Žalm {r:Ž}116, 1-9{/r}
{k:kat-z116.htm#KAT_ZALM116_I}Vzdávanie vďaky{/k}
Do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. ({r}Sk 14, 22{/r})

{v}1{/v}Milujem Pána, lebo vypočul{x}

môj prosebný hlas,

{v}2{/v}lebo svoj sluch naklonil ku mne,{x}

kedykoľvek som ho vzýval.

{v}3{/v}Keď ma omotali povrazy smrti{x}

a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia,

keď som sa ocitol v_súžení a trápení,{+}

{v}4{/v}vzýval som meno Pánovo:{x}

„Pane, zachráň môj život!“

{v}5{/v}Milostivý a spravodlivý je Pán,{x}

náš Boh sa zľutúva.

{v}6{/v}Pán ochraňuje maličkých;{x}

pomohol mi, keď som bol v_biede.

{v}7{/v}Znova sa, duša moja, upokoj,{x}

lebo Pán ti dobre urobil,

{v}8{/v}lebo môj život zachránil od smrti,{+}

moje oči od sĺz{x}

a moje nohy pred pádom.

{v}9{/v}Pred tvárou Pána budem kráčať{x}

v_krajine žijúcich.

Žalm {r:Ž}116, 10-19{/r}
{k:kat-z116.htm#KAT_ZALM116_II}Vzdávanie vďaky v_chráme{/k}
Skrze Krista ustavične prinášajme Bohu obetu chvály. (Porov. {r}Hebr 13, 15{/r})

{v}10{/v}Dôveroval som, aj keď som povedal:{x}

„Som veľmi pokorený.“

{v}11{/v}V_rozrušení som vyriekol:{x}

„Všetci ľudia klamú.“

{v}12{/v}Čím sa odvďačím Pánovi{x}

za všetko, čo mi dal?

{v}13{/v}Vezmem kalich spásy{x}

a budem vzývať meno Pánovo.

{v}14{/v}Pánovi splním svoje sľuby{x}

pred všetkým jeho ľudom.

{v}15{/v}V_Pánových očiach má veľkú cenu{x}

smrť jeho svätých.

{v}16{/v}Pane, som tvoj sluha,{x}

som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.

Ty si mi putá rozviazal:{+}

{v}17{/v}obetu chvály ti prinesiem{x}

a budem vzývať meno Pánovo.

{v}18{/v}Splním svoje sľuby Pánovi{x}

pred všetkým jeho ľudom

{v}19{/v}v_nádvoriach domu Pánovho,{x}

uprostred teba, Jeruzalem.

HTML © Juraj Vidéky