VEĽKONOČNÉ TROJDNIE PÁNOVHO UMUČENIA A ZMŔTVYCHVSTANIA

VEĽKÝ PIATOK

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, Božiemu Synovi, ktorý nás svojou krvou vykúpil.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Hľa, žlč, ocot, sliny, kliny,

trsť a dýka ranivá

trápia telo, z_boku tečie

voda a krv neživá,

predsa ten zdroj zem i_nebo,

súš i_more omýva.

Útulný kríž, najkrajší strom,

ty skvost medzi stromami,

všetkým sadom taký konár,

kvet a plod je neznámy.

Milé drevo s_milou ťarchou

milo stojíš pred nami.

Vznešený kmeň, ohni vetvy,

zjemni postoj pristrohý,

hoci Tvorca dal ti tvrdosť,

keď ťa staval na nohy,

neotváraj rany Kráľa,

našej spásnej zálohy!

Len tebe sa ušlo slávy

nosiť Darcu života,

rozosvietiť vo tme maják

svetu, ktorý troskotá,

veď ťa krvou napojila

Baránkova milota.

Tebe, Otče, s_Duchom Svätým

nech je sláva naveky

skrze Krista, ktorý telom

nie je nám už ďaleký

a chce krížom zmeniť v_radosť

ľudský bôľ a náreky. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Boh vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých. Žalm 51

Ant. 2 Ježiš Kristus nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov. Chválospev

Hab 3, 2-4. 13a. 15-19

Ant. 3 Pane, vzdávame úctu tvojmu krížu, velebíme a oslavujeme tvoje zmŕtvychvstanie, lebo drevo kríža prinieslo radosť celému svetu. Žalm 147, 12-20

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 52, 13-15{/r}

Hľa, môj služobník bude úspešný, bude povýšený, vyzdvihnutý a veľmi slávny. Ako sa mnohí nad ním zhrozili — lebo bol zohavený, že sa výzorom nepodobá človeku a vzhľadom sa neponáša na ľudí —, tak rozoženie mnohé národy. Králi pred ním zatvoria ústa, lebo uvidia, o_čom sa im nevravelo, a spoznajú, čo nikdy nepočuli.

Namiesto responzória sa hovorí:

Ant.

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.

Ant. na Benediktus: Nad hlavu mu dali nápis s_označením jeho viny: Ježiš Nazaretský, židovský kráľ.

PROSBY

Úprimne sa klaňajme nášmu Vykupiteľovi, ktorý bol za nás umučený a pochovaný, aby vstal z_mŕtvych, a pokorne ho vzývajme:

Pane, zmiluj sa nad nami.

Náš Pán a Učiteľ, pre nás si sa stal poslušným až na smrť;

nauč nás podriaďovať sa vôli nebeského Otca.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Ty, náš život, keď si zomrel na dreve, premohol si podsvetie a smrť;

daj, nech umierame s_tebou, aby sme s_tebou boli vzkriesení v_sláve.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Náš Kráľ, bol si vystavený posmechu ľudí a pošliapaný ako červ;

uč nás osvojovať si tvoju pokoru, ktorou si nás vykúpil.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Naša spása, ty si dal vlastný život za svojich milovaných bratov;

daj, aby sme sa milovali navzájom takou istou láskou, akou si nás ty miloval.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Náš Spasiteľ, ty si rozpäl ruky na kríži, aby si pritiahol k_sebe všetky pokolenia;

zhromaždi v_kráľovstve svojej spásy všetky roztratené Božie deti.

Pane, zmiluj sa nad nami.

MODLITBA

Prosíme ťa, Bože, zhliadni na túto svoju rodinu, za ktorú sa náš Pán Ježiš Kristus neváhal vydať do rúk zločincov a podstúpiť muky kríža.

MODLITBA CEZ DEŇ

HYMNUS

PREDPOLUDNÍM

Spasiteľ sveta, Kriste, zachráň stvorenie,

presvätej tváre tvojej svetlom značené;

roztrhať nedovoľ ho klamstvom démonov,

veď si ho vyrval smrti cenou výkupnou.

Maj súcit so sluhami, čo sú v_zajatí,

vinníkom odpusť, rozviaž, zdvihni sputnaných

a všetci, ktorých si ty krvou vykúpil,

dobrý Kráľ, nech sa s_tebou tešia naveky. Amen.

NAPOLUDNIE

Kríž, požehnanie pre náš svet,

bez teba šťastia, spásy niet;

kedysi kliatba, záhuba,

teraz si bránou do neba.

Na tebe svätá obeť pnie,

čo k_sebe všetkých privinie;

knieža zla strojí úklady,

lež cúvne s_hanbou bez rady.

Ježišu, tebe, Otcovi

sláva aj Tešiteľovi,

že smieme v_Božej láske žiť,

víťazstvo kríža zakúsiť. Amen.

POPOLUDNÍ

Prosíme, Kriste, skrze kríž

k_večnému šťastiu priveď tých,

ktorých si draho vykúpil,

keď si smrť za nás podstúpil.

Tvoj zákon článkom jediným

zrušil ten starý súpis vín,

odstránil dávnu porobu

a vrátil pravú slobodu.

Ježišu, tebe, Otcovi

sláva aj Tešiteľovi,

že smieme v_Božej láske žiť,

víťazstvo kríža zakúsiť. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Keď Ježiša ukrižovali, bolo deväť hodín.

Ant. napoludnie Keď bolo dvanásť hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní.

Ant. popoludní O_tretej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 53, 2-3{/r}

Vzišiel pred ním ako ratoliestka, sťa koreň z_vyschnutej zeme. Nemal podoby ani krásy, aby sme naň hľadeli; ani výzor nemal, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a najposlednejší z_ľudí, muž bolestí, ktorý poznal slabosť, ako niekto, pred kým si zakrývame tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 53, 4-5{/r}

A on niesol naše neduhy, vzal na seba naše bolesti. No my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. Ale on bol prebodnutý pre naše neprávosti, pre naše zločiny strýznený. On pre náš pokoj znášal trest a jeho rany nás uzdravili.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Iz 53, 6-7{/r}

My všetci sme blúdili ako ovce, každý zahol svojou vlastnou cestou. A Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Týrali ho, on to ponížene znášal a neotvoril ústa; ako baránok vedený na zabitie, ako ovca, ktorá onemela pred strihačmi a neotvorila ústa.

PREDPOLUDNÍM

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,

Lebo si svojím krížom vykúpil svet.

NAPOLUDNIE

Ježišu, spomeň si na mňa,

Keď prídeš do svojho kráľovstva.

POPOLUDNÍ

Do temnôt ma vrhá

Ako dávno mŕtveho.

VEŠPERY

Vešpery sa modlia len tí, čo sa nezúčastnili na popoludňajšej liturgickej slávnosti.

HYMNUS

Zástavy Kráľa vejú, hľa,

a kríž tajomstvom plápolá,

keď telo Tvorcu človeka

na kríži bolesť preniká.

Hrot ostrý prešiel srdcom až,

aby zachránil život náš;

krv s_vodou z_neho prúdila,

by nás od hriechov obmyla.

Strom vzácny, krvou sfarbený,

z_teba Kráľ vládne zmučený;

len tvoj kmeň má tú veľkú česť:

smie také sväté údy niesť.

Strom šťastný, v_tvojich konároch

visela spása sveta, Boh;

on nášmu telu večnosť dal,

podsvetiu korisť odobral.

Oltár a Obeť pozdravme

a umučenie oslávme:

on umrel, aby človek žil;

Kristus nad smrťou zvíťazil.

Zdrav buď, kríž, nádej jediná!

V_posvätnom čase mučenia

nábožným milosť rozmnožuj,

zdvihni tých, čo vstať nemôžu.

Ty žriedlo spásy, Trojica,

nech všetko tebe korí sa;

tajomstvo kríža víťazí,

daj verným s_tebou v_sláve žiť. Amen.

Ant. 1 Pozrite sa, všetky národy, a hľaďte na moju bolesť. Žalm 116, 10-19

Ant. 2 Duch sa mi zmieta v_úzkostiach; v_hrudi mi srdce meravie. Žalm 143, 1-11

Ant. 3 Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Chválospev

Flp 2, 6-11

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 2, 21-24{/r}

Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v_jeho šľapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v_jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, to postúpil tomu, ktorý súdi spravodlivo. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.

Namiesto responzória sa hovorí:

Ant.

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.

Ant. na Magnifikat: Už vtedy sme boli zmierení s_Bohom smrťou jeho Syna, keď sme boli nepriateľmi.

PROSBY

Na prosby sa odporúča vziať slávnostnú modlitbu veriacich z_misála na tento deň. Možno však vziať aj nasledujúce prosby, alebo sa možno potichu modliť na úmysly, ktoré sú tu vyznačené.

Nábožne si pripomíname smrť nášho Pána Ježiša Krista, z_ktorej vzišiel svetu život; vrúcne prosme Boha Otca:

Otče, vyslyš nás pre smrť svojho Syna.

Zjednoť svoju Cirkev.

Otče, vyslyš nás pre smrť svojho Syna.

Chráň nášho pápeža M.

Otče, vyslyš nás pre smrť svojho Syna.

Posväcuj svojím Duchom všetkých vysvätených služobníkov Cirkvi a svoj veriaci ľud.

Otče, vyslyš nás pre smrť svojho Syna.

Zveľaďuj vieru a poznanie katechumenov.

Otče, vyslyš nás pre smrť svojho Syna.

Zjednoť všetkých kresťanov.

Otče, vyslyš nás pre smrť svojho Syna.

Priveď židovský ľud k_plnosti vykúpenia.

Otče, vyslyš nás pre smrť svojho Syna.

Osvieť svetlom evanjelia tých, čo neveria v_Krista.

Otče, vyslyš nás pre smrť svojho Syna.

Pomáhaj neveriacim objaviť vo stvorených veciach znaky tvojej lásky.

Otče, vyslyš nás pre smrť svojho Syna.

Veď mysle a srdcia tých, čo spravujú štáty.

Otče, vyslyš nás pre smrť svojho Syna.

Poteš všetkých, čo znášajú útrapy.

Otče, vyslyš nás pre smrť svojho Syna.

Ujmi sa zosnulých a voveď ich do večnej radosti.

Otče, vyslyš nás pre smrť svojho Syna.

KOMPLETÓRIUM

Kompletórium je z_nedele po druhých vešperách.

Svojimi krídlami ťa zacloní, nebudeš sa báť nočnej hrôzy.

Namiesto responzória sa hovorí:

Ant.

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.

BIELA SOBOTA alebo VEĽKÁ SOBOTA

INVITATÓRIUM

Ant. Poďte, klaňajme sa Kristovi, pre nás umučenému a pochovanému Pánovi.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

My tebe, Vykupiteľ náš,

plačúci, hymnus spievame:

odpusť nám viny, prosíme,

odpusť nám, svoj hriech vyznáme.

Starého nepriateľa ty

krížom a smrťou premáhaš;

my poznačení krížom tým

zástavu viery nesme zas.

Odožeň od nás zloducha,

aby nám nikdy neškodil;

veď si nás krvou predrahou

z_otroctva hriechu vykúpil.

Ty z_lásky k_nám si zostúpil

do hlbín zeme v_podsvetí,

aby si v_smrti zajatých

životom večným osvietil.

Ty zeme beh raz zastavíš

a koniec sveta nastane;

a vtedy každý odplatu,

akú zaslúži, dostane.

Preto ťa, Kriste, prosíme,

ty nám buď liekom na rany;

nech tebe, Duchu, Otcovi

stále znie náš spev oddaný. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jediným synom, lebo nevinného Pána zabili. Žalm 64

Ant. 2 Pane, vyrvi môj život z_brán podsvetia. Chválospev

Iz 38, 10-14d. 17b-20

Ant. 3 Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. Žalm 150

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Oz 5, 15d – 6, 2{/r}

Toto hovorí Pán: Vo svojom súžení budú po mne túžiť: Poďte, vráťme sa k_Pánovi, lebo on nás poranil a on nás uzdraví, on nás udrel, on nás aj ošetrí. Po dvoch dňoch nás oživí, na tretí deň nám pomôže vstať a budeme žiť pred jeho tvárou.

Namiesto responzória sa hovorí:

Ant.

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

Ant. na Benediktus: Spasiteľ sveta, zachráň nás, veď ty si nás vykúpil svojím krížom a svojou krvou; pomáhaj nám, prosíme ťa, Bože náš.

PROSBY

Úprimne sa klaňajme nášmu Vykupiteľovi, ktorý bol za nás umučený a pochovaný, aby vstal z_mŕtvych, a pokorne ho vzývajme:

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, Spasiteľ, ty si chcel, aby tvoja bolestná Matka bola blízko pri tebe pod krížom a pri pohrebe;

daj, nech máme aj my, keď trpíme, účasť na tvojom umučení.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, náš Pán, padol si ako zrno do zeme a získal si nám ovocie božského života;

daj, aby sme zomreli hriechu a žili Bohu.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Náš pastier, keď si ležal v_hrobe, bol si skrytý očiam ľudí;

nauč nás milovať život skrytý s_tebou v_Otcovi.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Nový Adam, zostúpil si do ríše mŕtvych, aby si vyslobodil z_väzenia smrti duše spravodlivých;

daj, nech všetci, čo ležia v_hrobe hriechov, počujú tvoj hlas a ožijú.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, Syn živého Boha, dal si nám milosť, že sme boli v_krste pochovaní s_tebou;

daj, aby sme sa ti stali podobnými aj v_zmŕtvychvstaní a žili novým životom.

Pane, zmiluj sa nad nami.

MODLITBA

Všemohúci a večný Bože, tvoj jednorodený Syn zostúpil do útrob zeme, skade slávne vstal z_mŕtvych; prosíme ťa, daj, nech tvoji verní, pochovaní s_ním v_krste, pre jeho zmŕtvychvstanie dosiahnu večný život.

MODLITBA CEZ DEŇ

HYMNUS ako na Veľký piatok.

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v_krajine žijúcich.

Ant. napoludnie Pane, vyviedol si ma z_ríše zosnulých.

Ant. popoludní V_pokoji je jeho bývanie; na Sione má príbytok.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 1, 8-9{/r}

Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v_nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 2, 1b-2{/r}

Máme u_Otca zástancu: Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Jn 2, 8b-10{/r}

Tma odchádza a už svieti pravé svetlo. Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí svojho brata, je ešte stále vo tme. Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením.

PREDPOLUDNÍM

Nenecháš moju dušu v_podsvetí.

A nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.

NAPOLUDNIE

Pán dáva smrť i_život.

Uvádza do ríše smrti a vyvádza naspäť.

POPOLUDNÍ

Keď Pána pochovali, hrob zapečatili.

A postavili vojakov, aby ho strážili.

VEŠPERY

HYMNUS

Pôvodca spásy jediný,

záchranca ľudskej rodiny,

ty, Kriste, náš Kráľ, dovolíš,

aby bol našou slávou kríž.

Ty smrťou smrť si pochoval,

životom život daroval

a sluhu smrti, satana,

ďaleko tvoj kríž zaháňa.

A tvoji verní plakali,

keď ťa do hrobu vkladali;

ty ríšu mŕtvych otváraš,

slobodu otcom ohlášaš.

Obeta svätá, žiariš nám,

k_Otcovi stúpaš k_výšinám;

zhliadni na svoje zástupy,

ktoré si krvou vykúpil.

Za tebou, Kriste, pôjdeme

po ceste čnosťou zdobenej;

tvoj kríž dá silu sväto žiť,

nad pokušením zvíťaziť.

Ježišu, tebe, Otcovi

sláva aj Tešiteľovi,

že smieme v_Božej láske žiť,

víťazstvo kríža zakúsiť. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Smrť, ja budem tvojou smrťou; budem tvojím zhubcom, podsvetie. Žalm 116, 10-19

Ant. 2 Ako bol Jonáš tri dni a tri noci v_bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka v_lone zeme. Žalm 143, 1-11

Ant. 3 Zborte tento chrám, hovorí Pán, a o_tri dni ho postavím. Ale to hovoril o_chráme svojho tela. Chválospev

Flp 2, 6-11

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}1 Pt 1, 18-21{/r}

Viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v_posledných časoch kvôli vám, čo skrze neho veríte v_Boha, ktorý ho vzkriesil z_mŕtvych a dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha.

Namiesto responzória sa hovorí:

Ant.

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

Ant. na Magnifikat: Teraz je Syn človeka oslávený a v_ňom je oslávený Boh. A Boh ho čoskoro oslávi.

PROSBY

Úprimne sa klaňajme nášmu Vykupiteľovi, ktorý bol za nás umučený a pochovaný, aby vstal z_mŕtvych, a pokorne ho vzývajme:

Pane, zmiluj sa nad nami.

Pane Ježišu, zo svojho boku prebodnutého kopijou si vylial krv a vodu, obdivuhodné tajomstvo celej Cirkvi;

svojou smrťou, pochovaním a zmŕtvychvstaním oživuj túto svoju tajomnú Nevestu.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Pane Ježišu, spomenul si si na tých, čo zabudli na tvoje prisľúbenia, že vstaneš z_mŕtvych;

nezabudni ani na tých, čo nevedia o_tvojom zmŕtvychvstaní a žijú bez nádeje.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Baránok Boží, ty si bol obetovaný za všetkých ako náš veľkonočný baránok;

pritiahni k_sebe všetkých ľudí.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Pane, v_tvojej ruke je celý svet, a predsa si sa nechal zavrieť do hrobu;

vysloboď ľudstvo z_moci pekla a daruj mu slávu nesmrteľnosti.

Pane, zmiluj sa nad nami.

Kriste, Syn živého Boha, ty si z_kríža zločincovi otvoril bránu raja;

pridruž k_sláve svojho zmŕtvychvstania zosnulých, čo sa ti stali podobnými v_smrti a pochovaní.

Pane, zmiluj sa nad nami.

KOMPLETÓRIUM

Kompletórium je z_nedele po druhých vešperách, ale modlia sa ho len tí, čo sa nezúčastnili na Veľkonočnej vigílii.

Kompletórium sa modlia len tí, čo sa nezúčastnili na Veľkonočnej vigílii.

Svojimi krídlami ťa zacloní, nebudeš sa báť nočnej hrôzy.

Namiesto responzória sa hovorí:

Ant.

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

alebo

NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Začína sa Veľkonočné obdobie

INVITATÓRIUM

V_tento deň sa invitatórium hovorí vždy pred rannými chválami.

Ant. Pán naozaj vstal z_mŕtvych. Aleluja.

RANNÉ CHVÁLY

HYMNUS

Bronie sa zora na nebi,

už znejú chvály vznešené:

svet jasá, plný veleby,

a peklo chvie sa zdesené.

Veď statočný a mocný Kráľ

smrť zničil, život obnovil,

pekelné brány pošliapal

a z_úbohých sňal okovy.

Strážilo vojsko jeho hrob,

zapečatený kameňom;

nastáva zázrak všetkých dôb:

vychádza Víťaz z_hrobu von.

Už nieto smrtných úzkostí,

už nieto bolestivých rán;

zvestuje anjel z_výsosti:

Vstal slávne z_mŕtvych Kristus Pán.

Ježišu, ty buď naveky

nám veľkonočnou radosťou,

pridruž nás k_svojmu víťazstvu

znovuzrodených milosťou.

Tebe buď sláva, Ježišu,

ktorý si slávne z_mŕtvych vstal;

Otcovi, Duchu Svätému

nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

Ant. 1 Kristus vstal z_mŕtvych a zažiaril svojmu ľudu, ktorý vykúpil svojou krvou. Aleluja. Žalm 63, 2-9

Ant. 2 Náš Vykupiteľ vstal z_hrobu; spievajme hymnus Pánovi, nášmu Bohu. Aleluja. Chválospev

Dan 3, 57-88. 56

Ant. 3 Aleluja. Pán vstal z_mŕtvych, ako vám povedal. Aleluja. Žalm 149

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Sk 10, 40-43{/r}

Boh Ježiša tretieho dňa vzkriesil a dal mu, aby sa zjavil – nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred určil, nám, čo sme s_ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili. A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i_mŕtvych. Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v_neho verí.

Namiesto responzória sa hovorí:

Ant.

Toto je deň, ktorý učinil Pán; plesajme a radujme sa z_neho. Aleluja.

Toto je deň, ktorý učinil Pán; plesajme a radujme sa z_neho. Aleluja.

Ant. na Benediktus: V_prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k_hrobu. Aleluja.

PROSBY

Volajme ku Kristovi, pôvodcovi života, veď Boh ho vzkriesil a on svojou mocou vzkriesi aj nás, a prosme ho:

Kriste, náš život, zachráň nás.

Kriste, jasné svetlo, žiariace vo tme, knieža života a posvätiteľ smrteľných ľudí,

daj, nech prežijeme tento deň na tvoju chválu.

Kriste, náš život, zachráň nás.

Pane, ty si šiel cestou utrpenia a kríža;

daj, aby sme trpeli a umierali s_tebou, a tak s_tebou dosiahli aj slávne vzkriesenie.

Kriste, náš život, zachráň nás.

Syn Otca a náš učiteľ a brat, ty si nás urobil kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu;

daj, nech ti s_radosťou prinášame obetu chvály.

Kriste, náš život, zachráň nás.

Kráľ slávy, očakávame slávny deň tvojho zjavenia;

daj, aby sme potom mohli večne hľadieť na tvoju tvár a boli blažení.

Kriste, náš život, zachráň nás.

MODLITBA

Bože, ty si skrze svojho jednorodeného Syna dnešného dňa zvíťazil nad smrťou a otvoril si nám bránu do večnosti; preto s_radosťou slávime jeho zmŕtvychvstanie a prosíme ťa, obnov nás Duchom Svätým, aby sme povstali k_novému životu.

Na prepustenie sa hovorí:

Choďte v_mene Božom. Aleluja, aleluja.

Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.

MODLITBA CEZ DEŇ

HYMNUS

PREDPOLUDNÍM

Je deväť hodín. V_tej chvíli

Kristus vzal svoj kríž na plecia;

nech myseľ na zlo nemyslí

a pozdvihne sa k_nebesiam.

Kto srdcom Krista prijíma,

ten zlomyseľný nebýva:

v_modlitbe s_Bohom hovorí

a Svätý Duch v_ňom prebýva.

V_hodinu túto končí sa

nadvláda hriechu, satana;

blažené časy blížia sa,

Kristus nás láskou zahŕňa.

Tebe buď sláva, Ježišu,

ktorý si slávne z_mŕtvych vstal;

Otcovi, Duchu Svätému

nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

NAPOLUDNIE

Poďte sa modliť, sluhovia,

ústami, srdcom spievajte:

Pánovi nášmu, Kristovi,

dôstojné chvály vzdávajte.

Toto je práve onen čas,

keď jeho, Sudcu nás, ľudí,

nespravodlivým rozsudkom

smrteľný človek odsúdil.

Len láska nás už pozbaví

pocitov hroznej obavy

a odrážať nás pripraví

zbraň diabla, plnú otravy.

Pokorne prosme aj Otca,

aj Kráľa, Syna Božieho,

prosme i_Ducha Svätého,

v_Trojici Boha jedného. Amen.

POPOLUDNÍ

Zavládla hustá temnota,

v_nej iba kríž sa ligotá,

závoj tmy svetlom rozpolí

a zem si vzdychne po bôli.

Hľa, zázrak, ľudia! V_okolí

vstávajú z_hrobov mŕtvoly

ako to zrno spod hrudy,

duch mŕtvu schránku oživí.

Smrť držala svet v_reťazi,

no život nad ňou víťazí

a k_večnu sťaby do brehu

nás vedie v_sľubnom rozbehu.

Tebe buď sláva, Ježišu,

ktorý si slávne z_mŕtvych vstal;

Otcovi, Duchu Svätému

nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. predpoludním Kristus vzkriesený z_mŕtvych už neumiera. Aleluja.

Ant. napoludnie Bol vydaný za naše hriechy a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Aleluja.

Ant. popoludní Ak ste s_Kristom vstali z_mŕtvych, hľadajte, čo je hore. Aleluja.

PREDPOLUDNÍM

KRÁTKE ČÍTANIE

Porov. {r}1 Kor 15, 3b-5{/r}

Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, bol pochovaný a tretieho dňa bol vzkriesený podľa Písem, zjavil sa Kéfasovi a potom Dvanástim.

NAPOLUDNIE

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Ef 2, 4-6{/r}

Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriech mŕtvi, oživil nás s_Kristom – milosťou ste spasení – a s_ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v_nebi v_Kristovi Ježišovi.

POPOLUDNÍ

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Rim 6, 4{/r}

Krstom sme s_Kristom boli pochovaní v_smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z_mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.

PREDPOLUDNÍM + NAPOLUDNIE + POPOLUDNÍ

Toto je deň, ktorý učinil Pán. Aleluja.

Plesajme a radujme sa z_neho. Aleluja.

VEŠPERY

HYMNUS

Pri Baránkovej večeri,

odetí v_rúcho obnovy

po ceste morom Červeným,

spievajme hymnus Kristovi.

Keď jeme telo z_oltára

a krv Kristovu pijeme,

obetu kríža presvätú

slávime, v_Bohu žijeme.

Tá veľkonočná večera

zachránila ľud pred smrťou;

z_faraónovho otroctva

nás dobrý Pán, Boh, vytrhol.

A veľkonočnou hostinou

Baránok Kristus sa nám stal;

on, nekvasený, čistý chlieb,

za pokrm svoje telo dal.

Vznešená, pravá obeta,

ty lámeš sily pekla, zla,

z_otroctva vyslobodzuješ

a vedieš k_Bohu, do neba.

Vstal slávne z_hrobu Kristus Pán:

z_temnôt sa víťaz vynára,

do okov zavrel vládcu tmy

a brány neba otvára.

Ježišu, ty buď naveky

nám veľkonočnou radosťou,

pridruž nás k_svojmu víťazstvu

znovuzrodených milosťou.

Tebe buď sláva, Ježišu,

ktorý si slávne z_mŕtvych vstal;

Otcovi, Duchu Svätému

nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1 Mária Magdaléna a iná Mária prišli pozrieť hrob. Aleluja. Žalm 110, 1-5. 7

Ant. 2 Poďte, pozrite si miesto, kde ležal Pán. Aleluja. Žalm 114

Ant. 3 Ježiš povedal: Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidíte. Aleluja. Chválospev

Porov. Zjv 19, 1-2. 5-7

KRÁTKE ČÍTANIE

{r}Hebr 10, 12-14{/r}

Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po Božej pravici. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.

Namiesto responzória sa hovorí:

Ant.

Toto je deň, ktorý učinil Pán; plesajme a radujme sa z_neho. Aleluja.

Toto je deň, ktorý učinil Pán; plesajme a radujme sa z_neho. Aleluja.

Ant. na Magnifikat: Večer v_ten istý prvý deň v_týždni, keď boli učeníci zhromaždení za zatvorenými dverami, Ježiš si stal doprostred a povedal im: Pokoj vám. Aleluja.

PROSBY

S_radosťou prosme Krista, nášho Pána, ktorý zomrel, vstal z_mŕtvych a stále sa za nás prihovára u_Otca:

Víťazný Kráľ, vyslyš nás.

Kriste, svetlo a spása všetkých národov,

zošli oheň svojho Ducha na nás, čo slávime tvoje zmŕtvychvstanie.

Víťazný Kráľ, vyslyš nás.

Nech v_tebe Izrael uzná očakávaného Mesiáša

a celá zem nech pozná tvoju slávu.

Víťazný Kráľ, vyslyš nás.

Zachovaj nás tu na zemi v_spoločenstve svojich svätých

a daj, nech si s_nimi v_nebi odpočinieme od svojich námah.

Víťazný Kráľ, vyslyš nás.

Ty si zvíťazil nad nepriateľkou – smrťou; premôž v_nás svojho nepriateľa,

aby sme žili tebe, nesmrteľnému víťazovi.

Víťazný Kráľ, vyslyš nás.

Kriste, Spasiteľ, stal si sa poslušným až na smrť, a preto si bol vyvýšený po pravici Otca;

milostivo prijmi svojich bratov a sestry do kráľovstva svojej slávy.

Víťazný Kráľ, vyslyš nás.

Na prepustenie sa hovorí:

Choďte v_mene Božom. Aleluja, aleluja.

Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.

Končí sa Veľkonočné trojdnie.

KOMPLETÓRIUM

Vo Veľkonočnej oktáve sa každý deň berie prvé alebo druhé nedeľné kompletórium.

Aleluja, aleluja, aleluja.

Namiesto responzória sa hovorí:

Ant.

Toto je deň, ktorý učinil Pán; plesajme a radujme sa z_neho. Aleluja.

Toto je deň, ktorý učinil Pán; plesajme a radujme sa z_neho. Aleluja.