Nedeľa v_oktáve Narodenia Pána

Prvý týždeň žaltára

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Sviatok

Keď padne Narodenie Pána na nedeľu, sviatok Svätej rodiny sa slávi 30. decembra a nemá prvé vešpery.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Blaživé svetlo nebeské,

ty nádej naša jediná,

Ježišu; tvojím zrodením

zjasala láska rodinná.

Mária, plná milostí,

ty šťastná medzi ženami:

na hrudi zhrievaš Ježiša

a oblažuješ bozkami.

Z_praotcov Jozef jediný

vybraný strážca Máriin,

si šťastný, lebo teba len

nazýval otcom Boží Syn.

Vy, z_kmeňa Jesse výhonky

kvitnúce k_spáse národov,

čujte nás, ako prosebne

voláme ku vám s_dôverou.

Tú milosť, ktorou sa váš dom

do kvetov čností odieval,

nám dajte, aby v_rodinách

duch pravej lásky prebýval.

Ježišu, ty si rodičov

ochotne, s_láskou poslúchal.

Nech tebe, tvojmu Otcovi

i_Duchu znejú piesne chvál. Amen.

Ant. 1 Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z_ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

Ant. 2 Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v_nej počalo, je z_Ducha Svätého.

Ant. 3 Pastieri sa poponáhľali a našli Máriu a Jozefa i_nemluvňa uložené v_jasliach.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 8, 9{/r}

Poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Slovo sa telom stalo {*} A prebývalo medzi nami.

Slovo sa telom stalo {*} A prebývalo medzi nami.

Z_jeho milosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. {*}

A prebývalo medzi nami.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Slovo sa telom stalo {*} A prebývalo medzi nami.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Pánov anjel sa zjavil vo sne Jozefovi a povedal: Vstaň, vezmi so sebou dieťa i_jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť.

V_roku B Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi.

V_roku C Chlapec Ježiš zostal v_Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v_sprievode, a hľadali ho medzi príbuznými a známymi.

PROSBY

Klaňajme sa Synovi živého Boha, ktorý sa stal synom ľudskej rodiny, a vyznávajme:

Pane, ty si vzor a spasiteľ všetkých ľudí.

Kriste, pre tajomstvo svojej poddanosti Márii a Jozefovi

uč nás úcte a poslušnosti voči našim zákonitým predstaveným.

Pane, ty si vzor a spasiteľ všetkých ľudí.

Ty si miloval svojich rodičov a oni milovali teba;

upevni všetky rodiny v_pokoji a vo vzájomnej láske.

Pane, ty si vzor a spasiteľ všetkých ľudí.

Ty si sa horlivo staral o_záujmy svojho Otca;

daj, aby vo všetkých rodinách uctievali Boha.

Pane, ty si vzor a spasiteľ všetkých ľudí.

Kriste, teba rodičia plní úzkosti našli na tretí deň v_dome tvojho Otca;

nauč nás vždy hľadať najprv Božie kráľovstvo.

Pane, ty si vzor a spasiteľ všetkých ľudí.

Kriste, ty si Máriu a Jozefa prijal k_sebe do nebeskej slávy;

prijmi aj našich zosnulých do rodiny blažených v_nebi.

Pane, ty si vzor a spasiteľ všetkých ľudí.

MODLITBA

Bože, ty si nám dal Svätú rodinu ako žiarivý vzor; láskavo dopraj, aby sme ju nasledovali vo vzájomnej láske a v_rodinných čnostiach, a tak dosiahli večnú odmenu v_tvojom nebeskom domove.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, Božiemu Synovi, ktorý bol poddaný Márii a Jozefovi.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Kriste, odblesk Otca,

Panna, Božia Matka,

Jozef, strážca oboch,

zábezpeka sladká,

váš dom usmieva sa

kvetmi všetkých čností;

a pre nás je zasa

žriedlom nábožnosti.

Anjeli tu žasnú,

vidiac večné Slovo,

ako svojim sluhom

slúži pohotovo.

Ako hlava domu

slúži skromne ženích;

aj Mária slúži,

žije obom, pre nich.

Nad paláce skvie sa

váš dom plný krásy,

lebo odtiaľ ľudstvu

vzišlo slnko spásy.

Mária i_Jozef,

proste Pána, Krista,

nech aj v_našich domoch

vládne radosť čistá.

Chvála tebe, Kriste,

že nám dávaš nádej

skrz rodičov vzácnych

dôjsť do vlasti blahej. Amen.

Ant. 1 Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

Ant. 3 Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o_ňom hovorilo.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dt 5, 16{/r}

Cti svojho otca a matku, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, aby si dlho žil a dobre ti bolo v_krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Ty si bol poslušný Márii a Jozefovi. {*}

Zmiluj sa nad nami.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Ant. na Benediktus:

V_roku A Pánov anjel sa zjavil vo sne Jozefovi v_Egypte a povedal mu: Vstaň, vezmi so sebou dieťa i_jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.

V_roku B Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o_ňom hovorilo. Aleluja.

V_roku C Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i_ja sme ťa s_bolesťou hľadali. Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o_môjho Otca?

PROSBY

Klaňajme sa Synovi živého Boha, ktorý sa stal synom ľudskej rodiny, a prosme ho:

Poslušný Ježišu, posväť nás.

Ježišu, večné Slovo Otca, ty si sa podriaďoval Márii a Jozefovi;

nauč nás pravej pokore.

Poslušný Ježišu, posväť nás.

Ježišu, náš Učiteľ, tvoja matka zachovávala tvoje činy a slová vo svojom srdci;

daj, nech počúvame tvoje slovo a zachovávame ho v_srdci čistom a dobrom.

Poslušný Ježišu, posväť nás.

Kriste, ty si tvorca sveta a dal si sa volať synom tesára;

nauč nás svedomite pracovať.

Poslušný Ježišu, posväť nás.

Ježišu, ty si sa v_nazaretskej rodine vzmáhal v_múdrosti, veku a bol si v_obľube u_Boha i_u_ľudí;

daj, aby sme vierou a láskou stále rástli v_tebe, veď ty si naša Hlava.

Poslušný Ježišu, posväť nás.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS ako na prvé vešpery.

Ant. 1 Po troch dňoch našli Ježiša v_chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky.

Žalmy a chválospev sú zo spoločnej časti na sviatky Panny Márie.

Ant. 2 Ježiš sa s_nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.

Ant. 3 A Ježiš sa vzmáhal v_múdrosti, veku a v_obľube u_Boha i_u_ľudí.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Flp 2, 6-7{/r}

Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s_Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Vo všetkom sa musel stať podobným bratom, {*} Aby mohol byť milosrdný.

Vo všetkom sa musel stať podobným bratom, {*} Aby mohol byť milosrdný.

Zjavil sa na zemi a žil s_ľuďmi, {*}

Aby mohol byť milosrdný.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Vo všetkom sa musel stať podobným bratom, {*} Aby mohol byť milosrdný.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Keď ta Jozef prišiel, usadil sa v_meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: Budú ho volať Nazaretský.

V_roku B Chlapec Ježiš rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

V_roku C Ježiš sa s_nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.

PROSBY a MODLITBA ako na prvé vešpery.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Sladko nám padne sprítomniť si vzťahy

Rodiny svätej, domček v_Nazarete

a tichý život Kristov, svätý, krásny,

ospievať v_básni.

Tam s_Jozefom Pán trávi mladé letá

v_remesle skromnom, skrytý očiam sveta,

a mladý Ježiš prácou v_tesárčine

k_nemu sa vinie.

Premilá matka opatruje syna,

manželka nežná stará sa o_muža,

je šťastná; pomáha a s_láskou túži

obidvom slúžiť.

Vy, čo poznáte ťažkú prácu ľudí

i_zlobu ľudskú, pomôžte nám biednym;

veď z_našich duší vrúcne prosby planú

k_vám o_ochranu.

Nech sa ti vzdáva, Ježiš, česť a sláva

za príklad, ktorý nám tvoj život dáva.

Ty vládneš s_Otcom, Duchom Tešiteľom

vo svete celom. Amen.

Všetci tvoji synovia budú učeníkmi Pána.

A veľký pokoj budú požívať.

Ant. 1 Keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, vzal ho Simeon do svojho náručia a velebil Boha. Ant. 2 Mudrci vošli do domu a uvideli dieťa s_Máriou, jeho matkou. Ant. 3 Jozef vstal, vzal za noci dieťa i_jeho matku a odišiel do Egypta.

Z_Listu svätého apoštola Pavla Efezanom

{r:Ef}5, 21 – 6, 4{/r}

{p}

Kresťanský život v_rodine

Bratia, {v}5,21{/v}podriaďujte sa jedni druhým v_bázni pred Kristom.

{v}22{/v}Ženy svojim mužom ako Pánovi, {v}23{/v}lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. {v}24{/v}Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.

{v}25{/v}Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, {v}26{/v}aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, {v}27{/v}aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. {v}28{/v}Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. {v}29{/v}Veď nik nikdy nemal v_nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, {v}30{/v}lebo sme údmi jeho tela. {v}31{/v}Preto muž zanechá otca i_matku a pripúta sa k_svojej manželke a budú dvaja v_jednom tele. {v}32{/v}Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o_Kristovi a Cirkvi. {v}33{/v}Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.

{v}6,1{/v}Deti, poslúchajte svojich rodičov v_Pánovi, lebo je to spravodlivé. {v}2{/v}Cti svojho otca i_matku, to je prvé prikázanie s_prisľúbením: {v}3{/v}Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. {v}4{/v}A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k_hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v_Pánovi.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ef 6, 1-2a{/r}; {r}Lk 2, 51{/r}

Deti, poslúchajte svojich rodičov v_Pánovi, lebo je to spravodlivé. {*} Cti svojho otca i_matku.

Ježiš sa vrátil s_Máriou a Jozefom do Nazareta a bol im poslušný. {*} Cti svojho otca i_matku.

Z_Príhovorov svätého pápeža Pavla Šiesteho

(Príhovor v_Nazarete 5. januára 1964)

{p}

Príklad Nazareta

Nazaretský dom je škola, v_ktorej začíname poznávať Kristov život: je to škola evanjelia.

Tu sa učíme najprv pozerať, počúvať, rozjímať a znútra poznávať, aká hlboká a tajomná sila sa skrýva v_tomto najjednoduchšom, najpokornejšom a najkrajšom zjavení Božieho Syna. Ale, myslím si, že sa ho tým učíme aj pomaly napodobňovať.

Tu totiž nachádzame spôsob a cestu, ktorou ľahko poznáme, kto je Kristus. Tu najlepšie pochopíme, ako brať do úvahy všetko, čo poznačuje, ba až akoby určuje jeho pobyt medzi nami; teda miesto, čas, zvyky, reč, posvätné obrady a vôbec všetko, čo použil Ježiš, aby sa zjavil svetu. Všetko tu má svoj hlas, všetko má svoj význam.

Tu, v_tejto škole, jasne vidíme, prečo musí zachovať duchovný poriadok každý, kto sa hlási k_náuke evanjelia a chce byť Kristovým učeníkom.

Ako radi by sme sa vrátili do svojich detských rokov a odznova začali túto pokornú a zároveň vznešenú nazaretskú školu! Ako veľmi by sme si priali u_Márie doplniť svoje štúdiá, aby sme poznali pravý život a získali schopnosť chápať Božie pravdy!

Ale sme tu len ako pútnici a musíme sa vzdať svojej túžby pokračovať v_tomto dome v_nikdy sa nekončiacom štúdiu evanjelia. A predsa neodídeme bez toho, že by sme z_tohto nazaretského domova neodniesli akoby ukradomky niekoľko krátkych povzbudení.

Tento dom nás učí predovšetkým mlčanlivosti. Kiež by v_nás ožila hlboká úcta k_mlčaniu, k_tomuto obdivuhodnému a nevyhnutne potrebnému postoju ducha, najmä v_našich búrlivých časoch, vo veľkom zhone života, keď sme vystavení toľkému hluku, vrave a kriku. Nazaretské mlčanie, nauč nás ponárať sa do dobrých myšlienok, pozorne sledovať hlbiny ducha a ochotne počúvať Božie tajomné vnuknutia a príkazy pravých učiteľov. Nauč nás, aká potrebná a užitočná je duchovná príprava, štúdium, rozjímanie, osobný vnútorný poriadok života a modlitby, ktorú vidí len Boh v_skrytosti{n}porov. {r}Mt 6,4{/r}{/n}.

Okrem toho tu vidíme pravý spôsob rodinného života. Nech nám Nazaret pripomína, čo je rodina, jej spoločenstvo lásky, jej vážna a žiarivá krása, jej posvätná a nedotknuteľná osobitosť; nech nám ukazuje, aká láskavá má byť výchova v_rodine, ktorú nemôže nič iné nahradiť; nech nás učí, aká je prirodzená úloha rodiny v_spoločenskom poriadku.

A napokon tu poznávame vznešený význam práce. Nazaretský domov, dom tesárovho Syna! Tu by sme chceli pochopiť a osláviť tvrdý, ale výkupný zákon ľudskej práce; tu by sme chceli vrátiť práci jej dôstojnosť, aby ju pociťovali všetci. Pod touto strechou si chceme pripomenúť, že práca nemôže mať cieľ sama v_sebe, že svoju slobodu a vznešenosť nečerpá len z_takzvaného ekonomického hľadiska, ale zo všetkého, čo ju zameriava na vznešený cieľ. A tu chceme robotníkom celého sveta ohlásiť spásu a ukázať im veľký vzor, božského brata a proroka všetkých ich spravodlivých požiadaviek, totiž Krista, nášho Pána.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}2 Kor 13, 11{/r}; {r}Ef 5, 19{/r}; {r}Kol 3, 23{/r}

Radujte sa, zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom. Rovnako zmýšľajte, žite v_pokoji. {*} Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho.

Čokoľvek robíte, robte z_tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom. {*} Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho.

NA VIGÍLIU: Ant. Ty si naozaj skrytý Boh, Boh Izraela, Spasiteľ.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána

{r:Jn}20, 19-31{/r}

{p}

O_osem dní prišiel Ježiš

{v}19{/v}Večer v_ten istý prvý deň v_týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ {v}20{/v}Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. {v}21{/v}A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ {v}22{/v}Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. {v}23{/v}Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

{v}24{/v}Tomáš, jeden z_Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s_nimi, keď prišiel Ježiš. {v}25{/v}Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“

{v}26{/v}O_osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s_nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ {v}27{/v}Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ {v}28{/v}Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ {v}29{/v}Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“

{v}30{/v}Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v_tejto knihe. {v}31{/v}Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v_jeho mene.

Alebo evanjelium zo sviatku, ktoré sa tento rok (liturický rok ABC) nečíta pri omši:
V_roku A:

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša

{r:Mt}2, 13-15. 19-23{/r}

{p}

Vezmi dieťa i_jeho matku a ujdi do Egypta

{v}13{/v}Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i_jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“

{v}14{/v}On vstal, vzal za noci dieťa i_jeho matku a odišiel do Egypta. {v}15{/v}Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z_Egypta som povolal svojho syna.“

{v}19{/v}Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil vo sne Jozefovi v_Egypte {v}20{/v}a povedal mu: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i_jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“

{v}21{/v}On vstal, vzal dieťa i_jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. {v}22{/v}Ale keď sa dopočul, že v_Judei kraľuje Archelaus namiesto svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo sne, odobral sa do galilejského kraja. {v}23{/v}Keď ta prišiel, usadil sa v_meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho volať Nazaretský.“

V_roku B:

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša

{r:Lk}2, 22-40{/r}

{p}

Chlapec rástol, plný múdrosti

{v}22{/v}Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, {v}23{/v}ako je napísané v_Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ {v}24{/v}a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

{v}25{/v}V_Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. {v}26{/v}Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

{v}27{/v}Z_vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, {v}28{/v}vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami:

{v}29{/v}„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka

v_pokoji podľa svojho slova,

{v}30{/v}lebo moje oči uvideli

tvoju spásu,

{v}31{/v}ktorú si pripravil

pred tvárou všetkých národov:

{v}32{/v}svetlo na osvietenie pohanov

a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

{v}33{/v}Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo.

{v}34{/v}Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v_Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, {v}35{/v}–_a tvoju vlastnú dušu prenikne meč_–, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

{v}36{/v}Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z_Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, {v}37{/v}potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z_chrámu neodchádzala, vo dne v_noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. {v}38{/v}Práve v_tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o_ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.

{v}39{/v}A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.

{v}40{/v}Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

V_roku C:

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša

{r:Lk}2, 41-52{/r}

{p}

Rodičia našli Ježiša medzi učiteľmi

{v}41{/v}Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. {v}42{/v}Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. {v}43{/v}A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v_Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. {v}44{/v}Nazdávali sa, že je v_sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. {v}45{/v}No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.

{v}46{/v}Po troch dňoch ho našli v_chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. {v}47{/v}Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.

{v}48{/v}Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i_ja sme ťa s_bolesťou hľadali!“

{v}49{/v}On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ {v}50{/v}Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.

{v}51{/v}Potom sa s_nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.

{v}52{/v}A Ježiš sa vzmáhal v_múdrosti, veku a v_obľube u_Boha i_u_ľudí.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 12-13{/r}

Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán nás poučí o_svojich cestách.

A my budeme kráčať po jeho chodníkoch.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 14-15{/r}

Nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v_jednom tele. A buďte vďační!

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Chudoba a námaha boli mojím údelom od detstva.

Po dňoch uponíženia sa mi dostalo slávy.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 17{/r}

Všetko, čo hovoríte alebo konáte, všetko robte v_mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Všetci tvoji synovia budú učeníkmi Pána.

A veľký pokoj budú požívať.