Štvrtok po slávnosti Najsvätejšej Trojice

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

Slávnosť

Kde slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi nie je prikázaným sviatkom, prekladá sa na nedeľu po Najsvätejšej Trojici.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Pri tejto slávnosti nábožne plesajme

a plní radosti Pánovi spievajme;

časy prešli staré, nastala obnova:

nové srdcia, skutky, slová.

Večere poslednej pamiatku slávime;

v_tej chvíli posvätnej Kristus, jak veríme,

baránka jesť dával aj chlieb učeníkom,

ako Boh otcom prikázal.

Krehkým dáva v_tele prameň občerstvenia,

smutným krv ponúka, by zniesli súženia,

podáva im kalich a pritom hovorí:

„Vezmite a pite z_neho.“

Tak túto obetu Kristus ustanovil

a na jej slávenie kňazom moc udelil,

aby prijímali sviatosť tela, krvi

a dávali aj veriacim.

Anjelský chlieb sa stal živým chlebom ľudí,

predobrazy zmizli, tu krv Krista prúdi;

úžasný div je to: Pána smie jesť sluha

chudobný a ponížený.

Trojjediný Bože, vrúcne ťa prosíme:

buď s_nami, žehnaj nás, veď ťa s_láskou ctíme,

sprevádzaj nás cestou, po ktorej túžime

prísť do svetla, kde prebývaš. Amen.

Alebo:

Sacris sollémniis iuncta sint gáudia,

et ex præcórdiis sonent præcónia;

recédant vétera, nova sint ómnia,

corda, voces et ópera.

Noctis recólitur cena novíssima,

qua Christus créditur agnum et ázyma

dedísse frátribus iuxta legítima

priscis indúlta pátribus.

Dedit fragílibus córporis férculum,

dedit et trístibus sánguinis póculum,

dicens: „Accípite quod trado vásculum;

omnes ex eo bíbite.“

Sic sacrifícium istud instítuit,

cuius offícium commítti vóluit

solis presbýteris, quibus sic cóngruit,

ut sumant et dent céteris.

Panis angélicus fit panis hóminum;

dat panis cáelicus figúris términum.

O_res mirábilis: mandúcat Dóminum

servus pauper et húmilis.

Te, trina Déitas únaque, póscimus;

sic nos tu vísitas sicut te cólimus:

per tuas sémitas duc nos quo téndimus

ad lucem quam inhábitas. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Povedzte pozvaným: Hostinu som už prichystal, poďte na svadbu. Aleluja.

Žalm 23

Ant. 2 Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech pije z_večného prameňa.

Žalm 42

Ant. 3 Pán nás kŕmil jadrom pšeničným a sýtil medom zo skaly.

Žalm 81

Múdrosť si postavila dom. Aleluja.

Namiešala víno a prestrela stôl. Aleluja.

Z_Knihy Exodus

{r:Ex}24, 1-11{/r}

{p}

Uvideli Boha a jedli a pili

{v}1{/v}Pán povedal Mojžišovi: „Vystúp k_Pánovi ty, Áron, Nadab, Abiu a sedemdesiat starších z_Izraela a budete sa klaňať zďaleka. {v}2{/v}Len Mojžiš vystúpi k_Pánovi. Ostatní sa nepriblížia, ani ľud nebude vystupovať s_ním.“

{v}3{/v}Mojžiš prišiel a rozpovedal ľudu všetky Pánove slová a ustanovenia. A všetok ľud odpovedal jedným hlasom: „Všetko, čo Pán povedal, splníme.“ {v}4{/v}A Mojžiš všetky Pánove slová napísal. Ráno vstal a na úpätí vrchu postavil oltár a dvanásť kameňov pre dvanásť kmeňov Izraela. {v}5{/v}Potom poslal izraelských mládencov a oni priniesli zápalné obety a zabili teľatá na pokojnú obetu Pánovi. {v}6{/v}Mojžiš vzal polovicu krvi a nalial ju do obetných misiek. Druhú polovicu vykropil na oltár. {v}7{/v}Potom vzal knihu zmluvy a čítal ju nahlas ľudu; a oni vraveli: „Splníme všetko, čo Pán povedal, a budeme poslúchať.“ {v}8{/v}Mojžiš vzal krv, pokropil ňou ľud a povedal: „Toto je krv zmluvy, ktorú s_vami uzavrel Pán podľa všetkých týchto slov.“

{v}9{/v}Mojžiš, Áron, Nadab, Abiu a sedemdesiati zo starších Izraela vystúpili {v}10{/v}a uvideli Boha Izraela a pod jeho nohami akoby dlažbu zo zafírových kameňov a ako samo nebo, keď je jasné. {v}11{/v}Ale ani na vyvolených zo synov Izraela nevztiahol svoju ruku; uvideli Boha a jedli a pili.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Jn 6, 48. 49. 50. 51ab{/r}

Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. {*} Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z_neba, aby nezomrel nik, kto bude z_neho jesť.

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z_neba. Kto bude jesť z_tohto chleba, bude žiť naveky. {*} Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z_neba, aby nezomrel nik, kto bude z_neho jesť.

Z_Diela svätého kňaza Tomáša Akvinského

(Opusculum 57, in festo Corporis Christi, lect. 1-4)

{p}

Aká vzácna a obdivuhodná hostina!

Keď nás chcel jednorodený Boží Syn urobiť účastnými na svojej božskej prirodzenosti, prijal našu prirodzenosť a stal sa človekom, aby ľudí urobil bohmi.

A okrem toho všetko, čo si vzal z_nášho, použil pre našu spásu. Lebo svoje telo priniesol na oltári kríža Bohu Otcovi na obetu za naše zmierenie a svoju krv vylial na výkupnú cenu a zároveň očistný kúpeľ, aby sme boli vykúpení z_biedneho otroctva a očistili sa od všetkých hriechov.

A aby nám zostala trvalá pamiatka tohto veľkého dobrodenia, zanechal svoje telo za pokrm a svoju krv za nápoj, ktoré majú veriaci prijímať pod spôsobmi chleba a vína.

Aká vzácna a obdivuhodná hostina, spásonosná a preplnená každou dobrotou! Čo môže byť ešte vzácnejšie ako táto hostina, na ktorej sa neje mäso teliat a capov, ako kedysi v_zákone, ale predkladá sa nám za pokrm Kristus, pravý Boh?! Čo je obdivuhodnejšie ako táto sviatosť?!

Nijaká iná sviatosť nie je spasiteľnejšia ako táto, ktorou sa očisťujú hriechy, zveľaďujú čnosti a myseľ sa napĺňa hojnosťou všetkých duchovných darov.

V_Cirkvi sa obetuje za živých i_mŕtvych, aby osožila všetkým, lebo bola ustanovená na spásu všetkých.

A nakoniec, nik nedokáže vyjadriť dobrotu tejto sviatosti, cez ktorú sa ochutnáva duchovná slasť v_samom prameni a slávi sa pamiatka tej vynikajúcej lásky, ktorú vo svojom umučení ukázal Kristus.

Ale aby sa čím hlbšie vryla nesmiernosť tejto lásky do sŕdc veriacich, pri Poslednej večeri, keď na odchode z_tohto sveta k_Otcovi slávil s_učeníkmi veľkonočného baránka, ustanovil túto sviatosť ako trvalú pamiatku svojho umučenia, ktorá napĺňa staré predobrazy, ako najväčší zo zázrakov, ktoré urobil, a zanechal jedinečnú útechu zarmúteným pre jeho neprítomnosť.

{p}

RESPONZÓRIUM

V_tomto chlebe poznajte telo, ktoré viselo na kríži, a v_kalichu krv, ktorá vytiekla z_prebodnutého boku. Vezmite teda a jedzte Kristovo telo, vezmite a pite Kristovu krv. {*} Veď ste už Kristovými údmi.

Aby ste sa nerozdeľovali, jedzte toto spojivo jednoty; aby ste sa necítili bezcenní, pite cenu svojho vykúpenia. {*} Veď ste už Kristovými údmi.

NA VIGÍLIU: Ant. Moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život, hovorí Pán.
Evanjelium je zo slávnosti; to, ktoré sa tento rok nečíta pri omši.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS

Sviatosť tela tajomného

veleb, jazyk, vďačne chváľ!

Veleb predrahú krv jeho,

ktorú za nás vylieva;

on, plod lona panenského,

slávny, dobrý, večný Pán.

Nám je daný, narodený

z_čistej Panny Boh a Kráľ,

chodieval po tejto zemi,

slovo pravdy rozsieval;

deň pred svojím umučením

zjavil, jak nás miloval.

Keď si sadol večer k_stolu,

s_učeníkmi večeral

a baránka jedli spolu,

jak zákon predpisoval;

poslednú im zjavil vôľu:

za pokrm sa všetkým dal.

Slovo v_tele slovu dáva

moc chlieb v_telo premeniť,

z_vína sa krv Krista stáva,

akože to pochopiť?

Čisté srdce viera pravá

sama stačí presvedčiť.

Ctime túto sviatosť slávnu,

zbožne skloňme kolená,

bohoslužbu starodávnu

nahraď nová, vznešená;

pomôž zmyslom, ktoré slabnú,

viera s_láskou spojená.

Otcu, Synu jedinému

chvála buď a plesanie,

sláva, moc a česť ich menu,

taktiež dobrorečenie;

od obidvoch Poslanému

rovnaké buď uctenie. Amen.

Alebo:

Pange, lingua, gloriósi

córporis mystérium,

sanguinísque pretiósi,

quem in mundi prétium

fructus ventris generósi

Rex effúdit géntium.

Nobis datus, nobis natus

ex intácta Vírgine,

et in mundo conversátus,

sparso verbi sémine,

sui moras incolátus

miro clausit órdine.

In suprémæ nocte cenæ

recúmbens cum frátribus,

observáta lege plene

cibis in legálibus,

cibum turbæ duodénæ

se dat suis mánibus.

Verbum caro panem verum

verbo carnem éfficit,

fitque sanguis Christi merum,

et, si sensus déficit,

ad firmándum cor sincérum

sola fides súfficit.

Tantum ergo sacraméntum

venerémur cérnui,

et antíquum documéntum

novo cedat rítui;

præstet fides suppleméntum

sénsuum deféctui.

Genitóri Genitóque

laus et iubilátio,

salus, honor, virtus quoque

sit et benedíctio;

procedénti ab utróque

compar sit laudátio. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Milostivý Pán pokrm dal tým, čo sa ho boja, ako pamiatku na svoje obdivuhodné skutky.

Žalm 111

Ant. 2 Pán zaisťuje pokoj Cirkvi a sýti nás najlepšou pšenicou.

Žalm 147, 12-20

Ant. 3 Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z_neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z_neba. Aleluja.

Chválospev Zjv 11, 17-18; 12, 10b-12a

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 10, 16-17{/r}

Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Dal im chlieb z_neba, {*} Aleluja, aleluja.

Dal im chlieb z_neba, {*} Aleluja, aleluja.

Človek jedol chlieb anjelský. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Dal im chlieb z_neba, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Aký si dobrý a láskavý, Pane: aby si ukázal deťom svoju dobrotu, dávaš im najlahodnejší chlieb z_neba; hladných kŕmiš dobrotami a pyšných boháčov prepúšťaš naprázdno.

PROSBY

Kristus pozýva všetkých na sviatostnú hostinu, pri ktorej dáva svoje telo a krv za život sveta. Pokorne ho prosme:

Kriste, chlieb z_neba, daj nám večný život.

Kriste, Syn živého Boha, ty si prikázal sláviť eucharistickú obetu na svoju pamiatku;

obohacuj svoju Cirkev verným slávením svätých tajomstiev.

Kriste, chlieb z_neba, daj nám večný život.

Kriste, jediný kňaz Najvyššieho, ty si zveril kňazom sviatostnú obetu;

daj, nech vyjadrujú životom, čo slávia vo sviatostných znakoch.

Kriste, chlieb z_neba, daj nám večný život.

Kriste, manna z_neba, ty utváraš jedno telo z_tých, čo majú účasť na jednom Chlebe;

zveľaďuj pokoj a svornosť všetkých, čo veria v_teba.

Kriste, chlieb z_neba, daj nám večný život.

Kriste, nebeský lekár, ty v_Eucharistii dávaš liek nesmrteľnosti a závdavok zmŕtvychvstania;

daj chorým zdravie a hriešnikom nádej na odpustenie.

Kriste, chlieb z_neba, daj nám večný život.

Kriste, Kráľ budúceho veku, ty si nám prikázal, aby sme slávením svätých tajomstiev zvestovali tvoju smrť, kým neprídeš v_sláve;

daj, nech všetci zosnulí veriaci majú účasť na tvojom zmŕtvychvstaní.

Kriste, chlieb z_neba, daj nám večný život.

MODLITBA

Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania; prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho Tela a Krvi s_takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela.

INVITATÓRIUM

Ant. Kristus, náš Pán, je Chlieb života; poďte, klaňajme sa mu.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Slovo sa Božie zjavilo,

hoc pri Otcovi ostalo,

hriešnikov spasiť odišlo,

k_večeru žitia dospelo.

Prv, než ho na smrť odovzdal

katanom jeho učeník,

Pán učeníkom sám sa dal

za pokrm žitia vznešený.

On pod dvojakým spôsobom

krv, telo svoje ponúka;

aby sme žili po novom,

celého živí človeka.

Nám narodil sa ako druh,

stolujúc za pokrm sa dal,

zaplatil smrťou veľký dlh,

odmenou v_nebi sám je, Kráľ.

Ó, spásonosná hostia,

otváraš dvere neba, raj;

zlý duch a svet nás dobýja,

pomôž nám, posily nám daj.

Trojjedinému Pánovi

večná buď sláva, veleba;

kiež nás pre večnosť obnoví

a vezme k_sebe do neba. Amen.

Alebo:

Verbum supérnum pródiens

nec Patris linquens déxteram,

ad opus suum éxiens

venit ad vitæ vésperam.

In mortem a discípulo

suis tradéndus áemulis,

prius in vitæ férculo

se trádidit discípulis.

Quibus sub bina spécie

carnem dedit et sánguinem,

ut dúplicis substántiæ

totum cibáret hóminem.

Se nascens dedit sócium,

convéscens in edúlium,

se móriens in prétium,

se regnans dat in práemium.

O_salutáris hóstia,

quæ cæli pandis óstium,

bella premunt hostília:

da robur, fer auxílium.

Uni trinóque Dómino

sit sempitérna glória,

qui vitam sine término

nobis donet in pátria. Amen.

Ant. 1 Anjelským pokrmom si živil svoj ľud, z_neba si im dal chlieb. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Svätí kňazi obetujú Bohu kadidlo a chlieb. Aleluja.

Ant. 3 Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a nové meno. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Mal 1, 11{/r}

Od východu slnka až po západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste prinášajú môjmu menu kadidlo a čistú obetu, lebo je veľké moje meno medzi národmi, hovorí Pán zástupov.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Zo zeme vyvádzaš chlieb, {*} Aleluja, aleluja.

Zo zeme vyvádzaš chlieb, {*} Aleluja, aleluja.

I_víno, čo obveseľuje srdce človeka. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Zo zeme vyvádzaš chlieb, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z_neba. Kto bude jesť z_tohto chleba, bude žiť naveky. Aleluja.

PROSBY

Bratia (a sestry), vrúcne prosme Ježiša Krista, chlieb života, a radostne volajme:

Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v_tvojom kráľovstve, Pane.

Kriste, kňaz novej a večnej zmluvy, ty si na oltári kríža priniesol Otcovi dokonalú obetu;

nauč nás prinášať ju dôstojne spolu s_tebou.

Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v_tvojom kráľovstve, Pane.

Kriste, najvyšší kráľ pokoja a spravodlivosti, ty si povýšil chlieb a víno na znak svojej obety;

pripoj k_sebe aj nás ako obetný dar.

Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v_tvojom kráľovstve, Pane.

Kriste, pravý ctiteľ Otca, Cirkev prináša od východu slnka až po západ tvoju obetu;

vo svojom tele zjednoť tých, ktorých sýtiš jedným Chlebom.

Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v_tvojom kráľovstve, Pane.

Kriste, manna, čo zostupuje z_neba, ty živíš Cirkev svojím telom a svojou krvou;

daj, aby sme v_sile tohto pokrmu kráčali za tebou.

Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v_tvojom kráľovstve, Pane.

Kriste, neviditeľný hostiteľ na sviatostnej hostine, ty stojíš pri dverách nášho srdca a klopeš;

daj, aby sme ťa vždy prijímali so živou vierou.

Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v_tvojom kráľovstve, Pane.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS je ako na prvé vešpery.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Kristus, Pán, kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho, obetoval chlieb a víno. Žalm 110, 1-5. 7

Ant. 2 Vezmem kalich spásy a obetu chvály ti prinesiem. Žalm 116, 10-19

Ant. 3 Ty si cesta, ty si pravda, ty si život sveta, Pane. Chválospev

Porov. Zjv 19, 1-2. 5-7

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 11, 23-25{/r}

Ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v_tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v_mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Dal im chlieb z_neba {*} Aleluja, aleluja.

Dal im chlieb z_neba, {*} Aleluja, aleluja.

Človek jedol chlieb anjelský. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Dal im chlieb z_neba, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Svätá hostina, pri ktorej prijímame Krista: slávi sa pamiatka jeho umučenia, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy. Aleluja.

PROSBY

Kristus pozýva všetkých na sviatostnú hostinu, pri ktorej dáva svoje telo a krv za život sveta. Pokorne ho prosme:

Kriste, chlieb z_neba, daj nám večný život.

Kriste, Syn živého Boha, ty si prikázal sláviť eucharistickú obetu na svoju pamiatku;

obohacuj svoju Cirkev verným slávením svätých tajomstiev.

Kriste, chlieb z_neba, daj nám večný život.

Kriste, jediný kňaz Najvyššieho, ty si zveril kňazom sviatostnú obetu;

daj, nech vyjadrujú životom, čo slávia vo sviatostných znakoch.

Kriste, chlieb z_neba, daj nám večný život.

Kriste, manna z_neba, ty utváraš jedno telo z_tých, čo majú účasť na jednom Chlebe;

zveľaďuj pokoj a svornosť všetkých, čo veria v_teba.

Kriste, chlieb z_neba, daj nám večný život.

Kriste, nebeský lekár, ty v_Eucharistii dávaš liek nesmrteľnosti a závdavok zmŕtvychvstania;

daj chorým zdravie a hriešnikom nádej na odpustenie.

Kriste, chlieb z_neba, daj nám večný život.

Kriste, Kráľ budúceho veku, ty si nám prikázal, aby sme slávením svätých tajomstiev zvestovali tvoju smrť, kým neprídeš v_sláve;

daj, nech všetci zosnulí veriaci majú účasť na tvojom zmŕtvychvstaní.

Kriste, chlieb z_neba, daj nám večný život.

MODLITBA CEZ DEŇ Doplnková psalmódia. Keď sa slávnosť koná v nedeľu, žalmy sa berú z nedele prvého týždňa.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Veľmi som túžil jesť s_vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Aleluja.

Ant. 2 Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom. Aleluja.

Ant. 3 Pri lámaní chleba spoznali Pána Ježiša. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Múd 16, 20{/r}

Anjelským pokrmom si živil svoj ľud, Pane, z_neba si im dal hotový chlieb bez práce, ktorý má v_sebe všetku slasť a uspokojí každú chuť.

Pristúpim k_Božiemu oltáru. Aleluja.

Prijmem Krista, ktorý obnovuje moju mladosť. Aleluja.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Prís 9, 1-2{/r}

Múdrosť si postavila dom, sedem stĺpov vytesala. Pozabíjala svoj dobytok, namiešala víno a prestrela svoj stôl.

Z_neba si im dal chlieb. Aleluja.

Ktorý má v_sebe všetku slasť. Aleluja.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 2, 42. 47{/r}

Bratia sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu.

Pane, zostaň s_nami. Aleluja.

Lebo sa zvečerieva. Aleluja.