Žalm {r:Ž}107{/r}
Vďaka za oslobodenie
Boh zoslal synom Izraela slovo a zvestoval pokoj skrze Ježiša Krista. ({r}Sk 10, 36{/r})
I

{v}1{/v}Oslavujte Pána, lebo je dobrý,{x}

lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

{v}2{/v}Tak nech hovoria tí, ktorých Pán vykúpil,{x}

ktorých vykúpil z_rúk protivníkových

{v}3{/v}a zhromaždil z_rozličných krajín{+}

od východu i_západu,{x}

od severu i_od mora.

{v}4{/v}Blúdili pustatinou a po vyprahnutej stepi,{x}

nenachádzali cestu k_trvalému bydlisku.

{v}5{/v}Mali hlad a smäd,{x}

ubúdalo v_nich života.

{v}6{/v}V_súžení volali k_Pánovi{x}

a on ich vyslobodil z_úzkostí.

{v}7{/v}Na správnu cestu ich priviedol,{x}

aby šli po nej k_trvalému bydlisku.

{v}8{/v}Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo{x}

a za zázraky v_prospech ľudí,

{v}9{/v}lebo smädného napojil{x}

a hladného nakŕmil dobrotami.

{v}10{/v}V_temnotách a v_tieni smrti sedeli,{x}

sputnaní biedou a železom,

{v}11{/v}lebo sa vzopreli Božím výrokom{x}

a zámery Najvyššieho zavrhli.

{v}12{/v}Preto ich srdce útrapami pokoril,{x}

ostali nevládni a bez pomoci.

{v}13{/v}V_súžení volali k_Pánovi{x}

a on ich vyslobodil z_úzkostí.

{v}14{/v}Z_temnôt a z_tône smrti ich vyviedol{x}

a ich putá rozlomil.

{v}15{/v}Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo{x}

a za zázraky v_prospech ľudí,

{v}16{/v}lebo rozdrvil brány bronzové{x}

a rozlomil závory zo železa.

II

{v}17{/v}Na ceste neprávosti rozum stratili{x}

a trpeli za svoje priestupky.

{v}18{/v}Každý pokrm sa im sprotivil{x}

a priblížili sa až k_bránam smrti.

{v}19{/v}V_súžení volali k_Pánovi{x}

a on ich vyslobodil z_úzkostí.

{v}20{/v}Zoslal im svoje slovo a uzdravil ich{x}

a vyslobodil ich zo záhuby.

{v}21{/v}Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo{x}

a za zázraky v_prospech ľudí.

{v}22{/v}Obetu chvály nech mu prinesú,{x}

o_jeho skutkoch nech hovoria s_plesaním.

{v}23{/v}Púšťali sa na lodiach po mori{x}

a na veľkých vodách robili obchody.

{v}24{/v}Tam videli diela Pánove{x}

a na hlbočinách jeho zázraky.

{v}25{/v}Prehovoril a vyvolal búrku úžasnú,{x}

až sa morské vlny vzdúvali;

{v}26{/v}priam k_nebu stúpali{+}

a vzápätí sa prepadali do hlbín;{x}

duša im hrôzou zmierala.

{v}27{/v}Knísali sa a tackali ako opití;{x}

boli v_koncoch so všetkou svojou múdrosťou.

{v}28{/v}V_súžení volali k_Pánovi{x}

a on ich vyslobodil z_úzkostí.

{v}29{/v}Búrku premenil na vánok{x}

a morské vlny umĺkli.

{v}30{/v}Tešili sa, že vlny utíchli,{x}

a priviedol ich do prístavu, za ktorým túžili.

{v}31{/v}Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo{x}

a za zázraky v_prospech ľudí.

{v}32{/v}V_zhromaždeniach ľudu nech ho velebia{x}

a nech ho chvália v_zbore starších.

III

{v}33{/v}Potoky na púšť premenil{x}

a na súš vodné pramene,

{v}34{/v}úrodnú zem na soľnú step{x}

pre zlobu jej obyvateľov.

{v}35{/v}A z_púšte zasa urobil jazerá,{x}

z_vyschnutej zeme vodné pramene.

{v}36{/v}Hladujúcich tam usadil{x}

i_založili si trvalé bydlisko.

{v}37{/v}Obsiali polia a vysadili vinice{x}

a získali bohatú úrodu.

{v}38{/v}I_požehnal ich a rozmnožili sa preveľmi{x}

a nezmenšil im ani počet dobytka.

{v}39{/v}A zasa ich málo zostalo a dostali sa do biedy{x}

pod ťarchou nešťastia a bolesti.

{v}40{/v}Opovrhnutím zahrnul kniežatá{x}

a dal im blúdiť po stepi neschodnej.

{v}41{/v}Chudákov však z_biedy povzniesol,{x}

ich rody ako stáda rozmnožil.

{v}42{/v}Spravodliví to uvidia a potešia sa,{x}

ničomníci všetci stratia reč.

{v}43{/v}Kto je dosť múdry, že sa nad tým zamyslí{x}

a pochopí milosrdenstvo Pánovo?

HTML © Juraj Vidéky