Žalm {r:Ž}1{/r}
Dve cesty
Blažení tí, ktorí dúfajú v_kríž a zostúpili do krstnej vody. (Barnabášov list, od autora z_2. stor.)

{v}1{/v}Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných{+}

a nechodí cestou hriešnikov,{x}

ani nevysedáva v_kruhu rúhačov,

{v}2{/v}ale v_zákone Pánovom má záľubu{x}

a o_jeho zákone rozjíma dňom i_nocou.

{v}3{/v}Je ako strom zasadený pri vode,{x}

čo prináša ovocie v_pravý čas,

a jeho lístie nikdy nevädne;{x}

darí sa mu všetko, čo podniká.

{v}4{/v}No nie tak bezbožní, veru nie;{x}

tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.

{v}5{/v}Preto bezbožní neobstoja na súde,{x}

ani hriešnici v_zhromaždení spravodlivých.

{v}6{/v}Nad cestou spravodlivých bedlí Pán,{x}

ale cesta bezbožných vedie do záhuby.

HTML © Juraj Vidéky