Žalm {r:Ž}14{/r}
Pochabosť bezbožných
Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť. ({r}Rim 5, 20{/r})

{v}1{/v}Blázon si v_srdci hovorí: „Boha niet.“{+}

Skazení sú a ohavnosti páchajú.{x}

Nikto z_nich nerobí dobre.

{v}2{/v}Pán pozerá z_neba na synov ľudských{x}

a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.

{v}3{/v}Všetci poblúdili, všetci sa skazili;{x}

nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

{v}4{/v}Či nezmúdrejú tí, čo páchajú neprávosť{x}

a požierajú môj ľud, akoby jedli chlieb?

Nevzývajú Pána;{+}

{v}5{/v}ale ešte stŕpnu od strachu,{x}

lebo Boh sa ujíma potomstva spravodlivých.

{v}6{/v}Vy chcete zmariť plány bedára,{x}

lež Pán je jeho útočišťom.

{v}7{/v}Kiež príde Izraelu spása zo Siona!{+}

Keď Pán vyslobodí svoj ľud zo zajatia,{x}

Jakub zaplesá, poteší sa Izrael.

HTML © Juraj Vidéky