VEĽKONOČNÉ OBDOBIE

II. PO NANEBOVSTÚPENÍ PÁNA

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

V_nedeľnom i_feriálnom ofíciu po prvé vešpery Zoslania Ducha Svätého.

HYMNUS

Večný náš Kráľ a najvyšší,

Spasiteľ verných najdrahší,

pri tvojom slávnom víťazstve

smrť padla – milosť sa nám skvie.

Ty po Otcovej pravici

zasadáš na trón žiarivý,

dostalo sa ti moci, cti,

akú nik z_ľudí nevlastní.

Trojitá ríša stvorenstva_–

nebeská, potom pozemská

aj ríša mŕtvych zlomená_–

pred tebou zhýba kolená.

Anjeli v_bázni chvejú sa,

čo s_ľudským rodom deje sa:

zhrešil človek, spasil človek,

vládne Slovo – Bohočlovek.

Buď, Kriste, našou radosťou,

odmenou zostaň trvalou,

ty, Vladár sveta a Kráľ náš,

čo klamstvá sveta premáhaš.

Prosíme, Kriste nevinný,

odpusť nám všetky zlé činy

a srdcia hore dvíhaj nám

milosťou svojou k_nebesiam.

A keď raz prídeš súdiť svet

a hriešni budú hrôzou mrieť,

nás, svojich sluhov, netrestaj

a verným veniec slávy daj.

Ježišu, stúpaš do výšin,

Syn človeka a Boží Syn;

sláva ti s_Otcom naveky

v_jednote s_Duchom Presvätým. Amen.

NA VIGÍLIU: Ant. Idem vám pripraviť miesto a zasa prídem k_vám a vaše srdce sa bude radovať. Aleluja.

Moje telo opäť rozkvitlo. Aleluja.

A môj duch ďakuje Pánovi. Aleluja.

Moje srdce i_moje telo. Aleluja.

Vznášajú sa k_Bohu živému. Aleluja.

Kristus vzkriesený z_mŕtvych už neumiera. Aleluja.

Smrť nad ním už nepanuje. Aleluja.

Boh vzkriesil Krista z_mŕtvych. Aleluja.

Aby sa naša viera a nádej upínali na Boha. Aleluja.

Boh aj Pána vzkriesil. Aleluja.

A vzkriesi aj nás svojou mocou. Aleluja.

Z_tvojho zmŕtvychvstania, Kriste. Aleluja.

Raduje sa nebo i_zem. Aleluja.

Boh nás znovuzrodil pre živú nádej. Aleluja.

Vzkriesením Ježiša Krista z_mŕtvych. Aleluja.

Z_Prvého listu svätého apoštola Jána

{r:1Jn}3, 1-10{/r}

{p}

Sme Božími deťmi

Milovaní, {v}1{/v}pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. {v}2{/v}Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.

{v}3{/v}Každý, kto má túto nádej v_neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý.

{v}4{/v}Každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie. {v}5{/v}A viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, a v_ňom hriechu niet. {v}6{/v}Kto ostáva v_ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel, ani nepoznal.

{v}7{/v}Deti moje, nech vás nik nezvedie. Kto koná spravodlivo, je spravodlivý, ako je on spravodlivý. {v}8{/v}Kto pácha hriech, je z_diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky. {v}9{/v}Kto sa narodil z_Boha, nepácha hriech, lebo v_ňom ostáva jeho semeno; a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z_Boha.

{v}10{/v}Podľa tohto sa dajú rozoznať Božie deti od detí diablových: kto nekoná spravodlivo, nie je z_Boha; ani ten, kto nemiluje svojho brata.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Jn 3, 1. 2{/r}

Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Boh Otec: {*} Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Aleluja.

Vieme, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. {*} Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Aleluja.

Z_Rečí svätého pápeža Leva Veľkého

(Sermo 2 de Ascensione, 1-4: PL 54, 397-399)

{p}

Pánovo nanebovstúpenie prehlbuje našu vieru

Ako sme sa na veľkonočnej slávnosti tešili z_Pánovho zmŕtvychvstania, tak teraz je predmetom našej radosti jeho nanebovstúpenie. Veď slávime a pozdravujeme deň, keď bola naša nepatrná prirodzenosť v_Kristovi povýšená do spoločenstva s_Bohom Otcom nad všetky nebeské zástupy, nad všetky zbory anjelov a nad vznešenosť všetkých mocností. V_tomto poriadku Božieho konania má svoj základ a rozvíja sa náš život, aby sa Božia milosť stala tým obdivuhodnejšou, že aj keď sa ľuďom vzalo spred očí to, čo v_nich vzbudzovalo posvätnú úctu, ich viera neochabla, nádej nezakolísala a láska neochladla.

Tu je sila veľkých duchov a veľké svetlo veriacich duší: neochvejne veriť v_to, čo uniká telesnému zraku, a upierať túžby ta, kam nemožno dovidieť. Ale ako by sa mohla zrodiť v_našich srdciach takáto nábožnosť, alebo ako by mohol byť niekto ospravedlnený skrze vieru{n}porov. {r}Rim 5,1{/r}{/n}, keby sa naša spása zakladala iba na tom, čo je prístupné nášmu zraku?!

A tak to, čo bolo na našom Vykupiteľovi viditeľné, prešlo do sviatostí. A aby viera bola hodnotnejšia a pevnejšia, namiesto videnia nastúpilo učenie a srdcia veriacich, osvietené lúčmi zhora, majú sa podriadiť jeho autorite.

Túto vieru, Pánovým nanebovstúpením zveľadenú a darom Ducha Svätého posilnenú, nezastrašili ani putá, ani väzenie, ani vyhnanstvo, ani hlad, ani oheň, ani zuby divej zveri, ani neuveriteľné muky, vymyslené krutosťou prenasledovateľov. Za túto vieru bojovali po celom svete až po vyliatie svojej krvi nielen mužovia, ale aj ženy, nielen nedospelí chlapci, ale aj útle panny. Táto viera vyháňala zlých duchov, odvracala choroby, kriesila mŕtvych.

Ešte aj svätí apoštoli, hoci boli posilnení toľkými zázrakmi a poučení toľkými slovami, zhrozili sa krutosti Pánovho umučenia a pravdu o_jeho zmŕtvychvstaní prijali nie bez váhania. Až po Pánovom nanebovstúpení pokročili tak, že všetko, čo im predtým naháňalo strach, obrátilo sa na radosť{n}porov. {r}Lk 24,52{/r}{/n}. Celú pozornosť ducha totiž upriamili na božstvo toho, ktorý sedí po pravici Otca. Už im pohľad na jeho telo nebránil uprieť ostrie mysle na Slovo, ktoré sa ani pri zostúpení nevzdialilo od Otca, ani po vystúpení neodišlo od učeníkov.

Milovaní, Syn človeka oveľa vznešenejším a svätejším spôsobom bol poznaný ako Boží Syn vtedy, keď sa odobral do slávy Otcovej velebnosti, a nevýslovným spôsobom nám začal byť božstvom bližší, keď sa stal ľudskou prirodzenosťou vzdialenejším.

Vtedy sa ušľachtilejšia viera začala krokmi ducha blížiť k_Synovi, ako rovnému s_Otcom, a nepotrebovala dotýkať sa Kristovej telesnej podstaty, ktorou je menší od Otca. Lebo hoci oslávené telo si zachovalo prirodzenosť, viera veriacich bola pozvaná dotknúť sa nie telesnou rukou, ale duchovným poznaním, Jednorodeného, rovného Otcovi.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Hebr 8, 1b; 10, 22. 23{/r}

Máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v_nebesiach. {*} Pristupujme s_úprimným srdcom v_plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia. Aleluja.

Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie. {*} Pristupujme s_úprimným srdcom v_plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia. Aleluja.

Z_Prvého listu svätého apoštola Jána

{r:1Jn}3, 11-17{/r}

{p}

Láska voči bratom

Milovaní, {v}11{/v}toto je zvesť, ktorú ste počuli od začiatku: aby sme jeden druhého milovali. {v}12{/v}Nie ako Kain; on bol zo Zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Preto, že jeho skutky boli zlé a bratove spravodlivé.

{v}13{/v}Bratia, nedivte sa, ak vás svet nenávidí. {v}14{/v}My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v_smrti. {v}15{/v}Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v_sebe večný život.

{v}16{/v}Čo je láska, poznali sme z_toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. {v}17{/v}Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v_núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v_ňom môže ostávať Božia láska?

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Jn 3, 16. 14a{/r}

Čo je láska, poznali sme z_toho, že on položil za nás svoj život. {*} Aj my sme povinní dávať život za bratov. Aleluja.

My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. {*} Aj my sme povinní dávať život za bratov. Aleluja.

Z_Traktátov svätého biskupa Augustína na Jánovo evanjelium

(Tract. 124, 5. 7: CCL 36, 685-687)

{p}

Dva životy

Cirkev pozná dva životy, ktoré jej Boh hlása a odporúča: jeden je vo viere, druhý vo videní. Jeden v_čase putovania, druhý vo večnom príbytku; jeden v_námahe, druhý v_odpočinku; jeden na ceste, druhý vo vlasti; jeden v_činnej práci, druhý v_odmene nazerania.

Prvý predstavuje apoštol Peter, druhý zasa Ján. Prvý sa celý odohráva tu až do konca tohto sveta a tam sa končí. Druhý odďaľuje svoje naplnenie až po skončení tohto sveta, ale v_budúcom svete nebude mať konca. Preto Pán povedal Petrovi: „Poď za mnou!“{n}{r}Jn 21,19{/r}{/n} Ale o_Jánovi: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou!“{n}{r}Jn 21,22{/r}{/n}

Ty poď za mnou a podobne ako ja znášaj časné útrapy. On nech zostane, kým neprídem odmieňať večnými dobrami. Jasnejšie to možno povedať takto: Dokonalá činnosť, modelovaná podľa príkladu môjho umučenia, nech ma nasleduje. Začaté nazeranie nech zostane, kým neprídem, aby dosiahlo dokonalosť, keď prídem.

Krista nasleduje milujúca plnosť trpezlivosti, ktorá trvá až po smrť; no plnosť poznania, ktorá sa má zjaviť potom, zostáva, kým nepríde Kristus. Lebo tu, v_krajine umierajúcich, treba znášať zlá tohto sveta, tam, v_krajine žijúcich, budeme vidieť Pánove dobrodenia.

Keď hovorí: „Chcem, aby zostal, kým neprídem,“ neslobodno to chápať tak, akoby povedal: Aby zotrval, alebo: Aby sa udržal, ale: Aby čakal. Veď to, čo predstavuje Ján, nesplní sa teraz, ale keď príde Kristus. Keby sa však teraz nekonalo to, čo predstavuje Peter, ktorému hovorí: „Ty poď za mnou!“, neprišli by sme k_tomu, čo očakávame.

Nech teda nik neoddeľuje týchto význačných apoštolov. Lebo v_tom, čo predstavoval Peter, boli obaja; a v_tom, čo predstavoval Ján, mali byť obaja v_budúcnosti. Peter ako symbol nasledoval, Ján zostával. Ale vo viere znášali obaja prítomné zlá tohto biedneho života a obaja očakávali budúce dobrá večnej blaženosti.

A nielen oni, ale robí to celá svätá Cirkev, Kristova nevesta, ktorá má byť vytrhnutá z_týchto skúšok a zachovaná pre tamtú blaženosť. Tieto dva životy sú zobrazené v_Petrovi a Jánovi, každý v_jednom. V_skutočnosti obaja žili časný život vo viere a vo večnom živote sa budú obaja naveky tešiť v_oblažujúcom videní.

Preto pre všetkých svätých, neodlučne patriacich ku Kristovmu telu, dostal Peter ako prvý z_apoštolov kľúče od nebeského kráľovstva na zväzovanie a rozväzovanie hriechov a ovládanie tohto búrlivého života{n}porov. {r}Mt 16,19{/r}{/n}. A pre všetkých svätých spočinul evanjelista Ján na Kristovej hrudi na získanie toho najintímnejšieho života v_najpokojnejšom náručí{n}porov. {r}Jn 20,20{/r}{/n}.

Lebo nielen sám Peter, ale celá Cirkev zväzuje a rozväzuje hriechy, a nie iba Ján sám pil zo žriedla Pánovej hrude to, čo potom prýštilo z_jeho hlásania o_Božom Slove, ktoré bolo na počiatku u_Boha{n}porov. {r}Jn 1,1{/r}{/n}, i_všetko ostatné o_Kristovom božstve a o_trojici celého božstva vo vynikajúcej jednote. Tieto skutočnosti, na ktoré budeme v_onom kráľovstve hľadieť z_tváre do tváre, teraz, kým nepríde Pán, môžeme vidieť len nejasne, akoby v_zrkadle{n}porov. {r}1Kor 13,12{/r}{/n}. Ale sám Pán rozšíril toto evanjelium po celom svete a dáva z_neho piť všetkým svojim, každému podľa jeho schopností.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}1 Pt 5, 10{/r}; {r}2 Kor 4, 14{/r}

Boh všetkej milosti, ktorý nás v_Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, {*} Nech nás on sám po krátkom utrpení zdokonalí, posilní a utvrdí. Aleluja.

Ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s_Ježišom vzkriesi aj nás. {*} Nech nás on sám po krátkom utrpení zdokonalí, posilní a utvrdí. Aleluja.

Z_Prvého listu svätého apoštola Jána

{r:1Jn}3, 18-24{/r}

{p}

Prikázanie viery a lásky

{v}18{/v}Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. {v}19{/v}Podľa toho poznáme, že sme z_pravdy, a upokojíme si pred ním srdce. {v}20{/v}Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. {v}21{/v}Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k_Bohu {v}22{/v}a dostaneme od neho všetko, o_čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.

{v}23{/v}A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v_meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. {v}24{/v}Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v_Bohu a Boh v_ňom. A že v_nás ostáva, poznáme z_Ducha, ktorého nám dal.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Jn 3, 24{/r}; {r}Sir 1, 9a. 10ab{/r}

Kto zachováva Božie prikázania, ostáva v_Bohu a Boh v_ňom. {*} A že v_nás ostáva, poznáme z_Ducha, ktorého nám dal. Aleluja.

Boh stvoril múdrosť svojím Svätým Duchom a vylial ju na každého človeka. {*} A že v_nás ostáva, poznáme z_Ducha, ktorého nám dal. Aleluja.

Z_Komentára svätého biskupa Gregora Nyssenského na Pieseň piesní

(Hom. 15: PG 44, 1115-1118)

{p}

Slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im

Keby napokon láska úplne vyhnala strach{n}porov. {r}1Jn 4,18{/r}{/n} a keby sa strach zmenil na lásku, vtedy by sa ukázalo, že to, čo dosahuje spásu, je jednota, keď sa všetci spoja medzi sebou tým, že splynú s_jediným pravým dobrom prostredníctvom tej dokonalosti, ktorú predstavuje holubica.

Lebo tak nejako rozumieme nasledujúcim slovám Piesne piesní: „Jediná je moja holubica, moja dokonalá; jedináčik svojej matky, miláčik svojej rodičky.“{n}{r}Pies 6,9{/r}{/n}

A Pán nám to v_evanjeliu vysvetľuje ešte jasnejšie. On totiž požehnaním odovzdal svojim učeníkom všetku moc. A slovami, ktorými sa obracia k_Otcovi, udelil tým, čo si to zaslúžili, aj iné dobrá. A vtedy pridáva aj to, čo je vrcholom a súhrnom všetkých dobier, že popri istej rôznosti postojov už nebudú mnohonásobne rozdelení, keď budú uvažovať, čo je dobré, ale všetci budú jedno, lebo splynú s_ním ako s_jediným pravým dobrom. A tak jednotou Svätého Ducha (ako hovorí Apoštol) spojení vo zväzku pokoja, stanú sa všetci jedným telom a jedným duchom skrze jedinú nádej, ku ktorej sú povolaní{n}porov. {r}Ef 4,3-4{/r}{/n}.

Isto urobíme lepšie, keď pripojíme božské výroky evanjelia doslovne. Ježiš hovorí: „Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v_tebe, aby aj oni boli v_nás jedno.“{n}{r}Jn 17,21{/r}{/n}

Putom tejto jednoty je sláva. Nik rozumný nebude popierať, že slávou sa nazýva Duch Svätý, ak vezme do úvahy tieto Pánove slová: „Slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im.“{n}{r}Jn 17,22{/r}{/n} Lebo naozaj dal učeníkom tú istú slávu, keď im povedal: „Prijmite Ducha Svätého.“{n}{r}Jn 20,22{/r}{/n}

A túto slávu, hoci ju vždy mal, ešte skôr, ako jestvoval tento svet, dostal v_tom čase, keď sa odel do ľudskej prirodzenosti. A keď bola táto prirodzenosť skrze Ducha Svätého oslávená, všetko, čo je spríbuznené s_touto slávou, dostáva účasť na Duchu, počnúc apoštolmi.

Preto hovorí: „Slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v_nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno.“{n}{r}Jn 17,22-23{/r}{/n} Preto ten, kto vyrástol z_chlapca na zrelého muža, dosiahol mieru Kristovho veku, čo chápeme duchovne. Potom je schopný prijať slávu Ducha Svätého, lebo je bez akýchkoľvek nerestí a je čistý. Toto je teda tá dokonalá holubica, na ktorú hľadí Ženích, keď hovorí: „Jediná je moja holubica, moja dokonalá.“{n}{r}Pies 6,9{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Jn 15, 15; 14, 26; 15, 14{/r}

Už vás nenazývam sluhami, ale priateľmi, lebo ste poznali všetko, čo som urobil medzi vami. {*} Prijmite Tešiteľa, Ducha Svätého, ktorého vám pošle Otec. Aleluja.

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. {*} Prijmite Tešiteľa, Ducha Svätého, ktorého vám pošle Otec. Aleluja.

Z_Prvého listu svätého apoštola Jána

{r:1Jn}4, 1-10{/r}

{p}

Boh nás miloval skôr

{v}1{/v}Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z_Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. {v}2{/v}Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v_tele, je z_Boha. {v}3{/v}Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z_Boha. To je duch antikrista, o_ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete. {v}4{/v}Vy, deti moje, ste z_Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. {v}5{/v}Oni sú zo sveta, preto hovoria podľa sveta a svet ich počúva. {v}6{/v}My sme z_Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z_Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu.

{v}7{/v}Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z_Boha a každý, kto miluje, narodil sa z_Boha a pozná Boha. {v}8{/v}Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. {v}9{/v}A Božia láska k_nám sa prejavila v_tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. {v}10{/v}Láska je v_tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}1 Jn 4, 9{/r}; {r}Jn 3, 16{/r}

Božia láska k_nám sa prejavila v_tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, {*} Aby mal každý, kto v_neho verí, večný život. Aleluja.

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna. {*} Aby mal každý, kto v_neho verí, večný život. Aleluja.

Z_Katechéz svätého biskupa Cyrila Jeruzalemského

(Cat. 16, De Spiritu Sancto 1, 11-12. 16: PG 33, 931-935. 939-942)

{p}

Živá voda Ducha Svätého

„Voda, ktorú mu dám, stane sa v_ňom prameňom živej vody prúdiacej do večného života.“{n}{r}Jn 4,14{/r}{/n} Nový druh vody, ktorá žije a prúdi. Prúdi však na tých, čo sú jej hodni. Ale prečo nazval milosť Ducha vodou? Preto, že od vody všetko závisí; že voda je tvorkyňou rastlín i_živočíchov; že voda padá z_neba v_podobe dažďa; že padá vždy tým istým spôsobom a v_tej istej podobe, ale má mnohotvárne účinky: iný je v_palme, iný zasa vo viniči a iné sú vo všetkých ostatných veciach, lebo má iba jedinú podobu a nejestvuje iná ako táto. Veď dážď sa nemení, či padá tu alebo tam, ale prispôsobuje sa stavbe tých, čo ho prijímajú, a v_každom vytvára to, čo potrebuje.

Takisto aj Duch Svätý. Je jeden, má jednu podobu, je nerozdielny, a predsa rozdeľuje milosť každému, ako chce{n}porov. {r}1Kor 12,11{/r}{/n}. A ako keď vyprahnutý strom dostane vodu, vyháňa mládniky, tak aj hriešna duša, ktorá sa pokáním stala hodnou daru Ducha Svätého, prináša ovocie spravodlivosti. A hoci Duch je jeden a má tú istú podobu, predsa na Boží pokyn a v_Kristovom mene robí rozmanité zázraky.

Lebo jazyk jedného používa na hlásanie múdrosti, myseľ iného osvecuje proroctvom, ďalšiemu dáva moc vyháňať zlých duchov, inému uštedruje dar vysvetľovať božské Písma. U_jedného posilňuje zdržanlivosť, iného učí milosrdenstvu. Jedného učí postiť sa a konať rozličné cvičenia asketického života, ďalšieho pohŕdať tým, čo je telesné, iného zasa pripravuje na mučeníctvo. V_každom je iný, sám v_sebe však ostáva ten istý, ako je napísané: „Každý dostáva prejavy Ducha na to, čo je užitočné.“{n}porov. {r}1Kor 12,7{/r}{/n}

Tichý a lahodný je jeho príchod, príjemný a vonný je jeho dotyk a jeho jarmo je veľmi ľahké{n}porov. {r}Mt 11,30{/r}{/n}. Jeho príchod predchádzajú žiarivé lúče svetla a poznania. Prichádza so srdcom dôverného priateľa. Veď prichádza spasiť, uzdravovať, učiť, napomínať, posilňovať, utešovať, osvecovať myseľ najprv u_toho, kto ho prijíma, a potom skrze neho aj u_ostatných.

A tak ako ten, kto bol predtým vo tme, a potom zrazu uzrie slnko, vníma svojím telesným okom svetlo a jasne rozlišuje, čo predtým nevidel, aj ten, kto je hoden daru Ducha Svätého, dostáva duchovné svetlo a nad svoje ľudské možnosti vidí, čo nepoznal.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Kor 12, 6-7. 27{/r}

Rozličné sú účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. {*} Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Aleluja.

Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. {*} Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Aleluja.

Z_Prvého listu svätého apoštola Jána

{r:1Jn}4, 11-21{/r}

{p}

Boh je láska

{v}11{/v}Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. {v}12{/v}Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v_nás a jeho láska v_nás je dokonalá. {v}13{/v}A že ostávame v_ňom a on v_nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha. {v}14{/v}A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. {v}15{/v}Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v_ňom Boh a on v_Bohu. {v}16{/v}A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k_nám. Boh je láska; a kto ostáva v_láske, ostáva v_Bohu a Boh ostáva v_ňom.

{v}17{/v}Láska v_nás je dokonalá v_tom, že máme dôveru v_deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. {v}18{/v}V_láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v_sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v_láske.

{v}19{/v}My milujeme, pretože on prvý miloval nás. {v}20{/v}Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. {v}21{/v}A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Jn 4, 10. 16a{/r}; porov. {r}Iz 63, 8c. 9c{/r}

Boh nás miloval a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. {*} A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k_nám. Aleluja.

Pán sa stal naším záchrancom; on sám nás vo svojej láske vykúpil. {*} A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k_nám. Aleluja.

Z_traktátu svätého biskupa Bazila Veľkého O_Duchu Svätom

(Cap. 9, 22-23: PG 32, 107-110)

{p}

Pôsobenie Ducha Svätého

Kto by nezbystril pozornosť a nepozdvihol svoje myšlienky až k_najvyššiemu bytiu, keď počuje rôzne názvy Ducha? Veď sa nazýva Duchom Božím{n}porov. {r}1Kor 3,16{/r}{/n} a Duchom pravdy, ktorý vychádza z_Otca{n}porov. {r}Jn 15,26{/r}{/n}: Duch silný{n}porov. {r}Ž 51,12{/r} [LXX]{/n}, Duch, ktorý riadi{n}porov. {r}Ž 51,14{/r} [LXX]{/n}. Jeho vlastné a osobitné meno je Duch Svätý{n}porov. {r}Ž 51,13{/r} [LXX]{/n}.

Na neho sa obracia všetko, čo potrebuje posvätenie. Po ňom túži všetko, čo žije čnostne, a jeho dychom je akoby zavlažované a posilňované, aby dosiahlo svoj cieľ, ku ktorému podľa svojej prirodzenosti smeruje.

On je pôvodcom svätosti, duchovným svetlom. Každej duchovnej mohutnosti poskytuje zo seba akési osvietenie pri hľadaní pravdy.

Podľa prirodzenosti je nedostupný, ale možno sa k_nemu dostať, lebo je dobrý. Všetko síce napĺňa svojou silou, ale dáva sa iba tým, čo sú toho hodni. A nedáva sa im rovnakou mierou, ale svoju silu rozdeľuje úmerne viere{n}porov. {r}Rim 12,3{/r}{/n}.

Svojou podstatou je jednoduchý, v_prejavoch svojej moci mnohoraký{n}porov. {r}Hebr 2,4{/r}{/n}. Je celý v_každom jednotlivcovi a je celý všade. Tak sa rozdeľuje, že sám tým netrpí. Všetci majú na ňom účasť, a pritom ostáva celý, podobne ako slnečný lúč. Aj ten akoby bol iba u_jedného, čo sa teší z_jeho dobrodenia, a pritom osvecuje zem i_more a mieša sa so vzduchom.

Tak aj Duch Svätý: je u_každého, kto je schopný prijať ho, akoby bol iba u_neho, a predsa všetkým vlieva dostatočnú a úplnú milosť. A čerpajú z_neho všetci, čo majú na ňom účasť, nakoľko im to dovoľuje ich prirodzenosť, a nie nakoľko sa môže on darovať.

On dvíha srdcia do výšav, slabých vedie za ruku a pokročilých zdokonaľuje. On osvecuje tých, čo sú očistení od všetkej špiny, a spoločenstvom, ktoré s_ním majú, robí ich duchovnými.

A ako lesklé a priehľadné telesá stávajú sa pri dotyku lúča aj samy žiarivými a vydávajú zo seba iný jas, tak aj duše, ktoré nesú Ducha a Duch ich osvecuje, stávajú sa samy duchovnými a vyžarujú milosť aj na iných.

Odtiaľ pochádza predvídanie budúcnosti, chápanie tajomstiev, prenikanie do záhad, rozdeľovanie darov, nebeský život{n}porov. {r}Flp 3,20{/r}{/n}, plesanie s_anjelmi. Odtiaľ je radosť, ktorá sa nikdy neskončí, odtiaľ je trvalé spojenie s_Bohom, odtiaľ podobnosť s_Bohom. A odtiaľ je aj to, od čoho vyššie si ani želať nemožno: že sa stávaš bohom{n}porov. {r}2Pt 1,4{/r}{/n}.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Jn 14, 27b; 16, 22b; 14, 16a{/r}

Nech sa vám srdce nevzrušuje; ja idem k_Otcovi a keď budem od vás vzatý, pošlem vám {*} Ducha pravdy a vaše srdce sa bude radovať. Aleluja.

Ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa. {*} Ducha pravdy a vaše srdce sa bude radovať. Aleluja.

Z_Prvého listu svätého apoštola Jána

{r:1Jn}5, 1-12{/r}

{p}

Tým víťazstvom je naša viera

Milovaní, {v}1{/v}každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z_Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z_neho narodil. {v}2{/v}Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. {v}3{/v}Lebo láska k_Bohu spočíva v_tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. {v}4{/v}Veď všetko, čo sa narodilo z_Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.

{v}5{/v}Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn? On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. {v}6{/v}A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda. {v}7{/v}Lebo traja sú, čo svedčia: {v}8{/v}Duch, voda a krv; a títo traja sú zajedno. {v}9{/v}Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie; pretože Božie svedectvo je to, že svedčil o_svojom Synovi. {v}10{/v}Kto verí v_Božieho Syna, má svedectvo v_sebe. Kto neverí Bohu, robí ho luhárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o_svojom Synovi. {v}11{/v}A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v_jeho Synovi. {v}12{/v}Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Jn 5, 6{/r}; {r}Zach 13, 1{/r}

On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. {*} A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda. Aleluja.

V_ten deň bude otvorený prameň pre Dávidov dom a obyvateľov Jeruzalema na očistenie od hriechov. {*} A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda. Aleluja.

Z_dogmatickej konštitúcie Lumen gentium Druhého vatikánskeho koncilu o_Cirkvi

(Č. {r:LG}4. 12{/r})

{p}

Poslanie Ducha Svätého v_Cirkvi

Keď bolo dokončené dielo, ktorým Otec poveril Syna na zemi{n}porov. {r}Jn 17,4{/r}{/n}, bol v_deň Turíc zoslaný Duch Svätý, aby ustavične posväcoval Cirkev, a aby tak veriaci mali skrze Krista v_jednom Duchu prístup k_Otcovi{n}porov. {r}Ef 2,18{/r}{/n}. On je Duch života, prameň vody prúdiacej do večného života{n}porov. {r}Jn 4,14{/r}; {r:Jn}7,38-39{/r}{/n}. Skrze neho Otec oživuje ľudí mŕtvych pre hriech, kým ich smrteľné telá nevzkriesi v_Kristovi{n}porov. {r}Rim 8,10-11{/r}{/n}.

Duch prebýva v_Cirkvi a v_srdciach veriacich ako v_chráme{n}porov. {r}1Kor 3,16{/r}; {r:1Kor}6,19{/r}{/n} a v_nich sa modlí{n}porov. {r}Gal 4,6{/r}; {r}Rim 8,26{/r}{/n} a dosvedčuje, že sú adoptovaní za Božie deti{n}porov. {r}Rim 8,15-16{/r}{/n}. Uvádza Cirkev do plnej pravdy{n}porov. {r}Jn 16,13{/r}{/n}, zjednocuje ju v_spoločenstve a v_službe, vystrojuje a riadi ju rozličnými hierarchickými a charizmatickými darmi{n}porov. {r}Ef 4,11-12{/r}; {r}1Kor 12,4{/r}{/n} a zdobí ju svojím ovocím{n}porov. {r}Gal 5,22{/r}{/n}.

Omladzuje Cirkev silou evanjelia, neprestajne ju obnovuje a vedie k_dokonalej jednote s_jej Ženíchom{fnr}1{/fnr}. Lebo Duch i_Nevesta volajú Pánu Ježišovi: „Príď!“{n}porov. {r}Zjv 22,17{/r}{/n}

A tak sa celá Cirkev javí ako ľud zhromaždený jednotou Otca i_Syna i_Ducha Svätého{fnr}2{/fnr}.

Spoločenstvo veriacich, ktorí majú pomazanie od Ducha Svätého{n}porov. {r}1Jn 2,20.27{/r}{/n}, nemôže sa ako celok mýliť vo viere. A túto svoju osobitú vlastnosť prejavuje nadprirodzeným zmyslom pre vieru, ktorý je v_celom ľude, keď od biskupov až po posledného veriaceho laika{fnr}3{/fnr} vyjadruje svoj všeobecný súhlas vo veciach viery a mravov.

Pomocou tohto zmyslu pre vieru, ktorý vzbudzuje a udržiava Duch pravdy, Boží ľud pod vedením posvätného Učiteľského úradu — ktorému sa verne podriaďuje — už neprijíma ľudské slovo, ale naozaj slovo Božie{n}porov. {r}1Sol 2,13{/r}{/n}; neochvejne sa pridŕža „viery raz navždy odovzdanej svätým“{n}{r}Júd 3{/r}{/n}, správnym úsudkom hlbšie do nej preniká a plnšie ju uplatňuje v_živote.

No Duch Svätý nielenže prostredníctvom sviatostí a služieb posväcuje, vedie a čnosťami ozdobuje Boží ľud, ale on svoje dary „rozdeľuje každému, ako chce“{n}{r}1Kor 12,11{/r}{/n}, a medzi veriacimi všetkých stavov rozdáva aj zvláštne milosti, ktoré ich robia schopnými a ochotnými podujať sa na rozmanité diela či úlohy, užitočné na obnovu a ďalší vzrast Cirkvi podľa slov: „Každý dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok.“{n}{r}1Kor 12,7{/r}{/n}

Tieto charizmy, či už mimoriadne, alebo tie jednoduchšie a rozšírenejšie, treba prijímať vďačne a s_uspokojením, lebo sú zvlášť prispôsobené potrebám Cirkvi a sú jej na osoh.

{fn:1}Porov. sv. Irenej, Adv. Haer. III,24,1: PG 7,966B.{/fn} {fn:2}Porov. sv. Cyprián, De Orat. Dominica, 23: PL 4,553.{/fn} {fn:3}Porov. sv. Augustín, De Praed. Sanct., 14,27: PL 44,980.{/fn}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Jn 7, 37. 38. 39a{/r}

V_posledný deň sviatkov Ježiš zvolal: Ak niekto verí vo mňa, z_jeho vnútra potečú prúdy živej vody. {*} To povedal o_Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v_neho uverili. Aleluja.

Kto je smädný, nech príde a nech pije a z_jeho vnútra potečú živé vody. {*} To povedal o_Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v_neho uverili. Aleluja.

Z_Prvého listu svätého apoštola Jána

{r:1Jn}5, 13-21{/r}

{p}

Modlitba za hriešnikov

Milovaní, {v}13{/v}toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo veríte v_meno Božieho Syna.

{v}14{/v}A toto je dôvera, ktorú máme k_nemu, že nás počuje, keď o_niečo prosíme podľa jeho vôle. {v}15{/v}A ak vieme, že nás počuje, nech o_čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o_čo sme ho žiadali.

{v}16{/v}Keď niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, ktorý nevedie k_smrti, nech prosí a Boh mu dá život, totiž tým, čo páchajú hriech, ktorý nevedie k_smrti. Je aj hriech, ktorý vedie k_smrti; o_takom nehovorím, že sa treba zaň modliť. {v}17{/v}Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k_smrti.

{v}18{/v}Vieme, že nik, kto sa narodil z_Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z_Boha, a Zlý sa ho nedotkne. {v}19{/v}Vieme, že sme z_Boha a celý svet je v_moci Zlého. {v}20{/v}A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho Pravého. A my sme v_tom Pravom, v_jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je ten Pravý, Boh a večný život. {v}21{/v}Deti moje, chráňte sa modiel!

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Jn 5, 20{/r}; {r}Jn 1, 18{/r}

Vieme, že prišiel Boží Syn {*} A dal nám schopnosť poznať toho Pravého. Aleluja.

Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v_lone Otca, ten o_ňom priniesol zvesť. {*} A dal nám schopnosť poznať toho Pravého. Aleluja.

Z_Komentára svätého biskupa Cyrila Alexandrijského k_Jánovmu evanjeliu

(Lib. 10: PG 74, 434)

{p}

Ak neodídem, Tešiteľ k_vám nepríde

Už bolo vykonané všetko, čo bolo treba na zemi zariadiť. Bolo však naskrze potrebné, aby sme sa stali účastnými aj na božskej prirodzenosti Slova{n}porov. {r}2Pt 1,4{/r}{/n}; čiže aby sme sa zriekli svojho života, zmenili ho na iný a začali žiť novým, nábožným životom. A to nebolo možné ináč ako účasťou na Svätom Duchu.

No najvhodnejší čas na zoslanie Ducha a na jeho zostúpenie na nás bol ten, čo nasledoval po odchode Krista, nášho Spasiteľa.

Lebo kým bol Kristus ešte s_veriacimi v_tele, videli v_ňom, ako sa domnievam, darcu všetkého dobra. Ale keď prišiel čas a nevyhnutnosť vystúpiť k_nebeskému Otcovi, ako mohol nezostať so svojimi skrze Ducha a neprebývať skrze vieru v_našich srdciach{n}porov. {r}Ef 3,17{/r}{/n}, aby sme ho mali v_sebe a s_dôverou mohli volať: „Abba, Otče“{n}{r}Gal 4,6{/r}{/n}, aby sme ľahko išli cestou hociktorej čnosti a boli silní, až nepremožiteľní proti úkladom diabla a útokom ľudí, ako tí, čo majú všemohúceho Ducha?

A že Duch premieňa na iných ľudí tých, v_ktorých je a v_ktorých prebýva, a že im dáva nový život, možno ľahko hocikomu doložiť svedectvami zo Starého i_z_Nového zákona.

Blahoslavený Samuel vraví v_rozhovore Saulovi: „Zostúpi na teba Pánov Duch a premeníš sa na iného muža.“{n}{r}1Sam 10,6{/r}{/n} A svätý Pavol píše: „My všetci s_odhalenou tvárou hľadíme ako v_zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz. Pán je Duch.“{n}{r}2Kor 3,17-18{/r}{/n}

Vidíš, ako Duch premieňa tých, v_ktorých prebýva, akoby na iný obraz? Veď on ľahko prenáša od záujmu o_pozemské veci k_pohľadu iba na to, čo je v_nebesiach{n}porov. {r}Kol 3,2{/r}{/n}, a od zbabelej ustrašenosti k_odvážnej a ušľachtilej sile ducha. A naozaj niet pochybnosti, že učeníci boli takí rozhodní a takí posilnení Duchom, že ich nepremohli ani útoky prenasledovateľov, ale húževnate sa pridŕžali lásky ku Kristovi.

Teda je pravda, čo hovorí Spasiteľ: „Je pre vás lepšie, aby som sa vrátil do neba.“{n}porov. {r}Jn 16,7{/r}{/n} Lebo tu bol čas, keď mal zostúpiť Duch.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Jn 16, 7b. 13{/r}

Ak neodídem, Tešiteľ k_vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k_vám. {*} A keď príde on, uvedie vás do plnej pravdy. Aleluja.

Lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje, čo má prísť. {*} A keď príde on, uvedie vás do plnej pravdy. Aleluja.

Druhý list svätého apoštola Jána

{r:2Jn}1-13{/r}

{p}

Kto ostáva v_učení, ten má aj Otca, aj Syna

{v}1{/v}Ja, starší, vyvolenej panej a jej deťom, ktoré v_pravde milujem, — a nielen ja sám, ale aj všetci, čo poznali pravdu —, {v}2{/v}kvôli pravde, ktorá v_nás zostáva a bude s_nami naveky. {v}3{/v}Bude s_nami milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i_od Ježiša Krista, Otcovho Syna, v_pravde a láske.

{v}4{/v}Veľmi som sa zaradoval, keď som našiel medzi tvojimi deťmi také, čo žijú v_pravde, ako sme dostali prikázanie od Otca. {v}5{/v}A teraz ťa, pani, prosím — ale nie akoby som ti písal nové prikázanie, len to, ktoré sme mali od začiatku —, aby sme jeden druhého milovali. {v}6{/v}A to je láska: žiť podľa jeho prikázaní. To je to prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, aby ste podľa neho žili.

{v}7{/v}Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v_tele. To je zvodca a antikrist. {v}8{/v}Dávajte si pozor, aby ste neprišli o_to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu. {v}9{/v}Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v_Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v_jeho učení, ten má aj Otca, aj Syna.

{v}10{/v}Ak niekto prichádza k_vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte. {v}11{/v}Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch.

{v}12{/v}Mnoho by som vám mal písať; nechcel som to urobiť na papieri a atramentom, lebo dúfam, že sa dostanem k_vám a povieme si to ústne, aby naša radosť bola úplná.

{v}13{/v}Pozdravujú ťa deti tvojej vyvolenej sestry.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}2 Jn 5. 4b{/r}; {r}Dt 5, 33{/r}

Toto je prikázanie, ktoré sme dostali od Otca, nie ako nové, len to, ktoré sme mali od začiatku. {*} Žite v_pravde a láske. Aleluja.

Pôjdete cestou, ktorú vám prikázal Pán, váš Boh, aby ste žili. {*} Žite v_pravde a láske. Aleluja.

Z_traktátu svätého biskupa Hilára O_Trojici

(Lib. 2, 1. 33. 35: PL 10, 50-51. 73-75)

{p}

Otcov dar v_Kristovi

Pán kázal krstiť v_mene Otca i_Syna i_Ducha Svätého, čiže vo vyznaní viery v_Stvoriteľa i_v_Jednorodeného i_v_Dar.

Jeden je Stvoriteľ všetkého. Jeden je totiž Boh Otec, z_ktorého je všetko. Jeden je aj Jednorodený, náš Pán Ježiš Kristus, skrze ktorého je všetko. A jeden je aj Duch, dar vo všetkom.

Všetko je usporiadané podľa Božích síl a vlastností: jedna je moc, z_ktorej je všetko, jeden potomok, skrze ktorého je všetko, a jeden dar dokonalej nádeje. A nič nechýba tejto dokonalosti. Veď v_nej — v_Otcovi, Synovi a Duchu Svätom — je nekonečnosť vo večnom, krása v_obraze, úžitok v_dare.

A aká je úloha Ducha Svätého v_nás, počujme zo slov samého Pána. Hovorí: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.“{n}{r}Jn 16,12{/r}{/n} „Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Keď odídem, pošlem vám Zástancu.“{n}{r}Jn 16,7{/r}{/n}

A znova hovorí: „Ja poprosím Otca a on vám pošle iného Zástancu, aby bol s_vami naveky — Ducha pravdy.“{n}{r}Jn 14,16-17{/r}{/n} „On vás uvedie do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z_môjho vezme.“{n}{r}Jn 16,13-14{/r}{/n}

Tieto slová nám otvárajú cestu na pochopenie mnohých súvislostí. Je v_nich obsiahnutá vôľa darcu, ako aj zmysel a podmienky daru. Naša slabosť nie je schopná pochopiť ani Otca, ani Syna, preto má dar Svätého Ducha oným sľúbeným príhovorom osvecovať našu vieru vo vtelenie Boha, ktorá je ťažkým tajomstvom.

Prijímame ho teda pre poznanie. Je to ako s_ľudským telom: Keď mu chýbajú podnety k_činnosti, ostáva nečinné. Ak nieto svetla alebo nie je deň, oči nemôžu ničím poslúžiť. Ak nezaznie hlas alebo zvuk, uši nebudú poznať svoju úlohu a nos nebude vedieť, na čo je, ak sa nebude šíriť nijaká vôňa; no nie preto, že by im chýbala prirodzená schopnosť, ale že činnosť vychádza z_podnetu. Práve tak je to aj s_duchom človeka: Ak vierou neprijme dar Ducha, bude mať síce schopnosť poznať Boha, ale svetlo poznania mať nebude.

A každý dar, ktorý je v_Kristovi, je zjavne jeden pre všetkých. A pretože nikde nechýba, dáva sa natoľko, nakoľko ho chce kto prijať, a usadí sa do takej miery, v_akej sa niekto usiluje zaslúžiť si ho. Tento dar ostáva s_nami až do skončenia sveta a je našou útechou v_očakávaní, závdavkom budúcej nádeje v_pôsobení darov, svetlom mysle a jasom ducha.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Jn 16,5.7{/r}; {r}14,1.27{/r}; {r}17,15{/r}

Je čas, aby som sa vrátil k_tomu, ktorý ma poslal, hovorí Pán. Nermúťte sa, nech sa vám srdce nevzrušuje. {*} Prosím za vás Otca, aby vás on ochránil. Aleluja.

Ak neodídem, Tešiteľ k_vám nepríde. Ale keď budem vzatý do neba, pošlem ho k_vám. {*} Prosím za vás Otca, aby vás on ochránil. Aleluja.

Tretí list svätého apoštola Jána

{r:3Jn}1-15{/r}

{p}

Žime v_pravde

{v}1{/v}Ja, starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v_pravde. {v}2{/v}Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý — tak ako sa darí tvojej duši. {v}3{/v}Lebo veľmi som sa zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o_tvojej pravde, ako ty žiješ v_pravde. {v}4{/v}Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v_pravde.

{v}5{/v}Milovaný, verne konáš všetko, čo robíš pre bratov, a to pre cudzích. {v}6{/v}Oni vydali pred cirkvou svedectvo o_tvojej láske. A dobre urobíš, keď ich vystrojíš na cestu, ako sa patrí vzhľadom na Boha. {v}7{/v}Veď oni sa pre jeho meno vydali na cestu a od pohanov nič neprijímajú. {v}8{/v}Preto sme my povinní podporovať takýchto, aby sme boli spolupracovníkmi pravdy.

{v}9{/v}Niečo som už cirkvi písal; ale Diotrefes, ktorý si rád ako prvý medzi nimi počína, nás neprijíma. {v}10{/v}Preto až prídem, upozorním na jeho skutky, ktoré robí, keď o_nás tára zlomyseľné reči; a akoby mu to nestačilo, ani sám neprijíma bratov, a tým, ktorí by ich chceli prijať, bráni a vylučuje ich z_cirkvi.

{v}11{/v}Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z_Boha; kto robí zle, Boha nevidel.

{v}12{/v}O_Demetriovi vydávajú všetci dobré svedectvo, aj sama pravda. Aj my o_ňom vydávame svedectvo a ty vieš, že naše svedectvo je pravdivé.

{v}13{/v}Mnoho by som ti mal písať, no nechcem ti písať atramentom a perom. {v}14{/v}Dúfam totiž, že ťa čoskoro uvidím a povieme si to ústne.

{v}15{/v}Pokoj tebe. Pozdravujú ťa priatelia. Pozdrav priateľov, každého osve.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}3 Jn 11{/r}; {r}1 Pt 2, 19{/r}

Nenasleduj zlé, ale dobré. {*} Kto robí dobre, je z_Boha. Aleluja.

Je to milosť, keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti. {*} Kto robí dobre, je z_Boha. Aleluja.

Z_Rečí neznámeho afrického autora zo šiesteho storočia

(Sermo 8, 1-3: PL 65, 743-744)

{p}

Jednota Cirkvi hovorí všetkými jazykmi

Hovorili všetkými jazykmi{n}porov. {r}Sk 4,2{/r}{/n}. Tak sa totiž vtedy Bohu zapáčilo naznačiť prítomnosť Svätého Ducha, že ten, kto ho prijal, hovoril všetkými jazykmi. Treba vedieť, drahí bratia, že je to ten Duch Svätý, ktorý rozlieva lásku v_našich srdciach{n}porov. {r}Rim 5,5{/r}{/n}.

A pretože láska mala zhromaždiť Božiu Cirkev po celom svete, vtedy mohol aj jeden človek, ktorý dostal Ducha Svätého, hovoriť všetkými jazykmi; teraz, keď je Cirkev zhromaždená Svätým Duchom, ona vo svojej jednote hovorí všetkými jazykmi.

Preto ak by niekto niekomu z_nás povedal: „Dostal si Ducha Svätého, prečo teda nehovoríš všetkými jazykmi?“, má odpovedať: „Hovorím všetkými jazykmi, veď som v_tom Kristovom tele, to jest v_Cirkvi, ktorá hovorí všetkými jazykmi. Veď čo iné vtedy naznačil Boh prítomnosťou Svätého Ducha, ako že jeho Cirkev bude hovoriť všetkými jazykmi?“

A tak sa splnilo, čo Pán prisľúbil: „Nik nevlieva nové víno do starých mechov, ale nové víno vlievajú do nových mechov a oboje sa zachová.“{n}{r}Mt 9,17{/r}; porov. {r}Lk 5,37-38{/r}{/n}

Preto právom niektorí, keď ich počuli hovoriť všetkými jazykmi, vraveli: „Sú plní mladého vína.“{n}{r}Sk 2,13{/r}{/n} Už sa z_nich stali nové mechy, obnovené milosťou svätosti, takže naplnení novým vínom, čiže Duchom Svätým, hovorili všetkými jazykmi a horeli a týmto celkom zrejmým zázrakom vopred naznačili, že Cirkev bude katolíckou skrze jazyky všetkých národov.

Slávte teda tento deň ako údy v_jednote Kristovho tela. Lebo neslávite nadarmo, ak ste tým, čo slávite: ak ste spojení s_tou Cirkvou, ktorú Pán napĺňa Duchom Svätým, ktorá sa šíri po celom svete a ktorú on uznáva za svoju a ona uznáva jeho. Ako ženích nestratil svoju nevestu a nik mu nemôže podstrčiť inú.

Vám, čo ste utvorení zo všetkých národov, teda Kristovej Cirkvi, Kristovým údom, Kristovmu telu, Kristovej neveste, hovorí Apoštol: „Znášajte sa navzájom v_láske a usilujte sa zachovať vzájomnú jednotu Ducha vo zväzku pokoja.“{n}{r}Ef 4,2-3{/r}{/n}

Pozrite: kde prikázal, aby sme sa navzájom znášali, tam položil lásku; kde sa zmienil o_nádeji na jednotu, tam ukázal na zväzok pokoja. Toto je Boží dom, postavený zo živých kameňov{n}porov. {r}1Pt 2,5{/r}{/n}, v_ktorom sa páči prebývať takému pánovi, ktorého oči nesmie zraniť skazonosné rozdelenie.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Sk 15, 8-9; 11, 18b{/r}

Boh, ktorý pozná srdcia, dal pohanom Ducha Svätého tak ako nám; {*} A neurobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia. Aleluja.

Teda Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život. {*} A neurobil nijaký rozdiel medzi nami a nimi, keď vierou očistil ich srdcia. Aleluja.