Žalm {r:Ž}106{/r}
Hriechy ľudu a Božie zmilovanie v_dejinách spásy
Toto bolo napísané ako napomenutie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov. ({r}1 Kor 10, 11{/r})
I

{v}1{/v}Oslavujte Pána, lebo je dobrý,{x}

lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

{v}2{/v}Kto vyrozpráva mocné skutky Pánove,{x}

kto všetku jeho chválu rozhlási?

{v}3{/v}Blažení sú tí, čo zachovávajú právo{x}

a konajú spravodlivo v_každý čas.

{v}4{/v}Pamätaj na nás, Pane, z_lásky k_svojmu ľudu,{x}

navštív nás svojou spásou,

{v}5{/v}aby sme videli šťastie tvojich vyvolených,{+}

aby sme sa radovali z_radosti tvojho ľudu{x}

a boli hrdí na teba so všetkými tvojimi dedičmi.

{v}6{/v}Hrešili sme ako naši otcovia,{x}

konali sme bezbožne, páchali sme neprávosť.

{v}7{/v}Naši otcovia v_Egypte nechápali tvoje zázraky,{+}

zabudli na tvoje veľké dobrodenia{x}

a popudzovali ťa, keď sa blížili k_moru, k_Červenému moru.

{v}8{/v}Ale Boh ich pre česť svojho mena zachránil,{x}

aby ukázal svoju moc.

{v}9{/v}Červenému moru pohrozil a ono vyschlo;{x}

po morskom dne ich previedol ako po púšti.

{v}10{/v}Vyslobodil ich z_rúk nevraživca{x}

a vymanil z_rúk nepriateľa.

{v}11{/v}Ich utláčateľov voda zaliala,{x}

ani jeden z_nich nezostal nažive.

{v}12{/v}Až potom uverili jeho slovám{x}

a pieseň chvály mu spievali.

{v}13{/v}No onedlho na jeho skutky zabudli{x}

a jeho rozhodnutiu sa vzopreli.

{v}14{/v}Na púšti sa oddali žiadostivosti{x}

a v_bezvodnej krajine pokúšali Boha.

{v}15{/v}Dal im, čo si žiadali,{x}

ba dopustil, že sa presýtili.

{v}16{/v}V_tábore zanevreli na Mojžiša{x}

a na Árona, posväteného Pánovho.

{v}17{/v}Otvorila sa zem a pohltila Dátana{x}

a zatvorila sa nad tlupou Ábironovou.

{v}18{/v}I_vzbĺkol oheň v_ich zástupe{x}

a bezbožníkov spálili plamene.

II

{v}19{/v}Urobili si teľa na Horebe{x}

a klaňali sa soche uliatej;

{v}20{/v}i_zamenili svoju slávu{x}

za podobu býka, ktorý trávu požiera.

{v}21{/v}Zabudli na Boha, svojho záchrancu,{x}

ktorý vykonal veľké divy v_Egypte,

{v}22{/v}zázraky v_Chámovej krajine,{x}

v_Červenom mori skutky úžasné.

{v}23{/v}Už povedal, že ich vyhubí,{x}

keby nebolo Mojžiša, jeho vyvoleného.

On si stal v_prielome pred neho,{x}

aby odvrátil jeho hnev; aby ich nezničil.

{v}24{/v}Pohrdli krajinou, po ktorej hodno túžiť,{x}

neverili jeho slovám.

{v}25{/v}Vo svojich stanoch šomrali,{x}

nepočúvali Pánov hlas.

{v}26{/v}Vtedy zdvihol ruku proti nim,{x}

že ich zničí na púšti.

{v}27{/v}A že ich potomstvo roztrúsi medzi pohanmi{x}

a že ich rozoženie do cudzích krajín.

{v}28{/v}I_pridali sa k_Beélfegorovi,{x}

jedli z_obiet mŕtvym bôžikom;

{v}29{/v}popudzovali Boha svojou podlosťou,{x}

až skaza na nich doľahla.

{v}30{/v}Ale povstal Fínes, vykonal rozsudok{x}

a pohroma prestala.

{v}31{/v}K_dobru sa mu to pripočítalo{x}

z_pokolenia na pokolenie naveky.

{v}32{/v}Pri meríbskych vodách popudili ho k_hnevu;{x}

Mojžiš tu zle pochodil ich vinou;

{v}33{/v}tak ho rozčúlili,{x}

že nerozvážne slová vyslovil.

III

{v}34{/v}Nevyhubili národy,{x}

ako im Pán bol rozkázal.

{v}35{/v}Ale zmiešali sa s_pohanmi{x}

a osvojili si ich správanie.

{v}36{/v}Uctievali sošky ich bôžikov{x}

a tie sa im stali osídlom.

{v}37{/v}Synov a dcéry{x}

obetovali zlým duchom.

{v}38{/v}Prelievali krv nevinnú,{+}

krv svojich synov a dcér{x}

obetovali modlám Kanaánu.

A zem bola poškvrnená krvou;{+}

{v}39{/v}znečistili sa svojimi skutkami{x}

a porušovali vernosť svojimi zločinmi.

{v}40{/v}Pán vzplanul hnevom proti svojmu ľudu,{x}

až sa mu sprotivilo jeho dedičstvo;

{v}41{/v}vydal ich do rúk pohanov;{x}

vládli nad nimi tí, čo ich nenávideli.

{v}42{/v}Nepriatelia ich trápili,{x}

pokorili a uvrhli do svojho područia.

{v}43{/v}Častejšie ich vyslobodil;{+}

no oni ho vždy rozčúlili nejakým výmyslom,{x}

až pre svoje neprávosti vyšli navnivoč.

{v}44{/v}Ale on zhliadol na ich súženie,{x}

keď počul ich náreky.

{v}45{/v}Rozpamätal sa na svoju zmluvu{x}

a zľutoval sa nad nimi, lebo je veľmi milosrdný.

{v}46{/v}A vzbudil k_nim súcit{x}

u_všetkých, čo ich odviedli do zajatia.

{v}47{/v}Zachráň nás, Pane, Bože náš,{x}

a zhromaždi nás z_krajín pohanských,

aby sme mohli tvoje sväté meno velebiť{x}

a tvojou slávou sa honosiť.

{v}48{/v}Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,{+}

od vekov až naveky.{x}

A všetok ľud nech privolá: „Staň sa. Amen.“

HTML © Juraj Vidéky