Žalm {r:Ž}135{/r}
Oslava Pána, divotvorcu
Ľud určený na vlastníctvo... zvestujte slávne skutky toho, ktorý vás z_tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. (Porov. {r}1 Pt 2, 9{/r})
{k:kat-z135-I.htm}I{/k}
Žalm {r:Ž}135, 1-12{/r}
{k:kat-z135a.htm}Oslava Pána, divotvorcu{/k}
Ľud určený na vlastníctvo... zvestujte slávne skutky toho, ktorý vás z_tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. (Porov. {r}1 Pt 2, 9{/r})

{v}1{/v}Chváľte meno Pánovo,{x}

chváľte ho, služobníci Pánovi,

{v}2{/v}ktorí ste v_dome Pánovom{x}

a na nádvoriach domu nášho Boha.

{v}3{/v}Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý;{x}

ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné;

{v}4{/v}veď si Pán vyvolil Jakuba,{x}

Izraela za svoje vlastníctvo.

{v}5{/v}Ja viem, že Pán je veľký,{x}

že náš Boh je nad všetkými bohmi.

{v}6{/v}Čokoľvek Pán chce,{+}

urobí na nebi i_na zemi,{x}

v_mori a vo všetkých priepastiach.

{v}7{/v}Od kraja zeme privádza oblaky,{+}

bleskami vyvoláva dážď,{x}

zo svojich komôr vypúšťa vetry.

{v}8{/v}On pobil prvorodených Egypta,{x}

ľudí aj zvieratá.

{v}9{/v}Uprostred teba, Egypt, urobil znamenia a zázraky{x}

proti faraónovi i_proti všetkým jeho sluhom.

{v}10{/v}On porazil mnohé národy{x}

a pozabíjal mocných kráľov:

{v}11{/v}Sehona, kráľa amorejského, a Oga, kráľa Bášanu,{x}

a všetkých kráľov kanaánskych.

{v}12{/v}A ich krajinu dal do dedičstva,{x}

do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu.

{k:kat-z135-II.htm}II{/k}

{v}13{/v}Pane, tvoje meno trvá večne;{x}

tvoja pamiatka, Pane, z_pokolenia na pokolenie.

{v}14{/v}Lebo Pán prisúdi pravdu svojmu ľudu{x}

a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi.

{v}15{/v}Pohanské modly, hoc zo striebra a zo zlata,{x}

sú dielom ľudských rúk.

{v}16{/v}Majú ústa, ale nehovoria,{x}

majú oči, a nevidia.

{v}17{/v}Majú uši, ale nepočujú,{x}

nie sú schopné ani dýchať ústami.

{v}18{/v}Nech sú im podobní ich tvorcovia{x}

a všetci, čo v_ne veria.

{v}19{/v}Dom Izraelov, zvelebuj Pána;{x}

dom Áronov, zvelebuj Pána.

{v}20{/v}Dom Léviho, zvelebuj Pána;{x}

všetci bohabojní, zvelebujte Pána.

{v}21{/v}Nech je zvelebený Pán zo Siona,{x}

čo sídli v_Jeruzaleme.

HTML © Juraj Vidéky