SEPTEMBER

3. septembra

SV. GREGORA VEĽKÉHO, PÁPEŽA A UČITEĽA CIRKVI

Spomienka

Narodil sa v_Ríme okolo roku 540. Postupoval v_kariére, až sa stal prefektom Ríma. Potom začal mníšsky život, vysvätili ho za diakona a pôsobil ako pápežský vyslanec v_Carihrade. Dňa 3. septembra 590 bol povýšený na Petrovu katedru, kde bol pravým pastierom v_riadení Cirkvi, v_pomoci chudobným a v_šírení i_upevňovaní viery. Napísal aj veľa mravoučných a teologických diel. Zomrel 12. marca 604.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre pápežov, alebo učiteľov Cirkvi okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Apoštolom si Anglov bol,

teraz spoločník anjelov;

vtedy si získal pohanov,

teraz chráň, Gregor, kresťanov.

Pohŕdaš slávou, nádherou

vo svete hriechmi ranenom;

chudoba Krista Vladára

do bohatstva ťa ponára.

Kristus ťa, veľkňaz najvyšší,

za hlavu Cirkvi povýšil;

Petrovu hodnosť prijímaš,

v_jeho šľapajach kráčať máš.

Vykladáš obdivuhodne

výroky Písma tajomné,

veď sama Pravda kráľovstva

učí ťa poznať tajomstvá.

Ty veľkňaz vzácny, vznešený,

ty svetlo v_Cirkvi, v_umení,

chráň nás, nech nezlomí nás strach

v_nijakých nebezpečenstvách.

Nezrodenému Otcovi

buď sláva, taktiež Synovi,

im rovnakému Duchu buď

tá istá sláva, spieva ľud. Amen.

Ant. na Benediktus: Gregor, vynikajúci pastier, zanechal nám príklad a pravidlo pastoračného života.

MODLITBA

Bože, ty odpúšťaš svojmu ľudu a s_láskou nad ním vládneš; na príhovor svätého pápeža Gregora udeľ ducha múdrosti všetkým, čo majú účasť na vedení tvojho ľudu, aby z_čnostného života veriacich mali večnú radosť duchovní pastieri.

VEŠPERY

HYMNUS Apoštol ako na ranné chvály.

Ant. na Magnifikat: Čo pápež Gregor hlásal, to skutkami napĺňal, a Kristovo tajomstvo, ktoré zvestoval, urobil zjavným svojím životom.

6. septembra

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU V_KOŠICIACH

Sviatok

(len v_Košickej diecéze)

Košická katedrála svätej Alžbety je vynikajúce dielo gotického staviteľstva a výtvarného umenia a právom sa počíta medzi najvýznačnejšie pamiatky kultúrneho sveta. Tento kostol postavili na mieste bývalého farského kostola z_13. storočia. Stavba bola zhruba dohotovená roku 1438. Keď sa 9. augusta 1804 zriadila Košická diecéza, Dóm svätej Alžbety sa stal katedrálnym chrámom. Prvým biskupom bol Ondrej Szabó. Po veľkých reštauračných prácach biskup Jozef Samassa 6. septembra 1896 košickú katedrálu slávnostne posvätil.

Všetko je zo spoločnej časti na výročie posviacky chrámu.

7. septembra

SV. MARKA KRIŽINA, MELICHARA GRODZIECKEHO A ŠTEFANA PONGRÁCZA, KŇAZOV A MUČENÍKOV

Spomienka

Začiatkom 17. storočia počas náboženských nepokojov a bojov chytili v_Košiciach troch kňazov, ktorí sa horlivo starali o_spásu duší: Marka Križína a jeho spoločníkov Štefana Pongrácza a Melichara Grodzieckého zo Spoločnosti Ježišovej. Sľubmi i_mučením ich nútili, aby zapreli pravú vieru, a 7. septembra 1619 ich kruto pozabíjali. Pápež Pius X. ich 15. januára 1905 zapísal do zoznamu blahoslavených a Ján Pavol II. ich v_Košiciach 2. júla 1995 vyhlásil za svätých.

Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov.

MODLITBA

Bože, ty si dal svojmu ľudu vo svätých košických mučeníkoch Markovi, Melicharovi a Štefanovi horlivých pastierov a hrdinov pravej viery; na ich príhovor dožič nám útechu v_súženiach a pomôž nám utvrdzovať sa vo viere.

8. septembra

NARODENIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Sviatok

INVITATÓRIUM

Ant. Oslavujme narodenie Panny Márie: klaňajme sa Kristovi, jej Synovi a nášmu Pánovi.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Ty, Pani sveta, spanilá,

vznešená neba kráľovná,

ty, hviezda morská žiarivá,

panenská matka čarovná.

Milo sa zjav a ožiar svet,

kde sa zlo s_dobrom preteká,

prines a daj nám spásny kvet,

Ježiša – Bohočloveka!

Slávime sviatok ročitý,

máš slávne narodeniny,

celý svet radosť pocíti

nad dcérou slávnej rodiny.

Na tejto zemi zrodení

skrz teba nebu patríme,

lebo sme s_Bohom zmierení

Pokojom, ktorým tvoj Syn je.

Trojici svätej sláva buď

na veky vekov vznešená,

že môže volať Boží ľud:

Hľa, Matka Cirkvi blažená. Amen.

Ant. 1 Slávna Panna Mária pochádza z_Abrahámovho potomstva, z_Júdovho kmeňa, zo slávneho Dávidovho rodu.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Narodenie najsvätejšej Panny ožiarilo svet; jej rod je blahoslavený, jej koreň svätý a jej plod požehnaný.

Ant. 3 Nábožne slávme narodenie blahoslavenej Márie, aby sa ona prihovárala za nás u_Pána, Ježiša Krista.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 11, 1-3{/r}

Z_kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z_jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Boh si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Boh si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Do svojho stánku ju voviedol. {*}

A dal jej prednosť pred všetkými.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Boh si ju vyvolil {*} A dal jej prednosť pred všetkými.

Ant. na Benediktus: Tvoje narodenie, Panna, Božia Rodička, zvestovalo radosť celému svetu, lebo z_teba vyšlo slnko spravodlivosti, Kristus, náš Boh. On zrušil kliatbu a priniesol požehnanie, zahanbil smrť a udelil nám večný život.

PROSBY sú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, udeľ nám svoju nebeskú milosť, a keďže narodenie Spasiteľa z_presvätej Panny bolo počiatkom našej spásy, nech oslava jej narodenia upevní pokoj na celom svete.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Dnes je narodenie svätej Márie, Panny; jej slávny život osvecuje všetky veky.

Ant. 2 Žiari nám Mária, ktorá vzišla z_kráľovského rodu; a my z_celej duše oddaní prosíme, aby nám pomáhala svojimi prosbami.

Ant. 3 Z_celého srdca a z_celej duše spievajme na slávu Kristovi v_tento svätý sviatočný deň vznešenej Bohorodičky Márie.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Pies 6, 10{/r}

Kto je tá, čo vychádza ako ranná zora, krásna ako mesiac, čistá ako slnko, hrozná ako usporiadaný šík bojovníkov?

Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo

A zachovávajú ho.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jdt 13, 18. 19{/r}

Požehnaná si, dcéra, od Boha najvyššieho nad všetky ženy na svete. A zvelebený je Pán, Boh náš, ktorý stvoril nebo i_zem a ktorý ťa viedol, aby si úderom zasiahla hlavu kniežaťa našich nepriateľov. Preto nevymizne tvoja chvála zo sŕdc ľudí, ktorí si budú naveky pripomínať Pánovu silu.

Blahoslavené lono Panny Márie,

Lebo nosilo Syna večného Otca.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 21, 3{/r}

Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s_nimi.

Požehnaná si medzi ženami

A požehnaný je plod tvojho života.

VEŠPERY

HYMNUS

Blažená Božia rodička,

lesk ľudstva, ty zjav spanilý,

skrz teba sme sa – deti tmy_–

na synov svetla zmenili.

Mária, dcéra kráľovská,

zrodená z_rodu Dávida,

tú slávu, čo máš od Syna,

z_kráľovských predkov kto ti dá?

Z_bútleho kmeňa odrež nás

a naštep na kmeň, na nový,

by celé ľudstvo stalo sa

kráľovským kňazstvom Kristovým.

Nech tvoje sväté modlitby

nás všetkých, čo ťa velebia,

z_osídel hriechu vytrhnú

a privedú raz do neba.

Sláva buď svätej Trojici,

že v_tebe, Panna vznešená,

nám vzácny poklad daruje

a celé ľudstvo požehná. Amen.

Ant. 1 Z_Jesseho pokolenia vzišla Mária a do jej panenského lona zostúpil Duch Najvyššieho.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

Ant. 2 Dnes slávime narodenie blahoslavenej Márie Panny; veď aj Boh zhliadol na jej krásu a poníženosť a obľúbil si ju.

Ant. 3 Nech oroduje za nás u_Pána požehnaná a ctihodná svätá Mária, panenská Bohorodička, ktorej narodenie slávime.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 9, 4-5{/r}

Oni sú Izraeliti, majú adoptívne synovstvo, slávu, zmluvy, zákonodarstvo, bohoslužbu, prisľúbenia. Ich sú praotcovia a z_nich podľa tela pochádza Kristus; on je nad všetkým Boh, zvelebený naveky. Amen.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Zdravas’, Mária, milosti plná, {*} Pán s_tebou.

Zdravas’, Mária, milosti plná, {*} Pán s_tebou.

Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. {*}

Pán s_tebou.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zdravas’, Mária, milosti plná, {*} Pán s_tebou.

Ant. na Magnifikat: Slávme vznešený zrod slávnej Panny Márie, veď Pán zhliadol na jej poníženosť a ona podľa anjelovho slova počala Vykupiteľa sveta.

PROSBY sú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

9. septembra

SV. PETRA CLAVERA, KŇAZA

Peter Claver sa narodil vo Verdú v_Španielsku roku 1580. Na Barcelonskej univerzite študoval literatúru a umenie a potom vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Misionárske povolanie vybadal v_sebe najmä zásluhou svätého Alfonza Rodrigueza, vrátnika v_kolégiu na Mallorke. Za kňaza bol vysvätený, keď bol na misiách v_Kolumbii, a tam až do smrti konal apoštolát medzi černošskými otrokmi. Na základe sľubu sa stal „navždy služobníkom Etiópčanov“. Celkom vyčerpaný zomrel v_Cartagene v_Kolumbii 8. septembra 1654.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: tých, čo konali skutky milosrdenstva.

MODLITBA

Bože, ty si urobil svätého Petra sluhom otrokov a obdaril si ho obdivuhodnou láskou a trpezlivosťou v_jeho úsilí pomôcť im; na jeho orodovanie daj, aby sme hľadali záujmy Ježiša Krista a blížnych milovali skutkom a pravdou.

12. septembra

MENA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE / NAJSVÄTEJŠIEHO MENA MÁRIA

Sviatok Máriinho mena zaviedli v_16. storočí v_Španielsku, roku 1683 ho pápež Inocent XI. ustanovil pre celú západnú Cirkev na poďakovanie za víťazstvo nad Turkami pri Viedni. Z_rímskeho všeobecného kalendára bol v_roku 1970 vypustený, lebo sa pociťoval ako duplicita so sviatkom Narodenia Panny Márie. Naďalej však s_povolením Svätej Stolice zostal v_partikulárnych kalendároch. Sv. Ján Pavol II. spomienku Mena Prebl. Panny Márie znova zaradil do rímskeho všeobecného kalendára v_roku 2001.

Zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

MODLITBA

Všemohúci Bože, prosíme ťa, dopraj, aby preblahoslavená Panna Mária sprostredkovala dobrodenia tvojho milosrdenstva všetkým, čo oslavujú jej slávne meno.

13. septembra

SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Spomienka

Narodil sa v_Antiochii okolo roku 349. Dostal vynikajúcu výchovu a začal viesť asketický život. Po kňazskej vysviacke vykonával veľmi užitočnú kazateľskú službu. Roku 397 ho zvolili za carihradského biskupa a bol znamenitým pastierom. Usiloval sa dôsledne naprávať mravný život kléru i_veriacich. Upadol do nemilosti cisárskeho dvora a závistlivcov a dvakrát musel ísť do vyhnanstva. Vysilený útrapami zomrel v_Ponte neďaleko Komany 14. septembra 407. Veľa povedal a napísal na objasnenie katolíckeho učenia a na správne formovanie kresťanského života, takže si zaslúžil volať sa Zlatoústym (gr. Chryzostomos).

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov, alebo učiteľov Cirkvi.

RANNÉ CHVÁLY A VEŠPERY

HYMNUS

Občania neba chválami ťa venčia,

Ján Zlatoústy, ušľachtilý veľkňaz;

aj my ťa s_nimi ctíme spevmi, mravmi,

učiteľ slávny.

Mocnú reč majú tvoje zlaté ústa,

bohatej lásky plody – tvoje slová

padajú ladne, no aj ostro bijú

tých, čo zle žijú.

Zrkadlom čností veriacim vždy bol si

a svojmu ľudu svietiš zásluhami,

za Pavlom kráčaš, Kristovým si svedkom,

pre všetkých všetko.

Nič nezlomí ťa, ani hnevy vládcov

neskrotia teba; vyhnanstvom ťa trescú;

no budeš slávnym tam pred večným sudcom,

mučeník srdcom!

Oporou buď nám svojím príhovorom,

by sme na ceste k_Bohu neochabli

a horiac láskou, s_tebou raz spievali

Pánovi chvály. Amen.

MODLITBA

Bože, sila dúfajúcich v_teba, ty si dal svätému Jánovi Zlatoústemu obdivuhodnú výrečnosť a hrdinskú odvahu v_prenasledovaniach; prosíme ťa, osvieť našu myseľ jeho slovom a našu vôľu povzbuď jeho nezdolnou trpezlivosťou.

14. septembra

POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA

Sviatok

Ak je nedeľa:

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS Zástavy kráľa ako na druhé vešpery.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Ukrižovaný vstal z_mŕtvych a vykúpil nás. Aleluja. Žalm 147, I

Ant. 2 Uprostred svätého mesta Jeruzalema je strom života a lístie stromu je na uzdravenie národov. Aleluja. II

Ant. 3 Hľadajme slávu v_kríži nášho Pána Ježiša Krista. Chválospev

Flp 2, 6-11

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 1, 23-24{/r}

Ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov, ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Toto znamenie bude na nebi, {*} Keď príde Pán.

Toto znamenie bude na nebi, {*} Keď príde Pán.

Zodvihnite hlavu: blíži sa vaše vykúpenie. {*}

Keď príde Pán.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Toto znamenie bude na nebi, {*} Keď príde Pán.

Ant. na Magnifikat: Mesiáš mal trpieť, vstať z_mŕtvych, a tak vojsť do svojej slávy.

PROSBY

S_dôverou prosme nášho Vykupiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom:

Pre tajomstvo tvojho umučenia prijmi nás do svojho kráľovstva.

Kriste, ty si sa zriekol seba samého, vzal si si prirodzenosť sluhu a stal si sa podobný ľuďom;

daj, nech členovia Cirkvi napodobňujú tvoju poníženosť.

Pre tajomstvo tvojho umučenia prijmi nás do svojho kráľovstva.

Kriste, ty si sa uponížil, stal si sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži;

pomáhaj nám byť poslušnými a trpezlivými ako ty.

Pre tajomstvo tvojho umučenia prijmi nás do svojho kráľovstva.

Kriste, Boh ťa povýšil a dal ti meno, ktoré je nad každé iné meno;

daj svojim veriacim silu vytrvať vo viere a uznávať ťa za svojho Pána.

Pre tajomstvo tvojho umučenia prijmi nás do svojho kráľovstva.

Kriste, na tvoje meno sa zohýna každé koleno v_nebi, na zemi i_v_podsvetí;

vlej do sŕdc ľudí vzájomnú lásku, aby sa ti klaňali v_pokoji.

Pre tajomstvo tvojho umučenia prijmi nás do svojho kráľovstva.

Kriste, o_tebe každý jazyk vyzná, že si Pán, na slávu Boha Otca;

prijmi našich zosnulých bratov a sestry do kráľovstva večnej blaženosti.

Pre tajomstvo tvojho umučenia prijmi nás do svojho kráľovstva.

MODLITBA

Bože, ty si poslal na svet svojho jednorodeného Syna, aby smrťou na kríži spasil všetkých ľudí; daj, prosíme, aby sme na zemi stále lepšie poznávali tajomstvo jeho vykupiteľskej smrti a dosiahli účasť na jeho sláve v_nebi.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, Kráľovi, ktorý bol za nás povýšený na kríž.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Kríž vzácny, symbol tajomný,

žiari nad svetom, národmi;

nevinný Kristus na ňom pnel,

celého ľudstva Spasiteľ.

Je vznešenejší tento strom

než cédre, čo má Libanon,

nerodí škodné ovocie,

jeho plod život prinesie!

Kráľ a Pán dobrý, Kriste náš,

ochraňuj stále, v_každý čas

nás, svoj ľud, pred zla vábením

tohto kríža znamením.

Aby sme spevom radostným

a srdcom vrúcnym, oddaným

len tebe stále vzdávali

povinný vďak a pochvaly.

Ježišu, tebe, Otcovi

i_Duchu Tešiteľovi

nech je vždy sláva za tvoj kríž,

ktorý nás dvíha k_tebe blíž. Amen.

Ant. 1 Vzal na seba svätý kríž, ten, čo peklo rozvrátil; on sa mocou prepásal, na tretí deň z_mŕtvych vstal.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Skvie sa požehnaný kríž, na ktorom viselo Pánovo telo a jeho krv obmyla naše rany.

Ant. 3 Žiari vznešený kríž, cez ktorý sa vrátila svetu spása; kríž víťazí, kríž kraľuje, kríž zaháňa neprávosť. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 2, 9-10{/r}

Vidíme, že Ježiš bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť, aby z_Božej milosti okúsil smrť za všetkých. Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko, ktorý priviedol mnoho synov do slávy, zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Klaniame sa ti, Kriste, {*} A dobrorečíme ti.

Klaniame sa ti, Kriste, {*} A dobrorečíme ti.

Lebo si svojím krížom vykúpil svet. {*}

A dobrorečíme ti.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Klaniame sa ti, Kriste, {*} A dobrorečíme ti.

Ant. na Benediktus: Pane, vzdávame úctu tvojmu krížu, velebíme a oslavujeme tvoje zmŕtvychvstanie, lebo drevo kríža prinieslo radosť celému svetu.

PROSBY

S_dôverou prosme nášho Vykupiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom:

Spas nás svojím krížom, Pane.

Boží Syn, ty si znakom medeného hada uzdravoval izraelský ľud;

ochraňuj nás dnes od každého hriechu.

Spas nás svojím krížom, Pane.

Syn človeka, ty si bol vyzdvihnutý na kríži ako Mojžišov had na púšti;

povýš nás do radostí svojho kráľovstva.

Spas nás svojím krížom, Pane.

Jednorodený Syn Otca, ty si prišiel na svet, aby nezahynul nik, kto v_teba uverí;

udeľ večný život všetkým, čo ťa s_dôverou hľadajú.

Spas nás svojím krížom, Pane.

Milovaný Syn Otca, ty si neprišiel na svet, aby si svet odsúdil, ale aby sa skrze teba svet spasil;

daruj našim príbuzným vieru, aby nezahynuli.

Spas nás svojím krížom, Pane.

Večný Syn Otca, ty si prišiel oheň vrhnúť na zem a chcel si, aby vzplanul;

daj, nech žijeme podľa pravdy, aby sme mohli žiariť tvojím svetlom.

Spas nás svojím krížom, Pane.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS

Zástavy Kráľa vejú, hľa,

a kríž tajomstvom plápolá,

keď telo Tvorcu človeka

na kríži bolesť preniká.

Hrot ostrý prešiel srdcom až,

aby zachránil život náš;

krv s_vodou z_neho prúdila,

by nás od hriechov obmyla.

Strom vzácny, krvou sfarbený,

z_teba Kráľ vládne zmučený;

len tvoj kmeň má tú veľkú česť:

smie také sväté údy niesť.

Strom šťastný, v_tvojich konároch

visela spása sveta, Boh;

on nášmu telu večnosť dal,

podsvetiu korisť odobral.

Oltár a Obeť pozdravme

a umučenie oslávme:

on umrel, aby človek žil;

Kristus nad smrťou zvíťazil.

Zdrav buď, kríž, nádej jediná!

V_posvätnom čase mučenia

nábožným milosť rozmnožuj,

zdvihni tých, čo vstať nemôžu.

Ty žriedlo spásy, Trojica,

nech všetko tebe korí sa;

tajomstvo kríža víťazí,

daj verným s_tebou v_sláve žiť. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Nesmierne dielo lásky! Vtedy zomrela smrť, keď na dreve kríža zomrel Život. Žalm 110, 1-5. 7

Ant. 2 Pane, vzdávame úctu tvojmu krížu a pripomíname si tvoje slávne umučenie; zmiluj sa nad nami, veď si trpel za nás. Žalm 116, 10-19

Ant. 3 Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Chválospev

Zjv 4, 11; 5, 9. 10. 12

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 1, 23-24{/r}

Ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov, ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Vznešený kríž, {*} Na tebe triumfoval Kráľ anjelov.

Vznešený kríž, {*} Na tebe triumfoval Kráľ anjelov.

A svojou krvou obmyl naše rany. {*}

Na tebe triumfoval Kráľ anjelov.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Vznešený kríž, {*} Na tebe triumfoval Kráľ anjelov.

Ant. na Magnifikat: Svätý kríž, obdivuhodné znamenie víťazstva, nech máme skrze teba účasť na Kristovej sláve.

PROSBY ako na prvé vešpery.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Kriste, Spasiteľ, zachráň nás mocou kríža; ty si zachránil Petra na mori, zmiluj sa nad nami.

Ant. 2 Spasiteľ sveta, zachráň nás, veď ty si nás vykúpil svojím krížom a svojou krvou; pomáhaj nám, prosíme ťa, Bože náš.

Ant. 3 Kriste, Vykupiteľ, zachráň nás svojím krížom, veď ty si svojou smrťou našu smrť premohol a svojím zmŕtvychvstaním obnovil si nám život.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 5, 7{/r}

Kristus v_dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti; a bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A hoci bol Synom, z_toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti; a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 1, 7-8{/r}

V_Kristovi máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul.

Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva,

Nech ospevuje tvoje meno, Pane.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 1, 18-19{/r}

Zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka.

Toto znamenie kríža bude na nebi,

Keď príde Pán súdiť.

15. septembra

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA

Slávnosť

Obraz trpiacej Panny Márie pod Pánovým krížom bol nášmu národu odpradávna útechou a posilou v_toľkých utrpeniach. Najznámejším pútnickým miestom na počesť Sedembolestnej Panny je šaštínsky chrám, kde sa ona osobitne uctieva. Sem prichádzajú veriaci zo všetkých strán ako synovia a dcéry k_svojej milovanej Matke. Pápež Benedikt XIII. roku 1727 rozšíril sviatok Sedembolestnej pre celú Cirkev, čo ešte zvýšilo úctu k_nej v_našom národe. Pápež Pavol VI. roku 1964 vyznačil šaštínsky mariánsky chrám titulom „basilica minor“ a roku 1966 ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú patrónku celého Slovenska u_Boha.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Mária Panna bolestná,

patrónka nášho Slovenska,

ty poznáš všetky úzkosti,

buď s_nami v_žiali, v_radosti.

Ty nesieš všetkým útechu

a chrániš verných od hriechu;

voláme k_tebe v_každý čas:

u_Syna svojho pros za nás.

S_dôverou k_tebe ideme,

k_srdcu sa tvojmu vinieme;

drž si nás, Matka láskavá,

zahynúť nedaj v_záplavách.

Buď nám vždy mocnou ochranou

pred zlobou hriechu, bludných snov,

ty, čo si stála v_ohni rán

pod krížom, keď Pán umieral.

Vieru nám chráň vždy v_istote,

pomáhaj mladým v_čistote,

v_Kristovi aby žiarila

mlaď naša verná, premilá.

Si Matka Cirkvi preslávna,

pozri, jak túžia kresťania

jednotu Cirkvi obnoviť:

spoj všetkých v_jedno v_Kristovi.

Ježišu, Synu vznešenej

Márie Panny bolestnej,

buď sláva tebe, Otcovi

aj Duchu Tešiteľovi. Amen.

Ant. 1 Simeon, človek spravodlivý a nábožný, povedal Márii: Tvoju vlastnú dušu prenikne meč.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

Ant. 2 Pri Ježišovom kríži stála jeho matka Mária.

Ant. 3 V_Kristovi máme vykúpenie skrze jeho krv.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Tim 2, 10-12a{/r}

Všetko znášam pre vyvolených, aby aj oni dosiahli spásu, ktorá je v_Kristovi Ježišovi, a večnú slávu. Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s_ním zomreli, s_ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, s_ním budeme aj kraľovať.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Stála svätá Mária, Kráľovná neba a Pani sveta {*} Pri Pánovom kríži.

Stála svätá Mária, Kráľovná neba a Pani sveta {*} Pri Pánovom kríži.

Šťastná je, veď bez smrti získala palmu mučeníctva. {*}

Pri Pánovom kríži.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Stála svätá Mária, Kráľovná neba a Pani sveta {*} Pri Pánovom kríži.

Ant. na Magnifikat: Keď Ježiš videl stáť pri kríži matku a učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn! Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka!

PROSBY

Z_celého srdca chváľme všemohúceho Boha Otca, lebo z_jeho vôle oslavujú Pannu Máriu, matku jeho Syna, všetky pokolenia, a pokorne ho prosme:

Nech oroduje za nás Sedembolestná.

Bože, ty konáš vo svete veľké veci: poníženú Pannu Máriu si ustanovil za matku Cirkvi;

daj, nech ju blahoslavia všetky pokolenia.

Nech oroduje za nás Sedembolestná.

Ty si nám dal Pannu Máriu za matku a patrónku;

na jej orodovanie udeľ nášmu národu pokoj a spásu.

Nech oroduje za nás Sedembolestná.

Ty si posilňoval Pannu Máriu, keď stála pod krížom, a pri vzkriesení svojho syna si ju naplnil radosťou;

uľahči trpiacim a posilni ich nádej.

Nech oroduje za nás Sedembolestná.

Ty si Pannu Máriu urobil pozornou voči tvojmu slovu a svojou vernou služobnicou;

na jej príhovor urob z_našich biskupov a kňazov verných služobníkov tvojho Syna a správcov jeho tajomstiev.

Nech oroduje za nás Sedembolestná.

Ty si dal Panne Márii plnosť milosti;

daruj nám vytrvalosť vo viere a láske.

Nech oroduje za nás Sedembolestná.

Ty si bolestnú Pannu korunoval za Kráľovnú neba;

daj, nech sa naši zosnulí naveky radujú so všetkými svätými v_tvojom kráľovstve.

Nech oroduje za nás Sedembolestná.

MODLITBA

Všemohúci Bože, ty si dal prebolestnej Matke Márii silu, aby stála pri tvojom ukrižovanom Synovi a spolu s_ním trpela; daj, prosíme, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný kríž v_spojení s_Kristom, a tak dosiahli účasť na jeho zmŕtvychvstaní.

INVITATÓRIUM

Ant. Oslavujme bolestnú Pannu, našu patrónku; klaňajme sa Kristovi, jej Synovi a nášmu Pánovi.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Svätá Matka, Krista rany,

ktorými bol doráňaný,

hlboko mi v_srdce vtlač.

Na bolestiach Syna tvojho

za mňa z_lásky trpiaceho

nech mám podiel, v_srdci plač.

Daj, nech s_tebou plačem, kvílim

a nech s_Kristom spolucítim,

kým len tu ja budem žiť.

Pod krížom stáť s_tebou túžim,

k_tebe v_žiali sa pridružím

a chcem s_tebou žalostiť.

Panna panien prevznešená,

aj pre mňa si zúbožená,

preto s_tebou nariekam.

Daj, nech Kristovu smrť nosím

a na kríži účasť prosím,

rany jeho uctievam.

Raň ma bôľmi Krista Pána,

svätým krížom opoj aj mňa

i_krvou Nevinného.

A pred večným ohňom chráň ma,

pomáhaj mi, svätá Panna,

v_deň súdu posledného.

Nech je mi kríž útočišťom,

Kristova smrť – život s_Kristom;

vyprosuj mi milosti.

A keď moje telo skoná,

daj, nech moja duša spozná

život rajskej radosti. Amen.

Ant. 1 Moja duša sa vinie k_tebe, Pane Ježišu.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Radujme sa, keď máme účasť na Kristových utrpeniach.

Ant. 3 Boh chcel skrze Kristovu krv zmieriť všetko so sebou.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 1, 24-25{/r}

Teraz sa radujem v_utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev. Ja som sa stal jej služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás, aby som naplnil Božie slovo.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Nech tvojím prostredníctvom, Panna Mária, {*} Čerpáme spásu.

Nech tvojím prostredníctvom, Panna Mária, {*} Čerpáme spásu.

Z_Kristových rán. {*}

Čerpáme spásu.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Nech tvojím prostredníctvom, Panna Mária, {*} Čerpáme spásu.

Ant. na Benediktus: Raduj sa, Matka bolestná; veď po toľkých zápasoch si v_nebi pri svojom milovanom Synovi, ovenčená slávou ako Kráľovná celého sveta.

PROSBY

Oslavujme nášho Spasiteľa, ktorý sa narodil z_Panny Márie, a prosme ho:

Pozri na bolestnú Matku a vyslyš nás.

Pane, pri tvojom obetovaní Simeon predpovedal tvojej matke Márii, že jej dušu prenikne meč bolesti;

posilňuj tých, čo trpia pre tvoje meno.

Pozri na bolestnú Matku a vyslyš nás.

Ježišu Kriste, tvoja matka Mária a svätý Jozef utekali s_tebou do Egypta;

pomáhaj vyhnancom a všetkým, čo nemajú strechu nad hlavou.

Pozri na bolestnú Matku a vyslyš nás.

Ježišu, Syn Otca, tvoji rodičia ťa s_bolesťou hľadali;

priveď do domu svojej Cirkvi všetky jej roztratené deti.

Pozri na bolestnú Matku a vyslyš nás.

Dobrotivý Ježišu, keď si zomieral na kríži, Pannu Máriu si dal Jánovi za matku;

daj, aby sme žili tak, ako sa sluší na jej deti.

Pozri na bolestnú Matku a vyslyš nás.

Kriste, Kráľ slávy, ty si svoju bolestnú Matku vzal do neba;

udeľ nášmu ľudu, ktorý si uctieva jej bolesti, vytrvalosť vo viere, úľavu v_utrpení a slávu večného života.

Pozri na bolestnú Matku a vyslyš nás.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 V_úzkosti som volal a Pán ma vyslyšal.

Ant. 2 Ty, čo na nebesiach prebývaš, zmiluj sa nad nami, lebo už máme dosť pohŕdania.

Ant. 3 Zmeň, Pane, naše zajatie, aby sa v_tebe radovalo naše srdce.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 3, 13{/r}

Peter prehovoril k_ľudu: „Boh našich otcov oslávil svojho služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť.“

Nech tvojím prostredníctvom, Panna Mária, čerpáme spásu

Z_Kristových rán.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 10, 39{/r}

My sme svedkami všetkého, čo Ježiš robil v_judejskej krajine i_v_Jeruzaleme. Ale zavesili ho na drevo a zabili.

Pri Ježišovom kríži stála

Jeho matka Mária.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 13, 29-30{/r}

Keď splnili všetko, čo bolo o_ňom napísané, sňali ho z_dreva a uložili do hrobu. Ale Boh ho vzkriesil z_mŕtvych.

Keď sňali Ježišovo telo z_kríža,

Vzala ho matka do svojho náručia.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS je ako na prvé vešpery.

Ant. 1 Kristus je náš pokoj; on nás skrze kríž zmieril s_Bohom.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

Ant. 2 Priblížme sa k_mestu živého Boha a k_Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy.

Ant. 3 V_Kristovi máme vykúpenie skrze jeho krv.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 4, 4-7{/r}

Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“ A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Stála svätá Mária, Kráľovná neba a Pani sveta {*} Pri Pánovom kríži.

Stála svätá Mária, Kráľovná neba a Pani sveta {*} Pri Pánovom kríži.

Šťastná je, veď bez smrti získala palmu mučeníctva. {*}

Pri Pánovom kríži.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Stála svätá Mária, Kráľovná neba a Pani sveta {*} Pri Pánovom kríži.

Ant. na Magnifikat: Keď Ježiš videl stáť pri kríži matku a učeníka, ktorého miloval, povedal matke: Žena, hľa, tvoj syn! Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka!

16. septembra

SV. KORNELA, PÁPEŽA, A CYPRIÁNA, BISKUPA, MUČENÍKOV

Spomienka

Kornela vysvätili za biskupa rímskej cirkvi roku 251. Bojoval proti schizmatikom novaciánom. Podporoval ho Cyprián, čo upevnilo jeho autoritu. Cisár Gallus ho poslal do vyhnanstva. Zomrel roku 253 neďaleko Civitavecchie. Jeho telo preniesli do Ríma a pochovali na Kalixtovom cintoríne.
Cyprián sa narodil v_Kartágu okolo roku 210 v_pohanskej rodine. Prijal vieru, stal sa kňazom a roku 249 ho vysvätili za biskupa mesta. V_búrlivých časoch vynikajúco riadil Cirkev činmi i_písmom. Za Valeriánovho prenasledovania musel ísť najprv do vyhnanstva a potom 14. septembra 258 zomrel ako mučeník.

Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov, alebo duchovných pastierov.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Vzácna smrť, ktorá si kúpila za cenu svojej krvi nesmrteľnosť.

MODLITBA

Bože, vo svätom pápežovi Kornelovi a vo svätom biskupovi Cypriánovi dal si svojej Cirkvi horlivých duchovných pastierov a neohrozených mučeníkov; na ich orodovanie upevni našu vieru a povzbuď nás k_modlitbe a práci za jednotu Cirkvi.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Aká šťastná je naša Cirkev, lebo ju zdobí slávna krv Kristových mučeníkov.

17. septembra

SV. RÓBERTA BELLARMÍNA, BISKUPA A UČITEĽA CIRKVI

Narodil sa roku 1542 v_meste Montepulciano v_Toskánsku. V_Ríme vstúpil do Spoločnosti Ježišovej, a keď ho vysvätili za kňaza, viedol slávne dišputy na obranu katolíckej viery a na Rímskom kolégiu prednášal teológiu. Bol vybraný za kardinála a vymenovaný za biskupa v_Capue. Na rímskych kongregáciách pomáhal riešiť veľa otázok, ktoré prinášala doba. Zomrel v_Ríme roku 1621.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre biskupov, alebo učiteľov Cirkvi.

MODLITBA

Bože, svätého biskupa Róberta si obdaril vynikajúcou učenosťou a nezlomnou odvahou, aby bránil vieru tvojej Cirkvi; na jeho orodovanie pomáhaj svojmu ľudu zachovať si neporušenú vieru a dosvedčovať ju v_každodennom živote.

Tiež 17. septembra

SV. HILDEGARDY Z BINGENU, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI

___

Zo spoločnej časti na sviatky panien, alebo rehoľníčky.

MODLITBA

Bože, prameň života, ty si svätú pannu Hildegardu naplnil prorockým duchom; daj, prosíme, aby sme podľa jej príkladu a na jej príhovor poznali tvoje cesty a v_temnote tohto veku spoznali svetlo tvojej slávy.

19. septembra

SV. JANUÁRA, BISKUPA A MUČENÍKA

Bol beneventským biskupom. Mučenícku smrť vedno so svojimi spoločníkmi podstúpil za Diokleciánovho prenasledovania v_Neapole, kde má veľkú úctu.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka, alebo duchovných pastierov: pre biskupov.

MODLITBA

Bože, v_dnešný deň nám dovoľuješ osláviť mučeníctvo svätého biskupa Januára; daj, prosíme, aby sme sa tešili z_jeho spoločenstva vo večnej blaženosti.

20. septembra

SV. ANDREJA KIMA TAEGONA, KŇAZA, PAVLA CHONGA HASANGA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

Spomienka

Kresťanská viera vstúpila prvý raz na kórejskú pôdu začiatkom 17. storočia zásluhou niekoľkých laikov. Silné a živé kresťanské spoločenstvo bez pastierov viedli a udržiavali až do roku 1836 takmer iba laici. V_tom roku tajne prišli do krajiny prví misionári z_Francúzska. Z_tohto spoločenstva vzišlo 103 svätých mučeníkov za prenasledovania v_rokoch 1839, 1846 a 1866. Medzi nimi vyniká prvý kňaz a horlivý pastier duší Ondrej Kim Taegon a význačný laický apoštol Pavol Chong Hasang. Ostatní sú zväčša laici, muži, ženy, manželia i_slobodní, starci, mladí ľudia aj deti, ktorí svojím utrpením a vzácnou mučeníckou krvou posvätili bohaté začiatky Cirkvi v_Kórei.

Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov.

MODLITBA

Bože, ty rozmnožuješ počet svojich adoptívnych synov a dcér vo svete a z_krvi svätých mučeníkov Andreja a jeho spoločníkov si urobil semeno nových kresťanov; daj, aby nám pomáhal ich príhovor a posilňoval nás ich príklad.

21. septembra

SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU

Sviatok

Narodil sa v_Kafarnaume. Keď ho Ježiš povolal, bol vyberačom mýta. Napísal evanjelium po hebrejsky a podľa tradície ho hlásal na Východe.

Zo spoločnej časti na sviatky apoštolov okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Blažený Lévi, veleba

okolo tvojej postavy

svedčí, že Boh je láskavý,

že pre hriech zúfať netreba.

Kým sedíš, Matúš, na mýte,

kým za clom sliedia pohľady,

Kristus ti núka poklady,

čo trvať budú večite.

Poslúchneš, ideš za Kristom,

oheň ti srdce rozpáli;

on ti dá veniec trvalý

kniežaťa v_nebi naisto.

Skutky a reči Kristove

značíš, jak včela zbiera med,

a uchovávaš, aby svet

mal rajský pokrm v_tom slove.

Po zemi hlásaš Ježiša

a krvou zvečníš vyznanie,

bo koho láska prevanie,

len kríže smäd mu utíšia.

Apoštol hoden oslavy,

mučeník, evanjelista,

s_láskou nás voveď pred Krista,

nech si nás sprava postaví. Amen.

Ant. na Benediktus: Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: Poď za mnou! On vstal a išiel za ním.

MODLITBA

Bože, vo svojom nesmiernom milosrdenstve si mýtnika Matúša vyvolil za apoštola; daj, aby sme podľa jeho príkladu a na jeho príhovor verne kráčali za tebou a pevne sa ťa pridŕžali.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu, hovorí Pán. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.

22. septembra

SV. EMERÁMA, BISKUPA A MUČENÍKA

Spomienka

(len v_Nitrianskej diecéze)

Emerám pochádzal z_Akvitánie. Pôsobil ako misijný biskup v_Bavorsku. Krivo ho obžalovali z_cudzieho zločinu a roku 722 podstúpil krutú mučenícku smrť. Pochovaný je v_Rezne. Salzburský arcibiskup Adalrám posvätil v_Nitre okolo roku 833 na počesť tohto mučeníka pre knieža Pribinu kostol, ktorý je prvým historicky známym kostolom na Slovensku.

Zo spoločnej časti na sviatky jedného mučeníka, alebo duchovných pastierov: pre biskupov.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si dal svätému biskupovi Emerámovi silu trpezlivo znášať nespravodlivé obvinenie a umrieť mučeníckou smrťou; pomôž nám, aby sme z_lásky k_tebe prekonávali všetky protivenstvá a čistým životom sa uberali k_tebe.

23. septembra

SV. PIA Z_PIETRELCINY, KŇAZA

Spomienka

Svätý Pio sa narodil v_Pietrelcine pri Benevente (Taliansko) roku 1887. Vstúpil do rehole Menších bratov kapucínov a po vysviacke za kňaza s_veľmi veľkou oddanosťou konal kňazskú službu predovšetkým v_kláštore svätého Jána Rotondo v_Apulii. Božiemu ľudu slúžil v_modlitbe a v_pokore duchovným vedením, spoveďami kajúcnikov a osobitnú starostlivosť venoval chorým a chudobným. Plne sa pripodobnil ukrižovanému Kristovi a takto 23. septembra 1968 ukončil svoju pozemskú púť.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty si dal svätému kňazovi Piovi osobitnou milosťou účasť na kríži tvojho Syna a prostredníctvom jeho služby si obnovil obdivuhodné prejavy tvojho milosrdenstva; na jeho orodovanie nám dopraj, aby sme boli neustále spojení s_utrpením Krista a šťastlivo dosiahli slávu vzkriesenia.

24. septembra

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU V_BANSKEJ BYSTRICI

Sviatok

(len v_Banskobystrickej diecéze)

Chrám svätého Františka Xaverského stavali v_rokoch 1695–1715. Je to jednoloďový kostol s_vencom postranných emporových kaplniek. Posledná prestavba je z_80. rokov 19. storočia. Hlavný oltár, monumentálna stĺpová architektúra, je z_roku 1829. Uprostred oltára je obraz svätého Františka Xaverského. Keď sa roku 1776 zriadilo v_Banskej Bystrici biskupstvo, stal sa tento jezuitský kostol katedrálnym chrámom.

Všetko je zo spoločnej časti na výročie posviacky chrámu.

26. septembra

SV. KOZMU A DAMIÁNA, MUČENÍKOV

Z_najstarších písomných záznamov je známe, že ich hrob bol v_Cyrrhu v_Sýrii, kde na ich počesť postavili aj baziliku. Odtiaľ sa dostala ich úcta do Ríma a rozšírila sa po celej Cirkvi.

Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov.

MODLITBA

Pane, oslavujeme ťa spomienkou na svätých mučeníkov Kozmu a Damiána, ktorých si voviedol do večnej slávy; prosíme ťa, sprevádzaj aj nás svojou prozreteľnosťou na ceste k_tebe.

27. septembra

SV. VINCENTA DE PAUL, KŇAZA

Spomienka

Narodil sa v_obci Pouy pri meste Dax v_juhozápadnom Francúzsku r. 1581. Keď skončil štúdiá a vysvätili ho za kňaza, stal sa farárom v_Paríži. Na výchovu svätých kňazov a pomoc chudobným založil Misijnú kongregáciu (Lazaristov) a v_spolupráci so svätou Ľudovítou de Marillac aj kongregáciu Dcér kresťanskej lásky (vincentiek). Zomrel v_Paríži roku 1660.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: tých, čo konali skutky milosrdenstva okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Vincent bol tešiteľ zarmútených, slávny obranca sirôt a dobrodinec vdov.

MODLITBA

Bože, svätého Vincenta si obdaril apoštolskými čnosťami, aby sa staral o_chudobných a o_výchovu dobrých kňazov; prosíme ťa, naplň aj nás apoštolskou horlivosťou, aby sme sa riadili jeho náukou a nasledovali ho v_láske k_tebe a k_blížnym.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Čokoľvek ste urobili jednému z_mojich najmenších bratov, mne ste urobili, hovorí Pán.

28. septembra

SV. VÁCLAVA, MUČENÍKA

Narodil sa v_Čechách okolo roku 907, po kresťansky ho vychovala stará matka. Riadenie vojvodstva prevzal asi roku 925. Veľa protivenstiev podstúpil pri správe podriadených aj od tých, ktorých viedol k_viere. Brat Boleslav ho vydal a najatí vrahovia ho roku 935 zabili. Hneď po smrti ho uznávali za mučeníka a uctievajú ho ako hlavného patróna Čiech.

Zo spoločnej časti na sviatky duchovných pastierov: pre kňazov, alebo svätých mužov: tých, čo konali skutky milosrdenstva okrem toho, čo nasleduje:

MODLITBA

Bože, ty si svätého mučeníka Václava naučil ceniť si nebeské kráľovstvo viac ako pozemské vladárstvo; na jeho príhovor nám daj silu, aby sme premáhali seba samých a celým srdcom sa vinuli k_tebe.

Tiež 28. septembra

SV. VAVRINCA RUIZA A SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV

V_17. storočí (v rokoch 1633–1637) šestnásti mučeníci, a to Vavrinec Ruiz a jeho spoločníci, vyliali v_meste Nagasaki v_Japonsku krv z_lásky ku Kristovi. V_tomto zástupe mučeníkov sú členovia rehole svätého Dominika a ich spolupracovníci, z_toho deväť kňazov, dvaja rehoľníci, dve panny a traja laici, z_ktorých Vavrinec Ruiz, otec rodiny, pochádzal z_Filipín. Všetci títo mučeníci v_rozličnom čase a v_rozličných okolnostiach šírili kresťanskú vieru na Filipínach, Tajvane a v_Japonsku, výrazne predstavovali všeobecnosť kresťanského náboženstva a ako neohrození misionári príkladom svojho života a smrti rozsievali semeno budúceho kresťanstva.

Zo spoločnej časti na sviatky viacerých mučeníkov.

MODLITBA

Pane a Bože náš, prosíme ťa, udeľ nám takú vytrvalosť v_službe tebe a blížnemu, akú mali tvoji svätí mučeníci Vavrinec a jeho spoločníci, lebo v_tvojom kráľovstve sú blahoslavení tí, ktorých prenasledujú pre spravodlivosť.

29. septembra

SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV

Sviatok

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Pánovi pred tvárou anjelov.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Tebe, Kriste, odblesk Otca,

život, sila našich sŕdc,

pred anjelmi chceme zmôcť sa

spievať hymny z_plných pľúc;

v_duši vrúcna pieseň zroď sa,

všetky srdcia rozozvuč.

Chválime ťa s_archanjelmi

piesňou chvály za rána;

svätý Michal žiari veľmi:

vernosť, služba oddaná;

on, bojovník Boží čelný,

zvrhol zlého satana.

Kriste, chráň nás poškvŕn tela;

nech ten vodca najlepší

vzdiali od nás nepriateľa,

aby človek nezhrešil.

Nech sa srdcia rozveselia,

keď nás v_raji potešíš.

„Sláva“ Otcu zaspievajme

vrúcne, hlasom úprimným,

Krista, Pána, v_úcte majme,

Tešiteľa chváľme s_ním;

Trojjediný, pamätajme,

je vždy, večný, predivný. Amen.

Ant. 1 Chváľme Pána, veď ho chvália anjeli, a cherubíni i_serafíni mu „Svätý, svätý, svätý“ volajú.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Pánovi anjeli, zvelebujte Pána naveky.

Ant. 3 Teba, svätý Pane, chvália všetci anjeli na nebi a spoločne volajú: Tebe, Bože, patrí chválospev.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gn 28, 12-13a{/r}

Jakub videl vo sne rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba, videl Božích anjelov, ako po ňom vystupujú a zostupujú, a Pána, ako sa opiera o_rebrík a hovorí mu: Ja som Pán, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izáka.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Anjel zastal {*} Pri oltári chrámu.

Anjel zastal {*} Pri oltári chrámu.

V_ruke mal zlatú kadidelnicu. {*}

Pri oltári chrámu.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Anjel zastal {*} Pri oltári chrámu.

Ant. na Benediktus: Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), zvelebujme nebeského Otca, ktorému jedným hlasom spieva na slávu množstvo anjelov, a s_radosťou volajme:

Dobrorečte Bohu, všetci jeho anjeli.

Bože, ty si dal svojim anjelom príkaz, aby nás strážili na všetkých našich cestách;

veď nás dnes bez úrazu po svojich chodníkoch.

Dobrorečte Bohu, všetci jeho anjeli.

Otče, naši anjeli v_nebi ustavične hľadia na tvoju tvár;

daj, aby sme stále žili v_tvojej prítomnosti.

Dobrorečte Bohu, všetci jeho anjeli.

Bože, ty si prisľúbil, že tvoje deti budú ako anjeli v_nebi;

udeľ nám čistotu srdca i_tela.

Dobrorečte Bohu, všetci jeho anjeli.

Bože, pošli svojmu ľudu na pomoc veľké knieža Michala,

aby ho chránil v_boji proti satanovi a jeho služobníkom.

Dobrorečte Bohu, všetci jeho anjeli.

MODLITBA

Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i_ľuďom; prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v_nebi, aby nás ochraňovali v_pozemskom živote.

MODLITBA CEZ DEŇ

PSALMÓDIA

Ant. 1 Michal, jedno z_popredných kniežat, mi prišiel na pomoc.

Ant. 2 Gabriel, ktorého som videl vo videní, rýchlo priletel, dotkol sa ma a poučil ma.

Ant. 3 Rafael bol poslaný k_Tobimu a Sáre, aby ich uzdravil.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dan 12, 1{/r}

V_tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo chráni synov svojho ľudu. Bude to čas úzkosti, aký nebol odvtedy, čo vznikli národy, až po ten čas. V_tom čase sa tvoj národ zachráni; každý, koho nájdu zapísaného v_knihe.

Pán zošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice

A zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dan 9, 22-23{/r}

Anjel Gabriel mi povedal: Daniel, teraz som vyšiel, aby som ťa poučil a aby si to pochopil. Hneď ako si sa začal modliť, vyšlo slovo a ja som prišiel, aby som ti ho oznámil, lebo si obľúbený muž. Dávaj teda pozor na slovo a pochop videnie.

Dobrorečte Pánovi, všetky jeho zástupy,

Jeho služobníci, čo jeho vôľu plníte.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Tob 12, 15a. 18a. 20{/r}

{v}15a{/v}Ja som Rafael, jeden zo siedmich svätých anjelov, čo sme pri Pánovi a predstupujeme pred Pánovu velebu. {v}18a{/v}Keď som bol s_vami, bolo to z_Božej vôle. {v}20{/v}A teraz velebte Pána na zemi a oslavujte Boha. Ja odchádzam k_tomu, ktorý ma poslal.

Svojim anjelom Boh dal príkaz o_tebe,

Aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

VEŠPERY

HYMNUS

Anjela mieru Michala nám, Kriste,

do nášho chrámu pošli, nech sa iste

príchodom jeho častým hojne množí

v_nás poklad Boží.

Nech mocný anjel Gabriel zaženie

zvodného diabla, jeho pokušenie,

nech navštevuje často naše chrámy

a nech nás chráni.

Nech z_neba príde lekár našej spásy

Rafael anjel, pomoc v_bôľoch našich;

nech uzdravuje chorých, riadi cestu

k_Božiemu mestu.

Anjeli v_tebe, Kriste, krásu majú,

nech sú nám blízko, nech nám pomáhajú,

aby sme s_nimi mohli spievať zjavne

Trojici slávnej. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia, Kráľ anjelov. Žalm 8

Ant. 2 Budem ti hrať pred tvárou anjelov, môj Bože. Žalm 138

Ant. 3 Videl som v_strede pred trónom stáť Baránka, ktorý bol ako zabitý, a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu. Chválospev

Porov. Kol 1, 12-20

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 1, 4b-5. 6b{/r}

Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, čo sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z_mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov, sláva a vláda.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Vystúpil voňavý dym {*} Pred Pána.

Vystúpil voňavý dym {*} Pred Pána.

Z_ruky anjela. {*}

Pred Pána.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Vystúpil voňavý dym {*} Pred Pána.

Ant. na Magnifikat: Anjel Gabriel povedal Panne Márii: Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.

PROSBY

Bratia (a sestry), prosme nebeského Otca, aby sme sa pod vedením anjelov, čo plnia jeho vôľu, stávali čoraz ochotnejšími počúvať jeho hlas. Volajme spoločne:

Prosíme ťa, vyslyš nás.

Aby rukami anjelov vystupovali naše modlitby pred teba

ako voňavé kadidlo.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

Aby ruky anjela preniesli naše obety

na tvoj nebeský oltár.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

Aby sme boli schopní s_množstvom nebeských zástupov zvestovať slávu Bohu na výsostiach

a na zemi pokoj ľuďom.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

Aby nás na konci nášho života prijali anjeli

a voviedli do raja, našej večnej vlasti.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

Aby archanjel svätý Michal priviedol duše všetkých zomrelých veriacich

do večného svetla.

Prosíme ťa, vyslyš nás.

30. septembra

SV. HIERONYMA, KŇAZA A UČITEĽA CIRKVI

Spomienka

Narodil sa v_Stridone v_Dalmácii okolo roku 340. Študoval v_Ríme, kde sa dal aj pokrstiť. Oddal sa asketickému životu, odišiel na Východ a vysvätili ho za kňaza. Keď sa vrátil do Ríma, bol tajomníkom pápeža Damaza a už tu začal prekladať Sväté písmo do latinčiny a podporovať rehoľný život. Potom sa usadil v_Betleheme a prejavoval mimoriadne porozumenie pre potreby Cirkvi. Napísal veľa diel, predovšetkým komentáre k_Svätému písmu. Zomrel v_Betleheme roku 420.

Zo spoločnej časti na sviatky učiteľov Cirkvi okrem toho, čo nasleduje:

RANNÉ CHVÁLY A VEŠPERY

HYMNUS

Hieronym, dnes ti spev sviatočný zaznieva,

veď sa tak jasne skvieš jak hviezda žiarivá

učením, skutkami života prísneho,

Kristovi zasväteného.

Ty slovo viery si aj Božie zjavenie

hĺbavo študoval, vysvetlil nadšene;

ako lev premocný zrážal si bludnú reč

slovami ako ostrý meč.

Ty s_tvárou spotenou lúčiny zelené

Svätého písma si obrábal blažene,

aby si pre všetkých pripravil v_hojnosti

pastviny Božej milosti.

Túžil si po milých tíšinách pustatín;

pri jasliach Pánových nebol si ustatý:

prosil si, rozjímal, telo si tvrdo bil,

by si sa Bohu zaľúbil.

Predobrý Bože náš, prosíme, spravuj nás

na prosby múdreho svätca dnes, v_každý čas,

aby sme jednostaj spievali v_radosti

po všetky veky večnosti. Amen.

MODLITBA

Bože, svätého kňaza Hieronyma si obdaril láskou a živým záujmom o_Sväté písmo; otvor aj naše srdce pre tvoje slovo, aby sme sa ním živili a v_ňom našli prameň života.