VEĽKONOČNÉ OBDOBIE

I. DO NANEBOVSTÚPENIA PÁNA

VEŠPERY

HYMNUS

Pri Baránkovej večeri,

odetí v_rúcho obnovy

po ceste morom Červeným,

spievajme hymnus Kristovi.

Keď jeme telo z_oltára

a krv Kristovu pijeme,

obetu kríža presvätú

slávime, v_Bohu žijeme.

Tá veľkonočná večera

zachránila ľud pred smrťou;

z_faraónovho otroctva

nás dobrý Pán, Boh, vytrhol.

A veľkonočnou hostinou

Baránok Kristus sa nám stal;

on, nekvasený, čistý chlieb,

za pokrm svoje telo dal.

Vznešená, pravá obeta,

ty lámeš sily pekla, zla,

z_otroctva vyslobodzuješ

a vedieš k_Bohu, do neba.

Vstal slávne z_hrobu Kristus Pán:

z_temnôt sa víťaz vynára,

do okov zavrel vládcu tmy

a brány neba otvára.

Ježišu, ty buď naveky

nám veľkonočnou radosťou,

pridruž nás k_svojmu víťazstvu

znovuzrodených milosťou.

Tebe buď sláva, Ježišu,

ktorý si slávne z_mŕtvych vstal;

Otcovi, Duchu Svätému

nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

Alebo podľa ľubovôle vo férie po Veľkonočnej oktáve:

Kráľ vekov, Pane, Boží Syn,

ty láska Otca odveká,

na obraz svoj si utvoril

Adama ako človeka.

A keď ho diabol oklamal,

nepriateľ rodu ľudského,

ty si si z_Panny telo vzal,

aby si trpel pre neho.

Stal si sa pre nás človekom,

býval si s_ľuďmi na zemi,

aby si z_ľudí, Spasiteľ,

zmyl vinu v_krstnom prameni.

Ty z_lásky k_nám si vystúpil

na drevo kríža potupné

a svojou krvou splatil si

za našu spásu výkupné.

Ty si vstal z_mŕtvych, Kriste náš,

a v_sláve Otca slávu máš;

a že nás vzkriesiš všetkých raz,

to pevne verí každý z_nás.

Ježišu, ty buď naveky

nám veľkonočnou radosťou,

pridruž nás k_svojmu víťazstvu

znovuzrodených milosťou.

Tebe buď sláva, Ježišu,

ktorý si slávne z_mŕtvych vstal;

Otcovi, Duchu Svätému

nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

Vo Veľkonočnej oktáve sa na prepustenie hovorí:

Choďte v_mene Božom. Aleluja, aleluja.

Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.

KOMPLETÓRIUM

HYMNUS

Ježišu, Vykupiteľ náš,

ty Slovo Otca večného;

bedlivo strážiš veriacich,

ty Svetlo Svetla božského.

Ty budíš deň a voláš noc,

Stvoriteľ sveta a náš Pán;

po denných prácach, námahách

pokojný spánok daruj nám.

Ty lámeš putá diablove,

ty nad smrťou si zvíťazil,

nedaj nám padnúť do hriechu,

za nás krv tiekla z_tvojich žíl.

Chceme si v_spánku pokojnom

údy i_myseľ osviežiť;

daj, nech duch vládne nad telom,

aby sme mohli večne žiť.

Ježišu, víťaz nad smrťou,

ty verným žiariš v_ústrety;

sláva ti s_Otcom naveky

v_jednote s_Duchom Presvätým. Amen.

[LH, zv. II, str. 1511 má poslednú slohu uvedenú ináč. Ide však o_text, ktorý nezodpovedá latinskému zneniu. Správne preložená sloha hymnu je v_LH, zv. II, str. 511-512 aj 909: uvádzajú správny preklad podľa latinskej pôvodiny (LH, vol. II, p. 445. 770. 874-876), zakončenie totožné so záverečnou pre ostatné modlitby (napr. vešpery).]

Tebe buď sláva, Ježišu,

ktorý si slávne z_mŕtvych vstal;

Otcovi, Duchu Svätému

nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

Psalmódia má jedinú antifónu: Aleluja, aleluja, aleluja.

Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha, {*} Aleluja, aleluja.

Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha, {*} Aleluja, aleluja.

Ty si nás vykúpil, Pane, Bože verný. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha, {*} Aleluja, aleluja.

INVITATÓRIUM

V_nedeľnom i_feriálnom ofíciu:

Ant. Pán naozaj vstal z_mŕtvych. Aleluja.

HYMNUS

Bronie sa zora na nebi,

už znejú chvály vznešené:

svet jasá, plný veleby,

a peklo chvie sa zdesené.

Veď statočný a mocný Kráľ

smrť zničil, život obnovil,

pekelné brány pošliapal

a z_úbohých sňal okovy.

Strážilo vojsko jeho hrob,

zapečatený kameňom;

nastáva zázrak všetkých dôb:

vychádza Víťaz z_hrobu von.

Už nieto smrtných úzkostí,

už nieto bolestivých rán;

zvestuje anjel z_výsosti:

Vstal slávne z_mŕtvych Kristus Pán.

Ježišu, ty buď naveky

nám veľkonočnou radosťou,

pridruž nás k_svojmu víťazstvu

znovuzrodených milosťou.

Tebe buď sláva, Ježišu,

ktorý si slávne z_mŕtvych vstal;

Otcovi, Duchu Svätému

nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

Alebo podľa ľubovôle vo férie po Veľkonočnej oktáve:

Nech novým Jeruzalemom

znie pieseň nová a nech v_ňom

tešia sa plní radosti

na veľkonočnej slávnosti.

Veď víťazný lev, Kristus, vstal,

reťazou draka pripútal

a víťazný hlas zavelí

ožiť tým, ktorí zomreli.

Hrob poslúchne a odistí

závory svojej koristi

a po zajatí očistnom

húfy sa hrnú za Kristom.

Hľa, triumfálne kráča on,

sláva ho venčí napokon:

nebo a zemskú otčinu

zjednotil v_obec jedinú.

V_pokore česť mu vzdávajme,

my, bojovníci, vzývajme

Kráľa, čo v_sláve žiari nám,

aby nás viedol k_výšinám.

Ježišu, ty buď naveky

nám veľkonočnou radosťou,

pridruž nás k_svojmu víťazstvu

znovuzrodených milosťou.

Tebe buď sláva, Ježišu,

ktorý si slávne z_mŕtvych vstal;

Otcovi, Duchu Svätému

nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

Vo veľkonočnej oktáve sa na prepustenie hovorí:

Choďte v_mene Božom. Aleluja, aleluja.

Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.

PONDELOK

po Druhej veľkonočnej nedeli

Druhý týždeň žaltára

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán vstal z_hrobu, {*} Aleluja, aleluja.

Pán vstal z_hrobu, {*} Aleluja, aleluja.

Ten, čo za nás zomrel na kríži. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán vstal z_hrobu, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Veru, veru, hovorím vám: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Aleluja.

PROSBY

S_dôverou prosme Boha Otca, ktorý bol oslávený smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna, a volajme:

Otče, osvieť našu myseľ.

Bože, Otec svetiel, ty si svetlom slávneho Kristovho zmŕtvychvstania ožiaril svet;

sprevádzaj nás celý deň svetlom viery.

Otče, osvieť našu myseľ.

Ty si zmŕtvychvstaním svojho Syna otvoril ľuďom prístup do večnosti;

posilňuj nás pri dnešnej práci nádejou na večný život.

Otče, osvieť našu myseľ.

Prostredníctvom svojho vzkrieseného Syna poslal si na svet Ducha Svätého;

zapáľ naše srdcia ohňom duchovnej lásky.

Otče, osvieť našu myseľ.

Pre zásluhy Ježiša Krista, ktorý pre naše oslobodenie zomrel na dreve kríža,

udeľ všetkým ľuďom pokoj a spásu.

Otče, osvieť našu myseľ.

MODLITBA

Všemohúci Bože, obnovil si nás veľkonočným tajomstvom; daj, prosíme, aby sme prekonali našu pripútanosť k_pozemským veciam a boli sme pretvorení na obraz nášho nebeského Stvoriteľa.

VEŠPERY

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Učeníci sa zaradovali, {*} Aleluja, aleluja.

Učeníci sa zaradovali, {*} Aleluja, aleluja.

Keď videli Pána. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Učeníci sa zaradovali, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Čo sa narodilo z_tela, je telo, a čo sa narodilo z_Ducha, je duch. Aleluja.

PROSBY

Radostne prosme Krista, Pána, ktorý svojím zmŕtvychvstaním ožiaril svet, a volajme:

Kriste, náš život, vyslyš nás.

Pane, Ježišu Kriste, ty si sa pripojil ako sprievodca k_učeníkom na ceste;

sprevádzaj stále svoju putujúcu Cirkev.

Kriste, náš život, vyslyš nás.

Nedovoľ, aby tvoji verní boli ťarbaví vo viere,

ale daj, nech vyznávajú, že si zvíťazil nad smrťou.

Kriste, náš život, vyslyš nás.

Zhliadni láskavo na tých, čo ťa ešte nepoznali na ceste života,

a zjav sa im, aby ťa prijali za Spasiteľa.

Kriste, náš život, vyslyš nás.

Ty si obetou na kríži zmieril všetkých ľudí vo svojom tele;

daruj všetkým národom pokoj a jednotu.

Kriste, náš život, vyslyš nás.

Ty si sudca živých i_mŕtvych;

prijmi do svojho kráľovstva našich zosnulých, čo v_teba verili.

Kriste, náš život, vyslyš nás.

UTOROK

po Druhej veľkonočnej nedeli

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný; ja som Koreň a Rod Dávidov, Žiarivá ranná hviezda. Aleluja.

PROSBY

S_vďačnosťou prosme Boha Otca, ktorý skrze Krista, nepoškvrneného Baránka, sníma hriechy sveta a oživuje nás; preto volajme:

Pôvodca života, oživ nás.

Bože, pôvodca života, pamätaj na umučenie a zmŕtvychvstanie Baránka zabitého na kríži

a vyslyš ho, veď on sa stále prihovára za nás.

Pôvodca života, oživ nás.

Daj, nech vyčistíme zo seba starý kvas zloby a neprávosti

a nech sa živíme Kristom, nekvaseným Chlebom čistoty a pravdy.

Pôvodca života, oživ nás.

Daj, aby sme sa dnes chránili hriechu nesvornosti a závisti

a s_väčšou ochotou sa venovali potrebám našich bratov a sestier.

Pôvodca života, oživ nás.

Daj, nech vládne medzi nami duch evanjelia,

aby sme dnes i_vždy žili podľa tvojich prikázaní.

Pôvodca života, oživ nás.

MODLITBA

Prosíme ťa, všemohúci Bože, pomáhaj nám ohlasovať víťazstvo zmŕtvychvstalého Pána a daj, aby sme si zaslúžili dosiahnuť dary, ktoré nám prisľúbil.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Či nám nehorelo srdce, keď sa Ježiš s_nami cestou rozprával? Aleluja.

PROSBY

Naliehavo vzývajme Krista, ktorý svojím zmŕtvychvstaním potvrdil nádej svojho ľudu:

Kriste, ty žiješ naveky, vyslyš nás.

Pane Ježišu, z_tvojho otvoreného boku vytiekla krv a voda;

daj, nech Cirkev vždy zostane tvojou nepoškvrnenou nevestou.

Kriste, ty žiješ naveky, vyslyš nás.

Najvyšší pastier, keď Peter po tvojom zmŕtvychvstaní vyznal, že ťa miluje, poveril si ho, aby pásol tvoje ovce;

roznecuj lásku a horlivosť nášho pápeža M.

Kriste, ty žiješ naveky, vyslyš nás.

Pane Ježišu, svojich učeníkov si urobil rybármi ľudí;

pošli svojej Cirkvi veľa robotníkov, aby pokračovali v_ich apoštolskom diele.

Kriste, ty žiješ naveky, vyslyš nás.

Ty si na morskom brehu pripravil učeníkom chlieb a rybu;

nedovoľ, aby našou vinou hynuli bratia a sestry od hladu.

Kriste, ty žiješ naveky, vyslyš nás.

Pane Ježišu, ty si nový Adam a prameň života;

pripodobni našich zosnulých sebe a daj im plnú účasť na svojej radosti.

Kriste, ty žiješ naveky, vyslyš nás.

STREDA

po Druhej veľkonočnej nedeli

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v_neho verí, ale aby mal večný život. Aleluja.

PROSBY

Poprosme Boha Otca, ktorý dal apoštolom vidieť vzkrieseného Krista:

Otče, osláv nás Kristovou slávou.

Bože, Otec svetiel, s_vďačným srdcom ťa dnes chválime, že si nás povolal do svojho obdivuhodného svetla, aby sme dosiahli milosrdenstvo;

daj, aby sme vždy kráčali vo svetle tvojej pravdy.

Otče, osláv nás Kristovou slávou.

Silou svojho Ducha očisťuj a upevňuj úsilia ľudskej rodiny urobiť svoj život ľudskejším,

aby na celej zemi zavládla spravodlivosť a pokoj.

Otče, osláv nás Kristovou slávou.

Daj, nech slúžime ľuďom tak,

aby sa celé ľudské pokolenie stalo tebe milou obetou.

Otče, osláv nás Kristovou slávou.

Na úsvite tohto dňa naplň nás svojím milosrdenstvom,

aby sme celý deň pociťovali radosť z_toho, že ťa môžeme chváliť.

Otče, osláv nás Kristovou slávou.

MODLITBA

Pane, každoročne slávime tajomstvá, ktorými si obnovil pôvodnú dôstojnosť človeka, a dal si nám nádej na vzkriesenie; pokorne ťa prosíme, daj, aby sme činorodou láskou dosvedčovali to, čo s_vierou slávime.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v_Bohu. Aleluja.

PROSBY

Vrúcne prosme Boha, ktorý nám vo svojom Synovi, vzkriesenom z_mŕtvych, otvoril cestu do večného života, a s_dôverou volajme:

Pre Kristovo víťazstvo zachráň svojich vykúpených.

Bože našich otcov, ty si vzkriesením z_mŕtvych oslávil svojho Syna Ježiša;

pohni nás k_dokonalému pokániu, aby sme žili novým životom.

Pre Kristovo víťazstvo zachráň svojich vykúpených.

Ako blúdiace ovce si nás priviedol k_pastierovi a strážcovi našich duší;

pod vedením pastierov Cirkvi zachovaj nás vo viere.

Pre Kristovo víťazstvo zachráň svojich vykúpených.

Ty si vyvolil prvých učeníkov svojho Syna zo židovského ľudu;

daj synom Izraela spoznať, že v_Kristovi si splnil prísľub daný ich otcom.

Pre Kristovo víťazstvo zachráň svojich vykúpených.

Pamätaj na všetkých opustených, siroty a vdovy

a neopusť tých, ktorých s_tebou zmieril tvoj Syn svojou smrťou.

Pre Kristovo víťazstvo zachráň svojich vykúpených.

Prvomučeníka Štefana, ktorý vyznal, že Ježiš stojí po tvojej pravici, povolal si k_sebe;

prijmi k_sebe aj našich bratov a sestry, ktorí s_vierou a láskou očakávali tvoj príchod.

Pre Kristovo víťazstvo zachráň svojich vykúpených.

ŠTVRTOK

po Druhej veľkonočnej nedeli

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. Aleluja.

PROSBY

S_dôverou prosme Boha Otca, ktorý urobil Krista počiatkom zmŕtvychvstania svojich adoptovaných detí, a volajme:

Sám Pán Ježiš nech je naším životom.

Bože, svoj ľud na púšti si viedol svetlom ohnivého stĺpa;

nech je nám dnes zmŕtvychvstalý Kristus svetlom života.

Sám Pán Ježiš nech je naším životom.

Mojžišovým hlasom si učil na vrchu Sinaj svoj ľud;

nech je nám dnes zmŕtvychvstalý Kristus slovom života.

Sám Pán Ježiš nech je naším životom.

Svoj ľud si na púšti živil mannou;

nech je nám dnes zmŕtvychvstalý Kristus Chlebom života.

Sám Pán Ježiš nech je naším životom.

Svoj ľud si napojil vodou zo skaly;

nech nám dnes tvoj zmŕtvychvstalý Syn udelí Ducha života.

Sám Pán Ježiš nech je naším životom.

MODLITBA

Bože, ty si spasil svet veľkonočnou obetou; na príhovor nášho veľkňaza Ježiša Krista ťa prosíme, aby si nás pre jeho ľudskú prirodzenosť zmieril so sebou a pre jeho božstvo očistil od hriechov.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Kto verí v_Syna, má večný život. Aleluja.

PROSBY

Jasajme Kristovi, ktorého Otec ustanovil za základ našej nádeje a vzkriesenia z_mŕtvych, a prosme ho:

Kráľ slávy, vyslyš nás.

Pane Ježišu, ty si skrze svoju krv a zmŕtvychvstanie vošiel do svätyne;

priveď aj nás k_sebe do Otcovej slávy.

Kráľ slávy, vyslyš nás.

Ty si svojím zmŕtvychvstaním posilnil učeníkov vo viere a poslal si ich do celého sveta;

urob biskupov a kňazov vernými hlásateľmi svojho evanjelia.

Kráľ slávy, vyslyš nás.

Ty si sa svojím zmŕtvychvstaním stal naším pokojom a zmierením;

daj, nech kresťania žijú spojení dokonalým spoločenstvom viery a lásky.

Kráľ slávy, vyslyš nás.

Ty si pre svoje zmŕtvychvstanie uzdravil chromého pri chrámovej bráne;

zhliadni na chorých a ukáž na nich svoju slávu.

Kráľ slávy, vyslyš nás.

Ty si sa stal prvotinou smrti a zmŕtvychvstania;

daj účasť na svojej sláve zosnulým, čo dúfali v_teba.

Kráľ slávy, vyslyš nás.

PIATOK

po Druhej veľkonočnej nedeli

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim. Aleluja.

PROSBY

Boh Otec skrze Ducha vzkriesil Krista a oživí aj naše smrteľné telá. Preto volajme:

Otče, oživ nás svojím svätým Duchom.

Svätý Otče, prijal si obetu svojho Syna a vzkriesil si ho z_mŕtvych;

prijmi aj našu dnešnú obetu a priveď nás do večného života.

Otče, oživ nás svojím svätým Duchom.

Zhliadni milostivo na všetky naše skutky v_tomto novom dni,

aby boli tebe na slávu a nám na posvätenie.

Otče, oživ nás svojím svätým Duchom.

Nech všetko naše dnešné úsilie slúži na budovanie lepšieho sveta

a nech tak pracujeme, aby sme prišli do tvojho kráľovstva.

Otče, oživ nás svojím svätým Duchom.

Otvor naše oči i_srdce pre potreby našich bratov a sestier,

aby sme sa navzájom milovali a úprimne si pomáhali.

Otče, oživ nás svojím svätým Duchom.

MODLITBA

Bože, nádej a svetlo pokorných v_duchu; daj, prosíme, aby sme ti zbožne prednášali svoje modlitby a vždy ťa zvelebovali obetou chvály.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Na kríži smrťou zvíťazil ten, čo podsvetie porazil; mocou sa veľkou opásal, tretieho dňa Pán z_mŕtvych vstal. Aleluja.

PROSBY

Oslavujme Krista, žriedlo všetkého života a počiatok každej čnosti, a prosme ho:

Pane, obnov vo svete svoje kráľovstvo.

Ježišu, Spasiteľ, ty si bol v_tele usmrtený, ale Duchom oživený;

daj, aby sme zomreli hriechu a žili podľa Ducha.

Pane, obnov vo svete svoje kráľovstvo.

Svojich učeníkov si poslal do celého sveta, aby hlásali evanjelium všetkému stvoreniu;

daj, nech žijú podľa tvojho Ducha tí, čo zvestujú tvoje evanjelium.

Pane, obnov vo svete svoje kráľovstvo.

Tebe bola daná všetka moc na nebi i_na zemi, aby si vydal svedectvo pravde;

zachovaj v_duchu pravdy srdcia tých, čo nás spravujú.

Pane, obnov vo svete svoje kráľovstvo.

Ty robíš všetko nové a prikazuješ nám bdieť, a tak očakávať tvoje kráľovstvo;

daj, nech tým horlivejšie zveľaďujeme tento svet, čím vrúcnejšie očakávame nové nebo a novú zem.

Pane, obnov vo svete svoje kráľovstvo.

Zostúpil si k_zosnulým, aby si aj im zvestoval evanjeliovú radosť;

buď potešením a slávnou nádejou všetkých našich zosnulých.

Pane, obnov vo svete svoje kráľovstvo.

SOBOTA

po Druhej veľkonočnej nedeli

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Pokoj vám, ja som to. Aleluja. Nebojte sa. Aleluja.

PROSBY

S_nábožnou mysľou prosme Krista, ktorý nám zjavil večný život, a volajme:

Nech nás tvoje zmŕtvychvstanie, Pane, zahrnie milosťou.

Večný Pastier, zhliadni na svoj ľud, ktorý vstupuje do nového dňa,

a živ ho bohatým pokrmom svojho slova a chleba.

Nech nás tvoje zmŕtvychvstanie, Pane, zahrnie milosťou.

Nedopusť, aby sme sa stali obeťou dravých vlkov alebo neverných nájomníkov,

ale daj, aby sme verne počúvali tvoj hlas.

Nech nás tvoje zmŕtvychvstanie, Pane, zahrnie milosťou.

Ty sprevádzaš kazateľov svojou pomocou a potvrdzuješ ich slovo;

daj, nech dnes dôsledným životom podľa evanjelia ohlasujeme tvoje zmŕtvychvstanie.

Nech nás tvoje zmŕtvychvstanie, Pane, zahrnie milosťou.

Ty sám buď našou radosťou, ktorú nám nik nebude môcť vziať,

aby sme odmietali hriech, lebo nám prináša iba zármutok, a túžili po večnom živote.

Nech nás tvoje zmŕtvychvstanie, Pane, zahrnie milosťou.

MODLITBA

Bože, ty si nám chcel veľkonočným tajomstvom otvoriť bránu milosrdenstva; zhliadni na nás a zmiluj sa nad nami, aby sme vždy kráčali podľa tvojej vôle a nikdy nezišli z_cesty života.

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Tretí týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. 1 Boh je vyvýšený nad všetky nebesia a z_prachu dvíha chudobného. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele tretieho týždňa.

Ant. 2 Pane, ty si mi putá rozviazal: obetu chvály ti prinesiem. Aleluja.

Ant. 3 Boží Syn z_toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti a stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 2, 9-10{/r}

Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z_tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Učeníci sa zaradovali, {*} Aleluja, aleluja.

Učeníci sa zaradovali, {*} Aleluja, aleluja.

Keď videli Pána. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Učeníci sa zaradovali, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Zostaň s_nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Aleluja.

V_roku B Sám Ježiš zastal uprostred učeníkov a povedal im: Pokoj vám. Aleluja.

V_roku C Ježiš povedal svojim učeníkom: Doneste z_rýb, čo ste teraz chytili. Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Aleluja.

PROSBY

Vzývajme Krista, náš Život a naše Vzkriesenie, a s_dôverou volajme:

Syn živého Boha, ochraňuj svoj ľud.

Kriste, prosíme ťa za tvoju katolícku Cirkev:

posväcuj ju, aby sa medzi národmi upevňovalo tvoje kráľovstvo.

Syn živého Boha, ochraňuj svoj ľud.

Vrúcne ťa prosíme za tých, ktorých tiesni choroba, žiaľ, zotročovanie alebo vyhnanstvo:

daj, nech nájdu útechu a pomoc.

Syn živého Boha, ochraňuj svoj ľud.

Prosíme ťa za tých, čo blúdia ďaleko od tvojej cesty,

aby obsiahli milosť tvojho odpustenia a radosť nového života.

Syn živého Boha, ochraňuj svoj ľud.

Náš Spasiteľ, bol si ukrižovaný, vstal si z_mŕtvych a prídeš súdiť svet;

buď milostivý nám hriešnikom.

Syn živého Boha, ochraňuj svoj ľud.

Prosíme ťa za všetkých, čo žijú na tomto svete,

aj za tých, čo už odišli z_tohto sveta v_nádeji na vzkriesenie.

Syn živého Boha, ochraňuj svoj ľud.

MODLITBA

Bože, nech sa tvoj ľud, duchovne obnovený, stále raduje a nech s_pevnou nádejou očakáva túžený deň svojho vzkriesenia, ako sa teraz teší z_prijatia do Božej rodiny.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Pán kraľuje, velebou sa zaodel. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele tretieho týždňa.

Ant. 2 Stvorenie bude vyslobodené, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. Aleluja.

Ant. 3 Pánovo meno prevyšuje zem i_nebesia. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 10, 40-43{/r}

Boh Ježiša tretieho dňa vzkriesil a dal mu, aby sa zjavil — nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred určil, nám, čo sme s_ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili. A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i_mŕtvych. Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v_neho verí.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami, {*} Aleluja, aleluja.

Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami, {*} Aleluja, aleluja.

Ty si vstal z_mŕtvych. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus:

V_roku A Mesiáš musel trpieť a vstať z_mŕtvych tretieho dňa. Aleluja.

V_roku B Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Aleluja.

V_roku C Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania. Aleluja.

PROSBY

Volajme ku Kristovi, pôvodcovi života, veď Boh ho vzkriesil a on svojou mocou vzkriesi aj nás, a prosme ho:

Kriste, náš život, zachráň nás.

Kriste, jasné svetlo, žiariace vo tme, knieža života a posvätiteľ smrteľných ľudí,

daj, nech prežijeme tento deň na tvoju chválu.

Kriste, náš život, zachráň nás.

Pane, ty si šiel cestou utrpenia a kríža;

daj, aby sme trpeli a umierali s_tebou, a tak s_tebou dosiahli aj slávne vzkriesenie.

Kriste, náš život, zachráň nás.

Syn Otca a náš učiteľ a brat, ty si nás urobil kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu;

daj, nech ti s_radosťou prinášame obetu chvály.

Kriste, náš život, zachráň nás.

Kráľ slávy, očakávame slávny deň tvojho zjavenia;

daj, aby sme potom mohli večne hľadieť na tvoju tvár a boli blažení.

Kriste, náš život, zachráň nás.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. 1 Očistil nás od hriechov a zasadol po pravici velebnosti na výsostiach. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele tretieho týždňa.

Ant. 2 Pán poslal vykúpenie svojmu ľudu. Aleluja.

Ant. 3 Aleluja. Začal kraľovať náš Pán; plesajme a vzdávajme mu slávu. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 10, 12-14{/r}

Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po Božej pravici. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán naozaj vstal z_mŕtvych, {*} Aleluja, aleluja.

Pán naozaj vstal z_mŕtvych, {*} Aleluja, aleluja.

A zjavil sa Šimonovi. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán naozaj vstal z_mŕtvych, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Keď sedel s_nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Aleluja.

V_roku B Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z_mŕtvych a v_jeho mene sa bude všetkým národom hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Aleluja.

V_roku C Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal: Pas moje ovce. Aleluja.

PROSBY

S_dôverou prosme Krista, nášho Pána, ktorý zomrel, vstal z_mŕtvych a stále sa za nás prihovára u_Otca:

Víťazný Kráľ, vyslyš nás.

Kriste, svetlo a spása všetkých národov,

zošli oheň svojho Ducha na nás, čo slávime tvoje zmŕtvychvstanie.

Víťazný Kráľ, vyslyš nás.

Nech v_tebe Izrael uzná očakávaného Mesiáša

a celá zem nech pozná tvoju slávu.

Víťazný Kráľ, vyslyš nás.

Zachovaj nás tu na zemi v_spoločenstve svojich svätých

a daj, nech si s_nimi v_nebi odpočinieme od svojich námah.

Víťazný Kráľ, vyslyš nás.

Ty si zvíťazil nad nepriateľkou – smrťou; premôž v_nás svojho nepriateľa,

aby sme žili tebe, nesmrteľnému víťazovi.

Víťazný Kráľ, vyslyš nás.

Kriste, Spasiteľ, stal si sa poslušným až na smrť, a preto si bol vyvýšený po pravici Otca;

milostivo prijmi svojich bratov a sestry do kráľovstva svojej slávy.

Víťazný Kráľ, vyslyš nás.

PONDELOK

po Tretej veľkonočnej nedeli

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 10, 8b-10{/r}

Blízko teba je slovo, v_tvojich ústach a v_tvojom srdci; totiž slovo viery, ktoré hlásame. Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: Ježiš je Pán! a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z_mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.

Ant. na Benediktus: Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život. Aleluja.

PROSBY

Velebme Ježiša, ktorého Otec oslávil a ustanovil za dediča všetkých národov, a prosme ho:

Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.

Kriste, svojím víťazstvom si premohol pekelné brány a zničil hriech i_smrť;

daj, nech dnes víťazíme nad hriechom.

Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.

Ty si nás vyslobodil z_moci smrti a daroval si nám nový život;

daj, aby sme dnes žili týmto novým životom.

Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.

Ty si celé ľudské pokolenie previedol zo smrti do života, a tak si duchovne mŕtvym daroval život;

udeľ večný život všetkým, s_ktorými sa dnes stretneme.

Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.

Ty si strážcov svojho hrobu zahanbil a svojich učeníkov potešil;

udeľ nám, svojim služobníkom, plnosť veľkonočnej radosti.

Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.

MODLITBA

Všemohúci Bože, prosíme ťa, dopraj, aby sme zanechali starý spôsob života a žili podľa príkladu Krista, ktorému sme sa pripodobnili veľkonočnými sviatosťami.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 8, 1b-3a{/r}

Máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v_nebesiach ako služobník svätyne a pravého stánku, ktorý postavil Pán, a nie človek. Lebo každý veľkňaz je ustanovený na to, aby prinášal dary a obety.

Ant. na Magnifikat: Boží skutok je veriť v_toho, ktorého on poslal. Aleluja.

PROSBY

S_radosťou v_duši vzývajme Krista, ktorého Duch Svätý oživil a urobil darcom života:

Pane, obnov nás a oživ všetko.

Kriste, Spasiteľ sveta, Kráľ nového stvorenia, milostivo obráť našu pozornosť na svoje kráľovstvo,

kde sedíš po pravici Otca.

Pane, obnov nás a oživ všetko.

Pane, ty stále žiješ vo svojej Cirkvi;

uveď ju skrze Ducha Svätého do plnej pravdy.

Pane, obnov nás a oživ všetko.

Ukáž svoje milosrdenstvo chorým, unaveným a umierajúcim,

posilňuj a upevňuj ich svojou láskou.

Pane, obnov nás a oživ všetko.

Kriste, nehynúce svetlo, na sklonku dňa prijmi našu oddanú chválu

a našich zosnulých bratov a sestry ožiar svetlom svojho zmŕtvychvstania.

Pane, obnov nás a oživ všetko.

UTOROK

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 13, 30-33{/r}

Boh vzkriesil Ježiša z_mŕtvych a on sa mnoho dní zjavoval tým, čo s_ním prišli z_Galiley do Jeruzalema, a teraz sú jeho svedkami pred ľudom. A my vám zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil ich deťom, keď nám vzkriesil Ježiša, ako je aj v_druhom žalme napísané: Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil.

Ant. na Benediktus: Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z_neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z_neba. Aleluja.

PROSBY

Jasajme v_Kristovi, ktorý svojou mocou znova postavil zborený chrám svojho tela, a vrúcne ho prosme:

Pane, udeľ nám ovocie svojho vzkriesenia.

Kriste, Spasiteľ, pri svojom vzkriesení si zvestoval ženám a apoštolom radosť, že si priniesol celému svetu spásu;

urob nás svojimi svedkami.

Pane, udeľ nám ovocie svojho vzkriesenia.

Ty si svojim verným sľúbil vzkriesenie, pri ktorom vstaneme k_novému životu;

urob z_nás hlásateľov svojho evanjelia.

Pane, udeľ nám ovocie svojho vzkriesenia.

Ty si sa viac ráz zjavil apoštolom a vdýchol si na nich Ducha Svätého;

oživ v_nás dary svojho Ducha, ktorý všetko obnovuje a posväcuje.

Pane, udeľ nám ovocie svojho vzkriesenia.

Ty si sľúbil svojim učeníkom, že s_nimi zostaneš až do skončenia sveta;

zostaň s_nami dnes a po všetky dni nášho života.

Pane, udeľ nám ovocie svojho vzkriesenia.

MODLITBA

Bože, ty otváraš bránu nebeského kráľovstva všetkým, čo sa znovuzrodili z_vody a z_Ducha Svätého; prosíme ťa, rozmnož v_nás svoju milosť, aby sme boli očistení od všetkých hriechov a dosiahli nebeskú blaženosť, ktorú si nám prisľúbil.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 2, 4-5{/r}

Prichádzajte k_Pánovi, k_živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.

Ant. na Magnifikat: Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z_neba a dáva svetu život. Aleluja.

PROSBY

S_radosťou volajme ku Kristovi, ktorý v_lone zeme uvidel svetlo novej slávy, a prosme ho:

Kráľ slávy, vyslyš nás.

Prosíme ťa, Pane, za biskupov, kňazov a diakonov, aby horlivo konali svoju službu

a pripravovali ti ľud ochotný na každé dobré dielo.

Kráľ slávy, vyslyš nás.

Prosíme ťa, Pane, za učiteľov viery, ktorí sa usilujú slúžiť tvojej Cirkvi,

aby s_čistým srdcom hľadali tvoju pravdu.

Kráľ slávy, vyslyš nás.

Prosíme ťa, Pane, za všetkých členov Cirkvi,

aby bojovali dobrý boj viery, a tak dosiahli odmenu v_tvojom kráľovstve.

Kráľ slávy, vyslyš nás.

Ty si pribil na kríž a zotrel dlžobný úpis nášho zavrhnutia;

rozviaž putá našich hriechov a vysloboď nás z_temnôt ducha.

Kráľ slávy, vyslyš nás.

Ty si zostúpil k_zosnulým a otvoril si brány podsvetia;

prijmi našich zosnulých bratov a sestry do svojho kráľovstva.

Kráľ slávy, vyslyš nás.

STREDA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 6, 8-11{/r}

Ak sme zomreli s_Kristom, veríme, že s_ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus vzkriesený z_mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. Tak zmýšľajte o_sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v_Kristovi Ježišovi.

Ant. na Benediktus: Každý, kto vidí Syna a verí v_neho, má večný život; a ja ho vzkriesim v_posledný deň. Aleluja.

PROSBY

Vzývajme Krista, vydaného za naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie, a volajme k_nemu:

Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.

Kriste, Spasiteľ, svojím víťazstvom nad smrťou si nás potešil, svojím zmŕtvychvstaním si nás povýšil a štedro zahrnul darmi;

roznieť naše srdcia a posväť tento deň darom Ducha Svätého.

Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.

Pane Ježišu, v_nebi ťa oslavujú anjeli a na zemi sa ti klaňajú ľudia;

prijmi aj našu poklonu, ktorú ti vzdávame v_tomto čase tvojho zmŕtvychvstania.

Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.

Pane, Ježišu Kriste, zahrň milosrdnou láskou svoj ľud, ktorý žije v_nádeji na vzkriesenie;

zmiluj sa nad nami a chráň nás v_tento deň od všetkého zla.

Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.

Kráľ slávy a náš život, keď sa zjavíš na konci vekov,

daj, nech sa spolu s_našimi zosnulými zjavíme aj my s_tebou v_sláve.

Pre svoje víťazstvo zachráň nás, Pane.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, stoj pri svojom ľude, ktorý si obdaril milosťou viery, a dopraj nám vo večnosti účasť na zmŕtvychvstaní tvojho jednorodeného Syna.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 7, 24-27{/r}

Ježiš, pretože zostáva naveky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k_Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza: svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého.

Ant. na Magnifikat: Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Aleluja.

PROSBY

Pokorne vzývajme Krista, ktorý vstal z_mŕtvych a sedí po pravici Otca:

Kriste, ty žiješ naveky, vyslyš nás.

Pamätaj, Pane, na všetkých, čo sa zasvätili tvojej službe,

aby dávali tvojmu ľudu príklad svätého života.

Kriste, ty žiješ naveky, vyslyš nás.

Udeľ štátnikom ducha spravodlivosti a pokoja,

aby sme mohli svorne žiť v_ľudskej rodine.

Kriste, ty žiješ naveky, vyslyš nás.

Usmerňuj naše dni k_večnej spáse

a rozmnož plody zeme, aby nikomu nechýbal každodenný chlieb.

Kriste, ty žiješ naveky, vyslyš nás.

Kriste, Spasiteľ, ty si svojím zmŕtvychvstaním ožiaril celý svet a všetko tvorstvo podrobené porušeniu si povolal k_životu;

daj, nech svieti večné svetlo našim zosnulým bratom a sestrám.

Kriste, ty žiješ naveky, vyslyš nás.

ŠTVRTOK

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 10-11{/r}

Ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, no duch je život pre spravodlivosť. A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z_mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z_mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.

Ant. na Benediktus: Veru, veru, hovorím vám: Kto verí, má večný život. Aleluja.

PROSBY

Uctime si Krista, ktorý vstal z_mŕtvych a je stále prítomný vo svojej Cirkvi, a vzývajme ho:

Pane, zostaň s_nami.

Pane Ježišu, víťaz nad hriechom a smrťou, ty žiješ na veky vekov;

buď stále uprostred nás.

Pane, zostaň s_nami.

Príď k_nám so svojou nepremožiteľnou mocou

a ukáž nám svoju božskú dobrotu.

Pane, zostaň s_nami.

Pomáhaj svetu zmietanému nesvornosťou,

lebo iba ty máš moc obnoviť a zmieriť ľudské srdcia.

Pane, zostaň s_nami.

Utvrdzuj nás vo viere v_tvoje konečné víťazstvo

a posilňuj nás v_nádeji na svoj slávny príchod.

Pane, zostaň s_nami.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, v_týchto dňoch vrúcnejšie prežívame a lepšie poznávame tvoju dobrotu, lebo si nás vyslobodil z_temnoty bludov; prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme sa vždy verne pridržiavali tvojej pravdy.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 3, 18. 21b-22{/r}

Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k_Bohu. Bol usmrtený v_tele, ale Duchom oživený. Teraz vás zachraňuje krst. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u_Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily.

Ant. na Magnifikat: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z_neba. Kto bude jesť z_tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Aleluja.

PROSBY

S_radosťou oslavujme Krista, ktorý vstal z_mŕtvych ako prvotina zosnulých, a prosme ho:

Zmŕtvychvstalý Pane Ježišu, vyslyš nás.

Kriste, pamätaj na svoju Cirkev, ktorú si postavil na základe apoštolov;

rozšír ju do končín zeme a požehnaj všetkých, čo veria v_teba.

Zmŕtvychvstalý Pane Ježišu, vyslyš nás.

Ty, lekár našej duše i_nášho tela,

zachráň nás svojou láskou.

Zmŕtvychvstalý Pane Ježišu, vyslyš nás.

Uľahči chorým a posilni ich,

aby s_vierou a láskou niesli svoj kríž.

Zmŕtvychvstalý Pane Ježišu, vyslyš nás.

Pomôž skľúčeným a utláčaným

a milosrdne zhliadni na tých, čo trpia núdzu.

Zmŕtvychvstalý Pane Ježišu, vyslyš nás.

Svojím krížom a zmŕtvychvstaním si všetkým otvoril cestu nesmrteľnosti;

daj našim zomrelým bratom a sestrám účasť na radosti tvojho kráľovstva.

Zmŕtvychvstalý Pane Ježišu, vyslyš nás.

PIATOK

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 5, 30-32{/r}

Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. Jeho Boh svojou pravicou povýšil za Vládcu a Spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú.

Ant. na Benediktus: Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v_ňom. Aleluja.

PROSBY

Pokorne prosme Boha Otca, ktorý nám dal skrze Kristovo zmŕtvychvstanie nový život, a s_dôverou volajme:

Osláv nás, Otče, Kristovou slávou.

Bože, v_tvojich obdivuhodných skutkoch vidno tvoju starostlivosť o_svet, ktorý si stvoril;

sprevádzaj svojím požehnaním všetkých, čo spolupracujú s_tebou.

Osláv nás, Otče, Kristovou slávou.

Očisť nás svetlom svojej pravdy a posväť naše srdcia,

aby sme robili, čo je správne a tebe milé.

Osláv nás, Otče, Kristovou slávou.

Vyjasni nad nami svoju tvár,

odpusť nám všetky previnenia a naplň nás svojimi darmi.

Osláv nás, Otče, Kristovou slávou.

Ty si nás skrze Krista zmieril so sebou;

daruj pokoj nám i_všetkým ľuďom na zemi.

Osláv nás, Otče, Kristovou slávou.

MODLITBA

Všemohúci Bože, spoznali sme milosť Pánovho zmŕtvychvstania; daj, prosíme, aby sme skrze lásku Ducha Svätého povstali k_novému životu.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 5, 8-10{/r}

Hoci bol Kristus Synom, z_toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti; a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú, keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza podľa radu Melchizedechovho.

Ant. na Magnifikat: Ukrižovaný vstal z_mŕtvych a vykúpil nás. Aleluja.

PROSBY

Drahí bratia (a sestry), velebme Krista, cestu, pravdu a život, a volajme:

Syn živého Boha, požehnaj svoj ľud.

Prosíme ťa, Kriste, za duchovných pastierov tvojej Cirkvi:

nech lámu bratom a sestrám Chlieb života a nech sa ním aj sami živia a posilňujú.

Syn živého Boha, požehnaj svoj ľud.

Prosíme ťa za všetok kresťanský ľud, aby žil dôstojne podľa svojho povolania

a zachovával jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Syn živého Boha, požehnaj svoj ľud.

Prosíme ťa za tých, čo nás spravujú: nech plnia svoje úlohy spravodlivo a milosrdne,

aby medzi národmi zavládla svornosť a pokoj.

Syn živého Boha, požehnaj svoj ľud.

Prosíme ťa, urob nás hodnými oslavovať ťa v_spoločenstve svätých

spolu s_našimi zosnulými bratmi a sestrami, ktorých porúčame tvojej milosrdnej láske.

Syn živého Boha, požehnaj svoj ľud.

SOBOTA

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 14, 7-9{/r}

Nik z_nás nežije pre seba a nik pre seba neumiera; lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi. Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvymi, aj nad živými.

Ant. na Benediktus: Šimon Peter povedal: Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Kristus, Boží Syn. Aleluja.

PROSBY

S_radosťou prosme Krista, Chlieb života, ktorý v_posledný deň vzkriesi tých, čo sa živia pri stole jeho slova a tela, a volajme:

Pane, daruj nám pokoj a radosť.

Boží Syn, vstal si z_mŕtvych a si Kniežaťom života;

požehnaj a posväť nás i_všetkých našich bratov a sestry.

Pane, daruj nám pokoj a radosť.

Ty dávaš pokoj a radosť všetkým, čo veria v_teba;

daj, nech žijeme ako deti svetla a radujeme sa z_tvojho víťazstva.

Pane, daruj nám pokoj a radosť.

Rozmnožuj vieru Cirkvi putujúcej na zemi,

aby svetu vydávala svedectvo o_tvojom zmŕtvychvstaní.

Pane, daruj nám pokoj a radosť.

Ty si veľa trpel, a tak si vošiel do Otcovej slávy;

obráť bolesti a smútok zarmútených na jasavú radosť.

Pane, daruj nám pokoj a radosť.

MODLITBA

Bože, v_krstnom prameni dávaš nový život tým, čo veria v_teba; ochraňuj všetkých znovuzrodených v_Kristovi, aby odolávali útokom bludu a zachovali si dar tvojej milosti.

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Štvrtý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. 1 Vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele štvrtého týždňa.

Ant. 2 Svojou krvou si nás Bohu vykúpil. Aleluja.

Ant. 3 Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy? Aleluja.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Veru, hovorím vám: Kto vchádza bránou, je pastier oviec. Kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Aleluja.

V_roku B Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Aleluja.

V_roku C Moje ovce počúvajú môj hlas a ja, Pán, ich poznám. Aleluja.

PROSBY

Naliehavo vzývajme Krista, ktorý svojím zmŕtvychvstaním zničil smrť a obnovil život:

Kriste, ty žiješ naveky, vyslyš nás.

Ty si ten Kameň, čo stavitelia zavrhli, ale stal si sa kameňom uholným;

postav nás ako živé kamene vo svojej Cirkvi.

Kriste, ty žiješ naveky, vyslyš nás.

Ty si verný a pravdivý Svedok, prvorodený z_mŕtvych;

daj, nech tvoja Cirkev ustavične svedčí o_tvojom vzkriesení.

Kriste, ty žiješ naveky, vyslyš nás.

Ty si jediný Ženích Cirkvi, ktorá vyšla z_tvojho boku;

urob nás svedkami tohto tajomného zasnúbenia.

Kriste, ty žiješ naveky, vyslyš nás.

Ty si Prvý a Posledný, bol si mŕtvy, a žiješ;

zachovaj až po smrť vernosť pokrstených, aby si zaslúžili veniec večnej slávy.

Kriste, ty žiješ naveky, vyslyš nás.

Ty si oblažujúce Svetlo svätého Božieho mesta;

osvieť našich zosnulých, aby s_tebou kraľovali naveky.

Kriste, ty žiješ naveky, vyslyš nás.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, veď nás stále k_nebeskej radosti, aby tvoje pokorné stádo došlo tam, kam nás predišiel náš vznešený pastier Ježiš Kristus.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele štvrtého týždňa.

Ant. 2 Zvelebené je tvoje meno, slávne a sväté. Aleluja.

Ant. 3 Vzdajte česť nášmu Bohu; Božie diela sú dokonalé, lebo sú spravodlivé všetky jeho cesty. Aleluja.

Ant. na Benediktus:

V_roku A Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený a nájde pastvu. Aleluja.

V_roku B Ja som pastier oviec; ja som cesta, pravda a život; ja som dobrý pastier, poznám svoje a moje poznajú mňa. Aleluja.

V_roku C Ja dávam svojim ovciam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z_ruky. Aleluja.

PROSBY

Vzývajme Boha, všemohúceho Otca, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho Kráľa a Spasiteľa, a volajme:

Otče, osláv nás Kristovou slávou.

Svätý Otče, ty si vyviedol Ježiša, svojho milovaného Syna, z_tmy smrti do svetla svojej slávy;

daj, aby sme aj my vošli do tvojho obdivuhodného svetla.

Otče, osláv nás Kristovou slávou.

Ty si nás spasil skrze vieru v_tvojho zmŕtvychvstalého Syna;

daj, nech dnes žijeme podľa svojej krstnej viery.

Otče, osláv nás Kristovou slávou.

Prikazuješ nám, aby sme hľadali, čo je hore, kde sedí Kristus po tvojej pravici;

ochraňuj nás pred návnadami hriechu.

Otče, osláv nás Kristovou slávou.

Nech náš život, s_Kristom ukrytý v_tebe, svieti vo svete,

aby sa už teraz oznamovalo nové nebo a nová zem.

Otče, osláv nás Kristovou slávou.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. 1 Hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele štvrtého týždňa.

Ant. 2 Spravodlivým žiari svetlo v_temnotách. Aleluja.

Ant. 3 Aleluja. Spása, sláva a moc nášmu Bohu. Aleluja.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Ja som dobrý pastier. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Aleluja.

V_roku B Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z_tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. Aleluja.

V_roku C Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z_ruky. Aleluja.

PROSBY

Vrúcne prosme Boha Otca, ktorý vzkriesil Krista a povýšil ho po svojej pravici:

Pre Kristovu slávu ochraňuj svoj ľud, Otče.

Spravodlivý Otče, ty si víťazstvom kríža vyzdvihol Ježiša od zeme;

urob, nech všetko smeruje k_nemu.

Pre Kristovu slávu ochraňuj svoj ľud, Otče.

Skrze svojho Syna, ktorého si povýšil, zošli na Cirkev Ducha Svätého,

aby bola sviatosťou jednoty celého ľudstva.

Pre Kristovu slávu ochraňuj svoj ľud, Otče.

Z_vody a z_Ducha Svätého si zrodil nových členov Cirkvi;

zachovaj ich v_krstnej milosti pre večný život.

Pre Kristovu slávu ochraňuj svoj ľud, Otče.

Pre svojho osláveného Syna pomáhaj úbohým, vysloboď väzňov, uzdrav chorých

a obšťastni celý svet svojimi spásonosnými darmi.

Pre Kristovu slávu ochraňuj svoj ľud, Otče.

Našim zosnulým bratom a sestrám si dával telo a krv osláveného Krista;

daj im v_posledný deň aj účasť na jeho vzkriesení.

Pre Kristovu slávu ochraňuj svoj ľud, Otče.

PONDELOK

po Štvrtej veľkonočnej nedeli

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Ja som dobrý pastier; pasiem svoje ovce a aj život položím za svoje ovce. Aleluja.

MODLITBA

Bože, dokonalé svetlo blažených, ty si nám umožnil už tu na zemi sláviť veľkonočné tajomstvá; daj, prosíme, aby sme sa vo večnosti radovali z_plnosti tvojej milosti.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z_tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier. Aleluja.

UTOROK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Svedčia o_mne skutky, ktoré konám v_mene svojho Otca. Aleluja.

MODLITBA

Všemohúci Bože, oslavujeme tajomstvo Pánovho zmŕtvychvstania a prosíme ťa, daj, aby sme plne prežívali radosť z_našej spásy.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Ja poznám svoje ovce a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Aleluja.

STREDA

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách, hovorí Pán. Aleluja.

MODLITBA

Bože, ty si život veriacich, sláva ponížených a blaženosť spravodlivých; láskavo vypočuj naše pokorné prosby a vyplň našu vrúcnu túžbu po tvojich daroch, ktoré si nám vo svojej štedrosti prisľúbil.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Aleluja.

ŠTVRTOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. Aleluja.

MODLITBA

Bože, ty obnovuješ človeka a dávaš mu vyššiu dôstojnosť, ako mal pri stvorení; pre toto nevýslovné tajomstvo tvojej lásky ťa prosíme, zachovaj vo svojej milosti všetkých, ktorých si znovuzrodil sviatosťou krstu, a sprevádzaj ich svojím požehnaním.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Ja som pastier oviec; prišiel som, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Aleluja.

PIATOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Idem vám pripraviť miesto a zasa vás vezmem k_sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Aleluja.

MODLITBA

Bože, pôvodca našej slobody a spásy, ty si nás vykúpil predrahou krvou svojho Syna; vypočuj naše pokorné prosby a buď zdrojom nášho života, aby sme v_tebe vždy nachádzali trvalú radosť a istotu.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Dobrý pastier položil svoj život za ovce. Aleluja.

SOBOTA

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy. Aleluja.

MODLITBA

Bože, veľkonočnou slávnosťou milostivo dávaš svetu nebeský liek; buď milostivý voči svojej Cirkvi a daj, aby sme prinášali ovocie dobrých skutkov, a tak dosiahli večný život.

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Prvý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. 1 Pozdvihnutie mojich rúk nech je ako večerná obeta. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Vyviedol si ma zo žalára, aby som tvoje meno mohol velebiť. Aleluja.

Ant. 3 Boží Syn z_toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti a stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Aleluja.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k_sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Aleluja.

V_roku B Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá prináša ovocie, čistí, aby prinášala viac ovocia. Aleluja.

V_roku C Teraz je Syn človeka oslávený a v_ňom je oslávený Boh. Aleluja.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, neprestajne v_nás uskutočňuj veľkonočné tajomstvo, a keďže si nás obnovil svätým krstom, daj, aby sme pod tvojou ochranou prinášali hojné ovocie dobrých skutkov a dosiahli radosť večného života.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Kto je smädný, naberie si zadarmo vody života. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Klaňajte sa Pánovi, ktorý stvoril nebo i_zem, more i_pramene vôd. Aleluja.

Ant. 3 Svätí budú jasať v_sláve. Aleluja.

Ant. na Benediktus:

V_roku A Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k_Otcovi, iba cezo mňa. Aleluja.

V_roku B Kto ostáva vo mne a ja v_ňom, prináša veľa ovocia, hovorí Pán. Aleluja.

V_roku C Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás, hovorí Pán. Aleluja.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. 1 Pán vstal z_mŕtvych a sedí po pravici Boha. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Boh Otec nás vytrhol z_moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho Syna. Aleluja.

Ant. 3 Aleluja. Začal kraľovať náš Pán; plesajme a vzdávajme mu slávu. Aleluja.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel: Filip, toľký čas som s_vami, a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Aleluja.

V_roku B Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Aleluja.

V_roku C Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. Aleluja.

PONDELOK

po Piatej veľkonočnej nedeli

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Aleluja.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, neustále nás ochraňuj svojou pravicou, aby nás zmŕtvychvstanie tvojho jednorodeného Syna chránilo od každého zla a posilňovalo nebeskými darmi.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v_mojom mene, naučí vás a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Aleluja.

UTOROK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Pokoj vám zanechávam. Aleluja. Svoj pokoj vám dávam. Aleluja.

MODLITBA

Bože, zmŕtvychvstaním svojho Syna znova si nám otvoril cestu do večného života; prosíme ťa, daj nám pevnú vieru a nádej, aby sme nikdy nepochybovali, že sa splnia tvoje prisľúbenia.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k_Otcovi. Aleluja.

STREDA

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Ja som pravý vinič. Aleluja. Vy ste moje ratolesti. Aleluja.

MODLITBA

Bože, ty miluješ nevinnosť a navraciaš ju kajúcim hriešnikom; prosíme ťa, pripútaj k_sebe naše srdcia, aby sme sa nikdy neodvrátili od svetla tvojej pravdy, ku ktorej si nás priviedol z_temnôt nevery.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o_čo chcete, a splní sa vám to. Aleluja.

ŠTVRTOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v_mojej láske. Aleluja.

MODLITBA

Bože, tvoja láska nás prenáša z_hriechu do milosti a z_biedy do blaženosti; prosíme ťa, upevni v_nás dielo tvojej lásky, aby sme všetci, ktorých si ospravedlnil vierou, vytrvali v_dobrom až do konca.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Aleluja.

PIATOK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Aleluja.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, pomôž nám stvárňovať náš život podľa veľkonočného tajomstva, ktoré s_radosťou slávime, aby nás sila Kristovho zmŕtvychvstania ochraňovala a viedla k_spáse.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Aleluja.

SOBOTA

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Kristus preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvymi, aj nad živými. Aleluja.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, vo sviatosti krstu si nám dal účasť na nebeskom živote a ospravedlnením si nás uschopnil pre blaženú nesmrteľnosť; prosíme ťa, dopraj, aby sme s_tvojou pomocou dosiahli plnosť života v_tvojej sláve.

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Druhý týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. 1 Kto koná pravdu, ide na svetlo. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele druhého týždňa.

Ant. 2 Pán zbavený múk podsvetia slávne vstal z_mŕtvych. Aleluja.

Ant. 3 Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy? Aleluja.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s_vami naveky. Aleluja.

V_roku B Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v_mojej láske. Aleluja.

V_roku C Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k_nemu a urobíme si uňho príbytok. Aleluja.

MODLITBA

Všemohúci Bože, dopraj nám sláviť s_úprimnou horlivosťou tieto radostné dni na oslavu vzkrieseného Pána, aby sa jeho zmŕtvychvstanie, ktoré opätovne slávime, ustavične prejavovalo v_našich skutkoch.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Toto je deň, ktorý učinil Pán. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele druhého týždňa.

Ant. 2 Zvelebený si na nebeskej oblohe, Bože náš, a hoden chvály naveky. Aleluja.

Ant. 3 Klaňajte sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volajte: Amen. Aleluja.

Ant. na Benediktus:

V_roku A Nenechám vás ako siroty, odídem a prídem k_vám a vaše srdce sa bude radovať. Aleluja.

V_roku B Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Aleluja.

V_roku C Duch Svätý, ktorého pošle Otec v_mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Aleluja.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. 1 Vzkriesil Krista z_mŕtvych a v_nebi ho posadil po svojej pravici. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele druhého týždňa.

Ant. 2 Od modiel ste sa obrátili k_živému Bohu. Aleluja.

Ant. 3 Aleluja. Spása, sláva a moc nášmu Bohu. Aleluja.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Aleluja.

V_roku B Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Aleluja.

V_roku C Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Aleluja.

PONDELOK

po Šiestej veľkonočnej nedeli

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Boh nás vzkriesením Ježiša Krista z_mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné dedičstvo. Aleluja.

MODLITBA

Milosrdný Bože, daj, aby sa v_našom živote vždy prejavovali milosti, ktoré si nám udelil pri slávení veľkonočných sviatkov.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, vydá o_mne svedectvo. Ale aj vy vydáte svedectvo. Aleluja.

UTOROK

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. Aleluja.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, prosíme ťa, dopraj, aby sme mali opravdivú účasť na zmŕtvychvstaní tvojho Syna Ježiša Krista.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ nepríde. Aleluja.

STREDA

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy. Aleluja.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, daj, nech tak slávime tajomstvo zmŕtvychvstania tvojho Syna, aby sme si zaslúžili radovať sa so všetkými svätými, keď príde v_sláve.

VEŠPERY

V_krajinách, kde sa slávnosť Nanebovstúpenia Pána prenáša na nasledujúcu nedeľu:

Ant. na Magnifikat: Duch ma oslávi, lebo z_môjho vezme a zvestuje vám. Aleluja.

ŠTVRTOK

V_krajinách, kde sa slávnosť Nanebovstúpenia Pána prenáša na nasledujúcu nedeľu:

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Ešte chvíľku a neuvidíte ma, hovorí Pán; zasa chvíľku a uvidíte ma, lebo idem k_Otcovi. Aleluja.

MODLITBA

Bože, ty dávaš svojmu ľudu účasť na vykúpení; prosíme ťa, dopraj, aby sme sa vždy tešili zo slávneho zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista.

VEŠPERY

Ant. na Magnifikat: Váš smútok sa premení na radosť a vašu radosť vám nik nevezme. Aleluja.

MODLITBA CEZ DEŇ

HYMNUS

PREDPOLUDNÍM

Je deväť hodín. V_tej chvíli

Kristus vzal svoj kríž na plecia;

nech myseľ na zlo nemyslí

a pozdvihne sa k_nebesiam.

Kto srdcom Krista prijíma,

ten zlomyseľný nebýva:

v_modlitbe s_Bohom hovorí

a Svätý Duch v_ňom prebýva.

V_hodinu túto končí sa

nadvláda hriechu, satana;

blažené časy blížia sa,

Kristus nás láskou zahŕňa.

Tebe buď sláva, Ježišu,

ktorý si slávne z_mŕtvych vstal;

Otcovi, Duchu Svätému

nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

NAPOLUDNIE

Poďte sa modliť, sluhovia,

ústami, srdcom spievajte:

Pánovi nášmu, Kristovi,

dôstojné chvály vzdávajte.

Toto je práve onen čas,

keď jeho, Sudcu nás, ľudí,

nespravodlivým rozsudkom

smrteľný človek odsúdil.

Len láska nás už pozbaví

pocitov hroznej obavy

a odrážať nás pripraví

zbraň diabla, plnú otravy.

Pokorne prosme aj Otca,

aj Kráľa, Syna Božieho,

prosme i_Ducha Svätého,

v_Trojici Boha jedného. Amen.

POPOLUDNÍ

Zavládla hustá temnota,

v_nej iba kríž sa ligotá,

závoj tmy svetlom rozpolí

a zem si vzdychne po bôli.

Hľa, zázrak, ľudia! V_okolí

vstávajú z_hrobov mŕtvoly

ako to zrno spod hrudy,

duch mŕtvu schránku oživí.

Smrť držala svet v_reťazi,

no život nad ňou víťazí

a k_večnu sťaby do brehu

nás vedie v_sľubnom rozbehu.

Tebe buď sláva, Ježišu,

ktorý si slávne z_mŕtvych vstal;

Otcovi, Duchu Svätému

nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Aleluja. Aleluja. Aleluja.

Ant. napoludnie Aleluja. Aleluja. Aleluja.

Ant. popoludní Aleluja. Aleluja. Aleluja.

Pán naozaj vstal z_mŕtvych. Aleluja.

A zjavil sa Šimonovi. Aleluja.

Učeníci sa zaradovali. Aleluja.

Keď videli Pána. Aleluja.

Pane, zostaň s_nami. Aleluja.

Lebo sa zvečerieva. Aleluja.

NEDEĽA PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}1 Kor 15, 3b-5{/r}

Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, bol pochovaný a tretieho dňa bol vzkriesený podľa Písem, zjavil sa Kéfasovi a potom Dvanástim.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 2, 4-6{/r}

Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriech mŕtvi, oživil nás s_Kristom – milosťou ste spasení – a s_ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v_nebi v_Kristovi Ježišovi.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 6, 4{/r}

Krstom sme s_Kristom boli pochovaní v_smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z_mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.

PONDELOK PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Zjv 1, 17c-18{/r}

Videl som Syna človeka a povedal mi: Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 2, 9. 10a. 12{/r}

V_Kristovi telesne prebýva celá plnosť božstva. V_ňom ste aj vy naplnení. S_ním ste boli pochovaní v_krste a v_ňom ste boli s_ním aj vzkriesení vierou v_moc Boha, ktorý ho vzkriesil z_mŕtvych.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Tim 2, 8. 11{/r}

Pamätaj na to, že Ježiš Kristus, z_Dávidovho rodu, bol vzkriesený z_mŕtvych podľa môjho evanjelia. Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s_ním zomreli, s_ním budeme aj žiť.

UTOROK PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Sk 4, 11-12{/r}

On je kameň, čo stavitelia zavrhli, a on sa stal kameňom uholným. A v_nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v_ktorom by sme mali byť spasení.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}1 Pt 3, 21-22a{/r}

Vás teraz zachraňuje krst. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u_Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktorý je po Božej pravici.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Kol 3, 1-2{/r}

Ak ste s_Kristom vstali z_mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!

STREDA PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Rim 4, 24-25{/r}

Veríme v_toho, ktorý vzkriesil z_mŕtvych Ježiša, nášho Pána, vydaného za naše hriechy a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 5, 5-6a{/r}

Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 4, 23-24{/r}

Máte sa duchovne obnovovať premenou zmýšľania, obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v_spravodlivosti a pravej svätosti.

ŠTVRTOK PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 12, 13{/r}

My všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v_jednom Duchu pokrstení v_jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Tít 3, 5b-7{/r}

Boh nás spasil kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v_Duchu Svätom, ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme, ospravedlnení jeho milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného života.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}Kol 1, 12-14{/r}

Vzdávajme vďaky Otcovi, ktorý nás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z_moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v_ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.

PIATOK PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 2, 32. 36{/r}

Boh vzkriesil Ježiša a my všetci sme toho svedkami. Nech teda s_istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom, aj Mesiášom.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 3, 27-28{/r}

Všetci, čo ste pokrstení v_Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v_Kristovi Ježišovi.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 5, 7-8{/r}

Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom; ste totiž akoby nekvasený chlieb. Veď bol obetovaný náš veľkonočný Baránok, Kristus. Preto slávme sviatky nie v_starom kvase ani v_kvase zloby a neprávosti, ale s_nekvaseným chlebom čistoty a pravdy.

SOBOTA PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 5, 10-11{/r}

Ak sme boli zmierení s_Bohom smrťou jeho Syna vtedy, keď sme boli nepriateľmi, tým skôr už ako zmierení budeme spasení jeho životom. A nielen to: ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 15, 20-22{/r}

Kristus vstal z_mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. Veď ako všetci umierajú v_Adamovi, tak zasa všetci ožijú v_Kristovi.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 5, 14-15{/r}

Kristova láska nás ženie, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z_mŕtvych.