VEĽKONOČNÉ OBDOBIE

II. PO NANEBOVSTÚPENÍ PÁNA

V_nedeľnom i_feriálnom ofíciu po prvé vešpery Zoslania Ducha Svätého.

VEŠPERY

HYMNUS

Príď, Duchu Svätý, tvorivý,

príď svojich verných navštíviť;

naplň nám srdcia milosťou,

ktoré si stvoril múdrosťou.

Tešiteľom si nazvaný,

dar Boží z_neba nám daný,

zdroj živý, láska, oheň v_nej

i_pomazanie duchovné.

Ty, darca darov sedmorých,

prst Boží v_dielach stvorených;

ty, prisľúbenie Otcovo,

dávaš reč, slovo Pánovo.

Osvieť nás, ducha posilňuj,

do sŕdc vlej lásku ohnivú;

keď telo klesá v_slabosti,

vzpriamuj ho silou milosti.

Pred nepriateľom ochráň nás,

svoj pokoj daj nám v_každý čas;

nech vždy pod tvojím vedením

vyhneme vplyvom škodlivým.

Nauč nás Otca poznávať

a jeho Syna milovať

a v_teba, Ducha obidvoch,

daj veriť vždy, vo všetkých dňoch. Amen.

KOMPLETÓRIUM

HYMNUS Ježišu, Vykupiteľ náš.

Žalmy sa recitujú s_jedinou antifónou: Aleluja, aleluja, aleluja.

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, Pánovi, ktorý nám prisľúbil Ducha Svätého. Aleluja.

Žalm na invitatórium, ako je v_ordináriu.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Od všetkých s_túžbou žiadaný

zasvitol nám deň posvätný,

keď Kristus, nádej sveta, Boh,

k_výšinám neba vystúpil.

Keď vládcu sveta premohol

a v_boji hriechy pozrážal,

Otcovi rany žiarivé

na svojom tele ukázal.

Vznáša sa v_svetlom oblaku,

už nádej nám tmy nezničia;

hľa, otvára nám raj, ten, čo

zavreli prví rodičia.

Ó, veľká radosť pre všetkých:

Syn z_čistej Panny zrodený

po krutých mukách slávne je

velebou Otca odený.

Vzdávajme teda vďaky dnes

Kristovi, že nás vykúpil,

že s_telom, ako naše je,

do neba slávne vystúpil.

S_občanmi neba plesajme

a spolu s_nimi tešme sa,

že Kristus neopustil nás,

aj keď je s_nimi v_nebesiach.

Ježišu, Kráľ náš víťazný,

srdcia nám k_sebe pritiahni,

z_neba nám zošli Otcovho

i_svojho Ducha Svätého. Amen.

PIATOK

po Šiestej veľkonočnej nedeli

INVITATÓRIUM

RANNÉ CHVÁLY

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pán vstal z_hrobu, {*} Aleluja, aleluja.

Pán vstal z_hrobu, {*} Aleluja, aleluja.

Ten, čo za nás zomrel na kríži. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Pán vstal z_hrobu, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Vidíme, že Ježiš bol ovenčený slávou a cťou, lebo pretrpel smrť. Aleluja.

PROSBY

Pred Nanebovstúpením:

Boh Otec skrze Ducha vzkriesil Krista a oživí aj naše smrteľné telá. Preto volajme:

Otče, oživ nás svojím Svätým Duchom.

Svätý Otče, prijal si obetu svojho Syna a vzkriesil si ho z_mŕtvych;

prijmi aj našu dnešnú obetu a priveď nás do večného života.

Otče, oživ nás svojím Svätým Duchom.

Zhliadni milostivo na všetky naše skutky v_tomto novom dni,

aby boli tebe na slávu a nám na posvätenie.

Otče, oživ nás svojím Svätým Duchom.

Nech všetko naše dnešné úsilie slúži na budovanie lepšieho sveta

a nech tak pracujeme, aby sme prišli do tvojho kráľovstva.

Otče, oživ nás svojím Svätým Duchom.

Otvor naše oči i_srdce pre potreby našich bratov a sestier,

aby sme sa navzájom milovali a úprimne si pomáhali.

Otče, oživ nás svojím Svätým Duchom.

MODLITBA

Pane, vypočuj naše prosby a daj, aby sa účinkom evanjelia zavŕšili prisľúbenia tvojho slova a všetky tvoje adoptované deti dosiahli to, čo predpovedalo svedectvo pravdy.

Po Nanebovstúpení:

Spoločne velebme Krista, ktorý vystúpil do neba, aby zoslal na apoštolov Ducha Svätého, a prosme ho:

Zošli na nás svojho Ducha.

Kriste, ty si vystúpil do neba; zošli na nás Ducha Svätého,

aby sme sa obnovili silou z_výsosti.

Zošli na nás svojho Ducha.

Ty si chcel, aby tvoji učeníci boli opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice;

skrze svojho Ducha nauč nás opatrnosti a jednoduchosti.

Zošli na nás svojho Ducha.

Ty sedíš po pravici Otca v_sláve;

pros za nás ako náš Kňaz a pros v_nás ako naša Hlava.

Zošli na nás svojho Ducha.

Daj, aby sme v_súžení vedeli trpieť s_tebou,

a tak boli s_tebou aj oslávení.

Zošli na nás svojho Ducha.

MODLITBA

Bože, Kristovým zmŕtvychvstaním si nám otvoril cestu do večného života; povznes naše srdcia k_Pôvodcovi našej spásy, ktorý sedí po tvojej pravici, a keď náš Spasiteľ príde vo svojej sláve, zaodej rúchom blaženej nesmrteľnosti všetkých, ktorých si znovuzrodil svätým krstom.

VEŠPERY

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pred Nanebovstúpením:

Učeníci sa zaradovali, {*} Aleluja, aleluja.

Učeníci sa zaradovali, {*} Aleluja, aleluja.

Keď videli Pána. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Učeníci sa zaradovali, {*} Aleluja, aleluja.

Po Nanebovstúpení:

Duch Tešiteľ, {*} Aleluja, aleluja.

Duch Tešiteľ, {*} Aleluja, aleluja.

Naučí vás všetko. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Duch Tešiteľ, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Váš nebeský Otec dá Ducha Svätého tým, čo ho prosia. Aleluja.

PROSBY

Pred Nanebovstúpením:

Oslavujme Krista, žriedlo všetkého života a počiatok každej čnosti, a prosme ho:

Pane, obnov vo svete svoje kráľovstvo.

Ježišu, Spasiteľ, ty si bol v_tele usmrtený, ale Duchom oživený;

daj, aby sme zomreli hriechu a žili podľa Ducha.

Pane, obnov vo svete svoje kráľovstvo.

Svojich učeníkov si poslal do celého sveta, aby hlásali evanjelium všetkému stvoreniu;

daj, nech žijú podľa tvojho Ducha tí, čo zvestujú tvoje evanjelium.

Pane, obnov vo svete svoje kráľovstvo.

Tebe bola daná všetka moc na nebi i_na zemi, aby si vydal svedectvo pravde;

zachovaj v_duchu pravdy srdcia tých, čo nás spravujú.

Pane, obnov vo svete svoje kráľovstvo.

Ty robíš všetko nové a prikazuješ nám bdieť, a tak očakávať tvoje kráľovstvo;

daj, nech tým horlivejšie zveľaďujeme tento svet, čím vrúcnejšie očakávame nové nebo a novú zem.

Pane, obnov vo svete svoje kráľovstvo.

Zostúpil si k_zosnulým, aby si aj im zvestoval evanjeliovú radosť;

buď potešením a slávnou nádejou všetkých našich zosnulých.

Pane, obnov vo svete svoje kráľovstvo.

Modlitba ako na ranné chvály.

Po Nanebovstúpení:

Chváľme Krista, ktorého pomazal Duch Svätý, a prosme ho:

Ty sedíš po pravici Otca, prihováraj sa za nás.

Pane, zhliadni na všetkých, čo sa nazývajú kresťanmi,

aby ich Duch Svätý združil v_jedno.

Ty sedíš po pravici Otca, prihováraj sa za nás.

Zošli svoje svetlo všetkým, ktorých prenasledujú pre tvoje meno,

aby vedeli, čo majú hovoriť pred prenasledovateľmi.

Ty sedíš po pravici Otca, prihováraj sa za nás.

Nech v_tebe každý spozná pravý vinič,

aby sa všetci stali ratolesťami prinášajúcimi ovocie Ducha.

Ty sedíš po pravici Otca, prihováraj sa za nás.

Kriste, Kráľ celej zeme, ty si ako víťaz vystúpil do neba;

kraľuj nad všetkými národmi.

Ty sedíš po pravici Otca, prihováraj sa za nás.

Tým, čo sa krstom stali účastnými na tvojej smrti a zmŕtvychvstaní,

daj milosť, aby s_tebou prešli zo smrti do života.

Ty sedíš po pravici Otca, prihováraj sa za nás.

SOBOTA

po Šiestej veľkonočnej nedeli

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o_niečo prosiť Otca v_mojom mene, dá vám to. Aleluja.

PROSBY

Pred Nanebovstúpením:

S_nábožnou mysľou prosme Krista, ktorý nám zjavil večný život, a volajme:

Nech nás tvoje zmŕtvychvstanie, Pane, zahrnie milosťou.

Večný Pastier, zhliadni na svoj ľud, ktorý vstupuje do nového dňa,

a živ ho bohatým pokrmom svojho slova a chleba.

Nech nás tvoje zmŕtvychvstanie, Pane, zahrnie milosťou.

Nedopusť, aby sme sa stali obeťou dravých vlkov alebo neverných nájomníkov,

ale daj, aby sme verne počúvali tvoj hlas.

Nech nás tvoje zmŕtvychvstanie, Pane, zahrnie milosťou.

Ty sprevádzaš kazateľov svojou pomocou a potvrdzuješ ich slovo;

daj, nech dnes dôsledným životom podľa evanjelia ohlasujeme tvoje zmŕtvychvstanie.

Nech nás tvoje zmŕtvychvstanie, Pane, zahrnie milosťou.

Ty sám buď našou radosťou, ktorú nám nik nebude môcť vziať,

aby sme odmietali hriech, lebo nám prináša iba zármutok, a túžili po večnom živote.

Nech nás tvoje zmŕtvychvstanie, Pane, zahrnie milosťou.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, povzbudzuj našu vôľu ku konaniu dobrých skutkov, aby sme sa vždy usilovali o_to, čo je lepšie, a čoraz hlbšie prežívali veľkonočné tajomstvo.

Po Nanebovstúpení:

Chvála a sláva Kristovi, ktorý prisľúbil apoštolom, že na nich zostúpi Duch Svätý a dostanú silu; vrúcne ho prosme:

Zošli svoje svetlo a svoju pravdu.

Kriste, Slovo pravdy, múdrosť a odblesk Otca, zošli svoje svetlo a svoju pravdu,

aby sme dnes slovom i_skutkom svedčili o_tebe pred svojimi bratmi a sestrami.

Zošli svoje svetlo a svoju pravdu.

Daj, nech čoraz lepšie chápeme duchovné veci a rozjímame o_nich,

aby sme neprepadli večnej smrti, ale dosiahli nehynúci život.

Zošli svoje svetlo a svoju pravdu.

Nech tvoj Duch príde na pomoc našej slabosti,

aby sme vedeli, za čo sa máme modliť.

Zošli svoje svetlo a svoju pravdu.

Naplň nás svojím Duchom múdrosti a lásky,

aby sme vedeli jeden druhého povzbudiť k_dobrému.

Zošli svoje svetlo a svoju pravdu.

MODLITBA

Bože, tvoj Syn pred svojím nanebovstúpením prisľúbil apoštolom Ducha Svätého; prosíme ťa, udeľ aj nám dary svojho Ducha, ako oni dostali rozmanité dary nebeskej múdrosti.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Tretí týždeň žaltára

PRVÉ VEŠPERY

Ant. 1 Boh je vyvýšený nad všetky nebesia a z_prachu dvíha chudobného. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele tretieho týždňa.

Ant. 2 Pane, ty si mi putá rozviazal: obetu chvály ti prinesiem. Aleluja.

Ant. 3 Boží Syn z_toho, čo vytrpel, naučil sa poslušnosti a stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú. Aleluja.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Duch Tešiteľ, {*} Aleluja, aleluja.

Duch Tešiteľ, {*} Aleluja, aleluja.

Naučí vás všetko. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Duch Tešiteľ, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Večný život je v_tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Aleluja.

V_roku B Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Aleluja.

V_roku C Neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno. Aleluja.

PROSBY

Dobrorečme Kristovi, na ktorého zostúpil Duch Svätý v_telesnej podobe. Vzývajme ho a potvrdzujme svoju modlitbu zvolaním:

Amen.

Pane Ježišu, pošli Ducha, ktorého si prisľúbil,

aby sa tvoja Cirkev stále obnovovala a omladzovala.

Amen.

Nech všetky národy oslavujú teba, svojho Kráľa a Boha,

a izraelský ľud nech sa stane tvojím vlastníctvom.

Amen.

Ty si vyháňal zlých duchov;

odstráň z_našej krajiny pohoršenia a všetky zvrátenosti.

Amen.

Na Turíce si premohol niekdajšiu babylonskú zmätenosť;

prostredníctvom svojho Ducha priveď všetkých k_jednote viery.

Amen.

Daj, nech v_nás prebýva Duch Svätý,

aby nás neprestajne posväcoval a naše smrteľné telá pripravil na slávne vzkriesenie.

Amen.

MODLITBA

Pane, veríme, že Spasiteľ ľudského pokolenia prebýva s_tebou v_sláve; láskavo vypočuj naše prosby a daj, aby sme pociťovali, že je s_nami po všetky dni až do skončenia sveta, ako nám to prisľúbil.

RANNÉ CHVÁLY

Ant. 1 Pán kraľuje, velebou sa zaodel. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele tretieho týždňa.

Ant. 2 Stvorenie bude vyslobodené, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. Aleluja.

Ant. 3 Pánovo meno prevyšuje zem i_nebesia. Aleluja.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami, {*} Aleluja, aleluja.

Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami, {*} Aleluja, aleluja.

Ty si vstal z_mŕtvych. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Kriste, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus:

V_roku A Otče, ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. Aleluja.

V_roku B Teraz idem k_tebe a toto hovorím na svete, aby mali v_sebe moju radosť – a úplnú. Aleluja.

V_roku C Slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Aleluja.

PROSBY

Spojme sa v_chvále a modlitbe so všetkými, čo sú ospravedlnení v_Božom Duchu, a volajme:

Pane, nech nám pomáha tvoj Svätý Duch.

Pane Ježišu, daj, nech nás dnes vedie Boží Duch,

aby sme celý deň prežili ako Boží synovia a dcéry.

Pane, nech nám pomáha tvoj Svätý Duch.

Skrze svojho Ducha nám vypros od Otca,

aby sme sa stali hodnými tvojich prisľúbení.

Pane, nech nám pomáha tvoj Svätý Duch.

Urob nás veľkodušnými, aby sme nehľadali vlastné záujmy,

ale aby sme sa radšej starali o_dobro iných.

Pane, nech nám pomáha tvoj Svätý Duch.

Daj nám Božiu múdrosť,

aby sme skrze Ducha Svätého čoraz lepšie poznali teba i_Otca.

Pane, nech nám pomáha tvoj Svätý Duch.

DRUHÉ VEŠPERY

Ant. 1 Očistil nás od hriechov a zasadol po pravici velebnosti na výsostiach. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele tretieho týždňa.

Ant. 2 Pán poslal vykúpenie svojmu ľudu. Aleluja.

Ant. 3 Aleluja. Začal kraľovať náš Pán; plesajme a vzdávajme mu slávu. Aleluja.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Duch Tešiteľ, {*} Aleluja, aleluja.

Duch Tešiteľ, {*} Aleluja, aleluja.

Naučí vás všetko. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Duch Tešiteľ, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat:

V_roku A Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o_mne vydá svedectvo. Aleluja.

V_roku B Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v_pravde. Aleluja.

V_roku C Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal. Aleluja.

PROSBY

Nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba, ale sám Duch Svätý sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi; preto volajme:

Nech sa Duch Svätý prihovára za nás.

Kriste, nebeský Pastier, daj našim duchovným pastierom dar múdrosti a rady,

aby s_láskou a odvahou viedli sebe zverený ľud k_spáse.

Nech sa Duch Svätý prihovára za nás.

Ty si zvrchovaný Pán a bohatý na milosrdenstvo;

zhliadni na všetkých bezmocných, chudobných a utláčaných.

Nech sa Duch Svätý prihovára za nás.

Ty si sa počal z_Márie Panny pôsobením Ducha Svätého;

zachovaj zasvätené panny v_tom radostnom duchu, ktorým sa bezvýhradne darovali tebe i_blížnym.

Nech sa Duch Svätý prihovára za nás.

Kriste, náš Veľkňaz, ty oslavuješ Otca v_Duchu Svätom;

daj, nech sa všetci ľudia pripoja k_tvojej obete chvály.

Nech sa Duch Svätý prihovára za nás.

Priveď našich zosnulých k_slobode a sláve Božích detí

a k_plnému vykúpeniu tela pri vzkriesení v_posledný deň.

Nech sa Duch Svätý prihovára za nás.

PONDELOK

po Siedmej veľkonočnej nedeli

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Aleluja.

PROSBY

Dobrorečme Kristovi, ktorý prisľúbil, že vo svojom mene pošle od Otca Tešiteľa, a volajme:

Pane, daj nám svojho Ducha.

Kriste, vzdávame ti vďaky a skrze teba Otcovi v_Duchu Svätom;

daj, aby sme všetko, čo budeme dnes hovoriť alebo robiť, konali v_tvojom mene.

Pane, daj nám svojho Ducha.

Daj, nech v_nás prebýva Duch Svätý,

aby sme boli živými údmi tvojho tajomného tela, Cirkvi.

Pane, daj nám svojho Ducha.

Chráň nás, aby sme nikdy nesúdili svojich bratov a sestry a nepohŕdali nimi;

veď všetci raz budeme stáť pred tvojou súdnou stolicou.

Pane, daj nám svojho Ducha.

Naplň nás radosťou a pokojom z_viery,

aby sme oplývali nádejou a silou Ducha Svätého.

Pane, daj nám svojho Ducha.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, nech zostúpi na nás sila Ducha Svätého, aby sme sa vždy podriadili tvojej vôli a plnili ju so synovskou oddanosťou.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 14-17{/r}

Všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v_ktorom voláme: „Abba, Otče!“ Sám Duch spolu s_naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia; Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s_ním trpíme, aby sme s_ním boli aj oslávení.

Ant. na Magnifikat: Duch Tešiteľ ostáva u_vás a bude vo vás. Aleluja.

PROSBY

Vzdávajme vďaky Kristovi, ktorý naplnil apoštolov a celú Cirkev útechou Ducha Svätého, a so všetkými veriacimi volajme:

Pane, potešuj svoju Cirkev.

Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, ty si si vyvolil kňazov za svojich spolupracovníkov;

daj, nech privedú všetkých ľudí k_Otcovi.

Pane, potešuj svoju Cirkev.

Ty miluješ všetkých ľudí bez rozdielu;

daj, nech si chudobní a bohatí vychádzajú v_ústrety, aby vo vzájomnej úcte budovali bratskejší svet.

Pane, potešuj svoju Cirkev.

Zjav svoje evanjelium všetkým národom,

aby všetci poslušne prijali vieru a podľa nej žili.

Pane, potešuj svoju Cirkev.

Vyšli svojho Ducha, najlepšieho Tešiteľa,

nech zotrie slzy všetkým zarmúteným.

Pane, potešuj svoju Cirkev.

Očisť duše zosnulých

a vezmi ich do neba medzi svojich svätých a vyvolených.

Pane, potešuj svoju Cirkev.

UTOROK

po Siedmej veľkonočnej nedeli

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Pán vstal z_mŕtvych, ako bol povedal; jasajme a veseľme sa všetci, lebo on kraľuje naveky. Aleluja.

PROSBY

Oslavujme Krista, Pána, ktorý sľúbil, že nám pošle od Otca Ducha Tešiteľa, a prosme ho:

Kriste, daj nám svojho Ducha.

Kriste, nech v_nás bohato prebýva tvoje slovo,

aby sme ti vzdávali vďaky žalmami, hymnami a duchovnými piesňami.

Kriste, daj nám svojho Ducha.

Ty si nás skrze svojho Ducha urobil Božími deťmi;

daj, aby sme skrze Ducha Svätého spolu s_tebou vzývali Boha Otca.

Kriste, daj nám svojho Ducha.

Daj nám múdrosť v_konaní,

aby sme všetko robili na Božiu slávu.

Kriste, daj nám svojho Ducha.

Ty si zhovievavý a veľmi milosrdný;

daj, aby sme žili v_pokoji so všetkými ľuďmi.

Kriste, daj nám svojho Ducha.

MODLITBA

Všemohúci a milosrdný Bože, prosíme ťa, zošli nám Ducha Svätého, aby v_nás prebýval svojou milosťou a urobil nás chrámom svojej slávy.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 8, 26-27{/r}

Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.

Ant. na Magnifikat: Dostanete silu Ducha Svätého a budete mi svedkami až po samý kraj zeme. Aleluja.

PROSBY

Vzdajme česť a slávu Kristovi, ktorý dal svojim verným účasť na Duchu Svätom, a volajme:

Kriste, počuj nás.

Vylej na Cirkev Ducha Svätého, ktorý pochádza od Otca,

aby ju očisťoval, posilňoval a šíril po svete.

Kriste, počuj nás.

Pane, veď svojím Duchom tých, čo nás zákonite spravujú,

aby boli tvojimi služobníkmi pre dobro všetkých.

Kriste, počuj nás.

Zošli svojho Ducha, otca chudobných,

aby pomohol všetkým, čo sú v_núdzi, a duchovne ich pozdvihol.

Kriste, počuj nás.

Prosíme ťa za tých, ktorých si si vyvolil za správcov tvojich tajomstiev,

aby boli stále verní v_tvojej službe.

Kriste, počuj nás.

Zavŕš v_dušiach a telách zosnulých svoje dielo spásy,

ktoré si uskutočnil svojou smrťou, zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením.

Kriste, počuj nás.

STREDA

po Siedmej veľkonočnej nedeli

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Aleluja.

PROSBY

Duch Svätý spolu s_naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Preto vzdávajme vďaky Bohu Otcovi a modlime sa:

Otče náš, počuj svoje deti.

Bože trpezlivosti a potechy, daj, aby sme jedni o_druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša,

a tak jednomyseľne, jednými ústami oslavovali teba.

Otče náš, počuj svoje deti.

Daj, nech sa s_úctou a láskou správame k_blížnemu

na jeho duchovné dobro a povzbudenie.

Otče náš, počuj svoje deti.

Nedopusť, aby sme sa dali viesť duchom sveta, ktorý je v_moci Zlého,

ale Duchom Svätým, ktorý vychádza z_teba.

Otče náš, počuj svoje deti.

Ty skúmaš ľudské srdcia;

veď nás neprestajne cestou čistoty a pravdy.

Otče náš, počuj svoje deti.

MODLITBA

Milosrdný Bože, pomáhaj svojej Cirkvi, ktorú zhromaždil Duch Svätý, aby ti bola oddaná celým srdcom a zachovala svornosť a jednotu.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 2, 9-10{/r}

Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.

Ant. na Magnifikat: Kristus vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Aleluja.

PROSBY

Chváľme Boha s_apoštolmi a so všetkými, čo majú prvotiny Ducha Svätého, a vzývajme ho:

Otče, vyslyš nás.

Všemohúci Bože, ty si oslávil Krista v_nebi;

daj, nech všetci ľudia vierou spoznajú, že je prítomný v_Cirkvi.

Otče, vyslyš nás.

Svätý Otče, ty si o_Kristovi povedal: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho;

daj, nech všetci počúvajú jeho hlas a dosiahnu spásu.

Otče, vyslyš nás.

Zošli svojho Ducha do sŕdc svojich veriacich,

aby obmyl, čo je nečisté, a zvlažil, čo je vyprahnuté.

Otče, vyslyš nás.

Nech príde tvoj Duch a nech riadi beh času

a obnoví tvárnosť zeme.

Otče, vyslyš nás.

Prijmi našich zosnulých do vlasti blaha a pokoja

a posilni našu nádej na budúce vzkriesenie.

Otče, vyslyš nás.

ŠTVRTOK

po Siedmej veľkonočnej nedeli

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Choďte do sveta, učte všetky národy a krstite ich v_mene Otca i_Syna i_Ducha Svätého. Aleluja.

PROSBY

Nech je zvelebený Kristus, Pán, skrze ktorého máme všetci v_Duchu Svätom prístup k_Otcovi. Modlime sa:

Kriste, počuj nás.

Zošli svojho Ducha, vytúženého hosťa duší,

a daj, nech ho nikdy nezarmútime.

Kriste, počuj nás.

Ty si vstal z_mŕtvych a sedíš po pravici Boha;

stále sa prihováraj za nás u_Otca.

Kriste, počuj nás.

Skrze svojho Ducha zjednoť nás so sebou,

aby nás nikdy neodlúčili od tvojej lásky ani súženia, ani prenasledovania, ani nebezpečenstvá.

Kriste, počuj nás.

Daj, aby sme láskavo prijímali jeden druhého,

ako si aj ty prijal nás na Božiu slávu.

Kriste, počuj nás.

MODLITBA

Prosíme ťa, Pane, nech nás Duch Svätý naplní svojimi darmi, aby sme vždy zmýšľali tak, ako sa páči tebe, a konali podľa tvojej vôle.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 6, 19-20{/r}

Neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.

Ant. na Magnifikat: Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy a zvestuje vám, čo má prísť. Aleluja.

PROSBY

Prosme Krista, ktorý je zvelebený naveky, aby zoslal Ducha Svätého na všetkých, ktorých vykúpil, a vzývajme ho:

Pane, zhliadni na všetkých, ktorých si vykúpil.

Pošli Cirkvi Ducha jednoty,

aby prestali nezhody, nenávisť a roztržky.

Pane, zhliadni na všetkých, ktorých si vykúpil.

Ty si vyslobodil ľudí z_moci zlého ducha;

osloboď svet od každého zla, ktoré ho sužuje.

Pane, zhliadni na všetkých, ktorých si vykúpil.

Keď si sa modlil, Duch ťa pomazal na mesiášsku službu;

daj, nech sa kňazi modlia a dajú sa viesť vo svojej činnosti Duchom Svätým.

Pane, zhliadni na všetkých, ktorých si vykúpil.

Nech tvoj Duch vedie všetkých predstaviteľov verejnej moci,

aby sa usilovali o_spoločné dobro.

Pane, zhliadni na všetkých, ktorých si vykúpil.

Ty žiješ v_sláve Boha Otca;

povolaj do svojej slávy našich zosnulých.

Pane, zhliadni na všetkých, ktorých si vykúpil.

PIATOK

po Siedmej veľkonočnej nedeli

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Kristus Ježiš zomrel a vstal z_mŕtvych, je po pravici Boha, stále žije a prihovára sa za nás. Aleluja.

PROSBY

Pán, ktorému česť a sláva naveky, nech nám dá, aby sme v_sile Ducha Svätého oplývali nádejou. Modlime sa:

Pane, pomáhaj nám a zachráň nás.

Všemohúci Otče, ty vieš, že sme slabí aj pri modlitbe;

daj nám svojho Ducha, aby sa prihováral za nás.

Pane, pomáhaj nám a zachráň nás.

Zošli svojho Ducha, oblažujúce svetlo,

nech naplní vnútro nášho srdca.

Pane, pomáhaj nám a zachráň nás.

Pane, sme dielo tvojich rúk,

nedovoľ, aby nás premohli naše zlé sklony.

Pane, pomáhaj nám a zachráň nás.

Daj, nech sa slabých a chorých ujímame s_vierou a úctou,

nech sa k_nim správame nie mrzuto a netrpezlivo, ale láskavo a vľúdne.

Pane, pomáhaj nám a zachráň nás.

MODLITBA

Bože, oslávením Ježiša Krista a zoslaním Ducha Svätého otvoril si nám bránu večného života; daj, prosíme, aby nám prijatie tohto veľkého daru pomáhalo rásť vo viere a prehlbovalo našu nábožnosť.

VEŠPERY

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Gal 5, 16. 22. 23a. 25{/r}

Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Ak žijeme v_Duchu, podľa Ducha aj konajme.

Ant. na Magnifikat: Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu s_Ježišovou matkou Máriou. Aleluja.

PROSBY

Dobrorečme Otcovi, ktorý vylial na všetky národy milosť Ducha Svätého, a pokorne ho prosme:

Otče, nech sa v_nás rozhojňuje milosť Ducha Svätého.

Otče, ty si ustanovil svojho Vyvoleného za svetlo národom;

otvor oči slepým a vyveď z_väzenia tých, čo sedia vo tme.

Otče, nech sa v_nás rozhojňuje milosť Ducha Svätého.

Ty si mocou Ducha Svätého pomazal Krista na službu spásy;

daj, nech prostredníctvom svojich verných aj teraz chodí po svete, dobre robí a uzdravuje všetkých.

Otče, nech sa v_nás rozhojňuje milosť Ducha Svätého.

Zošli svojho Ducha, svetlo sŕdc,

aby upevnil kolísavých vo viere.

Otče, nech sa v_nás rozhojňuje milosť Ducha Svätého.

Zošli svojho Ducha, odpočinok v_námahách,

aby pozdvihol unavených a zlomených na duchu.

Otče, nech sa v_nás rozhojňuje milosť Ducha Svätého.

Splň nádej zosnulých,

aby pri druhom Kristovom príchode dosiahli slávu vzkriesenia.

Otče, nech sa v_nás rozhojňuje milosť Ducha Svätého.

SOBOTA

po Siedmej veľkonočnej nedeli

RANNÉ CHVÁLY

Ant. na Benediktus: Hľa, ja som s_vami po všetky dni až do skončenia sveta. Aleluja.

PROSBY

My, čo sme pokrstení v_Duchu Svätom, oslavujme so všetkými pokrstenými Pána a vzývajme ho:

Pane Ježišu, posväť nás v_Duchu Svätom.

Zošli na nás Ducha Svätého,

aby sme pred ľuďmi vyznávali, že si Kráľ a Pán.

Pane Ježišu, posväť nás v_Duchu Svätom.

Daj nám lásku, čo sa nepretvaruje,

aby sme sa navzájom milovali podľa tvojho príkladu.

Pane Ježišu, posväť nás v_Duchu Svätom.

Svojou oživujúcou milosťou priprav srdcia veriacich,

aby s_radosťou a ochotne prijímali dary tvojho Ducha.

Pane Ježišu, posväť nás v_Duchu Svätom.

Daj nám silu Ducha Svätého,

aby uzdravila a posilnila, čo je v_nás zranené.

Pane Ježišu, posväť nás v_Duchu Svätom.

MODLITBA

Prosíme ťa, všemohúci Bože, nech veľkonočné tajomstvo, ktoré sme slávili, prenikne naše zmýšľanie a prejavuje sa v_našom živote.

MODLITBA CEZ DEŇ

HYMNUS

PREDPOLUDNÍM

Je deväť hodín. V_tej chvíli

Kristus vzal svoj kríž na plecia;

nech myseľ na zlo nemyslí

a pozdvihne sa k_nebesiam.

Kto srdcom Krista prijíma,

ten zlomyseľný nebýva:

v_modlitbe s_Bohom hovorí

a Svätý Duch v_ňom prebýva.

V_hodinu túto končí sa

nadvláda hriechu, satana;

blažené časy blížia sa,

Kristus nás láskou zahŕňa.

Tebe buď sláva, Ježišu,

ktorý si slávne z_mŕtvych vstal;

Otcovi, Duchu Svätému

nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

NAPOLUDNIE

Poďte sa modliť, sluhovia,

ústami, srdcom spievajte:

Pánovi nášmu, Kristovi,

dôstojné chvály vzdávajte.

Toto je práve onen čas,

keď jeho, Sudcu nás, ľudí,

nespravodlivým rozsudkom

smrteľný človek odsúdil.

Len láska nás už pozbaví

pocitov hroznej obavy

a odrážať nás pripraví

zbraň diabla, plnú otravy.

Pokorne prosme aj Otca,

aj Kráľa, Syna Božieho,

prosme i_Ducha Svätého,

v_Trojici Boha jedného. Amen.

POPOLUDNÍ

Zavládla hustá temnota,

v_nej iba kríž sa ligotá,

závoj tmy svetlom rozpolí

a zem si vzdychne po bôli.

Hľa, zázrak, ľudia! V_okolí

vstávajú z_hrobov mŕtvoly

ako to zrno spod hrudy,

duch mŕtvu schránku oživí.

Smrť držala svet v_reťazi,

no život nad ňou víťazí

a k_večnu sťaby do brehu

nás vedie v_sľubnom rozbehu.

Tebe buď sláva, Ježišu,

ktorý si slávne z_mŕtvych vstal;

Otcovi, Duchu Svätému

nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Aleluja. Aleluja. Aleluja.

Ant. napoludnie Aleluja. Aleluja. Aleluja.

Ant. popoludní Aleluja. Aleluja. Aleluja.

Pán naozaj vstal z_mŕtvych. Aleluja.

A zjavil sa Šimonovi. Aleluja.

Učeníci sa zaradovali. Aleluja.

Keď videli Pána. Aleluja.

Pane, zostaň s_nami. Aleluja.

Lebo sa zvečerieva. Aleluja.