Žalm {r:Ž}12{/r}
Volanie o_pomoc proti pyšným
Otec pre nás biednych poslal svojho Syna. (Sv. Augustín)

{v}2{/v}Pomôž mi, Pane, lebo niet už svätých,{x}

stratila sa vernosť medzi ľuďmi.

{v}3{/v}Falošnými slovami sa klamú všetci navzájom,{x}

hovoria úlisnými perami a srdce majú dvojtvárne.

{v}4{/v}Kiež Pán zničí všetky pery úlisné{x}

a vystatovačný jazyk;

{v}5{/v}lebo hovoria: „Náš jazyk nás preslávi,{+}

ústa sú nám zbraňou;{x}

ktože je pánom nad nami?“

{v}6{/v}„Pretože chudák biedu trie a úbožiak stoná,{+}

povstanem teda,“ hovorí Pán,{x}

„zachránim toho, ktorým opovrhujú.“

{v}7{/v}Pánove výroky sú rýdze{x}

jak striebro pretavené v_ohni, bez hliny, sedem ráz čistené.

{v}8{/v}Pane, ty nás zachováš a ochrániš{x}

pred týmto pokolením naveky.

Navôkol chodia bezbožní{x}

a najhorší z_ľudí sa vyvyšujú.

HTML © Juraj Vidéky