VEĽKONOČNÉ TROJDNIE PÁNOVHO UMUČENIA A ZMŔTVYCHVSTANIA

VEĽKÝ PIATOK

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Ospevujme veľký súboj,

šírme slávne odkazy

trámov kríža, ktorý zdolal

strojcu večnej nákazy!

Obeť na ňom zmiera za svet

a tou smrťou víťazí.

Prvý človek veril zvodom,

smrť si vtiahol do domu,

keď v_ňom Božiu lásku zhasil

jed, čo zjedol zo stromu.

Lež Boh nový strom si vybral

zažehnať tú pohromu.

Poriadok si vyžadoval

po bolestnom otrase

do priepasti vrhnúť zhubcu,

čo nás ranil v_zápase,

aby skazonosný úder

poslúžil nám ku spáse.

Keď čas prišiel, keď po Bohu

vyvrcholil dávny smäd,

Otec poslal na svet Syna,

skrz ktorého stvoril svet,

a on z_Panny ľudsky vzklíčil

sťa z_kra vytúžený kvet.

A keď sa mu v_ľudskom veku

najkrajší vek priblíži,

predurčený trpieť, rád sa

pred mukami poníži,

preto Baránka, hľa, ľudstvo

v_obeť dvíha na kríži.

Tebe, Otče, s_Duchom Svätým

nech je sláva naveky

skrze Krista, ktorý telom

nie je nám už ďaleký

a chce krížom zmeniť v_radosť

ľudský bôľ a náreky. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho pomazanému. Žalm 2

Ant. 2Delia si moje šaty a o_môj odev hádžu lós. Žalm 22

Ant. 3Tí, čo mi číhajú na život, nastavujú mi osídla. Žalm 38

Povstali proti mne kriví svedkovia,

Dychtiví po násilí.

NA VIGÍLIU: Ant. Keď vojak kopijou prebodol bok ukrižovaného Pána, vyšla krv a voda na naše vykúpenie a spásu.
Z_evanjelia sa číta pašiový príbeh: {r}Mt 27, 1-2. 11-56{/r}, {r}Mk 15, 1-41{/r} alebo {r}Lk 23, 1-49{/r}.

Z_Listu Hebrejom

{r:Hebr}9, 11-28{/r}

Kristus, veľkňaz, raz navždy vošiel do Svätyne so svojou vlastnou krvou

Bratia, {v}11{/v}keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov, cez väčší a dokonalejší stánok, nie urobený rukou, to jest nie z_tohto stvoreného sveta, {v}12{/v}raz navždy vošiel do Svätyne, a to nie s_krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie. {v}13{/v}Lebo ak už krv capov a býkov a popol z_jalovice pokropením poškvrnených posväcuje, aby boli telesne čistí, {v}14{/v}o_čo viac krv Krista, ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny; očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.

{v}15{/v}A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby smrťou podstúpenou na vykúpenie z_previnení spáchaných za prvej zmluvy dostali tí, čo sú povolaní, prisľúbenie večného dedičstva. {v}16{/v}Lebo kde je závet, musí sa dokázať smrť závetcu. {v}17{/v}Veď závet nadobúda účinnosť smrťou, neplatí, kým žije ten, kto závet urobil. {v}18{/v}Preto ani prvá zmluva nebola uzavretá bez krvi. {v}19{/v}Keď totiž Mojžiš oznámil všetkému ľudu všetky prikázania podľa zákona, vzal krv teliat a capov s_vodou, so šarlátovou vlnou a yzopom a pokropil samu knihu aj všetok ľud, {v}20{/v}hovoriac: „Toto je krv zmluvy, ktorú pre vás nariadil Boh.“ {v}21{/v}Podobne pokropil krvou aj stánok a všetko bohoslužobné náčinie. {v}22{/v}A podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia.

{v}23{/v}Podoby nebeských vecí bolo treba takto očisťovať, no nebeské veci samy lepšími obetami, ako sú tamtie. {v}24{/v}Kristus totiž nevošiel do Svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. {v}25{/v}Ani nie preto, aby seba samého viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do Svätyne s_cudzou krvou. {v}26{/v}Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta. On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy, aby obetovaním seba zničil hriech: {v}27{/v}A ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, {v}28{/v}tak aj Kristus: raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví – bez hriechu – na spásu tým, čo ho očakávajú.

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Iz 53, 7. 12{/r}

Ako baránka viedli ho na zabitie a hoci ho týrali, neotvoril ústa; bol vydaný na smrť, {*} Aby oživil svoj ľud.

Vydal na smrť svoj život a započítali ho medzi zločincov. {*} Aby oživil svoj ľud.

Z_Katechéz svätého biskupa Jána Zlatoústeho

(Cat. 3, 13-19: SCh 50, 174-177)

Sila Kristovej krvi

Chceš poznať silu Kristovej krvi? Vráťme sa k_jej náznaku, pripomeňme si jej predobraz, čítajme dávne písma.

Mojžiš hovorí: „Zabite jednoročného baránka a jeho krvou natrite dvere.“{n}porov. {r}Ex 12,5-7{/r}{/n} Čo to vravíš, Mojžiš? Môže vari krv ovce zachrániť rozumom obdareného človeka? Pravdaže, hovorí, no nie preto, že je krvou, ale preto, že naznačuje Pánovu krv. Teraz sa teda nepriateľ stiahne oveľa skôr, keď uvidí už nie krv predobrazu na dverách, ale pravú krv žiariť na ústach veriacich, lebo ona posväcuje veraje Kristovho chrámu.

Chceš poznať inú silu tejto krvi? Pozoruj, prosím, odkiaľ začala vytekať a z_akého prameňa vytryskla. Zo samého kríža vyprýštila ponajprv, jej žriedlom bol Pánov bok. Lebo keď Ježiš zomrel a ešte visel na kríži, pristúpil vojak, kopijou mu prebodol bok a vytiekla z_neho voda a krv; jedno symbolom krstu, druhé Eucharistie. Vojak otvoril bok, a tým otvoril stenu svätého chrámu, a ja som našiel prevzácny poklad a som šťastný, že som objavil skvelé bohatstvo. Tak to bolo aj s_tamtým baránkom: Židia zabili ovcu a ja som poznal ovocie obety.

„Z_boku krv a voda.“{n}{r}Jn 19,34{/r}{/n} Poslucháč, prosím ťa, neprejdi tak ľahko ponad toto veľké tajomstvo. Ešte mi ostáva povedať niečo hlboké a tajomné. Povedal som, že tá voda a krv sú symbolom krstu a Eucharistie. Z_nich vznikla svätá Cirkev kúpeľom znovuzrodenia a obnovou v_Duchu Svätom{n}{r}Tít 3,5{/r}{/n}, čiže skrze krst a Eucharistiu, ktoré akoby boli vzišli z_boku. Teda Kristus zo svojho boku vybudoval Cirkev, tak ako z_Adamovho boku vzišla manželka Eva.

Preto aj Pavol vyhlasuje: „Sme z_jeho tela a z_jeho kostí“{n}{r}Gn 2,23{/r}{/n}, pričom myslí na bok. Lebo ako z_Adamovho boku stvoril Boh ženu, tak nám Kristus dal zo svojho boku vodu a krv a z_nich vznikla Cirkev. A ako Boh otvoril bok spiaceho Adama, tak nám on hneď po smrti daroval vodu a krv.

Pozrite, ako si Kristus získal nevestu, pozrite, akým pokrmom nás živí! Z_toho istého pokrmu sa rodíme aj živíme. Ako žena hnaná prirodzeným sklonom vytrvalo živí dieťa svojím mliekom a krvou, tak aj Kristus stále živí svojou krvou tých, ktorých znovuzrodil.

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}1 Pt 1, 18-19{/r}; {r}Ef 2, 18{/r}; {r}1 Jn 1, 7{/r}

Boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, nepoškvrneného Baránka. {*} Skrze neho máme všetci v_jednom Duchu prístup k_Otcovi.

Krv Ježiša, Božieho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. {*} Skrze neho máme všetci v_jednom Duchu prístup k_Otcovi.

BIELA SOBOTA alebo VEĽKÁ SOBOTA

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

HYMNUS

Pán nebies, Kriste všemocný,

Spasiteľ sveta, veľký Kráľ,

krížom si ľuďom víťazne

povoje smrti rozviazal.

Teraz ťa vrúcne prosíme:

udeľ nám dary milostí,

ktoré si z_kríža uložil

do najsvätejších sviatostí.

Baránok tichý, nevinný,

obetovaný za náš svet,

vo svojej krvi obmyl si

odevy svätých, škvŕn už niet.

Tak draho si nás vykúpil

krvou, čo z_rán ti prúdila;

vzkriesený vedieš veriacich

ta, kde ich duša túžila.

K_zástupom svätých pripoj nás,

ty, čo si svojím vzkriesením

z_národov mnohých kráľovstvo

Otcovi svojmu utvoril. Amen.

PSALMÓDIA

Ant. 1V_pokoji sa ukladám a usínam. Žalm 4

Ant. 2Moje telo odpočíva v_nádeji. Žalm 16

Ant. 3Vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť Kráľ slávy. Žalm 24

Ujmi sa môjho sporu a zachráň ma.

Daj mi žiť, veď si to prisľúbil.

NA VIGÍLIU: Ant. K_Pánovi som volal vo svojom súžení z_hlbín podsvetia a on ma vyslyšal.
Z_evanjelia sa číta príbeh o_pochovaní Pánovho tela: {r}Mt 27, 57-66{/r}, {r}Mk 15, 42-47{/r} alebo {r}Lk 23, 50-56{/r}.

Z_Listu Hebrejom

{r:Hebr}4, 1-13{/r}

Usilujme sa vojsť do Pánovho pokoja

Bratia, {v}1{/v}bojme sa, aby azda o_niekom z_vás neplatilo, že zaostal, kým trvá prisľúbenie, že možno vojsť do jeho pokoja! {v}2{/v}Veď aj nám sa hlásalo evanjelium tak ako aj im. Ale im počuté slovo neosožilo, lebo sa nespojili vierou s_tými, ktorí ho počuli. {v}3{/v}A do pokoja vchádzame my, čo sme uverili, ako povedal:

„Ako som v_svojom hneve prisahal:

Nevojdú do môjho pokoja!“,

hoci je dielo dokončené od stvorenia sveta. {v}4{/v}Lebo kdesi povedal o_siedmom dni takto: „V_siedmy deň si Boh odpočinul od všetkých svojich diel.“ {v}5{/v}A tu zasa: „Nevojdú do môjho pokoja!“ {v}6{/v}Keďže teda ostáva možnosť, aby niektorí vošli doň, a tí, ktorým sa prvým ohlasovalo evanjelium, nevošli pre neposlušnosť, {v}7{/v}znova určuje istý deň, „Dnes“, keď po toľkom čase hovorí v_Dávidovi, ako sa už povedalo:

„Dnes, keď počujete jeho hlas,

nezatvrdzujte svoje srdcia.“

{v}8{/v}Lebo keby ich bol Jozue voviedol do pokoja, nehovorilo by sa po tomto o_inom dni. {v}9{/v}A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. {v}10{/v}Lebo kto vošiel do jeho pokoja, aj on si odpočinul od svojich diel ako Boh od svojich.

{v}11{/v}Usilujme sa teda vojsť do onoho pokoja, aby nik nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. {v}12{/v}Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. {v}13{/v}A niet tvora, ktorý by bol preň neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať.

RESPONZÓRIUM

Porov. {r}Mt 27, 66. 60. 62{/r}

Keď Pána pochovali, privalili ku vchodu do hrobu kameň a hrob zapečatili. {*} Postavili vojakov, aby ho strážili.

Veľkňazi prišli k_Pilátovi a prosili ho, aby rozkázal strážiť hrob. {*} Postavili vojakov, aby ho strážili.

Zo starobylej homílie na svätú a veľkú sobotu

(PG 43, 439. 451. 462-463)

Pánovo zostúpenie do ríše zosnulých

Čo sa to deje? Aké je dnes veľké ticho na zemi! Veľké ticho a osamelosť. Veľké ticho, lebo Kráľ spí. Zem sa zľakla a zatíchla{n}{r}Ž 76,9{/r}{/n}, lebo Boh v_tele zaspal a zobudil tých, čo spali od vekov. Boh v_tele zomrel a otriasol ríšou zosnulých.

Isto ide hľadať prvého otca ako stratenú ovcu{n}porov. {r}Lk 15,3-4{/r}{/n}. Určite chce navštíviť tých, čo sedia vo tme a v_tôni smrti{n}porov. {r}Lk 1,79{/r}{/n}. Áno, Boh a jeho Syn idú vyslobodiť z_múk uväzneného Adama a s_ním uväznenú Evu{n}porov. {r}Gn 3,15{/r}{/n}.

Pán k_nim prišiel s_víťaznou zbraňou kríža v_náručí. Len čo ho zbadal prvý otec Adam, od úžasu sa bil do pŕs a zavolal na všetkých: „Môj Pán so všetkými.“ A Kristus odpovedá Adamovi: „I_s_duchom tvojím.“ Berie ho za ruku, budí ho a hovorí: „‚Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z_mŕtvych a zažiari ti Kristus.‘{n}{r}Ef 5,14{/r}{/n}

Ja som tvoj Boh a kvôli tebe som sa stal tvojím synom, kvôli tebe a kvôli tým, čo vzídu z_teba, teraz hovorím a svojou mocou rozkazujem tým, čo sú vo väzení: Vyjdite, tým, čo sú vo tme: Zažiarte, a tým, čo spia: Vstaňte!

Rozkazujem ti: Prebuď sa, ty, čo spíš! Veď som ťa nestvoril na to, aby si bol uväznený v_podsvetí. Vstaň z_mŕtvych; ja som život tých, čo zomreli. Vstaň, dielo mojich rúk! Vstaň, moja podoba, stvorená na môj obraz{n}porov. {r}Gn 1,27{/r}{/n}! Vstaň, vyjdime stadiaľto! Veď ty si vo mne a ja v_tebe{n}porov. {r}Jn 17,21.23{/r}{/n}; sme jedna a nerozdielna prirodzenosť.

Pre teba som sa ja, tvoj Boh, stal tvojím synom. Pre teba som si ja, tvoj Pán, vzal tvoju prirodzenosť sluhu. Pre teba som ja, čo som nad nebesiami, prišiel na zem, ba zostúpil som do podsvetia. Pre teba, človeka, stal som sa človekom, ktorému niet pomoci; moje lôžko je medzi mŕtvymi{n}porov. {r}Ž 88,5-6{/r}{/n}. Pre teba, čo si odišiel zo záhrady{n}porov. {r}Gn 3,23{/r}{/n}, v_záhrade som bol vydaný Židom{n}porov. {r}Jn 18,1{/r}{/n} a v_záhrade som bol ukrižovaný{n}porov. {r}Jn 19,41{/r}{/n}.

Pozri na sliny na mojej tvári, ktoré som prijal pre teba, aby som ti vrátil prvotný život{n}porov. {r}Gn 2,7{/r}{/n}. Pozri, ako ma bili po tvári; zniesol som to, aby som obnovil tvoju znetvorenú tvár podľa svojho obrazu.

Pozri sa na môj zbičovaný chrbát, na rany, ktoré som prijal, aby som odstránil bremeno tvojich hriechov, ktoré zaťažovali tvoj chrbát. Pozri na moje ruky, pre teba klincami pevne pribité k_drevu, lebo ty si kedysi siahol rukou po strome zla.

Zaspal som na kríži a kopija prenikla do môjho boku, lebo ty si zaspal v_raji a z_tvojho boku vzišla Eva. Môj bok zahojil ranu tvojho boku. Môj spánok ťa vyvedie zo spánku v_ríši smrti. Moja kopija odrazila kopiju namierenú proti tebe.

Vstaň, poďme stadiaľto. Nepriateľ ťa vylákal z_rajskej krajiny a ja ti dám miesto už nie v_raji, ale na nebeskom tróne. On ti zahatal obrazný strom života, ale ja, ktorý som sám život, spojil som sa s_tebou. Ustanovil som cherubov, aby ťa strážili ako sluhovia; teraz urobím, že sa ti budú klaňať, akoby si bol Boh.

Nebeský trón je prihotovený, nosiči ochotní a prichystaní, svadobná komnata zariadená, jedlá pripravené, večné stánky a príbytky vyzdobené, pokladnice otvorené a nebeské kráľovstvo je od vekov pripravené.“

RESPONZÓRIUM

Odišiel náš pastier, prameň živej vody, a pri jeho prechode sa slnko zatmelo, lebo aj ten sa dostal do zajatia, čo držal prvého človeka v_zajatí. {*} Dnes náš Spasiteľ rozlámal brány a závory smrti.

Zbúral ohradu podsvetia a zničil moc diabla. {*} Dnes náš Spasiteľ rozlámal brány a závory smrti.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

alebo

NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Začína sa Veľkonočné obdobie

POSVÄTNÉ ČÍTANIE

Veľkonočná vigília nahrádza posvätné čítanie. Preto tí, čo sa na nej nezúčastnili, nech z_nej čítajú aspoň štyri čítania s_príslušnými spevmi a modlitbami. Na Veľkonočnú vigíliu sa číta deväť čítaní, a to sedem zo Starého zákona a dve z_Nového zákona. Ak si to určité okolnosti a príčiny vyžadujú, možno počet čítaní zmenšiť, vždy však musia byť aspoň tri čítania zo Starého zákona, v_nevyhnutných prípadoch najmenej dve. Po nich je epištola a evanjelium. Nikdy však neslobodno vynechať čítanie z_Knihy Exodus o_prechode cez Červené more (tretie čítanie). Odporúča sa vybrať čítania, ktoré majú uvedené #.
Toto ofícium sa začína priamo čítaniami.

HYMNUS

Toto je pravý Boží deň,

žiariaci svetlom blaživým,

veď celý svet krv Kristova

zbavila jeho ťažkých vín.

On vrátil slepým svetlo, zrak

a hriešnym novú vieru vlial;

kto by sa musel strachom chvieť,

keď Pán i_z_lotra hriechy sňal?

Anjeli hľadia v_úžase,

aký trest Kristus musel zniesť;

a lotor pri ňom kajúci

má prísľub raja ešte dnes.

Obdivuhodné tajomstvo:

sám Boh si ľudské telo vzal,

by telo zbavil nákazy,

aby hriech, vinu z_ľudí sňal.

Môže byť niečo vzácnejšie,

keď milosť vinu zamení,

keď láska strávi, zničí strach

a v_smrti život pramení?!

Ježišu, ty buď naveky

nám veľkonočnou radosťou,

pridruž nás k_svojmu víťazstvu

znovuzrodených milosťou.

Tebe buď sláva, Ježišu,

ktorý si slávne z_mŕtvych vstal;

Otcovi, Duchu Svätému

nech večne zuní pieseň chvál. Amen.

Z_Knihy Genezis

{r:Gn}1, 1 – 2, 2{/r}

Boh videl všetko, čo urobil, a bolo to veľmi dobré

{v}1,1{/v}Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. {v}2{/v}Ale zem bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a duch Boží sa vznášal nad vodami.

{v}3{/v}Boh povedal: „Buď svetlo!“ A bolo svetlo. {v}4{/v}Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy. {v}5{/v}Svetlo nazval Dňom a tmu nazval Nocou. A nastal večer a ráno, prvý deň.

{v}6{/v}Boh povedal: „Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd.“ {v}7{/v}Boh urobil oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. A tak sa stalo. {v}8{/v}A Boh nazval oblohu Nebom. A nastal večer a ráno, druhý deň.

{v}9{/v}Boh povedal: „Vody pod nebom nech sa zhromaždia na jedno miesto a nech sa ukáže súš.“ A tak sa stalo. {v}10{/v}Boh nazval súš Zemou a masy vôd nazval Morom. A Boh videl, že je to dobré.

{v}11{/v}Ďalej Boh povedal: „Zem nech vyženie zelené rastliny: rastliny prinášajúce semeno a ovocné stromy prinášajúce plody podľa svojho druhu a v_nich nech je semeno na zemi.“ A tak sa stalo. {v}12{/v}Zem vyhnala zelené rastliny, rastliny prinášajúce semeno podľa svojho druhu i stromy prinášajúce plody a v_nich semená podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. {v}13{/v}A nastal večer a ráno, tretí deň.

{v}14{/v}Boh povedal: „Nech sú svetlá na nebeskej oblohe a nech oddeľujú deň od noci, nech sú znamením období, dní a rokov, {v}15{/v}nech svietia na nebeskej oblohe a nech osvetľujú zem.“ A tak sa stalo. {v}16{/v}Boh urobil dvoje veľkých svetiel: väčšie svetlo, žeby vládlo vo dne, a menšie svetlo, žeby vládlo v_noci, a hviezdy. {v}17{/v}Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby svietili na zem {v}18{/v}a vládli vo dne v_noci a oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré. {v}19{/v}A nastal večer a ráno, štvrtý deň.

{v}20{/v}Boh povedal: „Nech sa vody hemžia živými tvormi a vtáky nech lietajú ponad zem na nebeskej oblohe.“ {v}21{/v}A Boh stvoril veľryby a všetky živé tvory, ktoré sa hýbu a hemžia vo vodách, podľa svojho druhu, i_všetky vtáky podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré. {v}22{/v}Boh ich požehnal a povedal: „Vzrastajte, rozmnožujte sa a naplňte morské vody; aj vtáky nech sa rozmnožujú na zemi.“ {v}23{/v}A nastal večer a ráno, piaty deň.

{v}24{/v}Boh povedal: „Zem nech vydá všetky druhy živých bytostí: dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu.“ A tak sa stalo. {v}25{/v}Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i_všetky druhy zemských plazov. A Boh videl, že je to dobré.

{v}26{/v}Potom Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz, na našu podobu. Nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom, nad zverinou i_nad celou zemou; i_nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.“

{v}27{/v}A stvoril Boh človeka na svoj obraz,

na Boží obraz ho stvoril,

muža a ženu ich stvoril.

{v}28{/v}Boh ich požehnal a povedal im:

„Vzrastajte a množte sa.

Naplňte zem a podmaňte si ju.

Panujte nad morskými rybami,

nad nebeským vtáctvom

a nad všetkou zverou,

čo sa hýbe po zemi.“

{v}29{/v}Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky semenné rastliny na celej zemi a všetky stromy s_ich ovocím, v_ktorom je semeno, aby vám boli za pokrm. {v}30{/v}A všetkým živočíchom zeme, všetkému nebeskému vtáctvu i_všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v_sebe život, dávam za pokrm všetky zelené rastliny. A tak sa stalo. {v}31{/v}A Boh videl všetko, čo urobil; a bolo to veľmi dobré. A nastal večer a ráno, šiesty deň.

{v}2,1{/v}Takto boli ukončené nebo a zem a všetka ich nádhera. {v}2{/v}Siedmeho dňa Boh ukončil dielo, ktoré konal, a v_siedmy deň si odpočinul po všetkých dielach, čo vytvoril.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

{r}Ž 104, 1-2a. 5-6. 10+12. 13-14ab. 24+35c{/r}

Ant. Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

{v}1{/v}Dobroreč, duša moja, Pánovi;{x}

Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

Odel si sa do slávy a veleby,{x}

{v}2{/v}do svetla si sa zahalil ako do rúcha.

{v}5{/v}Zem si postavil na jej základoch,{x}

nevychýli sa nikdy-nikdy.

{v}6{/v}Oceán ju prikryl sťa odev,{x}

nad vrchmi vody zastali.

{v}10{/v}Prameňom dávaš stekať do potokov,{x}

čo tečú pomedzi vrchy

{v}12{/v}Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo,{x}

spomedzi konárov zaznieva ich pieseň.

{v}13{/v}Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy,{x}

plodmi svojich diel sýtiš zem.

{v}14ab{/v}Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok{x}

a byli, aby slúžila človeku.

{v}24{/v}Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane!{+}

Všetko si múdro urobil.{x}

Zem je plná tvojho stvorenstva.

{v}35c{/v}Dobroreč, duša moja, Pánovi.

Ant. Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.

Alebo:

{r}Ž 33, 4-5. 6-7. 12-13. 20+22{/r}

Ant. Milosti Pánovej plná je zem.

{v}4{/v}Lebo Pánovo slovo je pravdivé{x}

a verné všetko jeho konanie.

{v}5{/v}Miluje spravodlivosť a právo;{x}

milosti Pánovej plná je zem.

{v}6{/v}Pánovým slovom povstali nebesia{x}

a dychom jeho úst všetky ich voje.

{v}7{/v}Ako do vreca hromadí morské vody,{x}

ako do nádrží zlieva oceány.

{v}12{/v}Blažený národ, ktorého Bohom je Pán,{x}

blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.

{v}13{/v}Pán hľadí z_neba{x}

a vidí všetkých ľudí.

{v}20{/v}Naša duša očakáva Pána,{x}

on je naša pomoc a ochrana.

{v}22{/v}Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami,{x}

ako dúfame v_teba.

Ant. Milosti Pánovej plná je zem.

Z_Knihy Genezis

{r:Gn}22, 1-18{/r}

Obeta nášho praotca Abraháma

{v}1{/v}Boh skúšal Abraháma a povedal mu: „Abrahám!“ On odpovedal: „Tu som.“

{v}2{/v}Boh hovoril: „Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Moria a obetuj ho tam ako zápalnú obetu na vrchu, ktorý ti ukážem.“

{v}3{/v}Abrahám vstal ešte za noci, osedlal osla, vzal so sebou dvoch sluhov a svojho syna Izáka, naštiepal dreva na zápalnú obetu a vybral sa na miesto, ktoré mu Boh označil. {v}4{/v}Keď na tretí deň Abrahám zdvihol oči, zďaleka uzrel to miesto {v}5{/v}a povedal svojim sluhom: „Čakajte tu s_oslom. Ja a chlapec pôjdeme až ta, pokloníme sa a vrátime sa k_vám.“

{v}6{/v}Potom Abrahám vzal drevo na zápalnú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka. Sám niesol v_rukách oheň a nôž. Ako išli sami dvaja, {v}7{/v}vravel Izák svojmu otcovi Abrahámovi: „Otče!“ On mu odpovedal: „Čo chceš, syn môj?“ „Pozri,“ hovorí Izák, „oheň a drevo je tu, a baránok na zápalnú obetu je kde?“ {v}8{/v}Abrahám odvetil: „Boh si zaobstará baránka na obetu, syn môj.“ A vedno šli ďalej.

{v}9{/v}Keď došli na miesto, ktoré mu ukázal Boh, Abrahám postavil oltár, poukladal naň drevo, zviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár, na drevo. {v}10{/v}Potom Abrahám vystrel ruku, vzal nôž a chcel obetovať svojho syna.

{v}11{/v}Ale vtom naň zavolal anjel Pána z_neba: „Abrahám, Abrahám!“

On odpovedal: „Tu som.“

{v}12{/v}Anjel mu povedal: „Nevzťahuj ruku na chlapca a neublíž mu! Teraz viem, že sa bojíš Boha, veď si mi neodoprel svojho jediného syna.“

{v}13{/v}Abrahám zdvihol oči a uzrel barana zachyteného rohami v_kroví. Vzal ho a obetoval namiesto svojho syna ako zápalnú obetu. {v}14{/v}A toto miesto nazval „Pán sa stará“; a tak sa až podnes hovorí: „Na vrchu Pán sa stará“.

{v}15{/v}Anjel Pána znova zavolal z_neba na Abraháma: {v}16{/v}„Na seba samého prisahám – taký je výrok Pána –: Pretože si toto urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, {v}17{/v}požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na brehu mora a tvoje potomstvo sa zmocní brán svojich nepriateľov. {v}18{/v}A pretože si poslúchol môj hlas, v_tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme.“

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

{r}Ž 16, 5+8. 9-10. 11{/r}

Ant. Ochráň ma, Bože, k_tebe sa utiekam.

{v}5{/v}Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu,{x}

v_tvojich rukách je môj osud.

{v}8{/v}Pána mám vždy pred očami;{x}

a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

{v}9{/v}Preto sa raduje moje srdce{+}

a moja duša plesá{x}

aj moje telo odpočíva v_nádeji.

{v}10{/v}Lebo nenecháš moju dušu v_podsvetí{x}

a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.

{v}11{/v}Ukážeš mi cestu života.{+}

U_teba je plnosť radosti,{x}

po tvojej pravici večná slasť.

Ant. Ochráň ma, Bože, k_tebe sa utiekam.

TRETIE ČÍTANIE

#_Z_Knihy Exodus

{r:Ex}14, 15 – 15, 1a{/r}

Izraeliti šli stredom mora po suchu

{v}14,15{/v}Pán povedal Mojžišovi: „Čo voláš ku mne? Povedz Izraelitom, aby sa pohli. {v}16{/v}Ty zdvihni svoju palicu a vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraeliti mohli prejsť stredom mora ako po súši. {v}17{/v}Ja zatvrdím srdce Egypťanov a budú sa hnať za nimi; a na faraónovi, na celom jeho vojsku, na jeho vozoch a jazde ukážem svoju slávu. {v}18{/v}Egypťania spoznajú, že ja som Pán, keď ukážem svoju slávu na faraónovi i_na jeho vozoch a jazde.“

{v}19{/v}Tu sa Boží anjel, čo šiel pred izraelským táborom, zdvihol a išiel za ním. A s_ním aj oblačný stĺp zmenil svoje doterajšie miesto — prešiel spredu zaň. {v}20{/v}Postavil sa medzi egyptský tábor a izraelský tábor. Oblak bol pre jedných temný, druhým osvetľoval noc, a tak sa celú noc nemohli jedni k_druhým priblížiť.

{v}21{/v}Mojžiš vystrel ruku nad more a Pán ho celú noc prudkým horúcim vetrom rozháňal a vysúšal. Voda sa rozdelila {v}22{/v}a Izraeliti šli stredom mora po suchu, kým voda bola ako múr po ich pravici a ľavici.

{v}23{/v}Egypťania ich prenasledovali. Všetky faraónove kone, vozy a jazdci sa pustili za nimi doprostred mora.

{v}24{/v}Ale v_čase rannej stráže sa Pán pozrel z_ohnivého a oblačného stĺpa na Egypťanov a ich vojsko uviedol do zmätku. {v}25{/v}Hamoval kolesá na ich vozoch, takže mohli len ťažko napredovať. Preto Egypťania hovorili: „Utekajme pred Izraelitmi, lebo Pán za nich bojuje proti nám.“

{v}26{/v}A Pán povedal Mojžišovi: „Vystri ruku nad more, aby sa vody vrátili na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazdcov.“ {v}27{/v}Mojžiš vystrel ruku nad more a ono sa nad ránom vrátilo na svoje pôvodné miesto. Vody sa valili oproti utekajúcim Egypťanom a Pán ich prikryl vlnami uprostred mora. {v}28{/v}Vody sa vrátili a pokryli vozy i_jazdcov celého faraónovho vojska, ktoré sa pustilo za Izraelitmi do mora. Ani jeden z_nich neostal.

{v}29{/v}No Izraeliti prešli stredom mora po suchu a voda bola ako múr po ich pravici a ľavici.

{v}30{/v}Takto Pán v_ten deň vyslobodil Izrael z_rúk Egypťanov. Videli mŕtvych Egypťanov na morskom brehu {v}31{/v}i_mocnú ruku, ktorú Pán zdvihol proti nim. Ľud sa bál a uverili Pánovi i_jeho služobníkovi Mojžišovi.

{v}15,1a{/v}Vtedy Mojžiš a synovia Izraela zaspievali Pánovi túto pieseň:

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

{r}Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18{/r}

Ant. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.

{v}1b{/v}Spievajme Pánovi,{+}

lebo sa preslávil:{x}

koňa i_jazdca zmietol do mora.

{v}2{/v}Pán je moja sila a moja udatnosť,{x}

on ma zachránil.

On je môj Boh, chcem ho velebiť;{x}

Boh môjho otca, budem ho chváliť.

{v}3{/v}Pán je ako bojovník;{+}

Pán je jeho meno.{x}

{v}4{/v}Faraónove vozy a jeho vojsko zmietol do mora.

jeho najlepší bojovníci utonuli v_Červenom mori.

{v}5{/v}Vlny ich prikryli;{x}

sťa kameň klesli do hlbín.

{v}6{/v}Tvoja pravica, Pane, vyniká mocou,{x}

tvoja pravica, Pane, zasiahla nepriateľa.

{v}17{/v}Vovedieš ich a zasadíš na vrchu svojho dedičstva,{x}

v_svojom bezpečnom príbytku, ktorý si ty, Pane, urobil;

vo svätyni, ktorej základy kládli tvoje ruky, Pane.{x}

{v}18{/v}Pán bude kraľovať naveky a navždy.

Ant. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.

MODLITBA

Všemohúci Bože, ty si objasnil význam starozákonných zázrakov svetlom Nového zákona: Červené more je predobrazom krstnej vody a izraelský ľud, vyslobodený z_otroctva, je predobrazom kresťanského ľudu; daj, aby všetci ľudia vierou nadobudli výsady vyvoleného ľudu a krstom sa znovuzrodili z_Ducha Svätého.

ŠTVRTÉ ČÍTANIE

Z_Knihy proroka Izaiáša

{r:Iz}54, 5-14{/r}

Večným milosrdenstvom som sa nad tebou zmiloval, tvoj vykupiteľ, Pán

{v}5{/v}Tvoj Stvoriteľ je tvojím ženíchom,

„Pán zástupov“ je jeho meno.

Svätý Izraela je tvoj Vykupiteľ,

„Bohom celej zeme“ sa nazýva.

{v}6{/v}Pán ťa povolal

ako ženu opustenú a duchom sklesnutú,

ako odvrhnutú ženu svojej mladosti,

hovorí tvoj Boh.

{v}7{/v}Na chvíľu krátku som ťa opustil,

no s_veľkou láskou si ťa pritiahnem.

{v}8{/v}V_návale hnevu skryl som nakrátko svoju tvár pred tebou,

no večným zmilovaním som sa nad tebou zmiloval,

hovorí tvoj vykupiteľ, Pán.

{v}9{/v}Je mi to ako za dní Noema:

keď som prisahal,

že Noemove vody viac nezaplavia zem.

Aj teraz prisahám,

že sa nebudem hnevať na teba

ani ťa viac nebudem karhať.

{v}10{/v}Vrchy sa pohnú a kopce sa budú triasť,

no moje milosrdenstvo neodstúpi od teba,

moja zmluva pokoja sa neotrasie,

hovorí Pán, ktorý sa zmilúva nad tebou.

{v}11{/v}Úbohá, vetrom zmietaná, bez akejkoľvek potechy,

hľa, ja položím tvoje kamene na malachit

a tvoje základy na zafíry,

{v}12{/v}cimburie urobím z_rubínu,

tvoje brány budú z_krištáľu

a múry zo vzácnych kameňov.

{v}13{/v}Všetci tvoji synovia budú učeníkmi Pána,

a veľký pokoj budú požívať tvoji synovia.

{v}14{/v}Základy budeš mať na spravodlivosti.

Budeš ďaleko od utláčania,

preto sa nemusíš báť,

ďaleko od strachu,

lebo sa k_tebe nepriblíži.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

{r}Ž 30, 2+4. 5-6. 11+12a+13b{/r}

Ant. Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

{v}2{/v}Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil{x}

a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou.

{v}4{/v}Pane, vyviedol si ma z_ríše zosnulých,{x}

navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu.

{v}5{/v}Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí,{x}

vzdávajte vďaky jeho menu svätému.

{v}6{/v}Lebo len chvíľku trvá jeho hnev,{x}

ale celý život jeho láskavosť.

Podvečer je nám hosťom plač{x}

a radosť nad ránom.

{v}11{/v}Čuj, Pane, a zmiluj sa nado mnou;{x}

Pane, buď mi na pomoci.

{v}12a{/v}Môj nárek si obrátil na tanec,{x}

{v}13b{/v}Pane, Bože môj, naveky ťa chcem velebiť.

Ant. Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil.

PIATE ČÍTANIE

Z_Knihy proroka Izaiáša

{r:Iz}55, 1-11{/r}

Poďte ku mne a budete žiť; uzavriem s_vami večnú zmluvu

Toto hovorí Pán:

{v}1{/v}„Poďte k_vodám, všetci, čo ste smädní,

nech príde aj ten, čo nemá peniaze.

Kupujte chlieb a jedzte.

Poďte, kupujte bez striebra,

víno a mlieko bez platenia.

{v}2{/v}Prečo platíte striebrom za to, čo nie je chlieb,

a driete za to, čo nesýti?

Počúvajte mňa a budete jesť dobroty

a budete sa kochať v_jedlách vyberaných.

{v}3{/v}Napnite svoj sluch a poďte ku mne,

počúvajte a budete žiť.

Uzavriem s_vami večnú zmluvu,

verný láske, ktorou som miloval Dávida.

{v}4{/v}Hľa, ustanovil som ho za svedka pre ľudí,

za knieža a vládcu národov.

{v}5{/v}Budeš volať národ, ktorý nepoznáš;

národy, ktoré ťa nepoznali, pribehnú k_tebe

kvôli Pánovi, tvojmu Bohu,

a kvôli Svätému Izraela, lebo ťa oslávil.

{v}6{/v}Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť,

volajte ho, kým je nablízku.

{v}7{/v}Nech zanechá bezbožný svoju cestu,

a zločinec svoje zámery,

nech sa vráti k_Pánovi a on sa nad ním zmiluje,

k_nášmu Bohu, lebo on veľkodušne odpúšťa.

{v}8{/v}Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky

a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán.

{v}9{/v}Lebo ako vysoko je nebo nad zemou,

tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami

a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami.

{v}10{/v}A ako z_neba padá dážď a sneh

a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju,

aby z_nej klíčilo,

aby obdarovala rozsievača semenom

a dala chlieb hladnému,

{v}11{/v}tak bude so slovom, ktoré vychádza z_mojich úst:

nevráti sa ku mne naprázdno,

ale vykoná všetko, čo chcem,

a vydarí sa jeho poslanie.“

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

{r}Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6{/r}

Ant. Čerpajme vodu s_radosťou z_prameňov spásy.

{v}2{/v}Hľa, Boh je moja spása;{x}

dúfam a nebojím sa,

lebo moja sila a chvála je Pán,{x}

on sa mi stal záchrancom.

{v}3{/v}Budete čerpať vodu s_radosťou{x}

z_prameňov spásy.

{v}4bcd{/v}Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno,{+}

ohlasujte medzi národmi jeho zázraky,{x}

pamätajte, že jeho meno je vznešené.

{v}5{/v}Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci;{x}

nech je to známe po celej zemi.

{v}6{/v}Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona,{x}

lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela.

Ant. Čerpajme vodu s_radosťou z_prameňov spásy.

ŠIESTE ČÍTANIE

Z_Knihy proroka Barucha

{r:Bar}3, 9-15. 32 – 4, 4{/r}

Choď za Pánovou žiarou

{v}3,9{/v}Počúvaj, Izrael, príkazy života,

napnite sluch, aby ste sa naučili byť rozumnými.

{v}10{/v}Čo je, Izrael?

Čo je, že si v_nepriateľskej krajine?

{v}11{/v}Zostarel si v_cudzej krajine,

poškvrnil si sa mŕtvolami,

pripočítaný si k_tým, čo sú v_podsvetí.

{v}12{/v}Opustil si prameň múdrosti.

{v}13{/v}Keby si bol kráčal po Božej ceste,

bol by si býval v_pokoji naveky.

{v}14{/v}Nauč sa, kde je rozumnosť,

kde je sila, kde je rozum,

aby si vedel, aj kde je dlhý vek a život,

kde je svetlo očí a pokoj.

{v}15{/v}Kto našiel jej miesto?

A kto vošiel do jej pokladníc?

{v}32{/v}Ale ten, ktorý vie všetko, pozná ju,

vynašiel ju svojou rozumnosťou.

Ten, ktorý založil zem na večný čas

a naplnil ju štvornohými zvieratami.

{v}33{/v}Ten, ktorý vysiela svetlo a ono ide,

zavolal ho a ono ho s_chvením poslúchlo.

{v}34{/v}I_hviezdy zažiarili na svojich strážach

a potešili sa.

{v}35{/v}Zavolal ich a povedali: „Tu sme!“

a veselo svietia tomu, ktorý ich vytvoril.

{v}36{/v}Toto je náš Boh

a iného nemožno k_nemu prirovnať.

{v}37{/v}On našiel každú cestu k_múdrosti

a dal ju svojmu služobníkovi Jakubovi

a svojmu miláčikovi Izraelovi.

{v}38{/v}Potom sa zjavila na zemi

a žila s_ľuďmi.

{v}4,1{/v}Ona je knihou Božích prikázaní

a zákonom, ktorý zostáva naveky.

Všetci, ktorí sa jej držia, budú žiť,

tí však, čo ju opúšťajú, zomrú.

{v}2{/v}Obráť sa, Jakub, a chop sa jej,

choď za žiarou v_jej svetle.

{v}3{/v}Nedávaj svoju slávu inému

a svoje hodnosti cudziemu národu.

{v}4{/v}Blahoslavení sme, Izrael,

lebo my vieme, čo sa páči Bohu.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

{r}Ž 19, 8. 9. 10. 11{/r}

Ant. Pane, ty máš slová večného života.

{v}8{/v}Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu.{x}

Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.

{v}9{/v}Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.{x}

Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči.

{v}10{/v}Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky.{x}

Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.

{v}11{/v}Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam,{x}

sladšie sú než med, než medové kvapky z_plástu.

Ant. Pane, ty máš slová večného života.

SIEDME ČÍTANIE

#_Z_Knihy proroka Ezechiela

{r:Ez}36, 16-28{/r}

Vylejem na vás čistú vodu a dám vám nové srdce

{v}16{/v}Pán prehovoril ku mne takto: {v}17{/v}„Syn človeka, Izraelov dom býval na svojej pôde a poškvrnil ju svojím správaním a svojimi skutkami. Ich cesta bola predo mnou ako nečistota ženy v_jej čase. {v}18{/v}Preto som na nich vylial svoj hnev: pre krv, ktorú vylievali po zemi a poškvrnili ju svojimi modlami. {v}19{/v}Roztrúsil som ich medzi národy a rozptýlení sú po krajinách. Podľa ich správania a podľa ich skutkov som ich odsúdil. {v}20{/v}Išli medzi národy a všade, kam sa dostali, zhanobili moje sväté meno, lebo sa o_nich vravelo: ‚Toto je Pánov ľud a musel vyjsť zo svojej krajiny.‘ {v}21{/v}A mne záleží na mojom svätom mene, ktoré zhanobil dom Izraela medzi národmi, ku ktorým prišli.

{v}22{/v}Preto povedz Izraelovmu domu: Toto hovorí Pán, Boh: Nie kvôli vám budem konať, dom Izraela, ale z_úcty k_svojmu svätému menu, ktoré ste hanobili medzi národmi, ku ktorým ste prišli. {v}23{/v}Posvätím svoje veľké meno, zneuctené medzi národmi, ktoré ste uprostred nich hanobili. A národy spoznajú, že ja som Pán, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý, — hovorí Pán, Boh. {v}24{/v}Vezmem vás spomedzi národov, zhromaždím vás zo všetkých krajín a zavediem vás do vlastnej krajiny. {v}25{/v}Potom na vás vylejem čistú vodu a budete očistení od všetkej špiny. Od všetkých vašich modiel vás očistím. {v}26{/v}Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha. Odstránim z_vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z_mäsa. {v}27{/v}Vložím do vás svojho ducha a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich príkazov, že budete zachovávať a plniť moje výroky. {v}28{/v}Budete bývať v_krajine, ktorú som dal vašim otcom, budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.“

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

{r}Ž 42, 2+3. 5bcd; 43, 3. 4{/r}

Ant. Ako jeleň dychtí za vodou z_prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou.

{v}42,2{/v}Ako jeleň dychtí za vodou z_prameňa,{x}

tak moja duša, Bože, túži za tebou.

{v}3{/v}Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom;{x}

kedyže už prídem k_nemu a uzriem Božiu tvár?

Veď {v}5bcd{/v}som putoval ku vznešenému stánku{x}

a vstupoval do domu Božieho

s_radostným plesaním a s_piesňou ďakovnou{x}

uprostred zástupov sláviacich sviatky.

{v}43,3{/v}Zošli svoje svetlo a svoju pravdu;{+}

ony nech ma sprevádzajú{x}

a privedú na tvoj svätý vrch a do tvojich stánkov.

{v}4{/v}I_pristúpim k_Božiemu oltáru,{+}

k_Bohu, ktorý ma napĺňa radosťou i_plesaním,{x}

a citarou ťa, Bože, môj Bože, zvelebím.

Ant. Ako jeleň dychtí za vodou z_prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou.

MODLITBA

Bože, nekonečná sila a nehynúce svetlo, láskavo zhliadni na svoju Cirkev, ktorá je sviatosťou spásy, a podľa svojho odvekého rozhodnutia uskutočňuj dielo ľudského vykúpenia v_trvalom pokoji; nech celý svet skúsi a uzná, že dvíhaš, čo bolo pokorené, omladzuješ, čo zostarlo, a všetko privádzaš do stavu pôvodnej dokonalosti skrze pôvodcu všetkého, Ježiša Krista, ktorý s_tebou žije a kraľuje na veky vekov.

ÔSME ČÍTANIE

#_Z_Listu svätého apoštola Pavla Rimanom

{r:Rim}6, 3-11{/r}

Kristus vzkriesený z_mŕtvych už neumiera

Bratia, {v}3{/v}všetci, čo sme boli pokrstení v_Kristovi Ježišovi, v_jeho smrť sme boli pokrstení. {v}4{/v}Krstom sme teda s_ním boli pochovaní v_smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z_mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom.

{v}5{/v}Lebo ak sme s_ním zrástli a stali sa mu podobnými v_smrti, tak mu budeme podobní aj v_zmŕtvychvstaní. {v}6{/v}Veď vieme, že náš starý človek bol s_ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu. {v}7{/v}Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od hriechu.

{v}8{/v}Ale ak sme zomreli s_Kristom, veríme, že s_ním budeme aj žiť. {v}9{/v}Veď vieme, že Kristus vzkriesený z_mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje. {v}10{/v}Lebo keď zomrel, zomrel raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. {v}11{/v}Tak zmýšľajte o_sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v_Kristovi Ježišovi.

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM

{r}Ž 118, 1-2. 16ab-17. 22-23{/r}

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

{v}1{/v}Oslavujte Pána, lebo je dobrý,{x}

lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

{v}2{/v}Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý,{x}

že jeho milosrdenstvo trvá naveky.

{v}16ab{/v}„Pánova pravica mocne zasiahla,{x}

Pánova pravica ma zdvihla.

{v}17{/v}Ja nezomriem, budem žiť{x}

a vyrozprávam skutky Pánove.

{v}22{/v}Kameň, čo stavitelia zavrhli,{x}

stal sa kameňom uholným.

{v}23{/v}To sa stalo na pokyn Pána;{x}

vec v_našich očiach obdivuhodná.

Ant. Aleluja, aleluja, aleluja.

EVANJELIUM

V_roku A:

#_Zo svätého evanjelia podľa Matúša

{r:Mt}28, 1-10{/r}

Vstal z_mŕtvych a ide pred vami do Galiley

{v}1{/v}Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v_týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. {v}2{/v}Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z_neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. {v}3{/v}Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. {v}4{/v}Strážnici strnuli od strachu z_neho a ostali ako mŕtvi.

{v}5{/v}Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. {v}6{/v}Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. {v}7{/v}A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: ‚Vstal z_mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.‘ Hľa, povedal som vám to.“

{v}8{/v}Rýchlo vyšli z_hrobu a so strachom i_s_veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.

{v}9{/v}A hľa, Ježiš im išiel v_ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. {v}10{/v}Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“

V_roku B:

#_Zo svätého evanjelia podľa Marka

{r:Mk}16, 1-8{/r}

Ukrižovaný Ježiš Nazaretský vstal z_mŕtvych

{v}1{/v}Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i_Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. {v}2{/v}V_prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k_hrobu {v}3{/v}a hovorili si: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ {v}4{/v}Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený; bol totiž veľmi veľký.

{v}5{/v}Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka oblečeného do bieleho rúcha a stŕpli. {v}6{/v}On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z_mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. {v}7{/v}Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: „Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.“

{v}8{/v}Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli.

V_roku C:

#_Zo svätého evanjelia podľa Lukáša

{r:Lk}24, 1-12{/r}

Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?

{v}1{/v}V_prvý deň týždňa zavčas ráno prišli k_hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. {v}2{/v}Kameň našli od hrobu odvalený, {v}3{/v}vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli.

{v}4{/v}Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v_žiarivom odeve. {v}5{/v}Zmocnil sa ich strach i_sklonili tvár k_zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? {v}6{/v}Niet ho tu. Vstal z_mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v_Galilei: {v}7{/v}‚Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z_mŕtvych.‘“

{v}8{/v}Tu sa rozpamätali na jeho slová, vrátili sa od hrobu a toto všetko zvestovali Jedenástim i_všetkým ostatným. {v}9{/v}Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova. A s_nimi aj iné to rozprávali apoštolom. {v}11{/v}Ale im sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. {v}12{/v}No Peter vstal a bežal k_hrobu. Keď sa nahol dnu, videl tam len plachty. I_vrátil sa domov a čudoval sa, čo sa stalo.