Žalm {r:Ž}123{/r}
{k:kat-z123.htm}Pán — opora ľudu{/k}
Dvaja slepci vykríkli: „Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ (Porov. {r}Mt 20, 30{/r})

{v}1{/v}Oči dvíham k_tebe,{x}

čo na nebesiach prebývaš.

{v}2{/v}Ako oči sluhov hľadia na ruky svojich pánov,{x}

ako oči služobníc hľadia na ruky svojej panej,

tak hľadia naše oči na Pána, nášho Boha,{x}

kým sa nezmiluje nad nami.

{v}3{/v}Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami,{x}

lebo už máme dosť pohŕdania;

{v}4{/v}lebo naša duša má už dosť výsmechu boháčov{x}

a pohŕdania pyšných.

HTML © Juraj Vidéky