VEĽKONOČNÁ OKTÁVA

Pondelok Ant. 1 Ja som, ktorý som: neradím sa s_bezbožnými, ale v_zákone Pánovom mám záľubu. Aleluja. Ant. 2 Žiadal som svojho Otca a dal mi do dedičstva národy. Aleluja. Ant. 3 Ja som sa uložil na odpočinok a usnul som; prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje. Aleluja.

Učeníci sa zaradovali. Aleluja.

Keď videli Pána. Aleluja.

NA VIGÍLIU: Ant. Poďte všetci a klaňajme sa tomu, ktorý vstal z_mŕtvych: veď cez kríž prišla radosť na tento svet. Aleluja.

Začiatok Prvého listu svätého apoštola Petra

{r:1Pt}1, 1-21{/r}

{p}

Pozdrav a vzdávanie vďaky

{v}1{/v}Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, čo sú ako cudzinci v_diaspore v_Ponte, Galácii, Kappadócii, Ázii a Bitýnii, {v}2{/v}ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista: Milosť vám a pokoj v_hojnosti.

{v}3{/v}Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z_mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, {v}4{/v}pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v_nebi. {v}5{/v}Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v_poslednom čase. {v}6{/v}Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, {v}7{/v}aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. {v}8{/v}Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, {v}9{/v}že dosahujete cieľ svojej viery – spásu duší.

{v}10{/v}Túto spásu hľadali a skúmali proroci, ktorí prorokovali o_milosti, pripravenej pre vás. {v}11{/v}Skúmali, na ktorý čas a na ktoré okolnosti ukazuje Kristov Duch, ktorý bol v_nich, keď vopred svedčil o_Kristových utrpeniach a o_sláve, ktorá po nich nasledovala. {v}12{/v}A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia v_Duchu Svätom, zoslanom z_neba, na čo túžia hľadieť aj anjeli.

{v}13{/v}Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus. {v}14{/v}Ako poslušné deti, neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli v_nevedomosti, {v}15{/v}ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom počínaní; {v}16{/v}veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ {v}17{/v}A keď ako Otca vzývate toho, ktorý súdi bez nadŕžania osobám, každého podľa jeho skutkov, žite v_bázni v_čase svojho pobytu na zemi. {v}18{/v}Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, {v}19{/v}ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. {v}20{/v}On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v_posledných časoch kvôli vám, {v}21{/v}čo skrze neho veríte v_Boha, ktorý ho vzkriesil z_mŕtvych a dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}1 Pt 1, 3. 13{/r}

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve znovuzrodil pre živú nádej {*} Vzkriesením Ježiša Krista z_mŕtvych. Aleluja.

Prepášte si bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete. {*} Vzkriesením Ježiša Krista z_mŕtvych. Aleluja.

Z_Veľkonočnej homílie biskupa Melitona Sardského

(Nn. 2-7. 100-103: SCh 123, 60-64. 120-122)

{p}

Chválospev na Krista

Chápte, milovaní: veľkonočné tajomstvo je nové i_staré, večné i_časné, porušiteľné i_neporušiteľné, smrteľné i_nesmrteľné.

Staré je podľa Zákona, nové podľa Slova; časné je v_predobraze, večné v_milosti; porušiteľné je v_obetovaní baránka, neporušiteľné v_Pánovom živote; smrteľné je v_jeho pochovaní do zeme, nesmrteľné v_jeho zmŕtvychvstaní.

Zákon je starý, ale Slovo nové; predobraz je časný, milosť večná; baránok je porušiteľný, Pán neporušiteľný; on sa obetoval ako baránok, vstal z_mŕtvych ako Boh.

Lebo „ako baránok bol vedený na zabitie“{n}porov. {r}Iz 53,7{/r}{/n}, a pritom nebol baránkom, a „ako ovca, ktorá onemie“, a nebol ani ovcou. Predobraz sa pominul a zjavila sa skutočnosť: namiesto baránka Boh a namiesto ovce človek, ale v_človeku Kristus, ktorý v_sebe zahrnuje všetko.

A tak obetovanie baránka, slávenie Veľkej noci a čítanie Zákona mali za cieľ Krista Ježiša, kvôli ktorému sa všetko dialo v_Starom zákone, tým viac potom v_novom poriadku.

Zákon sa stal Slovom a Starý sa stal novým, (ale obidva vyšli zo Siona a Jeruzalema), príkaz sa zmenil na milosť a predobraz na skutočnosť, baránok na Syna, ovca na človeka a človek na Boha.

Pán, hoci bol Bohom, obliekol si človeka, trpel za trpiacich, bol uväznený za zajatca, odsúdený za vinníka, pochovaný za pochovaného, no vstal z_mŕtvych a zvolal mohutným hlasom: „Ktože ma môže odsúdiť? Nech pristúpi ku mne!“{n}{r}Iz 50,8-9{/r}{/n} Ja som odsúdeného oslobodil, mŕtveho oživil, pochovaného vzkriesil. Kto sa môže prieť so mnou? Hovorí: Ja som Kristus, ja som zničil smrť, ja som zvíťazil nad nepriateľom, ja som pošliapal podsvetie, zviazal silného{n}porov. {r}Mk 3,27{/r}{/n} a uchvátil človeka do nebeských výšin; ja, hovorí, ja, Kristus.

Poďte, teda, ľudia všetkých národov, stmelení hriechom, a prijmite odpustenie. Lebo ja som vaše odpustenie, ja som spásna a veľkonočná obeta, ja som baránok obetovaný za vás, ja som váš kúpeľ, ja som váš život, vaše vzkriesenie, ja som vaše svetlo, vaša spása a váš kráľ. Ja vás vynesiem do nebeských výšin, ja vás vzkriesim z_mŕtvych a ukážem vám Otca, ktorý je na nebesiach; ja vás vyvýšim svojou pravicou.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Sk 13, 32-33; 10, 42; 2, 36{/r}

Prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil, keď vzkriesil Ježiša; {*} To jeho Boh ustanovil za sudcu živých i_mŕtvych. Aleluja.

Toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil Pánom a Mesiášom. {*} To jeho Boh ustanovil za sudcu živých i_mŕtvych. Aleluja.

Utorok Ant. 1 Pán zástupov, to je ten Kráľ slávy. Aleluja. Ant. 2 Velebte národy, nášho Boha, lebo on dal život mojej duši. Aleluja. Ant. 3 Poďte sem a počúvajte, aké veľké veci mi urobil Pán. Aleluja.

Boh vzkriesil Krista z_mŕtvych. Aleluja.

Aby sa naša viera a nádej upínali na Boha. Aleluja.

Z_Prvého listu svätého apoštola Petra

{r:1Pt}1, 22 – 2, 10{/r}

{p}

Život Božích detí

Milovaní, {v}1,22{/v}poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte! {v}23{/v}Veď ste sa znovuzrodili nie z_porušiteľného semena, ale z_neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným. {v}24{/v}Lebo

každé telo je ako tráva

a všetka jeho sláva ako kvet trávy.

Tráva uschne, kvet odpadne,

{v}25{/v}ale Pánovo slovo trvá naveky.

A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo.

{v}2,1{/v}Odložte teda všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie {v}2{/v}a ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, {v}3{/v}keď ste okúsili, aký dobrý je Pán. {v}4{/v}Prichádzajte k_nemu, k_živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, {v}5{/v}a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. {v}6{/v}Preto je v_Písme:

„Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny;

kto v_neho verí, nebude zahanbený.“

{v}7{/v}Vám teda, ktorí veríte, je na česť; pre tých však, čo neveria:

„Kameň, čo stavitelia zavrhli,

sa stal kameňom uholným“,

{v}8{/v}„kameňom úrazu a skalou pohoršenia.“ Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení.

{v}9{/v}Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z_tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. {v}10{/v}Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Pt 2, 5. 9{/r}

Dajte sa vbudovať ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, {*} Aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Aleluja.

Vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo. {*} Aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Aleluja.

Z_Rečí svätého Anastáza Antiochijského

(Oratio 4, 1-2: PG 89, 1347-1349)

{p}

Kristus mal trpieť, a tak vojsť do svojej slávy

Keď Kristus svojimi slovami a skutkami ukázal, že je pravý Boh a Pán všetkého, šiel do Jeruzalema a hovoril svojim učeníkom: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný pohanom, veľkňazom a zákonníkom, aby ho zbičovali, vysmiali a ukrižovali.“{n}porov. {r}Mt 20,18-19{/r}{/n} Čo hovoril, súhlasilo s_predpoveďami prorokov; oni predpovedali, že jeho odchod sa mal uskutočniť v_Jeruzaleme{n}porov. {r}Lk 9,31{/r}{/n}. Sväté písmo od začiatku predpovedalo Kristovu smrť a utrpenie pred smrťou; predpovedá aj to, čo sa po smrti stalo s_jeho mŕtvym telom, a tiež, že ten, ktorému sa toto stalo, je Boh, nemôže trpieť a je nesmrteľný. Veď iba preto, že bol Bohom a že sa naozaj vtelil, môžeme právom a spravodlivo vyznávať oboje: že trpel a že trpieť nemôže, aj to, prečo prišlo Božie Slovo trpieť, hoci ináč trpieť nemohlo. Veď bez toho by človek nebol mohol byť spasený. A to vie iba on jediný a tí, ktorým to on zjavil. Lebo on vie o_všetkom, čo je Otcovo, tak ako „Duch skúma hlboké“ tajomstvá{n}porov. {r}1Kor 2,10{/r}; {r}Mt 11,27{/r}{/n}.

Ale Kristus musel trpieť. A vonkoncom nemohol netrpieť, ako to sám potvrdil, keď nazval ťarbavými a nechápavými tých, čo nevedeli, že Kristus mal takto trpieť, a tak vojsť do svojej slávy{n}porov. {r}Lk 24,25{/r}{/n}. Veď prišiel spasiť svoj ľud. Preto opustil slávu, ktorú mal u_Otca prv, ako povstal svet{n}porov. {r}Jn 17,5{/r}{/n}. A táto spása je dokonalosťou, ktorá sa mala dosiahnuť utrpením a pripísať pôvodcovi nášho života, ako učí Pavol, keď hovorí: „On je pôvodca života, zdokonalený utrpením.“{n}porov. {r}Hebr 2,10{/r}{/n} A zdá sa, že skrze kríž sa mu v_prijatom tele vrátila sláva, ktorej sa Jednorodený kvôli nám na krátky čas zriekol. Veď keď svätý Ján vo svojom evanjeliu vysvetľuje, aká je to voda, o_ktorej Spasiteľ povedal, že „z_vnútra toho, kto verí, potečú akoby prúdy“{n}porov. {r}Jn 7,38{/r}{/n}, hovorí: „To povedal o_Duchu Svätom, ktorého mali dostať tí, čo v_neho uveria. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.“{n}{r}Jn 7,39{/r}{/n} Slávou nazýva smrť na kríži{n}porov. {r}Jn 3,14{/r}; {r:Jn}8,28{/r}; {r:Jn}12,32{/r}{/n}. Preto keď sa Pán modlil pred svojou dobrovoľnou smrťou na kríži, prosil Otca, aby ho oslávil slávou, ktorú mal uňho prv, ako bol svet{n}porov. {r}Jn 17,5{/r}{/n}.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Hebr 2, 10{/r}; {r}Zjv 1, 6{/r}; {r}Lk 24, 26{/r}

Patrilo sa, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko, ktorý priviedol mnoho synov do slávy, zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením. {*} Jemu sláva a vláda na veky vekov. Aleluja.

Mesiáš mal trpieť, a tak vojsť do svojej slávy. {*} Jemu sláva a vláda na veky vekov. Aleluja.

Streda Ant. 1 Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký. Aleluja. Ant. 2 Plodmi svojich diel, Pane, sýtiš zem. Aleluja. Ant. 3 Pánova chvála nech trvá naveky. Aleluja.

Boh aj Pána vzkriesil. Aleluja.

A vzkriesi aj nás svojou mocou. Aleluja.

Z_Prvého listu svätého apoštola Petra

{r:1Pt}2, 11-25{/r}

{p}

Kresťania sú vo svete cudzincami a pútnikmi

{v}11{/v}Milovaní, prosím vás ako cudzincov a pútnikov: zdŕžajte sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. {v}12{/v}Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby videli vaše dobré skutky a v_deň navštívenia oslavovali Boha práve za to, z_čoho vás osočujú ako zločincov.

{v}13{/v}Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu, {v}14{/v}alebo miestodržiteľom ako tým, ktorých on posiela trestať zločincov a chváliť dobrých. {v}15{/v}Lebo to je Božia vôľa, aby ste robili dobre, a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí, {v}16{/v}ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby, ale ako Boží služobníci.

{v}17{/v}Všetkých si ctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte.

{v}18{/v}Sluhovia, podriaďujte sa so všetkou bázňou pánom, a nielen dobrým a miernym, ale aj zlým. {v}19{/v}Veď je to milosť, keď niekto pre svoje svedomie pred Bohom znáša bolesti a nespravodlivo trpí. {v}20{/v}Lebo aká je to sláva, keď znášate údery po tvári za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom. {v}21{/v}Veď na to ste povolaní; lebo

aj Kristus trpel za vás

a zanechal vám príklad,

aby ste kráčali v_jeho šľapajach.

{v}22{/v}On sa nedopustil hriechu,

ani lesť nebola v_jeho ústach.

{v}23{/v}Keď mu zlorečili, on nezlorečil,

keď trpel, nevyhrážal sa,

to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo.

{v}24{/v}Sám vyniesol naše hriechy

na svojom tele na drevo,

aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť.

Jeho rany vás uzdravili.

{v}25{/v}Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili

k_pastierovi a biskupovi svojich duší.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}1 Pt 2, 21. 24{/r}

Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, {*} Aby ste kráčali v_jeho šľapajach. Aleluja.

Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. {*} Aby ste kráčali v_jeho šľapajach. Aleluja.

Z_Veľkonočnej homílie starovekého autora

(Sermo 35, 6-9: PL 17 [ed. 1879], 696-697)

{p}

Kristus je pôvodca vzkriesenia a života

Keď Pavol uvažuje o_šťastí z_obnovenej spásy, volá: „Ako skrze Adama vstúpila do tohto sveta smrť, tak sa skrze Krista vrátila svetu spása.“{n}porov. {r}Rim 5,12-21{/r}{/n} A ešte: „Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek z_neba, nebeský.“{n}porov. {r}1Kor 15,47{/r}{/n}

A ďalej hovorí: „Ako sme nosili obraz pozemského,“ čiže starého človeka v_hriechu, „tak budeme nosiť aj obraz nebeského“{n}porov. {r}1Kor 15,49{/r}{/n}, to znamená: v_Kristovi sa držme spásy prijatého, vykúpeného, obnoveného a očisteného človeka, lebo ten istý Apoštol hovorí: Kristus je začiatok, čiže pôvodca vzkriesenia a života. Potom sú tí, čo patria Kristovi{n}porov. {r}1Kor 15,23{/r}{/n}, teda [tí], čo žijú čisto podľa jeho príkladu. Oni majú v_jeho vzkriesení bezpečnú nádej, že budú s_ním vlastniť prisľúbenú slávu v_nebi, ako sám Pán v_evanjeliu hovorí: „Kto bude nasledovať mňa, nezahynie, ale prejde zo smrti do života.“{n}porov. {r}Jn 5,24; 8,12{/r}{/n}

Takto je Spasiteľovo umučenie záchranou ľudského života. On dobrovoľne za nás zomrel, aby sme my, čo v_neho veríme, večne žili. On rozhodol na čas stať sa tým, čím sme my, aby sme my, čo sme dostali prisľúbenie jeho večnosti, mohli žiť s_ním večne.

Toto je tá milosť nebeských tajomstiev, toto je veľkonočný dar, vytúžený sviatok roka, počiatok nového stvorenia.

Preto deti zrodené v_oživujúcom kúpeli svätej Cirkvi, znovuzrodené v_detskej jednoduchosti, kričia v_nevinnosti svedomia. Preto čistí otcovia a cudné matky vierou plodia nespočetné nové pokolenie.

Preto pod stromom viery z_lona čistého prameňa žiari krása sviec. Preto sa posväcujú darom nebeskej milosti a živia sa slávnym tajomstvom duchovnej sviatosti.

Preto sa bratské spoločenstvo jediného ľudu, odchované v_lone svätej Cirkvi, klania podstate jediného božstva a mocnému menu troch osôb a s_prorokom spieva žalm výročnej slávnosti: „Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z_neho.“{n}{r}Ž 118,24{/r}{/n}

Aký deň, pýtam sa? Ten, ktorý dáva vznik životu, počiatok svetlu, pôvodca svetla, čiže sám Pán Ježiš Kristus, ktorý hovorí o_sebe: „Ja som deň; kto chodí vo dne, nepotkne sa.“{n}porov. {r}Jn 8,12; 11,9{/r}{/n} To znamená: Kto nasleduje Krista vo všetkom, dostane sa v_jeho šľapajach až k_trónu večného svetla; ako sa on sám modlil za nás k_Otcovi, kým bol ešte v_tele: „Otče, chcem, aby aj tí, čo uverili vo mňa, boli tam, kde som ja; aby aj oni ostávali v_nás, ako ty vo mne a ja v_tebe.“{n}porov. {r}Jn 17,24.21{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Kor 15, 47. 49. 48{/r}

Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek z_neba. {*} A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského. Aleluja.

Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. {*} A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského. Aleluja.

Štvrtok Ant. 1 Teraz nech hovorí Izrael: Jeho milosrdenstvo trvá naveky. Aleluja. Ant. 2 Pán sa mi stal záchrancom. Aleluja. Ant. 3 To sa stalo na pokyn Pána; vec v_našich očiach obdivuhodná. Aleluja.

Z_tvojho zmŕtvychvstania, Kriste. Aleluja.

Raduje sa nebo i_zem. Aleluja.

Z_Prvého listu svätého apoštola Petra

{r:1Pt}3, 1-17{/r}

{p}

Nasledovanie Krista

{v}1{/v}Ženy nech sa podriaďujú svojim mužom, aby aj tých, čo neveria slovu, bez slova získal život ich žien, {v}2{/v}keď uvidia váš čistý život v_bázni. {v}3{/v}Vaša ozdoba nech nie je vonkajšia: zapletené vlasy, navešané zlato, preobliekanie šiat, {v}4{/v}ale človek skrytý v_srdci a čo je neporušiteľné: tichý a pokojný duch; to je vzácne pred Bohom. {v}5{/v}Tak sa kedysi ozdobovali aj sväté ženy, ktoré dúfali v_Boha a podriaďovali sa svojim mužom; {v}6{/v}ako Sára poslúchala Abraháma a volala ho pánom. Vy ste jej dcérami, ak robíte dobré a nebojíte sa nijakého zastrašovania.

{v}7{/v}Rovnako aj vy, muži, žite s_nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v_modlitbách.

{v}8{/v}Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní! {v}9{/v}Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.

{v}10{/v}„Veď kto chce milovať život

a vidieť dobré dni,

nech zdržiava svoj jazyk od zlého

a svoje pery od reči úlisnej.

{v}11{/v}Nech sa vyhýba zlu a robí dobre,

nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.

{v}12{/v}Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých

a k_ich prosbám sa nakláňa jeho sluch;

ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo.

{v}13{/v}Ktože vám uškodí, ak budete horliví v_dobrom?! {v}14{/v}Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa, {v}15{/v}ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. {v}16{/v}Robte to však skromne, s_bázňou a s_dobrým svedomím, aby sa tí, čo tupia váš dobrý život v_Kristovi, zahanbili práve v_tom, z_čoho vás osočujú. {v}17{/v}Lebo je lepšie trpieť za dobré skutky, ak je to Božia vôľa, ako za zlé.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Lk 6, 22. 23{/r}; {r}1 Pt 3, 14{/r}

Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. {*} Radujte sa v_ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v_nebi. Aleluja.

Ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. {*} Radujte sa v_ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v_nebi. Aleluja.

Z_Jeruzalemských katechéz

(Cat. 20, Mystagogica 2, 4-6: PG 33, 1079-1082)

{p}

Krst, znak Kristovho umučenia

Priviedli vás k_svätému prameňu Božieho krstu ako Krista z_kríža k_neďalekému hrobu.

Každého sa opýtali, či verí v_meno Otca i_Syna i_Ducha Svätého. Zložili ste spasiteľné vyznanie, tri razy ste boli ponorení do vody a opäť ste sa vynorili, a tým ste obrazne, symbolicky naznačili, že Kristus bol tri dni pochovaný.

Lebo ako náš Spasiteľ pobudol tri dni a tri noci v_útrobách zeme{n}porov. {r}Mt 12,40{/r}{/n}, tak ste aj vy prvým vynorením napodobnili Kristov prvý deň v_zemi a ponorením noc. Veď ako ten, kto sa nachádza v_noci, nevidí nič, a ten, kto vo dne, pohybuje sa vo svetle; tak ste ani vy pri ponorení nič nevideli ako v_noci, pri vynorení ste boli zasa ako vo dne. V_tej istej chvíli ste zomreli aj ste sa narodili a tá spasiteľná voda sa vám stala hrobom aj matkou.

A to, čo Šalamún povedal v_inej súvislosti, veľmi dobre sa hodí aj na vás. On povedal: „Je čas rodiť a čas zomrieť.“{n}{r}Kaz 3,2{/r}{/n} Ale o_vás to platí obrátene: Je čas zomrieť a čas narodiť sa. Jeden čas, a spôsobuje oboje, takže chvíľa vašej smrti je súčasne chvíľou vášho narodenia.

Aký nový, neslýchaný poriadok vecí! Ani sme naozaj nezomreli, ani sme naozaj neboli pochovaní, ani naozaj ukrižovaní – a vstali sme z_mŕtvych. Napodobenie týchto skutočností je vyjadrené len obrazom, a predsa sa tu naozaj zrodila spása.

Kristus bol naozaj ukrižovaný, naozaj pochovaný a naozaj vstal z_mŕtvych. A toto všetko sme my dostali z_milosti, aby sme sa napodobovaním stali účastnými na jeho utrpeniach a naozaj dosiahli spásu.

Aká to nesmierna láska k_ľuďom! Kristus si dal klincami prebiť nepoškvrnené nohy a ruky a znášal bolesť; a mne, čo som nepoznal bolesť ani námahu, dáva účasťou na svojich bolestiach spásu.

Nech si teda nik nemyslí, že krst ostáva iba pri odpustení hriechov a milosti adoptívneho synovstva ako Jánov krst, ktorý prinášal iba odpustenie hriechov. Veď presne vieme, že ak očisťuje od hriechov a udeľuje dar Ducha Svätého, je aj obrazom a vyjadrením Kristovho umučenia. Preto aj Pavol skoro vykríkol: „Neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v_Kristovi Ježišovi, v_jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s_ním boli pochovaní v_smrť.“{n}{r}Rim 6,3-4{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Zjv 7, 9{/r}

Toto sú mladé baránky, ktoré ohlasujú: Aleluja; práve prišli k_prameňom {*} A sú plní jasu. Aleluja.

Pred Baránkom sú oblečení do bieleho rúcha a v_rukách majú palmy. {*} A sú plní jasu. Aleluja.

Piatok Ant. 1 Oslavujte Pána; on jediný koná veľké zázraky. Aleluja. Ant. 2 Pán vyviedol Izraela z_Egypta; jeho milosrdenstvo je večné. Aleluja. Ant. 3 Pán nás oslobodil od našich nepriateľov. Aleluja.

Boh nás znovuzrodil pre živú nádej. Aleluja.

Vzkriesením Ježiša Krista z_mŕtvych. Aleluja.

Z_Prvého listu svätého apoštola Petra

{r:1Pt}3, 18 – 4, 11{/r}

{p}

Očakávanie Pánovho príchodu

Milovaní, {v}3,18{/v}Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k_Bohu. Bol usmrtený v_tele, ale Duchom oživený. {v}19{/v}V_ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. {v}20{/v}Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v_ktorom sa zachránili z_vody len niekoľkí, spolu osem ľudí. {v}21{/v}To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u_Boha čisté svedomie pre zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, {v}22{/v}ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily.

{v}4,1{/v}Keď teda Kristus trpel v_tele, aj vy sa vyzbrojte tým istým zmýšľaním. Lebo ten, kto trpel v_tele, skoncoval s_hriechom, {v}2{/v}aby zostávajúci čas v_tele nežil ľudským žiadostivostiam, ale Božej vôli. {v}3{/v}Dosť bolo času, čo ste predtým strávili podľa žiadostí pohanov: žili ste vo výstrednostiach, v_náruživostiach, v_opilstve, v_obžerstve, v_pijatikách a v_hanebnom modlárstve. {v}4{/v}Čudujú sa, že sa už s_nimi nevrháte do toho istého prúdu výstredností, a rúhajú sa. {v}5{/v}Avšak vydajú počet tomu, ktorý je pripravený súdiť živých i_mŕtvych. {v}6{/v}Veď preto sa evanjelium zvestovalo aj mŕtvym, aby boli odsúdení podľa ľudí v_tele, a žili podľa Boha v_Duchu.

{v}7{/v}Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách. {v}8{/v}A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k_druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov. {v}9{/v}Buďte vospolne pohostinní, bez šomrania. {v}10{/v}Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. {v}11{/v}Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži, tak len z_moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}1 Pt 3, 18. 22{/r}

Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k_Bohu. {*} Bol usmrtený v_tele, ale Duchom oživený. Aleluja.

Je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily. {*} Bol usmrtený v_tele, ale Duchom oživený. Aleluja.

Z_Jeruzalemských katechéz

(Cat. 21, Mystagogica 3, 1-3: PG 33, 1087-1091)

{p}

Pomazanie Duchom Svätým

Vy, čo ste pokrstení v_Kristovi a obliekli ste si Krista{n}porov. {r}Gal 3,27{/r}{/n}, stali ste sa podobnými Božiemu Synovi{n}porov. {r}Rim 8,29{/r}{/n}. Veď Boh, ktorý nás predurčil, aby sme boli jeho adoptovanými deťmi{n}porov. {r}Ef 1,5{/r}{/n}, pripodobnil nás Kristovmu oslávenému telu{n}porov. {r}Flp 3,21{/r}{/n}. Stali ste sa teda účastníkmi Krista, Pomazaného, a nie neprávom sa voláte pomazaní; aj o_vás povedal Boh: „Netýkajte sa mojich pomazaných.“{n}{r}Ž 105,15{/r}{/n}

Pomazanými ste sa stali, keď ste dostali znak Ducha Svätého. A keďže ste Kristovými obrazmi, všetko sa stalo aj s_vami obrazne. Aj on bol obmytý v_rieke Jordán, posväcujúcou mocou svojho božstva sa dotkol prameňov vôd a keď z_nich vystúpil, zostúpil na neho sám Svätý Duch: Podobný spočinul na Podobnom.

Podobne ste aj vy vystúpili z_prameňa svätých vôd a dostali ste pomazanie ako znak Toho, ktorým bol pomazaný Kristus, čiže Ducha Svätého. O_ňom aj blahoslavený Izaiáš povedal, keď v_Pánovej osobe prorokoval: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, poslal ma hlásať evanjelium chudobným.“{n}{r}Iz 61,1{/r}{/n}

Lebo Krista nepomazali ľudia olejom, čiže hmotným pomazaním, ale Otec ho vopred ustanovil za záchrancu celého sveta a pomazal ho Duchom Svätým, ako hovorí Peter: „Ježiša z_Nazareta, ktorého Boh pomazal Duchom Svätým.“{n}{r}Sk 10,38{/r}{/n} A prorok Dávid volal: „Tvoj trón, Bože, trvá naveky a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti. Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť, preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti viac ako tvojich druhov.“{n}{r}Ž 45,7-8{/r}{/n}

On bol pomazaný duchovným olejom radosti, čiže Duchom Svätým. Olejom radosti sa volá preto, že iba on je pôvodcom duchovnej radosti. No vy ste boli pomazaní olejom, čím ste sa stali Kristovými účastníkmi a druhmi.

Ale daj pozor, aby si si nemyslel, že je to olej jednoduchý a obyčajný. Tento svätý olej po vzývaní už nie je jednoduchý ani, ako vravia, obyčajný olej, ale dar Krista a Ducha Svätého, veď prítomnosťou jeho božstva sa stal účinným. Ním sa symbolicky maže tvoje čelo a všetky zmysly. A kým sa telo maže viditeľným olejom, duša sa posväcuje Svätým a životodarným Duchom.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ef 1, 13-14{/r}; {r}2 Kor 1, 21-22{/r}

Vy, čo ste uverili, boli ste označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedičstva {*} Na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy. Aleluja.

Boh nás pomazal, on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do sŕdc závdavok Ducha. {*} Na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy. Aleluja.

Sobota Ant. 1 Veľký si, Pane, a tvoju veľkosť nemožno preskúmať. Aleluja. Ant. 2 Pán oznámil slávu a velebu svojho kráľovstva. Aleluja. Ant. 3 Nech všetko živé velebí tvoje sväté meno naveky. Aleluja.

Boh vzkriesil Krista z_mŕtvych. Aleluja.

Aby sa naša viera a nádej upínali na Boha. Aleluja.

Z_Prvého listu svätého apoštola Petra

{r:1Pt}4, 12 – 5, 14{/r}

{p}

Povzbudenia pre starších a pre veriacich

{v}4,12{/v}Milovaní, nečudujte sa, keď ste v_ohni skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné! {v}13{/v}Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. {v}14{/v}Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo Duch slávy a Boží na vás spočíva. {v}15{/v}Len nech nik z_vás netrpí ako vrah alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. {v}16{/v}Kto však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom.

{v}17{/v}Lebo je čas, aby sa začal súd od Božieho domu. Ale ak sa začne od nás, aký bude koniec tých, čo neveria Božiemu evanjeliu?!

{v}18{/v}„A ak sa spravodlivý ťažko zachráni,

kde sa podeje bezbožný a hriešnik?“

{v}19{/v}Preto aj tí, čo trpia podľa Božej vôle, nech dobrými skutkami odporúčajú svoje duše vernému Stvoriteľovi.

{v}5,1{/v}Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v_budúcnosti zjaviť: {v}2{/v}Paste Božie stádo, ktoré je u_vás; starajte sa oň nie z_prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne, {v}3{/v}nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda. {v}4{/v}A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

{v}5{/v}Podobne vy, mladší, podriaďujte sa starším. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo

Boh pyšným odporuje,

ale pokorným dáva milosť.

{v}6{/v}Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v_určenom čase. {v}7{/v}Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o_vás stará. {v}8{/v}Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. {v}9{/v}Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.

{v}10{/v}A Boh všetkej milosti, ktorý vás v_Kristovi Ježišovi povolal do svojej večnej slávy, on sám vás po krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní. {v}11{/v}Jemu vláda na veky vekov. Amen.

{v}12{/v}Prostredníctvom Silvána, ktorého pokladám za vám verného brata, som vám krátko napísal, aby som vás povzbudil a dosvedčil, že toto je tá pravá Božia milosť; v_nej vytrvajte! {v}13{/v}Pozdravuje vás cirkev, vyvolená ako vy, ktorá je v_Babylone, aj môj syn Marek. {v}14{/v}Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Pokoj vám všetkým, čo ste v_Kristovi.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}1 Pt 4, 13{/r}; {r}Lk 6, 22{/r}

Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, {*} Aby ste sa radovali a plesali vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Aleluja.

Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť pre Syna človeka. {*} Aby ste sa radovali a plesali vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. Aleluja.

Z_Jeruzalemských katechéz

(Cat. 22, Mystagogica 4, 1. 3-6. 9: PG 33, 1098-1106)

{p}

Nebeský chlieb a kalich spásy

„Náš Pán Ježiš Kristus v_tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite, jedzte; toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky a povedal: Vezmite, pite; toto je moja krv.“{n}porov. {r}1Kor 11,23-25{/r}{/n} Keď teda on sám vyhlásil a povedal o_chlebe: „Toto je moje telo,“ kto by sa ešte odvážil pochybovať? A keď sám potvrdil a povedal: „Toto je moja krv,“ kto by mohol kedy pochybovať a hovoriť, že to jeho krv nie je?

Preto ich prijímajme s_hlbokým presvedčením, že je to Kristovo telo a krv. Lebo v_podobe chleba sa ti dáva telo a v_podobe vína sa ti dáva krv, aby si prijímal Kristovo telo a krv a mal s_ním spoločné telo a spoločnú krv. Takto sa stávame aj nositeľmi Krista, keď naše údy preniká jeho telo a krv. A tak sa podľa svätého Petra stávame účastnými na božskej prirodzenosti{n}porov. {r}2Pt 1,4{/r}{/n}.

Kedysi Kristus v_rozhovore so Židmi povedal: „Ak nebudete jesť moje telo a piť moju krv, nebudete mať v_sebe život.“{n}{r}Jn 6,53{/r}{/n} Ale oni nechápali duchovne, čo povedal, urazili sa a odišli od neho v_presvedčení, že ich nabáda jesť ľudské mäso.

Aj v_starej zmluve boli obetné chleby{n}porov. {r}Nm 4,7{/r}{/n}; ale ony patrili k_Starému zákonu, a tak zanikli. V_Novom zákone je nebeský chlieb a spasiteľný kalich, ktoré posväcujú dušu i_telo. Lebo ako chlieb zodpovedá telu, tak je Slovo primerané duši.

Preto sa nedívaj na eucharistický chlieb a víno ako na jednoduché a obyčajné veci. Veď je to podľa Pánovho uistenia Kristovo telo a krv. Lebo aj keby ti to tak nahovárali zmysly, viera ti dáva pevnú istotu.

Viera ťa poučuje a uisťuje, že to, čo vyzerá ako chlieb, chlebom nie je, aj keď má takú chuť, ale je to Kristovo telo. A čo vyzerá ako víno, vínom nie je, aj keď má takú chuť, ale je to Kristova krv. A Dávid o_tom už dávno hovoril v_žalmoch: „Chlieb dáva silu srdcu človeka a olej rozjasňuje jeho tvár.“{n}porov. {r}Ž 104,15{/r}{/n} Posilňuj si srdce tým, že budeš prijímať tento chlieb ako duchovný pokrm, a rozjasňuj si tvár duše.

Kiež ti čisté svedomie vyrovnáva tvár, aby si ako v_zrkadle hľadel na Pánovu slávu a kráčal zo slávy do slávy{n}porov. {r}2Kor 3,18{/r}{/n} v_Kristovi Ježišovi, našom Pánovi; jemu česť, moc a sláva na veky vekov. Amen.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Lk 22, 19{/r}; {r}Ex 12, 27{/r}

Ježiš vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás; {*} Toto robte na moju pamiatku. Aleluja.

Keď sa vás vaši synovia spýtajú: Čo znamená tento obrad?, poviete im: To je obetovanie veľkonočného baránka Pánovi. {*} Toto robte na moju pamiatku. Aleluja.

NEDEĽA VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE (2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA) Ant. 1 Ja som, ktorý som; neradím sa s_bezbožnými, ale v_zákone Pánovom mám záľubu. Aleluja. Ant. 2 Žiadal som svojho Otca a dal mi do dedičstva národy. Aleluja. Ant. 3 Ja som sa uložil na odpočinok a usnul som; prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje. Aleluja.

Učeníci sa zaradovali. Aleluja.

Keď videli Pána. Aleluja.

Z_Listu svätého apoštola Pavla Kolosanom

{r:Kol}3, 1-17{/r}

{p}

Nový život

Bratia, {v}1{/v}ak ste s_Kristom vstali z_mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! {v}2{/v}Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! {v}3{/v}Veď ste zomreli a váš život je s_Kristom ukrytý v_Bohu. {v}4{/v}A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s_ním v_sláve.

{v}5{/v}Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba! {v}6{/v}Pre takéto veci prichádza Boží hnev na odbojných synov. {v}7{/v}Kedysi ste aj vy boli takí, keď ste v_nich žili. {v}8{/v}Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i_mrzké reči zo svojich úst. {v}9{/v}Neluhajte si navzájom vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s_jeho skutkami {v}10{/v}a obliekli ste si nového, toho, čo sa obnovuje, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. {v}11{/v}Potom už niet Gréka ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus.

{v}12{/v}Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. {v}13{/v}Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy! {v}14{/v}Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! {v}15{/v}A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v_jednom tele. A buďte vďační!

{v}16{/v}Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. {v}17{/v}A všetko, čo hovoríte alebo konáte, všetko robte v_mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Kol 3, 1. 2. 3{/r}

Ak ste s_Kristom vstali z_mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. {*} Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Aleluja.

Veď ste zomreli a váš život je s_Kristom ukrytý v_Bohu. {*} Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Aleluja.

Z_Rečí svätého biskupa Augustína

(Sermo 8 in octava Paschæ 1, 4: PL 46, 838. 841)

{p}

Nové stvorenie v_Kristovi

Prihováram sa vám, novorodeniatka, maličkí v_Kristovi, nové potomstvo Cirkvi, Otcova milosť, Matkina plodnosť, sväté výhonky, mladý roj, kvety našej cti a ovocie našej námahy, moja radosť a koruna, vy všetci, čo pevne stojíte v_Pánovi{n}porov. {r}Flp 4,1{/r}{/n}.

Prihováram sa vám slovami Apoštola: „Oblečte si Pána Ježiša Krista; a o_telo sa nestarajte podľa jeho žiadostí“{n}{r}Rim 13,14{/r}{/n}, aby ste si aj životom obliekali toho, ktorého ste si obliekli sviatosťou. „Lebo všetci, čo ste pokrstení v_Kristovi, Krista ste si obliekli. Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v_Kristovi Ježišovi.“{n}{r}Gal 3,27-28{/r}{/n}

Vlastná sila sviatosti je v_tomto: je to sviatosť nového života, ktorý sa začína v_tomto čase odpustením všetkých minulých hriechov, ale zavŕši sa vo vzkriesení mŕtvych. „Lebo krstom ste s_Kristom boli pochovaní v_smrť, aby ste tak, ako Kristus vstal z_mŕtvych, aj vy žili novým životom.“{n}porov. {r}Rim 6,4{/r}{/n}

No teraz, kým ste doma v_tomto smrteľnom tele vzdialení od Pána, žijete vo viere{n}porov. {r}2Kor 5,6{/r}{/n}. Ale ten, ku ktorému sa obraciate, stal sa pre vás bezpečnou cestou{n}porov. {r}Jn 14,6{/r}{/n}; Kristus Ježiš ako človek, čím sa neváhal stať kvôli nám. Veď on vyhradil nesmiernu dobrotu bohabojným a chce ju sprístupniť a preukázať tým, čo v_neho dúfajú, keď raz aj dostaneme to, čo sme teraz prijali v_nádeji.

Dnes je ôsmy deň od vášho narodenia. Dnes sa vo vás dokončuje pečať viery, čo sa u_dávnych otcov dialo pri obriezke tela na ôsmy deň po narodení. Preto si aj sám Pán zmŕtvychvstaním vyzliekol smrteľné telo a vstal v_tele, ktoré síce nebolo iné, ale už nesmrteľné, a svojím zmŕtvychvstaním označil Pánov deň, čo je tretí deň po jeho umučení, ale v_počítaní dní po sobote ôsmy a tým aj prvý.

Aj vy máte účasť na tom istom tajomstve, nie síce v_plnej skutočnosti, ale v_bezpečnej nádeji, lebo ste dostali závdavok Ducha. Preto „ak ste s_Kristom vstali z_mŕtvych, myslite na to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Hľadajte, čo je hore, nie to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s_Kristom ukrytý v_Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s_ním v_sláve.“{n}{r}Kol 3,1-4{/r}{/n}

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Kol 3, 3-4{/r}; {r}Rim 6, 11{/r}

Zomreli ste a váš život je s_Kristom ukrytý v_Bohu. {*} A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s_ním v_sláve. Aleluja.

Zmýšľajte o_sebe, že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v_Kristovi Ježišovi. {*} A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s_ním v_sláve. Aleluja.