VIANOČNÉ OBDOBIE

I. DO SLÁVNOSTI ZJAVENIA PÁNA

Od prvých vešpier Narodenia Pána po prvé vešpery Zjavenia Pána v_nedeľnom i_feriálnom ofíciu, ak nie sú hymny vlastné.

VEŠPERY

HYMNUS

Ježišu, Vykupiteľ náš,

ty jediný si Otcov Syn

a nevýslovný pôvod máš

pred celým svetom stvoreným.

Ty svetlo, odblesk Otca si,

ty nádej večná veriacich,

všimni si všade na zemi

modlitby teba prosiacich.

Spasiteľ, spomeň, že ty, Boh,

nám si sa znížil za brata,

keď ľudský život dala ti

bez škvrny hriechu počatá.

To pripomína dnešný deň,

čo slávime ho každý rok:

že z_trónu Otca prichádzaš

na cestu spásy viesť náš krok.

Nebo, zem, morské hlbiny

so všetkým, čo v_nich jestvuje,

velebia Otca, veď on nám

vlastného Syna daruje.

Aj my ti hymnus spievame,

sláviaci tvoje zrodenie,

veď tvoja drahá, svätá krv

nás spasí a zlo zaženie.

Ježišu, z_Panny zrodený,

sláva ti, Bože útechy;

Otcovi, Duchu Svätému

nech sa česť vzdáva naveky. Amen.

KOMPLETÓRIUM

HYMNUS Na sklonku dňa ťa úprimne.

INVITATÓRIUM

Ant. Kristus sa nám narodil; poďte, klaňajme sa mu.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Odtiaľ, kde slnko vychádza,

k_najvzdialenejším končinám

nech zaznie pieseň Kristovi,

ktorý sa z_Panny zrodil nám.

Pôvodca sveta blažený

v_krehké sa telo oblieka,

aby zachránil stvorenie

a v_tele spasil človeka.

Zamknuté lono Rodičky

preniká svetlo milosti

a Panna nosí pod srdcom

tajomstvá, plná radosti.

Panenské telo Márie

mení sa náhle v_Boží chrám;

a slovom počne Ježiša

tá, ktorá muža nepozná.

Z_Panny-Matky sa zrodil Pán,

ktorého anjel zvestoval,

a v_lone matky skrytý Ján

radosťou nad ním zaplesal.

On nepohrdol jasľami,

pokorne leží na sene;

o_trošku mlieka prosí ten,

čo živí všetko stvorenie.

Zástupy v_nebi plesajú,

spievajú Bohu anjeli,

aby pastieri Pastiera

a svojho Tvorcu videli.

Ježišu, z_Panny zrodený,

sláva ti, Bože útechy;

Otcovi, Duchu Svätému

nech sa česť vzdáva naveky. Amen.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

Príď, Duchu Svätý, teraz k_nám

a naplň srdcia radosťou;

s_Otcom i_Synom jedno si,

aj nás zjednocuj milosťou.

A naše ústa, myseľ, cit,

to všetko nech ťa velebí

a oheň srdcia bratov nech

zapáli túžbou po nebi.

Nauč nás Otca poznávať

a jeho Syna milovať;

pomôž nám, Duchu Presvätý,

vo viere pravej pevne stáť. Amen.

Ant. Jozef a Ježišova matka Mária divili sa tomu, čo sa o_ňom hovorilo. NAPOLUDNIE

Mocný Vládca, verný Bože,

múdro riadiš denné chvíle:

svitom zdobíš zore ranné,

poludnie zas teplom vanie.

Vyhas oheň hnevu, spory,

odstráň úpal hriechov, zvody,

zachovaj nám telo v_zdraví,

do sŕdc nám vlož pokoj pravý.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

Ant. Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o_nich. POPOLUDNÍ

Celý svet v_pohyb uvádzaš,

ty sám však trváš bez zmeny;

účelne delíš denný čas

vo svojom božskom umení.

Keď príde večer života,

zachovaj si nás pre seba;

daj nám smrť svätú, nábožnú,

aby sme prišli do neba.

Vyslyš nás, Otče láskavý,

pomôž nám, Kriste, Kráľ slávy,

s_Otcom i_Duchom Boh pravý,

a vládni, kraľuj nad nami. Amen.

Ant. Moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov.

25. decembra

NARODENIE PÁNA

Slávnosť

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS Ježišu, Vykupiteľ náš.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Kráľ pokoja je vznešený, celá zem túži uvidieť jeho tvár. Žalm 113

Ant. 2 Svoj rozkaz na zem zosiela; rýchlo sa šíri jeho slovo. Žalm 147, 12-20

Ant. 3 Nebeské Slovo, pred vekmi z_Otca zrodené, dnes sa kvôli nám zrieklo seba samého a stalo sa telom. Chválospev Flp 2, 6-11

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 4, 4-5{/r}

Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Dnes sa dozviete, {*} Že príde Pán.

Dnes sa dozviete, {*} Že príde Pán.

A ráno uvidíte jeho slávu. {*}

Že príde Pán.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Dnes sa dozviete, {*} Že príde Pán.

Ant. na Magnifikat: Keď vyjde na nebi slnko, uzriete Kráľa kráľov, ktorý vychádza z_Otca ako ženích zo svojej komnaty.

PROSBY

Klaňajme sa Kristovi, ktorý sa zriekol seba samého, prijal prirodzenosť sluhu a bol nám podobný vo všetkom okrem hriechu. S_vrúcnou vierou ho prosme:

Pre svoje narodenie pomáhaj vykúpeným.

Ty si svojím príchodom na svet začal nový vek, ktorý predpovedali proroci;

daj, nech sa tvoja Cirkev stále omladzuje a pripravuje na nové časy.

Pre svoje narodenie pomáhaj vykúpeným.

Ty si vzal na seba ľudskú krehkosť;

buď svetlom slepým, posilou slabým a útechou biednym.

Pre svoje narodenie pomáhaj vykúpeným.

Ty si sa narodil chudobný a ponížený;

zhliadni na chudobných celého sveta a láskavo ich poteš.

Pre svoje narodenie pomáhaj vykúpeným.

Ty svojím pozemským narodením vlievaš všetkým ľuďom radostnú nádej na večný život;

poteš srdcia umierajúcich nádejou, že smrťou sa narodia pre nebo.

Pre svoje narodenie pomáhaj vykúpeným.

Ty si zostúpil na zem, aby si nás všetkých priviedol do neba;

daj zosnulým účasť na svojej sláve.

Pre svoje narodenie pomáhaj vykúpeným.

MODLITBA

Bože, ty nás každý rok potešuješ očakávaním sviatkov nášho vykúpenia; daj, aby sme raz bez obáv mohli hľadieť na tvojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ako na sudcu, keď ho teraz s_radosťou vítame ako Vykupiteľa.

Kompletórium sa modlia len tí, čo sa nezúčastnili na posvätnom čítaní a na omši v_noci.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS Odtiaľ, kde slnko vychádza.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pastieri, povedzte, koho ste videli. Zvestujte nám, kto sa to zjavil na zemi. Dieťa sme videli a chóry anjelov spoločne chváliacich Pána. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Anjel povedal pastierom: Zvestujem vám veľkú radosť: Dnes sa vám narodil Spasiteľ sveta. Aleluja.

Ant. 3 Chlapček sa nám dnes narodil a volajú ho: mocný Boh. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 1, 1-2{/r}

Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V_týchto posledných dňoch prehovoril k_nám v_Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán oznámil svoju spásu. {*} Aleluja, aleluja.

Pán oznámil svoju spásu. {*} Aleluja, aleluja.

Pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán oznámil svoju spásu. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Aleluja.

PROSBY

Z_tej duše chváľme a oslavujme Božie Slovo, ktoré bolo pred vekmi a narodilo sa nám v_čase, a radostne volajme:

Nech jasá celá zem nad tvojím príchodom.

Kriste, večné Slovo, ty si pri svojom príchode naplnil zem jasotom;

navštív nás a neprestajne potešuj naše srdce svojou milosťou.

Nech jasá celá zem nad tvojím príchodom.

Spasiteľ sveta, ty si nám svojím narodením zjavil Božiu vernosť;

daj, aby sme my so živou vierou zachovávali krstné sľuby.

Nech jasá celá zem nad tvojím príchodom.

Kráľ neba i_zeme, ty si poslal anjelov zvestovať ľuďom pokoj;

zachovaj náš život vo svojom pokoji.

Nech jasá celá zem nad tvojím príchodom.

Pane, ty si prišiel ako pravý vinič prinášajúci ovocie života;

daj, aby sme stále zostávali v_tebe ako ratolesti a prinášali ovocie.

Nech jasá celá zem nad tvojím príchodom.

MODLITBA

Všemohúci Bože, tvoje vtelené Slovo nás preniká novým svetlom; dopraj, prosíme, aby viera, ktorá osvecuje našu myseľ, žiarila aj z_našich skutkov.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS Ježišu, Vykupiteľ náš.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda v_posvätnej nádhere. Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice. Žalm 110, 1-5. 7

Ant. 2 U_Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. Žalm 130

Ant. 3 Na počiatku, pred vekmi bol Boh Slovom a dnes sa narodil ako Spasiteľ sveta. Chválospev Porov. Kol 1, 12-20

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 1, 1-3{/r}

Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u_Otca a zjavil sa nám. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s_nami. Veď my máme spoločenstvo s_Otcom a s_jeho Synom Ježišom Kristom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Slovo sa telom stalo. {*} Aleluja, aleluja.

Slovo sa telom stalo. {*} Aleluja, aleluja.

A prebývalo medzi nami. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Slovo sa telom stalo. {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Dnes sa narodil Kristus, dnes sa zjavil Spasiteľ, dnes na zemi spievajú anjeli, plesajú archanjeli; dnes spravodliví jasajú a spoločne volajú: Sláva Bohu na výsostiach. Aleluja.

PROSBY

Pri Kristovom narodení anjeli zvestovali svetu pokoj; preto s_jasotom oslavujme Spasiteľa a s_oddaným srdcom ho prosme:

Nech tvoje narodenie prinesie pokoj všetkým ľuďom.

Pane, zahrň svoju Cirkev všetkými dobrodeniami,

ako ju potešuješ tajomstvom svojho narodenia.

Nech tvoje narodenie prinesie pokoj všetkým ľuďom.

Ty si prišiel ako knieža pastierov a strážca našich duší;

daj, nech sú pápež a naši biskupi vernými správcami tvojej mnohotvárnej milosti.

Nech tvoje narodenie prinesie pokoj všetkým ľuďom.

Kráľ večnosti, ty si sa narodil, lebo si chcel skúsiť krátkosť ľudského života a znášať jeho ťažkosti;

daj nám, nestálym a smrteľným, účasť na svojej večnosti.

Nech tvoje narodenie prinesie pokoj všetkým ľuďom.

Ty, očakávaný od vekov, prišiel si v_plnosti času;

zjav svoju prítomnosť tým, čo na teba ešte čakajú.

Nech tvoje narodenie prinesie pokoj všetkým ľuďom.

Ty si sa stal človekom a obnovil si ľudskú prirodzenosť poznačenú smrťou;

udeľ zosnulým plnosť nového života.

Nech tvoje narodenie prinesie pokoj všetkým ľuďom.

MODLITBA

Bože, ty si podivuhodne stvoril človeka a ešte podivuhodnejšie si ho vykúpil; prosíme ťa, daj nám účasť na božskom živote svojho Syna, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Tít 2, 11-12{/r}

Zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v_tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán sa rozpamätal na svoju dobrotu. Aleluja.

A na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. Aleluja.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 4, 9{/r}

Božia láska k_nám sa prejavila v_tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Uzreli všetky končiny zeme. Aleluja.

Spásu nášho Boha. Aleluja.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 10, 36{/r}

Boh synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista; on je Pánom všetkých.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom. Aleluja.

Spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. Aleluja.

Cez oktávu Narodenia sú vešpery každý deň, okrem slávnosti a nedele Svätej rodiny, zo dňa v_oktáve, ako sa uvádza ďalej, aj keď sa v_iných častiach liturgie hodín slávi prípadný sviatok.

Každý deň sa berie prvé alebo druhé nedeľné kompletórium (alebo 968).

26. DECEMBRA

Ranné chvály sa berú zo sviatku sv. Štefana, prvého mučeníka.

VEŠPERY

Hymnus, antifóny, žalmy a chválospev sú ako na druhé vešpery Narodenia Pána.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 1, 5b. 7{/r}

Boh je svetlo a niet v_ňom nijakej tmy. Ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

Ant. na Magnifikat: Keď všade vládlo hlboké ticho a noc v_svojom behu prešla polovicu cesty, tvoje všemohúce Slovo, Pane, zostúpilo z_neba, z_kráľovského trónu. Aleluja.

PROSBY

Božie Slovo prebývalo medzi nami a otvorilo nám bránu do večnej spásy; preto ho pokorne prosme a úprimne volajme:

Od všetkého zla ochraňuj nás, Pane.

Pre tajomstvo tvojho vtelenia, pre tvoje narodenie a detstvo a pre celý tvoj život zasvätený Otcovi:

Od všetkého zla ochraňuj nás, Pane.

Pre tvoju prácu, pre tvoje kázanie a cesty a pre tvoju lásku k_hriešnikom:

Od všetkého zla ochraňuj nás, Pane.

Pre tvoj smrteľný zápas a umučenie, pre tvoj kríž a opustenosť, pre tvoju úzkosť a pre tvoju smrť a pochovanie:

Od všetkého zla ochraňuj nás, Pane.

Pre tvoje zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie, pre zoslanie Ducha Svätého, pre tvoju večnú slávu, do ktorej dúfame vojsť spolu s_našimi zosnulými bratmi a sestrami:

Od všetkého zla ochraňuj nás, Pane.

MODLITBA

Všemohúci Bože, pre zásluhy narodenia tvojho milovaného Syna vysloboď nás zo starého otroctva, ktoré nás drží v_jarme hriechu. O_to ťa prosíme

27. DECEMBRA

Ranné chvály sa berú zo sviatku sv. Jána, apoštola a evanjelistu.

VEŠPERY

Hymnus, antifóny, žalmy a chválospev sú ako na druhé vešpery Narodenia Pána.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 3b-4{/r}

Boh poslal svojho Syna v_tele podobnom hriešnemu a v_tele odsúdil hriech, aby sa požiadavka zákona splnila v_nás, čo nežijeme podľa tela, ale podľa Ducha.

Ant. na Magnifikat: Skrze teba, Panna Mária, splnili sa všetky predpovede prorokov o_Kristovi: ako Panna si ho počala a ako Panna porodila.

PROSBY

Milovaní bratia (a sestry), prosme Boha Otca, ktorý nám vo svojej veľkej láske poslal svojho Syna, a pokorne ho vzývajme:

Bože Otče, milosť tvojho Syna nech je s_nami.

Bože, prameň lásky, Otec nášho Pána Ježiša Krista, ty si sa zmiloval nad tými, čo žijú v_temnotách;

prijmi naše prosby za spásu všetkých ľudí.

Bože Otče, milosť tvojho Syna nech je s_nami.

Pamätaj, Otče, na svoju Cirkev rozšírenú po celom svete,

požehnaj svoj kresťanský ľud a obdaruj ho pokojom.

Bože Otče, milosť tvojho Syna nech je s_nami.

Otec všetkých ľudí, upevni mier vo svete, obráť oči všetkých národov k_svojmu Synovi

a ich vládcov naplň duchom pokoja.

Bože Otče, milosť tvojho Syna nech je s_nami.

Ty si pri narodení svojho Syna dal zvestovať pokoj na zemi;

daruj večný pokoj našim zosnulým.

Bože Otče, milosť tvojho Syna nech je s_nami.

MODLITBA

Všemohúci Bože, tvoje vtelené Slovo Ježiš Kristus preniká nás novým svetlom; dopraj, prosíme, aby viera v_neho, ktorá osvecuje našu myseľ, žiarila aj z_našich skutkov.

28. DECEMBRA

Ranné chvály sa berú zo sviatku svätých Neviniatok.

VEŠPERY

Hymnus, antifóny, žalmy a chválospev sú ako na druhé vešpery Narodenia Pána.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 2, 3b-5{/r}

Od prírody sme boli deťmi hnevu tak ako ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s_Kristom — milosťou ste spasení.

Ant. na Magnifikat: Svätá a neporušená Panna nám porodila Boha, útle dieťa, a s_láskou ho živila; všetci sa mu klaňajme, veď on nás prišiel spasiť.

PROSBY

Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom. Posilnení touto nádejou s_dôverou sa modlime:

Bože Otče, milosť tvojho Syna nech je s_nami.

Bože, prameň lásky a pokoja, obnov vieru všetkých kresťanov vo vtelenie tvojho Syna,

aby ti ustavične vzdávali vďaky.

Bože Otče, milosť tvojho Syna nech je s_nami.

Posilni nádej chorých, chudobných a starých ľudí,

pomôž utláčaným, zúfalým daj dôveru a plačúcim útechu.

Bože Otče, milosť tvojho Syna nech je s_nami.

Pamätaj, Otče, na všetkých väzňov

a na ľudí, čo musia žiť ďaleko od vlasti.

Bože Otče, milosť tvojho Syna nech je s_nami.

Pri narodení tvojho Syna bolo počuť anjelov, ako ťa velebia;

daj, nech ťa zosnulí večne chvália spolu s_nebeskými zástupmi.

Bože Otče, milosť tvojho Syna nech je s_nami.

MODLITBA

Všemohúci Otče, ty si podivuhodne stvoril človeka a ešte podivuhodnejšie si ho vykúpil; prosíme ťa, daj nám účasť na božskom živote svojho Syna, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť.

29. decembra

PIATY DEŇ V_OKTÁVE NARODENIA PÁNA

RANNÉ CHVÁLY

Hymnus, antifóny, žalmy a chválospev sú ako na ranné chvály Narodenia Pána (str. 98).

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 1, 1-2{/r}

Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V_týchto posledných dňoch prehovoril k_nám v_Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.

Ant. na Benediktus: Pastieri si povedali: Poďme do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.

PROSBY

Boh nám vo svojom milosrdenstve poslal Krista, Knieža pokoja; preto s_dôverou volajme:

Pokoj ľuďom dobrej vôle.

Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, Cirkev v_tomto čase oslavuje tvoju spasiteľnú lásku;

preto milostivo prijmi našu rannú chválu.

Pokoj ľuďom dobrej vôle.

Ty si ľuďom od počiatku sľuboval svoje víťazstvo skrze Krista, nášho Spasiteľa;

daj, nech svetlo evanjelia ožiari všetkých ľudí.

Pokoj ľuďom dobrej vôle.

Abrahám s_radosťou vopred videl deň tvojho Syna, patriarchovia ho s_nádejou očakávali, proroci ohlasovali a národy po ňom túžili;

na jeho chválu daj, aby celý izraelský národ dosiahol spásu.

Pokoj ľuďom dobrej vôle.

Ty si chcel, aby nebeskí duchovia zvestovali narodenie tvojho Syna a apoštoli, mučeníci i_veriaci všetkých vekov aby ho oslavovali;

uštedri celému svetu pokoj, ktorý ohlasovali anjeli.

Pokoj ľuďom dobrej vôle.

MODLITBA

Všemohúci a neviditeľný Bože, príchodom tvojho svetla rozptýlil si temnoty sveta; dobrotivo zhliadni na nás a daj, aby sme dôstojne oslavovali vznešené narodenie tvojho jednorodeného Syna.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Tít 2, 11-12{/r}

Zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v_tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 4, 9{/r}

Božia láska k_nám sa prejavila v_tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 10, 36{/r}

Boh synom Izraela zoslal slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista; on je Pánom všetkých.

VEŠPERY

Hymnus, antifóny, žalmy a chválospev sú ako na druhé vešpery Narodenia Pána.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 1, 1-3{/r}

Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u_Otca a zjavil sa nám. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s_nami. Veď my máme spoločenstvo s_Otcom a s_jeho Synom Ježišom Kristom.

Ant. na Magnifikat: Z_Panny sa narodil Kráľ neba, aby strateného človeka povolal späť do nebeského kráľovstva.

PROSBY

Prosme milosrdného Boha Otca, ktorý pomazal svojho Syna Duchom Svätým, aby hlásal blahozvesť chudobným, a s_dôverou volajme:

Milosrdný Otče, zmiluj sa nad nami.

Milosrdný a večný Bože, ty chceš, aby všetci ľudia boli spasení a dospeli k_poznaniu pravdy; vzdávame ti vďaky za to, že si daroval svetu svojho jednorodeného Syna;

daj, nech sa z_jeho narodenia teší celá zem.

Milosrdný Otče, zmiluj sa nad nami.

Ty si ho poslal hlásať blahozvesť chudobným, oznámiť zajatým prepustenie a ohlásiť čas milosti;

daruj všetkým ľuďom slobodu a pokoj.

Milosrdný Otče, zmiluj sa nad nami.

Ty si priviedol k_nemu pohanských mudrcov, aby sa mu poklonili;

prijmi aj prejav našej viery a našej modlitby.

Milosrdný Otče, zmiluj sa nad nami.

Ty povolávaš všetkých ľudí z_tmy do svojho obdivuhodného svetla, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno;

urob nás vernými svedkami tejto blahozvesti.

Milosrdný Otče, zmiluj sa nad nami.

Krista, narodeného v_Betleheme, urobil si svetlom na osvietenie pohanov;

zjav našim zosnulým bratom a sestrám slávu svojej tváre.

Milosrdný Otče, zmiluj sa nad nami.

30. decembra

ŠIESTY DEŇ V_OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Ak nie je v_oktáve Narodenia Pána nedeľa, dnes sa slávi sviatok Svätej rodiny; ale nie sú prvé vešpery.

RANNÉ CHVÁLY

Hymnus, antifóny, žalmy a chválospev sú ako na ranné chvály Narodenia Pána (str. 98).

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 9, 5{/r}

Chlapček sa nám narodil, daný nám je syn; na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho: obdivuhodný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.

Ant. na Benediktus: Keď sa narodil Pán, anjeli spievali: Spása patrí nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, i_Baránkovi.

PROSBY

Prosme Krista, v_ktorom sa Otec rozhodol všetko obnoviť, a s_dôverou volajme:

Milovaný Boží Syn, počuj nás.

Syn Boží, ty si bol na počiatku u_Otca a v_plnosti času si sa stal človekom;

daj nám bratskú lásku ku všetkým.

Milovaný Boží Syn, počuj nás.

Stal si sa chudobným, aby sme sa my tvojou chudobou stali bohatými; zriekol si sa seba samého, aby sme tvojím ponížením boli povýšení a dosiahli účasť na tvojej sláve;

urob nás vernými služobníkmi tvojho evanjelia.

Milovaný Boží Syn, počuj nás.

Ty si nám, čo sme sedeli vo tme a v_tôni smrti, daroval svetlo;

udeľ nám aj statočnosť, spravodlivosť a pokoj.

Milovaný Boží Syn, počuj nás.

Daj nám srdce čisté a úprimné, aby sme s_úžitkom počúvali tvoje slovo

a aby sme prinášali ovocie dobrých skutkov na tvoju slávu.

Milovaný Boží Syn, počuj nás.

MODLITBA

Všemohúci Bože, prosíme ťa, dopraj, aby nás narodenie tvojho jednorodeného Syna vyslobodilo zo starého otroctva, ktoré nás drží v_jarme hriechu.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dt 4, 7{/r}

Ktorý národ je taký veľký a má bohov tak blízko, ako je nám blízko Pán, náš Boh, kedykoľvek ho vzývame?!

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 12, 5-6{/r}

Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci; nech je to známe po celej zemi. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Tob 14, 6-7a{/r}

Všetky národy na celej zemi sa obrátia a budú sa naozaj báť Boha, zanechajú všetky svoje modly, ktoré ich podvodne zvádzajú do bludov, a dobrorečiť budú večnému Bohu v_spravodlivosti. Všetci synovia Izraela, ktorí budú v_tých dňoch vyslobodení a úprimne si spomenú na Boha, zhromaždia sa a prídu do Jeruzalema. A radovať sa budú tí, ktorí úprimne milujú Boha.

VEŠPERY

Hymnus, antifóny, žalmy a chválospev sú ako na druhé vešpery Narodenia Pána.

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}2 Pt 1, 3-4{/r}

Kristova božská moc nám darovala všetko, čo treba pre život a nábožnosť, a to skrze poznanie toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a mocou. Tak sme dostali vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na božskej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť.

Ant. na Magnifikat: Oslavujeme ťa, Božia Rodička, lebo z_teba sa narodil Kristus; ochraňuj všetkých, čo ťa velebia.

PROSBY

S_radosťou vzývajme Krista, ktorý vyšiel z_judejského Betlehema ako vodca a pastier svojho svätého ľudu, a volajme:

Tvoja milosť, Pane, nech je stále s_nami.

Kriste, spasiteľ a túžba národov, rozšír svoje evanjelium v_krajinách, ktoré ešte nepočuli slovo života,

a pritiahni k_sebe všetkých ľudí.

Tvoja milosť, Pane, nech je stále s_nami.

Pane, Ježišu Kriste, daj, nech tvoja Cirkev rastie a nech sa šíri po celom svete,

aby raz objala ľudí všetkých národov a jazykov.

Tvoja milosť, Pane, nech je stále s_nami.

Kráľ kráľov, riaď srdcia a zmýšľanie tých, čo sú na čele štátov,

aby sa usilovali o_spravodlivosť, a tak zaisťovali pokoj a slobodu pre všetky národy.

Tvoja milosť, Pane, nech je stále s_nami.

Všemohúci vladár, opora slabých, posilňuj pokúšaných, dvíhaj padlých, ochraňuj tých, čo sú v_nebezpečenstve,

potešuj sklamaných a zúfalých a upevni dôveru trpiacich.

Tvoja milosť, Pane, nech je stále s_nami.

Tešiteľ zarmútených, posilňuj umierajúcich

a priveď ich k_prameňom živej vody.

Tvoja milosť, Pane, nech je stále s_nami.

31. decembra

SIEDMY DEŇ V_OKTÁVE NARODENIA PÁNA

RANNÉ CHVÁLY

Hymnus, antifóny, žalmy a chválospev sú ako na ranné chvály Narodenia Pána (str. 98).

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 4, 2-3{/r}

V_ten deň bude Pánov výhonok ozdobou a slávou a plod zeme pýchou a chválou všetkých, ktorí sa zachránia z_Izraela. Svätým sa bude nazývať každý, kto zostane na Sione a kto prežije v_Jeruzaleme, každý, kto bude zapísaný v_Jeruzaleme pre život.

Ant. na Benediktus: K_anjelovi sa pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Aleluja.

PROSBY

S_pokornou dôverou vzývajme Krista Pána, ktorého milosť sa zjavila všetkým ľuďom, a volajme:

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, zrodený z_Otca pred všetkými vekmi, odblesk jeho slávy a verný obraz jeho podstaty, ty všetko udržuješ svojím slovom;

prosíme ťa, osvecuj tento deň svojím evanjeliom.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, keď prišla plnosť času, ty si sa narodil, aby si spasil ľudské pokolenie a oslobodil celé stvorenie;

prosíme ťa, udeľ všetkým dar pravej slobody.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, Syn jednej podstaty s_Otcom, zrodený pred východom zornice a narodený v_Betleheme, aby sa splnilo Písmo;

prosíme ťa, nech v_tvojej Cirkvi žiari evanjeliová chudoba.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, Boh i_človek, Dávidov Pán aj syn, ty si splnil všetko, čo o_tebe predpovedali proroci;

prosíme ťa, nech Izrael v_tebe spozná svojho Mesiáša.

Pane, zmiluj sa nad nami.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, narodenie tvojho Syna sa stalo začiatkom nového a dokonalého vzťahu ľudí k_tebe; a keďže je Spasiteľom celého ľudstva, daj, prosíme, aby sme aj my boli pripočítaní medzi jeho verných.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 45, 13{/r}

Ja som ho vzbudil v_spravodlivosti a budem riadiť všetky jeho cesty. On postaví moje mesto a prepustí všetkých mojich zajatcov, ale nie za peniaze ani za dary, hovorí Pán zástupov.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 48, 20{/r}

Jasavým hlasom zvestujte; oznamujte to, až do končín zeme to rozneste, hovorte: Pán vykúpil svojho služobníka Jakuba.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 65, 1{/r}

Nechal som sa hľadať od tých, čo sa na mňa nepýtali, nechal som sa nájsť od tých, čo ma nehľadali. Povedal som: „Hľa, tu som“ národu, ktorý nevzýval moje meno.

V_krajinách, kde sa Zjavenie Pána slávi v_nedeľu medzi 2. a 8. januárom, z_Druhej nedele po Narodení Pána sa neberie nič. Po slávnosti Zjavenia Pána sa berie ofícium, ako sa uvádza na str. 151 n s_vlastnými časťami na str. 162n. Ak však táto nedeľa pripadne na deň 7. alebo 8. januára, ofícium sviatku Krstu Krista Pána sa slávi v_nasledujúci deň, ako je na str. 179-184; žalmy na kompletórium sú z_pondelka.

V_nasledujúci utorok sa začína cezročné obdobie.

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

medzi 2. a 5. januárom

v_krajinách, kde sa slávnosť Zjavenia Pána slávi 6. januára

Druhý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS (str. 92).

Ant. 1 Panna slovom počala a pannou ostala; Panna porodila Kráľa všetkých kráľov.

Žalmy a chválospev sú z_nedele druhého týždňa.

Ant. 2 Tešte sa s_Jeruzalemom; Pán k_nemu obrátil pokoj ako rieku.

Ant. 3 Narodil sa nám Boh z_Boha, Svetlo zo Svetla, ktoré bolo na počiatku.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 5, 20{/r}

Vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v_tom Pravom, v_jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život.

Ant. na Magnifikat: Do lona čistej Rodičky preniká svetlo milosti a Panna nosí pod srdcom tajomstvá plné radosti.

PROSBY

Klaňajme sa Kristovi, ktorý sa zriekol seba samého, prijal prirodzenosť sluhu a bol nám podobný vo všetkom okrem hriechu. S_vrúcnou vierou ho prosme:

Pre svoje narodenie pomáhaj vykúpeným.

Ty si svojím príchodom na svet začal nový vek, ktorý predpovedali proroci;

daj, nech sa tvoja Cirkev stále omladzuje a pripravuje na nové časy.

Pre svoje narodenie pomáhaj vykúpeným.

Ty si vzal na seba ľudskú krehkosť;

buď svetlom slepým, posilou slabým a útechou biednym.

Pre svoje narodenie pomáhaj vykúpeným.

Ty si sa narodil chudobný a ponížený;

zhliadni na chudobných celého sveta a láskavo ich poteš.

Pre svoje narodenie pomáhaj vykúpeným.

Ty svojím pozemským narodením vlievaš všetkým ľuďom radostnú nádej na večný život;

poteš srdcia umierajúcich nádejou, že smrťou sa narodia pre nebo.

Pre svoje narodenie pomáhaj vykúpeným.

Ty si zostúpil na zem, aby si nás všetkých priviedol do neba;

daj zosnulým účasť na svojej sláve.

Pre svoje narodenie pomáhaj vykúpeným.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, ty svetlo veriaceho ľudu, milostivo naplň celý svet svojou slávou a jasom svojho svetla sa daj poznať všetkým národom.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS (str. 92).

Ant. 1 Vychádza svetlo spravodlivému, lebo sa narodil Spasiteľ všetkých ľudí. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele druhého týždňa.

Ant. 2 Spievajme hymnus Pánovi, nášmu Bohu.

Ant. 3 Pohanský ľud, bývajúci v_temnotách, uzrel veľké svetlo.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 1, 1-2{/r}

Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V_týchto posledných dňoch prehovoril k_nám v_Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Ty si sa narodil z_Márie Panny. {*}

Zmiluj sa nad nami.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Kriste, Syn živého Boha, {*} Zmiluj sa nad nami.

Ant. na Benediktus: Vždy verná Panna, hoci porodila vtelené Slovo, zostala aj po pôrode pannou; preto ju všetci chválime: Požehnaná si medzi ženami.

PROSBY

Z_tej duše chváľme a oslavujme Božie Slovo, ktoré bolo pred vekmi a narodilo sa nám v_čase, a radostne volajme:

Nech jasá celá zem nad tvojím príchodom.

Kriste, večné Slovo, ty si pri svojom príchode naplnil zem jasotom;

navštív nás a neprestajne potešuj naše srdcia svojou milosťou.

Nech jasá celá zem nad tvojím príchodom.

Spasiteľ sveta, ty si nám svojím narodením zjavil Božiu vernosť;

daj, aby sme my so živou vierou zachovávali krstné sľuby.

Nech jasá celá zem nad tvojím príchodom.

Kráľ neba i_zeme, ty si poslal anjelov zvestovať ľuďom pokoj;

zachovaj náš život vo svojom pokoji.

Nech jasá celá zem nad tvojím príchodom.

Pane, ty si prišiel ako pravý vinič prinášajúci ovocie života;

daj, aby sme stále zostávali v_tebe ako ratolesti a prinášali ovocie.

Nech jasá celá zem nad tvojím príchodom.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS (str. 91).

Ant. 1 Zažiaril nám dávno pripravovaný deň nového vykúpenia, deň večného šťastia.

Žalmy a chválospev sú z_nedele druhého týždňa.

Ant. 2 Pán zoslal svoje milosrdenstvo a pravdu.

Ant. 3 Na zemi sa nám narodil Kráľ kráľov, Pán; už prišla spása sveta, naše vykúpenie. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 1, 1-3{/r}

Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. Lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u_Otca a zjavil sa nám. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s_nami. Veď my máme spoločenstvo s_Otcom a s_jeho Synom Ježišom Kristom.

Ant. na Magnifikat: Blahoslavený život, ktorý nosil Syna večného Otca, a blahoslavené prsia, ktoré živili Krista Pána.

PROSBY

Pri Kristovom narodení anjeli zvestovali svetu pokoj; preto s_jasotom oslavujme Spasiteľa a s_oddaným srdcom ho prosme:

Nech tvoje narodenie prinesie pokoj všetkým ľuďom.

Pane, zahrň svoju Cirkev všetkými dobrodeniami;

ako ju potešuješ tajomstvom svojho narodenia.

Nech tvoje narodenie prinesie pokoj všetkým ľuďom.

Ty si prišiel ako knieža pastierov a strážca našich duší;

daj, nech sú pápež a naši biskupi vernými správcami tvojej mnohotvárnej milosti.

Nech tvoje narodenie prinesie pokoj všetkým ľuďom.

Kráľ večnosti, ty si sa narodil, lebo si chcel skúsiť krátkosť ľudského života a znášať jeho ťažkosti;

daj nám, nestálym a smrteľným, účasť na svojej večnosti.

Nech tvoje narodenie prinesie pokoj všetkým ľuďom.

Ty, očakávaný od vekov, prišiel si v_plnosti času;

zjav svoju prítomnosť tým, čo na teba ešte čakajú.

Nech tvoje narodenie prinesie pokoj všetkým ľuďom.

Ty si sa stal človekom a obnovil si ľudskú prirodzenosť poznačenú smrťou;

udeľ zosnulým plnosť nového života.

Nech tvoje narodenie prinesie pokoj všetkým ľuďom.

2. JANUÁRA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 49, 8b-9a{/r}

Zmluvou ľudu ťa urobím, aby si pozdvihol krajinu a rozdelil spustošené dedičstvo, aby si väzňom povedal: Vyjdite! a tým, čo sú vo tme: Zjavte sa!

Ant. na Benediktus:Ležal v_jasliach, a žiaril v_nebesiach; prišiel k_nám, a zostal u_Otca.

PROSBY

Obráťme sa s_prosbami ku Kristovi, nebeskému človekovi a novému Adamovi, ktorý sa stal oživujúcim duchom, a volajme:

Pane, zmiluj sa. (Alebo: Kýrie, eléison.)

Kriste, slnko spravodlivosti, ty si nám ľuďom zjavil svoju slávu, aby si zavŕšil starozákonné obety;

prosíme ťa, ožiar nás svojím svetlom.

Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.

Kriste, teba oslavovali anjeli, pastieri ťa zvestovali a Simeon s_Annou verejne vyznali;

prosíme ťa, daj, nech aj vyvolený národ prijme tvoje evanjelium.

Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.

Kriste, pri tvojom narodení anjeli spievali: Sláva Bohu na výsostiach a pokoj ľuďom na zemi;

prosíme ťa, daj, nech sa po celej zemi šíri tvoj pokoj.

Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.

Kriste, ako nový Adam si obnovil starého človeka a pripravil si nám príbytok vo svojom nebeskom kráľovstve;

prosíme ťa, daj, nech viera v_teba pozdvihne všetkých, čo trpia pod jarmom zla.

Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.

MODLITBA

Pane, vyznávame, že tvoj jednorodený Syn, s_tebou večný v_sláve, sa stal človekom a narodil sa z_panenskej Matky; prosíme ťa, posilňuj nás v_tejto viere, aby sme prekonali terajšie protivenstvá a dosiahli nehynúcu radosť.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Tim 1, 15{/r}

Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 21, 23-24{/r}

Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho ožaruje Božia sláva a jeho lampou je Baránok. V_jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň prinesú svoju slávu.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 1, 5{/r}

Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v_ňom nijakej tmy.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 1, 13-15{/r}

Boh nás vytrhol z_moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v_ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia.

Ant. na Magnifikat:Blažené Dieťa, ty si obnovilo život ľudí, keď si vyšlo z_Máriinho lona ako ženích zo svojej komnaty.

PROSBY

Mnoho ráz hovoril Boh našim otcom skrze prorokov, v_týchto posledných dňoch prehovoril k_nám v_Synovi; preto vzývajme jeho milosrdenstvo a s_dôverou volajme:

Pane, zmiluj sa. (Alebo: Kýrie, eléison.)

Za tvoju svätú Cirkev:

aby všetci tvoji synovia a dcéry verne a statočne vyznávali Spasiteľa.

Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.

Za tých, čo hlásajú evanjelium:

aby s_dôverou zvestovali všetkým ľuďom meno Spasiteľa.

Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.

Za našich chorých bratov a sestry:

aby s_vierou vzývali meno Spasiteľa a dosiahli zdravie.

Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.

Za prenasledovaných kresťanov:

aby trpezlivo znášali bezprávie pre meno Spasiteľa.

Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.

Za našich bratov a sestry, čo vinou ľudí prišli o_život:

aby pre tvoje milosrdenstvo dosiahli večný život.

Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.

3. JANUÁRA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 62, 11-12{/r}

Povedzte dcére Siona: Hľa, prichádza tvoj spasiteľ. Hľa, jeho odmena je s_ním a jeho trofeje pred ním. Budú ich volať: Svätý ľud, Pánom vykúpení.

Ant. na Benediktus: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, plné milosti a pravdy. Z_jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Aleluja.

PROSBY

Radostne vzývajme nášho Vykupiteľa, Božieho Syna, ktorý sa stal človekom, aby obnovil človeka, a volajme:

Buď s_nami, Emanuel.

Ježišu, Syn živého Boha, odblesk Otca, večné svetlo, kráľ slávy, slnko spravodlivosti, syn Márie Panny,

ožiar tento deň slávou svojho Vtelenia.

Buď s_nami, Emanuel.

Ježišu, obdivuhodný Radca, mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja,

veď nás cestou svätosti, ktorú si nám ukázal vo svojej ľudskej prirodzenosti.

Buď s_nami, Emanuel.

Ježišu, všemohúci, trpezlivý, poslušný, tichý a pokorný srdcom,

zjav všetkým ľuďom silu miernosti.

Buď s_nami, Emanuel.

Ježišu, otec chudobných, sláva svojich veriacich, dobrý pastier, pravé svetlo, nekonečná múdrosť, nesmierna dobrota, naša cesta a náš život,

udeľ svojej Cirkvi ducha chudoby.

Buď s_nami, Emanuel.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, tvoj milovaný Syn, narodený z_Panny Márie, stal sa nám podobným vo všetkom okrem hriechu; prosíme ťa, uzdrav nás z_následkov prvotnej viny, aby sme ako nové stvorenie žili novým životom.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 2, 3-4{/r}

Zo Siona vzíde zákon a z_Jeruzalema Pánovo slovo. On bude súdiť národy a naprávať početné kmene, takže ony si zo svojich mečov ukujú radlice a zo svojich kopijí kosáky. Národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa priúčať boju.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 9, 1{/r}

Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo; nad tými, čo bývajú v_krajine temnôt, zažiari svetlo.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 60, 4a-5{/r}

Jeruzalem, zďaleka prichádzajú tvoji synovia a tvoje dcéry nesú v_náručí. Uvidíš to a zažiariš, rozochveje sa a rozšíri tvoje srdce. Lebo k_tebe sa obráti bohatstvo mora, poklady národov prídu k_tebe.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 1, 5b. 7{/r}

Boh je svetlo a niet v_ňom nijakej tmy. Ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

Ant. na Magnifikat: Plesajme v_Pánovi, jasajme v_svätej radosti, lebo sa na svete zjavila večná spása. Aleluja.

PROSBY

Kristovým príchodom začal rásť a prekvitať svätý Boží ľud; preto s_radosťou a s_vďačným srdcom hovorme nášmu Spasiteľovi:

Nech tvoje narodenie poteší celý svet.

Kriste, náš život, ty si prišiel, aby si sa stal hlavou Cirkvi;

daj, nech vzrastá tvoje tajomné telo a nech sa buduje v_láske.

Nech tvoje narodenie poteší celý svet.

Ty chceš, aby sme sa ti klaňali ako Bohu i_človekovi;

daj nám účasť na svojom božskom živote.

Nech tvoje narodenie poteší celý svet.

Svojím vtelením si sa stal prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi;

daj, nech služobníci Cirkvi žijú sväto, a tak účinnejšie spolupracujú na tvojom poslaní.

Nech tvoje narodenie poteší celý svet.

Ty si prišiel a zaviedol na svete nový poriadok;

priveď k_svojej spáse všetky národy.

Nech tvoje narodenie poteší celý svet.

Svojím narodením si rozlámal okovy smrti;

vysloboď našich zosnulých zo všetkých pút, ktoré ich zvierajú.

Nech tvoje narodenie poteší celý svet.

4. JANUÁRA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 45, 22-23{/r}

Obráťte sa ku mne a dosiahnete spásu, všetky končiny zeme. Lebo ja som Boh a nik iný! Na seba samého prisahám: z_mojich úst vychádza pravda, neodvolateľné slovo: predo mnou sa skloní každé koleno, mne bude prisahať každý jazyk.

Ant. na Benediktus: Kristus, náš Boh, v_ktorom prebýva plnosť Božstva, vzal na seba naše krehké telo a narodil sa ako nový človek. Aleluja.

PROSBY

Oslavujme Božie Slovo, ktoré sa zjavilo v_tele, ukázalo sa anjelom a zvestovali ho národom. Nábožne ho velebme a volajme:

Klaniame sa ti, jednorodený Syn Boží.

Osloboditeľ ľudského pokolenia, ty si sa narodil z_Panny Márie a prišiel si nás obnoviť;

na jej orodovanie nás chráň pred pádom do starej poroby.

Klaniame sa ti, jednorodený Syn Boží.

Božské Slnko, ty vyžaruješ na našu zem nestvorenú spravodlivosť z_neba;

prežiar svojím svetlom tento deň a celý náš život.

Klaniame sa ti, jednorodený Syn Boží.

Boží Syn, ty si nám ukázal, ako nás Otec miluje;

daj, nech ho aj my svojou láskou zjavujeme ľuďom.

Klaniame sa ti, jednorodený Syn Boží.

Ty si sa rozhodol prebývať medzi nami;

urob nás hodnými žiť v_spoločenstve s_tebou.

Klaniame sa ti, jednorodený Syn Boží.

MODLITBA

Všemohúci Bože, ty si poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby priniesol svetlo spásy celému svetu; daj, nech ožiari aj naše srdcia a ustavične ich obnovuje.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 31, 7-8a{/r}

Plesajte plní radosti pre Jakuba, jasajte nad prvým z_národov, spievajte a vravte: Zachráň, Pane, svoj ľud, zvyšok Izraela. Hľa, privediem ich späť zo severnej krajiny a z_končín zeme ich zhromaždím.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 31, 11-12{/r}

Pán vykúpil Jakuba a vyslobodil ho z_ruky mocnejšieho. Prídu a budú jasať na vrchu Sion, budú sa hrnúť k_darom Pánovým.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zach 8, 7-8{/r}

Hľa, ja vyslobodím svoj ľud z_východnej krajiny i_z_krajiny, kde slnko zapadá; privediem ich sem a budú bývať v_Jeruzaleme; oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom v_pravde a spravodlivosti.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 3b-4{/r}

Boh poslal svojho Syna v_tele podobnom hriešnemu a v_tele odsúdil hriech, aby sa požiadavka zákona splnila v_nás, čo nežijeme podľa tela, ale podľa Ducha.

Ant. na Magnifikat: Ja som z_Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale môj Otec ma poslal.

PROSBY

Kristus prišiel k_nám a obetoval sa, aby si nás očistil a urobil svojím vyvoleným ľudom, horlivým v_dobrých skutkoch. Vzývajme ho s_vrúcnou oddanosťou:

Pane, zmiluj sa. (Alebo: Kýrie, eléison.)

Za tvoju svätú Cirkev:

aby sa všetky jej deti zrodili k_novému životu.

Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.

Za chudobných, zajatcov a vyhnancov:

aby v_našej láske našli teba, vteleného Syna Božieho.

Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.

Za nás všetkých, aby naša radosť bola úplná;

daj, nech ťa prijmeme s_obdivom ako dar, ktorý sme dostali od Otca.

Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.

Za našich zosnulých bratov a sestry,

aby ožiarení svetlom tvojho narodenia uvideli slávu tvojej tváre.

Pane, zmiluj sa. Alebo: Kýrie, eléison.

5. JANUÁRA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Múd 7, 26-27{/r}

Múdrosť je odblesk večného svetla, zrkadlo Božej moci bez škvrny a obraz jeho dobroty. A hoci je len jedna, môže všetko; zostáva sama v_sebe a všetko obnovuje. V_každom pokolení prechádza do svätých duší a robí z_nich Božích priateľov a prorokov.

Ant. na Benediktus: Pán navštívil a vykúpil svoj ľud.

PROSBY

Chváľme Krista, ktorého nám Boh dal a ktorý sa pre nás stal múdrosťou, spravodlivosťou, posvätením a vykúpením. S_dôverou ho prosme:

Nech nás zachráni tvoje narodenie, Pane.

Kráľ vesmíru, pastieri ťa našli zavinutého do plienok;

daj, aby sme ochotne nasledovali tvoju chudobu a pokoru.

Nech nás zachráni tvoje narodenie, Pane.

Pán neba, ty si zostúpil z_kráľovského trónu na posledné miesto;

nauč nás vážiť si aj našich najmenších bratov a sestry.

Nech nás zachráni tvoje narodenie, Pane.

Kriste, večné svetlo, ty si sa nepoškvrnil, keď si prijal ľudské telo;

daj, nech veriaci tak používajú pozemské dobrá, aby sa pritom nepoškvrnili hriechom.

Nech nás zachráni tvoje narodenie, Pane.

Božský ženích svojej Cirkvi, ty si pri nej stále ako nedobytná bašta;

daj, aby v_nej veriaci neochvejne vytrvali a dosiahli spásu.

Nech nás zachráni tvoje narodenie, Pane.

Otče náš.

MODLITBA

Bože, narodením tvojho jednorodeného Syna obdivuhodne si začal dielo nášho vykúpenia; prosíme ťa, posilňuj našu vieru, aby sme s_jeho pomocou dosiahli prisľúbenú odmenu slávy.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ez 20, 41-42a{/r}

Prijmem vás ako ľúbeznú vôňu, keď vás vyvediem spomedzi národov a zhromaždím z_krajín, po ktorých ste rozptýlení, a zjavím na vás svoju svätosť pred očami pohanov. Vtedy spoznáte, že ja som Pán.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ez 34, 11-12{/r}

Hľa, ja sám vyhľadám svoje ovce a ujmem sa ich. Ako sa pastier ujíma svojho stáda, keď príde medzi svoje rozptýlené ovce, tak sa aj ja postarám o_svoje ovce a vyslobodím ich zovšadiaľ, kam sa rozpŕchli.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Mich 2, 12{/r}

Naozaj ťa zhromaždím, Jakub, celého; dovedna privediem zvyšok Izraela, dám ich dokopy ako stádo v_ovčinci, ako ovce uprostred pastviny.

VEŠPERY

V_krajinách, kde sa Zjavenie Pána slávi v_nedeľu, ktorá pripadne na 7. alebo 8. januára.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 5, 20{/r}

Vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v_tom Pravom, v_jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život.

Ant. na Magnifikat: Našli sme toho, o_ktorom písal Mojžiš v_Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z_Nazareta.

PROSBY

Dobrorečme Kristovi, Emanuelovi, ktorého Panna počala a porodila, a pokorne ho prosme:

Syn Panny Márie, vyslyš naše prosby.

Ty si Panne Márii doprial radosti materstva;

daj, aby všetci rodičia mali zaslúženú radosť zo svojich detí.

Syn Panny Márie, vyslyš naše prosby.

Ty si sa stal dieťaťom a žil si v_nazaretskej rodine;

udeľ našim deťom múdrosť a milosť.

Syn Panny Márie, vyslyš naše prosby.

Ty si prišiel z_ľudského rodu vytvoriť svätý ľud;

priveď všetky národy k_láske a svornosti a utvor z_nich jednu rodinu.

Syn Panny Márie, vyslyš naše prosby.

Ty si svojím narodením upevnil rodinné zväzky;

posilňuj jednotu našich rodín.

Syn Panny Márie, vyslyš naše prosby.

Ty si sa chcel narodiť v_čase;

daj, nech sa naši zosnulí zrodia pre večnosť v_spoločenstve s_tebou.

Syn Panny Márie, vyslyš naše prosby.

6. JANUÁRA

V_krajinách, kde sa Zjavenie Pána slávi v_nedeľu, ktorá pripadne na 7. alebo 8. januára.

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 61, 1-2a{/r}

Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal: poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie a ohlásiť rok milosti Pána.

Ant. na Benediktus: On je ten, ktorý prišiel cez vodu a krv, Ježiš Kristus, náš Pán.

PROSBY

Z_tej duše chváľme a oslavujme Božie Slovo, ktoré bolo pred vekmi a narodilo sa nám v_čase, a radostne volajme:

Nech jasá celá zem nad tvojím príchodom.

Kriste, večné Slovo, ty si pri svojom príchode naplnil zem jasotom;

navštív nás a neprestajne potešuj naše srdce svojou milosťou.

Nech jasá celá zem nad tvojím príchodom.

Spasiteľ sveta, ty si nám svojím narodením zjavil Božiu vernosť;

daj, aby sme my so živou vierou zachovávali krstné sľuby.

Nech jasá celá zem nad tvojím príchodom.

Kráľ neba i_zeme, ty si poslal anjelov zvestovať ľuďom pokoj;

zachovaj náš život vo svojom pokoji.

Nech jasá celá zem nad tvojím príchodom.

Pane, ty si prišiel ako pravý vinič prinášajúci ovocie života;

daj, aby sme stále zostávali v_tebe ako ratolesti a prinášali ovocie.

Nech jasá celá zem nad tvojím príchodom.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, láskavo osvieť svojich veriacich a neustále rozžiaruj naše srdcia svetlom svojej slávy, aby sme vždy lepšie poznávali nášho Spasiteľa a opravdivo sa ho pridŕžali.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 11, 1-3a{/r}

Z_kmeňa Jesseho vzíde ratolesť a z_jeho koreňov vyženie výhonok. A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bázne pred Pánom.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 42, 1{/r}

Hľa, môj služobník, priviniem si ho; vyvolený môj, mám v_ňom zaľúbenie! Vložil som na neho svojho ducha; právo prinesie národom.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 49, 6{/r}

Pán mi povedal: To je málo, že si môj služobník, aby si obnovil Jakubove kmene a naspäť priviedol zvyšok Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až do končín zeme.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 10, 37-38{/r}

Vy viete, čo sa počnúc od Galiley po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei; ako Boh pomazal Ježiša z_Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo s_ním bol Boh.

Ant. na Magnifikat: Z_neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v_tebe mám zaľúbenie.

PROSBY

Pri Kristovom narodení anjeli zvestovali svetu pokoj; preto s_jasotom oslavujme Spasiteľa a s_oddaným srdcom ho prosme:

Nech tvoje narodenie prinesie pokoj všetkým ľuďom.

Pane, zahrň svoju Cirkev všetkými dobrodeniami,

ako ju potešuješ tajomstvom svojho narodenia.

Nech tvoje narodenie prinesie pokoj všetkým ľuďom.

Ty si bol počas celých vekov uprostred všetkých premien ľudstva;

pritiahni všetko k_sebe ako Boh a Spasiteľ.

Nech tvoje narodenie prinesie pokoj všetkým ľuďom.

Ty, očakávaný od vekov, prišiel si v_plnosti času;

zjav svoju prítomnosť tým, čo na teba ešte čakajú.

Nech tvoje narodenie prinesie pokoj všetkým ľuďom.

Ty si prišiel spasiť všetkých ľudí;

priveď všetkých, čo sa majú narodiť, ku krstnej milosti.

Nech tvoje narodenie prinesie pokoj všetkým ľuďom.

Ty si sa stal človekom a obnovil si ľudskú prirodzenosť poznačenú smrťou;

udeľ zosnulým plnosť nového života.

Nech tvoje narodenie prinesie pokoj všetkým ľuďom.

7. JANUÁRA

V_krajinách, kde sa Zjavenie Pána slávi v_nedeľu 8. januára.

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 9, 5{/r}

Chlapček sa nám narodil, daný nám je syn; na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho: obdivuhodný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.

Ant. na Benediktus: Hľa, o_ňom je napísané: V_Izraeli sa narodil Kristus a jeho kráľovstvu nebude konca.

PROSBY

Chváľme Krista, spásu nášho Boha, ktorú uvideli všetky končiny zeme, a radostne volajme:

Sláva ti, Kriste, náš Pán.

Vykupiteľ všetkých ľudí, ty si prišiel zboriť múr rozdelenia, ktorý delil Židov od pohanov;

daj, nech sa zo sveta odstránia všetky rozdiely urážajúce ľudskú dôstojnosť.

Sláva ti, Kriste, náš Pán.

Ty si svojím vtelením a narodením urobil viditeľnou svoju prítomnosť medzi nami;

nauč nás poznávať v_Cirkvi a v_ľuďoch tvoju mnohotvárnu prítomnosť.

Sláva ti, Kriste, náš Pán.

Ty si ľuďom najplnšie zjavil Boha;

pomáhaj nám, aby sme neporušenou vierou a skutkami odpovedali na tvoje slovo.

Sláva ti, Kriste, náš Pán.

Emanuel, ty si všetko obdivuhodne obnovil;

daj, aby aj v_nás bolo všetko nové: srdcia, slová i_skutky.

Sláva ti, Kriste, náš Pán.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, príchodom tvojho jednorodeného Syna zjavil si sa nám v novom svetle; a keďže on vzal na seba našu ľudskú prirodzenosť narodením z_Panny Márie, daj nám účasť na kráľovstve jeho milosti.

MODLITBA CEZ DEŇ PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Dt 4, 7{/r}

Ktorý národ je taký veľký a má bohov tak blízko, ako je nám blízko Pán, náš Boh, kedykoľvek ho vzývame?!

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 12, 5-6{/r}

Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci; nech je to známe po celej zemi. Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Tob 14, 6-7a{/r}

Všetky národy na celej zemi sa obrátia a budú sa naozaj báť Boha, zanechajú všetky svoje modly, ktoré ich podvodne zvádzajú do bludov, a dobrorečiť budú večnému Bohu v_spravodlivosti. Všetci synovia Izraela, ktorí budú v_tých dňoch vyslobodení a úprimne si spomenú na Boha, zhromaždia sa a prídu do Jeruzalema. A radovať sa budú tí, ktorí úprimne milujú Boha.