Žalm {r:Ž}118{/r}
{k:kat-z118.htm}Jasavý spev za záchranu{/k}
On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným. ({r}Sk 4, 11{/r})
I

{v}1{/v}Oslavujte Pána, lebo je dobrý,{x}

lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

{v}2{/v}Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý,{x}

že jeho milosrdenstvo trvá naveky.

{v}3{/v}Teraz nech hovorí dom Áronov:{x}

jeho milosrdenstvo trvá naveky.

{v}4{/v}Teraz nech hovoria všetci bohabojní:{x}

jeho milosrdenstvo trvá naveky.

{v}5{/v}V_súžení som vzýval Pána{x}

a Pán ma vypočul a vyslobodil.

{v}6{/v}Pán je so mnou, nuž nebojím sa;{x}

čože mi môže urobiť človek?

{v}7{/v}Pán je so mnou a pomáha mi;{x}

nemusím si všímať svojich nepriateľov.

{v}8{/v}Lepšie je utiekať sa k_Pánovi,{x}

ako sa spoliehať na človeka.

{v}9{/v}Lepšie je utiekať sa k_Pánovi,{x}

ako sa spoliehať na mocnárov.

II

{v}10{/v}Obkľúčili ma všetci pohania,{x}

ale v_mene Pánovom som ich porazil.

{v}11{/v}Obkľúčili ma zovšadiaľ,{x}

ale v_mene Pánovom som ich porazil.

{v}12{/v}Obkľúčili ma ako roj včiel{+}

a vzbĺkli ako plameň z_raždia,{x}

ale v_mene Pánovom som ich porazil.

{v}13{/v}Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil,{x}

no Pán mi pomohol.

{v}14{/v}Moja sila a chvála je Pán,{x}

on sa mi stal záchrancom.

{v}15{/v}Hlas plesania nad záchranou{x}

znie v_stánkoch spravodlivých:

{v}16{/v}„Pánova pravica mocne zasiahla,{+}

Pánova pravica ma zdvihla;{x}

Pánova pravica mocne zasiahla.“

{v}17{/v}Ja nezomriem, budem žiť{x}

a vyrozprávam skutky Pánove.

{v}18{/v}Prísne ma Pán potrestal,{x}

no nevydal ma smrti napospas.

III

{v}19{/v}Otvorte mi brány spravodlivosti,{x}

vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi.

{v}20{/v}Toto je brána Pánova;{x}

len spravodliví ňou vchádzajú.

{v}21{/v}Ďakujem ti, že si ma vyslyšal{x}

a že si ma zachránil.

{v}22{/v}Kameň, čo stavitelia zavrhli,{x}

stal sa kameňom uholným.

{v}23{/v}To sa stalo na pokyn Pána;{x}

vec v_našich očiach obdivuhodná.

{v}24{/v}Toto je deň, ktorý učinil Pán,{x}

plesajme a radujme sa z_neho.

{v}25{/v}Pane, spas ma;{x}

Pane, daj mi úspech.

{v}26{/v}Požehnaný, ktorý prichádza v_mene Pánovom.{x}

Požehnávame vás z_domu Pánovho.

{v}27{/v}Boh, Pán, je naším svetlom.{x}

Vystrojte sprievod s_ozdobnými vetvami až k_rohom oltára.

{v}28{/v}Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam;{x}

ty si môj Boh, velebím ťa.

{v}29{/v}Oslavujte Pána, lebo je dobrý,{x}

lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

HTML © Juraj Vidéky