NA VÝROČIE POSVIACKY CHRÁMU

Posvätné čítanie

HYMNUS

Vševládny Kriste, milostivý Pane,

prosebné hlasy zaznievajú v_chráme,

požehnaj toho, kto doň vo výročí

nábožne vkročí.

Hľa, tuto je sieň najvyššieho Kráľa,

tu brána nebies jasná, otvorená

pre všetkých, ktorí idú z_kraja strastí

do večnej vlasti.

To sväté miesto pojme tvoju čeľaď

a vo sviatostiach všetkých obohatí,

od svojho stola k_tebe pošle hostí

do blaženosti.

Nuž prosíme ťa, Bože, prívetivo

vyhovej prosbám svojich služobníkov,

čo v_poklone tu slávia, plní plamu,

posviacku chrámu.

Spoločnou chválou velebíme Otca

aj teba, Kriste, milý, večný Kráľu,

aj Ducha; nech k_vám každá myseľ vzlieta

z_okruhu sveta. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré. Aleluja. Žalm 24

Ant. 2 Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov. Aleluja. Žalm 84

Ant. 3 Slávne veci sa hovoria o_tebe, mesto Božie. Aleluja. Žalm 87

Vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. Aleluja.

Tvoje meno budem oslavovať, Pane. Aleluja.

Vo Veľkonočnom, adventnom a vianočnom období:

Z_Knihy zjavenia svätého apoštola Jána

{r:Zjv}21, 9-27{/r}

{p}

Vízia nebeského Jeruzalema, Baránkovej nevesty

{v}9{/v}Prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš naplnených poslednými siedmimi ranami, a povedal mi: „Poď, ukážem ti nevestu, Baránkovu manželku!“ {v}10{/v}A v_duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z_neba od Boha {v}11{/v}ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby krištáľovo čistému kameňu jaspisu. {v}12{/v}Malo veľké a vysoké hradby. Malo dvanásť brán a na bránach dvanásť anjelov a napísané mená dvanástich kmeňov synov Izraela. {v}13{/v}Tri brány boli od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu. {v}14{/v}Hradby mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov.

{v}15{/v}Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny na premeranie mesta, jeho brán a jeho hradieb. {v}16{/v}Mesto je postavené do štvorca: jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo dvanásťtisíc stadií. Jeho dĺžka, šírka i_výška sú rovnaké. {v}17{/v}Zmeral aj jeho hradby; mali stoštyridsaťštyri lakťov podľa ľudskej miery, ktorú anjel mal. {v}18{/v}Jeho hradby boli postavené z_jaspisu a mesto samo bolo z_rýdzeho zlata podobného čistému sklu. {v}19{/v}Základné kamene hradieb mesta boli ozdobené všelijakými drahými kameňmi: prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, {v}20{/v}piaty sardonyx, šiesty sardion, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametyst. {v}21{/v}Dvanásť brán je dvanásť perál; každá brána bola z_jednej perly. A námestie mesta bolo z_rýdzeho zlata, takého ako priezračné sklo.

{v}22{/v}Ale chrám som v_ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh, a Baránok. {v}23{/v}A mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je Baránok. {v}24{/v}V_jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň prinesú svoju slávu. {v}25{/v}Jeho brány sa cez deň nezavrú a noci tam nebude. {v}26{/v}A budú doň prinášať slávu a bohatstvo národov. {v}27{/v}Ale nič poškvrnené, nik, kto sa dopúšťa ohavnosti a lži, doň nevojde, iba tí, čo sú zapísaní v_Baránkovej knihe života.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Zjv 21, 21{/r}; {r}Tob 13, 21. 22. 13{/r}

Tvoje námestia, Jeruzalem, sú dláždené rýdzim zlatom, v_tebe sa spievajú piesne radostné. {*} A vo všetkých tvojich štvrtiach všetci spievajú: Aleluja.

Zažiariš jasným svetlom a všetky končiny zeme budú sa koriť pred tebou. {*} A vo všetkých tvojich štvrtiach všetci spievajú: Aleluja.

V_Cezročnom období:

Z_Prvého listu svätého apoštola Petra

{r:1Pt}2, 1-17{/r}

{p}

Dajte sa vbudovať ako živé kamene

Milovaní, {v}1{/v}odložte všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie {v}2{/v}a ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, {v}3{/v}keď ste okúsili, aký dobrý je Pán. {v}4{/v}Prichádzajte k_nemu, k_živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny, {v}5{/v}a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. {v}6{/v}Preto je v_Písme:

„Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny;

kto v_neho verí, nebude zahanbený.“

{v}7{/v}Vám teda, ktorí veríte, je na česť; pre tých však, čo neveria:

„Kameň, čo stavitelia zavrhli,

sa stal kameňom uholným“,

{v}8{/v}„kameňom úrazu a skalou pohoršenia.“ Oni naň narážajú, lebo neveria slovu. A na to sú aj určení.

{v}9{/v}Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z_tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. {v}10{/v}Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.

{v}11{/v}Milovaní, prosím vás ako cudzincov a pútnikov: zdŕžajte sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. {v}12{/v}Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby videli vaše dobré skutky a v_deň navštívenia oslavovali Boha práve za to, z_čoho vás osočujú ako zločincov.

{v}13{/v}Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu, {v}14{/v}alebo miestodržiteľom ako tým, ktorých on posiela trestať zločincov a chváliť dobrých. {v}15{/v}Lebo to je Božia vôľa, aby ste robili dobre, a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí, {v}16{/v}ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby, ale ako Boží služobníci.

{v}17{/v}Všetkých si ctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Tob 13, 16{/r}; {r}Zjv 21, 19-21{/r}

Všetky tvoje hradby sú zo vzácnych kameňov {*} A veže Jeruzalema postavia z_perál.

Brány Jeruzalema budú zo zafíru a smaragdu a všetky obruby jeho múrov z_drahokamov. {*} A veže Jeruzalema postavia z_perál.

V_Pôstnom období:

Z_Prvej knihy Kráľov

{r:1Kr}8, 1-4. 10-13. 22-30{/r}

{p}

Posviacka chrámu

{v}1{/v}Šalamún zhromaždil v_Jeruzaleme starších Izraela – všetkých náčelníkov kmeňov a vodcov izraelských rodov_–, aby preniesli archu Pánovej zmluvy z_Dávidovho mesta, teda zo Siona. {v}2{/v}A v_mesiaci Etanim, to je siedmy mesiac, sa vo sviatok ku kráľovi Šalamúnovi zhromaždil celý Izrael. {v}3{/v}Prišli všetci starší Izraela, kňazi vzali archu {v}4{/v}a vyniesli Pánovu archu, stan zhromaždenia a všetko posvätné náčinie, ktoré bolo v_stane; niesli to kňazi a leviti.

{v}10{/v}Keď kňazi vyšli zo svätyne, Pánov dom naplnil oblak {v}11{/v}a kňazi nemohli pre oblak zostať v_službe; lebo Pánov dom naplnila Pánova sláva. {v}12{/v}Vtedy Šalamún povedal:

„Pán povedal, že bude bývať v_oblaku.

{v}13{/v}Ja som postavil dom, aby si v_ňom býval,

najpevnejší trón pre teba naveky.“

{v}22{/v}Šalamún si pred očami celého izraelského spoločenstva stal pred Pánov oltár, vystrel ruky k_nebu {v}23{/v}a povedal: „Pane, Bože Izraela, tebe niet podobného Boha ani hore na nebi, ani dolu na zemi, lebo ty zachovávaš zmluvu a milosrdenstvo so svojimi služobníkmi, ktorí celým svojím srdcom kráčajú pred tebou. {v}24{/v}Ty si zachoval svojmu služobníkovi, môjmu otcovi Dávidovi, čo si mu prisľúbil: ústami si hovoril a rukami uskutočnil, ako dokazuje tento deň. {v}25{/v}Teraz teda, Pane, Bože Izraela, zachovaj svojmu služobníkovi, môjmu otcovi Dávidovi, čo si mu prisľúbil, keď si povedal: ‚Neodstránim spred svojej tváre tvojho potomka, ktorý bude sedieť na tróne Izraela, pravda, ak budú tvoji synovia zachovávať svoju cestu a budú kráčať predo mnou, ako si ty kráčal pred mojou tvárou.‘ {v}26{/v}A teraz, Pane, Bože Izraela, nech sa uskutočnia tvoje slová, ktoré si povedal svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi. {v}27{/v}Možno si vôbec pomyslieť, že Boh bude bývať na zemi? Veď ak ťa nebesia a nebesia nebies pojať nemôžu, o_koľko menej potom tento dom, ktorý som postavil?! {v}28{/v}Ale zhliadni na modlitbu svojho služobníka a na jeho prosby, Pane, Bože môj; počuj volanie a modlitbu, ktorú ti dnes tvoj služobník prednáša, {v}29{/v}aby boli tvoje oči v_noci i_vo dne otvorené nad týmto domom, nad miestom, o_ktorom si povedal: ‚Tam bude moje meno,‘ aby si vypočul modlitbu, keď sa bude tvoj služobník modliť na tomto mieste: {v}30{/v}aby si vypočul prosbu svojho služobníka a svojho ľudu Izraela, kedykoľvek sa budú modliť na tomto mieste. Ty vypočuješ vo svojom príbytku v_nebi; a keď vypočuješ, budeš milostivý.“

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Mt 18, 19-20{/r}; {r}2 Krn 7, 15{/r}

Ak budú dvaja z_vás na zemi jednomyseľne prosiť o_čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. {*} Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v_mojom mene, tam som ja medzi nimi.

Moje oči budú otvorené a moje uši pozorné k_modlitbe na tomto mieste. {*} Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v_mojom mene, tam som ja medzi nimi.

Z_Homílií kňaza Origena o_Jozuem, Nunovom synovi

(Homilia 9, 1-2: SCh 71, 244-246 = PG 12, 871-872)

{p}

Sme vbudovaní ako živé kamene do Božieho domu a oltára

Všetci, čo veríme v_Krista Ježiša, sme nazvaní „živými kameňmi“ podľa výroku Písma: „Aj vy, ako živé kamene dajte sa vbudovať do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista.“{n}porov. {r}1Pt 2,5{/r}{/n}

A ako na hmotnej stavbe hľadíme mohutnejšie a pevnejšie kamene položiť ako prvé do základov, aby sme na ne mohli spokojne uložiť ťarchu celej budovy, tak musíš pochopiť, že aj zo živých kameňov sú niektoré v_základoch tejto duchovnej budovy. A kto je to položený v_základoch? „Apoštoli a proroci.“ Tak vraví Pavol, keď učí: „Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš, náš Pán.“{n}porov. {r}Ef 2,20{/r}{/n}

Ale aby si sa, milý poslucháč, vhodnejšie pripravil na zabudovanie do tejto stavby a bol jedným z_kameňov blízko základu, všimni si, že aj sám Kristus je základom budovy, ktorú tu opisujeme. Lebo apoštol Pavol hovorí: „Nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený – a je ním Ježiš Kristus.“{n}{r}1Kor 3,11{/r}{/n} Preto sú blažení tí, čo postavili duchovné a sväté budovy na tento vznešený základ.

Ale v_tejto budove chrámu je potrebný aj oltár. A ja si myslím, že každý z_vás, „živých kameňov“, kto je schopný aj ochotný modliť sa, a tak vo dne a v_noci obetovať Bohu verejné modlitby a prinášať žertvy ďakovných slávností, patrí k_tým, z_ktorých si Ježiš stavia oltár.

A všimni si, akú slávu majú kamene oltára: totiž „ako zákonodarca Mojžiš rozkázal postaviť oltár z_neporušených kameňov, ktorých sa železo nedotklo“{n}porov. {r}Joz 8,31{/r}; {r}Dt 27,5{/r}{/n}. Kto sú tie neporušené kamene? Takýmito neporušenými kameňmi mohli byť svätí apoštoli, lebo všetci spoločne stavali jeden oltár tým, že boli jednomyseľní a svorní. Veď všetci o_nich hovoria, že sa spolu jednomyseľne modlili a, otvoriac ústa, hovorili: „Pane, ty poznáš srdcia všetkých.“{n}{r}Sk 1,24{/r}{/n}

Teda tí, čo sa vedeli jednomyseľne, jedným hlasom a jedným duchom modliť, iste boli hodni a schopní spoločne vytvoriť jeden oltár, na ktorom mohol Ježiš priniesť Otcovi obetu.

Vynaložme teda aj my všetky sily a hovorme jednomyseľne, zmýšľajme rovnako, nerobme nič škriepne ani pre márnu slávu, ale ostaňme jednotní a svorní; potom sa hádam budeme môcť aj my stať oltárnymi kameňmi.

{p}

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Iz 2, 2. 3{/r}; {r}Ž 126, 6{/r}

Pánov dom bude stáť pevne na temene hôr a bude vyčnievať nad pahorky. {*} Budú k_nemu prúdiť všetky národy a povedia: Sláva ti, Pane.

Keď sa vrátia, vrátia sa s_jasotom a svoje snopy prinesú. {*} Budú k_nemu prúdiť všetky národy a povedia: Sláva ti, Pane.

Alebo iné:

Z_Rečí svätého biskupa Augustína

(Sermo 336, 1. 6: PL 38 [edit. 1861], 1471-1472. 1475)

{p}

Stavba a posvätenie Božieho domu v_nás

Zišli sme sa na slávnosť posviacky tohto domu modlitby. Toto je teda dom našich modlitieb a my sami sme dom Boží. Ako dom Boží sa v_tomto živote budujeme a na jeho konci ho posvätíme. Výstavba, budovanie, to je námaha, posviacka je plesanie.

Čo sa dialo tu, keď rástol tento chrám, to sa deje teraz, keď sa schádzajú veriaci v_Krista. Keď uveria, to akoby v_horských lesoch stínali stromy a lámali kameň; keď sa dávajú poúčať vo viere, krstiť a viesť, akoby ich opracúvali, kresali a vyrovnávali ruky remeselníkov a umelcov.

Ale Pánov dom vytvoria, až keď ich spojí láska. Sem by nik nevstúpil, keby tieto brvná a kamene nesúviseli v_presnom poriadku jedno s_druhým, keby sa pokojamilovne nespájali, keby sa, vzájomne súvisiac, istým spôsobom nemilovali. Veď aj ty len vtedy spokojne vojdeš do budovy, keď vidíš, že kamene a brvná dobre súvisia, a keď sa nebojíš, že sa zrútia.

Pretože Kristus Pán chce prísť k_nám a bývať v_nás, povedal ako staviteľ: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali.“{n}{r}Jn 13,34{/r}{/n} Prikázanie vám dávam, to akoby povedal: Boli ste starí, netvorili ste môj dom, ležali ste bezmocne vo vlastných rozvalinách. Milujte sa navzájom, ak sa chcete dostať zo starých ruín.

Všimnite si, moji milí, že takýto dom treba podľa predpovede a prísľubu postaviť na celom svete. Lebo keď stavali po návrate zo zajatia Boží dom, hovorili, ako je v_jednom žalme: „Spievajte Pánovi pieseň novú. Spievaj Pánovi, celá zem!“{n}{r}Ž 96,1{/r}{/n} Tam sa hovorí „novú pieseň“, tu Pán hovorí „nové prikázanie“. Čo iné môže nová pieseň znamenať ako novú lásku? Spievať vie len milujúci. Hlas takéhoto spievajúceho je zápal sväto milujúceho.

Čo teda vidíme v_hmotnej rovine na budove, to sa má duchovne diať v_mysli; čo sa tu dokonale podarilo z_kameňa a dreva, má sa s_pomocou Božej milosti podariť vo vašom tele.

Ponajprv teda vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu, od ktorého je každý dobrý údel a každý dokonalý dar{n}porov. {r}Jak 1,17{/r}{/n}, a s_nadšeným srdcom chváľme jeho dobrotu, že pri stavbe tohto domu modlitby povzbudil aj ducha svojich veriacich, roznietil cit, ponúkol pomoc; tých, čo nechceli, povzbudil, aby chceli, a podporil úsilie dobrej vôle. A tak Boh, ktorý vo svojich „pôsobí aj chcieť, aj konať, čo sa jemu páči“{n}porov. {r}Flp 2,13{/r}{/n}, toto všetko sám aj začal, aj dokončil{n}porov. {r}Flp 1,6{/r}{/n}.

{p}

RESPONZÓRIUM

{r}Ž 84, 2-3. 5{/r}

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov; túži a zmiera moja duša {*} Po nádvoriach Pánových. Aleluja.

Tí, čo bývajú v_tvojom dome, Pane, bez prestania ťa velebia. {*} Po nádvoriach Pánových. Aleluja.

NA VIGÍLIU: Ant. Požehnaný si vo svojom svätom chráme tvojej veleby, ktorý bol postavený na chválu a slávu tvojho mena, Pane. Aleluja.
Evanjelium je zo spoločnej časti na sviatky posvätenia chrámu z_omšového lekcionára.

PRVÉ VEŠPERY

HYMNUS ako na druhé vešpery.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Ulice Jeruzalema sa budú radovať a všetky jeho štvrte budú spievať radostný chválospev: Aleluja.

V_Pôstnom období: Ant. V_Pánovom chráme všetci volajú: Sláva! Žalm 147, 1-11

Ant. 2 Pán upevnil závory tvojich brán a požehnal tvojich synov v_tebe. Aleluja. Žalm 147, 12-20

Ant. 3 V_Božom meste plesajú zástupy svätých a anjeli pred Božím trónom spievajú hymny. Aleluja. Chválospev

Porov. Zjv 19, 1-2. 5-7

V_Pôstnom období: Sláva ti, Pane, skrze Krista v_Cirkvi. Chválospev

Porov. Kol 1, 12-20

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 2, 19-22{/r}

Už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V_ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v_svätý chrám v_Pánovi, v_ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v_Duchu.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Tvojmu domu, Pane, {*} Patrí posvätná úcta.

Tvojmu domu, Pane, {*} Patrí posvätná úcta.

Po všetky časy. {*}

Patrí posvätná úcta.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Tvojmu domu, Pane, {*} Patrí posvätná úcta.

Vo Veľkonočnom období:

Tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta, {*} Aleluja, aleluja.

Tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta, {*} Aleluja, aleluja.

Po všetky časy. {*}

Aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Tešte sa s_Jeruzalemom a večne v_ňom jasajte všetci, čo ho milujete. Aleluja.

PROSBY a modlitba ako na druhé vešpery.

INVITATÓRIUM

Ant. Klaňajme sa Kristovi, Ženíchovi Cirkvi. Aleluja.

Alebo: Poďte, klaňajme sa Kristovi, ktorý miluje Cirkev. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Otec ľuďom poslal Krista

ako kameň do uhla;

pevne spája obe steny,

stavba na ňom utuhla.

Cirkev sa ho drží pevne,

aby prúdom neuhla.

Celé toto sväté mesto,

milé Bohu večnému,

jasá, spieva, chválou horí,

všade šíri ozvenu

i_chválospev a korí sa

Bohu trojjedinému.

Kto ťa v_tomto chráme vzýva,

Bože, tomu milosť daj

a vo svojej veľkej láske

prosebníkov prijímaj,

všetky svoje verné deti

bohato vždy požehnaj.

Všetkých, čo sem s_vierou vojdú,

vyslyš, Bože láskavý,

nech ich tvoja milosť zdobí

a ku svätým postaví,

aby, prejdúc bránou raja,

večný pokoj dostali.

Sláva Bohu najvyššiemu,

česť a chvála Synovi,

moc a úcta Presvätému

Duchu Tešiteľovi,

naveky nech zneje chvála

najvyššiemu Pánovi. Amen.

Ant. 1 Môj dom sa bude volať domom modlitby. Aleluja.

Žalmy a chválospev sú z_nedele prvého týždňa.

Ant. 2 Velebený si, Pane, v_tvojom svätom chráme. Aleluja.

Ant. 3 Chváľte Pána v_zhromaždení svätých. Aleluja.

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 56, 7{/r}

Privediem ich na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v_mojom dome modlitby. Ich žertvy a ich obety mi budú potešením na mojom oltári; veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Veľký je Pán {*} A hoden každej chvály.

Veľký je Pán {*} A hoden každej chvály.

V_meste nášho Boha, na jeho svätom vrchu. {*}

A hoden každej chvály.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Veľký je Pán {*} A hoden každej chvály.

Vo Veľkonočnom období:

Veľký je Pán a hoden každej chvály, {*} Aleluja, aleluja.

Veľký je Pán a hoden každej chvály, {*} Aleluja, aleluja.

V_meste nášho Boha, na jeho svätom vrchu. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Veľký je Pán a hoden každej chvály, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Benediktus: Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím ostať v_tvojom dome. On chytro zišiel a prijal ho s_radosťou do svojho domu. Dnes prišla od Boha spása do tohto domu. Aleluja.

PROSBY

My sme živé kamene, postavené na Kristovi, vyvolenom kameni; prosme všemohúceho Boha za jeho milovanú Cirkev a vyznajme svoju vieru:

Toto je dom Boží a brána do neba.

Otče, nebeský hospodár, očisťuj, ochraňuj a rozširuj svoju vinicu,

aby sa pred tvojou tvárou rozrástla po celej zemi.

Toto je dom Boží a brána do neba.

Večný pastier, ochraňuj a rozmnožuj svoje stádo,

aby sa všetky ovce zhromaždili vedno pri jednom pastierovi, tvojom Synovi.

Toto je dom Boží a brána do neba.

Božský rozsievač, rozsievaj slovo na svojej roli,

aby pre večnú žatvu prinieslo stonásobnú úrodu.

Toto je dom Boží a brána do neba.

Múdry staviteľ, posväcuj svoj dom, svoju Cirkev,

aby sa všetkým javila ako nebeské mesto, nový Jeruzalem a svätá nevesta tvojho Syna.

Toto je dom Boží a brána do neba.

MODLITBA

V_chráme, ktorého výročie posviacky sa slávi:

Bože, z_tvojej dobroty môžeme každoročne sláviť deň posviacky tohto chrámu; vypočuj prosby svojho ľudu a dopraj, aby sa na tomto mieste vždy konala tebe milá služba a na nás hojne zostupovala milosť vykúpenia.

Mimo chrámu, ktorého výročie posviacky sa slávi:

Bože, zo živých a vybraných kameňov si pripravuješ svoj večný príbytok; rozmnož vo svojej Cirkvi ducha milosti, ktorého si jej poslal, aby sa vzrastom tvojho veriaceho ľudu budoval nebeský Jeruzalem.

Alebo:

Bože, ty Cirkev nazývaš svojou nevestou; daj, aby ľud slúžiaci tvojmu menu tebe sa klaňal, teba miloval a nasledoval a pod tvojím vedením dosiahol prisľúbenú nebeskú blaženosť.

DRUHÉ VEŠPERY

HYMNUS

Rajské mesto, Jeruzalem,

šťastný obraz pokoja,

do tvojich stien kvádre v_nebi

žijúce sa zapoja,

jak keď anjeli sa k_svadbe

do sprievodu vystroja.

Zlatá dlažba, hviezdna strecha,

kde má bývať on a ty,

sťa nevesta schádzaš z_neba,

zo svadobnej komnaty,

Pán ťa berie oblečenú

v_ľalie a zamaty.

Plné perál žiaria brány

sprístupnenej svätyne,

žiadnu čnosť a úkon lásky

odmena tu neminie

toho, kto pre meno Krista

žil a trpel nevinne.

Pod údermi, tvrdým brúsom

vyleštené kamene

Staviteľ do múru vkladá,

nazve každý po mene

a v_tej večnej, svätej stavbe

odolajú premene.

Vždy a všade česť a sláva

Bohu, nášmu Pánovi,

moc a chvála Otcu, Synu,

Duchu Tešiteľovi

včuľ i_vo večnosti, keď sa

zem i_nebo obnoví. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pán posvätil svoj stánok: nezachveje sa, veď Boh je v_jeho strede. Aleluja. Žalm 46

Ant. 2 S_radosťou pôjdeme do domu Pánovho. Aleluja. Žalm 122

Ant. 3 Chváľte nášho Boha, všetci jeho svätí. Aleluja. Chválospev

Porov. Zjv 19, 1-2. 5-7

Ant. 3 v_Pôstnom období: Prídu všetky národy a budú sa ti klaňať, Pane. Chválospev

Zjv 15, 3-4

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Zjv 21, 1a. 2-3. 22. 27{/r}

Videl som, ako z_neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi. A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s_nimi.“ Ale chrám som v_ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh, a Baránok. Ale nič poškvrnené, nik, kto sa dopúšťa ohavnosti a lži, doň nevojde, iba tí, čo sú zapísaní v_Baránkovej knihe života.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Blažení tí, čo bývajú {*} V_tvojom dome, Pane.

Blažení tí, čo bývajú {*} V_tvojom dome, Pane.

A bez prestania ťa velebia {*}

V_tvojom dome, Pane.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Blažení tí, čo bývajú {*} V_tvojom dome, Pane.

Vo Veľkonočnom období:

Blažení tí, čo bývajú v_tvojom dome, Pane, {*} Aleluja, aleluja.

Blažení tí, čo bývajú v_tvojom dome, Pane, {*} Aleluja, aleluja.

A bez prestania ťa velebia. {*}

Aleluja, aleluja.

Sláva Otcu i_Synu i_Duchu Svätému.

Blažení tí, čo bývajú v_tvojom dome, Pane, {*} Aleluja, aleluja.

Ant. na Magnifikat: Pán posvätil svoj stánok: toto je Boží dom, v_ňom sa vzýva jeho meno a o_ňom je napísané: Tam bude moje meno, hovorí Pán. Aleluja.

PROSBY

Pokorne prosme nášho Spasiteľa, ktorý obetoval svoj život, aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti:

Pane, pamätaj na svoju Cirkev.

Pane Ježišu, ty si vybudoval svoj dom na skale;

obdaruj svoju Cirkev pevnou vierou a dôverou v_teba.

Pane, pamätaj na svoju Cirkev.

Pane Ježišu, pre krv a vodu, čo vytryskli z_tvojho boku,

obnovuj svoju Cirkev sviatosťami novej a večnej zmluvy.

Pane, pamätaj na svoju Cirkev.

Pane Ježišu, prítomný uprostred tých, čo sa zhromažďujú v_tvojom mene,

vyslyš spoločnú modlitbu svojej Cirkvi.

Pane, pamätaj na svoju Cirkev.

Pane Ježišu, ty si spolu s_Otcom robíš príbytok v_tých, čo ťa milujú;

zdokonaľuj svoju Cirkev v_božskej láske.

Pane, pamätaj na svoju Cirkev.

Pane Ježišu, ty neodmietaš nikoho, kto prichádza k_tebe;

prijmi do Otcovho domu všetkých našich zosnulých.

Pane, pamätaj na svoju Cirkev.

Otče náš.

MODLITBA

V_chráme, ktorého výročie posviacky sa slávi:

Všemohúci Bože, pre tvoju dobrotu môžeme každoročne sláviť deň posvätenia tohto chrámu; vyslyš prosby svojho ľudu a dopraj, aby sa na tomto mieste vždy konala tebe milá služba a na nás hojne zostupovala milosť vykúpenia.

Mimo chrámu, ktorého výročie posviacky sa slávi:

Vznešený Bože, pripravuješ si z_nás ako zo živých a vybraných kameňov duchovný chrám; prosíme ťa, zošli svojej Cirkvi Ducha Svätého, aby neprestajne pôsobil v_tvojich veriacich a budoval z_nich nebeský Jeruzalem.

Alebo:

Všemohúci Bože, ty povolávaš veriacich, aby tvorili Cirkev, chrám Ducha Svätého; daj, aby ľud zhromaždený v_tvojom mene tebe sa klaňal, teba miloval a nasledoval a pod tvojou ochranou dosiahol prisľúbenú nebeskú blaženosť.

MODLITBA CEZ DEŇ V_doplnkovej psalmódii namiesto žalmu 122 možno brať žalm 129.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Pánov chrám je svätý, je Božou štepnicou, Božou stavbou. Aleluja.

Ant. 2 Tvojmu domu, Pane, patrí posvätná úcta po všetky časy. Aleluja.

Ant. 3 Toto je Boží dom s_dobrými základmi, postavený na pevnej skale. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Kor 3, 16-17{/r}

Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pane, milujem dom, v_ktorom prebývaš. Aleluja.

A miesto, kde je stánok tvojej slávy. Aleluja.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}2 Kor 6, 16{/r}

Vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v_nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Pre Jeruzalem proste o_pokoj. Aleluja.

Nech sú bezpeční, čo ťa milujú. Aleluja.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Jer 7, 2b. 4-5a. 7a{/r}

Počujte Pánovo slovo vy, čo vchádzate týmito bránami klaňať sa Pánovi. Nespoliehajte sa na klamné reči a nehovorte: Pánov chrám, Pánov chrám, Pánov chrám. Lebo len ak naozaj napravíte svoje cesty a svoje skutky, nechám vás bývať na tomto mieste.

Alebo:

{r}Ag 2, 6a. 7. 9{/r}

Toto hovorí Pán zástupov: Ja pohnem nebesia i_zem a prídu skvosty všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí Pán zástupov. Budúca sláva tohto domu bude väčšia ako sláva toho prvého; a na tomto mieste nastolím pokoj, hovorí Pán zástupov.

KRÁTKE RESPONZÓRIUM

Vstupujte do Pánových brán s_piesňou chvály. Aleluja.

A do jeho nádvorí s_piesňami oslavnými. Aleluja.