodne farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, postavený roku 1304, stal sa katedrálnym chrámom pri erigovaní tejto diecézy roku 1776. Dnes po viacerých úpravách a prestavbách je katedrála zmesou gotického, barokového, empírového i_renesančného slohu. Prvým biskupom bol Ján Galgóczy z_dnešného Sládkovičova.

Všetko je zo spoločnej časti na výročie posviacky chrámu.

28. októbra

SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV

Sviatok

Šimonovo meno je v_zozname apoštolov na jedenástom mieste. Nevieme o_ňom nič, iba to, že sa narodil v_Káne Galilejskej a volali ho „Horlivec“.
Júda, nazývaný aj Tadeáš, je ten apoštol, ktorý sa pri Poslednej večeri pýtal Pána, prečo sa chce zjaviť iba svojim učeníkom, a svetu nie (Jn 14, 22).

Zo spoločnej časti na sviatky apoštolov okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Vás, apoštoli, spoločne

nech náš spev slávi slávnostne;

rovnaká milosť volá vás,

tej istej zdobí slávy jas.

Nebeským ohňom zažatý

za Kristom kráčaš v_dojatí,

Šimon, a rád ho zvestuješ,

len preňho žiješ, preňho mrieš.

Telom si brat a spoločník

a duchom Kristov učeník,

Júda, ty Majstra ohlášaš

a spismi bratov vzdelávaš.

Ani jeden sa nechce báť

krv svoju čistú vylievať,

aby aj krvou svedčili,

že pravda je, čo učili.

Vy, hviezdy neba najvyššie,

dbajte, by z_nás nik nezišiel

z_tej cesty viery, ktorá nás

privedie k_žriedlu večných krás.

Buď večná sláva Otcovi,

Synovi, Tešiteľovi;

nech sa nám splnia žiadosti

po večnej svätej radosti. Amen.

MODLITBA

Bože, prostredníctvom svätých apoštolov priviedol si nás k_poznaniu svojho mena; láskavo dopraj, aby na príhovor svätých Šimona a Júdu Cirkev stále vzrastala v_počte veriacich.