Nedeľa v_oktáve Narodenia Pána

Prvý týždeň žaltára

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Sviatok

Keď padne Narodenie Pána na nedeľu, sviatok Svätej rodiny sa slávi 30. decembra a nemá prvé vešpery.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Blaživé svetlo nebeské,

ty nádej naša jediná,

Ježišu; tvojím zrodením

zjasala láska rodinná.

Mária, plná milostí,

ty šťastná medzi ženami:

na hrudi zhrievaš Ježiša

a oblažuješ bozkami.

Z_praotcov Jozef jediný

vybraný strážca Máriin,

si šťastný, lebo teba len

nazýval otcom Boží Syn.

Vy, z_kmeňa Jesse výhonky

kvitnúce k_spáse národov,

čujte nás, ako prosebne

voláme ku vám s_dôverou.

Tú milosť, ktorou sa váš dom

do kvetov čností odieval,

nám dajte, aby v_rodinách

duch pravej lásky prebýval.

Ježišu, ty si rodičov

ochotne, s_láskou poslúchal.

Nech tebe, tvojmu Otcovi

i_Duchu znejú piesne chvál. Amen.

Ant. 1Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z_ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

Ant. 2Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v_nej počalo, je z_Ducha Svätého.

Ant. 3Pastieri sa poponáhľali a našli Máriu a Jozefa i_nemluvňa uložené v_jasliach.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 8, 9{/r}

Poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Slovo sa telom stalo {*} A prebývalo medzi nami.

Slovo sa telom stalo {*} A prebývalo medzi nami.

Z_jeho milosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. {*}

A prebývalo medzi nami.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Slovo sa telom stalo {*} A prebývalo medzi nami.

Ant. na Magnifikat:

V_roku APánov anjel sa zjavil vo sne Jozefovi a povedal: Vstaň, vezmi so sebou dieťa i_jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť.

V_roku BKeď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi.

V_roku CChlapec Ježiš zostal v_Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v_sprievode, a hľadali ho medzi príbuznými a známymi.

PROSBY

Klaňajme sa Synovi živého Boha, ktorý sa stal synom ľudskej rodiny, a vyznávajme:

Pane, ty si vzor a spasiteľ všetkých ľudí.

Kriste, pre tajomstvo svojej poddanosti Márii a Jozefovi

uč nás úcte a poslušnosti voči našim zákonitým predstaveným.

Pane, ty si vzor a spasiteľ všetkých ľudí.

Ty si miloval svojich rodičov a oni milovali teba;

upevni všetky rodiny v_pokoji a vo vzájomnej láske.

Pane, ty si vzor a spasiteľ všetkých ľudí.

Ty si sa horlivo staral o_záujmy svojho Otca;

daj, aby vo všetkých rodinách uctievali Boha.

Pane, ty si vzor a spasiteľ všetkých ľudí.

Kriste, teba rodičia plní úzkosti našli na tretí deň v_dome tvojho Otca;

nauč nás vždy hľadať najprv Božie kráľovstvo.

Pane, ty si vzor a spasiteľ všetkých ľudí.

Kriste, ty si Máriu a Jozefa prijal k_sebe do nebeskej slávy;

prijmi aj našich zosnulých do rodiny blažených v_nebi.

Pane, ty si vzor a spasiteľ všetkých ľudí.

MODLITBA

Nebeský Otče, ty si nám dal Svätú rodinu ako žiarivý vzor; láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali vo vzájomnej láske a v_rodinných čnostiach, a tak dosiahli večnú blaženosť v_tvojom nebeskom domove.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, Božiemu Synovi, ktorý bol poddaný Márii a Jozefovi.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Kriste, odblesk Otca,

Panna, Božia Matka,

Jozef, strážca oboch,

zábezpeka sladká,

váš dom usmieva sa

kvetmi všetkých čností;

a pre nás je zasa

žriedlom nábožnosti.

Anjeli tu žasnú,

vidiac večné Slovo,

ako svojim sluhom

slúži pohotovo.

Ako hlava domu

slúži skromne ženích;

aj Mária slúži,

žije obom, pre nich.

Nad paláce skvie sa

váš dom plný krásy,

lebo odtiaľ ľudstvu

vzišlo slnko spásy.

Mária i_Jozef,

proste Pána, Krista,

nech aj v_našich domoch

vládne radosť čistá.

Chvála tebe, Kriste,

že nám dávaš nádej

skrz rodičov vzácnych

dôjsť do vlasti blahej. Amen.

Ant. 1Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

Ant. 3Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o_ňom hovorilo.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dt 5, 16{/r}

Cti svojho otca a matku, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, aby si dlho žil a dobre ti bolo v_krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Ty si bol poslušný Márii a Jozefovi. {*}

Zmiluj sa nad nami.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Ant. na Benediktus:

V_roku APánov anjel sa zjavil vo sne Jozefovi v_Egypte a povedal mu: Vstaň, vezmi so sebou dieťa i_jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.

V_roku BJeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o_ňom hovorilo. Aleluja.

V_roku CSyn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i_ja sme ťa s_bolesťou hľadali. Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o_môjho Otca?

PROSBY

Klaňajme sa Synovi živého Boha, ktorý sa stal synom ľudskej rodiny, a prosme ho:

Poslušný Ježišu, posväť nás.

Ježišu, večné Slovo Otca, ty si sa podriaďoval Márii a Jozefovi;

nauč nás pravej pokore.

Poslušný Ježišu, posväť nás.

Ježišu, náš Učiteľ, tvoja matka zachovávala tvoje činy a slová vo svojom srdci;

daj, nech počúvame tvoje slovo a zachovávame ho v_srdci čistom a dobrom.

Poslušný Ježišu, posväť nás.

Kriste, ty si tvorca sveta a dal si sa volať synom tesára;

nauč nás svedomite pracovať.

Poslušný Ježišu, posväť nás.

Ježišu, ty si sa v_nazaretskej rodine vzmáhal v_múdrosti, veku a bol si v_obľube u_Boha i_u_ľudí;

daj, aby sme vierou a láskou stále rástli v_tebe, veď ty si naša Hlava.

Poslušný Ježišu, posväť nás.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS ako na prvé vešpery.

Ant. 1Po troch dňoch našli Ježiša v_chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

Ant. 2Ježiš sa s_nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.

Ant. 3A Ježiš sa vzmáhal v_múdrosti, veku a v_obľube u_Boha i_u_ľudí.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Flp 2, 6-7{/r}

Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s_Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Vo všetkom sa musel stať podobným bratom, {*} Aby mohol byť milosrdný.

Vo všetkom sa musel stať podobným bratom, {*} Aby mohol byť milosrdný.

Zjavil sa na zemi a žil s_ľuďmi, {*}

Aby mohol byť milosrdný.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Vo všetkom sa musel stať podobným bratom, {*} Aby mohol byť milosrdný.

Ant. na Magnifikat:

V_roku AKeď ta Jozef prišiel, usadil sa v_meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: Budú ho volať Nazaretský.

V_roku BChlapec Ježiš rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

V_roku CJežiš sa s_nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.

PROSBY a MODLITBA ako na prvé vešpery.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Sladko nám padne sprítomniť si vzťahy

Rodiny svätej, domček v_Nazarete

a tichý život Kristov, svätý, krásny,

ospievať v_básni.

Tam s_Jozefom Pán trávi mladé letá

v_remesle skromnom, skrytý očiam sveta,

a mladý Ježiš prácou v_tesárčine

k_nemu sa vinie.

Premilá matka opatruje syna,

manželka nežná stará sa o_muža,

je šťastná; pomáha a s_láskou túži

obidvom slúžiť.

Vy, čo poznáte ťažkú prácu ľudí

i_zlobu ľudskú, pomôžte nám biednym;

veď z_našich duší vrúcne prosby planú

k_vám o_ochranu.

Nech sa ti vzdáva, Ježiš, česť a sláva

za príklad, ktorý nám tvoj život dáva.

Ty vládneš s_Otcom, Duchom Tešiteľom

vo svete celom. Amen.

Všetci tvoji synovia budú učeníkmi Pána.

A veľký pokoj budú požívať.

Ant. 1 Keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, vzal ho Simeon do svojho náručia a velebil Boha. Ant. 2 Mudrci vošli do domu a uvideli dieťa s_Máriou, jeho matkou. Ant. 3 Jozef vstal, vzal za noci dieťa i_jeho matku a odišiel do Egypta.

Z_Listu svätého apoštola Pavla Efezanom

{r:Ef}5, 21 – 6, 4{/r}

{p}

Kresťanský život v_rodine

Bratia, {v}5,21{/v}podriaďujte sa jedni druhým v_bázni pred Kristom.

{v}22{/v}Ženy svojim mužom ako Pánovi, {v}23{/v}lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. {v}24{/v}Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.

{v}25{/v}Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, {v}26{/v}aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, {v}27{/v}aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. {v}28{/v}Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. {v}29{/v}Veď nik nikdy nemal v_nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, {v}30{/v}lebo sme údmi jeho tela. {v}31{/v}Preto muž zanechá otca i_matku a pripúta sa k_svojej manželke a budú dvaja v_jednom tele. {v}32{/v}Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o_Kristovi a Cirkvi. {v}33{/v}Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.

{v}6,1{/v}Deti, poslúchajte svojich rodičov v_Pánovi, lebo je to spravodlivé. {v}2{/v}Cti svojho otca i_matku, to je prvé prikázanie s_prisľúbením: {v}3{/v}Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. {v}4{/v}A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k_hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v_Pánovi.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ef 6, 1-2a{/r}; {r}Lk 2, 51{/r}

Deti, poslúchajte svojich rodičov v_Pánovi, lebo je to spravodlivé. {*} Cti svojho otca i_matku.

Ježiš sa vrátil s_Máriou a Jozefom do Nazareta a bol im poslušný. {*} Cti svojho otca i_matku.

Z_Príhovorov svätého pápeža Pavla Šiesteho

(Príhovor v_Nazarete 5. januára 1964)

{p}

Príklad Nazareta

Nazaretský dom je škola, v_ktorej začíname poznávať Kristov život: je to škola evanjelia.

Tu sa učíme najprv pozerať, počúvať, rozjímať a znútra poznávať, aká hlboká a tajomná sila sa skrýva v_tomto najjednoduchšom, najpokornejšom a najkrajšom zjavení Božieho Syna. Ale, myslím si, že sa ho tým učíme aj pomaly napodobňovať.

Tu totiž nachádzame spôsob a cestu, ktorou ľahko poznáme, kto je Kristus. Tu najlepšie pochopíme, ako brať do úvahy všetko, čo poznačuje, ba až akoby určuje jeho pobyt medzi nami; teda miesto, čas, zvyky, reč, posvätné obrady a vôbec všetko, čo použil Ježiš, aby sa zjavil svetu. Všetko tu má svoj hlas, všetko má svoj význam.

Tu, v_tejto škole, jasne vidíme, prečo musí zachovať duchovný poriadok každý, kto sa hlási k_náuke evanjelia a chce byť Kristovým učeníkom.

Ako radi by sme sa vrátili do svojich detských rokov a odznova začali túto pokornú a zároveň vznešenú nazaretskú školu! Ako veľmi by sme si priali u_Márie doplniť svoje štúdiá, aby sme poznali pravý život a získali schopnosť chápať Božie pravdy!

Ale sme tu len ako pútnici a musíme sa vzdať svojej túžby pokračovať v_tomto dome v_nikdy sa nekončiacom štúdiu evanjelia. A predsa neodídeme bez toho, že by sme z_tohto nazaretského domova neodniesli akoby ukradomky niekoľko krátkych povzbudení.

Tento dom nás učí predovšetkým mlčanlivosti. Kiež by v_nás ožila hlboká úcta k_mlčaniu, k_tomuto obdivuhodnému a nevyhnutne potrebnému postoju ducha, najmä v_našich búrlivých časoch, vo veľkom zhone života, keď sme vystavení toľkému hluku, vrave a kriku. Nazaretské mlčanie, nauč nás ponárať sa do dobrých myšlienok, pozorne sledovať hlbiny ducha a ochotne počúvať Božie tajomné vnuknutia a príkazy pravých učiteľov. Nauč nás, aká potrebná a užitočná je duchovná príprava, štúdium, rozjímanie, osobný vnútorný poriadok života a modlitby, ktorú vidí len Boh v_skrytosti{n}porov. {r}Mt 6,4{/r}{/n}.

Okrem toho tu vidíme pravý spôsob rodinného života. Nech nám Nazaret pripomína, čo je rodina, jej spoločenstvo lásky, jej vážna a žiarivá krása, jej posvätná a nedotknuteľná osobitosť; nech nám ukazuje, aká láskavá má byť výchova v_rodine, ktorú nemôže nič iné nahradiť; nech nás učí, aká je prirodzená úloha rodiny v_spoločenskom poriadku.

A napokon tu poznávame vznešený význam práce. Nazaretský domov, dom tesárovho Syna! Tu by sme chceli pochopiť a osláviť tvrdý, ale výkupný zákon ľudskej práce; tu by sme chceli vrátiť práci jej dôstojnosť, aby ju pociťovali všetci. Pod touto strechou si chceme pripomenúť, že práca nemôže mať cieľ sama v_sebe, že svoju slobodu a vznešenosť nečerpá len z_takzvaného ekonomického hľadiska, ale zo všetkého, čo ju zameriava na vznešený cieľ. A tu chceme robotníkom celého sveta ohlásiť spásu a ukázať im veľký vzor, božského brata a proroka všetkých ich spravodlivých požiadaviek, totiž Krista, nášho Pána.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}2 Kor 13, 11{/r}; {r}Ef 5, 19{/r}; {r}Kol 3, 23{/r}

Radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom. Rovnako zmýšľajte, žite v_pokoji. {*} Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho.

Čokoľvek robíte, robte z_tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom. {*} Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho.

NA VIGÍLIU: Ant. Ty si naozaj skrytý Boh, Boh Izraela, Spasiteľ.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

{r:Jn}20, 19-31{/r}

{p}

O_osem dní prišiel Ježiš

{v}19{/v}Večer v_ten istý prvý deň v_týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ {v}20{/v}Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. {v}21{/v}A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ {v}22{/v}Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. {v}23{/v}Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

{v}24{/v}Tomáš, jeden z_Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s_nimi, keď prišiel Ježiš. {v}25{/v}Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“

{v}26{/v}O_osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s_nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ {v}27{/v}Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ {v}28{/v}Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ {v}29{/v}Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“

{v}30{/v}Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v_tejto knihe. {v}31{/v}Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v_jeho mene.

Alebo evanjelium zo sviatku, ktoré sa tento rok (liturický rok ABC) nečíta pri omši:
V_roku A:

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša

{r:Mt}2, 13-15. 19-23{/r}

{p}

Vezmi dieťa i_jeho matku a ujdi do Egypta

{v}13{/v}Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i_jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“

{v}14{/v}On vstal, vzal za noci dieťa i_jeho matku a odišiel do Egypta. {v}15{/v}Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z_Egypta som povolal svojho syna.“

{v}19{/v}Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v_Egypte {v}20{/v}a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i_jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“

{v}21{/v}On vstal, vzal dieťa i_jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. {v}22{/v}Ale keď sa dopočul, že v_Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do galilejského kraja. {v}23{/v}Keď ta prišiel, usadil sa v_meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“

V_roku B:

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša

{r:Lk}2, 22-40{/r}

{p}

Chlapec rástol, plný múdrosti

{v}22{/v}Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, {v}23{/v}ako je napísané v_Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ {v}24{/v}a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

{v}25{/v}V_Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. {v}26{/v}Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

{v}27{/v}Z_vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, {v}28{/v}vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami:

{v}29{/v}„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka

v_pokoji podľa svojho slova,

{v}30{/v}lebo moje oči uvideli

tvoju spásu,

{v}31{/v}ktorú si pripravil

pred tvárou všetkých národov:

{v}32{/v}svetlo na osvietenie pohanov

a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

{v}33{/v}Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo.

{v}34{/v}Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v_Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, {v}35{/v}–_a tvoju vlastnú dušu prenikne meč_–, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

{v}36{/v}Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z_Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, {v}37{/v}potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z_chrámu neodchádzala, vo dne v_noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. {v}38{/v}Práve v_tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o_ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.

{v}39{/v}A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.

{v}40{/v}Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

V_roku C:

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša

{r:Lk}2, 41-52{/r}

{p}

Rodičia našli Ježiša medzi učiteľmi

{v}41{/v}Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. {v}42{/v}Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. {v}43{/v}A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v_Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. {v}44{/v}Nazdávali sa, že je v_sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. {v}45{/v}No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.

{v}46{/v}Po troch dňoch ho našli v_chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. {v}47{/v}Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.

{v}48{/v}Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i_ja sme ťa s_bolesťou hľadali!“

{v}49{/v}On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ {v}50{/v}Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.

{v}51{/v}Potom sa s_nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.

{v}52{/v}A Ježiš sa vzmáhal v_múdrosti, veku a v_obľube u_Boha i_u_ľudí.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 12-13{/r}

Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán nás poučí o_svojich cestách.

A my budeme kráčať po jeho chodníkoch.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 14-15{/r}

Nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v_jednom tele. A buďte vďační!

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Chudoba a námaha boli mojím údelom od detstva.

Po dňoch uponíženia sa mi dostalo slávy.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 17{/r}

Všetko, čo hovoríte alebo konáte, všetko robte v_mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Všetci tvoji synovia budú učeníkmi Pána.

A veľký pokoj budú požívať.