Žalm {r:Ž}119, 1-8{/r}
I – א (Alef)
Rozjímanie o_Pánovom slove v_zákone
Láska k_Bohu spočíva v_tom, že zachovávame jeho prikázania. ({r}1 Jn 5, 3{/r})

{v}1{/v}Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny,{x}

čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

{v}2{/v}Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy{x}

a celým srdcom ho vyhľadávajú.

{v}3{/v}To sú tí, čo nepáchajú neprávosť{x}

a idú jeho cestami.

{v}4{/v}Ty si dal príkazy,{x}

aby sa verne plnili.

{v}5{/v}Kiež by ma moje cesty viedli tak,{x}

žeby som zachovával tvoje ustanovenia.

{v}6{/v}Veru nebudem zahanbený,{x}

keď budem dodržiavať všetky tvoje príkazy.

{v}7{/v}S_úprimným srdcom ti chcem ďakovať,{x}

že som poznal tvoje spravodlivé výroky.

{v}8{/v}Tvoje ustanovenia chcem zachovať,{x}

len ty ma nikdy neopusť.

Žalm {r:Ž}119, 9-16{/r}
II – ב (Bét)

{v}9{/v}Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým?{x}

Tak, že bude zachovávať tvoje slová.

{v}10{/v}Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam;{x}

nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.

{v}11{/v}V_srdci si uchovávam tvoje výroky,{x}

aby som proti tebe nezhrešil.

{v}12{/v}Pane, ty si velebený;{x}

nauč ma svoje ustanovenia.

{v}13{/v}Svojimi perami vypočítavam{x}

všetky výroky tvojich úst.

{v}14{/v}Keď idem cestou tvojich zákonov,{x}

mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.

{v}15{/v}Chcem sa cvičiť v_tvojich predpisoch,{x}

rozjímať o_tvojich cestách.

{v}16{/v}V_tvojich ustanoveniach mám záľubu,{x}

na tvoje slová nechcem zabúdať.

Žalm {r:Ž}119, 17-24{/r}
III – ג (Gimel)

{v}17{/v}Preukáž dobro svojmu služobníkovi a budem žiť{x}

a tvoje slová zachovám.

{v}18{/v}Otvor mi oči,{x}

aby som pozoroval divy tvojho zákona.

{v}19{/v}Hoci som na zemi iba hosť,{x}

neskrývaj predo mnou svoje predpisy.

{v}20{/v}Túžbou za tvojimi výrokmi sa mi duša umára,{x}

umára jednostaj.

{v}21{/v}Pyšných zahriakuješ{x}

a tí, čo bočia od tvojich príkazov, sú prekliati.

{v}22{/v}Oddiaľ odo mňa hanbu a potupu,{x}

lebo ja dodržiavam tvoje ustanovenia.

{v}23{/v}Hoci mocnári zasadajú a radia sa proti mne,{x}

tvoj sluha rozjíma o_tvojich predpisoch.

{v}24{/v}Veď tvoje ustanovenia sú mi rozkošou{x}

a tvoje príkazy sú mojimi radcami.

Žalm {r:Ž}119, 25-32{/r}
IV – ד (Dalet)

{v}25{/v}Uviazol som v_prachu,{x}

oživ ma podľa svojho slova.

{v}26{/v}Tebe som vyjavil svoje cesty a ty si ma vypočul;{x}

pouč ma o_svojich prikázaniach.

{v}27{/v}Daj, aby som pochopil cestu tvojich príkazov,{x}

a budem rozjímať o_tvojich obdivuhodných skutkoch.

{v}28{/v}Od zármutku je moja duša plná sĺz;{x}

pozdvihni ma podľa svojho slova.

{v}29{/v}Odvráť ma od cesty lži{x}

a milostivo mi daj svoj zákon.

{v}30{/v}Cestu pravdy som si vyvolil,{x}

tvoje slová mám stále pred sebou.

{v}31{/v}Prilipol som, Pane, k_tvojim príkazom;{x}

nezahanbi ma.

{v}32{/v}Pobežím po ceste tvojich príkazov,{x}

lebo ty dávaš môjmu srdcu odvahu.

Žalm {r:Ž}119, 33-40{/r}
V – ה (Hé)

{v}33{/v}Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní{x}

a ja vždy pôjdem po nej.

{v}34{/v}Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám{x}

a celým srdcom sa ho budem pridŕžať.

{v}35{/v}Priveď ma na chodník svojich príkazov,{x}

lebo som si ho obľúbil.

{v}36{/v}Nakloň mi srdce k_svojej náuke,{x}

a nie ku chamtivosti.

{v}37{/v}Odvráť mi oči, nech nepozerajú na márnosť;{x}

na tvojej ceste dopraj mi života.

{v}38{/v}Svojmu sluhovi splň svoj sľub,{x}

čo vedie k_bázni pred tebou.

{v}39{/v}Odvráť odo mňa potupu, ktorej som vystavený;{x}

veď tvoja náuka je radostná.

{v}40{/v}Hľa, túžim za tvojimi príkazmi;{x}

nuž oživ ma v_svojej spravodlivosti.

Žalm {r:Ž}119, 41-48{/r}
VI – ו (Vau)

{v}41{/v}Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie,{x}

tvoja pomoc, ktorú si mi prisľúbil.

{v}42{/v}Potom odpoviem tým, čo ma potupujú,{x}

že dôverujem tvojim slovám.

{v}43{/v}Nikdy neodním slovo pravdy z_mojich úst,{x}

veľmi dôverujem tvojim výrokom.

{v}44{/v}Tvojho zákona sa chcem stále pridŕžať,{x}

na večné veky.

{v}45{/v}Tak budem kráčať bezpečnou cestou,{x}

lebo dbám na tvoje príkazy.

{v}46{/v}O_tvojej náuke budem svedčiť pred kráľmi{x}

a nebudem sa hanbiť.

{v}47{/v}Budem sa tešiť z_tvojich predpisov,{x}

lebo som si ich obľúbil.

{v}48{/v}Svoje ruky budem dvíhať k_tvojim predpisom, ktoré som si obľúbil;{x}

a cvičiť sa budem v_tvojich príkazoch.

Žalm {r:Ž}119, 49-56{/r}
VII – ז (Zajin)

{v}49{/v}Pamätaj na slovo, čo si dal svojmu služobníkovi;{x}

lebo ním si mi dal nádej.

{v}50{/v}To ma utešuje v_ponížení,{x}

že mi tvoje slovo vracia život.

{v}51{/v}Pyšní sa mi vysmievajú náramne;{x}

ale ja sa neodchyľujem od tvojho zákona.

{v}52{/v}Mám v_pamäti tvoje pradávne rozhodnutia, Pane,{x}

a to je mi potechou.

{v}53{/v}Ovláda ma rozhorčenie{x}

voči hriešnikom, čo zrádzajú tvoj zákon.

{v}54{/v}Tvoje ustanovenia sa mi stali piesňou{x}

na mieste môjho putovania.

{v}55{/v}Na tvoje meno, Pane, v_noci spomínam{x}

a chcem dodržať tvoj zákon.

{v}56{/v}To je môj údel:{x}

zachovať tvoje príkazy.

Žalm {r:Ž}119, 57-64{/r}
VIII – ח (Chét)

{v}57{/v}Pane, ty si moje všetko;{x}

povedal som: Budem zachovávať tvoje slová.

{v}58{/v}Celým srdcom ťa prosím;{x}

zmiluj sa nado mnou, ako si prisľúbil.

{v}59{/v}O_svojich cestách rozmýšľam{x}

a svoje kročaje riadim podľa tvojej náuky.

{v}60{/v}Ponáhľam sa{x}

a neváham zachovávať tvoje prikázania.

{v}61{/v}Dostal som sa do osídel hriešnikov,{x}

no predsa som nezabudol na tvoj zákon.

{v}62{/v}Uprostred noci vstávam a zvelebujem ťa{x}

za tvoje spravodlivé výroky.

{v}63{/v}Pridávam sa ku všetkým tvojim ctiteľom,{x}

k_tým, čo zachovávajú tvoje príkazy.

{v}64{/v}Pane, zem je plná tvojej milosti;{x}

nauč ma tvojim ustanoveniam.

Žalm {r:Ž}119, 65-72{/r}
IX – ט (Tét)

{v}65{/v}Pane, svojmu služobníkovi si preukázal dobro,{x}

ako si prisľúbil.

{v}66{/v}Nauč ma dobrotivosti, múdrosti a poznaniu,{x}

veď verím tvojej náuke.

{v}67{/v}Pred svojím pokorením som blúdil,{x}

no teraz už dbám na tvoje výroky.

{v}68{/v}Dobrotivý si a preukazuješ dobrodenia,{x}

daj mi poznať tvoju spravodlivosť.

{v}69{/v}Pyšní vymýšľajú proti mne klamstvá,{x}

no ja z_celého srdca zachovávam tvoje príkazy.

{v}70{/v}Ich srdce stučnelo a otupelo,{x}

ja však mám radosť v_tvojom zákone.

{v}71{/v}Že som bol pokorený, dobre mi,{x}

aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil.

{v}72{/v}Lepší je pre mňa zákon tvojich úst{x}

ako tisícky v_zlate a striebre.

Žalm {r:Ž}119, 73-80{/r}
X – י (Jód)

{v}73{/v}Tvoje ruky ma utvorili a stvárnili.{x}

Daj mi chápavosť a osvojím si tvoju náuku.

{v}74{/v}Uzrú ma bohabojní a budú sa tešiť,{x}

že veľmi dôverujem tvojim slovám.

{v}75{/v}Viem, Pane, že spravodlivé sú tvoje rozsudky{x}

a že si ma právom pokoril.

{v}76{/v}Buď ku mne milosrdný a poteš ma,{x}

ako si prisľúbil svojmu služobníkovi.

{v}77{/v}Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie a budem žiť,{x}

lebo tvoj zákon je mojím potešením.

{v}78{/v}Nech sú zahanbení pyšní, čo ma úskočne sužujú,{x}

ja však neprestanem rozjímať o_tvojich príkazoch.

{v}79{/v}Nech sa pridajú ku mne tí, čo sa ťa boja{x}

a čo poznajú tvoju náuku.

{v}80{/v}Nech sa mi srdce nepoškvrní priestupkom proti tvojim príkazom,{x}

aby som sa hanbiť nemusel.

Žalm {r:Ž}119, 81-88{/r}
XI – כ (Kaf)

{v}81{/v}Duša mi omdlieva túžbou za tvojou spásou{x}

a tvojim slovám veľmi dôverujem.

{v}82{/v}Oči mi slabnú túžbou za tvojím výrokom{x}

a hovoria: „Kedy ma potešíš?“

{v}83{/v}Hoci som ako mech v_dyme,{x}

predsa nezabúdam na tvoje ustanovenia.

{v}84{/v}Koľko dní ešte ostáva tvojmu sluhovi?{x}

Kedy už mojich nepriateľov na súd predvoláš?

{v}85{/v}Jamu mi vykopali namyslenci,{x}

tí, čo nežijú podľa tvojho zákona.

{v}86{/v}Všetky tvoje predpisy sú pravdivé;{x}

prenasledujú ma úskočne: pomôž mi.

{v}87{/v}Bezmála ma zahubili na zemi;{x}

no ja som ani tak neopustil tvoje príkazy.

{v}88{/v}A preto, že ty si milosrdný, dožič mi života{x}

i_budem sa pridŕžať tvojej náuky.

Žalm {r:Ž}119, 89-96{/r}
XII – ל (Lamed)
Rozjímanie o_Pánovom slove v_zákone
Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. (Porov. {r}Jn 13, 34{/r})

{v}89{/v}Pane, tvoje slovo{x}

trvá naveky ako nebesia.

{v}90{/v}Tvoja vernosť z_pokolenia na pokolenie;{x}

upevnil si zem a ona trvá.

{v}91{/v}Podľa tvojho rozhodnutia všetko trvá podnes,{x}

lebo všetko slúži tebe.

{v}92{/v}Keby mi tvoj zákon nebol rozkošou,{x}

vari by som bol už zahynul vo svojom pokorení.

{v}93{/v}Nikdy nezabudnem na tvoje príkazy,{x}

lebo nimi ma oživuješ.

{v}94{/v}Tvoj som: zachráň ma,{x}

veď dbám na tvoje príkazy.

{v}95{/v}Hriešnici striehnu na mňa a chcú ma zahubiť,{x}

ale ja rozjímam o_tvojich príkazoch.

{v}96{/v}Videl som, že každá dokonalosť má medze,{x}

iba tvoj príkaz platí neobmedzene.

Žalm {r:Ž}119, 97-104{/r}
XIII – מ (Mem)

{v}97{/v}Pane, tvoj zákon veľmi milujem,{x}

rozjímam o_ňom celý deň.

{v}98{/v}Tvoja náuka robí ma rozumnejším nad mojich nepriateľov,{x}

ustavične sa jej pridŕžam.

{v}99{/v}Múdrejší som nad všetkých mojich učiteľov,{x}

lebo o_tvojich prikázaniach rozjímam.

{v}100{/v}Chápavejší som nad starcov,{x}

lebo zachovávam tvoje príkazy.

{v}101{/v}Svojim nohám nedovolím vykročiť na zlé cesty,{x}

chcem dodržiavať tvoje slová.

{v}102{/v}Neodkláňam sa od tvojich predpisov,{x}

lebo ty si mi zákon stanovil.

{v}103{/v}Aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebiu,{x}

mojim ústam sú sladšie ako med.

{v}104{/v}Zmúdrel som z_tvojich príkazov,{x}

preto nenávidím cesty klamstva.

Žalm {r:Ž}119, 105-112{/r}
XIV – נ (Nún)
Rozjímanie o_Pánovom slove v_zákone
Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom. ({r}Jn 15, 12{/r})

{v}105{/v}Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy{x}

a pochodeň na mojich chodníkoch.

{v}106{/v}Prisahal som a trvám na tom,{x}

že budem zachovávať tvoje spravodlivé výroky.

{v}107{/v}Pane, vždy a všade ma ponižujú,{x}

daj mi žiť, ako si prisľúbil.

{v}108{/v}Pane, láskavo prijmi obetu chvály mojich úst{x}

a pouč ma o_svojich zámeroch.

{v}109{/v}Môj život je stále v_nebezpečenstve,{x}

ale ja nezabúdam na tvoj zákon.

{v}110{/v}Hriešnici mi kladú nástrahy,{x}

ale ja neopúšťam tvoje príkazy.

{v}111{/v}Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom,{x}

lebo je slasťou môjmu srdcu.

{v}112{/v}Srdce som si upriamil tak, aby plnilo tvoje príkazy{x}

navždy a naveky.

Žalm {r:Ž}119, 113-120{/r}
XV – ס (Samech)

{v}113{/v}Nenávidím ľudí dvojtvárnych,{x}

ale tvoj zákon milujem.

{v}114{/v}Ty si mi ochrana a záštita,{x}

na tvoje slovo sa najviac spolieham.

{v}115{/v}Odstúpte odo mňa, zlomyseľníci,{x}

ja chcem zachovať príkazy svojho Boha.

{v}116{/v}Ujmi sa ma podľa svojho prísľubu a budem žiť;{x}

a nezahanbi ma v_mojej nádeji.

{v}117{/v}Podopri ma a to ma zachráni,{x}

vždy sa budem tešiť z_tvojich ustanovení.

{v}118{/v}Zavrhuješ všetkých, čo opúšťajú tvoje ustanovenia,{x}

lebo ich zmýšľanie je klamné.

{v}119{/v}Ako odpad ničíš všetkých hriešnikov na zemi,{x}

preto tvoje prikázania milujem.

{v}120{/v}Telo sa mi chveje od strachu pred tebou,{x}

lebo sa bojím tvojich rozsudkov.

Žalm {r:Ž}119, 121-128{/r}
XVI – ע (Ain)

{v}121{/v}Podľa práva a spravodlivosti som si počínal;{x}

nevydávaj ma do rúk krivých žalobcov.

{v}122{/v}Zaruč sa za svojho služobníka,{x}

nech ma pyšní nehanobia.

{v}123{/v}Oči mi mrú túžbou za tvojou pomocou{x}

a za tvojím spravodlivým výrokom.

{v}124{/v}Nalož so svojím služobníkom podľa svojho milosrdenstva{x}

a pouč ma o_svojich ustanoveniach.

{v}125{/v}Som tvojím služobníkom,{x}

daj mi chápavosť, aby som poznal tvoje prikázania.

{v}126{/v}Pane, už je čas, aby si zasiahol,{x}

lebo sa porušuje tvoj zákon.

{v}127{/v}Milujem tvoje predpisy{x}

viac ako zlato, viac ako najrýdzejšie zlato.

{v}128{/v}Preto sa správam tvojimi príkazmi{x}

a nenávidím cestu klamstva.

Žalm {r:Ž}119, 129-136{/r}
XVII – פ (Pe)
Rozjímanie o_Pánovom slove v_zákone
Naplnením zákona je láska. ({r}Rim 13, 10{/r})

{v}129{/v}Tvoje príkazy sú obdivuhodné,{x}

preto ich zachovávam.

{v}130{/v}Výklad tvojich slov osvecuje,{x}

maličkým dáva chápavosť.

{v}131{/v}Otváram ústa a dych naberám,{x}

lebo túžim za tvojimi predpismi.

{v}132{/v}Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou,{x}

ako robievaš tým, čo tvoje meno milujú.

{v}133{/v}Riaď moje kroky podľa tvojho výroku;{x}

nech ma neovláda nijaká neprávosť.

{v}134{/v}Chráň ma pred ohováračmi{x}

a budem zachovávať tvoje príkazy.

{v}135{/v}Vyjasni tvár nad svojím služobníkom{x}

a nauč ma svojim ustanoveniam.

{v}136{/v}Potoky sĺz ronia moje oči,{x}

že sa nezachováva tvoj zákon.

Žalm {r:Ž}119, 137-144{/r}
XVIII – צ (Sade)

{v}137{/v}Pane, ty si spravodlivý{x}

a správne sú tvoje rozsudky.

{v}138{/v}V_spravodlivosti si vyniesol svoje prikázania{x}

a v_dokonalej pravdivosti.

{v}139{/v}Spaľuje ma horlivosť,{x}

lebo moji nepriatelia zabúdajú na tvoje slová.

{v}140{/v}Tvoj výrok je dokonale vyskúšaný v_ohni{x}

a tvoj sluha ho miluje.

{v}141{/v}Mladučký som a opovrhovaný,{x}

no nezabúdam na tvoje príkazy.

{v}142{/v}Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť naveky{x}

a tvoj zákon je číra pravda.

{v}143{/v}Keď ma postihne úzkosť a súženie,{x}

potešenie nájdem v_tvojich príkazoch.

{v}144{/v}Tvoje ustanovenia sú spravodlivé naveky,{x}

daj mi to pochopiť a budem žiť.

{k:kat-z119-kof.htm}Rozjímanie o_Pánovom slove v_zákone{/k}
Žalm {r:Ž}119, 145-152{/r}
XIX – ק (Kóf)

{v}145{/v}Z_celého srdca volám, Pane, vyslyš ma;{x}

chcem zachovať tvoje ustanovenia.

{v}146{/v}K_tebe volám, zachráň ma;{x}

a budem plniť tvoje príkazy.

{v}147{/v}Ešte pred svitaním prichádzam a volám o_pomoc,{x}

na tvoje slová sa veľmi spolieham.

{v}148{/v}Už pred odchodom nočnej stráže otvárajú sa mi oči,{x}

aby som rozjímal o_tvojich výrokoch.

{v}149{/v}Pane, pre svoje milosrdenstvo čuj môj hlas{x}

a oživ ma podľa svojho rozhodnutia.

{v}150{/v}Blížia sa tí, čo ma zlostne prenasledujú,{x}

tí, čo sa vzdialili od tvojho zákona.

{v}151{/v}Pane, ty si blízko{x}

a všetky tvoje predpisy sú pravdivé.

{v}152{/v}Odprvoti viem z_tvojich prikázaní,{x}

že si ich ustanovil naveky.

Žalm {r:Ž}119, 153-160{/r}
XX – ר (Réš)

{v}153{/v}Pozri na moje poníženie a vysloboď ma;{x}

veď nezabudol som na tvoj zákon.

{v}154{/v}Ujmi sa môjho sporu a zachráň ma;{x}

daj mi žiť, veď si to prisľúbil.

{v}155{/v}Spása je ďaleko od hriešnikov,{x}

lebo tí na tvoje ustanovenia nedbajú.

{v}156{/v}Tvoje milosrdenstvo, Pane, je nesmierne,{x}

nuž oživ ma podľa svojich rozhodnutí.

{v}157{/v}Mnohí ma prenasledujú a sužujú,{x}

no ja sa neodkláňam od tvojich prikázaní.

{v}158{/v}S_odporom pozerám na odpadlíkov,{x}

lebo nedbajú na tvoje výroky.

{v}159{/v}Pozri, Pane, tvoje príkazy milujem;{x}

oživ ma pre svoje milosrdenstvo.

{v}160{/v}Pravda je podstatou tvojich slov{x}

a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné.

Žalm {r:Ž}119, 161-168{/r}
XXI – ש (Sin)

{v}161{/v}Hoci ma kniežatá prenasledujú pre nič za nič,{x}

moje srdce si tvoje slová ctí.

{v}162{/v}Z_tvojich výrokov sa radujem{x}

ako ten, čo získal korisť bohatú.

{v}163{/v}Nenávidím klamstvo, protiví sa mi;{x}

ale tvoj zákon milujem.

{v}164{/v}Cez deň ťa chválim sedemkrát{x}

pre tvoje spravodlivé rozsudky.

{v}165{/v}Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon;{x}

a nemajú sa na čom potknúť.

{v}166{/v}Pane, vyčkávam tvoju pomoc{x}

a plním tvoje predpisy.

{v}167{/v}Moja duša uchováva tvoje ustanovenia{x}

a ja ich veľmi milujem.

{v}168{/v}Zachovávam tvoje prikázania a ustanovenia:{x}

lebo pred tebou sú všetky moje cesty.

Žalm {r:Ž}119, 169-176{/r}
XXII – ת (Tau)

{v}169{/v}K_tebe, Pane, nech prenikne moja úpenlivá prosba;{x}

podľa tvojho slova daj mi chápavosť.

{v}170{/v}Nech dôjde k_tebe moja žiadosť;{x}

vysloboď ma, ako si prisľúbil.

{v}171{/v}Z_perí mi vytryskne chválospev,{x}

že si ma naučil svoje ustanovenia.

{v}172{/v}Môj jazyk nech spieva o_tvojich výrokoch,{x}

lebo spravodlivé sú všetky tvoje príkazy.

{v}173{/v}Tvoja ruka nech mi pomáha,{x}

veď som si vyvolil tvoje príkazy.

{v}174{/v}Pane, túžim za tvojou pomocou{x}

a tvoj zákon je mi slasťou.

{v}175{/v}Ja budem žiť a teba chváliť{x}

a tvoje rozhodnutia mi pomôžu.

{v}176{/v}Blúdim ako ovca, čo sa stratila;{x}

hľadaj svojho sluhu, lebo nezabúdam na tvoje predpisy.

HTML © Juraj Vidéky