VIANOČNÉ OBDOBIE

II. PO SLÁVNOSTI ZJAVENIA PÁNA

V_nedeľnom a feriálnom ofíciu od Zjavenia Pána po sviatok Krstu Krista Pána.

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Hľa, králi Dieťa uzreli,

pokorne pred ním kľakajú

a zlato, myrhu, kadidlo

s_láskou mu odovzdávajú.

Všimni si, Chlapček, odznaky

moci a svojho kráľovstva;

Otec ti určil trojaké

poslanie podľa proroctva:

Kadidlo sábske, zlatý dar

hlásajú, že si Boh a Kráľ,

kým trpká myrha hovorí,

ako Syn Boží umrieť má.

Betlehem, mesto preslávne,

len v_tebe narodiť sa smel

— v_nijakom inom veľmeste_—

vtelený Boh, náš Spasiteľ.

Jak proroci už hlásali,

mu Otec, Tvorca, prikázal,

aj v_Písme je to písané,

by vládu do rúk svojich vzal:

kráľovstvo, ktoré zahŕňa

nebo a moria, pevniny,

východ a západ slnka, hviezd,

podsvetie, nebies končiny.

Nech ti je sláva, Ježišu,

cez večnosť, v_ktorej kraľuješ

s_Otcom i_Duchom Presvätým,

že sa dnes ľudstvu zjavuješ. Amen.

6. januára

alebo v_nedeľu medzi 2. až 8. januárom

ZJAVENIE PÁNA

Slávnosť

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

PSALMÓDIA

Ant. 1Králi Taršišu a ostrovov prinesú dary Kráľovi a Pánovi. Ant. 2Klaňajte sa Pánovi v_jeho svätyni. Aleluja. Ant. 3Klaňajte sa Bohu, všetci jeho anjeli. Aleluja.

Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia.

A jeho slávu vidia všetky národy.

Z_Knihy proroka Izaiáša

{r:Iz}60, 1-22{/r}

{p}

Zjavenie Pánovej slávy nad Jeruzalemom

{v}1{/v}Vstaň, zažiar, Jeruzalem, lebo prichádza tvoje svetlo

a Pánova veleba vzišla nad tebou.

{v}2{/v}Lebo, hľa, tma zahaľuje zem

a temnota pokrýva národy;

ale nad tebou vzíde Pán

a jeho veleba sa zjaví na tebe.

{v}3{/v}Národy budú kráčať v_tvojom svetle

a králi v_jase, čo ti vzišiel.

{v}4{/v}Pozdvihni oči a dívaj sa navôkol:

títo všetci sa zhromaždili, prišli k_tebe;

zďaleka prichádzajú tvoji synovia

a tvoje dcéry nesú v_náručí.

{v}5{/v}Uvidíš to a zažiariš;

rozochveje a rozšíri sa tvoje srdce.

Lebo k_tebe sa obráti bohatstvo mora,

poklady národov prídu k_tebe.

{v}6{/v}Záplava tiav ťa pokryje,

ťavätá z_Madiánu a Efy;

prídu všetci zo Sáby,

zlato a kadidlo prinesú

a zvestujú Pánovu slávu.

{v}7{/v}K_tebe sa zhromaždia všetky stáda Kedaru,

nabajotské barany ti budú slúžiť;

budú zmiernou obetou na mojom oltári,

a tak oslávim dom svojej veleby.

{v}8{/v}Kto sú tieto, čo letia ako oblaky

a ako holubice k_svojim letáčom?

{v}9{/v}Veď na mňa čakajú ostrovy

a vpredu sú lode taršišské,

aby priviezli tvojich synov zďaleka

a ich striebro a zlato s_nimi

pre meno Pána, tvojho Boha,

a pre Svätého Izraela, lebo ťa oslávil.

{v}10{/v}Synovia cudzincov postavia tvoje hradby

a ich králi ti budú slúžiť.

Lebo som ťa udrel v_svojom hneve,

no v_svojej blahovôli som sa zľutoval nad tebou.

{v}11{/v}Tvoje brány budú stále otvorené,

ani vo dne, ani v_noci sa nezavrú,

aby ti mohli prinášať bohatstvo národov

a privádzať svojich kráľov.

{v}12{/v}Lebo národ a kráľovstvo, ktoré ti nebudú slúžiť, zahynú

a pohania budú celkom spustošení.

{v}13{/v}Sláva Libanonu príde k_tebe,

cyprus, brest a jedľa odrazu

na ozdobu mojej svätyne;

a tak oslávim miesto, kde spočívajú moje nohy.

{v}14{/v}Hlboko sklonení prídu k_tebe aj synovia tých, čo ťa ponižovali,

a šľapajam tvojich nôh sa poklonia všetci, čo ťa tupili.

A budú ťa volať Mestom Pána,

Sionom Izraelovho Svätého.

{v}15{/v}Preto, že si bol opustený a nenávidený,

a nebolo nikoho, kto by bol prešiel cez teba,

urobím ťa pýchou naveky,

radosťou pre všetky pokolenia.

{v}16{/v}Budeš sať mlieko národov,

kráľovské prsia budeš požívať;

tak poznáš, že ja, Pán, som tvoj spasiteľ,

že ja, Mocný Jakuba, som tvoj vykupiteľ.

{v}17{/v}Namiesto bronzu prinesiem zlato

a namiesto železa prinesiem striebro,

namiesto dreva bronz

a namiesto kameňa železo.

Za tvojich strážcov ustanovím pokoj

a za tvojich predstavených spravodlivosť.

{v}18{/v}Nebude už počuť o_násilí v_tvojej krajine

ani o_pustošení a ničení v_tvojich končinách.

Svoje hradby budeš volať spásou

a svoje brány chválou.

{v}19{/v}Už nebudeš potrebovať svetlo slnka vo dne,

jas mesiaca ti svietiť nebude.

Pán bude tvojím večným svetlom

a tvoj Boh bude tvojou slávou.

{v}20{/v}Už nikdy nezapadne tvoje slnko

a z_tvojho mesiaca nebude ubúdať,

lebo Pán bude tvojím večným svetlom

a dni tvojho zármutku sa ukončia.

{v}21{/v}A tvoj ľud, to budú všetko spravodliví;

oni naveky zdedia zem;

výhonok mojej sadenice,

dielo mojich rúk bude na moju oslavu.

{v}22{/v}Z_najmenšieho budú tisíce

a z_malého mocný národ.

Ja, Pán, to náhle urobím, keď príde jeho čas.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Iz 60, 1. 3{/r}

Vstaň, zažiar, Jeruzalem, lebo prichádza tvoje svetlo: {*} A Pánova veleba vzišla nad tebou.

Národy budú kráčať v_tvojom svetle a králi v_jase, čo ti vzišiel. {*} A Pánova veleba vzišla nad tebou.

Z_Rečí svätého pápeža Leva Veľkého

(Sermo 3 in Epiphania Domini, 1-3. 5: PL 54, 240-244)

{p}

Pán oznámil svoju spásu po celom svete

Božia milosrdná prozreteľnosť sa rozhodla, že v_plnosti času príde hynúcemu svetu na pomoc, a vopred rozhodla, že zachráni všetky národy v_Kristovi.

Až raz jeden z_nich, blahoslavený Abrahám, dostal prisľúbenie, že bude mať nespočetné potomstvo, ktoré sa nezrodí z_telesného semena, ale z_plodivej sily viery. Bolo prirovnané k_množstvu hviezd, aby sa od otca všetkých národov očakávalo nie pozemské, ale nebeské pokolenie.

Nech vstúpia, nech vstúpia do rodiny patriarchov všetky národy a ako synovia prisľúbenia nech prijmú v_Abrahámovom potomstve požehnanie, ktoré jeho synovia podľa tela odmietajú. Nech sa v_troch mudrcoch klaňajú všetky národy Pôvodcovi vesmíru a Boh nech je známy nielen v_Judei, ale na celom svete, aby všade „v_Izraeli bolo jeho meno veľké“{n}porov. {r}Ž 76,2{/r}{/n}.

Milovaní, poučení o_týchto tajomstvách Božej milosti oslavujme s_pravou radosťou deň svojich prvotín a začiatok povolania pohanov. Vzdávajme vďaky milosrdnému Bohu, „ktorý nás urobil súcimi“, ako hovorí Apoštol, „mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z_moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna“{n}{r}Kol 1,12-13{/r}{/n}; tak, ako prorokoval Izaiáš, „pohanský ľud, čo sedí vo tmách, uzrie veľké svetlo a nad tými, čo bývajú v_krajine temnôt smrti, zažiari svetlo“{n}{r}Iz 9,1{/r}{/n}. A ten istý prorok hovorí o_nich Pánovi: „Budú ťa vzývať národy, ktoré ťa nepoznali, národy, ktoré o_tebe nevedeli, pribehnú k_tebe.“{n}{r}Iz 55,5{/r}{/n}

Tento deň „uvidel Abrahám a zaradoval sa“{n}porov. {r}Jn 8,56{/r}{/n}, keď poznal, že synovia jeho viery budú požehnaní v_jeho potomkovi, v_Kristovi, a keď videl, že sa pre svoju vieru stane otcom všetkých národov{n}porov. {r}Rim 4,13-18{/r}{/n}. „Vzdal Bohu slávu pevne presvedčený, že Boh má moc aj splniť, čo prisľúbil.“{n}{r}Rim 4,20-21{/r}{/n}

Dávid ospieval tento deň v_žalmoch takto: „Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k_tebe a budú sa ti klaňať, Pane, a tvoje meno oslavovať.“{n}{r}Ž 86,9{/r}{/n} A inde: „Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.“{n}{r}Ž 98,2{/r}{/n}

My vieme, že toto sa uskutočnilo vtedy, keď hviezda vyvolala troch mudrcov z_ich ďalekej krajiny a priviedla ich ku Kráľovi neba i_zeme, aby ho poznali a aby sa mu klaňali. A jej služba je pre nás vzorom ochoty zo všetkých síl slúžiť tej milosti, ktorá volá všetkých ku Kristovi.

V_tomto úsilí si musíte, milovaní, vzájomne pomáhať, aby ste v_Božom kráľovstve, do ktorého sa vchádza pravou vierou a dobrými skutkami, žiarili ako synovia svetla: skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý s_Bohom Otcom a s_Duchom Svätým žije a kraľuje po všetky veky vekov. Amen.

{p}

RESPONZÓRIUM

Toto je veľmi slávny deň, lebo sa zjavil Spasiteľ sveta; jeho predpovedali proroci, klaňali sa mu anjeli. {*} Mudrci uvideli jeho hviezdu, zaradovali sa a dali mu dary.

Posvätný deň nám zažiaril: poďte, národy, a klaňajte sa Pánovi. {*} Mudrci uvideli jeho hviezdu, zaradovali sa a dali mu dary.

NA VIGÍLIU: Ant. Dnes Rodička priniesla na svet Boha z_neba: mudrci sa mu klaňajú a dávajú mu dary; kľaknime si aj my pred toho, ktorý nás vykúpil.
Evanjelium je z_omše Narodenia Pána a vo dne: {r}Jn 1, 1-18{/r}, alebo podľa ľubovôle z_omše Druhej nedele v_Cezročnom období, cyklus C: {r}Jn 2, 1-12{/r}.
7. januára alebo v pondelok po nedeli Zjavenia Pána

Z_Knihy proroka Izaiáša

{r:Iz}61, 1-11{/r}

{p}

Duch Pánov nad jeho služobníkom

{v}1{/v}Duch Pána, Boha, je nado mnou,

pretože ma Pán pomazal:

poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným,

uzdraviť skrúšených srdcom,

oznámiť zajatým slobodu,

väzneným prepustenie,

{v}2{/v}ohlásiť rok milosti Pána

a deň pomsty nášho Boha,

aby som potešil všetkých zarmútených

{v}3{/v}a tým, čo oplakávajú Sion,

dal veniec namiesto popola,

olej plesania namiesto smútku,

rúcho radosti namiesto ducha skleslého.

Budú sa volať dubmi spravodlivosti,

sadenicou Pána na jeho oslavu.

{v}4{/v}Vybudujú odveké zrúcaniny,

postavia prastaré ruiny,

obnovia opustené mestá,

rozváľané od mnohých pokolení.

{v}5{/v}Prídu cudzinci a budú pásť vaše stáda

a synovia cudzincov budú vašimi oráčmi a vinohradníkmi.

{v}6{/v}Vy sa budete volať kňazmi Pána,

služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať;

budete požívať bohatstvo národov

a ich slávou sa budete honosiť.

{v}7{/v}Za svoju dvojnásobnú hanbu a potupu

budú plesať nad svojím podielom;

preto dostanú dvojnásobné dedičstvo vo svojej krajine;

budú mať večnú radosť.

{v}8{/v}Lebo ja, Pán, milujem právo

a nenávidím lúpež a neprávosť;

ja im dám spravodlivú odmenu

a uzavriem s_nimi večnú zmluvu.

{v}9{/v}Ich rod bude známy medzi pohanmi

a ich potomstvo medzi národmi.

Všetci, čo ich uvidia, poznajú,

že oni sú pokolením, ktoré požehnal Pán.

{v}10{/v}Radosťou jasám v_Pánovi,

duša mi plesá v_mojom Bohu,

pretože ma zaodial rúchom spásy,

zahalil ma plášťom spravodlivosti

ako ženícha zdobeného vencom,

ako nevestu okrášlenú šperkami.

{v}11{/v}Lebo ako zem vydá rastliny

a ako záhrada dá vyklíčiť semenu,

tak Pán, Boh, dá vyklíčiť spravodlivosti

a chvále pred všetkými národmi.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Iz 61, 1{/r}; {r}Jn 8, 42{/r}

Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal: poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, {*} Uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu a väzneným prepustenie.

Ja som z_Boha vyšiel a od neho prichádzam. Neprišiel som sám od seba, ale on ma poslal. {*} Uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu a väzneným prepustenie.

Z_Rečí svätého biskupa Petra Chryzológa

(Sermo 160: PL 52, 620-622)

{p}

Ten, čo sa chcel kvôli nám narodiť, nechcel, aby nám bol neznámy

Pri tajomstve Pánovho vtelenia bolo vždy dosť jasných náznakov o_jeho Božstve. Ale aj dnešná slávnosť mnohorako odkrýva a zjavuje, že Boh prišiel v_ľudskom tele, aby smrteľný človek, ponorený do temnôt, nestratil z_nevedomosti to, čo môže mať a vlastniť iba z_milosti.

Lebo ten, čo sa chcel kvôli nám narodiť, nechcel, aby nám bol neznámy. Preto sa zjavuje takým spôsobom, aby veľké tajomstvo náboženstva nebolo príležitosťou k_veľkému omylu.

Dnes mudrc našiel plakať v_kolíske toho, ktorého hľadal ako žiaru medzi hviezdami. Dnes mudrc obdivuje viditeľného v_plienkach toho, ktorý mu tak dlho ostával skrytý za hviezdami.

Dnes mudrc s_hlbokým úžasom premýšľa nad tým, čo vidí: nebo na zemi, zem v_nebesiach, človeka v_Bohu, Boha v_človeku, toho, ktorého nemôže obsiahnuť celý svet{n}porov. {r}1Kr 8,27{/r}{/n}, v_maličkom tele. A keď to vidí, tajomnými darmi vyznáva, že verí, a nediskutuje: kadidlom vyznáva Boha, zlatom kráľa a myrhou, že má zomrieť.

A tak sa pohan, ktorý bol posledný, stal prvým{n}porov. {r}Mt 19,30{/r}{/n}, lebo už vtedy vo viere mudrcov bola posvätená viera pohanov.

Dnes vstúpil Kristus do riečišťa Jordánu, aby zmyl hriech sveta. Aj Ján dosvedčuje, že na to prišiel: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta!“{n}{r}Jn 1,29{/r}{/n} Dnes drží sluha Pána, človek Boha, Ján Krista. Drží ho, aby dostal odpustenie, nie aby mu ho dal.

Dnes sa stalo, čo hovorí Prorok: „Hlas Pánov nad vodami.“{n}{r}Ž 29,3{/r}{/n} Aký hlas? „Toto je môj milovaný Syn, v_ktorom mám zaľúbenie.“{n}{r}Mt 3,17{/r}{/n}

Dnes sa nad vodami vznáša Duch Svätý v_podobe holubice. A ako Noemova holubica zvestovala, že sa skončila potopa sveta, tak táto Holubica je znamením, že prestala večná potopa. A nenesie ako tamtá len ratolesť starej olivy, ale vylieva mieru krizmy na hlavu nového praotca, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok: „Preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti viac ako tvojich druhov.“{n}{r}Ž 45,8{/r}{/n}

Dnes Kristus začína robiť nebeské znamenia a mení vodu na víno{n}porov. {r}Jn 2,1{/r}n.{/n}. Ale voda sa má premeniť na tajomstvo krvi, aby Kristus mohol ponúknuť čistý nápoj zo svojho prebodnutého boku tým, čo chcú piť. A tak sa splní slovo proroka: „Aký slávny je môj kalich a ako opája!“{n}porov. {r}Ž 23,5{/r} [Vg.]{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

Tri vzácne dary dali mudrci Pánovi v_ten deň. Skrývajú v_sebe božské tajomstvá: {*} V_zlate sa javí moc kráľa, v_kadidle pozoruj veľkňaza a v_myrhe pohreb Pána.

Mudrci sa pri jasliach klaňali pôvodcovi našej spásy a zo svojich pokladníc mu dali tajomné dary. {*} V_zlate sa javí moc kráľa, v_kadidle pozoruj veľkňaza a v_myrhe pohreb Pána.

8. januára alebo v utorok po nedeli Zjavenia Pána

Chváľ, Jeruzalem, Pána.

On zosiela na zem svoj rozkaz.

Z_Knihy proroka Izaiáša

{r:Iz}62, 1-12{/r}

{p}

Vykúpenie je blízko

{v}1{/v}Kvôli Sionu neutíchnem,

kvôli Jeruzalemu nebudem mať pokoja,

kým nezažiari ako svetlo jeho spravodlivosť,

kým sa jeho spása nerozhorí ako fakľa.

{v}2{/v}Potom národy uvidia tvoju spravodlivosť

a všetci králi tvoju slávu

a budú ťa volať novým menom,

ktoré určia Pánove ústa.

{v}3{/v}Budeš žiarivou korunou v_Pánovej ruke,

kráľovským vencom v_ruke svojho Boha.

{v}4{/v}Nebudú ťa viac volať Opustená

a tvoju krajinu nenazvú viac Osamelá.

Ale budú ťa volať Moja potecha

a tvoju krajinu Nevesta.

Pretože Pán si ťa obľúbil

a tvoja krajina dostane manžela.

{v}5{/v}Ako sa junák snúbi s_pannou,

tak si ťa vezmú tvoji synovia,

a ako ženích má radosť z_nevesty,

tak z_teba bude mať radosť tvoj Boh.

{v}6{/v}Na tvojich hradbách, Jeruzalem, postavil som strážcov;

celý deň a celú noc už nebudú mlčať.

Vy, čo pripomínate Pánovi, nemlčte,

{v}7{/v}nedajte mu pokoja,

kým neupevní Jeruzalem

a dokiaľ ho neurobí slávou zeme.

{v}8{/v}Pán prisahal na svoju pravicu

a na svoje mocné rameno:

„Už nikdy nedám tvoju pšenicu

za pokrm tvojim nepriateľom

a cudzinci už nebudú piť tvoje víno,

na ktorom si sa ty namáhal.

{v}9{/v}Lebo ju budú jesť tí, čo ju zbierali,

a budú chváliť Pána

a tí, čo oberali hrozno,

budú z_neho piť v_nádvoriach mojej svätyne.

{v}10{/v}Prejdite, prejdite bránami,

pripravte cestu ľudu,

urovnajte, urovnajte chodník, vyberte kamene

a vztýčte zástavu národom.“

{v}11{/v}Hľa, Pán ohlasuje až po končiny zeme:

„Povedzte dcére Siona:

Hľa, prichádza tvoj spasiteľ.

Hľa, jeho odmena s_ním

a jeho trofeje pred ním.

{v}12{/v}Budú ich volať: Svätý ľud,

Pánom vykúpení.

A teba budú nazývať: Vytúžená,

Mesto neopustené.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Iz 62, 2-3{/r}

Národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu {*} A budú ťa volať novým menom, ktoré určia Pánove ústa.

Budeš žiarivou korunou v_Pánovej ruke, kráľovským vencom v_ruke svojho Boha. {*} A budú ťa volať novým menom, ktoré určia Pánove ústa.

Z_Reči na Zjavenie Pána, pripisovanej svätému kňazovi Hipolytovi

(Nn. 2. 6-8. 10: PG 10, 854. 858-859. 862)

{p}

Voda a Duch

Ježiš prišiel k_Jánovi a prijal od neho krst. Aká nepochopiteľná, obdivuhodná vec! Nekonečnú rieku, ktorá obveseľuje Božie mesto{n}porov. {r}Ž 46,5{/r}{/n}, obmýva troška vody. Neobsiahnuteľný prameň, z_ktorého prýšti život všetkých ľudí a je bez konca, ponára sa do trošky pominuteľnej vody.

Ten, ktorý je všade a nikde nechýba, ktorého nemôžu pochopiť anjeli a je nedostupný ľudskému pohľadu, prichádza na krst, ako sa jemu páčilo. „Vtom sa mu otvorilo nebo a zaznel hlas: Toto je môj milovaný Syn, v_ktorom mám zaľúbenie.“{n}{r}Mt 3,16-17{/r}{/n}

Milovaný plodí lásku a nehmotné svetlo svetlo neprístupné. Toto je ten, ktorého nazvali Jozefovým synom, a je mojím Jednorodeným podľa božskej podstaty.

„Toto je môj milovaný Syn“: sám hladuje, a kŕmi neprehľadné tisíce; ťažko pracuje, a pritom osviežuje unavených; nemá kde hlavu skloniť{n}porov. {r}Mt 8,20{/r}{/n}, a všetko má vo svojej ruke; on trpí, a lieči každé utrpenie; zauškujú ho, a on obdarúva svet slobodou; nechá si prebodnúť bok, a zaceľuje bok Adamov.

Ale, prosím, dávajte dobrý pozor! Lebo sa chcem vrátiť k_prameňu života, chcem nazerať do prameňa, ktorý je bohatý na liečivú silu.

Nesmrteľný Otec poslal na svet nesmrteľného Syna, Slovo. On prichádza k_ľuďom, aby ich obmyl vodou a Duchom{n}porov. {r}Jn 1,33{/r}; {r:Jn}3,5{/r}{/n}. Aby nás znovuzrodil pre neporušiteľnosť duše i_tela, vdýchol do nás dych života a obliekol nás do neporušiteľnej výzbroje.

Ale ak sa človek stal nesmrteľným, bude aj bohom. A keď sa skrze vodu a Ducha Svätého v_kúpeli znovuzrodenia stáva bohom, je isté, že po vzkriesení z_mŕtvych bude Kristovým spoludedičom{n}porov. {r}Rim 8,17{/r}{/n}.

Preto volám ako hlásateľ: Poďte, všetky kmene národov, k_nesmrteľnosti krstu. Je to voda spojená s_Duchom, ktorá zavlažuje raj, zúrodňuje zem, dáva rast rastlinám, plodnosť živočíchom. Aby som v_krátkosti zhrnul všetko: v_nej sa človek znovuzrodí pre život, v_nej bol Kristus pokrstený, Duch Svätý nad ňu zostupuje v_podobe holubice.

Kto s_vierou zostupuje do tohto kúpeľa znovuzrodenia{n}porov. {r}Tít 3,5{/r}{/n}, zrieka sa diabla a oddáva sa Kristovi, zavrhuje nepriateľa a vyznáva, že Kristus je Boh, zvlieka zo seba otroctvo a oblieka si Božie synovstvo. Od krstu sa vracia jasný ako slnko a vyžaruje lúče spravodlivosti{n}porov. {r}Mt 13,43{/r}{/n}, a čo je najväčšie, vracia sa Boží syn a spoludedič Krista.

Jemu sláva a moc spolu s_jeho najsvätejším, dobrým a oživujúcim Duchom teraz i_vždycky a po všetky veky vekov. Amen.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Jn 1, 32. 34. 33{/r}

Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z_neba a spočinul na ňom. {*} Ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.

Ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. {*} Ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.

9. januára alebo v stredu po nedeli Zjavenia Pána

Pán nás poučí o_svojich cestách.

A my budeme kráčať po jeho chodníkoch.

Z_Knihy proroka Izaiáša

{r:Iz}63, 7-19{/r}

{p}

Opustený ľud sa rozpamätáva na Božie milosrdenstvo

{v}7{/v}Budem sa rozpamätávať na Pánovo zľutovanie,

na slávne skutky Pána,

na všetko, čo Pán pre nás urobil,

na množstvo dobrodení domu Izraela,

ktoré mu preukázal pre svoje milosrdenstvo

a pre svoje veľké zľutovanie.

{v}8{/v}Veď povedal: „Je to predsa môj ľud,

synovia, ktorí nesklamú;“

a stal sa ich záchrancom.

{v}9{/v}V_nijakom súžení ich nezachránil ani posol, ani anjel,

ale iba on sám.

On sám ich v_svojej láske a v_zhovievavosti vykúpil.

Dvíhal ich a nosil

po všetky minulé dni.

{v}10{/v}Ale oni ho popudzovali k_hnevu

a zarmucovali jeho svätého ducha.

Preto sa stal ich nepriateľom

a sám bojoval proti nim.

{v}11{/v}No rozpamätali sa na dávne dni,

na Mojžiša a na jeho ľud.

Kde je ten, čo ich vyviedol z_mora

s_pastierom svojho stáda?

Kdeže je ten, ktorý doň vložil

svojho ducha svätého?

{v}12{/v}Ten, čo ich viedol po Mojžišovej pravici

svojím velebným ramenom,

čo rozdvojil vody pred nimi

a získal si meno naveky?

{v}13{/v}Ten, čo ich viedol cez hlbiny

ako koňa púšťou a nepotkli sa?

{v}14{/v}Ako črieda zostupuje do údolia,

tak ich Pánov duch viedol k_pokoju.

Tak si svoj ľud viedol

a získal si si slávne meno.

{v}15{/v}Zhliadni z_neba

a pozri sa zo svojho svätého a slávneho príbytku.

Kde je tvoja horlivosť a tvoja sila?

Hnutia tvojej lásky a tvojho milosrdenstva

sa predo mnou uzatvárajú.

{v}16{/v}Veď ty si náš otec,

lebo Abrahám o_nás nevie

a Izrael nás nepozná.

Ty, Pane, si náš otec,

náš vykupiteľ:

to je tvoje meno od vekov.

{v}17{/v}Prečo si nám, Pane, dal zablúdiť z_tvojich ciest,

srdcu zatvrdnúť, aby sme nemali bázeň pred tebou?

Obráť sa k_nám, lebo sme tvoji služobníci

a kmene tvojho dedičstva.

{v}18{/v}Za krátky čas ovládli

tvoj svätý ľud,

naši nepriatelia pošliapali tvoju svätyňu.

{v}19{/v}Od vekov sme takí,

akoby si nad nami nepanoval,

akoby sa nevzývalo tvoje meno nad nami.

Kiež by si prelomil nebesia a zostúpil!

Vrchy by sa rozplynuli pred tebou.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Iz 63, 17. 19{/r}

Prečo si nám, Pane, dal zablúdiť z_tvojich ciest, srdcu zatvrdnúť, aby sme nemali bázeň pred tebou? {*} Kiež by si prelomil nebesia a zostúpil!

Obráť sa k_nám, lebo sme tvoji služobníci a kmene tvojho dedičstva. {*} Kiež by si prelomil nebesia a zostúpil!

Z_Rečí svätého Prokla, carihradského biskupa

(Oratio 7 in sancta Theophania, 1-3: PG 65, 758-759)

{p}

Posvätenie vôd

Keď sa Kristus zjavil svetu, vniesol do neusporiadaného sveta poriadok a urobil ho veľmi jasným a radostným. Vzal na seba hriech sveta a zvrhol nepriateľa sveta. Posvätil pramene vôd a osvietil ľudské duše a k_veľkým zázrakom pridával stále väčšie.

Dnes sa zem a more podelili o_Spasiteľovu milosť a celý svet sa naplnil radosťou. Dnešný slávnostný deň nám ukazuje ešte väčšie zázraky ako deň predchádzajúci.

Lebo v_predchádzajúci výročný deň Narodenia Spasiteľa sa zaradovala zem, že nosila v_jasliach Pána. V_dnešný deň Zjavenia Pána vlní sa od veľkej radosti more a jasá. Jasá, lebo v_Jordáne dostalo požehnanie a posvätenie.

V_predchádzajúcej slávnosti bolo vidieť slabé dieťa, ktoré svedčilo o_našej nedokonalosti. V_dnešný sviatok ho vidíme dospelého a tajomne pripomína toho, ktorý ako Dokonalý pochádza z_Dokonalého. Tam sa Kráľ odel do purpuru tela, tu prameň obklopuje rieku, akoby ju chcel zaodiať.

Nuž teda pozrite — nové, úžasné zázraky: Slnko spravodlivosti sa umýva v_Jordáne, Oheň sa ponára do vody a Boh sa posväcuje za pomoci človeka.

Dnes celé stvorenie spieva chválospevy a volá: „Požehnaný, ktorý prichádza v_mene Pánovom.“{n}{r}Ž 118,26{/r}; {r}Mt 21,9{/r}{/n} Požehnaný, ktorý prichádza v_každý čas, lebo teraz neprichádza len prvý raz.

Kto to len je? Blažený Dávid, prosím, povedz to jasnejšie! „Boh, Pán, je naším svetlom.“{n}{r}Ž 118,27{/r}{/n} A nepovedal to len prorok Dávid, ale aj apoštol Pavol mu prisviedča, keď hovorí: „Zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás.“{n}{r}Tít 2,11-12{/r}{/n} Nielen niektorým, ale „všetkým“: lebo všetkým, Židom takisto ako Grékom, dáva v_krste spásu a ponúka krst ako dobrodenie spoločné všetkým.

Nuž, pozrite sa na obdivuhodnú, novú potopu, väčšiu a významnejšiu, ako bola potopa za čias Noema. Lebo tam voda potopy zničila ľudské pokolenie, tu však voda krstu mocou toho, ktorý bol pokrstený, povoláva mŕtvych k_životu. Tam holubica s_olivovou ratolesťou v_zobáku naznačovala ľúbeznú vôňu Krista, Pána{n}porov. {r}Gn 8,11{/r}; porov. {r}2Kor 2,15{/r}{/n}, tu prichádza Duch Svätý v_podobe holubice a zjavuje milosrdného Pána.

{p}

RESPONZÓRIUM

Dnes sa nám zjavil Kristus, Svetlo zo Svetla, a Ján ho pokrstil v_rieke Jordáne. {*} My o_ňom veríme, že sa narodil z_Panny Márie.

Otvorilo sa nad ním nebo a bolo počuť Otcov hlas. {*} My o_ňom veríme, že sa narodil z_Panny Márie.

10. januára alebo vo štvrtok po nedeli Zjavenia Pána

Prišiel Boží Syn.

A dal nám schopnosť poznať pravého Boha.

Z_Knihy proroka Izaiáša

{r:Iz}63, 19b – 64, 11{/r}

{p}

Vrúcna prosba o_Božiu návštevu

{v}63,19{/v}Kiež by si prelomil nebesia a zostúpil!

Vrchy by sa rozplynuli pred tebou.

{v}64,1{/v}Ako oheň spaľuje raždie,

ako oheň privádza vodu do varu,

tak daj poznať svoje meno svojim nepriateľom,

aby sa pred tebou chveli národy,

{v}2{/v}ako keď si robil divy,

ktoré sme nečakali.

Zostúpil si a vrchy sa rozplynuli pred tebou.

{v}3{/v}Od vekov nebolo slýchať, ucho nepočulo,

oko nevidelo, aby bol okrem teba iný Boh,

ktorý by pomáhal tým, čo v_neho dúfajú.

{v}4{/v}Vychádzaš v_ústrety tým, čo s_radosťou konajú spravodlivo,

tým, čo si na tvojich cestách spomínajú na teba.

Ty si sa hneval, a my sme hrešili.

Dlho sme ti boli neverní, ale budeme spasení.

{v}5{/v}Všetci sme boli nečistí,

sťa špinavý šat je všetka naša spravodlivosť.

Všetci sme jak zvädnuté lístie,

naša neprávosť nás unáša ako vietor.

{v}6{/v}Nik nevzýva tvoje meno,

nik sa nevzchopí, aby sa k_tebe privinul,

lebo si skryl pred nami svoju tvár,

vydal si nás napospas našej neprávosti.

{v}7{/v}A predsa, Pane, ty si náš otec!

My sme hlina, ty si náš tvorca;

všetci sme dielo tvojich rúk.

{v}8{/v}Nehnevaj sa veľmi, Pane,

nepripomínaj si stále neprávosť.

Len pozri: my všetci sme tvoj ľud.

{v}9{/v}Tvoje sväté mestá sa premenili na púšť:

Sion spustol,

Jeruzalem je zničený.

{v}10{/v}Náš svätý, náš slávny dom,

kde ťa oslavovali naši otcovia,

stal sa korisťou ohňa

a všetko, čo nám bolo drahé, obrátilo sa na trosky.

{v}11{/v}Vari sa pri tom, Pane, zdržíš,

budeš mlčať a tak veľmi nás pokoríš?

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Iz 56, 1{/r}; {r}Mich 4, 9{/r}; {r}Iz 43, 3{/r}

Jeruzalem, čoskoro príde tvoja spása. Prečo sa umáraš v_zármutku? Nemáš nikoho, kto by ťa potešil, že ťa zachvacuje bolesť? {*} Zachránim ťa a vyslobodím, neboj sa.

Veď ja som Pán, tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Vykupiteľ. {*} Zachránim ťa a vyslobodím, neboj sa.

Z_Komentára svätého biskupa Cyrila Alexandrijského k_Jánovmu evanjeliu

(Lib. 5, cap. 2: PG 73, 751-754)

{p}

Duch Svätý sa vylieva na každé telo

Keď Stvoriteľ sveta rozhodol, že všetko obnoví v_Kristovi{n}porov. {r}Ef 1,10{/r}{/n} a zavedie naozaj krásny poriadok a že ľudskú prirodzenosť opäť uvedie do pôvodného stavu, sľúbil, že mu popri ostatných daroch štedro udelí aj Ducha Svätého, lebo ináč by človek nemohol pokojne a trvalo vlastniť ani ostatné dobrá.

A tak určil čas, keď má na nás zostúpiť Svätý Duch, totiž čas Kristovho príchodu, a sľubuje ho slovami: „V_tých dňoch,“ čiže v_dňoch Spasiteľa, „vylejem svojho Ducha na každé telo.“{n}{r}Joel 3,1{/r}{/n}

Keď prišiel čas takej veľkej štedrosti a slobody, poslal na zem Jednorodeného v_tele ako človeka narodeného zo ženy{n}porov. {r}Gal 4,4{/r}{/n} podľa Svätého písma. Vtedy dal Boh Otec znova Ducha Svätého a prvý ho prijal Kristus ako prvotiny obnovenej prírody. Ján Krstiteľ to dosvedčuje slovami: „Videl som Ducha, ktorý zostupoval z_neba a spočinul na ňom.“{n}{r}Jn 1,32{/r}{/n}

O_Kristovi sa hovorí, že prijal Ducha ako človek a nakoľko ho človek môže prijať. On je Syn Boha Otca, zrodený z_jeho podstaty, už pred vtelením, ba ešte pred všetkými vekmi. A predsa sa po tom, ako sa stal človekom, nezdráha počúvať slová, ktorými sa mu prihovára Boh Otec: „Ty si môj Syn. Ja som ťa dnes splodil.“{n}{r}Ž 2,7{/r}{/n}

O_tom, ktorý sa z_neho pred vekmi zrodil ako Boh, hovorí, že ho dnes splodil, aby nás v_ňom mohol prijať za svoje deti. Lebo v_Kristovi ako v_človekovi je obsiahnutá celá ľudská prirodzenosť. A tak Otec, ktorý má vlastného Ducha, dáva ho ďalej Synovi, aby sme v_ňom získali Ducha aj my. Preto sa ujal Abrahámových potomkov, ako je v_Písme, a vo všetkom sa stal podobný bratom{n}porov. {r}Hebr 2,16-17{/r}{/n}.

Jednorodený teda neprijal Ducha Svätého sám pre seba; lebo je to jeho Duch, a len v_ňom a skrze neho sa dáva, ako sme už predtým povedali. Ale pretože sa stal človekom, mal v_sebe úplnú ľudskú prirodzenosť, aby ju celú obnovil a priviedol k_prvotnej neporušenosti. Ak správne usudzujeme a prijmeme svedectvo Písma, môžeme vidieť, že Kristus neprijal Ducha sám pre seba, ale v_sebe skôr pre nás: veď všetko dobré nám prichádza cez neho.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ez 37, 27-28{/r}; {r}Hebr 8, 8{/r}

Ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. {*} A národy poznajú, že ja som Pán, ktorý posväcuje Izraela; veď uprostred nich bude navždy moja svätyňa.

Uzavriem s_domom Izraela a s_domom Júdu novú zmluvu. {*} A národy poznajú, že ja som Pán, ktorý posväcuje Izraela; veď uprostred nich bude navždy moja svätyňa.

11. januára alebo v piatok po nedeli Zjavenia Pána

V_ňom bol život.

A život bol svetlom ľudí.

Z_Knihy proroka Izaiáša

{r:Iz}65, 13-25{/r}

{p}

Nové nebo a nová zem

{v}13{/v}Toto hovorí Pán, Boh:

„Hľa, moji služobníci budú jesť,

ale vy budete hladovať.

Hľa, moji služobníci budú piť,

ale vy budete žízniť.

Hľa, moji služobníci sa budú tešiť,

vy však budete zahanbení.

{v}14{/v}Hľa, moji služobníci budú plesať pre radosť v_srdci,

vy však budete kričať od bolesti srdca

a kvíliť pre skľúčenosť ducha.

{v}15{/v}Svoje meno zanecháte

ako kliatbu mojim vyvoleným:

‚Nech ťa takto zabije Pán, Boh‘,

ale svojich služobníkov bude volať iným menom.

{v}16{/v}Kto bude chcieť byť požehnaný na zemi,

bude hľadať požehnanie v_Bohu, Vernom;

a kto bude chcieť prisahať na zemi,

bude prisahať na Boha, Verného,

lebo sa zabudne na niekdajšie trápenia,

zmiznú spred mojich očí.

{v}17{/v}Hľa, ja tvorím

nové nebo a novú zem,

na predošlé sa nebude spomínať,

ani na myseľ neprídu;

{v}18{/v}tešiť sa budú a večne jasať nad tými,

ktoré ja stvorím.

Lebo ja urobím z_Jeruzalema mesto plesania

a z_jeho obyvateľov ľud radosti.

{v}19{/v}A budem plesať nad Jeruzalemom,

tešiť sa budem zo svojho ľudu;

už tam nebude počuť

plač ani bolestné volanie.

{v}20{/v}Nebude tam dieťa, čo žije len niekoľko dní,

ani starec, ktorý nedoplní svoj vek,

lebo najmladší

zomrie ako storočný

a kto sa nedožije sto rokov,

bude prekliaty.

{v}21{/v}Budú stavať domy a bývať v_nich,

budú sadiť vinice a jesť ich ovocie.

{v}22{/v}Nebudú stavať, aby iný býval,

nebudú sadiť, aby iný jedol,

lebo dní môjho ľudu bude ako dní stromu;

moji vyvolení budú sa dlho tešiť z_diela svojich rúk.

{v}23{/v}Nebudú sa nadarmo namáhať

ani rodiť pre smrť predčasnú,

lebo budú rodom požehnaných od Pána

a ich potomci s_nimi.

{v}24{/v}Prv než budú volať,

ja im odpoviem;

ešte budú hovoriť

a ja ich vyslyším.

{v}25{/v}Vlk a baránok sa budú pásť spolu,

lev sťa vôl sa bude kŕmiť slamou

a had bude mať prach ako chlieb.

Nik nebude škodiť ani pustošiť

na celom mojom svätom vrchu,“

hovorí Pán.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Zjv 21, 1. 3. 4{/r}

Videl som nové nebo a novú zem a počul som veľký hlas od trónu hovoriť: {*} Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať.

Boh im zotrie z_očí každú slzu a už nebude smrti, lebo prvé sa pominulo. {*} Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať.

Z_Rečí svätého Maxima, turínskeho biskupa

(Sermo 100, de sancta Epiphania 1, 3: CCL 23, 398-400)

{p}

Tajomstvá Pánovho krstu

Evanjelium rozpráva, ako Pán prišiel k_Jordánu dať sa pokrstiť a v_tejto rieke pomazať nebeskými tajomstvami.

Podľa zmyslu sa žiada, aby po sviatku Narodenia Pána – hoci po rokoch, ale v_tom istom čase – nasledovala táto slávnosť a myslím si, že ju tiež možno nazvať slávnosťou Narodenia.

Lebo vtedy sa narodil medzi ľuďmi, ale dnes sa znova narodil v_tajomstvách; vtedy sa narodil z_Panny, dnes prichádza skrze tajomstvo. Tam sa narodil ako človek a matka Mária ho pestuje v_náručí, tu sa rodí tajomne a Boh Otec ho vinie k_sebe slovami: „Toto je môj Syn, v_ktorom mám zaľúbenie; počúvajte ho.“{n}{r}Mt 3,17{/r}; {r:Mt}17,5{/r}{/n} Matka láska dieťa v_nežnom lone, Otec slúži Synovi milujúcim svedectvom. Matka ho ukazuje mudrcom, aby sa mu klaňali, Otec ho zjavuje národom, aby si ho ctili.

Pán Ježiš teda prišiel na krst a nechal svoje sväté telo obmyť vodou.

Niekto by mohol povedať: „Prečo sa dal pokrstiť, keď je svätý?“ Počúvaj teda! Kristus sa nedáva krstiť, aby posvätil seba vodou, ale aby on vodu posvätil, aby očisťovaním seba očistil tok vody, ktorého sa dotýka. Teda posvätenie Krista je skôr posvätením tohto živlu.

Už vtedy, keď sa Spasiteľ dáva obmyť, očisťuje sa všetka voda na náš krst. A tak je prameň očistený, aby budúce pokolenia mohli dostať milosť krstu. Kristus teda ide v_krste pred nami, aby kresťanský ľud išiel s_dôverou za ním.

Ja toto tajomstvo chápem takto: Tak išiel aj ohnivý stĺp cez Červené more popredku, aby synovia Izraela išli bez strachu za ním: stĺp prešiel prvý cez vodu, aby pripravil cestu tým, čo ho nasledovali. Táto udalosť bola predobrazom krstu, ako hovorí Apoštol{n}porov. {r}1Kor 10,1-2{/r}{/n}. Bolo to akoby krst, keď ľudí zahaľoval oblak a keď ich niesla voda.

Ale to všetko robí ten istý Kristus, Pán, aj vtedy, aj teraz. Ako vtedy išiel v_ohnivom stĺpe pred synmi Izraela cez more, tak teraz pri krste predchádza kresťanský ľud v_stĺpe svojho tela. To je ten stĺp, ktorý vtedy svietil na cestu tým, čo išli za ním, a teraz vlieva svetlo do sŕdc veriacich; vtedy urobil bezpečnú cestu uprostred vĺn, teraz posilňuje kroky v_kúpeli viery.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Jn 1, 29{/r}; {r}Iz 53, 11{/r}

Keď Ján videl, ako k_nemu prichádza Ježiš, zvolal: Hľa, Boží Baránok, {*} Ktorý sníma hriech sveta.

On ospravedlní mnohých a sám ponesie ich viny. {*} Ktorý sníma hriech sveta.

12. januára alebo v sobotu po nedeli Zjavenia Pána

Večné Slovo je pravé svetlo.

Ktoré osvecuje každého človeka.

Z_Knihy proroka Izaiáša

{r:Iz}66, 10-14. 18-23{/r}

{p}

Spása je všeobecná

{v}10{/v}Tešte sa s_Jeruzalemom,

jasajte v_ňom všetci, čo ho milujete,

radujte sa s_ním všetci,

čo ste nad ním trúchlili.

{v}11{/v}Sajte dosýta

z_pŕs jeho útechy

a pite s_rozkošou

z_pŕs jeho slávy.

{v}12{/v}Lebo takto hovorí Pán:

„Hľa, obrátim k_nemu pokoj ako rieku,

ako rozvodnený potok slávu národov.

Budete sať, v_náručí vás budú nosiť

a na kolenách láskať.

{v}13{/v}Ako keď niekoho utešuje matka,

tak vás ja poteším;

v_Jeruzaleme nájdete útechu.

{v}14{/v}Až to uvidíte, zaraduje sa vám srdce

a vaše kosti oživnú ako svieža tráva.

Pánova ruka sa ukáže na jeho služobníkoch,

ale jeho hnev doľahne na jeho nepriateľov.

{v}18{/v}Ja poznám ich skutky aj ich myšlienky, prídem a zhromaždím všetky národy a jazyky. Ony prídu a uvidia moju slávu. {v}19{/v}Dám im znamenie a niektorých z_tých, čo sa zachránili, pošlem k_národom Taršiša, Pútu, Lúdu, Mošocha a Rošu, Tubala a Javana, na ďaleké ostrovy k_tým, ktorí o_mne nepočuli a nevideli moju slávu, a budú ohlasovať moju slávu národom.

{v}20{/v}Ony privedú všetkých vašich bratov zo všetkých národov ako obetný dar Pánovi na koňoch a vozoch, na nosidlách, na muliciach a na ťavách na môj svätý vrch, do Jeruzalema, hovorí Pán. Tak ako synovia Izraela prinášajú obetu v_čistej nádobe do Pánovho domu. {v}21{/v}A vyberiem si aj z_nich kňazov a levitov, hovorí Pán.

{v}22{/v}Ako budú predo mnou trvať nové nebesia

a nová zem, ktoré utvorím,

hovorí Pán,

tak bude trvať aj vaše potomstvo a vaše meno.

{v}23{/v}A mesiac čo mesiac,

sobotu čo sobotu

každý sa príde pokloniť pred moju tvár,“

hovorí Pán.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Iz 66, 18. 19{/r}; {r}Jn 17, 6. 18{/r}

Prídem a zhromaždím všetky národy a jazyky. {*} Ony prídu a uvidia moju slávu a budú ju ohlasovať národom.

Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta: ako si ty mňa poslal, aj ja som ich poslal. {*} Ony prídu a uvidia moju slávu a budú ju ohlasovať národom.

Z_Rečí biskupa Fausta z_Riez

(Sermo 5, de Epiphania 2: PLS 3, 560-562)

{p}

Svadba Krista s_Cirkvou

„Na tretí deň bola svadba.“{n}{r}Jn 2,1{/r}{/n} Táto svadba, to sú vlastne túžby a radosti z_ľudskej spásy, ktorú slávime vždy, keď vyznávame Trojicu alebo vieru v_zmŕtvychvstanie tretieho dňa, oboje v_tajomstve posvätného čísla tri.

Preto v_inom evanjeliu čítame o_návrate mladšieho syna, ktorý znamená obrátenie pohanského ľudu, že ho prijímajú s_tancom, hudbou a svadobnými šatami{n}porov. {r}Lk 15,22-30{/r}{/n}.

A tak „sťa ženích vychádza zo svojej komnaty“{n}{r}Ž 19,6{/r}{/n}, zostupuje na zem a tu si z_národov zhromažďuje Cirkev. Vzal si telo, aby sa s_ňou mohol zasnúbiť a dal jej záloh i_veno: záloh, keď sa Boh spojil s_človekom, veno, keď sa obetoval za spásu človeka. Zálohom rozumieme terajšie vykúpenie, venom večný život. Čo sa dialo na tejto svadbe, bolo pre diváka zázrakom, ale pre toho, kto chápal, sviatosťou. Ak sa totiž dobre pozrieme, zbadáme vo vode obraz krstu a znovuzrodenia. Lebo keď z_jednej veci vnútorným procesom povstáva druhá alebo keď sa nižšie stvorenie tajomnou premenou stáva vyšším, naznačuje sa tajomstvo druhého narodenia. Náhle sa mení voda, ktorá má neskôr premeniť ľudí.

Kristovým pôsobením sa v_Galilei voda stáva vínom, to znamená: ustupuje zákon, nastupuje milosť; zaniká tieň, vystupuje skutočnosť; hmotné hodnoty sa konfrontujú s_duchovnými; staré zachovávanie predpisov dáva miesto novému zákonu, ako hovorí Apoštol: „Staré sa pominulo a nastalo nové.“{n}{r}2Kor 5,17{/r}{/n} A ako voda v_nádobách{n}porov. {r}Jn 2,6-7{/r}{/n} nestratila nič z_toho, čím bola, ale začala byť tým, čím nebola, tak ani zjavený zákon Kristovým príchodom nezaniká, ale sa zdokonaľuje.

Keď sa minie jedno víno, podáva sa druhé. A starozákonné víno je dobré, ale novozákonné je lepšie{n}porov. {r}Jn 2,3.10{/r}{/n}. Starý zákon, ktorý zachovávajú Židia, stráca sa v_litere, nový zákon, na ktorom máme účasť my, dýcha životom milosti.

„Dobré víno“, to znamená, že prikázanie zákona je dobré, keď počuješ: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.“{n}{r}Mt 5,43{/r}{/n} Ale víno evanjelia je lepšie a silnejšie, keď počuješ: „Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a dobre robte tým, čo vás nenávidia.“{n}{r}Lk 6,27{/r}; porov. {r}Mt 5,44{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Tob 13, 9. 11{/r}; {r}Lk 13, 29{/r}

Sväté mesto, jasné svetlo zažiari vo všetkých končinách zeme; mnohé národy prídu zďaleka, až z_kraja zeme, k_tebe, k_tvojmu menu svätému. {*} A v_rukách budú mať dary pre Kráľa nebies.

Prídu od východu i_západu, od severu i_juhu. {*} A v_rukách budú mať dary pre Kráľa nebies.