Žalm {r:Ž}115{/r}
{k:kat-z115.htm}Chvála pravého Boha{/k}
Od modiel ste sa obrátili k_Bohu, aby ste slúžili Bohu živému a pravému. ({r}1 Sol 1, 9{/r})

{v}1{/v}Nie nás, Pane, nie nás,{+}

ale svoje meno osláv{x}

pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť.

{v}2{/v}Prečo majú hovoriť pohania:{x}

„Kdeže je ten ich Boh?“

{v}3{/v}Veď náš Boh je v_nebi{x}

a stvoril všetko, čo chcel.

{v}4{/v}Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata,{x}

sú dielom ľudských rúk.

{v}5{/v}Majú ústa, ale nehovoria,{x}

majú oči, a nevidia.

{v}6{/v}Majú uši, ale nepočujú,{x}

majú nozdry, a nečuchajú.

{v}7{/v}Majú ruky, ale nehmatajú;{+}

majú nohy, a nechodia,{x}

z_hrdla nevydajú hlas.

{v}8{/v}Im budú podobní ich tvorcovia{x}

a všetci, čo v_ne veria.

{v}9{/v}Dom Izraelov dúfa v_Pána,{x}

on je ich pomoc a záštita.

{v}10{/v}Dom Áronov dúfa v_Pána,{x}

on je ich pomoc a záštita.

{v}11{/v}Všetci bohabojní dúfajú v_Pána,{x}

on je ich pomoc a záštita.

{v}12{/v}Pán na nás pamätá{x}

a žehná nás.

Požehnáva dom Izraelov,{x}

požehnáva dom Áronov.

{v}13{/v}Požehnáva všetkých, čo si ctia Pána,{x}

malých i_veľkých.

{v}14{/v}Nech Pán aj vás zveľadí,{x}

vás i_vaše deti.

{v}15{/v}Nech vás požehnáva Pán,{x}

ktorý stvoril nebo i_zem.

{v}16{/v}Nebesia si Pán vyhradil pre seba,{x}

ale zem dal synom človeka.

{v}17{/v}Mŕtvi ťa, Pane, chváliť nemôžu,{x}

ani tí, čo zostupujú do ríše mlčania.

{v}18{/v}Lež my, živí, velebíme Pána{x}

odteraz až naveky.

HTML © Juraj Vidéky