Žalm {r:Ž}133{/r}
Pôvab bratskej zhody
Milujte sa navzájom, lebo láska je z_Boha. ({r}1 Jn 4, 7{/r})

{v}1{/v}Aké je dobré a milé,{x}

keď bratia žijú pospolu.

{v}2{/v}Je to sťa vzácny olej na hlave,{+}

čo steká na bradu, na Áronovu bradu,{x}

čo steká na okraj jeho rúcha.

{v}3{/v}Sťa rosa na Hermone,{x}

čo padá na vrchy sionské.

Tam Pán udeľuje požehnanie{x}

a život naveky.

HTML © Juraj Vidéky